Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg"

Transcriptie

1 Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1

2 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen en werken regio Achterhoek Zaaknummer Startdatum 01 oktober 2011 Einddatum 01 oktober 2013 Tussenrapportage 2012 alleen financieel, 2013 niet aanwezig Eindrapportage niet aanwezig Projectleider: Gemeente Doetinchem Gonnie Jansen Respondent interview 19 maart 2014: Jannette Klaver, projectleider Kwetsbare jeugd (regio Achterhoek), medewerker maatschappelijke ontwikkeling gemeente Doetinchem. Interviewer: SPECTRUM partner met elan. Betrokken partijen: Lindenhout regio Achterhoek, IJsselkring, GGNet Jeugd, BJZ regio Achterhoek, MEE Oost-Gelderland, Jongeren Opvang Doetinchem, De Lichtenvoorde, SZVO/OPDC Younieq, ROC Graafschapcollege, AOC-Oost, RMC Achterhoek, Veiligheidskamer, Gemeenten Achterhoek Samenvatting In de regio Achterhoek zijn de gestelde doelen zo goed als bereikt binnen de gestelde termijn: het basiskader is geïmplementeerd, de procedure en afspraken zijn met alle partijen vastgelegd. Er is een regionale agenda kwetsbare jeugd waar Nazorg een onderdeel is. De projectleider is er trots op dat er als regio een gezamenlijke aanpak is ontstaan, mede dankzij de inzet van de provincie Gelderland. In 2014 bekijkt de regio wat er nog nodig is om de afspraken in de werkprocessen van alle uitvoerders te implementeren en te borgen. Aanvraag Doelstellingen van het project 1. Implementatie basiskader BMC Het basiskader is aan het einde van de projectperiode geïmplementeerd. Dat betekent dat er een overdrachtsdocument en -procedure is ontwikkeld en werkafspraken zijn gemaakt over de invoering van werkprocessen, zoals beschreven in het BMC-rapport met de volgende partijen: o.a. BJZ, Lindenhout, GGNet, Iriszorg, St. De Lichtenvoorde, IJsselkring, Sensire, Zat's, SJOD en alle gemeenten van de regio Achterhoek. Tijdpad: september 2011 oktober Inzicht in doelgroep vraag en aanbod. Er is inzicht in het aanbod op alle levensdomeinen o.a. zorg, wonen en inkomen, sociale omgeving (dagbesteding), werken en leren, vrije tijd. Het inzicht leidt tot een volledig beeld aan de behoefte op de verschillende levensdomeinen om te beginnen voor kwetsbare jongeren tussen 15 en 25 jaar. Tijdpad: september 2011 april Binnen de projectenperiode van 3 jaar zal dit verbreed worden naar -9 tot 25 jaar. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met betrokken partijen o.a. woningbouwcorporaties, ROC, schuldhulpverlening, Lindenhout, Stichting De Lichtenvoorde, IJsselkring, Sensire over het aanbod voor jeugdigen die uit de jeugdzorg komen. De gemeenten nemen de regie in handen om te komen tot een afgestemd en integraal aanbod op alle levensgebieden. Tijdpad: september 2011 oktober Opstellen van een regionale agenda voor kwetsbare jongeren en de hierop genoemde acties in uitvoering brengen. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 2

3 Het is noodzakelijk voor deze doelgroep een vraaggericht en sluitend aanbod op de diverse levensdomeinen te realiseren. Dit wordt gedaan door het ontwerpen van een regionale agenda kwetsbare jongeren. Bij de acties van de regionale agenda wordt uitgegaan van de eigen kracht van de jongere. Daarnaast zal deze agenda geen statisch document worden maar een dynamisch uitvoeringsdocument. Tijdpad: april 2012 oktober 2013 Doelgroep In eerste instantie voor kwetsbare jongeren van 15 tot 25 jaar en in tweede instantie voor 9 tot 25 jaar. Korte beschrijving van de projectactiviteiten 1. Plan van aanpak maken om bovengenoemde 3 doelstellingen van het project uit te voeren. Tijdpad: september 2011 april Instellen regionale werkgroep. Tijdpad: september Interne startconferentie met regio gemeenten. Tijdpad: oktober In voortraject besproken met regionale portefeuillehouders en vaststelling startnotitie. Tijdpad: 26 mei 2011 oktober Externe startconferentie met organisaties en instellingen: oktober Inventarisatie van het aanbod en het ontbrekende aanbod. Tijdpad november 2011 april Afspraken maken over het uitvoeringsdocument met diverse partijen. Tijdpad november 2011 oktober Opstellen van de regionale agenda. Tijdpad: april Implementatie integrale aanpak kwetsbare jongeren in reguliere systemen Centra voor jeugd en gezin en Lokale Zorgnetwerken. Tijdpad: continu proces. Interview (maart 2014) De fase van het project Het project bevindt zich in de laatste fase, borging van de afspraken vindt plaats in 2014 (bron: Plan van aanpak Ondersteuning na jeugdzorg regio Achterhoek: Zorg voor jeugd dichtbij ). Dit plan is onderdeel van de regionale agenda Kwetsbare jeugd Verloop en effecten: wat lukte wel, wat niet? Het werkproces voor Ondersteuning na jeugdzorg is tot één werkproces geïntegreerd met de aanpak Jeugdzorg zonder Indicatie, dat project is ook onderdeel van de agenda Kwetsbare jeugd. In de werkprocessen van de zorgaanbieders/lokale gebiedsteams is opgenomen dat vòòr het stoppen met jeugdzorg wordt bekeken of er nog iets nodig is met en voor de jeugdige. Er vindt warme overdracht in aanwezigheid van de jongere plaats en dat wordt in het gezinsplan opgenomen. De implementatie van het basiskader en de uniforme route zijn geslaagd. Dat wil zeggen dat de afspraken gemaakt zijn maar dat de uitvoering nog niet voor 100% rond is. Vandaar dat in 2014 aandacht wordt besteed aan de borging van de afspraken: De voortgang wordt elke 2 maanden besproken in het regionale overleg van de coördinatoren van de wijkteams, die in elke gemeente er iets anders uitzien (zo werkt Doetinchem met buurtcoaches en Oost Achterhoek met een ondersteuningsteam voor jeugd). Regiocoördinatoren van jeugdzorgaanbieders nemen deel aan de projectgroep. Dit leidt er toe dat zij er in hun organisatie steeds op blijven letten dat de afspraken worden uitgevoerd. De samenwerking met jeugdzorginstellingen m.n. Lindenhout groeit ook vanwege het project jeugdzorg zonder indicatie dit heeft positief effect op andere projecten. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 3

4 De gemeente Doetinchem is het meest tevreden over het feit dat er in de regio afspraken zijn gemaakt over gezamenlijke werkprocessen met de partners, aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Men vindt elkaar. De teams zijn werkzaam of aan het opstarten. Ondanks lokale verschillen is er een gezamenlijke aanpak. De aanpak wordt nog niet voor 100% uitgevoerd zoals afgesproken, de processen lopen verschillend al naargelang de stand van zaken in een gemeente. De geplande scholingen zijn uitgevoerd, nu ligt het accent op wat er nog nodig is om het werkproces goed te implementeren. Is het doel dat de provincie met deze cofinanciering voor ogen had, minder (her)instroom in de jeugdzorg, bereikt volgens u? Dat is een lastige vraag, omdat het niet zo specifiek gemeten wordt. Er is in de regio, en vooral in Doetinchem, wel beduidend (30 % en 50 % in het 4 e kwartaal van 2013) minder instroom bij Lindenhout, maar herinstroom is niet bekend. Misschien houdt Lindenhout dit bij. Is de borging (b.v. van regionale afspraken) geregeld? Hoe? Zie hierboven. Er is ook elk kwartaal een terugkombijeenkomst over de voortgang, waar de provincie Gelderland bij aanwezig is. Er worden heidagen georganiseerd om bepaalde knelpunten op te lossen. Ook wordt via aanpalende projecten gewerkt aan de nazorg zoals in het regionale knooppunt voor kwetsbare jongeren met een huisvestingsprobleem. Is cliënttevredenheid onderdeel van de evaluatie? Hoe? Hier wordt over gesproken. Bij de evaluatie van Zorg voor jeugd dichtbij is het meten van de cliënttevredenheid zeker aan de orde. Wat zou u zelf graag willen teruglezen in de rapportage wat is ondersteunend voor u? Het is zinvol om te horen hoe anderen het aanpakken. Het provinciale projectleidersoverleg biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Vooral de aanpak van nazorg als onderdeel van het totale werkproces in verschillende gemeenten. Wat vindt u van de manier waarop de provincie middels regionale cofinanciering de Ondersteuning na jeugdzorg wil versterken? Welke meerwaarde heeft dit? De meerwaarde is simpelweg dat de aanpak Kwetsbare Jongeren zonder cofinanciering van de provincie niet in deze omvang zou zijn gerealiseerd. Het als regio overleggen over knelpunten en successen heeft ook meerwaarde. Dat we als regio zo ver gekomen zijn is mede te danken aan de provincie, niet alleen het geld maar ook de inzet. Wat gaat niet goed? Wat heeft negatief effect op de uitkomsten? De samenwerking is goed en er wordt goed meegedacht. Het enige knelpunt is dat een rekening over uitgevoerde inzet van de projectleider niet kon worden vergoed omdat deze na de einddatum werd ingediend. Terwijl het gebruikelijk is om rekeningen achteraf in te dienen. Dit is nog niet opgelost. Hoe vindt u dat de provincie monitort en evalueert? Wat zou u graag anders zien, wat levert voor de regio meer op? Hebt u aanbevelingen aan de provincie? Een aanbeveling betreft de communicatie over de provinciale subsidiemogelijkheden: dit zou bij alle beleidsmedewerkers in een gemeente bekend gemaakt moeten worden. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 4

5 2. Ondersteuning en begeleiding na jeugdzorg in de Vallei (later: Food Valley) Zaaknummer Startdatum 01 oktober 2011 Einddatum 1 januari 2015 (uitstel van einddatum) Tussenrapportage 21 september 2012 Eindrapportage n.v.t. Projectleider en respondent interview 14 maart 2014: Ernst van Berkum. Opdrachtgever namens de regio: gemeente Barneveld, Henriëtte Kingmans. Interviewer: Spectrum partner met elan. Betrokken partijen: CJG, Lindenhout regio Veluwe, Pactum regio Arnhem/Ede, LSG- Rentray/Joozt, BJZ West-Veluwe, Gemeenten Food Valley. Samenvatting In de regio Food Valley zijn de doelen tussentijds bijgesteld en de einddatum is bijna anderhalf jaar opgeschoven is het jaar van afronding. Een belangrijk nieuw onderdeel is het werken aan een zorgstructuur en vooral ook een aansluitend aanbod voor de 16 tot 23-jarigen lokaal (CJG) en regionaal. Het ontbreken hiervan bleek een faalfactor voor het project. Succesfactoren zijn de cofinanciering en inzet van de provincie Gelderland en de projectleider: daarmee is de urgentie voor deze speciale doelgroep helder geworden, nazorg is op de agenda gekomen zowel bij gemeenten als bij de branche jeugdzorg. De afspraken over overdracht aan het CJG zijn in de contractering met jeugdzorgaanbieders in 2014 opgenomen. Waar in 2014 aan gewerkt wordt is naast het lokale aanbod de realisatie van afspraken op uitvoeringsniveau en de registratie van de uitstroom bij jeugdzorgaanbieders, dit laatste in samenwerking met de provincie Gelderland. Aanvraag Doelstelling van het project Jongeren tussen de 0 en 23 jaar die uit de (geïndiceerde) jeugdzorg komen passende ondersteuning en begeleiding op het gebied van o.a sociaal netwerk, inkomen, dagbesteding en wonen te bieden zodat zij hun plaats in de maatschappij kunnen hervinden door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak van en verbeterde afstemming tussen partners in jeugdzorg en jeugdbeleid. Doelgroep Alle jongeren: tussen 0 en 23 jaar die woonachtig zijn in de regio de Vallei, met een focus op de groep van 16 tot 23, en die in een (geïndiceerd) jeugdzorgtraject zitten, met een focus op de zorgvormen met een grotere afstand tot de eigenlijke leefomgeving, en waarvan de behoefte aan ondersteuning op het gebied van de eigen ontwikkeling, scholing, werk, sociaal gedrag en netwerken is vastgesteld. Korte beschrijving van de projectactiviteiten Het project bestaat uit drie fasen: 1. Planning. Inventariseren wensen, gedachten, Ideeën, ervaringen, knelpunten en opstellen uitvoeringsagenda met regionale en lokale paragrafen. 2. Implementatie. Uitvoeren regionale agenda, begeleiden uitvoering lokale agenda's 3. Evaluatie en bijsturing. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 5

6 Tussenrapportage (september 2012) Eind 2011 heeft de provincie Gelderland de gemeenten in de regio de Vallei subsidie toegekend voor de uitvoering van het projectplan Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg in de Vallei. Op 1 januari 2012 is de uitvoering van dit project gestart. Conform het projectplan is er gestart met een inventarisatie van de wensen en behoeften van betrokkenen, van knelpunten in de huidige praktijk van begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg en van de relatie met andere projecten in de regio. Daaruit zijn twee belangrijke zaken naar voren gekomen: 1. Het project kan niet los worden gezien van de decentralisatie van de jeugdzorg. Het project gaat immers uit van provinciale jeugdzorg en gemeentelijke begeleiding en ondersteuning, terwijl over nog geen twee en een half jaar alle zorg voor de jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te liggen. Daarnaast wordt de decentralisatie opgepakt in FoodValley-verband en niet enkel in de Vallei. 2. Jongeren die uit de jeugdzorg komen hebben vaak nog behoefte aan langdurige, intensieve pedagogische begeleiding. In het lokale veld is dergelijk aanbod momenteel niet beschikbaar. Het AMW biedt bijvoorbeeld alleen kortdurende hulpverlening, jeugdzorg biedt alleen zorg tot 18 jaar, etc. Dat betekent dat dergelijk aanbod moet worden gerealiseerd, in welke vorm dan ook. Het werken met Eigen Kracht en vrijwilligers is bijvoorbeeld een zeer interessante optie. Vanuit het project kan/moet dit proces begeleid worden. Toestemming is gegeven om het projectplan als volgt te wijzigen: 1. Aanvullend op de (korte termijn)doelstelling om de overdracht van de jeugdzorg naar lokale ondersteuning te regelen willen we als doelstelling opnemen dat er vanuit het project gestuurd gaat worden op aandacht voor de zorg voor jeugd tot 23 jaar (i.p.v. 18 jaar) in de planvorming m.b.t. de decentralisatie. 2. We hebben de wens het project synchroon te laten lopen met de decentralisatie. De einddatum van het project willen we daarom verschuiven van 31 maart 2013 naar 1 januari Daarnaast wordt de decentralisatie in FoodValley-verband georganiseerd. We willen de Utrechtse gemeenten betrekken bij dit project. Op dit moment volgen de Utrechtse gemeenten de ontwikkelingen en zullen waar mogelijk en/of gewenst de producten die worden ontwikkeld zelf implementeren. Of deze gemeenten daadwerkelijk willen/zullen aanhaken is niet zeker. 4. De laatste wijziging is dat we vanuit het project willen sturen op de realisatie van aanbod voor begeleiding en ondersteuning voor jeugdigen van jaar die uit de jeugdzorg komen. De nadruk zal hierbij liggen op afstemming van het aanbod van jeugdzorg en lokale veld. Uitgangspunt is dat op 17-jarige leeftijd de eerste stappen hiertoe worden gezet zodat er ook daadwerkelijk afgestemd aanbod beschikbaar is op het moment dat de jeugdige de jeugdzorg verlaat. Voortgangsrapportage (januari 2014) Voor de aanpak op korte termijn zijn vier doelstellingen geformuleerd: 1. Er is sprake van overdracht van uit de jeugdzorg uitstromende jongeren van jaar naar de lokale zorgstructuren/cjg s (punt 3 schema). 2. Gemeenten/CJG s worden ondersteund bij de (door)ontwikkeling van aanbod/zorgstructuren voor de ondersteuning van 16/18 23 jarigen (punt 5 schema). In het schema is dat op oranje gezet en (nog) niet op groen. Dat heeft te maken met de volgende doelstelling; 3. Er wordt gestuurd op de realisatie van (regionaal) aanbod voor jongeren van 16/18 23 jaar (punt 5 schema). 4. Advisering van gemeenten over de organisatie van de jeugdhulp op langere termijn zodat uitval van jongeren die 18 jaar worden voorkomen kan worden. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 6

7 In het onderstaande wordt per doelstelling de voortgang besproken. Tevens wordt vooruitgeblikt op de acties die in het komende jaar nog uitgevoerd worden. Doelstelling 1. Realiseren van warme overdracht Voor wat betreft de overdracht verdienen drie zaken de aandacht: de overdracht, het voorkomen van uitval van ongemotiveerde jongeren en de registratie van uitstroomgegevens. De overdracht Met vier jeugdzorgaanbieders (Lindenhout, Intermetzo, Youké, Timon) en beide Bureaus Jeugdzorg zijn afspraken gemaakt over de overdracht van uitstromende jongeren van jaar naar de CJG s. Zij doen dit aan de hand van een met de (Gelderse) jeugdzorgaanbieders ontwikkeld stappenplan (zie Dropbox). De stappen in dit plan zijn: (1) vaststellen behoefte aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg, (2) kijken of dat binnen het eigen netwerk mogelijk is, (3) eventueel zelf doorverwijzen naar geschikt aanbod en (4) tenminste 3 maanden voor het einde van de jeugdzorg contact met CJG van bestemming opnemen. De CJG-coördinatoren bespreken de casus waar nodig in de lokale zorgstructuur (casusoverleg, ambulant team zonder indicatie, CJG4Kracht, sociaal wijkteam, wijkjeugdteam, etc.). Hier worden afspraken gemaakt over de coördinatie van zorg. De coördinator van zorg heeft nog voor het einde van de jeugdzorg een gesprek met de jongere met als doel samen een plan voor de begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg op te zetten. Dit werkproces is afgestemd op het werkproces van de ambulante teams zonder indicatie. In de contractering met de jeugdzorgaanbieders voor 2014 is begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg als voorwaarde opgenomen. Ook zijn afspraken gemaakt worden over de registratie van uitstroomgegevens. Hoewel op managementniveau door jeugdzorgaanbieders/de BJz s toegezegd is het stappenplan te implementeren, blijkt de realisatie op uitvoerend niveau nog tegen te vallen. Het beperkte aantal jongeren dat wordt overgedragen wordt (1) overgedragen nadat de jeugdzorg is geëindigd. De jongere is dan al buiten beeld. Of (2) er worden jongeren overgedragen die geen behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Het komende jaar vinden met iedere jeugdzorgaanbieder/bjz tenminste 2 overleggen plaats om de voortgang van de implementatie van het stappenplan te bespreken en waar nodig bij te sturen. Voorkomen uitval ongemotiveerde jongeren Met het project Versterking Basisstructuur/Verwijsindex wordt het komende jaar afgestemd over de aansluiting van de jeugdzorgaanbieders op de verwijsindex. Daarmee kan voorkomen worden dat uitstromende jongeren die niet gemotiveerd zijn tot het ontvangen van begeleiding en ondersteuning uit beeld verdwijnen. Managementinformatie uitstroom In verband met beperkingen van de registratiesystemen kunnen jeugdzorgaanbieders geen concrete cijfers over de uitstroom leveren. Daardoor is niet bekend hoeveel jeugdigen behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg, op welke leefgebieden deze behoefte ligt, gemeente van herkomst, hoeveel jongeren overgedragen zijn richting vervolgaanbod, etc. In het provinciale projectleidersoverleg wordt er aan gewerkt om mede in overleg met de provincie de zorgaanbieders te bewegen een aantal vragen over begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg registreren in hun afsluitrapportages. Het komende jaar blijft dit een punt van aandacht. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 7

8 Doelstelling 2. Ondersteuning gemeenten/cjg s De gemeenten ontwikkelen activiteiten die aansluiten bij de couleur locale, de projectleider ondersteunt de gemeenten en CJG s hierbij. Gelderse gemeenten In Barneveld wordt in 2014 een koppeling gemaakt met een lokaal mentorproject om mentoren in te zetten in de ondersteuning van jongeren. In Ede is besloten om integrale jeugdwerkers in te zetten voor de ondersteuning van deze jongeren. In 2014 wordt de CJGcoördinator ondersteund bij het trainen/coachen in deze nieuwe manier van werken. Ook legt het CJG Ede de verbinding met een lokaal vrijwilligersproject. In Nijkerk worden Eigen Krachtconferenties ingezet en er zal een SAVE-team starten. De ondersteuningsvragen van jongeren van 16 tot 23 jaar worden onderzocht. Het CJG Scherpenzeel wil een oudernetwerk actief houden, en de pedagogische civil society rond jongeren stimuleren. Utrechtse gemeenten Ook het CJG Renswoude wil de pedagogische civil society stimuleren. Voor Rhenen is advies uitgebracht over de wijze waarop een (op te zetten) mentorproject ingebed kan worden in de lokale zorgstructuur om jongeren van jaar te ondersteunen. Begin februari is er overleg met het CJG Veenendaal over wat de projectleider hier kan bieden. Doelstelling 3. Sturen op ontwikkeling lokaal/regionaal aanbod Het is wenselijk een lokale aanpak/regionale aanpak te ontwikkelen die er aan bijdraagt dat jongeren tussen de 16 en 23 jaar de transitie. Uit landelijke ervaringen blijkt dat dergelijke trajecten tot 8.000,euro per jongere kosten. Naast allerlei immateriële baten als levert dit de maatschappij , per jongere per jaar op. Dit geld wordt bespaard op (jeugd)zorgkosten, uitkeringen, schuldhulp, maatschappelijke opvang, politieen detentiekosten, etc. Begin 2014 wordt met een beperkt aantal partijen op het gebied van jeugdzorg, volwassenenzorg, werken, scholing, wonen en informele ondersteuning besproken welk aanbod het meest geschikt is voor deze doelgroep. In de loop van 2014 wordt dit gedeeld met de FoodValley-gemeenten. Doelstelling 4. Advies over aanpak op lange termijn De laatste doelstelling betreft advisering van de gemeenten over een aanpak op langere termijn. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: 3. Hoe kan jeugdhulp zo georganiseerd worden dat uitval wordt voorkomen? 4. Hoe kunnen jongeren van jaar het beste worden ondersteund (zie ook doelstelling 3)? Deze adviezen worden in het najaar van 2014 opgeleverd en gedeeld tijdens een afsluitende conferentie. Risicoanalyse Voor het welslagen van het project gelden met name twee risico s: a) het ontbreken van specifiek aanbod en b) de implementatie van de afspraken door jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg. A) Jongeren van 16/18 tot 23 jaar hebben geen recht meer op jeugdzorg en de volwassenenzorg sluit onvoldoende aan op hun transitie naar volwassenheid. Het is wenselijk dat er specifiek aanbod komt voor jongeren die moeite hebben om deze transitie te maken. Dergelijk aanbod is er nu niet. Hoewel dit een financiële investering vraagt, levert het ook geld op. Afhankelijk van het aanbod kost een traject per jongere 2.000,tot 8.000,-. Het maatschappelijk rendement per jongere kan oplopen van tot ,-. In de vorm van een project, pilot, experiment of proeftuin kan er ervaring met dergelijk aanbod worden opgedaan. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 8

9 B) Met de (regio)managers van de jeugdzorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de invoering van het stappenplan voor de overdracht. De implementatie op uitvoerend niveau lijkt te haperen. Deze ervaring wordt gedeeld met andere projecten en met dezelfde projecten in andere regio s. Het komende jaar staat dan ook in het teken van monitoring van de implementatie en waar nodig bijsturing. In zijn algemeenheid kan het ook gezien worden als een sturingsvraagstuk voor alle ontwikkelingen. Hoe zorg je er voor dat partijen met wie je afspraken maakt die afspraken ook uitvoeren? Interview (maart 2014) De fase van het project Het project loopt nog tot 1 januari In 2014 vinden de laatste activiteiten en de afronding plaats zoals gepland na de bijgestelde aanpak. De laatste tussenrapportage is van januari Verloop en effecten: wat lukte wel, wat niet? Het onderwerp (de zorg voor de jarigen) is gaan leven. Iedere gemeente is er op een eigen manier mee aan de slag, aansluitend bij de lokale situatie. De afspraken over overdracht liggen vast, wat daarbij nog moet gebeuren is een consequente uitvoering. Ook op andere punten is het nu een kwestie van doorpakken. Succesfactoren zijn de cofinanciering van de provincie Gelderland en de aanwezigheid van een projectleider die het onderwerp op de agenda heeft gezet en heeft getrokken aan de uitvoering. De projectleider is het meest tevreden over de constatering dat het onderwerp nu leeft bij de gemeenten, men is zich bewust geworden van de speciale vraag van deze doelgroep, en ook bij bestuurders. Zij zien m.n. vanwege de decentralisaties in dat ze belang hebben bij een goede aanpak van deze doelgroep. Bij het CJG was dat al eerder duidelijk, jongeren klopten bij het CJG aan en er was vervolgens geen goed aanbod. Het project loopt nog dus het is te vroeg om al iets over de maatschappelijke effecten te kunnen zeggen. Is het doel dat de provincie met deze cofinanciering voor ogen had, namelijk minder (her)instroom in de jeugdzorg, haalbaar volgens u? Ja, zeker als er blijvend gestuurd wordt op concreet en passend aanbod in de gemeenten. Als dat lukt valt de kosten/baten analyse goed uit, dan heeft het zeer weinig gekost. Is de borging geregeld? Hoe? Ja, op drie manieren. Ten eerste worden de afspraken in de inkoopcontracten met jeugdzorgaanbieders opgenomen. Ook in de regionale aanpak Versterking basisinfrastructuur worden de afspraken met jeugdzorg meegenomen. Ten tweede komt de handreiking beschikbaar in een boekje en zal een conferentie volgen. Ten derde: concreet aanbod dat goed werkt zorgt voor borging. Is cliënttevredenheid onderdeel van de evaluatie? Hoe? De professionals die direct met jongeren werken vragen naar tevredenheid en melden dat. Wat zou u zelf graag willen teruglezen in de rapportage wat is ondersteunend voor u? Dat dit een aparte doelgroep is die tussen wal en schip valt en dat gemeenten iets moeten met deze doelgroep. Er is altijd behoefte aan goede concrete voorbeelden. De projectleider verzamelt op landelijke schaal voorbeelden en bundelt deze in een handreiking. Wat vindt u van de manier waarop de provincie middels regionale cofinanciering de Ondersteuning na jeugdzorg wil versterken? Welke meerwaarde heeft dit? De cofinanciering is zeer aantrekkelijk want drempelverlagend. Er is door de provincie meegedacht toen de timing niet ideaal bleek vanwege de transitie. Het beleid is effectief en haalbaar. De gemeenten worden overvraagd, maar dit project was overzichtelijk en SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 9

10 afgebakend. De provincie heeft positief ondersteund: zoals het thema bij de branche jeugdzorg op de agenda gezet. Wat gaat niet goed? Wat heeft negatief effect op de uitkomsten? De provincie had een betere rol kunnen spelen in de aansluiting van het project op de transitie. Het project en de transitie hebben meer dan een jaar langs elkaar heen gedraaid. De besluitperiode duurde te lang, en na de eerste tussenrapportage werd niets meer van de provincie vernomen. Er zijn echter geen negatieve effecten geweest op de uitkomsten. Als het anders moet, hoe dan? Betere communicatie rond de verantwoording. Anderzijds is het goed dat er bij de provincie vertrouwen is dat de gemeenten het project tot een goed einde brengen. Hebt u aanbevelingen aan de provincie? Nee, voor de regio is het goed zoals het gaat. De projectleider is erg belangrijk, die moet het doen. We zouden graag verder willen gaan met het ontwikkelen van aanbod. Een project zoals het 1000 jongeren plan in de provincie Overijssel zou de doelgroep erg vooruit helpen. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 10

11 3. Versterking begeleiding na jeugdzorg Regio Rivierenland Zaaknummer Startdatum 15 maart 2012 Einddatum 01 november 2014/31 december 2014 Tussenrapportage aanwezig Eindrapportage n.v.t. Projectleider en respondent interview 1 april 2014: Mara Frank. Zij is verbindingsfunctionaris in het project Proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland. Interviewer: Spectrum partner met elan. Betrokken partijen: Regio Rivierenland (opdrachtgever), CJG Rivierenland, Entréa, Mozaïek, ProPersona, BJZ, MEE, gemeente Culemborg, gemeente Neder-Betuwe. Samenvatting In de regio Rivierenland zijn de doelen nagenoeg in de gestelde termijn bereikt. Het beleidskader is geïmplementeerd en professionals zijn geschoold. Succesfactor is dat de nieuwe werkwijze samen met de professionals en alle partijen vanuit de praktijk is ontwikkeld (praktijkateliers). In 2014 vindt ter afronding een proeftuin plaats waarin de werkwijze met 4 jeugdigen wordt uitgeprobeerd en bijgesteld. De borging naar alle professionals in de regio is nog een punt. Meerwaarde van de provinciale cofinanciering is dat er bewuste aandacht voor nazorg is ontstaan. Er ligt zoveel op het bord van de gemeenten dat een dergelijk thema anders blijft liggen. Aandachtspunt is tenslotte dat er in elke regio andere afspraken zijn, terwijl jeugdzorgaanbieders vaak in meerdere regio s werkzaam zijn. Aanvraag Doelstelling van het project Het versterken van het netwerk van collega's van de verschillende organisaties onderling. En het versterken van systeemgericht werken en het versterken van het werken volgens eigen kracht methodieken, zodat jongeren na het traject van geïndiceerde jeugdzorg hun plek vinden, gericht op economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Door middel van de inzet van een verbindingsfunctionaris. Doelgroep Jongeren die een traject volgen in de jeugdzorg, LVG of GGZ en die 17,5 jaar zijn (18 jaar, wettelijke volwassenheid naderen). Zij naderen uitstroom uit jeugdzorg, dus (terug naar/) in hun gemeente. Het gaat hierbij om residentiële zorg en nazorg na ambulante jeugdzorg. Er kan nog bekeken worden ook of de doelgroep, naar beneden, wordt verruimd naar bijvoorbeeld 16,5 jaar en ouder. Korte beschrijving van de projectactiviteiten Voorgesteld wordt een verbindingsfunctionaris. Deze functionaris voert de volgende activiteiten uit, in overleg met de partners: a) Stelt een plan voor implementatie van het BMC rapport en voert deze in, b) Maakt een gelijkluidend stappenplan (wat te doen als een jongere 17,5 jaar is?) c) Versterkt/ verbetert de "sociale kaart voor hulpverleners cq prof-deel van de CJG site d) Inventariseert het aanbod van eigen kracht gerichte methodieken binnen alle organisaties. Het aanbod wordt al in het kader van het CJG geïnventariseerd, maar eigen kracht gerichte methodieken kan extra aandacht krijgen. Er wordt een advies geformuleerd voor versterking/ bijstelling van het aanbod als nodig. e) Organiseert, waar gewenst, trainingen (ook bekostigd vanuit het budget) om medewerkers in een dergelijke manier van werken/communiceren te trainen. Hieronder wordt verstaan: het versterken van het eigen kracht / netwerk denken en benaderen bij SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 11

Effectiviteit provinciale subsidiering projecten:

Effectiviteit provinciale subsidiering projecten: Effectiviteit provinciale subsidiering projecten: Zeggenschap over Hulp Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg (nazorg) Praktische Gezinsondersteuning Een quick-scan van de stand van zaken april 2014

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Doetinchem Plaats: Hart van Doetinchem te Doetinchem Datum: 7 oktober 2010 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat?

Laat dit weten vanuit de jeugdzorg, detentie of lokale veld. leefgebieden wat? - 2 - Naar een integrale aanpak na jeugdzorg regio Arnhem Plaats: Hoofdkantoor Woningcorporatie Vivare te Arnhem Datum: 28 oktober 2010 Verslag werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Arnhem Focusvraag

Nadere informatie

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Rivierenland

Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Rivierenland - 2 - Werkbijeenkomst integrale nazorg na jeugdzorg Rivierenland Plaats: De Oude Duikenburg, Echteld Datum: 3 februari 2011 Focusvraag voor de bijeenkomst: Goede ondersteuning voor jongeren uit de Jeugdzorg/JJI

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg

Ontwikkelingen in de jeugdzorg. Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Ontwikkelingen in de jeugdzorg g Deventer, 1 juni 2012 Jos Baecke, lector sturing in de jeugdzorg Presentatie ti Evaluatie Wet op de jeugdzorg (2009) Contouren nieuwe stelsel Marktanalyse in het kader

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo

Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Uitkomsten toezichtonderzoek Hengelo Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013

DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 DECENTRALISATIE STAND VAN ZAKEN BREDE COMMISSIE 26 AUGUSTUS 2013 Doel: Informeren over proces tot nu toe Informeren over vervolgstappen Opbouw presentatie Wat is er aan de hand? Wat hebben we tot nu toe

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = =

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH = = = = = Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Statennotitie 18-plus problematiek HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe

Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Integrale aanpak na jeugdzorg Regio Noord-Veluwe Jacqueline van Schoonhoven April 2013 Rapport 09-1081f JvS-riw Inhoud Samenvatting begeleiding na jeugdzorg... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs.

Project MEEdoen. De aanvraag betreft een subsidie uit het Transitiefonds Sociaal Domein en hebben betrekking op domein D; invoering Passend Onderwijs. Project MEEdoen Mede namens SKL en WSNS, biedt MEE IJsseloevers hierbij 2 projectbeschrijvingen aan betreffende MEEdoen in het basisonderwijs en MEEdoen in de kinderopvang. Beide projecten worden door

Nadere informatie

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Verslag. Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe Verslag Sub Regionale Samenwerkingsoverleg Zuid West Hervorming Langdurige Zorg Drenthe 18 februari 2015 WMO regio Drenthe Subregio Noord Midden Regionale Samenwerking Hervorming Langdurige Zorg Drenthe

Nadere informatie

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland

Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie. Provincie Gelderland. Provincie Gelderland Provincie Gelderland Regio Noord-Veluwe & Regio Nijmegen Jeugdzorg dichtbij? Evaluatie pilots ambulante jeugdzorg zonder indicatie Provincie Gelderland Dock4 & Organisatieadvies in Zorg Lotte Vermeer /

Nadere informatie

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl

januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut Sociale wijkteams Krimpenerwaard - Tympaan Instituut - info@tympaan.nl januari 2015 - L.M. Sluys Tympaan Instituut I Inhoud blz 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1 1.2 Vraagstelling 1 1.3 Aanpak en leeswijzer 1 2 Doelen 2.1 Doelen van beleid 3 2.2 Doelen van sociale wijkteams Krimpenerwaard

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

1. Bestuurlijke opdracht

1. Bestuurlijke opdracht PROJECTPLAN LEA KAMER ZORG 1. Bestuurlijke opdracht 1.1. Algemeen De algemene bestuurlijke opdracht luidt: Gebruik de bestaande inventarisatie over signalering en sluitende aanpak, om vorm te geven aan

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg

Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Project in het kader van de voorbereiding op de transformatie jeugdzorg Projectpartners: 1e lijns praktijk voor psychologie Infano Diepenheim 1 e lijns praktijk voor psychologie Pedagogisch perspectief

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST

DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST DE ZORG VOOR DE JEUGD VAN DE TOEKOMST Visiedocument Transitie Jeugdzorg & Versnelling Transitie Jeugdzorg Raadsbijeenkomst 5 september 2012 Indeling 1. Context 2. Visie 3. VoortgangtransitieLand van Cuijk

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013

Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014. 9 december 2013 Bestuurlijk overleg Jeugd & Onderwijs: Operatie Amersfoort Jong II 2013-2014 9 december 2013 Vooraf Formele bekrachtiging evaluatie doelstellingen 2013 en vaststellen doelstelling 2014 In tegenstelling

Nadere informatie

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon:

12 Succesfactoren. voor een doorlopend onderwijstraject in, voor en na gesloten verblijf. Colofon: Tekst en samenstelling: ministeries van OCW, VenJ en VWS, DJI, Jeugdzorg Nederland, Taakgroep Onderwijs in gesloten instellingen en Gedragswerk. Deze succesfactoren zijn vooral bedoeld voor managers en

Nadere informatie

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg

WELKOM. Workshop. Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg WELKOM Workshop Transitie jeugdzorg verzorg door PrO Hardenberg VOORSTELLEN Nico Harwig, consulent MEE-Ijsseloevers en SMW Henk Kremer, directeur VERWACHTINGEN NIET EEN HAPKLARE OPLOSSING MAAR EEN EXPERIMENT

Nadere informatie

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben.

Doelgroep GRIP biedt hulpverlening aan gezinnen die op meerdere gebieden complexe problemen hebben. Praktijkvoorbeeld GRIP-team - Hengelo GRIP is een vernieuwende vorm van hulpverlening voor multiprobleemgezinnen, die sinds 2011 wordt ingezet. Kenmerken zijn: zonder indicatie, intensief en vrijwillig.

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. Pag 1 INDIENING Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks Onderwerp: Decentralisatie

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Sturen in het sociale domein

Sturen in het sociale domein Rijnconsult Sturen in het sociale domein Ciska Scheidel Programmamanager Decentralisatie Jeugdzorg/ Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel DE DECENTRALISATIES: de context 21 Mijn context 3 De decentralisaties 441

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal

Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente West Maas en Waal Het kind centraal; het geheel is meer dan de som van de delen. Document : Projectplan Centrum voor Jeugd en Gezin Versie : definitief

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN ROB MOS OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN: RESIDENTIËLE METHODIEK, AMBULANTE METHODIEK EN TRAININGEN WAARONDER TOPDOG

EVEN VOORSTELLEN ROB MOS OPLOSSEN VAN KNELPUNTEN: RESIDENTIËLE METHODIEK, AMBULANTE METHODIEK EN TRAININGEN WAARONDER TOPDOG EVEN VOORSTELLEN ROB MOS MENS & HOND CONSULTANCY VANAF 1997: BEGELEIDINGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS BETREFFENDE HONDENGEDRAG OPLEIDEN VAN HONDENGEDRAGSDESKUNDIGEN OPLEIDEN VAN TOPDOGTRAINERS LINDENHOUT

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Transitie jeugdzorg inkoop Registratienummer: 00523307 Datum: 25 juni 2014 Portefeuillehouder: M. Schlösser Steller: E. Meulman Nummer: RIB-MS-1407 1. Inleiding Per 1-1-2015

Nadere informatie

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013

Activiteitenplan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 plan Programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen 2012-2013 Inleiding Om op lokaal en regionaal niveau overlast en criminaliteit effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden is samenwerking van vele

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf.

Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. 1 Advies over de doorontwikkeling van de aansturing op het snijvlak van de domeinen zorg, veiligheid en straf. Versie: 11 november 2015 Status: vastgesteld door stuurgroep Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

Traject van de toekomst

Traject van de toekomst Gebundelde kracht in een kansrijk MBO 10 januari 2013 Traject van de toekomst Bovenschoolse opvang Groningen Hans Everhardt Programmamanager VSV regiogelden Aanleiding Traject vd Toekomst Regionale analyse

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven

Achtergrondinformatie Pilot ITJ Eindhoven Bijlage Conclusies en aandachtspunten van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) naar aanleiding van de zelfevaluatie door de gemeente van het actieplan Versterking Ketenregie SPILcentra Eindhoven (29 april

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl

Kinderen/jeugdigen hebben hun plek in de openbare ruimte/de samenleving. Een sterk jeugd- en jongerenwerk gebaseerd op Welzijn Nieuwe Stijl Vrije Tijd 2012- Optimale ontmoetings- en De jeugd faciliteren om elkaar te ontwikkelingsmogelijkheden voor ontmoeten in de eigen omgeving kinderen en jeugdigen zodat zij hun sociale netwerken opbouwen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort

Het sociaal domein. Renate Richters Els van Enckevort Het sociaal domein Renate Richters Els van Enckevort Om te beginnen vijf stellingen Zijn ze waar of niet waar? - 2 - Stelling 1 Ongeveer 5% van de jeugdigen in Nederland heeft met (een vorm van) jeugdzorg

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie