De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden:"

Transcriptie

1 1 A. Ladder voor duurzame verstedelijking De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk en per eind 2012 als motiveringseis in het Bro en heeft als doel om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren en overprogrammering op regionaal niveau te voorkomen. Ook de provincie Utrecht hanteert de ladder als stappenplan voor het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen. Overheden moeten op grond van het Bro alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen onderbouwd motiveren aan de hand van de drie treden van de Ladder. De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het Bro in de artikelen en De tekst uit het Bro luidt als volgt: De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 1, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel 2, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Figuur 1: schematisch overzicht Ladder voor duurzame verstedelijking Bron: Ministerie van I&M, 2012 De Ladder is cruciaal voor de onderbouwing van veel ruimtelijke afwegingen na oktober 2012.

2 2 Relevante kernbegrippen zijn: RELEVANTE KERNBEGRIPPEN LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING Nieuwe stedelijke ontwikkeling: Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen (artikel onder i, Bro). Bestaand stedelijk gebied: Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur (artikel onder h, Bro). Regio: De regio is niet nader gedefinieerd in het Bro. Het gaat hier gebaseerd op de handreiking van het Rijk en tientallen Raad van State-uitspraken om de marktregio, die bepaald wordt door de relevante reikwijdte c.q. het verzorgingsgebied van de beoogde functie. Waar ligt kortom het zwaartepunt van de markt c.q. welke reikwijdte heeft de nieuwe stedelijke ontwikkeling? Op dat niveau moet ruimtegebruik worden afgewogen. Plancapaciteit: Plannen waarin ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkeling is opgenomen. Harde plannen concurreren met de beoogde ontwikkeling. Zachte plannen niet, maar kunnen wel als alternatieve ontwikkelingslocatie dienen, wanneer de beoogde ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied ligt. In het kort gezegd, komt het er op neer dat als een bestemmingsplan nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk maakt (bij recht of door middel van een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid) in de toelichting moet worden beschreven dat deze voorzien in een actuele regionale behoefte. Achtergrond van de bepaling is dat bouwen voor leegstand, waarbij beslag wordt gelegd op schaarse grond ook al is dat in stedelijk gebied, moet worden voorkomen. De ontwikkeling van kantoorruimte is Ladderplichtig De ontwikkeling van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst is Ladderplichtig. Het is immers zo dat bij alle nieuwe stedelijke ontwikkelingen, waarvoor een nieuw bestemmingsplan moet worden gemaakt, aangepast en/of geactualiseerd de Ladder doorlopen moet worden. De gemeente heeft bij aanpassingen in plannen (tenzij het een 100% conserverend bestemmingsplan is) een motiveerplicht om te onderbouwen dat wordt voldaan aan de Ladder. De ontwikkeling van kantoorruimte op het Landgoed voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling en is daarmee dus Ladderplichtig. B. De marktregio van de ontwikkeling: ongeveer 10 tot 15 kilometer rondom locatie De marktregio voor kantoorruimte op Landgoed De Reehorst is bepaald aan de hand van verhuisbewegingen en transacties (opname) van kantoorgebruikers naar kantoorlocatie Driebergen-Zeist en de gemeente Zeist en Utrechtse Heuvelrug. Gebleken is namelijk dat dit de meest betrouwbare manier is om de marktregio voor een kantoorlocatie te bepalen. Het geeft inzicht in de verplaatsingen van kantoorgebruikers (de daadwerkelijke vraag) en waar deze vraag vandaan komt. Op deze manier is inzichtelijk te maken waar potentiele eindgebruikers vandaan komen, maar ook wat de marktregio is waarbinnen de nieuwe beoogde stedelijke ontwikkeling concurreert.

3 3 verhuisbewegingen van kantoorgebruikers naar Driebergen-Zeist, Bron: PAR, 2014; Uit volgt dat meer dan 60% van het totaal aantal verhuizingen (gekoppeld aan het aantal werkzame personen) binnen de gemeenten zelf plaatsvindt. Daarnaast blijkt dat de meeste interactie met omliggende gemeenten plaatsvindt, vooral met Utrecht. Het zwaartepunt van de marktvraag voor een kantoorlocatie ligt over het algemeen binnen een straal van zo n 10 tot 15 kilometer rondom de locatie. Door deze straal te combineren met analyse van de verhuisbewegingen, is gekomen tot de marktregio. Gezien het feit dat Veenendaal grenst aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug en ook beschikt over kantoorruimte langs de snelweg A-12, is ook deze gemeente meegerekend. Binnen deze marktregio vindt meer dan 95% van alle verhuisbewegingen / transacties plaats. Slechts een klein aandeel (minder dan 5%) van de kantoorgebruikers die zich heeft gevestigd in beide gemeenten (en de locatie Driebergen-Zeist) komt van buiten de provincie Utrecht. C. Trede 1: Actuele, regionale behoefte Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Het doel van deze trede is om inzicht te krijgen in de regionale behoefte aan kantoorruimte en de mogelijke marktruimte die beschikbaar is voor de potentiele ontwikkeling van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst in de bestemmingsplanperiode van 10 jaar, in dit geval Hiervoor is voor de toevoeging van nieuwe kantoorruimte op Landgoed De Reehorst gekeken naar de marktvraag voor kantoorruimte op locaties die zowel per openbaar vervoer (treinstation) als per auto (op minder dan 5 minuten van de snelweg) uitstekend bereikbaar zijn binnen de marktregio. De marktvraag voor dit locatietype (OV-knooppunt/snelweglocaties) is vervolgens geconfronteerd met de harde planvoorraad aan kwalitatief vergelijkbare locaties binnen de marktregio. Vraagraming kwantitatieve vraag naar kantoorruimte bedraagt de komende tien jaar circa m² vvo Voor de berekening van de marktvraag naar kantoorruimte in de marktregio is, op basis van het kantorenonderzoek van de provincie Utrecht (2012), een actuele vertaling gemaakt voor de marktregio. Daarvoor is zowel een actualisatie gemaakt van de berekening van de uitbreidingsvraag als van de vervangingsvraag (zie ook Op basis van het aandeel van de opname in de marktregio in de laatste tien jaar (circa 75% van de hele provincie) is vervolgens het aandeel van de marktregio bepaald. Uitbreidingsvraag is de vraag naar kantoorruimte als gevolg van capaciteitsgebrek in de huidige huisvesting; deze (extra) ruimtebehoefte ontstaat door werkgelegenheidsgroei (uitbreiding/inkrimping van activiteiten van bestaande bedrijven, oprichting/opheffing van bedrijven en vestiging/vertrek van bedrijven in/uit de provincie). Vervangingsvraag is de vraag naar kantoorruimte die ontstaat doordat kantoren, om redenen anders dan capaciteitsgebrek, niet meer voldoen. Deze vraag wordt bepaald door technische slijtage (het pand is onbruikbaar en de levensduur loopt af), maar ook door normatieve slijtage; dit houdt in dat het pand niet meer aan de

4 4 (kwaliteits)eisen van de gebruiker voldoet. De omvang van de toekomstige vervangingsvraag in de marktregio is geraamd op basis van het aandeel in de afgelopen tien jaar. Daarbij is, in lijn met het aandeel van de jaarlijks vervangingsvraag in het kantorenonderzoek van de provincie (2012), gerekend met een jaarlijks vervangingspercentage van 1,5% van de totale kantorenvoorraad. Daarmee bedraagt de gemiddelde levensduur van een kantoorpand in de marktregio zo n 55 jaar. In praktijk lijkt dit vervangingspercentage conservatief: de gemiddelde levensduur van een kantoorpand in de provincie Utrecht ligt waarschijnlijk onder de 50 jaar, zo blijkt onder meer uit analyse van de onttrekkingen van kantoorpanden in de marktregio. Het merendeel van de onttrokken kantoorpanden in de marktregio dateert uit de jaren 70 tot 80 (waarbij het gros is onttrokken in de gemeente Nieuwegein en Utrecht). berekening marktvraag naar kantoorruimte in marktregio voor Landgoed De Reehorst Uitbreidingsvraag naar kantoorruimte + Vervanging van kantoorruimte = Totale vraag naar kantoorruimte Op basis van bovenstaande methode wordt geconcludeerd dat de uitbreidingsvraag in de marktregio de komende tien jaar zo n m² vvo bedraagt. De actuele berekening van de jaarlijkse vervangingsvraag en vertaling naar de marktregio, resulteert in een vervangingsvraag van iets minder dan m² vvo per jaar voor de marktregio. De totale vraag naar kantoorruimte in de marktregio bedraagt de komende tien jaar daarmee circa m² vvo. Ter controle wordt de prognose van de jaarlijkse vraag vergeleken met de gemiddelde opname van kantoorruimte in de laatste tien jaar. De opname in de periode bedroeg zo n m² vvo per jaar, waarbij wordt opgemerkt dat vanaf 2008 (economische crisis) de opname is gedaald tot circa m² vvo per jaar (DTZ Zadelhoff, 2015; PropertyNL, 2015). De verwachting voor 2015 is dat de opname zal stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De toekomstige prognose van de jaarlijkse vraag ligt nog onder de opname in de laatste vijf jaar en lijkt daarmee relatief conservatief. Kwalitatieve vraag circa 25% van de vraag naar ov-knooppunt/snelweglocaties Landgoed De Reehorst is een locatie nabij treinstation Driebergen-Zeist (op minder dan 300 meter lopen) en op slechts enkele minuten rijden vanaf de snelweg A-12. Op basis van de indeling in locatietypen in het onderzoek van de provincie Utrecht (2012) behoort de locatie tot zowel de OV-knooppuntlocaties als tot de snelweglocaties. Het marktaandeel van beide locatietypen (gezamenlijk) wordt in het onderzoek ingeschat op zo n 20 tot maximaal 50% binnen de provincie. Deze indicatieve verdeling van vestigingsvoorkeuren is gemaakt op basis van onder andere de huisvestingswensen van kantoorruimtegebruikers, ontwikkelingen in het investeringsgedrag van institutionele beleggers (op basis van de IPD/ROZ-index), bureauexpertise en de input vanuit expertpanels. Daarnaast zijn analyses gemaakt van onder meer de opnamecijfers (transacties) naar locatietype, verhuisbewegingen. Uit actuele analyse van opnamecijfers in de marktregio in de laatste tien jaar volgt een marktaandeel voor snelweglocaties en ov-knooppuntlocaties van circa 40%. Er valt op dat er slechts een beperkt aantal snelweglocaties zijn die ook beschikken over uitstekende OV-bereikbaarheid (treinstation op loopafstand). Kantoorlocaties met dubbele bereikbaarheid hebben meer toekomstpotentie dan locaties die hier niet over beschikken. Overigens, uit analyse van gemeenten in de marktregio langs de snelweg A-12 die beschikken over zowel een snelweglocatie met als een snelweglocatie zonder treinstation op loopafstand (zoals Veenendaal en Bunnik) blijkt de marktdynamiek op snelweglocaties met dubbele bereikbaarheid vaak flink hoger. Dit maakt dat, in lijn met andere locaties, snelweglocaties met uitstekende ov-bereikbaarheid een marktaandeel van 25% (van de 40%) hebben binnen de marktregio. Overigens, de inschatting is dat een aandeel van 25% nog beperkt is, gezien de groeiende voorkeur van eindgebruikers op de kantorenmarkt voor locaties die zowel per auto als per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar zijn. Het is dan ook niet opmerkelijk dat de provincie Utrecht, in haar structuurvisie, sterke voorkeur heeft voor knooppuntlocaties. Op basis van een marktaandeel van 25% voor locaties met uitstekende auto- en OV-bereikbaarheid bedraagt de totale vraag voor de komende tien jaar zo n m² vvo. Uitgaande van een vormfactor van 85% van vvo naar bvo (1 m² vvo = circa 1,2 m² bvo) betekent dit een vraag van circa m² bvo. Planaanbod - meer dan m² bvo aan plancapaciteit op vergelijkbare locaties in de marktregio In de marktregio is er een harde planvoorraad van m² bvo kantoorruimte op vergelijkbare locaties, met ligging op minder dan 5 autominuten van de snelweg én op loopafstand (tot maximaal 800 meter, 5 tot 10 minuten lopen) vaneen treinstation (zie Ook op deze locaties kunnen voorzien in een nieuwe stedelijke

5 5 ontwikkeling en worden daarom meegenomen in de confrontatie van vraag en aanbod in de eerste trede van de Ladder. planvoorraad aan kantoorruimte op snelweg/ov-knooppuntlocaties in marktregio Gemeente Locatie Planvoorraad (m² bvo) Utrecht Leidsche Rijn Centrum Houten Loerik VI / De Koppeling Houten Hofstad IV Veenendaal De Batterijen Totaal Bron: Conceptontwerp thematische structuurvisie , provincie Utrecht, oktober 2014 Provincie aan de slag met regionale programmering van kantoorlocaties In de provinciale structuurvisie worden circa twintig locaties beschreven waar op dit moment door de gemeenten nog ruimte wordt gegeven om nieuwe kantoren bij te bouwen (plancapaciteit). De locaties in behoren hier ook toe. Op basis van nieuw onderzoek zal worden bepaald waar bouwmogelijkheden moeten worden beperkt. Dit zal de provincie doen middels zogenaamde inpassingsplannen, waarmee de provincie bestemmingen van gebieden kan veranderen. Door deze aanpak zorgt de provincie ervoor dat alleen nog op locaties die op langere termijn goed aansluiten bij de marktvraag, nieuwe kantoren mogen bijkomen. Voor de locaties in heeft dit waarschijnlijk tot gevolg dat plancapaciteit zal worden gereduceerd. Hoeveel en waar is vooralsnog niet bekend. De provincie Utrecht heeft daarnaast een beperkt aantal goed ontsloten locaties aangewezen waar kantoorontwikkeling substantieel bijdraagt aan de versterking van het (groot)stedelijk milieu of de ruimtelijke kwaliteit. Op deze plekken is kantoorontwikkeling mogelijk. Driebergen-Zeist is een van deze knooppuntlocaties. Nieuwe kantoorontwikkeling is hier toegestaan, mits de noodzaak, met toepassing van de duurzame verstedelijkingsladder is aangetoond. Voor het knooppunt Driebergen/Zeist is nieuwe kantoorontwikkeling toegestaan voor zover bestaande afspraken tussen gemeente en provincie hierin voorzien, tot een maximum van in totaal m² bvo. Conclusie trede 1 van de Ladder De marktvraag naar kantoorruimte op snelweg/ov-knooppuntlocaties in de marktregio bedraagt de komende tien jaar zo n m² bvo. Er is een maximale harde plancapaciteit aan kantoorruimte met een vergelijkbaar profiel in de marktregio van circa m² bvo. Daaruit volgt dat er in de marktregio behoefte is aan circa m² bvo kantoorruimte op locaties langs de snelweg met uitstekende OV-bereikbaarheid. Voor de ontwikkeling van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst (circa m² bvo) betekent dit dat er in de planperiode voldoende actuele regionale behoefte is voor de ontwikkeling.

6 6 DUIDING PLAN VAN TRIODOS BANK ALS ONDERDEEL VAN TREDE 1 Triodos Bank wil op De Reehorst (op de locatie waar nu twee bungalows staan) een nieuw, duurzaam kantoor (van m² bvo) bouwen. Daarmee wil zij de ruimtelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteit van het landgoed en haar omgeving behouden en versterken. Belangrijk is dat de bestaande maatschappelijke functies op het landgoed behouden blijven. Er is een integraal ruimtelijk plan opgesteld met als doel dat het landgoed, mede als gevolg van de vestiging van Triodos Bank, als geheel aan kwaliteit wint en de biodiversiteit toeneemt. Triodos Bank heeft voorkeur voor een kantoorlocatie met dubbele bereikbaarheid (loopafstand van treinstation en enkele minuten vanaf de snelweg), gesitueerd in een groene, landelijke omgeving. Triodos stelt hoge eisen aan duurzaamheid van het pand. De BREEAM ambitie voor dit project is 'outstanding' (dit komt overeen met een score hoger dan 85%, waarbij Triodos Bank de eis heeft gesteld dat minimaal een score van 80% moet worden gerealiseerd (dit komt overeen met een hoge score in 'excellent (begint bij 70%). De locatie Driebergen-Zeist (inclusief de ontwikkelingslocatie voor Triodos Bank) is, als beoogde locatie voor nieuwe kantoorruimte, zowel opgenomen in de provinciale structuurvisie (knooppuntlocatie) als in de regionale overeenkomst kantoren van de U10 (gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden, IJsselstein en Zeist) en daarmee zowel op regionaal als provinciaal niveau afgestemd. Op basis van de eerste trede van de Ladder voor duurzame verstedelijking kan worden geconcludeerd dat er behoefte is aan kantoorruimte langs de snelweg A-12 én op loopafstand van een treinstation. De ontwikkeling van m² bvo kantoorruimte voor Triodos Bank past op basis van Trede 1 van de Ladder binnen de regionale behoefte voor deze nieuwe stedelijke ontwikkeling. D. Trede 2: opvang regionale behoefte in bestaand stedelijk gebied Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins. Bestaand aanbod circa m² vvo beschikbaar in bestaand aanbod, exclusief 5% gewenste frictieleegstand Voor de tweede trede van de Ladder is het beschikbare aanbod in bestaand stedelijk gebied in kantoorpanden op snelweg/ov-knooppuntlocaties geïnventariseerd binnen de marktregio. Daarbij is gekeken naar kantoorruimte die zowel op minder dan 5 autominuten van de snelweg als op loopafstand van een treinstation is gelegen. In totaal is er circa m² vvo kantoorruimte beschikbaar binnen de marktregio. Wanneer wordt gerekend met een gewenste frictieleegstand van 5%, bedraagt de ongewenste leegstand (of aanbod) circa m² vvo. beschikbaar aanbod van kantoorruimte op snelweg/ov-knooppuntlocaties in marktregio Gemeente Locatie Beschikbaar aanbod (m² vvo) Bunnik De Twaalf Apostelen Houten Loerik VI / De Koppeling Utrecht Lunetten Veenendaal De Klomp 825 Veenendaal De Batterijen Zeist Station Driebergen-Zeist Totaal Bron: Funda in Business, peildatum augustus 2015; Geen beschikbaar aanbod van kantoorruimte met omvang van circa m² bvo beschikbaar In is een overzicht gemaakt van het beschikbaar aanbod van kantoorruimte op vergelijkbare locaties als Landgoed De Reehorst (snelweg/ov-knooppuntlocaties) in de marktregio. Hieruit volgt dat bijna 30% van het aanbod groter is dan m² vvo. Echter, het betreft hier één object (in Veenendaal) met een omvang van circa

7 m² vvo (bron: Funda in Business, 2015). In de marktregio zijn op knooppuntlocaties op minder dan 5 minuten rijden van de snelweg geen objecten van circa m² bvo (beoogde omvang Triodos bank) beschikbaar. beschikbaar aanbod van kantoorruimte naar grootteklasse op snelweg/ov-knooppuntlocaties in marktregio 8% 28% 12% m² m² m² 14% 38% m² Bron: Funda in Business, peildatum augustus 2015; Objecten met een omvang groter dan m² vvo alleen beschikbaar op pure snelweglocaties in de marktregio Overigens, van de in totaal iets minder dan m² vvo kantoorruimte die in de marktregio wordt aangeboden (bron: Funda in Business, 2015), blijkt dat slechts tien objecten een beschikbaar oppervlak hebben van meer dan m² vvo (grofweg zo n m² bvo). Alle tien de objecten betreffen kantoorruimte op snelweglocaties, waaronder Kanaleneiland, Papendorp, Rijnsweerd en Oudenrijn/Rijnzathe (gemeente Utrecht) en Poort van Nieuwegein (Nieuwegein). Geen van deze objecten is gelegen nabij een treinstation en/of op een landgoed / groene omgeving. Binnen bestaand stedelijk gebied geen andere locaties beschikbaar nabij snelweg en ov-knooppunt Binnen de marktregio zijn, exclusief het bestaand aanbod en de plancapaciteit, geen andere locaties beschikbaar die zowel nabij de snelweg als een treinstation gelegen zijn. Direct naast station Driebergen-Zeist is, als gevolg van de herontwikkeling, geen ruimte voor een omvangrijk kantoorpand zoals Triodos voorziet. Op deze locatie is ook geen plancapaciteit meer beschikbaar, zo blijkt op basis van het actuele bestemmingsplan. Conclusie trede 2 van de Ladder In de marktregio is, exclusief een gewenste frictieleegstand van 5%, nog circa m² vvo beschikbaar in bestaande kantoorruimte in bestaand stedelijk gebied. Er zijn geen objecten beschikbaar met een omvang van circa m² bvo: het grootste beschikbare kantoorpand is circa m² vvo. De grotere objecten die wel beschikbaar zijn, staan veelal op monofunctionele snelweglocaties. Binnen de marktregio zijn in bestaand stedelijk gebied geen locaties bekend nabij snelweg én station, waar nog beschikbare ruimte is voor ontwikkeling van een kantoorpand. Ook wanneer het beschikbare aanbod (exclusief gewenste frictieleegstand van 5%) wordt meegenomen in de confrontatie met de totale regionale behoefte, dan is er in de marktregio (op locaties op loopafstand van het treinstation en enkele minuten rijden van de snelweg) nog behoefte aan toevoeging van iets meer dan m² bvo kantoorruimte. Daarmee past de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst binnen de Ladder voor duurzame verstedelijking.

8 8 DUIDING PLAN VAN TRIODOS BANK ALS ONDERDEEL VAN TREDE 2 In de marktregio is in bestaand stedelijk gebied onvoldoende aanbod dat aansluit bij het beoogde profiel van Triodos Bank. Er zijn geen grote kantoorpanden (circa m² bvo) beschikbaar op locaties met dubbele bereikbaarheid (loopafstand van treinstation en enkele minuten vanaf de snelweg). Bovendien is het beschikbare aanbod niet op een landgoed of in een groene omgeving gelegen. Triodos Bank stelt hoge eisen aan duurzaamheid van het pand; het bestaand aanbod beschikt weliswaar over moderne kantoorpanden, maar minder hoogwaardig dan het pand dat Triodos voor ogen heeft. Triodos Bank is momenteel gevestigd in drie kantoorpanden. Twee panden zijn in eigendom en worden, wanneer het kantoorpand op Landgoed De Reehorst gereed is, ook nog gebruikt. Eén object (Utrechtseweg 44, circa m² vvo) wordt gehuurd en komt op de markt beschikbaar. Dit is een gemoderniseerd kantoorpand uit de jaren 70. De kans dat dit pand opnieuw wordt ingevuld is zeer waarschijnlijk. De leegstand langs de Utrechtseweg in Zeist is weliswaar bovengemiddeld (circa 20%), maar dit wordt sterk bepaald door enkele grote objecten (>5.000 m² vvo). Daarmee concluderen we dat de nieuwe stedelijke ontwikkeling niet leidt tot opvallende groei van leegstand op de kantorenmarkt in de marktregio. Samen met de gemeenten zet de provincie Utrecht in op transformatie (hergebruik) of sloopnieuwbouw van leegstaande kantoren. Samen met eigenaars, beleggers en gemeenten (waaronder ook Zeist en Utrechtse Heuvelrug) worden er oplossingen bedacht om de leegstand van de bestaande kantoren tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bestaande kantoren een nieuwe functie krijgen, zoals studenten- en starterswoningen. In combinatie met de toekomstige afname van de planvoorraad, zorgt dit er voor dat er nieuwe kansen ontstaan voor bestaande leegstaande panden. Doel is om ook de leegstand in Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug te doen afnemen. E. Trede 3: Landgoed De Reehorst is passend ontsluiting Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. De locatie van het landgoed is niet binnenstedelijk gelegen, maar wel zeer multimodaal ontsloten. In de huidige situatie is al sprake van een goede ontsluiting. Met de herinrichting van het gebied zal dat alleen nog verbeteren. De locatie is dan goed bereikbaar te voet, per fiets, per openbaar vervoer en per auto (direct aan de A12 gelegen). De ontsluiting van het landgoed zal vanuit de Hoofdstraat plaatsvinden en na herstructurering van deze straat in het kader van de herstructurering van het stationsgebied geen problemen op de Hoofdstraat veroorzaken. Op het landgoed is voldoende in parkeerplaatsen voorzien, landschappelijk ingepast, zodat de bereikbaarheid van het station niet door de komst van de Triodos bank wordt benadeeld. Conclusies Ladder voor duurzame verstedelijking Toevoeging van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst voldoet aan de voorwaarden uit de Ladder voor duurzame verstedelijking, waardoor er sprake is van zorgvuldig/duurzaam ruimtegebruik. Uit het aflopen van de treden van de Ladder volgt dat er de komende tien jaar in de marktregio behoefte is aan circa m² bvo kantoorruimte op snelweg/ov-knooppuntlocaties. Ook wanneer het bestaande aanbod van kantoorruimte op locaties met een vergelijkbaar profiel in het bestaand stedelijk gebied (exclusief een gewenste frictieleegstand van 5%) daarvan wordt afgetrokken, is er binnen de marktregio behoefte aan iets meer dan m² bvo kantoorruimte. In deze behoefte wordt (deels) voorzien door het ontwikkelen van kantoorruimte op Landgoed De Reehorst voor Triodos Bank (circa m² bvo). Daarbij komt dat Landgoed De Reehorst passend ontsloten is. De treden van de ladder duurzame verstedelijking zijn doorlopen en geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling bijdraagt aan een duurzame stedelijke ontwikkeling op deze locatie.

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst

Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst Stec Groep aan Join Ontwikkeling Guido van der Molen en Peter Stopel 22 september 2016 Ladder toets kantoorruimte Landgoed De Reehorst 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen bedrijventerrein

Nadere informatie

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt

Nadere informatie

1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT

1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT BIJLAGE A 1. MARKTANALYSE KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT In deze bijlage worden de belangrijkste conclusies en resultaten uit de analyse van de kantorenmarkt van de provincie Utrecht gepresenteerd. 1.1

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant. Stec Groep aan regio West-Brabant

Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant. Stec Groep aan regio West-Brabant Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant Stec Groep aan regio West-Brabant Peter van Geffen en Guido van der Molen mei 2015 Naar een gezonde kantorenmarkt in West-Brabant Naar een gezonde kantorenmarkt

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers, Maaike Galle (PBL) 10 maart 2015, Amsterdam Bureau Stedelijke Planning en Stibbe: Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit

Nadere informatie

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016 Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder Peter van Geffen 20 oktober 2016 De huidige Ladder Inclusief update jurisprudentie Ladder laatste Rijksbelang RO, motiveringsplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen wonen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen wonen 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers (PBL) 23 april 2015, Den Bosch Dag van de projectontwikkeling: Verbeter de Ladder voor duurzame verstedelijking Conclusies Ladder en (goede)

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Plannen globaal/flexibel bestemmen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen november 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering globaal/flexibel plan 2

Nadere informatie

Laddertoets t Zand Noord CONCEPT. Stec Groep aan Bouwfonds Property Development

Laddertoets t Zand Noord CONCEPT. Stec Groep aan Bouwfonds Property Development Laddertoets t Zand Noord CONCEPT Stec Groep aan Bouwfonds Property Development Peter van Geffen, Twan Thissen & Bouke Timmen 21 maart 2016 Laddertoets t Zand Noord 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Uw

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Den Haag, 21 april 2015 Ladder laatste rijksbelang RO 1 PBL: evaluatie Ladder Monitoring nationale belangen SVIR Eerste

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Laddertoets Oude Tempel. Stec Groep aan gemeente Soest. Jorn Matthijsse & Twan Thissen 15 juli 2016

Laddertoets Oude Tempel. Stec Groep aan gemeente Soest. Jorn Matthijsse & Twan Thissen 15 juli 2016 155 Laddertoets Oude Tempel Stec Groep aan gemeente Soest Jorn Matthijsse & Twan Thissen 15 juli 2016 Laddertoets Oude Tempel 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Uw situatie en vraag... 3 1.2 Onze aanpak...

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

: Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle

: Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle Advies : Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle Datum : 11 april 2016 Opdrachtgever : Gemeente Zwolle Ter attentie van : Jolanda van den Berg Projectnummer : 212x01206 Opgesteld door i.a.a.

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Laddertoets woningbouw Hertog Janstraat 30 Middelbeers

Laddertoets woningbouw Hertog Janstraat 30 Middelbeers Laddertoets woningbouw Hertog Janstraat 30 Middelbeers Stec Groep aan SB&O B.V. Bouke Timmen & Mathijs Lammers februari 2016 Laddertoets woningbouw Hertog Janstraat 30 Middelbeers 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant

Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Regionale werkafspraken kantoren Hart van Brabant Vastgesteld in RRO Hart van Brabant, 17 december 2015 Concept d.d. 26 november 2015, na vaststelling worden deze werkafspraken in Hart van Brabant opmaak

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

Ladder van Duurzame verstedelijking

Ladder van Duurzame verstedelijking Omgevingsvisie Ladder van Duurzame verstedelijking Doel De stappen die worden gevraagd, bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven

Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Bijlage 1 (bij: Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Overzicht bestaande kantoorlocaties in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt d.d. juni 2011 KANTOORLOCATIES

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015

PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND. DVDP 23 april 2015 PROVINCIALE AANPAK KANTOREN- LEEGSTAND DVDP 23 april 2015 2 3 Cijfers uit 2013 4 KANTORENMARKT PROVINCIE UTRECHT Voorraad ca. 6,3 miljoen m2 24/4/15 Te Huur ca. 1 miljoen m2 = 16% waarvan deel kwalitatief

Nadere informatie

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Advies : Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Datum : 3 mei 2017 Opdrachtgever : Bouwfonds Property Development Ter attentie van : Emile van Tuijl Projectnummer : 211x07637 Opgesteld

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Economische zaken / Ruimte Datum: 12 november 2014 Locatie: Gemeentehuis Lisse Agendapunt: 07

Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Economische zaken / Ruimte Datum: 12 november 2014 Locatie: Gemeentehuis Lisse Agendapunt: 07 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016

De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016 De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016 Opzet 1. De huidige ladder 2. De nieuwe ladder 3. De ladder onder de Omgevingswet Doel en functie van de ladder (3.1.6 lid 2 Bro) Doel: zorgvuldig

Nadere informatie

Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende.

Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende. Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende. Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd.

Nadere informatie

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; probleem of kans? Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 30 juni 2015 De Ladder voor Duurzame Verstedelijking; Probleem of kans? 1.

Nadere informatie

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE-

LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- LOCATIETYPOLOGIE KANTOREN PROVINCIE UTRECHT -CONCEPTVERSIE- 1. KANTOORLOCATIES IN DE PROVINCIE UTRECHT In de provincie Utrecht gaan we uit van de volgende verdeling naar locatietypen: 1. grootstedelijke

Nadere informatie

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012

Kantorenvisie Netwerkstad Twente. Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 Kantorenvisie Netwerkstad Twente Aanbevelingen en beleidsafspraken Februari 2012 1 Inleiding: Het doel van deze Kantorenvisie Netwerkstad is een beter beeld krijgen van het functioneren van de Kantorenmarkt

Nadere informatie

Open Source City. Thecloudcollective

Open Source City. Thecloudcollective Open Source City HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN Open Source City RICK TEN DOESCHATE rick@thecloudcollective.org GERJAN STRENG gerjan@thecloudcollective.org 2.500.000.000.000.000.000

Nadere informatie

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012

Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland. 21 juni 2012 Werkconferentie Vastgoedmarkt Midden-Nederland 21 juni 2012 Luc Dietz dagvoorzitter Michaël Kortbeek Voorzitter KvK Midden-Nederland Het probleem Kantorenmarkt: leegstand, fors aanbod Bedrijventerreinen:

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven

Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven Op 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Nadere informatie

Regelgeving. : Memo Ladder voor Duurzame Verstedelijking In opdracht van : gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum : 30 juni 2015

Regelgeving. : Memo Ladder voor Duurzame Verstedelijking In opdracht van : gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum : 30 juni 2015 Bezoekadres: Telefoonnummer: Bankrekeningnummer IBAN buro WAALBRUG 024-675 23 56 NL98 RABO 0302 2351 59 Schoenaker 10 6641 SZ Beuningen Website: KvK Nummer www.burowaalbrug.nl 58365524 Postadres: Postbus

Nadere informatie

Project: Elburg inrichtingplan en onderbouwing Autobedrijf Wijnne in Doornspijk

Project: Elburg inrichtingplan en onderbouwing Autobedrijf Wijnne in Doornspijk B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 Uitwerking Ladder voor duurzame verstedelijking Autobedrijf Wijnne Hoge Enk Opdrachtgever: Autobedrijf Wijnne Projectcode:

Nadere informatie

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen

Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Te koop Unieke herontwikkelingslocatie! Geulstraat 51, Groningen Forse uitbreidingsmogelijkheden Nabij centrum Eigen parkeervoorzieningen www.dtz.nl Namens onze opdrachtgever ABN AMRO bieden wij u het

Nadere informatie

Regionale Overeenkomst Kantoren

Regionale Overeenkomst Kantoren Regionale Overeenkomst Kantoren 2014-2030 Regio Utrecht Partijen, Bestuur Regio Utrecht, de BRU-gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist en

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland

Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie Zuid-Holland Stec Groep aan provincie Zuid-Holland Guido van der Molen en Rien Ramerman augustus 2014 Protocol kengetallen monitor kantorenmarkt provincie

Nadere informatie

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept)

ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) ACTUALISATIE UITGIFTETEMPO BEDRIJVENTERREINEN Stec Groep aan gemeente Apeldoorn (concept) Stec Groep B.V. Peije Bruil en Guido van der Molen Juni 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 2. CONCLUSIES EN ADVIEZEN

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Presentatie Dynamis Utrecht 4 februari 2016 Paulus Jansen. Utrecht.nl

Presentatie Dynamis Utrecht 4 februari 2016 Paulus Jansen. Utrecht.nl Presentatie Dynamis Utrecht 4 februari 2016 Paulus Jansen Utrecht groeit Utrecht groeit door De Uithof Bron: CBS / PBL oktober 2013; grafiek: DUB Groei Leidsche Rijn Groei Stationsgebied Groei De Uithof

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Aansluiting plan Lingerzijde op de actuele regionale woningbehoefte Edam-Volendam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch

KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE. Martin Stijnenbosch KANTORENMARKT NETWERKSTAD TWENTE ANALYSE EN VISIE Martin Stijnenbosch Definitie kantoor Kantoor is activiteit en huisvesting; Uitgangspunten analyse Kantoor als zelfstandig gebouw Kantoren bij hallen op

Nadere informatie

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN

1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN BIJLAGE A 1. HUIDIGE KANTORENMARKT EINDHOVEN In deze bijlage leest u de belangrijkste conclusies en resultaten van de analyse van de huidige Eindhovense kantorenmarkt. 1.1 Aanbod van kantoorruimte in Eindhoven

Nadere informatie

Kroostweg-Noord 149, Zeist

Kroostweg-Noord 149, Zeist Kroostweg-Noord 149, Zeist te huur vanaf 1.000 m² goede bereikbaarheid gelegen in lommerrijke omgeving www.dtz.nl In 2012 heeft PGGM aan de westzijde een spectaculaire uitbreiding gerealiseerd. Een groot

Nadere informatie

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011

juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 juiste impulsen voor stationsgebied Steenwijk gemeente Steenwijkerland stec groep Peije Bruil en Guido van der Molen 14 september 2011 multifunctionele locaties vraag naar betere locaties welke locatietypen

Nadere informatie

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld

Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanpak kantoren leegstand in Barneveld Aanleiding Bij de behandeling van de kadernota in mei 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om beleid te ontwikkelen voor

Nadere informatie

Ladderen: svz RvS & regio s

Ladderen: svz RvS & regio s Ladderen: svz RvS & regio s Sessie met provincie Zuid-Holland, 31 augustus 2015 Ladder: laatste rijksbelang goede RO, geborgd door provincie Zuid-Holland 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een

Nadere informatie

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak

Te huur. Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg. stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak Hoofdstraat 252, Driebergen-Rijsenburg stijlvolle en unieke kantoorlocatie ruim parkeren op eigen terrein circa 450 m² vloeroppervlak De villa is gelegen op een ruim perceel grond en kenmerkt zich onder

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Visie kantorenlocaties Nieuwegein

Visie kantorenlocaties Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www..nl Economische zaken Visie kantorenlocaties Nieuwegein Datum 20 december 2011 Auteur Gemeente Nieuwegein (Ec. Zaken) Versie vastgesteld door B&W

Nadere informatie

Thematische Structuurvisie Kantoren (concept-ontwerp, versie GS 14 oktober 2014)

Thematische Structuurvisie Kantoren (concept-ontwerp, versie GS 14 oktober 2014) Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp, versie GS 14 oktober 2014) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Doel en status van deze structuurvisie... 2 1.2 Provinciale Aanpak Kantorenleegstand

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol

Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Analyse ontwikkeling van vraag en aanbod logistiek terreinen in de regio Schiphol Hoofdrapport 4 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en context pagina 3 3. Geografische afbakening pagina 4 4. Ontwikkeling

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG

TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG TOEPASSING TREDE 1 EN 2 LADDER DUURZAME VERSTEDELIJKING V00R PLAN MULDERSWEG 12 januari 2016 drs. Fokke de Jong Australiëlaan 5, 3526 AB Utrecht 030 693 60 00 info@atrive.nl www.atrive.nl KvK: 31042832

Nadere informatie

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht

kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht kwalitatieve beoordeling & economische effectrapportage kantoorlocaties Gemeente Houten Stec Groep aan Provincie Utrecht oktober 2012 kantoorlocaties gemeente Houten Molenzoom Stationslocatie De Koppeling

Nadere informatie

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland

Basisdocument regionale afspraken woningbouw. Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Basisdocument regionale afspraken woningbouw Stec Groep aan gemeenten en provincie Noord-Holland Stec Groep 7 juli 2017 Basisdocument regionale afspraken woningbouw 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss. Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011

MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss. Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011 MEER GRIP OP DE OSSE KANTORENMARKT Stec Groep aan gemeente Oss Stec Groep B.V. Esther Geuting, Jan Traats en Guido van der Molen Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Uw situatie 3 1.2 Onze aanpak

Nadere informatie

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL

11RAAD0056 VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 11RAAD0056 Ronde Tafel : - Debat : 17 mei 2011 Raadsvergadering : 31 mei 2011 Gewijzigd voorstel : Organisatieonderdeel : strategie & beleid Telefoon :

Nadere informatie

: Ladder Duurzame Verstedelijking

: Ladder Duurzame Verstedelijking Notitie : Ladder Duurzame Verstedelijking Datum : 18 mei 2017 Opdrachtgever : DLH Ontwikkeling Ter attentie van : Edwin van Roodselaar Projectnummer : 203x01349 Opgesteld door i.a.a. : Marjolein Dikmans

Nadere informatie

Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Gemeentehuis Leusden

Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Gemeentehuis Leusden Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Gemeentehuis Leusden 10 februari 2016 Eindrapportage Status: Eindrapportage Datum: 10 februari 2016 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Oosthaven

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen winkels. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen winkels. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen winkels Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen winkels 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost

Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost Kwalitatieve onderbouwing bestemmingsplan Groendijck-Oost In deze notitie wordt het woningbouwprogramma dat met het bestemmingsplan De Groendijck- Oost, Driebruggen kan worden gerealiseerd, onderbouwd.

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Sevenaer Staete

Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Sevenaer Staete Advies Betreft Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Ons kenmerk ZEV002-LO02 Datum 7 december 2015 Behandeld door Kragten Onderbouwing Ladder voor Duurzame Verstedelijking Sevenaer Staete 1

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Frijdastraat 6-12 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop (ex artikel

Nadere informatie

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk

Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk Verkoopinformatie Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Wetboek) Van Gijnstraat 7, 7a en 9 Rijswijk Openbare executoriale verkoop De verkoop betreft een openbare executoriale verkoop

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie