Schoolplan Wellantcollege

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege"

Transcriptie

1 Schoolplan Wellantcollege

2 Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan Uitwerking onderwijskundig beleid Leerroutes binnen Wellantcollege Begeleiding van zorgleerlingen 7 2. Personeelsbeleid 2.1 Strategisch Beleidsplan Management development Professionalisering Expert development Kwaliteitsbeleid 3.1 Planning en control Wellant Kwaliteitskaart PDCA-cyclus Beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen 12 Schoolplan , definitief van 12

3 Inleiding Wellantcollege is een instelling voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in de groene sector. Het werkgebied van Wellantcollege is de Randstad. Binnen dit werkgebied bevinden zich 11 MBO-locaties en 23 VMBO-locaties. Tevens worden cursussen & trainingen verzorgd. Wellantcollege is daarmee de voornaamste aanbieder van groen onderwijs in de Randstad. Wellantcollege wil zich op de onderwijsmarkt onderscheiden van andere onderwijsinstellingen door uit te blinken in groen onderwijs. Dit Schoolplan beschrijft wat dit voor invloed heeft op de organisatie en de mensen die er werken. Het Schoolplan richt zich op het VMBO-onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

4 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan De Bestuursraad heeft eind 2007 het Strategisch Beleidsplan voor de periode vastgesteld. Daarbinnen krijgt de onderwijsontwikkeling concreet vorm. Leidend daarbij is een gemeenschappelijk kader gericht op: - werken vanuit drie moderne groene domeinen: Gezondheid, voeding en lifestyle Productie, handel en logistiek Leefomgeving - voldoen aan de eisen van de toezichthouder (basiskwaliteit); - een efficiënte inzet van mensen en middelen, waardoor meer tijd beschikbaar komt voor de docent in het contact met de leerling; - transparantie van processen en inzicht in kwaliteit; - krachtenbundeling en uitwisselbaarheid van middelen en mensen. Dit kader is leidend bij de uitwerking van bestaande en nieuw te ontwikkelen projecten (onderwijs)beleidsplannen. 1.2 Uitwerking van het onderwijskundig beleid Wellantcollege werkt aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs Wellantcollege maakt van onderwijs buitengewoon goed en groen onderwijs en brengt op transparante wijze zijn opbrengsten in beeld. Stakeholders worden betrokken bij de invulling van het onderwijsproduct. Het onderwijs heeft aantoonbaar en meetbaar toegevoegde waarde voor de leerling, het bedrijfsleven en de maatschappij. Het onderwijs binnen Wellantcollege krijgt vorm vanuit drie leidende principes: Perspectief bieden Het behalen van een diploma is essentieel. Iedere leerling bieden wij een zo optimaal mogelijk leertraject. De inrichting van het onderwijs wordt mede afgestemd op de keuzes die de leerling maakt voor zijn of haar vervolgopleiding. Om dit te kunnen waarmaken, moet ons onderwijs richtinggevend zijn en uiteraard als betekenisvol ervaren worden. Zo krijgt elke leerling de kans zich te ontplooien op zijn of haar niveau. Richting geven Het is de leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe het hele leertraject in elkaar zit. De leerling wordt begeleid en gevolgd bij het maken van keuzes, waarbij het meer zelfstandig leren, leren werken en initiatief nemen centraal staan. Door dit resultaatgericht leren wordt de stap naar het vervolgonderwijs gemakkelijker. Betekenis geven Het onderwijsproces kent een goede balans van praktijk en theorie en bestaat uit aantrekkelijke en gevarieerde werkvormen. De leerling leert zelf betekenis te geven door reflectie op het eigen handelen. Schoolplan , definitief van 12

5 Met name voor de beroepsgerichte onderwerpen, vindt het leren zo veel mogelijk plaats binnen een actuele - bij voorkeur zo realistisch mogelijke - context. De (beroeps)- praktijk is daarbij leidend. Acht kenmerken voor goed onderwijs die Wellantcollege belangrijk vindt, worden in deze drie leidende principes verwerkt: a. Begeleiding b. Kiezen c. Heldere structuur d. Samen leren e. Zelf doen f. Variatie in aanbod g. Veilige leeromgeving h. Zicht krijgen en houden op eigen ontwikkeling (reflecteren) Perspectief bieden 1. Een opleidingsaanbod vanuit een groene kern Het opleidingsaanbod krijgt vorm binnen drie brede moderne groene domeinen die zowel maatschappelijk- als arbeidsmarktrelevant zijn: o Gezondheid, voeding en lifestyle o Productie, handel en logistiek o Leefomgeving De vertaling van deze domeinen krijgt vorm binnen de eigenheid van het vmbo (beroepsvoorbereidend en -oriënterend) en mbo (beroepsopleidend). 2. Een optimale verwante doorstroom vmbo groen mbo groen De kracht van de verticale structuur van Wellantcollege wordt optimaal benut. Een groeiende groep vmbo leerlingen maakt een bewuste keus voor een vervolgtraject binnen het mbo groen en profiteert (kwalitatief en/of kwantitatief) van de winst van de verwante doorstroom. Richting geven 3. Optimale leerlingbegeleiding op elk niveau Er is een goed, gestructureerd contact tussen leerling en docent. Het pedagogisch didactisch klimaat op de (V)MBO locaties kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Zaken die leiden tot een veilig (g) en stimulerend leerklimaat gericht op individuele loopbaanbegeleiding (a) en optimale talentontwikkeling van leerlingen. Leerlingen leren bewust keuzes (b) maken binnen hun leerloopbaan. 4. Een stimulerende leeromgeving Leren binnen Wellantcollege vindt plaats binnen een leeromgeving, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd en waarbij zij kunnen groeien van begeleid leren naar meer zelfstandig leren ( zelf kiezen en zelf doen ) (e). Een variatie (f) aan aantrekkelijke werkvormen en leerbronnen wordt geboden en leerlingen kunnen zowel individueel als samen leren (d). De structuur (c) waarbinnen dit plaats vindt is helder voor leerling, ouder, bedrijf en docent. ICT is ondersteunend voor modern, aantrekkelijk onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

6 Betekenis bieden 5. Aantrekkelijk en actueel onderwijs Zowel qua onderwijsinhoud, leeromgeving, gehanteerde werkvormen en leerbronnen is het onderwijs up to date en speelt het in op de wensen van de huidige jongeren, bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd door verschillende werkvormen, binnen en buiten de school, individueel en gezamenlijk. Essentieel is de koppeling tussen theorie en praktijk, die in tijd en organisatie nauw op elkaar moeten aansluiten. 6. Leren in, door en vanuit de (beroeps)praktijk Leerlingen geven aan vooral te leren door te doen. Van belang is het vinden van de juiste balans en de verbinding tussen theorie en praktijk. Competentieontwikkeling vindt plaats vanuit het perspectief van de (beroeps)praktijk. Het onderwijs binnen Wellantcollege stuurt op, een zo mogelijk integrale, ontwikkeling en beoordeling van kennis, vaardigheden en (beroeps)houding bij leerlingen. Leerlingen komen in een praktijksituatie voor beslissingen te staan en reflecteren (h) op hun eigen handelen. Belangrijk in ons onderwijs is dan ook het leren kiezen en het begeleiden naar zelfstandigheid. Het schoolpan is de basis om de verdere ontwikkelingen binnen het VMBO onderwijs van Wellantcollege vorm te geven. Vanuit het strategisch beleidsplan wordt vanaf schooljaar 2009/2010 gewerkt aan de verdere uitwerking. Vanuit de drie gezichtspunten visie van de klant, wet- en regelgeving en eigen ambitie wordt een globaal ontwerp opgesteld voor de werkwijze binnen het VMBO. Ons VMBO is de noemer waaronder dit plaats vindt. 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege De kracht van Wellantcollege ligt ondermeer in de verticale structuur van onze instelling: VMBO en MBO onder één dak. Deze kracht wordt optimaal benut om de strategie te ondersteunen en Wellantcollege een positie te geven in de markt door middel van een goede aansluiting tussen VMBO en MBO. Elke leerling krijgt binnen de begrenzing van de organisatorische en programmatische mogelijkheden onderwijs op maat van zijn (toekomst)mogelijkheden en interesses. Voor een leerling die na het basisonderwijs kiest voor een groene opleiding binnen Wellantcollege, zijn er na de onderbouw vier leerwegen die de leerling kan kiezen, afhankelijk van zijn niveau. In de onderbouw VMBO neemt praktische sectororiëntatie (PSO) en loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats in op basis waarvan het (vervolg)traject van de leerling samen met hem/haar wordt bepaald. Deze PSO wordt grotendeels gevuld met oriëntatie op de drie groene domeinen, waarbij vanaf het eerste leerjaar al specialisatie en verdieping kan vorm krijgen, bijvoorbeeld door middel van themaklassen. VMBO en MBO hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerloopbaan van de leerling. Ofwel richting een startkwalificatie ofwel richting een MBO groen kwalificatie op niveau 3 en 4, met een perspectief op doorstroom naar het HBO (of een Associate Degree/AD). Ook de onderwijskundige aanpak zal dan moeten Schoolplan , definitief van 12

7 aansluiten, waarbij het competentiegerichte opleiden als sleutel wordt gezien. Het VMBO- diploma is daarmee als het ware een tussenstation en niet het eindstation. 1 De functie van het VMBO is beroepsoriënterend en -voorbereidend, primair binnen het brede groene domein. 1.4 Begeleiding van zorgleerlingen 2 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften komen via verschillende wegen in de school binnen: met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling (ook wel een leerling met een rugzak genoemd), met een positieve beschikking van de regionale verwijzingscommissie (RVC) of via aanmelding vanuit het speciaal onderwijs. Van deze leerlingen wordt geïnventariseerd welke zorg nodig is om de opleiding met succes te doorlopen. Vervolgens wordt aan de hand van deze inventarisatie beoordeeld of Wellantcollege in staat is de hulpvraag van de leerling om te zetten in een handelingsplan en of we over voldoende mogelijkheden en expertise beschikken om dit handelingsplan met succes uit te voeren. Centraal in die afweging staat het belang van de leerling en de mogelijkheden van Wellantcollege om het ontwikkelingsproces van de leerling richting het beoogde resultaat te ondersteunen. Indien nodig zal bij de afweging gebruik gemaakt worden van de ondersteuning van bijvoorbeeld een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband VO-VSO biedt. Aan het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag dit besluit nemen) tot toelating of weigering, ligt altijd een besluit van de toelatingscommissie en/of het zorgteam ten grondslag. De zorg die Wellantcollege biedt, is primair gericht op het succesvol afronden van de schoolopleiding. 1 Het gaat hierbij om het onderwijskundig perspectief. Vanaf het VMBO- traject wordt voorgesorteerd op en toegewerkt naar vervolgonderwijs. Het gaat hierbij er niet om dat opleidingen moeten worden verzorgd op één locatie. 2 In het kader van Passend Onderwijs zal de huidige opzet van zorg voor leerlingen wijzigen. De precieze vormgeving wordt uitgewerkt als er meer duidelijkheid is over wet- en regelgeving. Schoolplan , definitief van 12

8 Zorgplan Iedere locatie van Wellantcollege heeft een zorgplan, waarin het zorgbeleid en het zorgaanbod staan omschreven. Dit betreft zowel de zorg aan geïndiceerde als niet geïndiceerde leerlingen. In het gezamenlijk zorgplan van het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt om een zorgaanbod te creëren voor leerlingen die (net) niet binnen de indicatiecriteria vallen en toch extra zorg nodig hebben. Passend onderwijs In de samenwerkingsverbanden VO-VSO waaraan Wellantcollege deelneemt is passend onderwijs een actueel onderwerp van gesprek. Het Wellant-zorgprofiel is uitgangspunt van handelen om passend onderwijs vorm te (gaan) geven. Voortijdig schoolverlaten Wellantcollege participeert in 9 regio s die zich ten doel stellen om het voortijdig schooluitval tegen te gaan. In alle regio s zijn convenanten ter bestrijding van voortijdig schooluitval mede ondertekend. 2. Personeelsbeleid 2.1 Strategisch Plan De in het kader van de strategie gemaakte keuzes stellen hoge eisen aan docenten, ondersteunend personeel en management. Dit vereist professionaliteit van personeel en een goed HR-beleid. De toekomstige krapte op arbeidsmarkt maakt een goed HRbeleid alleen maar urgenter. Het is essentieel om met een nieuwe HR-beleid voldoende en kwalitatief goede medewerkers te kunnen aantrekken. Hen op te leiden, te ontwikkelen en te behouden. Daarvoor moet Wellantcollege aansluiten bij de motivatie van professionals en management. Dit vraagt naast management development ook master development gericht op de professionele docent en expert development gericht op het ondersteunend personeel. Inmiddels is reeds een aantal eerste stappen gezet om hieraan concreet invulling te geven, zoals aangegeven in de volgende paragrafen. De komende jaren wordt gewerkt aan verdere uitwerking. Daarnaast zal Wellantcollege zich ook de komende jaren geconfronteerd zien met een krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het belangrijk dat Wellantcollege zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke werkgever, waar mensen graag willen werken Management development Teamleiders Op de locaties wordt gewerkt met teams en teamleiders. De teams en teamleiders richten zich op de primaire onderwijstaak en zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De teamleider is leidinggevende van de medewerkers in zijn team. Regiodirecteuren De regiodirecteur komt als gevolg van de invoering van teams en teamleiders verder van de dagelijkse praktijk af te staan. Hij richt zich meer op externe contacten en de (strategische) kaders en voorwaarden voor de locatie. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Vanaf 1 augustus 2011 kent Wellantcollege 15 regiodirecteuren VMBO en MBO, 4 unitdirecteuren ondersteunende diensten en 3 leden Bestuursraad. Van de in totaal 22 leidinggevenden is11% vrouw. Van de 48 teamleiders in het VMBO is 29% vrouw. Onderdeel van de wervingsprocedure management is dat er nadrukkelijk gelet wordt op vrouwelijke kandidaten. Schoolplan , definitief van 12

9 2.3 Professionalisering Wellantcollege ziet de docent als individuele professional die volgend jaar beter wil presteren dan nu, zich leerdoelen stelt en zorgt dat hij die bereikt. Hij is ondernemend en onderscheidt zich door durf, initiatief, het bedenken van verbeteringen maar vooral het stellen van vragen. Professionals zijn erop gericht om in samenwerking met anderen het best mogelijke product te leveren. Zij delen kennis, vertrouwen en benutten elkaars kwaliteiten. Niet iedereen hoeft overal over mee te praten. Een professional wil graag verantwoording afleggen voor het resultaat van zijn handelen en is gericht op rendement. Het management geeft ruimte, motiveert en activeert. Het erkent unieke deskundigheid en excellente prestaties, stimuleert en beloont en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Dat vraagt om transparantie en sturing op resultaat. Persoonlijke ambities van medewerkers en de ambitie van de organisatie lopen zoveel mogelijk parallel. Permanente scholing geeft hun een volledig beeld van de eisen die bedrijfsleven, maatschappij en vervolgopleidingen stellen. Wellantcollege zet diverse instrumenten in om de docent ook daadwerkelijk als professional te kunnen laten functioneren. Academie van Wellantcollege In 2007 is gestart met de ontwikkeling van een interne Academie die de ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden van medewerkers faciliteert. Het intern organiseren biedt de mogelijkheid meer sturing te geven aan de ontwikkeling van medewerkers en trajecten op maat (passend bij Wellantcollege) te ontwikkelen. De focus lag in eerste instantie op managementdevelopment. Zo is onder andere een (verplichte) leergang voor teamleiders ontwikkeld en zijn activiteiten voor directeuren georganiseerd. In beperktere mate zijn trainingen ter ondersteuning van de onderwijsontwikkeling gegeven. Verdere positionering van de Academie vindt plaats in het kader van de geformuleerde nieuwe strategie voor Wellantcollege. De komende jaren zal de Academie zich focussen op de ontwikkeling naar resultaatgerichte teams en de rol van de teamleider daarbij. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Wellantcollege werkt met een vaste cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekkencyclus is gericht op het bevorderen van het functioneren van zowel de werknemer als de organisatie door het delen van beelden, verhelderen van verwachtingen en het maken van concreet geformuleerd afspraken. Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd tussen de werknemer en een door de werkgever daartoe aangewezen functionaris, in de regel de direct leidinggevende van de werknemer. De cyclus bestaat uit twee gesprekken per jaar: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Ten behoeve van het functioneringsgesprek maakt de werknemer een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Voorts wordt in het gesprek teruggekeken op de achterliggende periode en vooruitgeblikt naar en afspraken gemaakt voor - de (nabije) toekomst. In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over de werknemer over de behaalde resultaten en de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Specifieke aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de bij de functie behorende competenties. Schoolplan , definitief van 12

10 Werkverdelingbeleid De CAO voor de bve-sector biedt de mogelijkheid aan teams om de onderwijsactiviteiten binnen het team in onderling overleg te verdelen. Dit biedt als voordeel dat meer rekening kan worden gehouden met ieders mogelijkheden en vaardigheden. Op basis hiervan hebben medewerkers verschillende taakstellingen op het gebied van onderwijs, verbetering, vernieuwing of innovatie. Medewerkers worden hiermee mede-vormgever van werk- en leerprocessen in de eigen locatie. Werkverdelingbeleid is onderdeel van teamontwikkeling en de ontwikkeling van resultaatgerichte docententeams. 2.4 Expert development Het ondersteunend personeel is een belangrijke schakel in de school. Zij hebben dagelijks contact met leerlingen en geven mede vorm aan het pedagogisch-didactisch klimaat in de school. Tevens ondersteunen zij docenten en management bij hun dagelijks werk. 3. Kwaliteitsbeleid 3.1 Planning & Control Wellantcollege werkt met een Planning & Control cyclus. In deze cyclus zijn diverse instrumenten opgenomen die tezamen ertoe moeten leiden dat Wellantcollege in control is op de diverse (onderwijs)processen die plaatsvinden. De activiteiten in het kader van de Planning & Control cyclus zijn opgenomen in de Planning & Control kalender. Deze kalender wordt jaarlijks door de Bestuursraad vastgesteld. In de kalender staan oplevermomenten, verantwoordelijke personen en korte omschrijvingen van activiteiten die onderdeel zijn van het Wellant kwaliteitssysteem. De kalender is voor alle medewerkers van Wellantcollege in te zien via intranet. Ondersteuning van de locaties en de Bestuursraad bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door met name de afdeling Planning & Control en de unit BDO vanuit de ondersteunende diensten Om de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs beter te waarborgen belegt de Bestuursraad in toenemende mate zowel de meet- als de stuuractiviteiten op locatie- en teamniveau, waardoor meten en sturen directer aan elkaar gekoppeld worden. Om dit te realiseren wordt onder andere gewerkt aan Wellis (Wellant informatiesysteem). Met dit systeem komt steeds meer relevante managementinformatie beschikbaar op meerdere gebieden, met name ook op locatie- en teamniveau. Hierdoor wordt (bij)sturen aan de hand van actuele informatie mogelijk. 3.2 Wellant Kwaliteitskaart (WKK) In de achterliggende periode heeft de WKK vorm gekregen. De WKK biedt inmiddels allerlei gegevens over in-, door- en uitstroom van leerlingen (opbrengsten), over de tevredenheid van de diverse stakeholders (enquêtes onder (oud-)leerlingen en deelnemers, ouders, medewerkers, bedrijfsleven en toeleverend onderwijs), over professionalisering en onderwijskundig klimaat, enzovoort. Deze gegevens worden enerzijds gerelateerd aan de managementcontracten die door de Bestuursraad met de diverse directeuren zijn afgesloten. Verder dienen de gegevens ook als basis voor publieke verantwoording. Daarmee heeft Wellantcollege een instrument in handen dat in grote mate bijdraagt aan de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

11 3.3 PDCA-cyclus Om te kunnen waarborgen dat zowel basiskwaliteit als de kwaliteitsdoelen worden waargemaakt, werkt Wellantcollege met een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de Deming-circle met daarin de continu opeenvolgende stappen Plan-Do-Check-Act. Het proces van de verbetering en de borging van de basiskwaliteit, is een continue proces dat ook de komende jaren van belang blijft. De instrumenten uit de Planning & Control cyclus worden als volgt ingezet ten behoeve van de PDCA-cyclus. PLAN door Bestuursraad - Strategisch Beleidsplan: eind 2007 vastgesteld en geldend voor de periode ; - Meerjarenbegroting; - Meerjarenbeleidsplan: het Meerjarenbeleidsplan is een beleidsmatige onderbouwing bij de Meerjarenbegroting; - Kaderbrief: wordt opgesteld in het voorjaar en geeft de kaders voor het onderwijs en kwaliteitsbeleid in het volgende schooljaar; - Managementcontract: jaarlijkse overeenkomst tussen de regio- en unitdirecteur en zijn leidinggevende in de Bestuursraad. Het contract bevat cijfermatige doelen op het gebied van onder andere medewerkertevredenheid, rendementen en leerlingtevredenheid. De cijfermatige doelen uit het managementcontract komen terug in de activiteiten in het VAP. door locaties - Activiteiten Plan : iedere locatie stelt jaarlijks een plan op voor de activiteiten naast het reguliere onderwijs. Zij doen dit op basis van de kaderbrief, de resultaten van de WKK (zie hieronder), een SWOT-analyse en een zelfevaluatie op het toezichtkader van de inspectie. DO Alle activiteiten ten behoeve van de reguliere werkprocessen. CHECK door Bestuursraad - Stoplichtrapportages: ieder kwartaal levert de directeur een rapportage over de voortgang in de realisatie van de doelen uit het managementcontract. Hierdoor kan tussentijds worden bijgestuurd als de realisatie achterblijft. - Wellant Kwaliteits Kaart (WKK): Jaarlijks overzicht over de (cijfermatige) ontwikkeling van een aantal vooraf vastgestelde indicatoren. Metingen op deze indicatoren vinden plaats door middel van enquêtes en rapportages uit computersystemen. Er bestaat een WKK op Wellantniveau met per indicator het gemiddelde van alle locaties. Er wordt ook een WKK per locaties opgesteld en in de toekomst ook op het niveau van de onderwijsteams. - Audits: Onafhankelijke (interne en externe) onderzoekers onderzoeken aan de hand van dossiercontroles en interviews of de inhoud van de zelfevaluaties conform de werkelijkheid is. Er zijn audits op diverse terreinen: onderwijs, examens, arbo, bekostiging (inclusief onderwijstijd) etc. - Geïntegreerd Jaarverslag: verslag van de activiteiten van Wellantcollege inclusief jaarrekening. Schoolplan , definitief van 12

12 door locatie - Management Rapportages (MARAP s): interne tussentijdse rapportages met daarin een gecumuleerd geactualiseerd beeld van de gerealiseerde baten en lasten in vergelijking tot de planning (maandelijks, tweemaandelijks en per kwartaal). - Sterkte-zwakte-analyse: een onderzoek waarbij in gesprekken binnen de locatie sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen van de organisatie tegen elkaar worden afgezet. - Risicoanalyse: analyse op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties en de audits naar de kans en impact van risico s. - Zelfevaluaties evaluatie waarbij de schoolleiding zichzelf beoordeelt op aspecten zoals die ook door de Onderwijsinspectie worden gevolgd. - Locatie jaarverslag: iedere directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin hij terugblikt op de resultaten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. ACT door Bestuursraad - Managementgesprekken: regelmatig vinden gesprekken plaats tussen de regio- en unitdirecteur en zijn leidinggevende in de Bestuursraad. Hierbij wordt onder andere aan de hand van stoplichtrapportages en MARAP s de risico s met betrekking tot de ontwikkeling van de locaties besproken en worden afspraken gemaakt over bijsturing. door locatie - Bijstelling Activiteiten Plan (VAP): zie ook PLAN-fase. 4. Beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat er voor de kosten van de organisatie en de uitvoering van het VMBO-onderwijs geen sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs worden benut. Het kan voorkomen dat een bedrijf, of andere instellingen of personen, gelden of andere middelen beschikbaar stelt aan één van onze locaties. In een dergelijk geval vindt toetsing plaats aan de hand van het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, Voor Wellantcollege geldt de beleidslijn dat sponsoring de integriteit van het onderwijs niet mag schaden. Schoolplan , definitief van 12

Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege

Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Visiedocument: Burgerschap in het vmbo van Wellantcollege Inleiding Dit Wellant visiedocument beschrijft de algemene visie van Wellantcollege t.a.v.

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten

Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten Wellant college Informatiebijeenkomst EA Accountantsdiensten 1 Agenda 1 Opening Suzan Bastings 2 Algemene inleiding Wellant Hans Jansen 3 Kengetallen en ratio s Joris van den Heuvel 4 Kwaliteitszorgcyclus

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR?

WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE OPENER AANPAK VERGROOT KWALITEITSBEWUST WERKEN IN TEAMS ALIE KAMPHUIS, MARLOES VAN BUSSEL EN IDA BONTIUS WWW.CINOP.NL 2 WIE HOUDT UW SCHOOL EEN SPIEGEL VOOR? EYE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen

De Gemengde Leerweg. wellantcollege ll. Informatie voor leerkrachten basisscholen wellantcollege ll Informatie voor leerkrachten basisscholen De Gemengde Leerweg De theoretische leerweg met een praktische inslag. Een succesvolle route! Wellant vmbo 2 De leerwegen op een rijtje Het vmbo

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS HAVO Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 15KR 05 HAVO Onderzoeksnummer : 196579 Datum onderzoek : 4 juni 2013 Datum vaststelling : 27 september 2013 Pagina

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 2015 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 7-1-2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Kwaliteitsstructuur... 2 3. 4- jarig schoolplan... 3 4. Onderwijsjaarplan... 4 5. Literatuurlijst... 4

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Het schoolplan verandert

Het schoolplan verandert Onze visie op onderwijskwaliteit staat in ons schoolplan Het schoolplan verandert Wanneer stelt u een nieuw schoolplan op? Wat moet erin? Hoe ziet het toezicht op het schoolplan eruit? Daarover leest u

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KOP VAN DEELEN (HOENDERLOO COLLEGE) CLUSTER 4 Plaats : Deelen BRIN-nummer : 02EY Onderzoek uitgevoerd op : 16 maart en 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing

Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing FOCUS OP VERANDERING INSPIRATIE EN HANDVATTEN VOOR HET VERANDERPROCES BIJ DE INVOERING VAN FOCUS OP VAKMANSCHAP Een integrale benadering van verandering en onderwijsvernieuwing In deze white paper presenteren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Windroos Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 08UN Onderzoeksnummer : 127233 Datum schoolbezoek : 17 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014

Kwaliteitsbeleid. Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 2014 Kwaliteitsbeleid Onderwijs in ontwikkeling 17-12-2014 Kwaliteitsstructuur 4- jarig schoolplan Kwaliteitszorg moet in onze optiek gebaseerd zijn op het inspectiekader. Zij doen immers uitspraken over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Interconfessionele Scholengroep Westland, unit midden, Lage Woerd, afdeling Praktijkonderwijs Naaldwijk Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21HC-8 Registratienummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo

De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo Van Theorie naar Praktijk De weg van traditioneel vmbo naar intersectoraal vmbo In deze bijdrage slaat junior adviseur Marloes Zewuster van CINOP de brug tussen de theorie van het intersectorale vmbo en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ MET, PRAKTIJKONDERWIJS WAALWIJK Plaats: Waalwijk BRIN-nummer: 23DB Onderzoek uitgevoerd op: 29 juni 2009 Conceptrapport verzonden op: 13 juli 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 11 januari 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs Bernard Nieuwentijt College ('t Hogeland) bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Wellantcollege Oegstgeest ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Wellantcollege Oegstgeest Plaats : Oegstgeest BRIN nummer : 01OE 03 Onderzoeksnummer : 291246 Datum onderzoek : 29 november 2016 Datum vaststelling : 13 december 2016

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK AOC Oost VMBO Doetinchem VMBOGT VMBOK VMBOB Plaats : Doetinchem BRIN nummer : 01IC C4 BRIN nummer : 01IC 01 VMBOGT BRIN nummer : 01IC 01 VMBOK BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HORIZON Plaats : Dordrecht BRIN-nummer : 04JR Onderzoeksnummer : 118519 Datum schoolbezoek : 16 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014

De kracht van samenwerking. Brainport Development, 2014 1 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 2 De kracht van samenwerking Brainport Development, 2014 VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO Henk

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg

Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg I nleiding Een symbiose van onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg Onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het primair onderwijs (PO). Onderwijskwaliteit staat voor

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Groenhorst College Praktijkonderwijs

Groenhorst College Praktijkonderwijs Groenhorst College Praktijkonderwijs Het Groenhorst College Praktijkonderwijs in Emmeloord heet vanaf september 2017 Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord. Inhoud Let op! Omdat het praktijkonderwijs beleidsmatig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Profielschets. Afdelingsleider

Profielschets. Afdelingsleider Profielschets Afdelingsleider Effent, Oosterhout 2015 Profielschets Afdelingsleider Effent (1 fte, 0,7 fte leidinggevende en 0,3 fte specifieke onderwijstaken) Voorlopige inschaling: docentenschaal LD

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie