Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg"

Transcriptie

1 Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1

2 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen en werken regio Achterhoek Zaaknummer Startdatum 01 oktober 2011 Einddatum 01 oktober 2013 Tussenrapportage 2012 alleen financieel, 2013 niet aanwezig Eindrapportage niet aanwezig Projectleider: Gemeente Doetinchem Gonnie Jansen Respondent interview 19 maart 2014: Jannette Klaver, projectleider Kwetsbare jeugd (regio Achterhoek), medewerker maatschappelijke ontwikkeling gemeente Doetinchem. Interviewer: SPECTRUM partner met elan. Betrokken partijen: Lindenhout regio Achterhoek, IJsselkring, GGNet Jeugd, BJZ regio Achterhoek, MEE Oost-Gelderland, Jongeren Opvang Doetinchem, De Lichtenvoorde, SZVO/OPDC Younieq, ROC Graafschapcollege, AOC-Oost, RMC Achterhoek, Veiligheidskamer, Gemeenten Achterhoek Samenvatting In de regio Achterhoek zijn de gestelde doelen zo goed als bereikt binnen de gestelde termijn: het basiskader is geïmplementeerd, de procedure en afspraken zijn met alle partijen vastgelegd. Er is een regionale agenda kwetsbare jeugd waar Nazorg een onderdeel is. De projectleider is er trots op dat er als regio een gezamenlijke aanpak is ontstaan, mede dankzij de inzet van de provincie Gelderland. In 2014 bekijkt de regio wat er nog nodig is om de afspraken in de werkprocessen van alle uitvoerders te implementeren en te borgen. Aanvraag Doelstellingen van het project 1. Implementatie basiskader BMC Het basiskader is aan het einde van de projectperiode geïmplementeerd. Dat betekent dat er een overdrachtsdocument en -procedure is ontwikkeld en werkafspraken zijn gemaakt over de invoering van werkprocessen, zoals beschreven in het BMC-rapport met de volgende partijen: o.a. BJZ, Lindenhout, GGNet, Iriszorg, St. De Lichtenvoorde, IJsselkring, Sensire, Zat's, SJOD en alle gemeenten van de regio Achterhoek. Tijdpad: september 2011 oktober Inzicht in doelgroep vraag en aanbod. Er is inzicht in het aanbod op alle levensdomeinen o.a. zorg, wonen en inkomen, sociale omgeving (dagbesteding), werken en leren, vrije tijd. Het inzicht leidt tot een volledig beeld aan de behoefte op de verschillende levensdomeinen om te beginnen voor kwetsbare jongeren tussen 15 en 25 jaar. Tijdpad: september 2011 april Binnen de projectenperiode van 3 jaar zal dit verbreed worden naar -9 tot 25 jaar. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met betrokken partijen o.a. woningbouwcorporaties, ROC, schuldhulpverlening, Lindenhout, Stichting De Lichtenvoorde, IJsselkring, Sensire over het aanbod voor jeugdigen die uit de jeugdzorg komen. De gemeenten nemen de regie in handen om te komen tot een afgestemd en integraal aanbod op alle levensgebieden. Tijdpad: september 2011 oktober Opstellen van een regionale agenda voor kwetsbare jongeren en de hierop genoemde acties in uitvoering brengen. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 2

3 Het is noodzakelijk voor deze doelgroep een vraaggericht en sluitend aanbod op de diverse levensdomeinen te realiseren. Dit wordt gedaan door het ontwerpen van een regionale agenda kwetsbare jongeren. Bij de acties van de regionale agenda wordt uitgegaan van de eigen kracht van de jongere. Daarnaast zal deze agenda geen statisch document worden maar een dynamisch uitvoeringsdocument. Tijdpad: april 2012 oktober 2013 Doelgroep In eerste instantie voor kwetsbare jongeren van 15 tot 25 jaar en in tweede instantie voor 9 tot 25 jaar. Korte beschrijving van de projectactiviteiten 1. Plan van aanpak maken om bovengenoemde 3 doelstellingen van het project uit te voeren. Tijdpad: september 2011 april Instellen regionale werkgroep. Tijdpad: september Interne startconferentie met regio gemeenten. Tijdpad: oktober In voortraject besproken met regionale portefeuillehouders en vaststelling startnotitie. Tijdpad: 26 mei 2011 oktober Externe startconferentie met organisaties en instellingen: oktober Inventarisatie van het aanbod en het ontbrekende aanbod. Tijdpad november 2011 april Afspraken maken over het uitvoeringsdocument met diverse partijen. Tijdpad november 2011 oktober Opstellen van de regionale agenda. Tijdpad: april Implementatie integrale aanpak kwetsbare jongeren in reguliere systemen Centra voor jeugd en gezin en Lokale Zorgnetwerken. Tijdpad: continu proces. Interview (maart 2014) De fase van het project Het project bevindt zich in de laatste fase, borging van de afspraken vindt plaats in 2014 (bron: Plan van aanpak Ondersteuning na jeugdzorg regio Achterhoek: Zorg voor jeugd dichtbij ). Dit plan is onderdeel van de regionale agenda Kwetsbare jeugd Verloop en effecten: wat lukte wel, wat niet? Het werkproces voor Ondersteuning na jeugdzorg is tot één werkproces geïntegreerd met de aanpak Jeugdzorg zonder Indicatie, dat project is ook onderdeel van de agenda Kwetsbare jeugd. In de werkprocessen van de zorgaanbieders/lokale gebiedsteams is opgenomen dat vòòr het stoppen met jeugdzorg wordt bekeken of er nog iets nodig is met en voor de jeugdige. Er vindt warme overdracht in aanwezigheid van de jongere plaats en dat wordt in het gezinsplan opgenomen. De implementatie van het basiskader en de uniforme route zijn geslaagd. Dat wil zeggen dat de afspraken gemaakt zijn maar dat de uitvoering nog niet voor 100% rond is. Vandaar dat in 2014 aandacht wordt besteed aan de borging van de afspraken: De voortgang wordt elke 2 maanden besproken in het regionale overleg van de coördinatoren van de wijkteams, die in elke gemeente er iets anders uitzien (zo werkt Doetinchem met buurtcoaches en Oost Achterhoek met een ondersteuningsteam voor jeugd). Regiocoördinatoren van jeugdzorgaanbieders nemen deel aan de projectgroep. Dit leidt er toe dat zij er in hun organisatie steeds op blijven letten dat de afspraken worden uitgevoerd. De samenwerking met jeugdzorginstellingen m.n. Lindenhout groeit ook vanwege het project jeugdzorg zonder indicatie dit heeft positief effect op andere projecten. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 3

4 De gemeente Doetinchem is het meest tevreden over het feit dat er in de regio afspraken zijn gemaakt over gezamenlijke werkprocessen met de partners, aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Men vindt elkaar. De teams zijn werkzaam of aan het opstarten. Ondanks lokale verschillen is er een gezamenlijke aanpak. De aanpak wordt nog niet voor 100% uitgevoerd zoals afgesproken, de processen lopen verschillend al naargelang de stand van zaken in een gemeente. De geplande scholingen zijn uitgevoerd, nu ligt het accent op wat er nog nodig is om het werkproces goed te implementeren. Is het doel dat de provincie met deze cofinanciering voor ogen had, minder (her)instroom in de jeugdzorg, bereikt volgens u? Dat is een lastige vraag, omdat het niet zo specifiek gemeten wordt. Er is in de regio, en vooral in Doetinchem, wel beduidend (30 % en 50 % in het 4 e kwartaal van 2013) minder instroom bij Lindenhout, maar herinstroom is niet bekend. Misschien houdt Lindenhout dit bij. Is de borging (b.v. van regionale afspraken) geregeld? Hoe? Zie hierboven. Er is ook elk kwartaal een terugkombijeenkomst over de voortgang, waar de provincie Gelderland bij aanwezig is. Er worden heidagen georganiseerd om bepaalde knelpunten op te lossen. Ook wordt via aanpalende projecten gewerkt aan de nazorg zoals in het regionale knooppunt voor kwetsbare jongeren met een huisvestingsprobleem. Is cliënttevredenheid onderdeel van de evaluatie? Hoe? Hier wordt over gesproken. Bij de evaluatie van Zorg voor jeugd dichtbij is het meten van de cliënttevredenheid zeker aan de orde. Wat zou u zelf graag willen teruglezen in de rapportage wat is ondersteunend voor u? Het is zinvol om te horen hoe anderen het aanpakken. Het provinciale projectleidersoverleg biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Vooral de aanpak van nazorg als onderdeel van het totale werkproces in verschillende gemeenten. Wat vindt u van de manier waarop de provincie middels regionale cofinanciering de Ondersteuning na jeugdzorg wil versterken? Welke meerwaarde heeft dit? De meerwaarde is simpelweg dat de aanpak Kwetsbare Jongeren zonder cofinanciering van de provincie niet in deze omvang zou zijn gerealiseerd. Het als regio overleggen over knelpunten en successen heeft ook meerwaarde. Dat we als regio zo ver gekomen zijn is mede te danken aan de provincie, niet alleen het geld maar ook de inzet. Wat gaat niet goed? Wat heeft negatief effect op de uitkomsten? De samenwerking is goed en er wordt goed meegedacht. Het enige knelpunt is dat een rekening over uitgevoerde inzet van de projectleider niet kon worden vergoed omdat deze na de einddatum werd ingediend. Terwijl het gebruikelijk is om rekeningen achteraf in te dienen. Dit is nog niet opgelost. Hoe vindt u dat de provincie monitort en evalueert? Wat zou u graag anders zien, wat levert voor de regio meer op? Hebt u aanbevelingen aan de provincie? Een aanbeveling betreft de communicatie over de provinciale subsidiemogelijkheden: dit zou bij alle beleidsmedewerkers in een gemeente bekend gemaakt moeten worden. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 4

5 2. Ondersteuning en begeleiding na jeugdzorg in de Vallei (later: Food Valley) Zaaknummer Startdatum 01 oktober 2011 Einddatum 1 januari 2015 (uitstel van einddatum) Tussenrapportage 21 september 2012 Eindrapportage n.v.t. Projectleider en respondent interview 14 maart 2014: Ernst van Berkum. Opdrachtgever namens de regio: gemeente Barneveld, Henriëtte Kingmans. Interviewer: Spectrum partner met elan. Betrokken partijen: CJG, Lindenhout regio Veluwe, Pactum regio Arnhem/Ede, LSG- Rentray/Joozt, BJZ West-Veluwe, Gemeenten Food Valley. Samenvatting In de regio Food Valley zijn de doelen tussentijds bijgesteld en de einddatum is bijna anderhalf jaar opgeschoven is het jaar van afronding. Een belangrijk nieuw onderdeel is het werken aan een zorgstructuur en vooral ook een aansluitend aanbod voor de 16 tot 23-jarigen lokaal (CJG) en regionaal. Het ontbreken hiervan bleek een faalfactor voor het project. Succesfactoren zijn de cofinanciering en inzet van de provincie Gelderland en de projectleider: daarmee is de urgentie voor deze speciale doelgroep helder geworden, nazorg is op de agenda gekomen zowel bij gemeenten als bij de branche jeugdzorg. De afspraken over overdracht aan het CJG zijn in de contractering met jeugdzorgaanbieders in 2014 opgenomen. Waar in 2014 aan gewerkt wordt is naast het lokale aanbod de realisatie van afspraken op uitvoeringsniveau en de registratie van de uitstroom bij jeugdzorgaanbieders, dit laatste in samenwerking met de provincie Gelderland. Aanvraag Doelstelling van het project Jongeren tussen de 0 en 23 jaar die uit de (geïndiceerde) jeugdzorg komen passende ondersteuning en begeleiding op het gebied van o.a sociaal netwerk, inkomen, dagbesteding en wonen te bieden zodat zij hun plaats in de maatschappij kunnen hervinden door het ontwikkelen van een gemeenschappelijke aanpak van en verbeterde afstemming tussen partners in jeugdzorg en jeugdbeleid. Doelgroep Alle jongeren: tussen 0 en 23 jaar die woonachtig zijn in de regio de Vallei, met een focus op de groep van 16 tot 23, en die in een (geïndiceerd) jeugdzorgtraject zitten, met een focus op de zorgvormen met een grotere afstand tot de eigenlijke leefomgeving, en waarvan de behoefte aan ondersteuning op het gebied van de eigen ontwikkeling, scholing, werk, sociaal gedrag en netwerken is vastgesteld. Korte beschrijving van de projectactiviteiten Het project bestaat uit drie fasen: 1. Planning. Inventariseren wensen, gedachten, Ideeën, ervaringen, knelpunten en opstellen uitvoeringsagenda met regionale en lokale paragrafen. 2. Implementatie. Uitvoeren regionale agenda, begeleiden uitvoering lokale agenda's 3. Evaluatie en bijsturing. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 5

6 Tussenrapportage (september 2012) Eind 2011 heeft de provincie Gelderland de gemeenten in de regio de Vallei subsidie toegekend voor de uitvoering van het projectplan Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg in de Vallei. Op 1 januari 2012 is de uitvoering van dit project gestart. Conform het projectplan is er gestart met een inventarisatie van de wensen en behoeften van betrokkenen, van knelpunten in de huidige praktijk van begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg en van de relatie met andere projecten in de regio. Daaruit zijn twee belangrijke zaken naar voren gekomen: 1. Het project kan niet los worden gezien van de decentralisatie van de jeugdzorg. Het project gaat immers uit van provinciale jeugdzorg en gemeentelijke begeleiding en ondersteuning, terwijl over nog geen twee en een half jaar alle zorg voor de jeugd onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te liggen. Daarnaast wordt de decentralisatie opgepakt in FoodValley-verband en niet enkel in de Vallei. 2. Jongeren die uit de jeugdzorg komen hebben vaak nog behoefte aan langdurige, intensieve pedagogische begeleiding. In het lokale veld is dergelijk aanbod momenteel niet beschikbaar. Het AMW biedt bijvoorbeeld alleen kortdurende hulpverlening, jeugdzorg biedt alleen zorg tot 18 jaar, etc. Dat betekent dat dergelijk aanbod moet worden gerealiseerd, in welke vorm dan ook. Het werken met Eigen Kracht en vrijwilligers is bijvoorbeeld een zeer interessante optie. Vanuit het project kan/moet dit proces begeleid worden. Toestemming is gegeven om het projectplan als volgt te wijzigen: 1. Aanvullend op de (korte termijn)doelstelling om de overdracht van de jeugdzorg naar lokale ondersteuning te regelen willen we als doelstelling opnemen dat er vanuit het project gestuurd gaat worden op aandacht voor de zorg voor jeugd tot 23 jaar (i.p.v. 18 jaar) in de planvorming m.b.t. de decentralisatie. 2. We hebben de wens het project synchroon te laten lopen met de decentralisatie. De einddatum van het project willen we daarom verschuiven van 31 maart 2013 naar 1 januari Daarnaast wordt de decentralisatie in FoodValley-verband georganiseerd. We willen de Utrechtse gemeenten betrekken bij dit project. Op dit moment volgen de Utrechtse gemeenten de ontwikkelingen en zullen waar mogelijk en/of gewenst de producten die worden ontwikkeld zelf implementeren. Of deze gemeenten daadwerkelijk willen/zullen aanhaken is niet zeker. 4. De laatste wijziging is dat we vanuit het project willen sturen op de realisatie van aanbod voor begeleiding en ondersteuning voor jeugdigen van jaar die uit de jeugdzorg komen. De nadruk zal hierbij liggen op afstemming van het aanbod van jeugdzorg en lokale veld. Uitgangspunt is dat op 17-jarige leeftijd de eerste stappen hiertoe worden gezet zodat er ook daadwerkelijk afgestemd aanbod beschikbaar is op het moment dat de jeugdige de jeugdzorg verlaat. Voortgangsrapportage (januari 2014) Voor de aanpak op korte termijn zijn vier doelstellingen geformuleerd: 1. Er is sprake van overdracht van uit de jeugdzorg uitstromende jongeren van jaar naar de lokale zorgstructuren/cjg s (punt 3 schema). 2. Gemeenten/CJG s worden ondersteund bij de (door)ontwikkeling van aanbod/zorgstructuren voor de ondersteuning van 16/18 23 jarigen (punt 5 schema). In het schema is dat op oranje gezet en (nog) niet op groen. Dat heeft te maken met de volgende doelstelling; 3. Er wordt gestuurd op de realisatie van (regionaal) aanbod voor jongeren van 16/18 23 jaar (punt 5 schema). 4. Advisering van gemeenten over de organisatie van de jeugdhulp op langere termijn zodat uitval van jongeren die 18 jaar worden voorkomen kan worden. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 6

7 In het onderstaande wordt per doelstelling de voortgang besproken. Tevens wordt vooruitgeblikt op de acties die in het komende jaar nog uitgevoerd worden. Doelstelling 1. Realiseren van warme overdracht Voor wat betreft de overdracht verdienen drie zaken de aandacht: de overdracht, het voorkomen van uitval van ongemotiveerde jongeren en de registratie van uitstroomgegevens. De overdracht Met vier jeugdzorgaanbieders (Lindenhout, Intermetzo, Youké, Timon) en beide Bureaus Jeugdzorg zijn afspraken gemaakt over de overdracht van uitstromende jongeren van jaar naar de CJG s. Zij doen dit aan de hand van een met de (Gelderse) jeugdzorgaanbieders ontwikkeld stappenplan (zie Dropbox). De stappen in dit plan zijn: (1) vaststellen behoefte aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg, (2) kijken of dat binnen het eigen netwerk mogelijk is, (3) eventueel zelf doorverwijzen naar geschikt aanbod en (4) tenminste 3 maanden voor het einde van de jeugdzorg contact met CJG van bestemming opnemen. De CJG-coördinatoren bespreken de casus waar nodig in de lokale zorgstructuur (casusoverleg, ambulant team zonder indicatie, CJG4Kracht, sociaal wijkteam, wijkjeugdteam, etc.). Hier worden afspraken gemaakt over de coördinatie van zorg. De coördinator van zorg heeft nog voor het einde van de jeugdzorg een gesprek met de jongere met als doel samen een plan voor de begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg op te zetten. Dit werkproces is afgestemd op het werkproces van de ambulante teams zonder indicatie. In de contractering met de jeugdzorgaanbieders voor 2014 is begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg als voorwaarde opgenomen. Ook zijn afspraken gemaakt worden over de registratie van uitstroomgegevens. Hoewel op managementniveau door jeugdzorgaanbieders/de BJz s toegezegd is het stappenplan te implementeren, blijkt de realisatie op uitvoerend niveau nog tegen te vallen. Het beperkte aantal jongeren dat wordt overgedragen wordt (1) overgedragen nadat de jeugdzorg is geëindigd. De jongere is dan al buiten beeld. Of (2) er worden jongeren overgedragen die geen behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Het komende jaar vinden met iedere jeugdzorgaanbieder/bjz tenminste 2 overleggen plaats om de voortgang van de implementatie van het stappenplan te bespreken en waar nodig bij te sturen. Voorkomen uitval ongemotiveerde jongeren Met het project Versterking Basisstructuur/Verwijsindex wordt het komende jaar afgestemd over de aansluiting van de jeugdzorgaanbieders op de verwijsindex. Daarmee kan voorkomen worden dat uitstromende jongeren die niet gemotiveerd zijn tot het ontvangen van begeleiding en ondersteuning uit beeld verdwijnen. Managementinformatie uitstroom In verband met beperkingen van de registratiesystemen kunnen jeugdzorgaanbieders geen concrete cijfers over de uitstroom leveren. Daardoor is niet bekend hoeveel jeugdigen behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg, op welke leefgebieden deze behoefte ligt, gemeente van herkomst, hoeveel jongeren overgedragen zijn richting vervolgaanbod, etc. In het provinciale projectleidersoverleg wordt er aan gewerkt om mede in overleg met de provincie de zorgaanbieders te bewegen een aantal vragen over begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg registreren in hun afsluitrapportages. Het komende jaar blijft dit een punt van aandacht. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 7

8 Doelstelling 2. Ondersteuning gemeenten/cjg s De gemeenten ontwikkelen activiteiten die aansluiten bij de couleur locale, de projectleider ondersteunt de gemeenten en CJG s hierbij. Gelderse gemeenten In Barneveld wordt in 2014 een koppeling gemaakt met een lokaal mentorproject om mentoren in te zetten in de ondersteuning van jongeren. In Ede is besloten om integrale jeugdwerkers in te zetten voor de ondersteuning van deze jongeren. In 2014 wordt de CJGcoördinator ondersteund bij het trainen/coachen in deze nieuwe manier van werken. Ook legt het CJG Ede de verbinding met een lokaal vrijwilligersproject. In Nijkerk worden Eigen Krachtconferenties ingezet en er zal een SAVE-team starten. De ondersteuningsvragen van jongeren van 16 tot 23 jaar worden onderzocht. Het CJG Scherpenzeel wil een oudernetwerk actief houden, en de pedagogische civil society rond jongeren stimuleren. Utrechtse gemeenten Ook het CJG Renswoude wil de pedagogische civil society stimuleren. Voor Rhenen is advies uitgebracht over de wijze waarop een (op te zetten) mentorproject ingebed kan worden in de lokale zorgstructuur om jongeren van jaar te ondersteunen. Begin februari is er overleg met het CJG Veenendaal over wat de projectleider hier kan bieden. Doelstelling 3. Sturen op ontwikkeling lokaal/regionaal aanbod Het is wenselijk een lokale aanpak/regionale aanpak te ontwikkelen die er aan bijdraagt dat jongeren tussen de 16 en 23 jaar de transitie. Uit landelijke ervaringen blijkt dat dergelijke trajecten tot 8.000,euro per jongere kosten. Naast allerlei immateriële baten als levert dit de maatschappij , per jongere per jaar op. Dit geld wordt bespaard op (jeugd)zorgkosten, uitkeringen, schuldhulp, maatschappelijke opvang, politieen detentiekosten, etc. Begin 2014 wordt met een beperkt aantal partijen op het gebied van jeugdzorg, volwassenenzorg, werken, scholing, wonen en informele ondersteuning besproken welk aanbod het meest geschikt is voor deze doelgroep. In de loop van 2014 wordt dit gedeeld met de FoodValley-gemeenten. Doelstelling 4. Advies over aanpak op lange termijn De laatste doelstelling betreft advisering van de gemeenten over een aanpak op langere termijn. Deze bestaat uit de volgende onderdelen: 3. Hoe kan jeugdhulp zo georganiseerd worden dat uitval wordt voorkomen? 4. Hoe kunnen jongeren van jaar het beste worden ondersteund (zie ook doelstelling 3)? Deze adviezen worden in het najaar van 2014 opgeleverd en gedeeld tijdens een afsluitende conferentie. Risicoanalyse Voor het welslagen van het project gelden met name twee risico s: a) het ontbreken van specifiek aanbod en b) de implementatie van de afspraken door jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg. A) Jongeren van 16/18 tot 23 jaar hebben geen recht meer op jeugdzorg en de volwassenenzorg sluit onvoldoende aan op hun transitie naar volwassenheid. Het is wenselijk dat er specifiek aanbod komt voor jongeren die moeite hebben om deze transitie te maken. Dergelijk aanbod is er nu niet. Hoewel dit een financiële investering vraagt, levert het ook geld op. Afhankelijk van het aanbod kost een traject per jongere 2.000,tot 8.000,-. Het maatschappelijk rendement per jongere kan oplopen van tot ,-. In de vorm van een project, pilot, experiment of proeftuin kan er ervaring met dergelijk aanbod worden opgedaan. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 8

9 B) Met de (regio)managers van de jeugdzorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over de invoering van het stappenplan voor de overdracht. De implementatie op uitvoerend niveau lijkt te haperen. Deze ervaring wordt gedeeld met andere projecten en met dezelfde projecten in andere regio s. Het komende jaar staat dan ook in het teken van monitoring van de implementatie en waar nodig bijsturing. In zijn algemeenheid kan het ook gezien worden als een sturingsvraagstuk voor alle ontwikkelingen. Hoe zorg je er voor dat partijen met wie je afspraken maakt die afspraken ook uitvoeren? Interview (maart 2014) De fase van het project Het project loopt nog tot 1 januari In 2014 vinden de laatste activiteiten en de afronding plaats zoals gepland na de bijgestelde aanpak. De laatste tussenrapportage is van januari Verloop en effecten: wat lukte wel, wat niet? Het onderwerp (de zorg voor de jarigen) is gaan leven. Iedere gemeente is er op een eigen manier mee aan de slag, aansluitend bij de lokale situatie. De afspraken over overdracht liggen vast, wat daarbij nog moet gebeuren is een consequente uitvoering. Ook op andere punten is het nu een kwestie van doorpakken. Succesfactoren zijn de cofinanciering van de provincie Gelderland en de aanwezigheid van een projectleider die het onderwerp op de agenda heeft gezet en heeft getrokken aan de uitvoering. De projectleider is het meest tevreden over de constatering dat het onderwerp nu leeft bij de gemeenten, men is zich bewust geworden van de speciale vraag van deze doelgroep, en ook bij bestuurders. Zij zien m.n. vanwege de decentralisaties in dat ze belang hebben bij een goede aanpak van deze doelgroep. Bij het CJG was dat al eerder duidelijk, jongeren klopten bij het CJG aan en er was vervolgens geen goed aanbod. Het project loopt nog dus het is te vroeg om al iets over de maatschappelijke effecten te kunnen zeggen. Is het doel dat de provincie met deze cofinanciering voor ogen had, namelijk minder (her)instroom in de jeugdzorg, haalbaar volgens u? Ja, zeker als er blijvend gestuurd wordt op concreet en passend aanbod in de gemeenten. Als dat lukt valt de kosten/baten analyse goed uit, dan heeft het zeer weinig gekost. Is de borging geregeld? Hoe? Ja, op drie manieren. Ten eerste worden de afspraken in de inkoopcontracten met jeugdzorgaanbieders opgenomen. Ook in de regionale aanpak Versterking basisinfrastructuur worden de afspraken met jeugdzorg meegenomen. Ten tweede komt de handreiking beschikbaar in een boekje en zal een conferentie volgen. Ten derde: concreet aanbod dat goed werkt zorgt voor borging. Is cliënttevredenheid onderdeel van de evaluatie? Hoe? De professionals die direct met jongeren werken vragen naar tevredenheid en melden dat. Wat zou u zelf graag willen teruglezen in de rapportage wat is ondersteunend voor u? Dat dit een aparte doelgroep is die tussen wal en schip valt en dat gemeenten iets moeten met deze doelgroep. Er is altijd behoefte aan goede concrete voorbeelden. De projectleider verzamelt op landelijke schaal voorbeelden en bundelt deze in een handreiking. Wat vindt u van de manier waarop de provincie middels regionale cofinanciering de Ondersteuning na jeugdzorg wil versterken? Welke meerwaarde heeft dit? De cofinanciering is zeer aantrekkelijk want drempelverlagend. Er is door de provincie meegedacht toen de timing niet ideaal bleek vanwege de transitie. Het beleid is effectief en haalbaar. De gemeenten worden overvraagd, maar dit project was overzichtelijk en SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 9

10 afgebakend. De provincie heeft positief ondersteund: zoals het thema bij de branche jeugdzorg op de agenda gezet. Wat gaat niet goed? Wat heeft negatief effect op de uitkomsten? De provincie had een betere rol kunnen spelen in de aansluiting van het project op de transitie. Het project en de transitie hebben meer dan een jaar langs elkaar heen gedraaid. De besluitperiode duurde te lang, en na de eerste tussenrapportage werd niets meer van de provincie vernomen. Er zijn echter geen negatieve effecten geweest op de uitkomsten. Als het anders moet, hoe dan? Betere communicatie rond de verantwoording. Anderzijds is het goed dat er bij de provincie vertrouwen is dat de gemeenten het project tot een goed einde brengen. Hebt u aanbevelingen aan de provincie? Nee, voor de regio is het goed zoals het gaat. De projectleider is erg belangrijk, die moet het doen. We zouden graag verder willen gaan met het ontwikkelen van aanbod. Een project zoals het 1000 jongeren plan in de provincie Overijssel zou de doelgroep erg vooruit helpen. SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 10

11 3. Versterking begeleiding na jeugdzorg Regio Rivierenland Zaaknummer Startdatum 15 maart 2012 Einddatum 01 november 2014/31 december 2014 Tussenrapportage aanwezig Eindrapportage n.v.t. Projectleider en respondent interview 1 april 2014: Mara Frank. Zij is verbindingsfunctionaris in het project Proeftuin ondersteuning na jeugdzorg Regio Rivierenland. Interviewer: Spectrum partner met elan. Betrokken partijen: Regio Rivierenland (opdrachtgever), CJG Rivierenland, Entréa, Mozaïek, ProPersona, BJZ, MEE, gemeente Culemborg, gemeente Neder-Betuwe. Samenvatting In de regio Rivierenland zijn de doelen nagenoeg in de gestelde termijn bereikt. Het beleidskader is geïmplementeerd en professionals zijn geschoold. Succesfactor is dat de nieuwe werkwijze samen met de professionals en alle partijen vanuit de praktijk is ontwikkeld (praktijkateliers). In 2014 vindt ter afronding een proeftuin plaats waarin de werkwijze met 4 jeugdigen wordt uitgeprobeerd en bijgesteld. De borging naar alle professionals in de regio is nog een punt. Meerwaarde van de provinciale cofinanciering is dat er bewuste aandacht voor nazorg is ontstaan. Er ligt zoveel op het bord van de gemeenten dat een dergelijk thema anders blijft liggen. Aandachtspunt is tenslotte dat er in elke regio andere afspraken zijn, terwijl jeugdzorgaanbieders vaak in meerdere regio s werkzaam zijn. Aanvraag Doelstelling van het project Het versterken van het netwerk van collega's van de verschillende organisaties onderling. En het versterken van systeemgericht werken en het versterken van het werken volgens eigen kracht methodieken, zodat jongeren na het traject van geïndiceerde jeugdzorg hun plek vinden, gericht op economische en maatschappelijke zelfstandigheid. Door middel van de inzet van een verbindingsfunctionaris. Doelgroep Jongeren die een traject volgen in de jeugdzorg, LVG of GGZ en die 17,5 jaar zijn (18 jaar, wettelijke volwassenheid naderen). Zij naderen uitstroom uit jeugdzorg, dus (terug naar/) in hun gemeente. Het gaat hierbij om residentiële zorg en nazorg na ambulante jeugdzorg. Er kan nog bekeken worden ook of de doelgroep, naar beneden, wordt verruimd naar bijvoorbeeld 16,5 jaar en ouder. Korte beschrijving van de projectactiviteiten Voorgesteld wordt een verbindingsfunctionaris. Deze functionaris voert de volgende activiteiten uit, in overleg met de partners: a) Stelt een plan voor implementatie van het BMC rapport en voert deze in, b) Maakt een gelijkluidend stappenplan (wat te doen als een jongere 17,5 jaar is?) c) Versterkt/ verbetert de "sociale kaart voor hulpverleners cq prof-deel van de CJG site d) Inventariseert het aanbod van eigen kracht gerichte methodieken binnen alle organisaties. Het aanbod wordt al in het kader van het CJG geïnventariseerd, maar eigen kracht gerichte methodieken kan extra aandacht krijgen. Er wordt een advies geformuleerd voor versterking/ bijstelling van het aanbod als nodig. e) Organiseert, waar gewenst, trainingen (ook bekostigd vanuit het budget) om medewerkers in een dergelijke manier van werken/communiceren te trainen. Hieronder wordt verstaan: het versterken van het eigen kracht / netwerk denken en benaderen bij SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 11

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

SAMEN STERKER DAN ALLEEN?

SAMEN STERKER DAN ALLEEN? SAMEN STERKER DAN ALLEEN? Voortgezet onderwijs en gemeenten Een uitgave in het kader van het landelijk LEA-ondersteuningstraject (OCW) 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 5 1 Inleiding 9 2 De educatieve agenda

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien

INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN. Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien INTEGRALE TOEGANG SOCIAAL DOMEIN Hoofdlijnen van integrale toegang naar werk & inkomen, participatie en opvoeden & opgroeien Gemeente Groningen, mei 2013 1 Minstens twee goede redenen U kunt niet omvallen.

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie