Schoolplan Wellantcollege

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan 2011-2013 Wellantcollege"

Transcriptie

1 Schoolplan Wellantcollege

2 Inhoud Inleiding 3 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan Uitwerking onderwijskundig beleid Leerroutes binnen Wellantcollege Begeleiding van zorgleerlingen 7 2. Personeelsbeleid 2.1 Strategisch Beleidsplan Management development Professionalisering Expert development Kwaliteitsbeleid 3.1 Planning en control Wellant Kwaliteitskaart PDCA-cyclus Beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen 12 Schoolplan , definitief van 12

3 Inleiding Wellantcollege is een instelling voor voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs in de groene sector. Het werkgebied van Wellantcollege is de Randstad. Binnen dit werkgebied bevinden zich 11 MBO-locaties en 23 VMBO-locaties. Tevens worden cursussen & trainingen verzorgd. Wellantcollege is daarmee de voornaamste aanbieder van groen onderwijs in de Randstad. Wellantcollege wil zich op de onderwijsmarkt onderscheiden van andere onderwijsinstellingen door uit te blinken in groen onderwijs. Dit Schoolplan beschrijft wat dit voor invloed heeft op de organisatie en de mensen die er werken. Het Schoolplan richt zich op het VMBO-onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

4 1. Onderwijskundig beleid 1.1 Strategisch Beleidsplan De Bestuursraad heeft eind 2007 het Strategisch Beleidsplan voor de periode vastgesteld. Daarbinnen krijgt de onderwijsontwikkeling concreet vorm. Leidend daarbij is een gemeenschappelijk kader gericht op: - werken vanuit drie moderne groene domeinen: Gezondheid, voeding en lifestyle Productie, handel en logistiek Leefomgeving - voldoen aan de eisen van de toezichthouder (basiskwaliteit); - een efficiënte inzet van mensen en middelen, waardoor meer tijd beschikbaar komt voor de docent in het contact met de leerling; - transparantie van processen en inzicht in kwaliteit; - krachtenbundeling en uitwisselbaarheid van middelen en mensen. Dit kader is leidend bij de uitwerking van bestaande en nieuw te ontwikkelen projecten (onderwijs)beleidsplannen. 1.2 Uitwerking van het onderwijskundig beleid Wellantcollege werkt aan een gezonde en leefbare toekomst door uit te blinken in groen onderwijs Wellantcollege maakt van onderwijs buitengewoon goed en groen onderwijs en brengt op transparante wijze zijn opbrengsten in beeld. Stakeholders worden betrokken bij de invulling van het onderwijsproduct. Het onderwijs heeft aantoonbaar en meetbaar toegevoegde waarde voor de leerling, het bedrijfsleven en de maatschappij. Het onderwijs binnen Wellantcollege krijgt vorm vanuit drie leidende principes: Perspectief bieden Het behalen van een diploma is essentieel. Iedere leerling bieden wij een zo optimaal mogelijk leertraject. De inrichting van het onderwijs wordt mede afgestemd op de keuzes die de leerling maakt voor zijn of haar vervolgopleiding. Om dit te kunnen waarmaken, moet ons onderwijs richtinggevend zijn en uiteraard als betekenisvol ervaren worden. Zo krijgt elke leerling de kans zich te ontplooien op zijn of haar niveau. Richting geven Het is de leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt en hoe het hele leertraject in elkaar zit. De leerling wordt begeleid en gevolgd bij het maken van keuzes, waarbij het meer zelfstandig leren, leren werken en initiatief nemen centraal staan. Door dit resultaatgericht leren wordt de stap naar het vervolgonderwijs gemakkelijker. Betekenis geven Het onderwijsproces kent een goede balans van praktijk en theorie en bestaat uit aantrekkelijke en gevarieerde werkvormen. De leerling leert zelf betekenis te geven door reflectie op het eigen handelen. Schoolplan , definitief van 12

5 Met name voor de beroepsgerichte onderwerpen, vindt het leren zo veel mogelijk plaats binnen een actuele - bij voorkeur zo realistisch mogelijke - context. De (beroeps)- praktijk is daarbij leidend. Acht kenmerken voor goed onderwijs die Wellantcollege belangrijk vindt, worden in deze drie leidende principes verwerkt: a. Begeleiding b. Kiezen c. Heldere structuur d. Samen leren e. Zelf doen f. Variatie in aanbod g. Veilige leeromgeving h. Zicht krijgen en houden op eigen ontwikkeling (reflecteren) Perspectief bieden 1. Een opleidingsaanbod vanuit een groene kern Het opleidingsaanbod krijgt vorm binnen drie brede moderne groene domeinen die zowel maatschappelijk- als arbeidsmarktrelevant zijn: o Gezondheid, voeding en lifestyle o Productie, handel en logistiek o Leefomgeving De vertaling van deze domeinen krijgt vorm binnen de eigenheid van het vmbo (beroepsvoorbereidend en -oriënterend) en mbo (beroepsopleidend). 2. Een optimale verwante doorstroom vmbo groen mbo groen De kracht van de verticale structuur van Wellantcollege wordt optimaal benut. Een groeiende groep vmbo leerlingen maakt een bewuste keus voor een vervolgtraject binnen het mbo groen en profiteert (kwalitatief en/of kwantitatief) van de winst van de verwante doorstroom. Richting geven 3. Optimale leerlingbegeleiding op elk niveau Er is een goed, gestructureerd contact tussen leerling en docent. Het pedagogisch didactisch klimaat op de (V)MBO locaties kenmerkt zich door kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. Zaken die leiden tot een veilig (g) en stimulerend leerklimaat gericht op individuele loopbaanbegeleiding (a) en optimale talentontwikkeling van leerlingen. Leerlingen leren bewust keuzes (b) maken binnen hun leerloopbaan. 4. Een stimulerende leeromgeving Leren binnen Wellantcollege vindt plaats binnen een leeromgeving, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd en waarbij zij kunnen groeien van begeleid leren naar meer zelfstandig leren ( zelf kiezen en zelf doen ) (e). Een variatie (f) aan aantrekkelijke werkvormen en leerbronnen wordt geboden en leerlingen kunnen zowel individueel als samen leren (d). De structuur (c) waarbinnen dit plaats vindt is helder voor leerling, ouder, bedrijf en docent. ICT is ondersteunend voor modern, aantrekkelijk onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

6 Betekenis bieden 5. Aantrekkelijk en actueel onderwijs Zowel qua onderwijsinhoud, leeromgeving, gehanteerde werkvormen en leerbronnen is het onderwijs up to date en speelt het in op de wensen van de huidige jongeren, bedrijfsleven en vervolgonderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd door verschillende werkvormen, binnen en buiten de school, individueel en gezamenlijk. Essentieel is de koppeling tussen theorie en praktijk, die in tijd en organisatie nauw op elkaar moeten aansluiten. 6. Leren in, door en vanuit de (beroeps)praktijk Leerlingen geven aan vooral te leren door te doen. Van belang is het vinden van de juiste balans en de verbinding tussen theorie en praktijk. Competentieontwikkeling vindt plaats vanuit het perspectief van de (beroeps)praktijk. Het onderwijs binnen Wellantcollege stuurt op, een zo mogelijk integrale, ontwikkeling en beoordeling van kennis, vaardigheden en (beroeps)houding bij leerlingen. Leerlingen komen in een praktijksituatie voor beslissingen te staan en reflecteren (h) op hun eigen handelen. Belangrijk in ons onderwijs is dan ook het leren kiezen en het begeleiden naar zelfstandigheid. Het schoolpan is de basis om de verdere ontwikkelingen binnen het VMBO onderwijs van Wellantcollege vorm te geven. Vanuit het strategisch beleidsplan wordt vanaf schooljaar 2009/2010 gewerkt aan de verdere uitwerking. Vanuit de drie gezichtspunten visie van de klant, wet- en regelgeving en eigen ambitie wordt een globaal ontwerp opgesteld voor de werkwijze binnen het VMBO. Ons VMBO is de noemer waaronder dit plaats vindt. 1.3 Leerroutes binnen Wellantcollege De kracht van Wellantcollege ligt ondermeer in de verticale structuur van onze instelling: VMBO en MBO onder één dak. Deze kracht wordt optimaal benut om de strategie te ondersteunen en Wellantcollege een positie te geven in de markt door middel van een goede aansluiting tussen VMBO en MBO. Elke leerling krijgt binnen de begrenzing van de organisatorische en programmatische mogelijkheden onderwijs op maat van zijn (toekomst)mogelijkheden en interesses. Voor een leerling die na het basisonderwijs kiest voor een groene opleiding binnen Wellantcollege, zijn er na de onderbouw vier leerwegen die de leerling kan kiezen, afhankelijk van zijn niveau. In de onderbouw VMBO neemt praktische sectororiëntatie (PSO) en loopbaanoriëntatie en -begeleiding een belangrijke plaats in op basis waarvan het (vervolg)traject van de leerling samen met hem/haar wordt bepaald. Deze PSO wordt grotendeels gevuld met oriëntatie op de drie groene domeinen, waarbij vanaf het eerste leerjaar al specialisatie en verdieping kan vorm krijgen, bijvoorbeeld door middel van themaklassen. VMBO en MBO hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerloopbaan van de leerling. Ofwel richting een startkwalificatie ofwel richting een MBO groen kwalificatie op niveau 3 en 4, met een perspectief op doorstroom naar het HBO (of een Associate Degree/AD). Ook de onderwijskundige aanpak zal dan moeten Schoolplan , definitief van 12

7 aansluiten, waarbij het competentiegerichte opleiden als sleutel wordt gezien. Het VMBO- diploma is daarmee als het ware een tussenstation en niet het eindstation. 1 De functie van het VMBO is beroepsoriënterend en -voorbereidend, primair binnen het brede groene domein. 1.4 Begeleiding van zorgleerlingen 2 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften komen via verschillende wegen in de school binnen: met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling (ook wel een leerling met een rugzak genoemd), met een positieve beschikking van de regionale verwijzingscommissie (RVC) of via aanmelding vanuit het speciaal onderwijs. Van deze leerlingen wordt geïnventariseerd welke zorg nodig is om de opleiding met succes te doorlopen. Vervolgens wordt aan de hand van deze inventarisatie beoordeeld of Wellantcollege in staat is de hulpvraag van de leerling om te zetten in een handelingsplan en of we over voldoende mogelijkheden en expertise beschikken om dit handelingsplan met succes uit te voeren. Centraal in die afweging staat het belang van de leerling en de mogelijkheden van Wellantcollege om het ontwikkelingsproces van de leerling richting het beoogde resultaat te ondersteunen. Indien nodig zal bij de afweging gebruik gemaakt worden van de ondersteuning van bijvoorbeeld een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband VO-VSO biedt. Aan het besluit (uiteindelijk zal het bevoegd gezag dit besluit nemen) tot toelating of weigering, ligt altijd een besluit van de toelatingscommissie en/of het zorgteam ten grondslag. De zorg die Wellantcollege biedt, is primair gericht op het succesvol afronden van de schoolopleiding. 1 Het gaat hierbij om het onderwijskundig perspectief. Vanaf het VMBO- traject wordt voorgesorteerd op en toegewerkt naar vervolgonderwijs. Het gaat hierbij er niet om dat opleidingen moeten worden verzorgd op één locatie. 2 In het kader van Passend Onderwijs zal de huidige opzet van zorg voor leerlingen wijzigen. De precieze vormgeving wordt uitgewerkt als er meer duidelijkheid is over wet- en regelgeving. Schoolplan , definitief van 12

8 Zorgplan Iedere locatie van Wellantcollege heeft een zorgplan, waarin het zorgbeleid en het zorgaanbod staan omschreven. Dit betreft zowel de zorg aan geïndiceerde als niet geïndiceerde leerlingen. In het gezamenlijk zorgplan van het samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt om een zorgaanbod te creëren voor leerlingen die (net) niet binnen de indicatiecriteria vallen en toch extra zorg nodig hebben. Passend onderwijs In de samenwerkingsverbanden VO-VSO waaraan Wellantcollege deelneemt is passend onderwijs een actueel onderwerp van gesprek. Het Wellant-zorgprofiel is uitgangspunt van handelen om passend onderwijs vorm te (gaan) geven. Voortijdig schoolverlaten Wellantcollege participeert in 9 regio s die zich ten doel stellen om het voortijdig schooluitval tegen te gaan. In alle regio s zijn convenanten ter bestrijding van voortijdig schooluitval mede ondertekend. 2. Personeelsbeleid 2.1 Strategisch Plan De in het kader van de strategie gemaakte keuzes stellen hoge eisen aan docenten, ondersteunend personeel en management. Dit vereist professionaliteit van personeel en een goed HR-beleid. De toekomstige krapte op arbeidsmarkt maakt een goed HRbeleid alleen maar urgenter. Het is essentieel om met een nieuwe HR-beleid voldoende en kwalitatief goede medewerkers te kunnen aantrekken. Hen op te leiden, te ontwikkelen en te behouden. Daarvoor moet Wellantcollege aansluiten bij de motivatie van professionals en management. Dit vraagt naast management development ook master development gericht op de professionele docent en expert development gericht op het ondersteunend personeel. Inmiddels is reeds een aantal eerste stappen gezet om hieraan concreet invulling te geven, zoals aangegeven in de volgende paragrafen. De komende jaren wordt gewerkt aan verdere uitwerking. Daarnaast zal Wellantcollege zich ook de komende jaren geconfronteerd zien met een krappe arbeidsmarkt. Dit maakt het belangrijk dat Wellantcollege zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke werkgever, waar mensen graag willen werken Management development Teamleiders Op de locaties wordt gewerkt met teams en teamleiders. De teams en teamleiders richten zich op de primaire onderwijstaak en zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De teamleider is leidinggevende van de medewerkers in zijn team. Regiodirecteuren De regiodirecteur komt als gevolg van de invoering van teams en teamleiders verder van de dagelijkse praktijk af te staan. Hij richt zich meer op externe contacten en de (strategische) kaders en voorwaarden voor de locatie. Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding Vanaf 1 augustus 2011 kent Wellantcollege 15 regiodirecteuren VMBO en MBO, 4 unitdirecteuren ondersteunende diensten en 3 leden Bestuursraad. Van de in totaal 22 leidinggevenden is11% vrouw. Van de 48 teamleiders in het VMBO is 29% vrouw. Onderdeel van de wervingsprocedure management is dat er nadrukkelijk gelet wordt op vrouwelijke kandidaten. Schoolplan , definitief van 12

9 2.3 Professionalisering Wellantcollege ziet de docent als individuele professional die volgend jaar beter wil presteren dan nu, zich leerdoelen stelt en zorgt dat hij die bereikt. Hij is ondernemend en onderscheidt zich door durf, initiatief, het bedenken van verbeteringen maar vooral het stellen van vragen. Professionals zijn erop gericht om in samenwerking met anderen het best mogelijke product te leveren. Zij delen kennis, vertrouwen en benutten elkaars kwaliteiten. Niet iedereen hoeft overal over mee te praten. Een professional wil graag verantwoording afleggen voor het resultaat van zijn handelen en is gericht op rendement. Het management geeft ruimte, motiveert en activeert. Het erkent unieke deskundigheid en excellente prestaties, stimuleert en beloont en biedt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Dat vraagt om transparantie en sturing op resultaat. Persoonlijke ambities van medewerkers en de ambitie van de organisatie lopen zoveel mogelijk parallel. Permanente scholing geeft hun een volledig beeld van de eisen die bedrijfsleven, maatschappij en vervolgopleidingen stellen. Wellantcollege zet diverse instrumenten in om de docent ook daadwerkelijk als professional te kunnen laten functioneren. Academie van Wellantcollege In 2007 is gestart met de ontwikkeling van een interne Academie die de ontwikkeling van kennis, competenties en vaardigheden van medewerkers faciliteert. Het intern organiseren biedt de mogelijkheid meer sturing te geven aan de ontwikkeling van medewerkers en trajecten op maat (passend bij Wellantcollege) te ontwikkelen. De focus lag in eerste instantie op managementdevelopment. Zo is onder andere een (verplichte) leergang voor teamleiders ontwikkeld en zijn activiteiten voor directeuren georganiseerd. In beperktere mate zijn trainingen ter ondersteuning van de onderwijsontwikkeling gegeven. Verdere positionering van de Academie vindt plaats in het kader van de geformuleerde nieuwe strategie voor Wellantcollege. De komende jaren zal de Academie zich focussen op de ontwikkeling naar resultaatgerichte teams en de rol van de teamleider daarbij. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Wellantcollege werkt met een vaste cyclus van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekkencyclus is gericht op het bevorderen van het functioneren van zowel de werknemer als de organisatie door het delen van beelden, verhelderen van verwachtingen en het maken van concreet geformuleerd afspraken. Functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd tussen de werknemer en een door de werkgever daartoe aangewezen functionaris, in de regel de direct leidinggevende van de werknemer. De cyclus bestaat uit twee gesprekken per jaar: het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek. Ten behoeve van het functioneringsgesprek maakt de werknemer een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Voorts wordt in het gesprek teruggekeken op de achterliggende periode en vooruitgeblikt naar en afspraken gemaakt voor - de (nabije) toekomst. In het beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over de werknemer over de behaalde resultaten en de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer. Specifieke aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de bij de functie behorende competenties. Schoolplan , definitief van 12

10 Werkverdelingbeleid De CAO voor de bve-sector biedt de mogelijkheid aan teams om de onderwijsactiviteiten binnen het team in onderling overleg te verdelen. Dit biedt als voordeel dat meer rekening kan worden gehouden met ieders mogelijkheden en vaardigheden. Op basis hiervan hebben medewerkers verschillende taakstellingen op het gebied van onderwijs, verbetering, vernieuwing of innovatie. Medewerkers worden hiermee mede-vormgever van werk- en leerprocessen in de eigen locatie. Werkverdelingbeleid is onderdeel van teamontwikkeling en de ontwikkeling van resultaatgerichte docententeams. 2.4 Expert development Het ondersteunend personeel is een belangrijke schakel in de school. Zij hebben dagelijks contact met leerlingen en geven mede vorm aan het pedagogisch-didactisch klimaat in de school. Tevens ondersteunen zij docenten en management bij hun dagelijks werk. 3. Kwaliteitsbeleid 3.1 Planning & Control Wellantcollege werkt met een Planning & Control cyclus. In deze cyclus zijn diverse instrumenten opgenomen die tezamen ertoe moeten leiden dat Wellantcollege in control is op de diverse (onderwijs)processen die plaatsvinden. De activiteiten in het kader van de Planning & Control cyclus zijn opgenomen in de Planning & Control kalender. Deze kalender wordt jaarlijks door de Bestuursraad vastgesteld. In de kalender staan oplevermomenten, verantwoordelijke personen en korte omschrijvingen van activiteiten die onderdeel zijn van het Wellant kwaliteitssysteem. De kalender is voor alle medewerkers van Wellantcollege in te zien via intranet. Ondersteuning van de locaties en de Bestuursraad bij het vormgeven van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door met name de afdeling Planning & Control en de unit BDO vanuit de ondersteunende diensten Om de continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs beter te waarborgen belegt de Bestuursraad in toenemende mate zowel de meet- als de stuuractiviteiten op locatie- en teamniveau, waardoor meten en sturen directer aan elkaar gekoppeld worden. Om dit te realiseren wordt onder andere gewerkt aan Wellis (Wellant informatiesysteem). Met dit systeem komt steeds meer relevante managementinformatie beschikbaar op meerdere gebieden, met name ook op locatie- en teamniveau. Hierdoor wordt (bij)sturen aan de hand van actuele informatie mogelijk. 3.2 Wellant Kwaliteitskaart (WKK) In de achterliggende periode heeft de WKK vorm gekregen. De WKK biedt inmiddels allerlei gegevens over in-, door- en uitstroom van leerlingen (opbrengsten), over de tevredenheid van de diverse stakeholders (enquêtes onder (oud-)leerlingen en deelnemers, ouders, medewerkers, bedrijfsleven en toeleverend onderwijs), over professionalisering en onderwijskundig klimaat, enzovoort. Deze gegevens worden enerzijds gerelateerd aan de managementcontracten die door de Bestuursraad met de diverse directeuren zijn afgesloten. Verder dienen de gegevens ook als basis voor publieke verantwoording. Daarmee heeft Wellantcollege een instrument in handen dat in grote mate bijdraagt aan de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Schoolplan , definitief van 12

11 3.3 PDCA-cyclus Om te kunnen waarborgen dat zowel basiskwaliteit als de kwaliteitsdoelen worden waargemaakt, werkt Wellantcollege met een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op de Deming-circle met daarin de continu opeenvolgende stappen Plan-Do-Check-Act. Het proces van de verbetering en de borging van de basiskwaliteit, is een continue proces dat ook de komende jaren van belang blijft. De instrumenten uit de Planning & Control cyclus worden als volgt ingezet ten behoeve van de PDCA-cyclus. PLAN door Bestuursraad - Strategisch Beleidsplan: eind 2007 vastgesteld en geldend voor de periode ; - Meerjarenbegroting; - Meerjarenbeleidsplan: het Meerjarenbeleidsplan is een beleidsmatige onderbouwing bij de Meerjarenbegroting; - Kaderbrief: wordt opgesteld in het voorjaar en geeft de kaders voor het onderwijs en kwaliteitsbeleid in het volgende schooljaar; - Managementcontract: jaarlijkse overeenkomst tussen de regio- en unitdirecteur en zijn leidinggevende in de Bestuursraad. Het contract bevat cijfermatige doelen op het gebied van onder andere medewerkertevredenheid, rendementen en leerlingtevredenheid. De cijfermatige doelen uit het managementcontract komen terug in de activiteiten in het VAP. door locaties - Activiteiten Plan : iedere locatie stelt jaarlijks een plan op voor de activiteiten naast het reguliere onderwijs. Zij doen dit op basis van de kaderbrief, de resultaten van de WKK (zie hieronder), een SWOT-analyse en een zelfevaluatie op het toezichtkader van de inspectie. DO Alle activiteiten ten behoeve van de reguliere werkprocessen. CHECK door Bestuursraad - Stoplichtrapportages: ieder kwartaal levert de directeur een rapportage over de voortgang in de realisatie van de doelen uit het managementcontract. Hierdoor kan tussentijds worden bijgestuurd als de realisatie achterblijft. - Wellant Kwaliteits Kaart (WKK): Jaarlijks overzicht over de (cijfermatige) ontwikkeling van een aantal vooraf vastgestelde indicatoren. Metingen op deze indicatoren vinden plaats door middel van enquêtes en rapportages uit computersystemen. Er bestaat een WKK op Wellantniveau met per indicator het gemiddelde van alle locaties. Er wordt ook een WKK per locaties opgesteld en in de toekomst ook op het niveau van de onderwijsteams. - Audits: Onafhankelijke (interne en externe) onderzoekers onderzoeken aan de hand van dossiercontroles en interviews of de inhoud van de zelfevaluaties conform de werkelijkheid is. Er zijn audits op diverse terreinen: onderwijs, examens, arbo, bekostiging (inclusief onderwijstijd) etc. - Geïntegreerd Jaarverslag: verslag van de activiteiten van Wellantcollege inclusief jaarrekening. Schoolplan , definitief van 12

12 door locatie - Management Rapportages (MARAP s): interne tussentijdse rapportages met daarin een gecumuleerd geactualiseerd beeld van de gerealiseerde baten en lasten in vergelijking tot de planning (maandelijks, tweemaandelijks en per kwartaal). - Sterkte-zwakte-analyse: een onderzoek waarbij in gesprekken binnen de locatie sterke en zwakke kanten en kansen en bedreigingen van de organisatie tegen elkaar worden afgezet. - Risicoanalyse: analyse op basis van de uitkomsten van de zelfevaluaties en de audits naar de kans en impact van risico s. - Zelfevaluaties evaluatie waarbij de schoolleiding zichzelf beoordeelt op aspecten zoals die ook door de Onderwijsinspectie worden gevolgd. - Locatie jaarverslag: iedere directeur stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin hij terugblikt op de resultaten en activiteiten van het afgelopen schooljaar. ACT door Bestuursraad - Managementgesprekken: regelmatig vinden gesprekken plaats tussen de regio- en unitdirecteur en zijn leidinggevende in de Bestuursraad. Hierbij wordt onder andere aan de hand van stoplichtrapportages en MARAP s de risico s met betrekking tot de ontwikkeling van de locaties besproken en worden afspraken gemaakt over bijsturing. door locatie - Bijstelling Activiteiten Plan (VAP): zie ook PLAN-fase. 4. Beleid ten aanzien van materiële of geldelijke bijdragen Het uitgangspunt van Wellantcollege is dat er voor de kosten van de organisatie en de uitvoering van het VMBO-onderwijs geen sponsorgelden of materiële bijdragen van het bedrijfsleven of andere donateurs worden benut. Het kan voorkomen dat een bedrijf, of andere instellingen of personen, gelden of andere middelen beschikbaar stelt aan één van onze locaties. In een dergelijk geval vindt toetsing plaats aan de hand van het convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, Voor Wellantcollege geldt de beleidslijn dat sponsoring de integriteit van het onderwijs niet mag schaden. Schoolplan , definitief van 12

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden-Limburg (printversie) Inhoud 1 Missie en visie 2 Inleiding 2.1 De focus: Persoonlijk Leren 2.2 De

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan

onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan onderwijsgroep zuid-hollandse waarden schoolplan strategisch schoolplan OZHW 2012-2016 Inhoud Préambule 4 Inleiding 5 1. Besturingsconcept 8 1.1. Besturingsfilosofie 8 1.2. Missie 10 1.3. Visie 10 2. Structuur

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38

1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 Jaarverslag 2013 Inhoud VOORWOORD 3 1. ORGANISATIE, BELEID & STRATEGIE 4 2. ONDERWIJS 14 3. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 24 4. MIDDELEN 30 5. TOEKOMSTPARAGRAAF 38 6. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 40 7.

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN!

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2016 STERK IN LEREN! Inhouds opgave Strategisch Beleidsplan 2013 2016 Samenvatting Voorwoord pag.2 pag.3 Hoofdstuk I pag.5 De scholen en stichting Spaarnesant 1.1 Visie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15

De basis op orde, de lat omhoog. Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 De basis op orde, de lat omhoog Startrapportage programmamanagement MBO15 Inhoud Voorwoord 3 1 Inleiding 6 2 De rode draad 11

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans

OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG. Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs. Drs. Cor Hoffmans OP ZOEK NAAR DE EFFECTEN VAN ZORG Effectmeting bij de besteding van zorgmiddelen in het funderend onderwijs Drs. Cor Hoffmans INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 2 2 VRAAGSTELLING EN WERKWIJZE 4 3 BEVINDINGEN 7

Nadere informatie

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein

De koers van het Staring College: visie, missie en doelen per beleidsterrein Schoolplan Staring College 2014-2018 Het schoolplan: doel en ontstaansgeschiedenis 1. Inleiding 1.1 Doel schoolplan 1.2 Bouwtekening schoolplan 1.3 Schoolplan als basis 2. Het Staring College 2.1 Locaties

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie