Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten"

Transcriptie

1 Campagne leidt tot forse stijging discriminatieklachten Inleiding Van 22 juni tot en met 2 augustus is door de rijksoverheid een landelijke campagne gevoerd om discriminatie en de mogelijkheid om discriminatie te melden onder de aandacht van de bevolking te brengen, onder het motto "Moet je je eigen ik verstoppen om geaccepteerd te worden?". De campagne had nadrukkelijk betrekking op verschillende discriminatiegronden zoals ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst en handicap. Speerpunten van de campagne waren Postbus 51 televisiespotjes en zo n posters in tram- en bushaltes en op stations. Daarnaast is er een website gelanceerd, Deze website blijft bestaan ook al is de campagne inmiddels voorbij. Forse stijging aantal klachten Algemeen wordt verondersteld dat discriminatie veel minder vaak gemeld wordt dan het voorkomt. Deze zogenaamde onderrapportage wordt ook door onderzoek bevestigd. 1 De verwachting was daarom, dat een grootschalige campagne om de mogelijkheid tot het melden van discriminatie onder de aandacht van de bevolking te brengen, zou leiden tot een behoorlijke stijging van het aantal klachten. Deze verwachting is uitgekomen. In de periode dat de campagne liep werden in Hollands Midden en Haaglanden meer dan drie keer zoveel klachten geregistreerd als in dezelfde periode een jaar eerder. 2 Gelet op het feit dat de campagne grotendeels plaatsvond in de vakantieperiode is deze stijging zelfs opmerkelijk fors te noemen. Hier wordt nader ingegaan op de klachten die tijdens de campagne geregistreerd werden. Deze klachten worden vergeleken met de klachten die in dezelfde periode in 2008 geregistreerd worden. Bij deze beschouwing worden ook de uitkomsten betrokken van een online steekproef die het Bureau Discriminatiezaken heeft uitgevoerd om enig inzicht te verkrijgen in de wijze waarop het publiek deze campagne ervaren heeft. 3 Geregistreerde klachten tijdens de campagne In de periode van 22 juni tot en 2 augustus werden 169 klachten geregistreerd. Een jaar eerder waren dat er 50. De stijging bedroeg derhalve 238%. Dit wijst erop dat de campagne veel mensen bereikt heeft. De steekproef van het Bureau Discriminatiezaken onderschrijft dit: het grootste deel van de respondenten (87%) was op de hoogte van de campagne, zij het door de spotjes op televisie, door de posters of door beiden. Het grootste deel van de respondenten was bovendien van mening, dat de boodschap van de campagne heel duidelijk of tenminste tamelijk duidelijk was (89%). Gevraagd naar een rapportcijfer, kreeg de campagne van de respondenten dan ook gemiddeld een ruime voldoende (7,1). Toch waren de meningen verdeeld over de vraag of door deze campagne mensen discriminatie ook eerder zullen melden. Bijna een kwart beantwoordde deze vraag bevestigend. Bijna een derde antwoordde ontkennend en bijna de helft wist het niet.

2 Dat door de campagne wel degelijk meer mensen discriminatie gemeld hebben, wordt echter ook onderschreven door het feit dat van de klachten die tijdens de campagne het bureau bereikten, 40% bij het Bureau Discriminatiezaken binnenkwam via het meldformulier van de campagnesite (van de 112 klachten die meer werden geregistreerd ten opzichte van 2008 was dit 60%). Een allochtone vrouw die in de zorg werkt, meldt dat zij is uitgescholden door een cliënt die vond dat ze niet correct geholpen werd. Deze zei dat buitenlanders apen zijn, zich niet kunnen gedragen en dat zij voor hun uitkeringen moet opdraaien. De bewuste cliënt is toch gewoon geholpen. Discriminatiegronden De stijging van het aantal klachten over rassendiscriminatie was iets minder fors dan de algehele stijging. Klachten die relatief het meest toenamen waren klachten over discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, handicap en godsdienst. Het aandeel van klachten over rassendiscriminatie in het totaal nam dan ook iets af (53% tegen 66%). Toch had absoluut gezien verreweg het grootste deel van de klachten nog steeds betrekking op rassendiscriminatie. Het aantal klachten over homodiscriminatie nam ook behoorlijk toe, maar was absoluut gezien toch niet erg hoog (zeven klachten, tegen twee een jaar eerder). Dit terwijl homoseksuelen in de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken juist vaak genoemd werden als groep waarvan verwacht werd dat deze door de insteek van de campagne aangesproken zou worden: o Homoseksuelen. Jezelf thuislaten is één van de grootste problemen onder deze groep. o Het is een soort tweede natuur geworden om jezelf thuis te laten voor acceptatie. Maatschappelijke terreinen Klachten over discriminatie op vrijwel alle terreinen stegen fors in de campagneperiode. Absoluut gezien betroffen de meeste klachten de arbeidsmarkt en de buurt of wijk en deze terreinen vertoonden ook de grootste relatieve stijging, afgezien van commerciële dienstverlening. Hierover werden in de campagneperiode veertien klachten geteld, tegen slechts één in dezelfde periode vorig jaar. Een vrouw van tweeëntwintig meldt dat zij gesolliciteerd heeft naar een functie bij een supermarkt en tot haar verbazing te horen kreeg, dat zij te oud was. Aard van de klachten De aard van de klachten was in de campagneperiode vergelijkbaar met de aard van de klachten in dezelfde periode in De stijging is niet aan een bepaald type klachten toe te schrijven.

3 Van de klachten had 63% betrekking op omstreden behandeling (uitsluiting) tegen 62% een jaar eerder. Deze klachten gaan bijvoorbeeld over belemmering van de toegankelijkheid tot voorzieningen, uitsluiting van instroom of doorstroom op de arbeidsmarkt of toepassing van regels die discriminatie tot gevolg heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan weigering bij discotheken, afwijzingen bij sollicitaties en aanhoudingen door de politie. Dit betreft ook zaken als uitsluiting van bepaalde diensten zoals verzekeringen, hypotheken of abonnementen. Vijandige bejegening (belediging) betrof 34% van de klachten tegen 36% in Dit gaat om het uiten van opvattingen, gedragingen en daden waarbij sprake is van (vermeend) discriminatoir onderscheid. Dit kan gaan om bijvoorbeeld beledigende, denigrerende of stigmatiserende uitspraken of pesterijen, zoals scheldpartijen op de werkvloer en pesterijen op school. Ook een nadere beschouwing van de klachtendossiers wijst op een evenredige stijging van alle klachten. Een vrouw meldt dat zij s avonds met haar vriendin hand in hand op straat liep. Toen zij een groep Marokkanen passeerden, kregen ze opmerkingen om hun oren als zeker geen echte man gehad en vieze lesbo's. Geografische spreiding Klachten uit het hele werkgebied van het Bureau Discriminatiezaken namen toe gedurende de campagne. Gelet op het feit dat het om een grote landelijke campagne ging, wekt dit weinig verbazing. Er was wel een verschil tussen de regio s Hollands Midden en Haaglanden. In Haaglanden was sprake van een verdrievoudiging van het aantal klachten en in Hollands Midden ging het om een vervijfvoudiging. Dit ondersteunt de veronderstelling dat het Bureau Discriminatiezaken in Haaglanden al meer bekendheid genoot dan in Hollands Midden, waardoor het onder de aandacht van het publiek brengen van de mogelijkheid tot melden logischerwijs in Hollands Midden meer effect gesorteerd zal hebben dan in Haaglanden. 4 Een vrouw van Zuid-Amerikaanse afkomst meldt dat haar buurvrouw maakt vervelende opmerkingen maakt naar betrokkene toe als ze langs loopt, zoals je bent lelijk en ga terug naar je eigen land. Tot nu toe heeft de vrouw deze buurvrouw geprobeerd te negeren, maar nu wil zij graag weten wat hier tegen ondernomen kan worden, voordat het gaat escaleren. Melders De grootste groep melders was autochtoon. In dezelfde periode in 2008 was dit ook het geval, maar relatief nam het aantal autochtone melders behoorlijk toe (38% tegen 26%). Het percentage autochtone melders was tijdens de campagne hoger dan ooit tevoren.

4 Het is de vraag, of deze toename van het aantal autochtone melders toe te schrijven valt aan de inhoud van de campagne of de gekozen media. Hier zijn aanwijzingen voor. Zo nam het aantal klachten van personen van Marokkaanse en Antilliaanse afkomst niet toe, terwijl circa 40% van deze groepen zegt af en toe tot zeer vaak met discriminatie te worden geconfronteerd. 5 Relatief nam het aantal klachten van Marokkanen af van 16% naar 5% en van Antillianen werden tijdens de campagne zelfs in het geheel geen klachten geregistreerd. Opmerkelijk is dat het aantal klachten van mensen van Surinaamse en Turkse afkomst wel toenam, ongeveer evenredig aan de totale toename van het aantal klachten. Deze waarnemingen werpen de vraag op, welke groepen bereikt zijn door de campagne. In de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken werd deze vraag gesteld en de meningen van de respondenten bleken hier behoorlijk verdeeld over te zijn: sommige respondenten dachten dat de campagne iedereen bereikt terwijl anderen juist stelden dat de campagne alleen mensen bereikt die toch al met deze materie bezig zijn. Een behoorlijk aantal mensen was van mening dat de campagne juist niet de mensen bereikt die met discriminatie geconfronteerd worden. Ter illustratie een aantal dergelijke reacties: o Hoger opgeleide mensen. Niet de gemiddelde allochtoon bij ons uit de wijk Laak Noord in Den Haag. o Ik vind zelf de spot goed maar vraag me af of de doelgroep lager opgeleiden hiermee bereikt wordt. o Er zijn ook vele mensen die weinig naar de Nederlandse tv kijken en folders lezen. Juist deze mensen worden gediscrimineerd. Reacties op de campagne Veel respondenten in de steekproef van het Bureau Discriminatiezaken spraken hun waardering uit voor de campagne: o Ik vind het een schot in de roos deze campagne. Het is zo herkenbaar! o Bijna alles wat gezegd kan worden op een poster wordt hier in beeld en woord gezegd. o Ik vind het een duidelijke en goede campagne. Het raakt me ook, het is goed gedaan! Toch werden er door sommige respondenten ook kritische kanttekeningen geplaatst: o Ik denk dat kleinschalige projecten in de wijk een betere aanpak is. o Deze campagne werkt misschien voor overduidelijke discriminatie. Vaak is het echter zo, dat je er niet feitelijk je vinger op kunt leggen. o Jammer dat het in de zomer gestart is. Daarnaast ontving het Bureau Discriminatiezaken tijdens de campagne ook een aantal negatieve reacties, veelal via het reactieformulier van de website. Deze reacties liepen wat betreft toon uiteen van kritisch tot ronduit agressief en waren vergelijkbaar met reacties die het Bureau Discriminatiezaken gewoonlijk ontvangt wanneer het bureau of het onderwerp discriminatie in het nieuws is. De meeste van deze reacties zijn afkomstig van autochtone burgers die menen dat juist zij gediscrimineerd worden in Nederland:

5 o Ik als Nederlandse, niet homofiele, niet gelovige, niet gehandicapte, hoog opgeleide, blanke man word continue gediscrimineerd, omdat ik volgens allerlei organisaties ogenschijnlijk de bron van alle kwaad ben. o Hoe vaker ik iets van deze campagne waarneem, op de straat op billboards en op de radio en TV, hoe kwader ik word! o De hele perfide campagne is zorgvuldig ontworpen dat moslims als slachtoffer worden voorgesteld en de (blanke) autochtoon - van wiens belastinggeld u deze campagnes betaalt (!!!!!) - als de schuldige. o Wat een krankzinnig tv spotje. Jullie zijn stapelgek. Imbecielen. Conclusie Op basis van de tijdens de campagne geregistreerde klachten kunnen een aantal waarnemingen gedaan worden, zeker wanneer deze bezien worden in samenhang met de uitkomsten van de steekproef naar de publieksperceptie van de campagne. Ten eerste heeft de campagne veel mensen bereikt. Dit blijkt uit de stijging van het aantal klachten en uit de steekproef: het overgrote deel van de respondenten was op de hoogte van de campagne. Ook vonden de meeste respondenten de boodschap van de campagne duidelijk en gaven de respondenten de campagne gemiddeld een ruime voldoende. In dit opzicht kan de campagne dan ook als zeer succesvol worden beschouwd. Een nadere beschouwing van de klachten wijst er op dat de campagne wellicht niet de gehele bevolking in dezelfde mate bereikt heeft. Klachten van autochtone Nederlanders namen onevenredig toe, terwijl klachten van bepaalde groepen waarvan verondersteld wordt dat zij juist relatief vaak met discriminatie geconfronteerd worden, niet toenamen of zelfs afnamen. De steekproef bevestigt dit: de respondenten betwijfelden of de juiste mensen wel door de campagne bereikt zijn. Hoewel bij de effectiviteit van de campagne dus bepaalde kanttekeningen te maken zijn, blijft de belangrijkste waarneming dat het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid tot melden onmiddellijk tot een forse toename van het aantal klachten over discriminatie leidt. Dit bevestigt niet alleen de algemeen veronderstelde onderrapportage als het om discriminatie gaat, maar onderschrijft ook de noodzaak om campagnes als deze te blijven herhalen. De Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen mag dan garanderen dat iedereen in zijn of haar nabije omgeving terecht moet kunnen voor hulp en advies als het gaat om discriminatie, burgers die discriminatie ervaren moeten dan wel op de hoogte zijn van het feit dat zij ergens met hun klacht terecht kunnen. AUGUSTUS 2009

6 1 J. Kik, Jaarcijfers discriminatiezaken Haaglanden. Een overzicht van klachten en meldingen , Den Haag: Bureau Discriminatiezaken 2009, p Alle gegevens over klachten zijn ontleend aan het geautomatiseerde registratiesysteem van het Bureau Discriminatiezaken. Volledigheidshalve wordt hier opgemerkt dat het hier om voorlopige cijfers gaat en alleen om de klachten gaat die rechtstreeks bij het Bureau Discriminatiezaken ingediend zijn. Registraties van derden zoals de politie, die in reguliere rapportages van het bureau wel meegenomen worden, zijn hier buiten beschouwing gelaten ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. 3 De steekproef bestond uit zes vragen over de campagne. Op 9 juli, toen de campagne ruim twee weken bezig was, is een uitnodiging om aan deze enquête deel te nemen per verzonden naar het bestand van het bureau. Op 17 augustus, twee weken na afloop van de campagne, is nog een herinnering verzonden. Uiteindelijk is de enquête ruim 140 keer bekeken en 60 keer volledig ingevuld. Hier worden de uitkomsten op een rijtje gezet. 4 De verschillen tussen de twee organisaties die in 2007 opgingen in het Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden spelen hier waarschijnlijk een rol. Het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden was al langer actief in de regio, terwijl het Meldpunt Discriminatie Leiden nog vooral in de centrumgemeente werkte en daarom hoogstwaarschijnlijk een kleiner bereik zal hebben gehad in de regio. 5 M. Gijsberts en M. Vervoort, Wederzijdse beeldvorming in: J. Dagevos en M. Gijsberts, Jaarrapport integratie 2007, Den Haag: SCP 2007, p

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Jaarcijfers. Discriminatiezaken Haaglanden. Een overzicht van klachten en meldingen

Jaarcijfers. Discriminatiezaken Haaglanden. Een overzicht van klachten en meldingen Jaarcijfers Discriminatiezaken Haaglanden Een overzicht van klachten en meldingen 2005-2009 Maart 2010 Jaarcijfers Discriminatiezaken Haaglanden Een overzicht van klachten en meldingen 2005-2009 drs.

Nadere informatie

Discriminatie van MOE-landers

Discriminatie van MOE-landers - FACTSHEET MOE-LANDERS - Discriminatie van MOE-landers Samenvatting De MOE-landers vormen een bevolkingsgroep die in Nederland de afgelopen jaren behoorlijk in omvang is toegenomen. Met MOE-landers worden

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant

Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Feitenkaart discriminatie 2007, regio Midden- en West-Brabant Meldingen van discriminatie Discriminatie betekent letterlijk onderscheid maken. Maar niet ieder onderscheid staat gelijk aan discriminatie.

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2011

Registratie discriminatieklachten 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek- Registratie discriminatieklachten 2011 Methode en uitkomsten Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, augustus 2012. Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 METHODE...

Nadere informatie

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008

Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 Regio Midden- en West-Brabant FEITENKAART DISCRIMINATIE 2008 RADAR RADAR is een organisatie waar mensen die discriminatie hebben ervaren of getuige zijn van discriminatie hiervan melding kunnen doen.

Nadere informatie

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015

WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2015 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2014. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 1 Jaarcijfers In 2014 heeft MiND 305 meldingen ontvangen over discriminerende uitingen op internet. Ook in 2014 gingen de meeste meldingen (52%) over discriminatie

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe

Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Klachtenmonitor 2012 Meldpunt Discriminatie Drenthe Inleiding Meldpunt Discriminatie Drenthe (MDD) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van

Nadere informatie

Discriminatie in de woonomgeving

Discriminatie in de woonomgeving - FACTSHEET 1 2011-3: WOONOMGEVING - Discriminatie in de woonomgeving Samenvatting Na de arbeidsmarkt is de woonomgeving het maatschappelijk terrein waar de meeste discriminatieklachten betrekking op hebben.

Nadere informatie

Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland

Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Discriminatie-ervaringen 2016 gemeld bij Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Ten behoeve van multi-agency rapportages stelt BGBF haar cijfers beschikbaar gereduceerd tot de reguliere klachtmeldingen.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)

Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) Jaarcijfers 2011 Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) In maart 2012 heeft DMG haar jaarcijfers gepubliceerd aan de subsidiërende gemeenten. Hier volgen enkele cijfers en bevindingen uit het jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie

Jaarverslag 2013. MiND Meldpunt Internet Discriminatie MiND Meldpunt Internet Discriminatie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Meldingen 4 1.1 Werkwijze 4 1.2 Jaaroverzicht 5 1.3 Bron van de uitingen 6 1.4 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2 Discriminatiegronden

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Rotterdam-Rijnmond 2009

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Rotterdam-Rijnmond 2009 Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Rotterdam-Rijnmond 2009 Inhoud Inleiding 2 Meldingen van discriminatie 2 Landelijke campagne 3 De aard van de discriminatie 3 De discriminatiegrond 5 Het maatschappelijk

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatie 2010 Zuid-Holland-Zuid

Feitenkaart Discriminatie 2010 Zuid-Holland-Zuid Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid 00 Feitenkaart Discriminatie 00 Zuid-Holland-Zuid Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid 00 Inhoud INLEIDING MELDINGEN VAN DISCRIMINATIE 4 LANDELIJKE CAMPAGNE

Nadere informatie

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012

Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Factsheet Discriminatieklachten op grond van homoseksuele gerichtheid 2012 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, april 2013 Discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid bijna verdrievoudigd

Nadere informatie

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders

gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN raad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Ieder1Gelijk rapportage 2013 DATUM 22 april 2014 KOPIE AAN Stadswinkel: Yvonne Palthe BIJLAGE Rapportage Ieder1Gelijk 2013

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 12 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 7 2. Discriminatiegronden 8 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

Aantal meldingen per jaar

Aantal meldingen per jaar WEBDOSSIER meldpunt RADAR 2014 RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-Zuid

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Zuid-Holland-Zuid 2009

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Zuid-Holland-Zuid 2009 Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Zuid-Holland-Zuid 9 Inhoud Inleiding Meldingen van discriminatie Landelijke campagne moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat? De aard van de discriminatie

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten 2013

Registratie discriminatieklachten 2013 Registratie discriminatieklachten 2013 Methode en uitkomsten Moniek Coumans Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, oktober 2014. Inhoud 1 INLEIDING 2 2 METHODE 2 3 UITKOMSTEN 5 3.1 TOTAAL

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012

Registratie gemeentelijke antidiscriminatievoorziening. Gemeente Maasdriel 2012 Registratie lijke antidiscriminatievoorziening Gemeente 2012 Naam antidiscriminatievoorziening Rapportage voor Jaar van registratie 2012 Inleiding Voor u ligt de registratie van discriminatieklachten van

Nadere informatie

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014

Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 2014 Discriminatie in Rotterdam: de resultaten van de Omnibusenquête 214 In het kort: de uitkomsten De Omnibusenquête 214 die jaarlijks door de gemeente Rotterdam wordt uitgevoerd, bevat een aantal vragen over

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Helderheid over voorkeursbeleid

Helderheid over voorkeursbeleid - FACTSHEET VOORKEURSBELEID - Helderheid over voorkeursbeleid Samenvatting Voorkeursbeleid houdt in dat bepaalde doelgroepen (tijdelijk) een bevoorrechte positie toegekend krijgen op de arbeidsmarkt om

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid

Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid Feitenkaart Discriminatie 20 Zuid-Holland-Zuid Inhoud Inleiding... 2 Meldingen van discriminatie... 2 Aard van de discriminatie... Discriminatiegrond... 5 Maatschappelijk terrein... 8 Herkomst van de melders...

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Groningen

Discriminatieklimaat Groningen Discriminatieklimaat Groningen November 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland)

Jaarverslag. Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Jaarverslag 2013 Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) Algemeen ADB Zeeland voorkomt en bestrijdt discriminatie in Zeeland. Alle gemeenten in Nederland hebben vanaf 2009 de verplichting zorg

Nadere informatie

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi

BEHANDELING FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, 1 7 A r n zoi B U R E A U G E L J K E BEHANDELNG FLEVOLAND Gemeente Zeewolde, Lelystad De Veste 1 0-0 2 8 2 3 1 JA Lelystad t.a.v. mevrouw Addie van den Hoek, Postbus 1, DSCRMNATE 1 7 A r n zoi ( 0 3 2 0 ) 2 3 33 2

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt

Discriminatie op de arbeidsmarkt - FACTSHEET ARBEIDSMARKT - Discriminatie op de arbeidsmarkt Samenvatting Uit onderzoek blijkt dat rassendiscriminatie bij werving en selectie voorkomt. Vooroordelen bij personeelsselecteurs zouden hier

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond

Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond Feitenkaart discriminatie 2008, RADAR Rotterdam-Rijnmond RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, werkzaam in Rotterdam- Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Midden- en West-Brabant.

Nadere informatie

Campagne De Nieuwe Handhaver

Campagne De Nieuwe Handhaver Campagne De Nieuwe Handhaver Projectnummer: 10180 In opdracht van: Stedelijk Programma Regelgeving en Handhaving Manilde van der Oord Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid

Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid Discriminatieklimaat Gelderland-Zuid oktober 2009 Drs. Marion Holzmann Layla Leerschool MSc. Drs. Ankie Lempens Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.: 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L)

commissie-informatiebrief inzake jaarstukken 2011 Anti Discriminatievoorziening Limburg (ADV-L) uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorl^iesnr. E. Berkx SECR/Kabinet en Communicatie 0475-359 401 AAN de voorzitter van de commissie Bestuur en ivliddelen

Nadere informatie

Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014

Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014 Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen 2014 Methode en uitkomsten Moniek Coumans Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, november 2015. Inhoud 1 INLEIDING 2

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner

FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner FLEVOMONITOR 2010 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop & Dirk J. Korf m.m.v. Bobby Steiner Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding

szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding szw0001052 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid s-gravenhage, 23 november 2000 Aanleiding Naar aanleiding van vragen over de hoge arbeidsongeschiktheidspercentages

Nadere informatie

Anti Discriminatie Bureau BELAND

Anti Discriminatie Bureau BELAND Anti Discriminatie Bureau BELAND mi ii min min Oenio 16.004948 J ^ Het College van Burgemeester en Wethouders van de Reimerswaal Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Onderwerp rapportage discriminatie Kenmerk

Nadere informatie

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016

Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 Buitenhof 34 2513 AH Den Haag Postbus 20001 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl 3931161 Samenvatting Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2016 In de Jaarevaluatie wordt verantwoording afgelegd aan de

Nadere informatie

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland?

30 mei 2016. Onderzoek: Racisme in Nederland? 30 mei 2016 Onderzoek: Racisme in Nederland? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie

JAARVERSLAG MiND Meldpunt Internet Discriminatie 4 april 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Jaarcijfers 4 1.1 Meldingen per maand 4 1.2 Bron van de uitingen 6 1.3 Vervolgacties naar aanleiding van meldingen 8 2. Discriminatiegronden 9 2.1 Type discriminatiegronden

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Misdrijven en opsporing

Misdrijven en opsporing 4 Misdrijven en opsporing R.J. Kessels en W.T. Vissers In 2015 registreerde de politie 960.000 misdrijven, 4,6% minder dan in 2014. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart afgenomen.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek CBS vragenlijst REGDIS15/01500 Page 1 of 6 Centraal Bureau voor de Statistiek Registratie Discriminatie 015 GEMEENTE BRIELLE Gebruikersnummer: 881-4045 Het CBS heeft deze gegevens ontvangen op: -3-016,13:04.

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32

Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Vergelijking discriminatiemeldingen 2012 binnen de G32 Toelichting Benadrukt dient te worden dat de discriminatiecijfers van de G32 onderling moeilijk vergelijkbaar zijn. Als een bepaalde gemeente (op

Nadere informatie

Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen

Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen Sociale mobiliteit en zelfbeelden van zwarte mannen April 2010 www.forum.nl FORUM Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Postbus 201/Kanaalweg 86 3500 AE Utrecht 030 297 43 21 www.forum.nl Sociale

Nadere informatie

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen Paper Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014 Methode en uitkomsten Moniek Coumans CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Registratie discriminatieklachten bij antidiscriminatievoorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland

Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland 1 Discriminatiecijfers Art.1 Noord Oost Gelderland In 2014 zijn ruim 200 melding gemaakt van een discriminatie-ervaring. Hiervan zijn 191 meldingen binnengekomen en behandeld door de antidiscriminatievoorziening(adv)

Nadere informatie

Risicobeperking of discriminatie?

Risicobeperking of discriminatie? - FACTSHEET POSTCODEDISCRIMINATIE - Risicobeperking of discriminatie? Samenvatting Eind mei 2009 ontstond ophef over berichtgeving dat ING zich schuldig zou maken aan postcodediscriminatie. Het is niet

Nadere informatie

JAARRAPPORT DISCRIMINATIE 2015. Over discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam

JAARRAPPORT DISCRIMINATIE 2015. Over discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam JAARRAPPORT DISCRIMINATIE 2015 Over discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam 1 Colofon Tekst Kim van Drie, Rita Schriemer, Winanda Sheombarsing i.s.m. Huib Schilt, politie-eenheid Rotterdam Uitgave

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e

Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e EMCEMO Programma van Emcemo/ Meldpunt Islamofobie en Discriminatie e van oktober tot en met eind december 2014 Racisme en Islamofobie Islamofobie Uit recent onderzoek van TNS/NIPO (september 2014) blijkt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Discriminatie in de Amstelland gemeenten

Discriminatie in de Amstelland gemeenten Discriminatie in de Amstelland gemeenten (politieregio Amsterdam- Amstelland) Projectnummer: 10155 In opdracht van: Bestuursdienst gemeente Amsterdam Dr. Marije Baart de la Faille - Deutekom Dr. Willem

Nadere informatie

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer

De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer De Vlaamse overheid b(r)ouwt een diverse werkvloer Holebi s & transgenders als collega s DIENST DIVERSITEITSBELEID Resultaten online enquête Om de situaties van homo s, lesbiennes, biseksuelen (holebi

Nadere informatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie

Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Personen met een uitkering naar huishoudsituatie Ton Ferber Ruim 1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar ontvingen eind 29 een werkloosheids-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Gehuwden zonder

Nadere informatie

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012

GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 iederl gelijk Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid GEMEENTE BEUNINGEN INGEKOMEN U FEB 2012 Arend Noorduijnstraat 15 6512 BK Nijmegen T (024) 324 04 00 info@ieder1gelijk.nl www.ieder1gelijk.nl Het

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Midden- en West-Brabant 2009

Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Midden- en West-Brabant 2009 Feitenkaart discriminatiemeldingen RADAR Midden- en West-Brabant 2009 Inhoud Inleiding 2 Aantal discriminatiemeldingen 2 Landelijke campagne moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat? 3 De aard

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?!

Melden heeft zin! te oud. Nationaliteit. te homo. te zwanger. te allochtoon. te mannelijk. voor de discotheek?! te gehandicapt. voor zorgtaken?! Burgerlijke staat (gehuwd/ongehuwd) Handicap/ Chronische ziekte Politieke gezindheid Ras te oud voor je baas?! te homo voor je buren?! te zwanger voor contractverlenging?! te allochtoon voor de discotheek?!

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatie 2011. Rotterdam-Rijnmond

Feitenkaart Discriminatie 2011. Rotterdam-Rijnmond Feitenkaart Discriminatie 2011 Rotterdam-Rijnmond Inhoud Inleiding... 3 Meldingen van discriminatie... 4 Aard van de discriminatie... 5 Discriminatiegrond... 7 Maatschappelijk terrein... 11 Herkomst van

Nadere informatie

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen

WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen WEBDOSSIER Jaaroverzicht 2012 op hoofdlijnen RADAR is het bureau voor gelijke behandeling en tegen werkzaam in de regio s Brabant-Noord (BN), Midden- en West-Brabant (MWB), Rotterdam-Rijnmond (RR) en Zuid-Holland-

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Feitenkaart Discriminatie 2010 Rotterdam-Rijnmond

Feitenkaart Discriminatie 2010 Rotterdam-Rijnmond Feitenkaart Discriminatie 010 Rotterdam-Rijnmond Inhoud Inleiding... Meldingen van discriminatie... Landelijke campagne Moet jij jezelf thuislaten als je naar buiten gaat?... 3 Geografische spreiding van

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Feitenkaart discriminatie 2012 over de regio Brabant-Noord

Feitenkaart discriminatie 2012 over de regio Brabant-Noord Feitenkaart discriminatie 2012 over de regio Brabant-Noord 1 In het kort In 2012 wisten 94 melders uit Brabant-Noord RADAR te vinden met een geval of gevoel van discriminatie. Het aantal melders steeg

Nadere informatie

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen?

De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Verslag van de resultaten van een enquête maart 2016 De verpleegkundige als melder van bijwerkingen? Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Enquête 5 3 Resultaten

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Jaarcijfers Bureau Discriminatiezaken Midden en West Brabant

Jaarcijfers Bureau Discriminatiezaken Midden en West Brabant Jaarcijfers Bureau Discriminatiezaken Midden en West Brabant Een overzicht van klachten en meldingen over discriminatie in Midden en West Brabant 2006 Colofon April, 2007 Tekst: Omslag: drs. S. Bouteba

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid,

FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, FORUM Factsheet Jeugdwerkloosheid, @ FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, september 29 Samenvatting De werkloosheid onder de 1 tot 2 jarige Nederlanders is in het 2 e kwartaal van 29 met

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie