Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496"

Transcriptie

1 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD Pagina 1 van 8

2 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota De opdracht Digipolis Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure Opdrachtgevend bestuur Wijze van gunnen Motivatie van de procedure Procedure die zal gevolgd worden Omschrijving van de opdracht Deelnemers Doelstelling van hoofdklanten Beschrijving van de opdracht Duurtijd van de opdracht Achtergrondinformatie Huidige situatie Concept en uit te werken oplossing Functionele vereisten Gevraagde koppelingen Technische vereisten SLA Implementatie plan... 8 Pagina 2 van 8

3 1 Doelstelling conceptnota Via deze conceptnota wil Digipolis aan de kandidaten voldoende informatie over de opdracht meegeven zodat zij kunnen inschatten of zij zich voor deze opdracht wensen in te schrijven en meer concreet of zij zich in de eerste fase van deze opdracht willen kandidaat stellen. 1 Deze conceptnota is louter indicatief en kan het opdrachtgevend bestuur niet verbinden. Het uiteindelijke bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezorgd worden zal de definitieve bepalingen omtrent deze opdracht bevatten. 1.1 De opdracht Digipolis wil de on-premise server en storage infrastructuur uitbreiden met Cloud diensten. Onder Cloud diensten worden on-demand resources zoals virtual servers (reken- en geheugencapaciteit), storage, private storage verstaan. Om de rol van cloud service broker te kunnen opnemen is er een platform nodig dat bestaat uit een integratielaag en een presentatielaag. Dit platform moet voor de integratie en transparantie zorgen van de cloud diensten met de on-premise infrastructuur. De integratielaag wordt behandeld in bestek CD000510: Cloud integratie telecom / security / authenticatie / Het voorwerp van dit bestek is de presentatielaag voor beheerders en gebruikers. Het bestek is opgebouwd in twee percelen. Perceel 1: portaal voor beheer Digipolis wil het beheer van cloud diensten bij de verschillende providers eenvoudig houden door een beheerportaal te voorzien. Dit beheer portaal moet het provisionen, beheer, monitoring van de cloud IT-infrastructuur uniform maken. Ongeacht het type cloud-dienst of de provider die aangewend wordt. Perceel 2: applicatie management platform Digipolis wil een applicatie management platform opzetten. Dit platform moet applicaties of diensten publishen zodat het voor de eindgebruiker transparant werken is onafhankelijk of de onderliggende infrastructuur on-premise of in de cloud draait. Een applicatie of dienst kan enorm variëren. Dit kan een webtoepassing zijn, maar evenzeer een CIFS share, een terminal server Het wijzigen van de onderliggende infrastructuur dient voor de eindgebruiker zo transparant mogelijk te zijn. Belangrijk hierbij is o.a. het beschikbaar maken van informatie op een zodanige manier dat dit onafhankelijk is van het toestel, de plaats, het tijdstip en voor (eventueel) iedereen, of met andere woorden volgens het AAAA-principe (anybody, anywhere, anytime, any device). 1.2 Digipolis De Steden en OCMW's van Antwerpen en Gent werken voor wat betreft hun telematica-behoeften sinds 1 oktober 2003 samen in de opdrachthoudende vereniging Digipolis. Digipolis levert diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Dit houdt niet enkel hard- en software in, maar ook geïntegreerde totaaloplossingen in verschillende vakgebieden, waarmee de basistaken zo veel mogelijk geautomatiseerd worden. 1 Voor de voorwaarden waaronder men zich kandidaat kan stellen: zie de gepubliceerde aankondiging op https://enot.publicprocurement.be Pagina 3 van 8

4 Digipolis verleent deze diensten aan de Stad Antwerpen en Gent, de lokale politie en het OCMW van de steden Antwerpen en Gent. 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure 2.1 Opdrachtgevend bestuur Digipolis (opdrachthoudende vereniging) Generaal Armstrongweg Antwerpen Tel. (03) Fax. (03) Leidend ambtenaar voor dit bestek: Gaethofs, Peter Tel: +32 (0) Wijze van gunnen De opdracht is een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking wordt gehanteerd ten behoeve van het opdrachtgevend bestuur Digipolis. 2.3 Motivatie van de procedure De aanbestedende dienst opteert voor het toewijzen van een opdracht van diensten voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking krachtens art. 17, 3,4 van de wet van 24 december 1993 De aanbestedende overheid is immers van mening dat de gunning van onderhavige opdracht niet mogelijk is door aanbesteding noch door offerteaanvraag omdat de technische specificaties van de opdracht op voorhand niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald o De technische complexiteit van de opdracht en de functionaliteiten die de aanbestedende overheid vraagt, moeten getoetst worden aan de bereidheid en mogelijkheden die de oplossingen van de potentiële aanbieders bevatten. o De aanbestedende overheid wil zich vergewissen dat de aangeboden oplossingen zeer nauw aansluiten op de wensen van haar klanten en aan de geldende en toekomstige praktijken uit de IT-omgevingen. o De aanbestedende overheid wil bij de potentiële aanbieders nagaan hoe de ondersteuning, het plan van aanpak en de SLA s zullen aangeboden worden. 2.4 Procedure die zal gevolgd worden In een eerste fase worden kandidaat inschrijvers verzocht om zich kandidaat te stellen voor de opdracht zoals beschreven in deze conceptnota en volgens de voorwaarden die bepaald zijn in het selectiedocument. Beide documenten worden ter beschikking gesteld bij de publicatie van de opdracht. Verzending EU publicatieblad en BDA 12/11/2012 Openbare zittingsdag kandidaatstelling 08/01/2013 Selectiebeslissing eind jan 2013 Vervolgens worden de geselecteerde kandidaten verzocht om een offerte in te dienen. Het bestek en eventuele bijlagen zullen op het moment van uitnodigen ter beschikking gesteld worden. Beperkte zittingsdag ontvangst offertes 28/03/2013 Onderhandelingsperiode apr-mei 2013 Toewijzingsbeslissing medio juni 2013 Pagina 4 van 8

5 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, in het licht van de concrete noden van het onderhandelingsproces, het verloop van deze onderhandelingen te wijzigen. 3 Omschrijving van de opdracht Het voorwerp van dit bestek is de presentatielaag voor beheerders en gebruikers. Het bestek is opgebouwd in twee percelen. Perceel 1: portaal voor beheer Digipolis wil het beheer van Cloud diensten bij de verschillende providers eenvoudig houden door een beheerportaal te voorzien. Dit beheer portaal moet het provisionen, beheer, monitoring van de cloud IT-infrastructuur uniform maken. Ongeacht het type Cloud-dienst of de provider die aangewend wordt. Perceel 2: applicatie management platform Digipolis wil een applicatie management platform opzetten. Dit platform moet applicaties of diensten publishen zodat het voor de eindgebruiker transparant werken is onafhankelijk of de onderliggende infrastructuur on-premise of in de Cloud draait. Een applicatie of dienst kan enorm variëren. Dit kan een webtoepassing zijn, maar evenzeer een CIFS share, een terminal server Het wijzigen van de onderliggende infrastructuur dient voor de eindgebruiker zo transparant mogelijk te zijn. 3.1 Deelnemers De opdracht heeft betrekking op de infrastructuur die Digipolis ter beschikking heeft voor het leveren van IT diensten aan haar klanten. Digipolis zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de individuele dienstverleningsopdrachten die het voorwerp van deze Opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor: 1. In elk geval de leden van Digipolis, zijnde de Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, de Stad Gent en OCMW Gent, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Kinderopvang Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent; 2. Instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de Stad Antwerpen, de Stad Gent, het OCMW Antwerpen en/of het OCMW Gent. 3. Instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Steden of OCMW s van Antwerpen en Gent belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang. 4. Andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de Stad Antwerpen, de Stad Gent OCMW Antwerpen en OCMW Gent. 5. Instellingen, rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst met Digipolis hebben afgesloten. De dienstverleners zijn er toe gehouden om op grond van de overeenkomst de diensten, leveringen, werken die aan Digipolis worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden aan de voormelde entiteiten, instellingen en agentschappen aan te bieden. Digipolis treedt op als Opdrachtgevend Bestuur en Aanbestedende Overheid. Pagina 5 van 8

6 3.2 Doelstelling van hoofdklanten Digipolis wil Cloud diensten zijnde servers (reken en geheugencapaciteit), opslagcapaciteit flexibel kunnen aanwenden. De doelstelling van dit bestek is een uniforme manier van werken te voorzien voor eindgebruikers en beheerders en dit door het implementeren van een presentatielaag. Diensten die on-premise of in de Cloud draaien mogen geen invloed hebben op de gebruikerservaring. Digipolis wil daarom een raamovereenkomst voor het opzetten van de presentatielaag, software en bijhorende diensten. 3.3 Beschrijving van de opdracht Digipolis wil een raamovereenkomst opmaken voor het opzetten van de presentatielaag, software en bijhorende diensten. Digipolis wil de on-premise server en storage infrastructuur uitbreiden met Cloud diensten. Onder Cloud diensten worden on-demand resources zoals virtual servers (reken- en geheugencapaciteit), storage, private storage verstaan. Om de rol van Cloud service broker te kunnen opnemen is er een platform nodig dat bestaat uit een integratielaag en een presentatielaag. Dit platform moet voor de integratie en transparantie zorgen van de Cloud diensten met de on-premise infrastructuur. Het voorwerp van dit bestek is de presentatielaag voor beheerders en gebruikers. Het bestek is opgebouwd in twee percelen. Perceel 1: portaal voor beheer Digipolis wil het beheer van de Cloud diensten bij de verschillende providers eenvoudig houden door een beheerportaal te voorzien. Dit beheerportaal moet het provisionen, beheer, monitoring van de IT-infrastructuur welke Cloud diensten kunnen zijn bij verschillende providers, uniform maken. Digipolis verwacht dat de oplossing minimum voorziet in: Provisionen van nieuwe diensten zoals servers en dit zowel on-premise als bij Cloud providers Het schalen van deze diensten Het migreren van diensten tussen providers Het beheren van deze diensten Het monitoren van deze diensten Rapportering m.b.t. verbruik en beschikbaarheid van deze diensten De inschrijver dient een dienstencataloog aan te leveren die items bevat die binnen dit raamcontract kunnen besteld worden (hardware, software, diensten). Perceel 2: applicatie management platform Digipolis wil een applicatie management platform opzetten. Dit platform moet applicaties of diensten publishen zodat het voor de eindgebruiker transparant werken is onafhankelijk of de onderliggende infrastructuur on-premise of in de Cloud draait. Een applicatie of dienst kan enorm variëren. Dit kan een webtoepassing zijn, maar evenzeer een CIFS share, een terminal server Het wijzigen van de onderliggende infrastructuur dient voor de eindgebruiker zo transparant mogelijk te zijn. De inschrijver dient een dienstencataloog aan te leveren die items bevat die binnen dit raamcontract kunnen besteld worden (hardware, software, diensten). Voor beide percelen geldt dat infrastructuur, software, licenties nodig voor het opzetten van de presentatielaag voor beheerders of gebruikers moeten worden beschreven en opgenomen worden in de dienstencataloog. Pagina 6 van 8

7 De aangeboden oplossing mag voor beide percelen ook een cloud dienst zijn. 3.4 Duurtijd van de opdracht De duurtijd van de opdracht bedraagt 4 jaar en kan 2 maal door de aanbestedende overheid met één jaar worden verlengd. De aanbestedende overheid heeft onvoorwaardelijke recht op deze verlenging. 4 Achtergrondinformatie 4.1 Huidige situatie Digipolis heeft momenteel IT-infrastructuur zoals servers en dataopslag enkel on-premise draaien. Merendeel van de servers zijn virtuele servers op een VMWare vsphere 5 platform. De data staat op een SAN of NAS omgeving. Voor monitoring van de servers gebruikt Digipolis SCOM. vcenter Operations (Vcops) wordt eveneens gebruikt voor beheer van de servers. Backup van de servers gebeurt door Symantec Netbackup. Security auditing gebeurt door SSIM (Symantec Security en Incident Monitoring). 5 Concept en uit te werken oplossing Digipolis verwacht van de inschrijver dat zij oplossingen aanbieden voor de presentatielaag van het perceel waarvoor zij geselecteerd zijn. Voor beide percelen moeten de aangeboden oplossingen met verschillende Cloud providers kunnen integreren. De oplossingen moeten flexibel genoeg zijn wanneer Digipolis kiest om bij andere Cloud providers diensten af te nemen, deze mee te kunnen integreren. Digipolis hecht veel belang aan een makkelijke integratie en transparante migraties, zowel op technisch/infrastructureel vlak, als naar impact naar de eindgebruiker toe. Voor perceel2 verwacht Digipolis van de inschrijver de nodige info en vereisten opdat een applicatie of dienst kan gepublished worden op het platform. Digipolis verwacht ook dat de inschrijver een duidelijke, transparante en performante SLA aanbiedt voor de duurtijd van het raamcontract. Alsook een duidelijk, in de tijd geprojecteerd, stappenplan om de presentielaag op te zetten. Bovendien dient de inschrijver de verschillende risico s, afhankelijkheden en aandachtspunten mee te geven. 6 Functionele vereisten Op gebied van functionele vereisten verwacht Digipolis transparantie en uniformiteit in de gebruikerservaring zodat Cloud diensten flexibel kunnen aangewend worden door eindgebruikers en dat het beheer van de verschillende cloud diensten vanuit één oplossing mogelijk is. 7 Gevraagde koppelingen Er dient voor de aangeboden oplossingen aangegeven te worden met welke systemen zij koppelen. Tevens wordt gevraagd of en hoe zij met bestaande oplossingen zoals Active Directory voor authenticatie, SCOM en vcenter operations voor monitoring, SSIM voor security monitoring, Symantec Netbackup voor backup kunnen integreren. De mandagen nodig voor de integratie in de bestaande omgeving dienen mee voorzien te worden. Pagina 7 van 8

8 8 Technische vereisten De voorgestelde oplossing moet integreren met zo veel mogelijk Cloud providers. Bovendien moet het flexibel aan te passen zijn wanneer Digipolis bij nieuwe of extra Cloud providers Cloud diensten wenst af te nemen. Voor perceel 1 zijn provisioning van nieuwe servers, uitbreiden van resources zoals geheugen-, reken- en opslagcapaciteit, monitoring, auditing en rapportering m.b.t. de diensten die Digipolis bij de verschillende Cloud providers afneemt, evidente begrippen Voor perceel 2 is het aanbieden van de applicaties op een uniforme manier onafhankelijk van waar de infrastructuur draait van belang. Bovendien moet het applicatie management platform er ook voor zorgen dat het type werkstation (pc, tablet ) van de eindgebruiker voor het draaien van de applicatie van geen belang is. Belangrijk hierbij is o.a. het beschikbaar maken van informatie op een zodanige manier dat dit onafhankelijk is van het toestel, de plaats, het tijdstip en voor (eventueel) iedereen, of met andere woorden volgens het AAAA-principe (anybody, anywhere, anytime, any device). Digipolis wenst ook een inzicht te krijgen in de Roadmap en/of de visie van de aanbieders en de manier waarop zij plannen om te gaan met toekomstige evoluties op het vlak van de Cloud. 9 SLA Er wordt een Service Level Agreement gevraagd die alle elementen van de oplossingen moet behelzen. De SLA zal een aantal bindende afspraken vastleggen voor de betrokken partijen om een kwaliteitsvolle dienstverlenging tussen inschrijver en opdrachtgever op te zetten. De gevraagde SLA voorwaarden zullen deel uitmaken van het bestek, dit zowel voor hardware als voor software. De gevraagde SLA-voorwaarden zullen in het bestek vermeldt staan. 10 Implementatie plan Er wordt aan de inschrijver gevraagd om een plan van aanpak en tijdsgebonden stappenplan voor te stellen. Het plan van aanpak dient opgesteld te worden voor beide percelen apart, ingeval de aanbieder dit wenst kan hij daarboven nog een plan van aanpak opstellen voor beide percelen samen. Pagina 8 van 8

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299

Conceptnota. Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite CDA002299 Conceptnota Raamovereenkomst ontwikkeling Visitwebsite op A-stad platform CDA002299 Versie 7.0 CDA002299_Conceptnota_Raamovereenkomst_Visit_2014.docx Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument

Aanbestedingsdocument Aanbestedingsdocument Gecorrigeerde versie Ten behoeve van de Europese aanbesteding van Werkplekken ICT door middel van de Openbare procedure Intern kenmerk: 741046-A Gemeente Amersfoort, Sector Dienstverlening,

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Oproep tot kandidatuurstelling VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Overeenkomst voor het uitbesteden van alle IT-activiteiten van Haviland voor een periode van vier jaar. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening

Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Europese Openbare aanbesteding Beschrijvend document Integrale telecommunicatievoorziening Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk LV-WCS-14101 / 962969 Status Definitief Datum 18 maart 2014

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen

LEIDRAAD. Regelgeving overheidsopdrachten. Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen LEIDRAAD Regelgeving overheidsopdrachten Toepassing op gesubsidieerde organisaties en verenigingen 1 Inleiding p. 3 Toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten p. 5 1. Personeel toepassingsgebied

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope

<2014svhgict001> - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services. Aankondiging Toelichting scope - Onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Raamwerkovereenkomst datacenter services Aankondiging Toelichting scope 02 april 2014 Inhoudstafel 1 ACHTERGROND... 3 2 SCOPE... 4 3 GEWENSTE

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING

ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING PG1044-00382 18/07/2012 1 ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING LAATSTE AANPASSING IN DIT DOCUMENT: 4 JULI 2012 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD

EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD SELECTIEDOCUMENT EUROPESE AANBESTEDING INZAKE HET PROJECT GOUD Copyright Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware

IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT. Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware IGEAN dienstverlening OPDRACHTDOCUMENT Lastenboek met als voorwerp de aankoop en implementatie van boekhoud- en beheersoftware Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Inhoudstafel 1. Algemene

Nadere informatie

APM Toets en Open Source Software. Versie 1

APM Toets en Open Source Software. Versie 1 APM Toets en Open Source Software Versie 1 2 APM Toets en Open Source Software Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 2 Applicatie Portfolio Management Toets 5 2.1 Huidige situatie 6 2.2 Plaatsbepaling

Nadere informatie

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding. IT-dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep 2 e en laatste Nota van Inlichtingen voor Europese aanbesteding IT-dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse Scholengroep Contactpersoon : P. van Buuren,

Nadere informatie

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument

Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Eerste Nota van Inlichtingen Aanbestedingsdocument Europese aanbesteding Inzake Project GOUD (Gezamenlijke Ontwikkeling Uniforme rijksdesktop) Kenmerk: B&C/2007-851M WEB Versie Publicatienummer: 2007/S

Nadere informatie