Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten"

Transcriptie

1 Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Inleiding Van 22 juni tot en met 2 augustus is door de rijksoverheid een landelijke campagne gevoerd om discriminatie en de mogelijkheid om discriminatie te melden onder de aandacht van de bevolking te brengen, onder het motto "Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?". De campagne had nadrukkelijk betrekking op verschillende discriminatiegronden zoals ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en handicap. Speerpunten van de campagne waren Postbus 51 televisiespotjes en zo n posters in tram- en bushaltes en op stations. Daarnaast is er een website gelanceerd, Deze website blijft bestaan ook al is de campagne inmiddels voorbij. Forse stijging aantal klachten Algemeen wordt verondersteld dat discriminatie veel minder vaak gemeld wordt dan het voorkomt. Deze zogenaamde onderrapportage wordt ook door onderzoek bevestigd. 1 De verwachting was daarom, dat een grootschalige campagne om de mogelijkheid tot het melden van discriminatie onder de aandacht van de bevolking te brengen, zou leiden tot een behoorlijke stijging van het aantal klachten. Deze verwachting is uitgekomen. In de periode dat de campagne liep werden in Hollands Midden en Haaglanden meer dan drie keer zoveel klachten geregistreerd als in dezelfde periode een jaar eerder. 2 Gelet op het feit dat de campagne grotendeels plaatsvond in de vakantieperiode is deze stijging zelfs opmerkelijk fors te noemen. Hier wordt nader ingegaan op de klachten die tijdens de campagne geregistreerd werden. Deze klachten worden vergeleken met de klachten die in dezelfde periode in 2008 geregistreerd worden. Bij deze beschouwing worden ook de uitkomsten betrokken van een online steekproef die het Bureau Discriminatiezaken heeft uitgevoerd om enig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het publiek deze campagne ervaren heeft. 3 Geregistreerde klachten tijdens de campagne In de periode van 22 juni tot en 2 augustus werden 169 klachten geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 50. De stijging bedroeg derhalve 238%. Dit wijst erop dat de campagne veel mensen bereikt heeft. De steekproef van het Bureau Discriminatiezaken onderschrijft dit: het grootste deel van de respondenten (87%) was op de hoogte van de campagne, zij het door de spotjes op televisie, door de posters of door beiden. Het grootste deel van de respondenten was bovendien van mening, dat de boodschap van de campagne heel duidelijk of tenminste tamelijk duidelijk was (89%). Gevraagd naar een rapportcijfer, kreeg de campagne van de respondenten dan ook gemiddeld een ruime voldoende (7,1). Toch waren de meningen verdeeld over de vraag of door deze campagne mensen discriminatie ook eerder zullen melden. Bijna een kwart beantwoordde deze vraag bevestigend. Bijna een derde antwoordde ontkennend en bijna de helft wist het niet.

2 Dat door de campagne wel degelijk meer mensen discriminatie gemeld hebben, wordt echter ook onderschreven door het feit dat van de klachten die tijdens de campagne het bureau bereikten, 40% bij het Bureau Discriminatiezaken binnenkwam via het meldformulier van de campagnesite (van de 112 klachten die meer werden geregistreerd ten opzichte van 2008 was dit 60%). Een allochtone vrouw die in de zorg werkt, meldt dat zij is uitgescholden door een cliënt die vond dat ze niet correct geholpen werd. Deze zei dat buitenlanders apen zijn, zich niet kunnen gedragen en dat zij voor hun uitkeringen moet opdraaien. De bewuste cliënt is toch gewoon geholpen. Discriminatiegronden De stijging van het aantal klachten over rassendiscriminatie was iets minder fors dan de algehele stijging. Klachten die relatief het meest toenamen waren klachten over discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, handicap en godsdienst. Het aandeel van klachten over rassendiscriminatie in het totaal nam dan ook iets af (53% tegen 66%). Toch had absoluut gezien verreweg het grootste deel van de klachten nog steeds betrekking op rassendiscriminatie. Het aantal klachten over homodiscriminatie nam ook behoorlijk toe, maar was absoluut gezien toch niet erg hoog (zeven klachten, tegen twee een jaar eerder). Dit terwijl homoseksuelen in de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken juist vaak genoemd werden als groep waarvan verwacht werd dat deze door de insteek van de campagne aangesproken zou worden: o Homoseksuelen. Jezelf thuislaten is één van de grootste problemen onder deze groep. o Het is een soort tweede natuur geworden om jezelf thuis te laten voor acceptatie. Maatschappelijke terreinen Klachten over discriminatie op vrijwel alle terreinen stegen fors in de campagneperiode. Absoluut gezien betroffen de meeste klachten de arbeidsmarkt en de buurt of wijk en deze terreinen vertoonden ook de grootste relatieve stijging, afgezien van commerciële dienstverlening. Hierover werden in de campagneperiode veertien klachten geteld, tegen slechts één in dezelfde periode vorig jaar. Een vrouw van tweeëntwintig meldt dat zij gesolliciteerd heeft naar een functie bij een supermarkt en tot haar verbazing te horen kreeg, dat zij te oud was. Aard van de klachten De aard van de klachten was in de campagneperiode vergelijkbaar met de aard van de klachten in dezelfde periode in De stijging is niet aan een bepaald type klachten toe te schrijven.

3 Van de klachten had 63% betrekking op omstreden behandeling (uitsluiting) tegen 62% een jaar eerder. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over belemmering van de toegankelijkheid tot voorzieningen, uitsluiting van instroom of doorstroom op de arbeidsmarkt of toepassing van regels die discriminatie tot gevolg heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weigering bij discotheken, afwijzingen bij sollicitaties en aanhoudingen door de politie. Dit betreft ook zaken als uitsluiting van bepaalde diensten zoals verzekeringen, hypotheken of abonnementen. Vijandige bejegening (belediging) betrof 34% van de klachten tegen 36% in Dit gaat om het uiten van opvattingen, gedragingen en daden waarbij sprake is van (vermeend) discriminatoir onderscheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld beledigende, denigrerende of stigmatiserende uitspraken of pesterijen, zoals scheldpartijen op de werkvloer en pesterijen op school. Ook een nadere beschouwing van de klachtendossiers wijst op een evenredige stijging van alle klachten. Een vrouw meldt dat zij s avonds met haar vriendin hand in hand op straat liep. Toen zij een groep Marokkanen passeerden, kregen ze opmerkingen om hun oren als zeker geen echte man gehad en vieze lesbo's. Geografische spreiding Klachten uit het hele werkgebied van het Bureau Discriminatiezaken namen toe gedurende de campagne. Gelet op het feit dat het om een grote landelijke campagne ging, wekt dit weinig verbazing. Er was wel een verschil tussen de regio s Hollands Midden en Haaglanden. In Haaglanden was sprake van een verdrievoudiging van het aantal klachten en in Hollands Midden ging het om een vervijfvoudiging. Dit ondersteunt de veronderstelling dat het Bureau Discriminatiezaken in Haaglanden al meer bekendheid genoot dan in Hollands Midden, waardoor het onder de aandacht van het publiek brengen van de mogelijkheid tot melden logischerwijs in Hollands Midden meer effect gesorteerd zal hebben dan in Haaglanden. 4 Een vrouw van Zuid-Amerikaanse afkomst meldt dat haar buurvrouw maakt vervelende opmerkingen maakt naar betrokkene toe als ze langs loopt, zoals je bent lelijk en ga terug naar je eigen land. Tot nu toe heeft de vrouw deze buurvrouw geprobeerd te negeren, maar nu wil zij graag weten wat hier tegen ondernomen kan worden, voordat het gaat escaleren. Melders De grootste groep melders was autochtoon. In dezelfde periode in 2008 was dit ook het geval, maar relatief nam het aantal autochtone melders behoorlijk toe (38% tegen 26%). Het percentage autochtone melders was tijdens de campagne hoger dan ooit tevoren.

4 Het is de vraag, of deze toename van het aantal autochtone melders toe te schrijven valt aan de inhoud van de campagne of de gekozen media. Hier zijn aanwijzingen voor. Zo nam het aantal klachten van personen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst niet toe, terwijl circa 40% van deze groepen zegt af en toe tot zeer vaak met discriminatie te worden geconfronteerd. 5 Relatief nam het aantal klachten van Marokkanen af van 16% naar 5% en van Antillianen werden tijdens de campagne zelfs in het geheel geen klachten geregistreerd. Opmerkelijk is dat het aantal klachten van mensen van Surinaamse en Turkse afkomst wel toenam, ongeveer evenredig aan de totale toename van het aantal klachten. Deze waarnemingen werpen de vraag op, welke groepen bereikt zijn door de campagne. In de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken werd deze vraag gesteld en de meningen van de respondenten bleken hier behoorlijk verdeeld over te zijn: sommige respondenten dachten dat de campagne iedereen bereikt terwijl anderen juist stelden dat de campagne alleen mensen bereikt die toch al met deze materie bezig zijn. Een behoorlijk aantal mensen was van mening dat de campagne juist niet de mensen bereikt die met discriminatie geconfronteerd worden. Ter illustratie een aantal dergelijke reacties: o Hoger opgeleide mensen. Niet de gemiddelde allochtoon bij ons uit de wijk Laak Noord in Den Haag. o Ik vind zelf de spot goed maar vraag me af of de doelgroep lager opgeleiden hiermee bereikt wordt. o Er zijn ook vele mensen die weinig naar de Nederlandse tv kijken en folders lezen. Juist deze mensen worden gediscrimineerd. Reacties op de campagne Veel respondenten in de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken spraken hun waardering uit voor de campagne: o Ik vind het een schot in de roos deze campagne. Het is zo herkenbaar! o Bijna alles wat gezegd kan worden op een poster wordt hier in beeld en woord gezegd. o Ik vind het een duidelijke en goede campagne. Het raakt me ook, het is goed gedaan! Toch werden er door sommige respondenten ook kritische kanttekeningen geplaatst: o Ik denk dat kleinschalige projecten in de wijk een betere aanpak is. o Deze campagne werkt misschien voor overduidelijke discriminatie. Vaak is het echter zo, dat je er niet feitelijk je vinger op kunt leggen. o Jammer dat het in de zomer gestart is. Daarnaast ontving het Bureau Discriminatiezaken tijdens de campagne ook een aantal negatieve reacties, veelal via het reactieformulier van de website. Deze reacties liepen wat betreft toon uiteen van kritisch tot ronduit agressief en waren vergelijkbaar met reacties die het Bureau Discriminatiezaken gewoonlijk ontvangt wanneer het bureau of het onderwerp discriminatie in het nieuws is. De meeste van deze reacties zijn afkomstig van autochtone burgers die menen dat juist zij gediscrimineerd worden in Nederland:

5 o Ik als Nederlandse, niet homofiele, niet gelovige, niet gehandicapte, hoog opgeleide, blanke man word continue gediscrimineerd, omdat ik volgens allerlei organisaties ogenschijnlijk de bron van alle kwaad ben. o Hoe vaker ik iets van deze campagne waarneem, op de straat op billboards en op de radio en TV, hoe kwader ik word! o De hele perfide campagne is zorgvuldig ontworpen dat moslims als slachtoffer worden voorgesteld en de (blanke) autochtoon - van wiens belastinggeld u deze campagnes betaalt (!!!!!) - als de schuldige. o Wat een krankzinnig tv spotje. Jullie zijn stapelgek. Imbecielen. Conclusie Op basis van de tijdens de campagne geregistreerde klachten kunnen een aantal waarnemingen gedaan worden, zeker wanneer deze bezien worden in samenhang met de uitkomsten van de steekproef naar de publieksperceptie van de campagne. Ten eerste heeft de campagne veel mensen bereikt. Dit blijkt uit de stijging van het aantal klachten en uit de steekproef: het overgrote deel van de respondenten was op de hoogte van de campagne. Ook vonden de meeste respondenten de boodschap van de campagne duidelijk en gaven de respondenten de campagne gemiddeld een ruime voldoende. In dit opzicht kan de campagne dan ook als zeer succesvol worden beschouwd. Een nadere beschouwing van de klachten wijst er op dat de campagne wellicht niet de gehele bevolking in dezelfde mate bereikt heeft. Klachten van autochtone Nederlanders namen onevenredig toe, terwijl klachten van bepaalde groepen waarvan verondersteld wordt dat zij juist relatief vaak met discriminatie geconfronteerd worden, niet toenamen of zelfs afnamen. De steekproef bevestigt dit: de respondenten betwijfelden of de juiste mensen wel door de campagne bereikt zijn. Hoewel bij de effectiviteit van de campagne dus bepaalde kanttekeningen te maken zijn, blijft de belangrijkste waarneming dat het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid tot melden onmiddellijk tot een forse toename van het aantal klachten over discriminatie leidt. Dit bevestigt niet alleen de algemeen veronderstelde onderrapportage als het om discriminatie gaat, maar onderschrijft ook de noodzaak om campagnes als deze te blijven herhalen. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen mag dan garanderen dat iedereen in zijn of haar nabije omgeving terecht moet kunnen voor hulp en advies als het gaat om discriminatie, burgers die discriminatie ervaren moeten dan wel op de hoogte zijn van het feit dat zij ergens met hun klacht terecht kunnen. AUGUSTUS 2009

6 1 J. Kik, Jaarcijfers discriminatiezaken Haaglanden. Een overzicht van klachten en meldingen , Den Haag: Bureau Discriminatiezaken 2009, p Alle gegevens over klachten zijn ontleend aan het geautomatiseerde registratiesysteem van het Bureau Discriminatiezaken. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat het hier om voorlopige cijfers gaat en alleen om de klachten gaat die rechtstreeks bij het Bureau Discriminatiezaken ingediend zijn. Registraties van derden zoals de politie, die in reguliere rapportages van het bureau wel meegenomen worden, zijn hier buiten beschouwing gelaten ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. 3 De steekproef bestond uit zes vragen over de campagne. Op 9 juli, toen de campagne ruim twee weken bezig was, is een uitnodiging om aan deze enquête deel te nemen per verzonden naar het bestand van het bureau. Op 17 augustus, twee weken na afloop van de campagne, is nog een herinnering verzonden. Uiteindelijk is de enquête ruim 140 keer bekeken en 60 keer volledig ingevuld. Hier worden de uitkomsten op een rijtje gezet. 4 De verschillen tussen de twee organisaties die in 2007 opgingen in het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden spelen hier waarschijnlijk een rol. Het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden was al langer actief in de regio, terwijl het Meldpunt Discriminatie Leiden nog vooral in de centrumgemeente werkte en daarom hoogstwaarschijnlijk een kleiner bereik zal hebben gehad in de regio. 5 M. Gijsberts en M. Vervoort, Wederzijdse beeldvorming in: J. Dagevos en M. Gijsberts, Jaarrapport integratie 2007, Den Haag: SCP 2007, p

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Monitor Rassendiscriminatie 2009

Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Monitor Rassendiscriminatie 2009 Redactie Igor Boog (landelijk expertisecentrum van Art.1) Wies Dinsbach (landelijk expertisecentrum van Art.1) Jaap van Donselaar (Universiteit

Nadere informatie

Gay en veilig in Brabant?

Gay en veilig in Brabant? Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo s, lesbo s, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland

Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Ervaren discriminatie in Nederland

Ervaren discriminatie in Nederland Ervaren discriminatie in Nederland Ervaren discriminatie in Nederland Iris Andriessen Henk Fernee Karin Wittebrood Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, januari 2014 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Evaluatie Seks Plus Consulten

Evaluatie Seks Plus Consulten TNO-rapport TNO LS R10707 Evaluatie Seks Plus Consulten Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Moslim in Nederland 2012

Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Moslim in Nederland 2012 Mieke Maliepaard en Mérove Gijsberts (met een reactie van Martijn de Koning en Joep de Hart) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het

Nadere informatie

Agressie tegen werknemers met een publieke taak

Agressie tegen werknemers met een publieke taak Agressie tegen werknemers met een publieke taak Inhoudsopgave Inleiding 1 Kenmerken van de onderzochte groep jongeren 2 Werknemers met een publieke taak 3 Getuige van agressie 6 Zelf ooit dader geweest

Nadere informatie

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010

Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Discriminatiemonitor niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt 2010 Eline Nievers en Iris Andriessen (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland

Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Derde rapportage racisme, antisemitisme, en extreemrechts geweld in Nederland Incidenten, aangiftes, verdachten en afhandeling in 2013 Bas Tierolf Niels Hermens Lisanne Drost Deze rapportage is uitgevoerd

Nadere informatie

Discrimineert de politie?

Discrimineert de politie? Discrimineert de politie? Nee, artikel 1 van de Grondwet verbiedt dat! Zo luidt kortweg de redenering van het Ministerie van Veiligheid en Justitie als antwoord op een informatieverzoek over onderzoek

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Wel ouder, maar geen oudje?

Wel ouder, maar geen oudje? Wel ouder, maar geen oudje? Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen Mirla Gomes Ilse Mink 203 Update, juni 203 Een jaar geleden werd dit rapport geschreven, verspreid

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014

Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Gezamenlijke Meldactie Zorginkoop Juni/juli 2014 Corrien van Haastert, beleidsmedewerker September 2014 Rapport gezamenlijke meldactie Zorginkoop LPGGz, Ieder(in) en NPCF 2014 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID REÏNTEGRATIE BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Onderzoek naar werkhervatting, arbeidscapaciteit en reïntegratiehulp bij werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2003 drs G.J.M. Jehoel-Gijsbers

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten

Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek onder docenten Moslimdiscriminatie in het voortgezet onderwijs Een onderzoek onder docenten Een onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting en FORUM, instituut voor Multiculturele Vraagstukken S. Bouma en L. de

Nadere informatie