Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2"

Transcriptie

1

2 Colofon Opdracht Regio Amersfoort, maart 2011 Uitvoering Ambtelijke begeleidingsgroep en Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Esther Geuting, Boudewijn Kuijl en Laura Engelbertink Vormgeving Concreet geeft vorm Fotografie Pot Fotografie Wil Groenhuijsen Drukwerk Printing Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

3 Inhoudsopgave Bijlage A: ruimtevraag bedrijventerreinen 5 Bijlage B: kwalitatieve ruimtevraag bedrijventerreinen 13 Bijlage C: aanbod bedrijventerreinen 17 Bijlage D: confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen 21 Bijlage E: ruimtevraag kantoren 25 Bijlage F: kwalitatieve ruimtevraag kantoren 29 Bijlage G: aanbod kantoren 33 Bijlage H: confrontatie vraag en aanbod kantoren 35 Bijlage I: ruimtevraag informele werklocaties 38 Bijlage J: opgave herstructurering en prioritering 45 Bijlage K: regionaal werklocatieprogramma 57 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

4 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

5 Bijlage A: ruimtevraag bedrijventerreinen In deze bijlage wordt de kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen in de Regio Amersfoort toegelicht. Voor zowel korte termijn 2010 tot 2020 als de lange termijn 2020 tot Basis voor deze vraagraming is de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB). Daarnaast is de kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen in de gemeenten Barneveld en Nijkerk toegelicht. Voor zowel korte termijn 2010 tot 2020 als de lange termijn 2020 tot Basis voor deze vraagraming is het Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO) van de regio De Vallei. 5 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030

6 1. Methodiek vraagraming Regio Amersfoort De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (CPB) berekent de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen door te kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Werkgelegenheid vertaalt zich, door deze te matchen met de terreinquotiënt (is: ruimtegebruik per werknemer) naar een toekomstige ruimtevraag. Eind 2005 is de laatste vraagraming van de BLM verschenen. Deze geeft een update van de prognoses uit De algehele uitkomst van de nieuwe berekeningen is dat de vraag naar bedrijventerreinen in Nederland tot 2020 nog toeneemt (tussen 0,4 en 1,5% per jaar), echter wel in een flink lager tempo dan in de jaren negentig (gemiddeld 2,4% per jaar). Verschillen in groeipercentages tussen regio s zijn daarbij overigens groot. Na 2020 neemt de vraag naar bedrijventerreinen in Nederland af. Afhankelijk van het scenario is zelfs sprake van een negatieve vraag. Belangrijkste oorzaak is de afname van het arbeidsaanbod na 2020 door de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse (beroeps)bevolking. De BLM onderscheidt in vier economische toekomstscenario s: Global Economy (GE) gaat uit van een terugtredende overheid en een succesvolle mondiale handelsliberalisatie, hetgeen bevorderlijk is voor de economische groei en de werkgelegenheid. De vraag naar arbeid stijgt in dit scenario sneller dan het aanbod. De arbeidsreserve die in de vorm van werkloosheid aanwezig is slinkt zienderogen. In Transatlantic Market (TM) richt de EU zich op de VS waardoor een zekere Trans-Atlantische economische integratie tot stand komt. De economie wordt competitiever en flexibeler en gaat op de Amerikaanse lijken. Ook in dit scenario is de economische groei redelijk hoog en daalt de werkloosheid uiteindelijk naar circa vijf procent in In Strong Europe (SE) verloopt de Europese integratie succesvol, zowel politiek als economisch. Het sterke Europa ontwikkelt zich tot één van de supermachten in de wereld. Sociale cohesie en spreiding van welvaart staan hoog in het vaandel. Kenmerkend voor dit scenario is het gematigde ontwikkelingspatroon. De uitkomsten neigen naar het gemiddelde van alle scenario s. In Regional Communities (RC) zijn de Europese landen niet in staat om de welvaartsstaat te moderniseren en worden de problemen niet opgelost. Bovendien raakt de wereld gefragmenteerd in een aantal handelsblokken. Door dit alles komt de economische groei onder druk te staan. Het gevolg is dat de werkgelegenheid daalt en de kloof tussen vraag en aanbod verder toeneemt. Landelijk is in het Convenant Bedrijventerreinen door Rijk, IPO en VNG afgesproken het Transatlantic Market (TM) scenario te kiezen voor vraagramingen. Dit scenario blijkt op basis van historische analyses van de daadwerkelijk gerealiseerde uitgifte de werkelijkheid het beste te benaderen. Dit scenario is ook uitgangspunt voor de vraagraming voor de Regio Amersfoort. De BLM houdt echter geen rekening met vervangingsvraag als gevolg van onttrekking van bedrijventerreinen uit de voorraad 1 en met bovenregionale vraag. Deze twee extra vraagramingen bepalen samen met de uitbreidingsvraag uit de BLM de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen. Zie de box op de volgende pagina. 1 Want: in de BLM is niet bekend hoeveel hectare daadwerkelijk zal verkleuren naar andere functies; dit is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van beleid en bestuurlijke beslissingen. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

7 Box: 3 componenten in de vraagraming De totale, toekomstige vraag naar bedrijventerreinen is opgebouwd uit drie componenten: uitbreidingsvraag; vervangingsvraag; bovenregionale vraag. Component 1: uitbreidingsvraag (BLM) Component 2: vervangingsvraag totale vraag Component 3: bovenregionale vraag 2. Uitgangspunten vraagraming Regio Amersfoort Component 1: uitbreidingsvraag (BLM) De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) geeft in het TM-scenario voor de provincie Utrecht een verwachte uitbreidingsvraag aan van 150 hectare netto, voor de periode 2010 tot en met Om het aandeel hiervan voor de Regio Amersfoort te bepalen, gebruiken we drie verhoudingsgetallen: aandeel in het totale netto areaal bedrijventerrein in 2009 (630 versus hectare netto); aandeel in het totale uitgegeven areaal bedrijventerrein in 2009 (560 versus hectare netto); aandeel in de uitgifte tussen 2001 en 2008 (75 versus 290 hectare netto). De Regio Amersfoort neemt telkens circa een kwart voor haar rekening. Als we van deze 25% uitgaan, dan resteert voor de Regio Amersfoort een uitbreidingsvraag van 38 hectare netto voor de periode 2010 tot en met Vooruitblik lange termijn: na 2020 De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) gaat voor de periode 2020 tot en met 2030 uit van een negatieve uitbreidingsvraag voor de provincie Utrecht. Dit resulteert ook in een negatieve uitbreidingsvraag voor de Regio Amersfoort. Daarom rekenen wij uitgaande van een gunstige economische ontwikkeling met een uitbreidingsvraag van 0 hectare voor de periode 2020 tot en met Component 2: vervangingsvraag De vervangingsvraag is de vraag als gevolg van onttrekking van bedrijventerreinen uit de huidige functie, vooral door transformatie. Bedrijven die hier gevestigd zijn, moeten elders huisvesting krijgen. Normaliter rekenen we met een vervangingsvraag van 0,1 tot 0,15% per jaar van de netto uitgegeven voorraad 2. Het Provinciaal Herstructureringsplan (PHP) van de provincie Utrecht 3 geeft voor de Regio 2 Het CPB adviseert om bij een droog bedrijventerrein te rekenen met een vervangingsvraag van 0,12% per jaar. Bron: CPB (2002), De BLM: opzet en recente aanpassingen. 3 Provincie Utrecht (2010), Provinciaal Herstructureringsplan Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

8 Amersfoort echter een transformatieopgave aan van circa 43 hectare bruto voor de periode 2010 tot en met Daarbij komt de transformatie van de Kop van Isselt à 16 hectare. De totale transformatieopgave komt inclusief een correctie voor het terrein Nijverheidsweg op 59 hectare bruto voor de periode 2010 tot en met 2020: Zuidwenk (Bunschoten): 25 hectare; Eembrugge (Eemnes): 4 hectare; Soesterberg-Noord (Soest): 10 hectare; Nijverheidsweg (Woudenberg): 4 4 hectare; Kop van Isselt (Amersfoort): 16 hectare. We gaan ervan uit dat circa de helft daarvan voor 2015 en de helft na 2015 wordt getransformeerd. Omgerekend naar netto hectare (berekening: 59 maal 0,7 5 ) betekent dit een transformatieopgave van 41 hectare netto voor de periode 2010 tot en met We verwachten overigens, uit ervaring in de praktijk, dat een deel van de transformatieopgave naar de langere termijn na 2020 zal verschuiven. Hoeveel precies is echter op dit moment lastig in te schatten. Bovendien zal er mogelijk komende jaren (in de looptijd van de Samenwerkingsagenda) een aanvullende transformatieopgave ontstaan. Deze transformatieopgave is meer dan waar de NV Utrecht vanuit ging in 2008, namelijk 35 hectare bruto voor de periode 2015 tot en met Component 3: bovenregionale vraag Voor veel gemeenten is de impact van bovenregionale vraag beperkt; normaliter gaat het om zo n 5 tot 10% extra bovenop de door de BLM geraamde uitbreidingvraag. In de regel lopen bedrijventerreinen namelijk vooral vol met bedrijven uit de gemeente zelf of uit naburige gemeenten. Voor de Regio Amersfoort gaan we uit van een bovenregionale vraag van 5 tot 10% extra bovenop de door de BLM geraamde uitbreidingvraag. Dit komt neer op 2 tot 4 hectare netto voor de periode 2010 tot en met Hiervoor hebben wij de volgende argumenten: Figuur 1 geeft een overzicht van alle bovenregionale locatiebeslissingen 6 in Nederland. Hieruit blijkt dat de provincie Utrecht een bovenregionale aantrekkingskracht heeft op bedrijven. De gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort zijn hiervoor grotendeels verantwoordelijk. De aantrekkingskracht van de gemeente Amersfoort echter was vooral op kantoorgebruikers. Tussen 2001 en 2009 heeft één bedrijf zich op een bedrijventerrein in de gemeente Amersfoort Figuur 1: DLN (naar coropgebied) 4 Opgave gemeente Woudenberg: terrein is 3 hectare netto in plaats van 3 hectare bruto 5 Uitgaande van een gebruikelijke verhouding tussen bruto en netto oppervlak van 0,7. 6 Bron: Stec Groep (2010), DLN. De DLN registreert alleen locatiebeslissingen van bedrijven die voldoen aan drie criteria 1) 50 of meer werkplaatsen, 2) strategische beslissingen en 3) verplaatsingen over meer dan 25 kilometer. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

9 gevestigd met 4 hectare. In die periode is in de Regio Amersfoort circa 91 hectare uitgegeven. Dit komt neer op 4,4%. Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland 7 blijkt dat circa bedrijven zich per jaar in deze regio vestigen. De totale regio omvatte rond die periode circa bedrijven; dit komt neer op 5,4%. Vooruitblik lange termijn: na 2020 We gaan voor de periode na 2020 uit van een bovenregionale vraag die gelijk is aan die in de periode daarvoor. Dit betekent een additionele vraag van 2 tot 4 hectare netto voor de periode 2020 tot en met Resultaat vraagraming Regio Amersfoort Bovenstaande analyses geven het volgende totaalbeeld: Tabel 1: totale vraag in de Regio Amersfoort Component (in hectare netto) (in hectare netto) uitbreidingsvraag 38 0 vervangingsvraag 41 6 tot 8 bovenregionale vraag 2 tot 4 2 tot 4 totale vraag* circa 80 tot 85 circa 8-12 Bron: Stec Groep (2010), op basis van diverse bronnen. *Afronding op 5 hectare netto. 4. Methodiek vraagraming gemeenten Barneveld en Nijkerk Voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk maken we gebruik van het Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument (EPO) van regio De Vallei uit Ook deze vraagraming bestaat uit de drie componenten uitbreidingsvraag, vervangingsvraag en bovenregionale vraag 8. Op basis van dit EPO maakt de provincie Gelderland afspraken met de regio over de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en andere werklocaties. De provincie betrekt de EPO s van alle Gelderse regio s bij de besluitvorming over de Structuurvisie Bedrijventerreinen. Het EPO is daarmee ook de basis voor de beoordeling van onder andere nieuwe bestemmingsplannen. Overigens, met het maken van het RPB in de regio FoodValley kunnen genoemde cijfers nog een nuancering krijgen. Hierover is meer bekend begin Uitgangspunten vraagraming gemeenten Barneveld en Nijkerk Uitgangspunt voor de uitbreidingsvraag in De Vallei is tevens het TM-scenario van de BLM. Conform de opgave van de provincie Gelderland resulteert dit in een uitbreidingsvraag op basis van de economische groei in de periode 2009 tot en met 2020 van 116,1 hectare netto en in de periode 2021 tot en met 2025 van 17,2 hectare netto. 7 Bron: Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland (2004), Analyse Bedrijfsverplaatsingen regio Gooi- en Eemland In het EPO van De Vallei heet dit additionele ruimtevraag. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

10 Box: additionele ruimtevraag regio De Vallei De regio De Vallei geeft aan dat vier beleidsimpulsen zorgen voor een additionele ruimtevraag. Dit zijn: Food Valley: het creëren en stimuleren van een kenniscluster gespecialiseerd in voeding. Dit levert een extra ruimtebehoefte van 54 hectare op voor de periode 2008 tot en met We rekenen met circa 50 hectare voor de periode 2009 tot en met Logistieke functie van De Vallei: ruimtevraag van 10 hectare (2008 tot en met 2020). Dus 9 hectare voor de periode 2009 tot en met Deze vraag ontstaat door toekomstige regionale, logistieke ontwikkelingen gerelateerd aan de agro-/foodsector. Overloop vanuit de Randstad: de verwachting is dat enige vraag uit de Randstad naar de regio zal blijven komen. Dit betekent een extra ruimtevraag van 10 hectare (2008 tot en met 2020); dus 9 hectare voor de periode 2009 tot en met Opvang ruimtevraag Utrechtse Valleigemeenten: zeer waarschijnlijk kunnen de gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Veenendaal niet in hun eigen behoeften voorzien. Verwacht wordt dat de Vallei daarom geconfronteerd wordt met een extra ruimtebehoefte van 35 hectare voor de periode 2009 tot en met De totale ruimtevraag voor De Vallei is circa 240 hectare netto tot en met De gemeenten Barneveld en Nijkerk hebben samen een aandeel van circa 45% in de netto voorraad bedrijventerreinen en in de uitgiftecijfers tussen 2000 en Gebruiken we dit verhoudingsgetal dan resulteert dit in een ruimtevraag voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk van circa 105 tot 110 hectare netto tot en met Vooruitblik lange termijn: na 2020 In het EPO van regio De Vallei is gerekend tot en met De regio verwacht voor de periode 2020 tot en met 2025 een uitbreidingsvraag van 17,2 hectare en een vervangingsvraag van 9 hectare. Uitgaande van een aandeel van 45% zie bovenstaande toelichting betekent dit voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk een totale vraag van 10 tot 15 hectare netto in de periode 2020 tot en met Resultaat vraagraming gemeenten Barneveld en Nijkerk Bovenstaande geeft het volgende totaalbeeld: Tabel 2: totale vraag gemeenten Barneveld en Nijkerk Component (in hectare netto) (in hectare netto) totale vraag* 105 tot tot 15 Bron: Stec Groep (2010), op basis van EPO De Vallei (2010). *Afronding op 5 hectare netto. 9 Gebaseerd op een onderzoeksmemorandum van de provincie Gelderland (augustus 2008). 10 Deze ruimtevraag is gebaseerd op het rapport Focus op De Vallei: logistiek in de economie van de centrale regio (TNO januari 2008). Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

11 7. Resultaat vraagraming Regio Amersfoort en gemeenten Barneveld en Nijkerk Ook is een verdeling per gemeente gemaakt. De verdeling van de vraag per gemeente is gebaseerd op de volgende aannames: een combinatie van het aandeel van de gemeente in de netto voorraad en in de uitgegeven netto hectares in de Regio Amersfoort bepaalt het aandeel in de uitbreidingsvraag en bovenregionale vraag; de transformatie opgave van elke gemeente tot 2020, zoals genoemd in het Provinciaal Herstructureringsplan, komt als vervangingsvraag boven op de uitbreidingsvraag en bovenregionale vraag. De transformatieopgave van 7 hectare in Soest, bijvoorbeeld, leidt tot een vervangingsvraag van 7 hectare boven op de uitbreidingsvraag en bovenregionale vraag; De transformatie opgave na 2020 is over de gemeenten verdeeld op basis van het aandeel van de gemeente in de netto voorraad en in de uitgegeven netto hectares in de Regio Amersfoort. Tabel 3: totale vraag per gemeente in de Regio Amersfoort plus de gemeenten Barneveld en Nijkerk Gemeente Vraag (in hectare netto) Vraag (in hectare netto) Vraag (in hectare netto) Regio Amersfoort circa 40 circa 40 circa 8-12 Amersfoort 12,5 tot 15 12,5 tot 15 2,5 tot 5 Baarn 0 tot 2,5 0 tot 2,5 0 tot 2,5 Bunschoten 10 tot 12,5 10 tot 12,5 0 tot 2,5 Eemnes 0 tot 2,5 0 tot 2,5 0 tot 2,5 Leusden 2,5 tot 5 2,5 tot 5 0 tot 2,5 Soest 5 tot 7,5 5 tot 7,5 0 tot 2,5 Woudenberg 0 tot 2,5 0 tot 2,5 0 tot 2,5 Nijkerk en Barneveld 11 52,5 tot 55 52,5 tot tot 15 Nijkerk 27,5 tot 30 27,5 tot 30 5 tot 7,5 Barneveld 25 tot 27,5 25 tot 27,5 5 tot 7,5 Bron: Stec Groep (2010), op basis van diverse bronnen. Afronding op 2,5 hectare netto. 11 Voor de gemeenten Barneveld en Nijkerk is de periode slechts tot en met Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

12 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

13 Bijlage B: kwalitatieve ruimtevraag bedrijventerreinen In deze bijlage wordt de kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in de Regio Amersfoort inclusief de gemeenten Barneveld en Nijkerk toegelicht, voor zowel korte termijn 2010 tot 2020 als de lange termijn 2020 tot Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in drie locatietypen van de Stec Groep: werkterrein, modern gemengd terrein en eerste klas bedrijvenpark. 13 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030

14 1. Segmentering op basis van verschijningsvorm De verschijningsvorm is steeds meer bepalend in de locatiekeuze van bedrijven, dan bijvoorbeeld de sector waarin het bedrijf zich bevindt, of zelfs de belangrijkste bedrijfsactiviteit van een bedrijf. Verschijningsvorm heeft betrekking op zowel de uitstraling van het pand als de uitstraling van het terrein. De verschijningsvorm is letterlijk één van de meest in het oog springende kenmerken van een bedrijventerrein en in de praktijk ook het meest bruikbare criterium om typologieën van vestigingsmilieus te maken. Het sluit het beste aan bij wensen en eisen van bedrijven. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een indeling op basis van sectoren, zoals een multimedia- of ICT-terrein. In de praktijk blijkt clustering naar sectoren namelijk niet of beperkt een rol te spelen bij de vestigingsvoorkeuren van bedrijven. Enkel onder de kennisintensieve toptechnologische bedrijven, blijkt clustering een echt relevante vestigingsplaatsfactor. Onderstaande figuren geven een indicatie van de verschillende verschijningsvormen. Vervolgens volgt nog een tabel met nadere kenmerken van elke van de typologieën. Eerste klas bedrijven Werkterrein Modern gemengd terrein Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

15 Tabel 4: segmentering bedrijventerreinen Eerste klas bedrijvenpark Modern gemengd terrein Werkterrein Verschijningsvorm Hoogwaardige bedrijvenparken zijn qua uitstraling vergelijkbaar met kantoorlocaties. Vanzelfsprekend investeren deze bedrijven in uitstraling, zichtbaarheid en representativiteit (gemiddeld hoge huurprijs). Gebruikerstypen Uitstraling van het terrein is gemiddeld en heeft een functioneel karakter. Wel representatieve gebouwen, merendeels zonder buitenopslag in het zicht. Openbare ruimte is op orde mede door basisniveau parkmanagement (wat ook beveiliging, terreinmarketing, gezamenlijke nutsvoorziening en afvalmanagement organiseert). Parkeren is op een goede manier ingepast op ieder kavel. Er is oog voor de uitstraling zonder dat dit extra investeringen van ondernemers vergt. Puur functionele uitstraling. Er is zodoende weinig aandacht voor kwaliteit en uitstraling van het terrein en de gebouwen erop. Bedrijven met overwegend niet meer dan 10% kantoorvloer, maximaal 30%. Matige uitstraling en beperkte investeringen in huisvesting. Locaties waar alle bedrijven zich kunnen huisvesten, zonder strenge eisen aan architectuur en milieuzonering. Gemeenschappelijke voorzieningen zijn er voor bedrijven als dat kostenvoordeel oplevert (bijvoorbeeld een cluster van metaalverwerkende bedrijven en autodemontage- bedrijven). Vooral bedrijfsruimtevestigers met hoog percentage kantoorvloer of R&Druimte, showrooms, kantoorvestigers die in semi-industriële omgeving gevestigd willen zijn. Vooral milieucategorie 1, 2, deels 3. Bron: Stec Groep (2010). Brede mix van sectoren en activiteiten: Groothandel en logistiek; Reparatie en onderhoud; Industrie en bouw; Productie; Voornamelijk milieucategorie 1-3. Vooral reparatie/onderhoud, handel, uitplaatsers ( onderkant ). Ook zware industrie. Voornamelijk milieucategorie 3-5. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

16 2. Segmentering in de Regio Amersfoort Verschijningsvorm biedt een goed uitgangspunt voor clustering van de bedrijven, omdat verschijningsvorm letterlijk één van de meest in het oog springende kenmerken van bedrijventerreinen vormt: Met name voor hoogwaardige bedrijfsruimtegebruikers geldt dat men ook bereid is extra huisvestingslasten te betalen voor bedrijfsruimte op bedrijventerreinen met een hoogwaardige uitstraling. Deze bedrijven zijn bovengemiddeld geïnteresseerd in locaties waar aandacht besteed is aan zowel pand als de stedenbouwkundige vormgeving van het terrein, als parkmanagement. Op basis van de database Bedrijfsruimtegebruikers in Beeld (2005 en 2009), schatten we in dat circa 5 tot 10% van de bedrijfsruimtevraag bestaat uit hoogwaardige vraag. Voor verreweg het grootste deel van de bedrijven geldt dat een normaal kwaliteitsniveau van het bedrijventerrein volstaat. Onder deze bedrijfsruimtegebruikers is de interesse voor de stedenbouwkundige vormgeving van het terrein en de architectuur van het pand met name functioneel. Het moet goed werken, en dat is voldoende. Naar schatting gaat het om circa 60 tot 70% van de bedrijfsruimtevragers. Daarnaast zijn er in de regio ook bedrijven waarvoor de uitstraling van pand en omgeving er nauwelijks toe doet, als de kosten voor de bedrijfshuisvesting maar relatief laag zijn. Deze categorie bedrijven kan na herstructurering van verouderde bedrijventerreinen op steeds minder locaties terecht. Het is voor de economie van de regio belangrijk dat ondernemers in deze categorie terecht kunnen in de regio omdat deze een belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Het gaat om circa 20 tot 25% van de bedrijfsruimtegebruikers. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

17 Bijlage C: aanbod bedrijventerreinen In deze bijlage een overzicht van het huidige aanbod en alle (zachte) plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in de Regio Amersfoort en de gemeenten Barneveld en Nijkerk, voor zowel korte termijn 2010 tot 2020 als de lange termijn 2020 tot Basis voor dit overzicht is IBIS Werklocaties (meetstand 1 januari 2009 respectievelijk 2010), gecorrigeerd en aangevuld door alle afzonderlijke gemeenten. 17 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030

18 1. Uitgeefbaar aanbod bedrijventerreinen Het totale aanbod in de Regio Amersfoort en de gemeenten Barneveld en Nijkerk ziet er als volgt uit: Tabel 5: huidig aanbod in de Regio Amersfoort en gemeenten Barneveld en Nijkerk Gemeente Bedrijventerrein Nog uitgeefbaar Toelichting oppervlak (in hectare netto) Amersfoort Isselt 0,9 - Amersfoort Vathorst 18,3 - Amersfoort De Wieken Zuid 13,8 - Amersfoort De Wieken Noord 24,5 Bestemmingsplan, actualisatie in de maak. Barneveld De Briellaard 1 Barneveld Briellaerd-Noord 3,2 Vastgesteld bestemmingsplan. Barneveld Puurveen 3 Barneveld Harselaar West-West 15 Onherroepelijk bestemmingsplan. Barneveld Harselaar-Oost 20 Vastgesteld bestemmingsplan. Driehoek Bunschoten Zuidwenk 0,8 In particulier bezit. Leusden t Spieghel (deelplan 7,5 Bestemmingsplan vastgesteld september De Plantage) Nijkerk Arkerpoort 4 Bestemmingsplan vastgesteld, uitgifte gepland in Soest Richelleweg 10,8 Bestemmingsplan vastgesteld. Woudenberg Klein Landaas 1,5 In particulier bezit. Totaal 124,3 Bron: IBIS Werklocaties 2009 (voor de Gelderse gemeenten) en 2010 (voor de Utrechtse gemeenten), aangevuld en gecorrigeerd door alle gemeenten. Afronding op 0,1 hectare netto. IBIS Werklocaties inventariseert bedrijventerreinen, zeehaventerreinen en economische zones die in hun oorspronkelijke opzet groter zijn dan één hectare bruto en grond voor uitgifte beschikbaar hebben of op termijn krijgen, of volledig uitgegeven zijn. Het gaat voor bedrijventerreinen om terreinen die vanwege de bestemming geschikt zijn voor gebruik door handel, nijverheid, commerciële en niet-commerciële dienstverlening en industrie. 2. Plannen nieuwe bedrijventerreinen Naast het nog uitgeefbaar aanbod zijn er ook plannen (hard en zacht), die op dit moment al wel of nog niet in bestemmingsplanprocedure zijn. Het gaat in het laatste geval - bijvoorbeeld om: plan in structuurvisie: werklocatie opgenomen in een provinciale of gemeentelijke structuurvisie en waarvoor nog geen bestemmingsplanprocedure gestart is; ruimtelijk plan: werklocatie niet opgenomen in een provinciale of gemeentelijke structuurvisie, maar waarvoor wel een (master)plan is opgesteld en waarover bestuurlijk overleg plaatsvindt. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

19 Het kan ook gaan om zachtere plannen als het ruimtelijk plan, zoals zoeklocaties of potentiële ontwikkellocaties. Het overzicht van alle plannen voor bedrijventerrein in de Regio Amersfoort en de gemeenten Barneveld en Nijkerk ziet er als volgt uit: Tabel 6: plannen in de Regio Amersfoort en gemeenten Barneveld en Nijkerk Gemeente Bedrijventerrein Uitgeefbaar Planologische status oppervlak (in hectare netto) Baarn Uitbreiding Noordschil 3,5 Opgenomen in Streekplan Nu voorontwerp bestemmingsplan. Barneveld Harselaar-Zuid 32 Ontwerpbestemmingsplan. Bunschoten Haarbrug-Zuid 13,4 Ontwerpbestemmingsplan binnenkort in procedure. Eemnes Zuidpolder 2 Ontwerpbestemmingsplan binnenkort in procedure. Nijkerk De Flier Leusden Fliert in Achterveld 0,4 Langdurig verhuurd aan manege, uitgifte op zijn vroegst Barneveld Harselaar-Zuid 16 Ontwerpbestemmingsplan. Bunschoten De Kronkels-Zuid 14 Opgenomen in Streekplan Woudenberg Parallelweg West In particulier bezit, ontsluiting wacht op Provincie Utrecht (N224), voor deze uitbreiding is een structuurvisie aanwezig Amersfoort Nijkerkerstraat 15 Gronden voorlopig gereserveerd voor infrastructurele aanpassing, mogelijkheid bestaat dat dit geen bedrijventerrein wordt. Amersfoort Vathorst West 10 Geen. Barneveld Harselaar-Zuid 24 Ontwerpbestemmingsplan. Bron: opgave medio 2010, alle gemeenten. Afronding op 0,1 hectare netto. NB De 5 hectare netto op Haarbrug Noord/De Kronkels die in het Streekplan zijn gereserveerd voor de gemeente Bunschoten, is al in het bestemmingsplan opgenomen en al in gebruik genomen door de autonome groei van Polynorm-Voestalpine. 12 Vertrek Primagaz is voorwaarde voor uitbreiding. Primagaz kan zo mogelijk al eind 2012 vertrekken. 13 Van deze 14 hectare is 4 hectare bestemd voor het Scherpenzeelse bedrijfsleven. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

20 Onderstaande tabel geeft een overzicht van aanbod, harde en zachte plannen, verdeeld naar segment. Tabel 7: aanbod, harde en zachte plannen naar segment Werkterrein Modern gemengd terrein Eerste klas bedrijvenpark Terrein Gemeente Oppervlak Terrein Gemeente Oppervlak Terrein Gemeente Oppervlak (hectare (hectare (hectare netto) netto) netto) Isselt Amersfoort 0,9 De Wieken Zuid De Amersfoort 24,5 Uitbreiding Wieken Noordschil Noord Amersfoort 13,8 Vathorst Amersfoort 18,3 Baarn 3,5 Arkerpoort Nijkerk 4 Bunschoten 0,8 Parallelweg West Zuidwenk Woudenberg 14 Richelleweg Soest 10,8 Alle terreinen samen Barneveld 114,2 Haarbrug- Bunschoten 13,4 Zuid Zuidpolder Eemnes 2 t Spieghel Leusden 7,5 (deelplan De Plantage) De Flier Nijkerk 27 Fliert in Leusden 0,4 Achterveld Klein Woudenberg 1,5 Landaas Totaal: 26,2 hectare netto Totaal: 197,3 hectare netto Totaal: 33,1 hectare netto Bron: opgave medio 2010, alle gemeenten. Afronding op 0,1 hectare netto. NB Onbekend zijn: Nijkerkerstraat (Amersfoort) 15 hectare, Vathorst West (Amersfoort) 10 hectare en De Kronkels-Zuid (Bunschoten) 14 hectare. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

21 Bijlage D: confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen In deze bijlage het resultaat van de confrontatie tussen de kwantitatieve en kwalitatieve vraag bijlage A en B naar bedrijventerreinen in de periode 2010 tot en met 2030 respectievelijk 2025 en het aanbod bijlage C in de Regio Amersfoort en de gemeenten Barneveld en Nijkerk. 21 Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030

22 1. Vraag-aanbod confrontatie bedrijventerreinen Zetten we kwantitatieve vraag en aanbod naast elkaar, dan geeft dit het volgende beeld: Tabel 8: totale vraag versus aanbod en plannen Gemeente Vraag (in ha netto) Aanbod en plannen (in ha netto) Vraag (in ha netto) Aanbod en plannen (in ha netto) Vraag (in ha netto) Aanbod en plannen (in ha netto) Regio circa circa 40 28,4 circa Amersfoort Regio 90 tot ,2 90 tot 95 44,4 20 tot Amersfoort incl. Barneveld en Nijkerk Amersfoort 12,5 tot 15 57,5 12,5 tot 15 2,5 tot 5 25 Baarn 0 tot 2,5 3,5 0 tot 2,5 0 tot 2,5 Barneveld tot 27,5 74,2 25 tot 27, tot 7,5 24 Bunschoten 10 tot 12,5 14,2 10 tot 12, tot 2,5 Eemnes 0 tot 2,5 2 0 tot 2,5 0 tot 2,5 Leusden 2,5 tot 5 7,5 2,5 tot 5 0,4 0 tot 2,5 Nijkerk 27,5 tot ,5 tot 30 5 tot 7,5 Soest 5 tot 7,5 10,8 5 tot 7,5 0 tot 2,5 Woudenberg 0 tot 2,5 1,5 0 tot 2, tot 2,5 Bron: Stec Groep (2010), op basis van diverse bronnen. Afronding vraag op 2,5 hectare netto. 14 Voor Barneveld en Nijkerk moet voor de periode gelezen worden. Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN

1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN BIJLAGE A 1. KWALITATIEVE VRAAG: EEN ONDERSCHEID IN BEELDKWALITEITEN Bedrijventerreinen zijn onder te verdelen op basis van verschijningsvorm De vraag naar bedrijfsruimte is gedifferentieerd is en kan

Nadere informatie

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT BIJLAGE A KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Stec Groep aan Join Ontwikkeling Guido van der Molen en Peter Stopel 22 september 2016 Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 A. Ladder voor duurzame verstedelijking De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk en per eind 2012 als motiveringseis in het

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen

Regionaal Programma Werklocaties. Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Regionaal Programma Werklocaties Presentatie aan: Raadsleden gemeenten regio Arnhem Nijmegen Doel en opzet presentatie Doel presentatie: Raadsleden informeren over ontwikkeling Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE-

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- 1. KANTOORLOCATIES IN DE PROVINCIE UTRECHT In de provincie Utrecht gaan we uit van de volgende verdeling naar locatietypen: 1. grootstedelijke

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 Toelichting, 11 juli 2017 Provincie Noord-Brabant O 2/33 Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2017 11 juli 2017 Inhoud Samenvatting 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl Februari 2011 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SUMMARY 4 1. INLEIDING

Nadere informatie

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017

Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland. Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Stec Groep Hub Ploem Bestuurlijk overleg Midden-Holland 2 oktober 2017 Uitgifte blijft achter, aanbod blijft stijgen 1200 1000 800 600 400 200 0 2012 2013

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Werklocaties

Voortgangsrapportage Werklocaties Voortgangsrapportage Werklocaties Inleiding Het Programma Werklocaties Limburg 2020 legt de herstructureringsopgave en de planningsopgave voor bedrijventerreinen vast tot en met 2020. Na een voorbereiding

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Regionale Visie Werklocaties FoodValley

Regionale Visie Werklocaties FoodValley Regionale Visie Werklocaties FoodValley Ede, 23 november 2016 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Telnr : 024 379 0222 Mobiel : 06-2005 5050 E-mail : sandra.liere@bciglobal.com

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND

1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND BIJLAGE 1. KANTORENTYPOLOGIE ZUID-HOLLAND In de provincie Zuid-Holland wordt uitgegaan van de volgende verdeling naar locatietypen: grootstedelijke toplocaties; binnenstedelijke centrumlocaties; randstedelijke

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni

Werklocaties Leusden. Avond van Leusden 19 juni Werklocaties Leusden Avond van Leusden 19 juni Aanleiding Toenemende leegstand Nieuwe ontwikkelingen blijven uit Druk vanuit provincie 2 Titel presentatie Centrale onderzoeksvraag Hoe positioneert Leusden

Nadere informatie

ONDERZOEKMEMORANDUM. De vraag naar zware industrieterreinen. 1. Inleiding. 2. De uitbreidingsvraag

ONDERZOEKMEMORANDUM. De vraag naar zware industrieterreinen. 1. Inleiding. 2. De uitbreidingsvraag ONDERZOEKMEMORANDUM De vraag naar zware industrieterreinen 1. Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven meer en meer algemene vestigingseisen hanteren in plaats zich te richten op specifieke locatiekenmerken.

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Herstructurering een fiasco

Herstructurering een fiasco Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Milieudefensie: een wereld te winnen Herstructurering een fiasco Bouwstenen voor een nieuw bedrijventerreinenbeleid Colofon

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Vastgesteld in RRO Hart van Brabant, 17 december 2015 Concept d.d. 26 november 2015, na vaststelling worden deze werkafspraken in Hart van Brabant opmaak

Nadere informatie

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak Juni 2006 Han Olden STOGO onderzoek + advies Niasstraat 1 3531 WR Utrecht

Nadere informatie

1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT

1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT BIJLAGE A 1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT In deze bijlage worden de belangrijkste conclusies en resultaten uit de analyse van de kantorenmarkt van de provincie Utrecht gepresenteerd. 1.1

Nadere informatie

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Op verzoek van de provincie Gelderland hebben we een uitsnede van vraag en aanbod gemaakt voor het gebied Waalweelde west. Gemeenten behorende tot regio Waalweelde

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Inleiding BMC heeft in opdracht van de gemeente Dalfsen een marktonderzoek uitgevoerd naar de lokale behoefte

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Opmerkingen bij het eindrapport van ETIN

Opmerkingen bij het eindrapport van ETIN Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft het Ruimtelijk Planbureau gekeken naar de offerte van ETIN adviseurs van 3 april 2007: Onderzoek behoefte nieuwe bedrijventerreinen Stedendriehoek. Inmiddels

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. DOEL

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Samen Sterk! Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 1

Samen Sterk! Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 1 Samen Sterk! Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 1 Colofon Opdracht Regio Amersfoort, maart 2011 Uitvoering Ambtelijke begeleidingsgroep en Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Esther Geuting,

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

Bedrijventerreinen in balans. Behoefteraming en uitgiftetempo bedrijventerreinen Ede. Stec Groep aan gemeente Ede

Bedrijventerreinen in balans. Behoefteraming en uitgiftetempo bedrijventerreinen Ede. Stec Groep aan gemeente Ede Bedrijventerreinen in balans Behoefteraming en uitgiftetempo bedrijventerreinen Ede Stec Groep aan gemeente Ede Jan Paul Stouten, Evert Jan de Kort en Lukas Meuleman 31 oktober 2016 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

DE VRAAG NAAR RUIMTE VOOR BEDRIJVEN IN DE REGIO AMERSFOORT. een onderbouwing van het regioconvenant bedrijventerreinen

DE VRAAG NAAR RUIMTE VOOR BEDRIJVEN IN DE REGIO AMERSFOORT. een onderbouwing van het regioconvenant bedrijventerreinen DE VRAAG NAAR RUIMTE VOOR BEDRIJVEN IN DE REGIO AMERSFOORT een onderbouwing van het regioconvenant bedrijventerreinen Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda

Gedeputeerde Staten. Midden-Holland t.a.v. tafel Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Postbus AH Gouda Gedeputeerde Staten Contact M. Verwaal T 070-441 77 14 m.verwaal@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Midden-Holland t.a.v. tafel Economie,

Nadere informatie

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord

Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord Kwaliteitsmatch vraag en aanbod bedrijventerreinen Noord-Holland Noord Synthese deelonderzoeken drie regio s: samenvattende notitie Bouwsteen voor regionale strategievorming Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III Stec Groep aan Heijmans Vastgoed

MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III Stec Groep aan Heijmans Vastgoed MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III eindrapport Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort, Erik Jan van Dijk 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 De situatie 1 1.2 Werkwijze en leeswijzer 1 2. MARKTONDERBOUWING

Nadere informatie

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN BIJLAGE A 1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN 1.1 Westervoortsedijk/ t Broek, Arnhem Algemene kenmerken Oppervlakte (netto ha) Totale oppervlakte: 130,0 ha. Netto uitgeefbaar: 14,8 ha. Levensfase Bedrijventerrein

Nadere informatie

Ruimte voor lokale bedrijvigheid

Ruimte voor lokale bedrijvigheid Ruimte voor lokale bedrijvigheid In het kader van de ontwerpopgave Roden-Leek wordt onder andere gezocht naar een geschikte locatie voor 50 hectare bedrijventerrein ten behoeve van de lokale Noordenvelder

Nadere informatie

Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek

Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek Vraag en aanbod Bedrijventerreinen in de Duin- en Bollenstreek Marktanalyse Opdrachtgever: Kamer van Koophandel Den Haag en Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek ECORYS Nederland BV Ahmed Hamdi

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp

Bedrijventerreinen Noord-Veluwe. Regionale bijeenkomst raadsleden Gerrit Marskamp Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Regionale bijeenkomst raadsleden 08-02-2017 Gerrit Marskamp Opbouw presentatie De hamvraag/dilemma Wat willen we als gemeenten? Wat hebben we? Wat is het speelveld? Vraag

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN BIJLAGE A 1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN In deze bijlage leest u de belangrijkste conclusies en resultaten van de analyse van de huidige Eindhovense kantorenmarkt. 1.1 Aanbod van kantoorruimte in Eindhoven

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels.

Een onderdeel van de zienswijze van de Gasunie heeft geleid tot een wijziging van de bestemmingsplanregels. Leusden Raadsvoorstel Nummer: 178341 Datum : 03 januari 2012 Hoort bij collegeadviesnr. : 178336 Datum raadsvergadering : 16 februari 2012 Portefeuillehouder: Jansma/Oskam - van Beek Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss. Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011

MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss. Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011 MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Uw situatie 3 1.2 Onze aanpak

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland

Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Monitor bedrijventerreinen provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland Eindrapport Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland ECORYS Nederland BV Rotterdam, 23 januari 2009 r/ II18688 ECORYS Nederland

Nadere informatie

TRENDS OP DE KANTORENMARKT

TRENDS OP DE KANTORENMARKT BIJLAGE A TRENDS OP DE KANTORENMARKT Als gevolg van verschillende demografische en macro-economische trends zien we komende jaren enkele belangrijke accentverschuivingen optreden in de kantorenmarkt: toename

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 28/2013 Datum : B&W datum : 19 maart 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Behoefte-onderzoek bedrijventerrein Aalten-West Aanleiding Als gevolg van een

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE Martin Stijnenbosch Definitie kantoor Kantoor is activiteit en huisvesting; Uitgangspunten analyse Kantoor als zelfstandig gebouw Kantoren bij hallen op

Nadere informatie

Monitor Economische Ontwikkeling

Monitor Economische Ontwikkeling Monitor Economische Ontwikkeling Regio Amersfoort Uitgave 2011 De regio Amersfoort is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg. Hoe presteerde

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant. Stec Groep aan regio West-Brabant

Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant. Stec Groep aan regio West-Brabant Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant Stec Groep aan regio West-Brabant Peter van Geffen en Guido van der Molen mei 2015 Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant Naar een gezonde kantorenmarkt

Nadere informatie

Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2015

Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2015 Monitor Kantorenmarkt Drechtsteden 2015 Ontwikkelingen 2012-2015 Inhoud Belangrijkste bevindingen en conclusies 1. Voorraad 2. Aanbod 3. Leegstand 4. Opname 5. Plancapaciteit 6. Behoefte Hoe heeft de kantorenmarkt

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2016 aanzienlijk gestegen. Het aantal banen is toegenomen met 1% (1.500). Het totaal komt hiermee op 154.100 ( Bron CBS). Belangrijkste punten Nog nooit

Nadere informatie

Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo

Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo Uitgevoerd in opdracht van: Gemeenschappelijke regeling Bleizo Januari 2010 Inhoudsopgave 0 Samenvatting en conclusies 1 Introductie 2 Bedrijventerrein

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013

leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstandsmonitor Stadsregio Arnhem Nijmegen Stec Groep Peter van Geffen en Guido van der Molen november 2013 leegstand kantorenmarkt Stadsregio Arnhem- Nijmegen Arnhem en Nijmegen domineren regionale

Nadere informatie

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe

Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Convenant Vestigingscriteria Bedrijventerreinen Noord-Veluwe Partijen, 1. De gemeenten die lid zijn van het Sociaal-Economisch Overleg Noord-Veluwe (Hattem, Heerde, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie