Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015"

Transcriptie

1 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

2 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 2

3 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 3

4 4

5 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 5

6 Relevante uitgangspunten ruimtelijke ordening Goede ruimtelijke ordening staat centraal Overheid mag niet in concurrentieverhoudingen treden 6

7 7

8 Gemeente heeft grote beleidsvrijheid, zodat medewerking meestal niet kan worden afgedwongen. Gemeentelijke beleidsvrijheid wordt beperkt door bindende bepalingen in de Provinciale Verordening. Eigen (detailhandels)beleid dient in beginsel in acht te worden genomen. 8

9 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 9

10 Oktober 2012 Teneinde zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren acht het kabinet het van groot belang dat de benutting van ruimte in alle categorieën ruimtelijke besluiten wordt gemotiveerd. 10

11 Art , tweede lid, Bro De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte; b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 11

12 Trede 1 Actuele regionale behoefte aan stedelijke ontwikkeling? Trede 2 Binnen bestaand stedelijk gebied mogelijk? Trede 3 Locatie passend ontsloten? 1 2

13 Stedelijke ontwikkeling Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen Art , eerste lid, aanhef en onder i Bro 13

14 Actuele regionale behoefte Actualiteit: looptijd bestemmingsplan 10 jaar Regio: zorgvuldige begrenzing onderzoeksgebied Behoefte: totale behoefte afwegen tegen bestaande aanbod Rekening houden met het voorkomen van winkelleegstand Plan mag niet zodanige leegstand tot gevolg hebben dat dit tot een uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbare situatie in de regio zal leiden Onderzoek naar koopstromen, verwachte ontwikkeling bevolking en ruimtelijke structuur winkelgebieden 14

15 Bestaand stedelijk gebied Bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur Art , onder h, Bro 15

16 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 16

17 ABRvS 19 juni 2013, /1/R6 BP voor woningbouw en één of meer supermarkten op voormalig bedrijventerrein te Doetinchem (Saronixterrein) De vestiging van een of meer supermarkten, zoals in het plan voorzien, is een stedelijke ontwikkeling als bedoel in het Bro In de toelichting op het BP is de ladder niet betrokken, wel is er een DPO gedaan Tijdens de zitting alsnog toelichting gegeven onder verwijzing naar DPO Gebrek kan worden gepasseerd (Chw) 17

18 ABRvS 3 december 2014, /1/R1 BP voor uitbreiding supermarkt met circa 400 m2 te Bunde Gelet op kleinschalige bebouwing is er geen sprake van een detailhandel of andere stedelijke voorziening als bedoeld in het Bro 18

19 ABRvS 26 maart 2014, /1/R6 BP herstructurering centrum Vlijmen, waaronder nieuwvestiging supermarkt van circa m2 wvo Verplaatsing bestaande supermarkt Nieuwe stedelijke ontwikkeling Dat Vlijmen ligt in stedelijk concentratiegebied als bedoeld in provinciale structuurvisie en dat leegstand ter plaatse laag is, is geen voldoende concrete onderbouwing. Strijd met ladder 19

20 ABRvS 5 november 2014, /1/R1 BP over sloop bestaande bebouwing en ontwikkeling nieuw winkelcomplex waaronder een supermarkt van m2 te Denekamp Weliswaar stond ter plaatse reeds bebouwing, maar een supermarkt was niet toegestaan: nieuwe stedelijke ontwikkeling Ten onrechte niet ingegaan op de ladder, zodat beroep gegrond is 20

21 ABRvS 9 juli 2014, /1/R4 BP voor uitbreiding supermarkt (AH) met circa 500 m2 en nieuwvestiging andere supermarkt (Aldi) in Bodegraven van circa m2 Nieuwe stedelijke ontwikkeling DPO, positief advies Regio, bestaand stedelijk gebied DPO onvoldoende gemotiveerd bestreden Voldaan aan ladder 21

22 ABRvS 13 augustus 2014, /1/R1 BP voor onder meer herontwikkeling in Zwanenburg: uitbreiding Action met 250 m2 bij recht en toevoegen andere detailhandel van in totaal 3700 m2 na wijzigingsbevoegdheden. Nieuwe stedelijke ontwikkeling Ook bij wijzigingsbevoegdheden dient de ladder te worden toegepast Onvoldoende gemotiveerd; dat detailhandelsbeleid niet meer actueel is en er nieuwe woningbouw is voorzien, is onvoldoende 22

23 ABRvS 18 juni 2014, /1/A1 Omgevingsvergunning voor bouw van een supermarkt te Echt 23

24 Supermarkt van circa m2 op een bedrijventerrein Verplaatsing vanuit centrum naar nieuwe locatie Functiewijziging van bedrijfsdoeleinden met perifere detailhandel naar grootschalige detailhandel door de bouw van een nieuwe supermarkt = nieuwe stedelijke ontwikkeling Tijdens de procedure alsnog rapport inzake ladder ingebracht: verplaatsing supermarkt met marginale uitbreiding, voldoende inzichtelijke gemaakt dat het plan voldoet aan ladder Inspanningsverplichting van de gemeente met eigenaar pand oude locatie om opnieuw te verhuren 24

25 ABRvS 19 februari 2014, /1/R6 BP voor bouw supermarkt en 18 woningen te Strijen Nieuwe stedelijke ontwikkeling Trede 1 (actuele regionale behoefte) niet bestreden Bestaand stedelijk gebied wordt benut door herstructurering, zodat ook trede 2 wordt voldaan Beroep op ladder ongegrond 25

26 Vz. ABRvS 21 april 2015, /2/R6 BP over uitbreiding detailhandelsfunctie met m2, waaronder een supermarkt aan het Laurentiusplein te Venlo Nieuwe stedelijke ontwikkeling Geen cijfermatige onderbouwing, toetsing aan gemeentelijk beleid onvoldoende om actuele regionale behoefte inzichtelijk te maken Per saldo zou sprake zijn van afname van aantal m2 detailhandel, vanwege wegbestemmen perifere detailhandel. Dit is echter onvoldoende inzichtelijk gemaakt 26

27 ABRvS 18 maart 2015, /1/R6 BP voor herontwikkeling van een terrein met onder meer een supermarkt aan de Groenstraat te Nijmegen (Smitdraadterrein) 27

28 Gelet op functieverandering van bedrijf naar onder meer detailhandel en omvang bebouwing is sprake van nieuwe stedelijke ontwikkeling Betreft verplaatsing bestaande supermarkt met uitbreiding van circa 660 m2 Gewaarborgd dat op oude locatie geen nieuwe supermarkt zal komen vanwege kleine omvang pand (circa 600 m2) Beroep op ladder faalt 28

29 ABRvS 11 februari 2015, /1/R6 BP en omgevingsvergunning supermarkt XL te Tilburg (Stappegoor) 29

30 Nieuwe stedelijke ontwikkeling Voldoet aan ladder 30

31 ABRvS 20 mei 2015, /1/R2 BP voor dagrecreatieve voorzieningen gericht op wellness in een recreatiegebied tussen Wijchen en Nijmegen Geen detailhandel, wel precisering tav relativiteitsvereiste bij een beroep op de ladder door concurrenten Concurrent-belanghebbende: werkzaam in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied Precisering: bij een beroep op de ladder door concurrent: feiten en omstandigheden die rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling tot een uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand zal kunnen leiden. 31

32 Relevante leegstand Omzetdaling of zelfs mogelijke sluiting eigen onderneming van concurrent (en derhalve leegstand) is onvoldoende, tenzij dermate bijzondere bouwkundige dan wel locatie-specifieke eigenschappen dat andersoortig gebruik niet kan. Voorts zou relevante leegstand zich voor kunnen doen bij leegstand als gevolg van de voorziene ontwikkeling in de omgeving van het bij de concurrent in gebruik zijnde bedrijfspand. 32

33 Conclusie Indien niet blijkt van feiten of omstandigheden die het oordeel rechtvaardigen dat de voorziene ontwikkeling leidt tot een uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening relevante leegstand, staat het relativiteitsvereiste in de weg aan een inhoudelijke beoordeling van het beroep op strijd met de ladder van een concurrent. Voor een succesvol beroep op de ladder zul je als concurrent van goede huize moeten komen. Zelfs als je vreest voor mogelijke sluiting van je eigen bedrijf door de komst van de nieuwe ontwikkeling, is dat in principe niet voldoende voor een succesvol beroep op de ladder. 33

34 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie Afsluiting 34

35 De ladder heeft het aspect om een voorziene ontwikkeling te motiveren concreter gemaakt. Indien je je daar voorafgaand aan de besluitvorming al bewust van bent en de nodige maatregelen neemt (onderzoeken), hoeft dit een eventuele ontwikkeling niet in de weg te staan. 35

36 Specialisten in vastgoed en gebiedsontwikkeling Meer informatie? Stijl advocaten Poeldijkstraat VM Amsterdam Tel: +31 (0) (0)

De Ladder & detailhandel

De Ladder & detailhandel De Ladder & detailhandel Sascha Stavenuiter 11 mei 2017 1 Agenda Introductie Plaats ladder binnen het wettelijk kader Huidige ladder Nieuwe ladder Praktijkvoorbeelden Afsluiting 2 FORT Advocaten Middelgroot

Nadere informatie

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

ARTIKEL LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING ANNEKE FRANKEN & HANS KOOLEN GIJS HEUTINK ADVOCATEN ARTIKEL 3.1.6 LID 2 BRO: LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING www.gijsheutinkadvocaten.nl Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Toepassingsbereik Ladder Ruimtelijke

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Ladder voor Duurzame Verstedelijking: masterclass leegstand kantoren Zuid-Holland Den Haag, 21 april 2015 Ladder laatste rijksbelang RO 1 PBL: evaluatie Ladder Monitoring nationale belangen SVIR Eerste

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 30 juni 2015 Opzet 1. Systematiek en strekking Ladder 2. Verdieping: detailhandel, ruimtelijke ordening en de ladder 3. De Ladder en

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Netwerkconferentie Wonen 2015 Provincie Noord-Holland. Jurisprudentie ladder voor duurzame verstedelijking. Jan van Oosten 26 november 2015

Netwerkconferentie Wonen 2015 Provincie Noord-Holland. Jurisprudentie ladder voor duurzame verstedelijking. Jan van Oosten 26 november 2015 Netwerkconferentie Wonen 2015 Provincie Noord-Holland Jurisprudentie ladder voor duurzame verstedelijking Jan van Oosten 26 november 2015 Opzet 1. De Ladder, een probleem? 2. Plaatsing en systematiek van

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016

De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016 De ladder Nu, straks en onder de Omgevingswet 22 september 2016 Opzet 1. De huidige ladder 2. De nieuwe ladder 3. De ladder onder de Omgevingswet Doel en functie van de ladder (3.1.6 lid 2 Bro) Doel: zorgvuldig

Nadere informatie

Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht: ladder voor duurzame verstedelijking. Anneke Franken en Hans Koolen 25 juni 2015

Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht: ladder voor duurzame verstedelijking. Anneke Franken en Hans Koolen 25 juni 2015 Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht: ladder voor duurzame verstedelijking Anneke Franken en Hans Koolen 25 juni 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Ladder Inhoud Ladder Toepassingsbereik Ladder:

Nadere informatie

Supermarkt en ruimte

Supermarkt en ruimte Specialisten in vastgoed en gebiedsontwikkeling Supermarkt en ruimte Mr. Sascha Suarez-Stavenuiter 17 mei 2013 www.stijladvocaten.nl 1 Agenda Systematiek ruimtelijke ordeningswetgeving Supermarkten binnen

Nadere informatie

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016 Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder Peter van Geffen 20 oktober 2016 De huidige Ladder Inclusief update jurisprudentie Ladder laatste Rijksbelang RO, motiveringsplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw

Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Ladder voor Duurzame Verstedelijking: zonder Ladder geen nieuwbouw Presentatie aan raadsleden MRE, 24 juni 2015 Ladder laatste rijksbelang RO, overgenomen door provincie PBL: evaluatie Ladder Monitoring

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen wonen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen november 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen wonen 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitspraak /1/R3

Uitspraak /1/R3 pagina 1 van 5 Uitspraak 201402066/1/R3 Datum van uitspraak: woensdag 22 april 2015 Tegen: Proceduresoort: Rechtsgebied: 201402066/1/R3. Datum uitspraak: 22 april 2015 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK de raad

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen bedrijventerrein Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen bedrijventerrein

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Plannen globaal/flexibel bestemmen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Plannen globaal/flexibel bestemmen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen november 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering globaal/flexibel plan 2

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Nota van zienswijzen en van ambtshalve wijzigingen

Nota van zienswijzen en van ambtshalve wijzigingen Nota van zienswijzen en van ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Van Weedestraat 62 Afdeling Ruimte - 18 november 2014 Verseonnr. 1226906 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Zienswijzen...

Nadere informatie

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan.

Notitie. Statenleden. Statencommissie EZB. 7 mei V.M.J. Munnecom. Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving (073) Aan. Notitie Onderwerp Provinciale handelwijze ten aanzien van ruimtelijke plannen die voorzien in detailhandelsontwikkelingen Aanleiding Met de Discussienota Detailhandel en het symposium Detailhandel in Brabant:

Nadere informatie

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting

Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking. Samenvatting Handreiking Ladder voor duurzame verstedelijking Samenvatting Samenvatting Handreiking bij de ladder voor duurzame verstedelijking Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd,

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J. Jhauw

Afdeling bestuursrechtspraak. Behandelend ambtenaar J. Jhauw Raad vanstate Afdeling bestuursrechtspraak Raad van de gemeente Almere Postbus 200 1300 AE ALMERE Datum Ons nummer Uw kenmerk 30 juli 2014 201 402470/1 /R6 Onderwerp Almere Bp. Meridiaanpark, Bosrandpark

Nadere informatie

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Ruimtelijke onderbouwing Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia : B6475-01-001

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2228

ECLI:NL:RVS:2014:2228 ECLI:NL:RVS:2014:2228 Instantie Raad van State Datum uitspraak 18-06-2014 Datum publicatie 18-06-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201309201/1/A1 Eerste

Nadere informatie

Project: Elburg inrichtingplan en onderbouwing Autobedrijf Wijnne in Doornspijk

Project: Elburg inrichtingplan en onderbouwing Autobedrijf Wijnne in Doornspijk B u r o H o o g s t r a a t K e r k p l e i n 5 8 1 2 1 B M O l s t T 0 5 7 0 5 6 3 0 8 3 Uitwerking Ladder voor duurzame verstedelijking Autobedrijf Wijnne Hoge Enk Opdrachtgever: Autobedrijf Wijnne Projectcode:

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

De nieuwe Ladder 16 mei Jan van Oosten

De nieuwe Ladder 16 mei Jan van Oosten De nieuwe Ladder 16 mei 2017 Jan van Oosten Opzet 1. De huidige Ladder in het kort 2. Aandachtspunten jurisprudentie huidige Ladder 3. Bespreking wijzigingen nieuwe Ladder 4. De Ladder en de Omgevingswet

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers, Maaike Galle (PBL) 10 maart 2015, Amsterdam Bureau Stedelijke Planning en Stibbe: Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit

Nadere informatie

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking

Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking Doorwerking ladder voor duurzame verstedelijking David Evers (PBL) 23 april 2015, Den Bosch Dag van de projectontwikkeling: Verbeter de Ladder voor duurzame verstedelijking Conclusies Ladder en (goede)

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen wonen. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen wonen Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen wonen 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht 6 oktober 2016

Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht 6 oktober 2016 Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht 6 oktober 2016 Opzet 1. Hogere overheden en planologische besluitvorming 2. Parkeren 3. Kruimelgevallen en MER 4. Ladder voor duurzame verstedelijking 5. Capita

Nadere informatie

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen? 2

Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen? 2 Mr. P.M.J.J. Swagemakers en mr. R. Bruijnsteen 1 Afl. 11juni 2018 Wijziging van de ladder voor duurzame verstedelijking, hoeveel treden worden er werkelijk genomen? 2 De realisatie van een bedrijf zal

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond

De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond De ladder voor duurzame verstedelijking : introductie en achtergrond Seminar BSP en Stibbe 30 juni 2015 Jacqueline H.P. Vrolijk DGRW-coördinator Omgevingswet en projectleider Ladder voor duurzame verstedelijking

Nadere informatie

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen winkels. Stec Groep aan Holland Rijnland

Ladder Holland Rijnland. Basisonderbouwing plannen winkels. Stec Groep aan Holland Rijnland Ladder Holland Rijnland Basisonderbouwing plannen winkels Stec Groep aan Holland Rijnland Peter van Geffen & Bouke Timmen September 2016 Ladder Holland Rijnland: basismotivering plannen winkels 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Behoefte (Ladder) en evenredigheid. Luuk Gerritsen & Tycho Lam

Behoefte (Ladder) en evenredigheid. Luuk Gerritsen & Tycho Lam Behoefte (Ladder) en evenredigheid Luuk Gerritsen & Tycho Lam Ladder voor duurzame verstedelijking Overzichtsuitspraak AbRS 28 juni 2017, AB 2017/233, m.nt. T.E.P.A. Lam Hoofdlijnen rechtspraak over de

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder.

de deelraad van het stadsdeel Noord (thans: de raad van de gemeente Amsterdam), verweerder. Essentie uitspraak: De Afdeling oordeelt dat de deelraad niet onterecht een wijzigingsvoorwaarde wat de bouwhoogte betreft heeft gehanteerd. De Afdeling geeft aan dat de deelraad een groter gewicht aan

Nadere informatie

Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht. 3 juni 2015

Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht. 3 juni 2015 Jurisprudentie omgevingsrecht en bestuursprocesrecht 3 juni 2015 Overzicht te bespreken onderwerpen Wabo Ladder voor duurzame verstedelijking bestemmingsplannen (algemeen) provinciale verordening staatssteun

Nadere informatie

Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende.

Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende. Uit: BR 2015/5: Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd. Demografische groei onvoldoende. Behoefte aan toevoeging van culturele voorzieningen onvoldoende onderbouwd.

Nadere informatie

Regelgeving. : Memo Ladder voor Duurzame Verstedelijking In opdracht van : gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum : 30 juni 2015

Regelgeving. : Memo Ladder voor Duurzame Verstedelijking In opdracht van : gemeente Bodegraven-Reeuwijk Datum : 30 juni 2015 Bezoekadres: Telefoonnummer: Bankrekeningnummer IBAN buro WAALBRUG 024-675 23 56 NL98 RABO 0302 2351 59 Schoenaker 10 6641 SZ Beuningen Website: KvK Nummer www.burowaalbrug.nl 58365524 Postadres: Postbus

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:3137

ECLI:NL:RVS:2015:3137 ECLI:NL:RVS:2015:3137 Instantie Raad van State Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201500510/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 22 september 2016 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor-

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Toets Ladder duurzame verstedelijking.

Toets Ladder duurzame verstedelijking. Toets Ladder duurzame verstedelijking. I. Samenvatting. De locatie waar de supermarkt is geprojecteerd kan gelet op de vigerende bestemmingen en het vermelde in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe

Nadere informatie

DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING J. DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING HANDLEIDING EN JURIDISCHE Q & A dr. P.C.M. van der Heijde mr. J.C. van Oosten Versie 16 maart 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 De systematiek van de Ladder...

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015

Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Jan Fokkema Ladder voor duurzame verstedelijking Three steps to heaven? 10 maart 2015 Geschiedenis SER-ladder in advies 1999 Nota Ruimtelijk Economisch bedoeld als denkmodel, niet dwingend! bevatte nog

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862

*Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 *Z01518BDCCB* documentnr.: INT/C/16/23641 zaaknr.: Z/C/14/06862 Commissievoorstel Onderwerp : Bestemmingsplan Cuijk, Zwaanplein Oude Werf Datum college : 10 mei 2016 Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen

Nadere informatie

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen

Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht. Juridische componenten van herbestemmen Relatiedag Bureau Ruimtewerk, Bureau Rekenruimte en Het Oversticht Juridische componenten van herbestemmen Bas ten Kate en Vera Textor 10 september 2014 Programma I. Stedelijke herverkaveling II. Snelste

Nadere informatie

Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht. 9 november mr. drs. Hugo Doornhof advocaat bij AKD te

Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht. 9 november mr. drs. Hugo Doornhof advocaat bij AKD te Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht 9 november 2015 mr. drs. Hugo Doornhof advocaat bij AKD te Amsterdam @hdoornhof AGENDA 1. Goede ruimtelijke ordening 2. Particuliere initiatieven 3. Ruimtelijke

Nadere informatie

Faxnummer

Faxnummer Hekkelman Advocaten N.V. Postbus 1094 Prins Bernhardstraat 1 6501 BB Nijmegen 6521 AA Nijmegen T 024-382 83 84 www.hekkelman.ni advocatuur@hekkelman.n1 0flk'kadvocaten I notarissen I Gemeente Doetinchenn

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK ad ga; vans.tate 201 506794/1/R6. Datum uitspraak: 13 januari 2016 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Supermarkten

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking?

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking? Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking? Seminar 15 december 2015 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom de ladder? Andere tijden, andere keuzes Einde aan decennia van groei;

Nadere informatie

: Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle

: Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle Advies : Ladder duurzame verstedelijking Händellaan Zwolle Datum : 11 april 2016 Opdrachtgever : Gemeente Zwolle Ter attentie van : Jolanda van den Berg Projectnummer : 212x01206 Opgesteld door i.a.a.

Nadere informatie

Ladderen: svz RvS & regio s

Ladderen: svz RvS & regio s Ladderen: svz RvS & regio s Sessie met provincie Zuid-Holland, 31 augustus 2015 Ladder: laatste rijksbelang goede RO, geborgd door provincie Zuid-Holland 2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat een

Nadere informatie

Afdeling bestuursrechtspra.a k Pagina 1 van 1. Uw kenmerk

Afdeling bestuursrechtspra.a k Pagina 1 van 1. Uw kenmerk v a n R âc d State «0 Afdeling bestuursrechtspra.a k Pagina 1 van 1 M6SC003921 Raad van de gemeente Langedijk Postbus 1 5 1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE Datum 22 juni 2016 Inlichtingen R. Hamelink 070-4264012

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen

Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning. Eindrapport zienswijzen 17 september 2014 Bestemmingsplan Supermarkt Gouden Leeuw Venray en omgevingsvergunning Eindrapport zienswijzen Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Inhoud 1 Inleiding 6 2 Zienswijzen bestemmingsplan

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1394

ECLI:NL:RVS:2017:1394 ECLI:NL:RVS:2017:1394 Instantie Raad van State Datum uitspraak 24-05-2017 Datum publicatie 24-05-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201605285/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught

: Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Advies : Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouwplan Vught Datum : 3 mei 2017 Opdrachtgever : Bouwfonds Property Development Ter attentie van : Emile van Tuijl Projectnummer : 211x07637 Opgesteld

Nadere informatie

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 16 mei 2017

De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking. dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 16 mei 2017 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking dr. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning 16 mei 2017 Aan bod komen: 1. Bureau Stedelijke Planning en de Ladder 2. Voor- en

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude

Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord- en Zuid-Scharwoude Facetbestemmingsplan bestemming Gemengd Noord en ZuidScharwoude Reactienota in het kader van de terinzagelegging van het ontwerpfacetbestemmingsplan Bestemming Gemengd Noord en ZuidScharwoude Vastgesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2741

ECLI:NL:RVS:2014:2741 ECLI:NL:RVS:2014:2741 Instantie Raad van State Datum uitspraak 23-07-2014 Datum publicatie 23-07-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201309433/1/R3 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016 met zaaknummer AST/2016/010134;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 juli 2016 met zaaknummer AST/2016/010134; RAADSBESLUIT Gemeente ^i'sten Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer: Bestemmingsplan Asten Bedrijventerrein Florapark 2013 19 juli 2016 16.07/b.04 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven

Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven Toepassing duurzaamheidsladder locatie Peter Zuidlaan 22 Veldhoven Op 1 oktober 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking opgenomen in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:715. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:RVS:2015:715. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:RVS:2015:715 Instantie Raad van State Datum uitspraak 11-03-2015 Datum publicatie 11-03-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201400341/1/R1 Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25.

1 Inleiding 2. 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3. 3 Uitgangspunten 5. 4 Marktanalyse Laddertoets 19. Bijlage A 25. Laddertoets De Smaragd Waalre Laddertoets De Smaragd Waalre 1 Inleiding 2 2 Ladder voor duurzame verstedelijking 3 3 Uitgangspunten 5 4 Marktanalyse 11 5 Laddertoets 19 Bijlage A 25 Artikel 4.3 Nieuwbouw

Nadere informatie

Laddertoets t Zand Noord CONCEPT. Stec Groep aan Bouwfonds Property Development

Laddertoets t Zand Noord CONCEPT. Stec Groep aan Bouwfonds Property Development Laddertoets t Zand Noord CONCEPT Stec Groep aan Bouwfonds Property Development Peter van Geffen, Twan Thissen & Bouke Timmen 21 maart 2016 Laddertoets t Zand Noord 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Uw

Nadere informatie

Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening. (ontwerp 25 januari 2019)

Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening. (ontwerp 25 januari 2019) Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening (ontwerp 25 januari 2019) Pagina 2 van 13 2019-01-25 Toelichting - Weideveld 2016 1e herziening Bestemmingsplan Weideveld 2016, 1 e herziening Toelichting

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Hoe duurzaam is de ladder?

Hoe duurzaam is de ladder? Hoe duurzaam is de ladder? Anne-Marie Klijn (NautaDutilh) & Ingeborg Middel (Boekel) Dag van de Projectontwikkeling 2015 - NEPROM Plan van behandeling 1. Sporten van de ladder 2. Focus vanuit de praktijk

Nadere informatie

==-~~~ mr. H.H.C. Visser. Raad van State. Raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. P. Slappendel

==-~~~ mr. H.H.C. Visser. Raad van State. Raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus AA BERGEN OP ZOOM. P. Slappendel Raad van State Gemeente Bergen op Zoorn 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 113-005849 eg datum: 28/02/2013 Raad van de gemeente Bergen op Zoom Postbus 35 4600 AA BERGEN OP ZOOM

Nadere informatie

ZWOLLE perifere detailhandel hoek Blaloweg/Katwolderweg

ZWOLLE perifere detailhandel hoek Blaloweg/Katwolderweg ZWOLLE perifere detailhandel hoek Blaloweg/Katwolderweg ruimtelijk-economisch onderzoek Zwolle perifere detailhandel hoek Blaloweg/Katwolderweg ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus

Nadere informatie

Reclamant Samenvatting zienswijze Reactie. 1. Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch

Reclamant Samenvatting zienswijze Reactie. 1. Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch 1. Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Gedateerd 11 januari 2017 Ontvangen 11 januari 2017 2. Houthof Buruma namens Dela Vastgoed BV Weena 355 Postbus 1507

Nadere informatie

Uitspraak 201306183/1/R3

Uitspraak 201306183/1/R3 Uitspraak 201306183/1/R3 van State pagina 1 van 9 Uitspraak 201306183/1/R3 DATUM VAN UITSPRAAK TEGEN PROCEDURESOORT RECHTSGEBIED de raad van de Eerste aanleg - 23 aprii 2014 Wierden Ruimtelijke-ordeningskamer

Nadere informatie

Voorstel aan Gemeenteraad

Voorstel aan Gemeenteraad Gemeente Sittard-Geleen Voorstel aan Gemeenteraad Reg.nummer: 1295562 Leidend programma Omgeving Onderwerp Bestemmingsplan huis- en tuinboulevard Voorstel 1. De nota van zienswijzen vast te stellen. 2.

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking: door een te strikte uitleg kan hij averechts werken!

De ladder voor duurzame verstedelijking: door een te strikte uitleg kan hij averechts werken! Renée van Bommel* en Selma van Velsen** De ladder voor duurzame verstedelijking: door een te strikte uitleg kan hij averechts werken! De Ladder voor duurzame verstedelijking is hot. 1 Terwijl het ene na

Nadere informatie

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM

NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM NOTA BEHANDELING ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN VELDWIJK NOORD WINKELCENTRUM Hengelo, mei 2012 INLEIDING Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Veldwijk Noord winkelcentrum, van 5 oktober

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Nadere informatie

Ladder van Duurzame verstedelijking

Ladder van Duurzame verstedelijking Omgevingsvisie Ladder van Duurzame verstedelijking Doel De stappen die worden gevraagd, bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd

Nadere informatie

DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING J. 3, DE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING HANDLEIDING EN JURIDISCHE Q & A dr. P.C.M. van der Heijde mr. J.C. van Oosten Versie 3, 18 november 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 De systematiek van

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking:

De ladder voor duurzame verstedelijking: De ladder voor duurzame verstedelijking: Een klim naar verbetering? Afstudeerrichting staats- en bestuursrecht Alexandra de Waard (10419861) Universiteit van Amsterdam Afstudeerrichting staats- en bestuursrecht

Nadere informatie

Nota van Beantwoording en Wijziging

Nota van Beantwoording en Wijziging Nota van Beantwoording en Wijziging Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare Gedeputeerde Staten, 17 mei 2016 1 1. Inleiding Deze Nota van Beantwoording

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis

Nota zienswijzen bestemmingsplan Functie-uitbreiding gemeentehuis Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0152-VAST 27 november 2014 T14.15150 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Zienswijzen 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Procedure 2 1.3 Zienswijzen en gemeentelijke reactie en conclusie

Nadere informatie

Memo Toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking

Memo Toets aan de ladder voor duurzame verstedelijking Memo memonummer 2016.01 datum 5 december 2016 aan mevrouw J.G. Oosterhof Gemeente Súdwest-Fryslân van Stephan Hammink Antea Group kopie project Afsluitdijk Wadden Center, Kornwerderzand projectnr. 413558

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 10 augustus 2015) Nummer 3067

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 10 augustus 2015) Nummer 3067 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) (d.d. 10 augustus 2015) Nummer 3067 Onderwerp Bestemmingsplan Torensteepolder 2015 Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

Besluit van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2016, nr. 8B, tot vaststelling van de Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016.

Besluit van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2016, nr. 8B, tot vaststelling van de Beleidsnota inbreidingslocaties gemeente Tubbergen 2016. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2016 Nummer: 9 Uitgifte: 15 februari 2016 Besluit van de gemeenteraad d.d. 25 januari 2016, nr. 8B, tot vaststelling van de Beleidsnota inbreidingslocaties

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING HANDLEIDING EN JURIDISCHE Q&A 22 SEPTEMBER 2016 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Datum: 22 september 2016 Een product van: Bureau Stedelijke

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING

DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING DE NIEUWE LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING HANDLEIDING EN JURIDISCHE Q&A 16 MEI 2017 De Nieuwe Ladder voor Duurzame Verstedelijking Datum: 16 mei 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv:

Nadere informatie

: van Dijkhuizen Tiel : Verplaatsing tankstation i.r.t. artikel lid 2 Bro

: van Dijkhuizen Tiel : Verplaatsing tankstation i.r.t. artikel lid 2 Bro HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo ADVIES Aan : Gemeente Tiel Van : Annette Zebel-Vaudo, Bart Muskens Kopie : Dossier : BE5135-101-100 Project : van Dijkhuizen Tiel Betreft : Verplaatsing tankstation i.r.t.

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie