A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN"

Transcriptie

1 BIJLAGE

2 A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar (terstond of niet terstond) ofwel bedrijventerreinen die volledig zijn uitgegeven (A7-Noordoost, Burmaniapark, De Swetten, Morra Park en Ringweg Drachten 1 ). Figuur 1: huidig areaal bedrijventerreinen Burmaniapark Ringweg Drachten A7-Noord/Noordoost De Swetten De Haven Morra Park Bron: (2010). 1 Zie ook tabel 2 op pagina 13 van het hoofdrapport. 1

3 Hieronder werken we de bedrijventerreinen groter of gelijk aan 10 hectare bruto binnen het huidig areaal kort uit in een factsheet. Het gaat om de bedrijventerreinen: De Haven; A7-Noordoost; Burmaniapark; De Swetten; A7-Noord. Morra Park en Ringweg Drachten (respectievelijk 3 hectare bruto en 2 netto en 4 hectare bruto en 3 netto) worden hier dus niet uitgewerkt. Op grondgebied van de gemeente Opsterland ligt bedrijventerrein A7-Zuid; ten zuidoosten van Drachten in de zuidwest oksel van knooppunt A7/N31. Het gaat om een bedrijventerrein van 65 hectare bruto en 43 hectare netto. Hier is nog circa 7,4 hectare uitgeefbaar. 2

4 Tabel 1: locatieprofiel De Haven De Haven Ligging en bereikbaarheid Ligging Bedrijventerrein De Haven ligt aan de westelijke zijde van Drachten, ten westen van de Noorderen Zuiderhogeweg. Via deze ontsluiting zijn diverse provinciale wegen te bereiken, evenals de A7 richting Amsterdam- Groningen. Ten oosten en zuiden van De Haven liggen woonwijken terwijl de westelijke en noordelijke begrenzing wordt gevormd door open landschap. In de nabije omgeving van De Haven liggen de bedrijventerreinen De Swetten en Burmaniapark. Bereikbaarheid (vracht)auto Via de Noorder- en Zuiderhogeweg is de A7 alsmede de N31 richting Leeuwarden bereikbaar. Rond de ontsluitingwegen van De Haven is het in de spitsuren wel druk, maar dit levert geen hinder of ongewenste situaties op. Wel worden drie ontsluitingspunten (kruispunten) van De Haven meegenomen in het verkeersmodel (in de maak) voor de Noorder- en Zuiderhogeweg. De interne ontsluiting is ruim van opzet en rondlopend. Er komt een extra ontsluitingsweg voor hulpverkeer over de Philipslocatie. Multimodaliteit De Haven is ook bereikbaar via het water voor schepen tot en met klasse IV (voor klasse Vaschepen is provinciale ontheffing nodig). Deze schepen kunnen lossen aan de openbare loswal of aan één van de kades van de bedrijven. Voor de insteekhaven is in het bestemmingsplan opgenomen dat de kavels alleen worden verkocht aan watergebonden bedrijvigheid. Er zit wel een aantal bedrijven langs de kade die er nu geen gebruik van maakt. Bereikbaarheid OV Er is een beperkte aansluiting op openbaarvervoerlijnen. 3

5 Tabel 1 (vervolg): locatieprofiel De Haven De Haven Profiel Omvang In totaal: 300 hectare bruto en 236 hectare netto. Uitgeefbaar: 12 hectare netto. Type terrein Modern gemengd en industrieterrein. De Haven is groot en divers; qua maat en schaal (soms fijnkorrelig, soms grof). Het is een echt werkterrein. Deelgebied de Tussendiepen heeft een eigen karakter met een betonfabriek en een elektronicaconcern, dit zijn relatief grote ruimtegebruikers. Dit terreindeel is gedateerd. Hier zit o.a. de betonfabriek van Kijlstra. Het veel grotere noordelijke deel heeft een gemengd profiel met o.a. productieactiviteiten, maar ook handel en andere activiteiten. Hier is een sterke mix van bedrijven gevestigd; groot, klein, met diverse activiteiten en sterk verschil in uitstraling en type bedrijfspand. De Haven is bestemd en geschikt voor zware bedrijvigheid; er is ook ruimte voor hogere hindercategorieën (tot en met 5). Het terrein is intern gezoneerd. Doelgroepen Industrie (met bijbehorende erven), overslag, garagebedrijven (met bijbehorende erven). Verder is er nog bedrijvenruimte gereserveerd voor horeca, nutsbedrijven, servicestations en bijzondere doeleinden, zoals kiosken. Parkmanagement Stichting Parkmanagement Regio Drachten (SPRD). Bestemmingsplan Bebouwingspercentage Circa 50 tot 60%, maximaal toegestaan 80%. kavels Parkeren Op de eigen kavel. Verder zijn er een aantal parkeerstoepen voor auto s en vrachtauto s. Bouwhoogte De bouwhoogtes van de panden verschillen sterk, er is geen geografische verdeling die gebouwen naar omvang of hoogte clustert. De maximumbouwhoogte is 15 meter. 4

6 Tabel 1 (vervolg): locatieprofiel De Haven De Haven Ruimtegebruik Veroudering 2 Vooral ruimtelijke veroudering, sterk versnipperd over deellocaties en verspreid over zo n 300 hectare bedrijventerrein. Circa een derde deel daarvan is naar schatting daadwerkelijk verouderd: dus circa 100 hectare, waarvan 60 tot 80 hectare in lichte vorm. Daarnaast ook lichte maatschappelijke veroudering op een deel van de Tussendiepen. Zie voor meer informatie ook de rapportage Herstructureringsopgave Fryslân in beeld (maart 2010), in opdracht van de provincie Friesland. Leegstand Er stond lange tijd één (verouderd, incourant) pand leeg aan de Tussendiepen, inmiddels is deze in gebruik genomen door kunstenaars. In de schouw medio 2009 leek geen leegstand te zijn op De Haven. Dit lijkt op basis van praktijkervaring elders niet juist. Daarom is een (theoretische) berekening gemaakt op basis van 1,5% leegstand in bedrijfsruimten die de NVB in de gemeente Smallingerland constateerde (NVB, Thermometer Bedrijfsruimten 2010, peildatum medio 2009). Uitgaande van 221 hectare uitgegeven bedrijventerrein op De Haven met een f.s.i. van 0,5-0,6 schatten wij de leegstand in op m² bvo. 2 Technische veroudering betreft de fysieke en niet-fysieke infrastructuur, die niet langer past bij de vestigingseisen van bedrijven, zoals slijtage aan materialen, maar ook het ontbreken van bijvoorbeeld glasvezelkabel, een te smal wegprofiel of het ontbreken van openbaar vervoer voor arbeidsintensieve bedrijven. Economische veroudering is het afnemen van de bijdrage, die het terrein levert aan de economische ontwikkeling van een gemeente/regio (bruto regionaal product, aantal arbeidsplaatsen), maar ook afname van de grondwaarde en technologische veroudering van het bedrijfsonroerend goed doordat perceel en gebouw incourant zijn geworden. Ruimtelijke veroudering betreft de inrichting en lay-out van het bedrijventerrein, maar ook de ruimtelijke inpassing in de omgeving of een conflict tussen de verschillende grondgebruikfuncties. Maatschappelijke veroudering betreft sociale veiligheid en andere leefbaarheidaspecten, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving (milieu, veiligheid, arbeidsomstandigheden) of onwenselijkheid bijvoorbeeld door de nabijheid van een woonwijk of transformatieplannen. 5

7 Tabel 1 (vervolg): locatieprofiel De Haven De Haven Ruimtegebruik Restkavels Over het terrein verspreid zijn diverse onbebouwde stroken/kavels op reeds uitgegeven terrein; in totaal gaat het om circa 10 hectare. Volgens opgave van de gemeente is een deel hiervan niet voor (her)gebruik beschikbaar. Op De Haven zijn daarnaast nog enkele uitgeefbare kavels: rond de nieuwe insteekhaven circa 11 hectare, 1,8 op de voormalige KWS-locatie, 1 op SMST en 0,9 op de Tussendiepen In totaal gaat het om ongeveer 1,5 tot 2 hectare die wel direct beschikbaar zijn voor hergebruik. Zie figuur 2 op de volgende pagina, waarop dit is aangegeven. Bruto/nettoverhouding 79% (Bron: IBIS, 2008). Floor space index Circa 0,5 tot 0,6. 6

8 Figuur 2: direct ruimte voor inbreiding op De Haven Bron: Stec Groep (2009) en gemeente Smallingerland (2009/2010). Toelichting: er zijn op De Haven drie locaties waar direct ruimte is voor inbreiding. Deze zijn op de kaart genummerd van één tot drie. Alleen kavel (1) is volledig geschikt voor inbreiding. De kavels (2) en (3) zijn slechts voor de helft geschikt voor inbreiding. In totaal gaat het om circa 1,5 tot 2 hectare. 7

9 Tabel 2: locatieprofiel A7-Noordoost 3 A7-Noordoost Ligging en bereikbaarheid Ligging Het terrein ligt ten zuidoosten van Drachten in de noordoost oksel van de N31 en de A7. Hoewel het terrein aan de snelweg en aan een vierbaans provinciale weg ligt is het geen echte zichtlocatie; er staat een bomenrij tussen. Bereikbaarheid (vracht)auto Extern is de locatie vlot te bereiken vanaf de N31 (en de A7). Intern is er een rondweg gecreëerd, deze is niet heel breed, maar breed genoeg voor de aard van het bedrijventerrein, er zitten geen grote transporteurs die de weg intensief zullen gebruiken. Multimodaliteit Geen. Bereikbaarheid OV Er zijn vier buslijnen naar het terrein. Profiel Omvang In totaal 10 hectare bruto en 9 hectare netto. Volledig uitgegeven. Type terrein Modern gemengd, snelweglocatie. Doelgroepen Bouwnijverheid, groothandel, zakelijke dienstverlening en kleinschalige productiebedrijven. Parkmanagement Door Hanzevast. Bestemmingsplan Bebouwingspercentage Circa 40 tot 50%. kavels Parkeren Op de eigen kavel. Toch wordt er ook voor zo een klein terrein relatief veel op straat geparkeerd (voor Caparis). Bouwhoogte Tot 6 meter. 3 Naamgeving volgens IBIS Werklocaties. Ook bekend als: Noordoost Kwadrant. 8

10 Tabel 2 (vervolg): locatieprofiel A7-Noordoost A7-Noordoost Ruimtegebruik Leegstand Geen. Restkavels Over het terrein verspreid liggen enkele onbebouwde, wel uitgegeven reststroken of delen van kavels. Het gaat om ruim 1 hectare in totaal. Deze zijn echter gereserveerd voor een mogelijke, toekomstige uitbreiding van de bestaande bedrijven (en in privaat bezit). Hergebruik door een ander bedrijf is daarmee in ieder geval niet direct mogelijk. Bruto/nettoverhouding 88% (Bron: IBIS, 2008). Floor space index Circa 0,2 tot 0,3. 9

11 Tabel 3: locatieprofiel Burmaniapark Burmaniapark Ligging en bereikbaarheid Ligging Burmaniapark ligt ten noorden van Drachten en ten Noorden van de A7. Het terrein is op een zichtlocatie gelegen aan de Noorderhogeweg/Zuiderhogeweg. Bereikbaarheid (vracht)auto Extern is de locatie vlot te bereiken vanaf de N31 (via de Noorderhogeweg/Zuiderhogeweg), deze biedt toegang tot de A7. Intern is de ontsluiting wat krap, wegen zijn smal maar rondlopend; wel sluit dit stratenkarakter aan op de woon-werkfunctie van het terrein. Multimodaliteit Geen. Bereikbaarheid OV Er zijn vier buslijnen naar de rand van het terrein (Nijtap). Profiel Omvang In totaal 12 hectare bruto en 8 hectare netto. Volledig uitgegeven. Type terrein Modern gemengd maar met een hoogwaardige uitstraling, woon-werklocatie. Geschikt voor bedrijven uit de laagste milieucategorieën, 1 en 2. Doelgroepen Bouwnijverheid, groothandel, zakelijke dienstverlening en kleinschalige productiebedrijven, ook is er ruimte voor PDV op de zichtlocaties. Parkmanagement Door Hanzevast. Bestemmingsplan Bebouwingspercentage Circa 25 tot 35%. kavels Parkeren Op de eigen kavel. Bouwhoogte Tot maximaal 11 meter. Ruimtegebruik Leegstand Geen. Restkavels Geen. Bruto/nettoverhouding 77% (Bron: IBIS, 2008). Floor space index Circa 0,2 tot 0,3. 10

12 Tabel 4: locatieprofiel De Swetten De Swetten Ligging en bereikbaarheid Ligging Het terrein ligt aan de westkant van Drachten en aan de oostzijde van de Noorderhogeweg/Zuiderhogeweg. Het terrein ligt ingeklemd tussen woonwijken en bedrijventerrein De Haven. Bereikbaarheid (vracht)auto De belangrijkste interne ontsluitingswegen zijn de Lange West, de Omloop en de Moleneind Zuidzijde. Via de Noorderhogeweg zijn diverse provinciale wegen (N31, N318, N369) te bereiken evenals de A7 richting Amsterdam-Groningen. De Lange West is een tamelijk grote en drukke ontsluitingsweg, voor zowel bestemmingsverkeer als doorgaand verkeer. Dit levert echter geen specifieke hinder of ongewenste situaties op. Multimodaliteit Geen. Bereikbaarheid OV Geen. Profiel Omvang In totaal 50 hectare bruto en 40 hectare netto. Volledig uitgegeven. Type terrein Modern gemengd; het terrein is zeer dicht bebouwd. Geschikt voor bedrijven uit de laagste milieucategorieën, 1 tot en met 3. Doelgroepen Bouwnijverheid, groothandel, zakelijke dienstverlening, productie en enkele andere functies zoals PDV, ook zit er een McDonald s op het terrein. Parkmanagement Door Hanzevast. Bestemmingsplan Bebouwingspercentage Circa 55 tot 65%. kavels Parkeren Op de eigen kavel. Bouwhoogte Tot 15 meter. 11

13 Tabel 4 (vervolg): locatieprofiel De Swetten De Swetten Ruimtegebruik Veroudering Lichte ruimtelijke veroudering, sterk versnipperd over deellocaties en verspreid over zo n 50 hectare bedrijventerrein. Circa de helft daarvan is naar schatting daadwerkelijk verouderd: dus circa 25 hectare. Zie voor meer informatie ook de rapportage Herstructureringsopgave Fryslân in beeld (maart 2010), in opdracht van de provincie Friesland. Leegstand In de schouw medio 2009 leek geen leegstand te zijn op De Swetten. Dit lijkt op basis van praktijkervaring elders niet juist. Daarom is een (theoretische) berekening gemaakt op basis van 1,5% leegstand in bedrijfsruimten die de NVB in de gemeente Smallingerland constateerde (NVB, Thermometer Bedrijfsruimten 2010, peildatum medio 2009). Uitgaande van 40 hectare uitgegeven bedrijventerrein op De Swetten met een f.s.i. van 0,6-0,7 schatten wij de leegstand in op m² bvo. Restkavels Het terrein is zeer dicht bebouwd, er zijn geen bruikbare restkavels. Bruto/nettoverhouding 80% (Bron: IBIS, 2008). Floor space index Circa 0,6 tot 0,7. 12

14 Tabel 5: locatieprofiel A7-Noord A7-Noord Ligging en bereikbaarheid Ligging Het terrein ligt ten zuidoosten van Drachten ten Noorden van de A7. Het terrein ligt aan de snelweg A7, het is dan ook een goede zichtlocatie, in de toekomst zal de locatie ook zichtlocatie zijn vanaf de N31, maar deze kavels zijn nog in ontwikkeling. Bereikbaarheid (vracht)auto Extern is de locatie vlot te bereiken vanaf de N31 (dus indirect via de A7). Intern is er een ruime rondgaande ontsluiting, de straten zijn breed van opzet, ruim genoeg voor twee vrachtauto s om elkaar te passeren; er zijn enkele rotonde s om de snelheid te beperken. Multimodaliteit Geen. Bereikbaarheid OV Er zijn vier buslijnen naar de rand van het terrein. Profiel Omvang In totaal 250 hectare bruto en 110 hectare netto. Uitgeefbaar: 92 hectare netto. Type terrein Modern gemengd, snelweglocatie; de inzet langs de zichtlocaties is hoogwaardig. Doelgroepen Bouwnijverheid, groothandel, transport en logistiek, zakelijke dienstverlening en productiebedrijven. Parkmanagement Door Hanzevast. Bestemmingsplan Bebouwingspercentage Maximaal 80%. kavels Parkeren Op de eigen kavel. Bouwhoogte Tot 12 meter met uitzondering van de noordoostrand, hier maximaal 8 meter om een overgang met het buitengebied te creëren. Via een eventuele vrijstelling mag maximaal tot 16 meter gebouwd worden indien dit uit oogpunt van de bedrijfsvoering noodzakelijk wordt geacht. Ruimtegebruik Leegstand Geen. Restkavels Er is nog veel terrein uitgeefbaar, er zijn geen restkavels. Bruto/nettoverhouding 58% (Bron: IBIS, 2008). Floor space index Circa 0,2 tot 0,3. 13

15 B. QUICKSCAN OMLIGGENDE GEMEENTEN Hier vindt u een overzicht van bedrijventerreinen in omliggende gemeenten, die kúnnen concurreren met nieuwe bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Eerst benoemen we per gemeente hoeveel hectare bedrijventerrein er nog uitgeefbaar is (tabel 1). Vervolgens selecteren we hieruit de bedrijventerreinen met > 5 hectare uitgiftecapaciteit (figuur 1). Deze worden kort omschreven en tot slot beoordeeld op hun concurrentiekracht. Afstemming tussen (eventueel) concurrerende bedrijventerreinen vindt plaats in de nieuw te vormen regio. Daarnaast is het van belang te weten of er ook bedrijventerreinen buiten de regio zijn, die een deel van de vooral bovenregionale ruimtevraag afvangen. Tabel 1: concurrentieanalyse omliggende gemeenten Gemeente of regio Totaal areaal bedrijventerreinen Uitgeefbaar Concurrentiekracht Aantal Bruto hectare Netto hectare netto hectare Tytsjerksteradiel laag Achtkarspelen redelijk maar, ander marktsegment en geen ligging nabij de snelweg Grootegast (GR) laag Marum (GR) laag Leek (GR) redelijk de uitgiftecapaciteit is relatief groot dus: vooral in kwantitatieve zin Boarnsterhim laag Bron: IBIS werklocaties (2008), bewerking Stec Groep (2009). Afronding op 1 hectare. 14

16 Tabel 1 (vervolg): concurrentieanalyse omliggende gemeenten Gemeente of regio Totaal areaal bedrijventerreinen Uitgeefbaar Concurrentiekracht Aantal Bruto hectare Netto hectare netto hectare Overig A7-zone hoog gelegen langs de A7, daarmee vergelijkbaar bereikbaarheidsprofiel gericht op grotendeels dezelfde (regionale) markt Leeuwarden redelijk maar, op afstand gelegen en als provincie hoofdstad heeft Leeuwarden een ander marktprofiel Groningen-Assen laag totaal Bron: IBIS werklocaties (2008), bewerking Stec Groep (2009). Afronding op 1 hectare. Een overzicht van bedrijventerreinen met meer dan 5 hectare bedrijventerrein uit te geven is op de volgende pagina weergegeven. 4 Heerenveen, Skarsterlân en Sneek. 15

17 Figuur 1: concurrentieanalyse omliggende gemeenten Nr. 1 2 Bedrijventerrein Kloostertille West Gemeente Achtkarspelen Overtoom uitbreiding Gorredijk Opsterland 3 Leeksterveld Leek 4 Frisia 2 Boarnsterhim 5 Internationaal Bedrijvenpark Heerenveen 116,5 ha. netto 6 De Ekers Skarsterlân 13,5 ha. netto 7 Woudfennen III Skarsterlân 12,7 ha. netto 8 Newtonpark IV Leeuwarden 26,5 ha. netto 9 Eemspoort Zernike Science Groningen Groningen 41,6 ha. netto 10 Nog uitgeefbaar 12,2 ha. netto 12 ha. netto 39,9 ha. netto 7,9 ha. netto 13,9 ha. netto 16

18 Wat opvalt is dat: bedrijventerreinen met meer dan 5 uitgeefbare hectaren liggen nabij Drachten in Achtkarspelen en Opsterland. Hier ligt ook nog bedrijventerrein A7-Zuid 5 ; iets verder weg, maar in de zone van de snelweg A7 liggen het Internationaal Bedrijvenpark in Heerenveen en Leeksterveld; het Internationaal Bedrijvenpark Heerenveen ligt op redelijk grote afstand van Drachten ten noordoosten van Heerenveen, in de oksel van de A7/A32. Totale omvang: circa 170 hectare bruto en 150 hectare netto. Totaal uitgeefbaar is nog circa 115 hectare waarvan 50 terstond 6. Aanvankelijk werd het bedrijvenpark in de markt gezet voor internationale bedrijven. Nu is het terrein bestemd voor modern gemengde bedrijvigheid, met een hoogwaardige uitstraling langs de snelweg; Leeksterveld ligt ten noorden van Leek, op circa 20 kilometer afstand van Bedrijventerrein A7-Noord in Drachten. De ligging langs de snelweg A7, op tweederde van Drachten naar Groningen-stad is gunstig. Met een totale omvang van 70 hectare bruto en bijna 45 netto 7 en nog circa 40 hectare uitgiftecapaciteit gaat het om ene relatief groot, nieuw bedrijventerrein; afstemming tussen (nieuwe) bedrijventerreinen in de (nu nog) A7-zone en straks de nieuwe regio, is belangrijk voor een goed gesegmenteerd en geprogrammeerd bedrijventerreinenaanbod. Dit is een opgave van de gemeenten in de (nu nog) A7-zone gezamenlijk; daarnaast is het van belang te weten of er ook bedrijventerreinen buiten de regio zijn, die een deel van de vooral bovenregionale ruimtevraag kunnen afvangen. 5 De gemeenten Smallingerland en Opsterland werken samen in de Exploitatiemaatschappij Bedrijvenpark Drachten. Deze exploitatiemaatschappij heeft de bedrijvenparken Drachten A7-Zuid en Drachten A7-Noord in beheer. Bedrijvenpark Drachten A7-Zuid is gelegen op grondgebied van de gemeente Opsterland en behelst een terrein van 45 hectare netto en is voor een groot deel verkocht en bebouwd. Enkele reeds gevestigde bedrijven zijn Sligro, Heineken, Frisian Egg en Wadro. Er zijn nog enkele kavels beschikbaar. 6 Afronding op 5 hectare. 7 Idem. 17

19 C. VRAAGRAMING BEDRIJVENTERREINEN OP BASIS VAN DE BLM De Bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau (kort gezegd BLM) berekent de behoefte naar bedrijventerrein door te kijken naar de ontwikkeling van werkgelegenheid. Werkgelegenheid vertaalt zich met de terreinquotiënt (het ruimtegebruik per werknemer) naar ruimte. Dit is de uitbreidingsvraag. Meer over de BLM-methodiek vindt u in de tekstbox op de volgende pagina. Bij deze uitbreidingsvraag tellen we de vervangingsvraag en de bovenregionale vraag op. Hierover later meer. Samengevat: de vraag naar bedrijventerrein tot en met 2020 in Smallingerland is volgens de BLMberekening als volgt samengesteld: Figuur 1: vraagraming bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland 2020 Stap 1: Uitbreidingsvraag (BLM) Stap 2: Vervangingsvraag (0,10-0,15%) Totale vraag in de gemeente Smallingerland Stap 3: Bovenregionale vraag (5-10%) Bron: Stec Groep (2009). Hieronder zullen we deze vraagverdeling nader uitwerken. 18

20 Uitbreidingsvraag tot en met 2020 Zuidoost-Friesland: circa 98 tot 244 hectare De bedrijfsruimtemarkt is een regionale markt. Dit geldt in het bijzonder voor Drachten, dat een centrale plaats inneemt in Noord-Nederland. Stap 1 in het bepalen van de ruimtebehoefte is dan ook te kijken naar de regionale uitbreidingsvraag. De gemeente Smallingerland maakt onderdeel uit van de COROP Zuidoost- Friesland. De uitbreidingsvraag tot en met 2020 is voor Zuidoost-Friesland, volgens de BLM (Bedrijfslocatiemonitor): circa 98 tot 244 hectare (zie box). Box: Bedrijfslocatiemonitor (BLM) Eind 2005 is de BLM (CPB, 2005) verschenen. Deze geeft een update van de prognoses uit De algehele uitkomst van de nieuwe berekeningen is dat de vraag naar Bedrijventerreinen in Nederland tot en met 2020 nog toeneemt (tussen 0,4 en 1,5% per jaar), echter wel in een flink lager tempo dan in de jaren negentig (gemiddeld 2,4% per jaar). Verschillen in groeipercentages tussen regio s zijn daarbij overigens groot. Na 2020 neemt de vraag naar bedrijventerreinen in Nederland af. Afhankelijk van het scenario is zelfs sprake van een negatieve vraag. Belangrijkste oorzaak is de afname van het arbeidsaanbod na 2020 door de vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse (beroeps)bevolking. Dit speelt ook in de BLM-prognoses voor Friesland. Om te komen tot een prognose van de ruimtevraag naar bedrijventerreinen maakt de BLM onderscheidt in een viertal economische toekomstscenario s. Momenteel is het Transatlantic Market-model het meest gehanteerde model; het ministerie van VROM gebruikt en adviseert dit scenario. Global Economy (GE) gaat uit van een terugtredende overheid en een succesvolle mondiale handelsliberalisatie, hetgeen bevorderlijk is voor de economische groei en de werkgelegenheid. De vraag naar arbeid stijgt in dit scenario sneller dan het aanbod. De arbeidsreserve die in de vorm van werkloosheid aanwezig is slinkt zienderogen. In Transatlantic Market (TM) richt de EU zich op de VS waardoor een zekere Trans-Atlantische economische integratie tot stand komt. De economie wordt competitiever en flexibeler en gaat op de Amerikaanse lijken. Ook in dit scenario is de economische groei redelijk hoog en daalt de werkloosheid uiteindelijk naar circa vijf procent in In Strong Europe (SE) verloopt de Europese integratie succesvol, zowel politiek als economisch. Het sterke Europa ontwikkelt zich tot één van de supermachten in de wereld. Sociale cohesie en spreiding van welvaart staan hoog in het vaandel. Kenmerkend voor dit scenario is het gematigde ontwikkelingspatroon. De uitkomsten neigen naar het gemiddelde van alle scenario s. In Regional Communities (RC) zijn de Europese landen niet in staat om de welvaartsstaat te moderniseren en worden de problemen niet opgelost. Bovendien raakt de wereld gefragmenteerd in een aantal handelsblokken. Door dit alles komt de economische groei onder druk te staan. Het gevolg is dat de werkgelegenheid daalt en de kloof tussen vraag en aanbod verder toeneemt. 19

21 De uitbreidingsvraag voor de twee scenario s Transatlantic Market en Strong Europe in overeenstemming met de meest actuele ruimtebehoefteraming van de provincie Friesland is als volgt. Tot en met 2020 is er behoefte aan hectare netto bedrijventerrein in het TM-scenario en hectare netto bedrijventerrein in het SE-scenario. Na aftrek van de bestaande voorraad bedrijventerrein in 2001 (een hectare netto) en de uitgifte van 2001 tot en met 2008 (een 202 hectare netto) blijft er een marktvraag over van 244 hectare netto bedrijventerrein in het TM-scenario en 98 hectare netto bedrijventerrein in het SE-scenario. Tabel 1: uitbreidingsvraag bedrijventerreinen in netto hectare, , COROP Zuidoost-Friesland Groeiscenario Voorraad Behoefte Vraag Uitgifte Vraag Vraag Transatlantic Market Strong Europe Bron: CPB (2005), bewerking Stec Groep (2009). Welk scenario aan te houden? We gaan uit van het Transatlantic Market-scenario. Tot en met 2020 is er in dit scenario een vraag naar circa 244 hectare netto bedrijventerrein in Zuidoost-Friesland. Het TM-scenario is conform rijksbeleid en het recente convenant bedrijventerreinen tussen provincies (IPO) en Rijk. Het TM-scenario is ook uitgangspunt voor de ruimtebehoefteraming van de provincie Friesland. Let wel, de daadwerkelijke realisatie van nieuwe plannen dient te gebeuren op basis van feitelijke behoefte van jaar tot jaar. Een goede monitoring en interpretatie van vraag en uitgifte is dan ook essentieel, gezien de onzekerheden van prognoses en het belang van bedrijventerreinen anderzijds. 20

22 Conclusies: De uitbreidingsvraag in de periode in de COROP Zuidoost-Friesland is 98 hectare onder het SE-scenario en 244 hectare netto onder het TM-scenario. We houden het meest gebruikelijke TM-scenario aan. Uitbreidingsvraag tot en met 2020 gemeente Smallingerland: 71 tot 91 hectare netto Om te bepalen welk aandeel van de uitbreidingsvraag in de COROP Zuidoost-Friesland aan de gemeente Smallingerland kan worden toegekend, kijken wij naar de historische uitgifte. We kijken zowel naar de historische uitgifte van Smallingerland sec als van Smallingerland in combinatie met A7-Zuid (grondgebied Opsterland). A7-Zuid ligt weliswaar in de gemeente Opsterland, maar het ligt erg onder de invloed van Drachten; aan de andere zijde van de snelweg. Ook heeft er een toevloeiing van Drachtster bedrijven plaatsgevonden naar het Opsterlandse terreindeel. We rekenen twee scenario s door: het eerste scenario is het scenario waarin A7-Zuid volledig tot de Smallingerlandse terreinen wordt gerekend. Dit is in lijn met de methodiek van de provinciale behoefteraming. Het tweede scenario rekent A7-Zuid slechts voor de helft mee. De andere helft komt op het conto van gemeente Opsterland zelf. Hieronder staan de historische uitgiften per scenario weergegeven. Tabel 2: historische uitgifte bedrijventerreinen in hectare netto Uitgifteperiode COROP Zuidoost-Friesland Gemeente Smallingerland Smallingerland + 100%-aandeel A7-Zuid (Opsterland) Smallingerland + 50%-aandeel A7-Zuid (Opsterland) Absoluut = =62 (in hectare netto) Relatief 100% 24% 37% 30% (in %) Bron: IBIS Werklocaties (2008); gemeente Smallingerland (2009); gemeente Opsterland (2009). We kijken naar de laatste twee percentages van 30 en 37%. Bij een TM-scenario komt dit neer op circa 71 tot 91 hectare netto uitbreidingsvraag. 21

23 Conclusies: Smallingerland kent een aandeel van circa 30 tot 37% in de bedrijfsruimtemarkt van de COROP Zuidoost-Friesland, A7-Zuid is hierin (gedeeltelijk) meegenomen. Hieruit herleiden we een uitbreidingsvraag in de gemeente Smallingerland tot 2020 van 71 tot 91 hectare netto. Vervangingsvraag tot en met 2020 gemeente Smallingerland: circa 0,10 tot 0,15% jaarlijks. De BLM houdt geen rekening met vervangingsvraag door onttrekking. Deze vraag ontstaat wanneer verouderde bedrijventerreinen worden getransformeerd naar woningbouw of andere functies. Per gemeente kan deze vraag uiteraard sterk fluctueren. Het is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de mate van veroudering van bedrijventerreinen in een gemeente, maar ook van het gemeentelijk beleid omtrent herstructurering en transformatie. Welke ambities zijn er? Hoe hard zijn deze? We raden u wel aan nu alvast rekening te houden met de vervangingsvraag. U kunt namelijk in het tijdsbestek tot en met 2020 door eventuele transformatieplannen, uitplaatsingcapaciteit nodig hebben. Daar moet schuifruimte voor zijn. We rekenen daarom met een percentage vervangingsvraag van 0,10 tot 0,15% jaarlijks over het nu bestaande areaal bedrijventerrein in de gemeente Smallingerland. Uitgaande van 428 hectare bedrijventerrein op dit moment komt de vervangingsvraag tot en met 2020 uit op circa 7 tot 10 hectare netto. Conclusies: De vervangingsvraag in de gemeente Smallingerland is goed voor 0,10 tot 0,15% jaarlijks. Dit komt neer op 7 tot 10 hectare netto. Bovenregionale vraag tot en met 2020 gemeente Smallingerland: plus circa 5 tot 10% De BLM houdt geen rekening met bovenregionale vraag naar bedrijventerreinen. Voor veel gemeenten is de impact van bovenregionale vraag evenwel beperkt, normaliter gaat het om zo n 5 tot maximaal 10% van de vraag. In de regel lopen bedrijventerreinen vooral vol met bedrijven uit de gemeente zelf of naburige gemeenten. Voor Friese begrippen landen in Drachten relatief vaak bovenregionale vestigers. Wij gaan uit van 22

24 5 tot 10% bovenregionale vestigers voor de gemeente Smallingerland. De bovenregionale vraag komt hiermee neer op circa 4 tot 9 hectare bedrijventerrein tot en met Figuur 2: bovenregionale locatiebeslissingen in de provincie Friesland Bron: Stec Groep (2009). De bovenstaande kaart geeft een indruk van welke bovenregionale vestigers er de afgelopen jaren zijn geweest in Friesland. Het meest komt het voor in Leeuwarden, maar ook in de andere Friese steden vestigen wel ondernemers uit een andere gemeente. Op landelijke schaal echter is het aantal bovenregionale vestigers aan de lage kant. Dit is weergegeven in de figuur op de volgende pagina. 23

25 Figuur 3: bovenregionale locatiebeslissingen in Nederland Bron: Stec Groep (2009). 24

26 Conclusies: Friesland kent een relatief lage bovenregionale instroom van bedrijven. Drachten is op peil met het Friese gemiddelde van bovenregionale vestigers. Hierom gaan we voor bovenregionale vraag in Smallingerland uit van circa 5 tot 10%. Dit komt neer op circa 4 tot 9 hectare netto. Totale vraag naar bedrijventerreinen tot en met 2020 gemeente Smallingerland: circa 82 tot 110 hectare netto De ruimtevraag volgens doorrekening van de BLM-methode is voor de gemeente Smallingerland een optelsom van de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag en de bovenregionale vraag. In de tabel hieronder staat dit overzichtelijk weergegeven. Tabel 3: totale vraag naar bedrijventerreinen gemeente Smallingerland 2020 Vraag Minimaal: Inclusief A7-Zuid Maximaal: Inclusief A7-Zuid Minimaal: Inclusief 50% A7-zuid Maximaal: Inclusief 50% A7-zuid Uitbreidingsvraag TM Vervangingsvraag (0,10-0,15%) Bovenregionaal (5%-10%) Totaal Bron: Stec Groep (2009). Conclusies: Volgens de BLM is de totale bedrijventerreinbehoefte tot en met 2020 een optelsom van de uitbreidingsvraag, de vervangingsvraag en de bovenregionale vraag. Deze komt in de gemeente Smallingerland neer op circa 82 tot 110 hectare netto. 25

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Boonsweg, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel

Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel Factsheet bedrijventerrein Stormpolder, Gemeente Krimpen aan de IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven

Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Bijlage 4 (bij Kantorenstrategie Eindhoven, 2012 2020) Onderbouwing berekening nieuwbouwbehoefte aan kantoren in Eindhoven Uit: Bijlagenboek bij STEC rapportage Naar een sterke Eindhovense kantorenmarkt

Nadere informatie

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Vijfsluizen (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Vijfsluizen Gemeente Schiedam FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN VIJFSLUIZEN,

Nadere informatie

STRATEGIE WERKLOCATIES 2020 GEMEENTE SMALLINGERLAND. Stec Groep B.V. Peije Bruil, Sjoerd Korsuize en Laura Engelbertink Juli 2010

STRATEGIE WERKLOCATIES 2020 GEMEENTE SMALLINGERLAND. Stec Groep B.V. Peije Bruil, Sjoerd Korsuize en Laura Engelbertink Juli 2010 STRATEGIE WERKLOCATIES 2020 GEMEENTE SMALLINGERLAND Stec Groep B.V. Peije Bruil, Sjoerd Korsuize en Laura Engelbertink Juli 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Aanpak 2 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kerkerak (Sliedrecht) Waardeloos of waardevol? Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kerkerak, Gemeente Sliedrecht A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient (Capelle a/d IJssel) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein De Mient, gemeente Capelle a/d IJssel A. Inleiding Deze factsheet geeft

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder (Maassluis) Maatschappelijke Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kapelpolder, gemeente Maassluis A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief meetbare

Nadere informatie

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Kethelvaart (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Kethelvaart Gemeente Schiedam 1. FACTSHEET BEDRIJVENTERREIN KETHELVAART,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD

ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE PINNEPOT IS BOVENGEMIDDELD Bovengemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Pinnepot is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

1. VRAAGAANBODANALYSE

1. VRAAGAANBODANALYSE BIJLAGE A 1. VRAAGAANBODANALYSE In deze bijlage gaan we in op het aanbod en de vraag op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau. In paragraaf 1 zetten we de aanpak uiteen. Daarna leest u achtereenvolgens

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

BIJLAGE A KENGETALLEN In deze bijlage geven we in overzichtelijke tabellen de kengetallen weer die gebruikt zijn ter bepaling van de effecten van het kantoren- en bedrijventerreinenprogramma voor de regio

Nadere informatie

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014

Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen. Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Marktonderzoek bedrijventerreinen gemeente Dalfsen Bestuurlijke eindrapportage 28 februari 2014 Inleiding BMC heeft in opdracht van de gemeente Dalfsen een marktonderzoek uitgevoerd naar de lokale behoefte

Nadere informatie

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West

Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Inventarisatie vraag en aanbod Waalweelde West Op verzoek van de provincie Gelderland hebben we een uitsnede van vraag en aanbod gemaakt voor het gebied Waalweelde west. Gemeenten behorende tot regio Waalweelde

Nadere informatie

MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III Stec Groep aan Heijmans Vastgoed

MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III Stec Groep aan Heijmans Vastgoed MARKTONDERBOUWING KRUISWIJK III eindrapport Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort, Erik Jan van Dijk 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 De situatie 1 1.2 Werkwijze en leeswijzer 1 2. MARKTONDERBOUWING

Nadere informatie

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld

MEOB. Inleiding. Factsheet. MEOB in beeld Inleiding in beeld (gemeente Oegstgeest) is een van de terreinen die in kader van de regionale bedrijventerreinenstrategie Holland-Rijnland op de rol staan voor een pilot herstructurering. In deze sheet

Nadere informatie

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN BIJLAGE A 1. STADSREGIO ARNHEM/NIJMEGEN 1.1 Westervoortsedijk/ t Broek, Arnhem Algemene kenmerken Oppervlakte (netto ha) Totale oppervlakte: 130,0 ha. Netto uitgeefbaar: 14,8 ha. Levensfase Bedrijventerrein

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen

Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen Stand van zaken bedrijventerreinen - uitgifte en aanbod - Regio Groningen-Assen IJkmoment 1-1-2015 Versie 1.1 Regio Groningen-Assen Groningen, 26 maart 2015 Inleiding Jaarlijks stellen de deelnemers aan

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK

PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK PROJECTINFORMATIE BEDRIJVENPARK HONDERDLAND FASE 2 MAASDIJK BETREFT Na de succesvolle uitgave bedrijvenpark Honderdland fase 1, waar in de afgelopen jaren circa 45 hectare tuinbouwgebied is getransformeerd

Nadere informatie

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2

Samen Sterk! Bijlagen Samenwerkingsagenda Werklocaties Regio Amersfoort 2030 2 Colofon Opdracht Regio Amersfoort, maart 2011 Uitvoering Ambtelijke begeleidingsgroep en Stec Groep B.V. Peter van Geffen, Esther Geuting, Boudewijn Kuijl en Laura Engelbertink Vormgeving Concreet geeft

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen

KANTOREN NOORD-NEDERLAND Drenthe, Friesland en Groningen Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Bedrijventerreinen in Fryslân

Bedrijventerreinen in Fryslân Bedrijventerreinen in Fryslân Vraagprognoses tot 2030 Auteurs: Peter Louter Pim van Eikeren Opdrachtgever: Provincie Fryslân Contactpersonen bij opdrachtgever: Frans Kleijsen Bureau Louter Rotterdamseweg

Nadere informatie

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter

Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam. 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Vastgoed waarde op Graveland Zuid Spaanse Polder Schiedam 23 mei 2012 Desirée Uitzetter Even voorstellen.. Stec groep: adviesbureau Gebieden Gebouwen Grond Geld bedrijventerreinen!! Wat zien we landelijk

Nadere informatie

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT

BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT BIJLAGE D KANTOREN-, HOTEL- EN WONINGMARKT WEERT Kantorenmarkt Weert Tot 2020 zeer beperkte behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Weert, er is al meer dan voldoende aanbod van kantoorruimte, toevoegen van

Nadere informatie

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Bedrijventerrein Meerpaal. Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Bedrijventerrein Meerpaal Ruimte en kwaliteit aan de rand van Houten Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Meerpaal Directe aansluiting op A27 Goede infrastructuur op het terrein Hoogwaardige

Nadere informatie

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum

Oppervlakte (in ha) netto oppervlak nog uitgeefbaar werkz.pers. per ha 71. Infrastructuur Afstand tot: Rijksweg A20 NS-station Schiedam Centrum 1 Kethelvaart Het bedrijventerrein Kethelvaart is gelegen in Schiedam Noord in de wijk Kethel, omgeven door de nieuwbouwwijken Tuindorp, Woudhoek en Spaland. Het bedrijventerrein ligt naast de dorpskern

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD

Charloisse Poort. stec groep ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD ECONOMISCHE WAARDE CHARLOISSE POORT IS GEMIDDELD Gemiddelde economische waarde, goed perspectief Het economisch effect van Charloisse Poort is uitgedrukt in een score. Deze score geeft op basis van objectief

Nadere informatie

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005

IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 IBIS WERKLOCATIES 2005 De stand in planning en uitgifte van bedrijventerreinen 1 januari 2005 ARCADIS en Stec Groep In opdracht van het Ministerie van VROM December 2005 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1 1. DOEL

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT

KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT BIJLAGE A KANTOORTYPOLOGIE AMERSFOORT In deze bijlage vindt u de kwalitatieve vraag naar kantoren in de gemeente Amersfoort toegelicht. Basis voor deze kwalitatieve vraagraming is de segmentering in vier

Nadere informatie

REGIONALE KANTOREN- EN BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOEKSCHE WAARD EINDRAPPORT Stec Groep aan Commissie Hoeksche Waard

REGIONALE KANTOREN- EN BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOEKSCHE WAARD EINDRAPPORT Stec Groep aan Commissie Hoeksche Waard REGIONALE KANTOREN- EN BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOEKSCHE WAARD EINDRAPPORT Stec Groep aan Commissie Hoeksche Waard Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem Juli 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Utrecht De Wetering (ID)

Utrecht De Wetering (ID) Utrecht De Wetering (ID) Voorwaarden Max. aantal BVO Enkele percelen (met o.a. de bestemming Kantoor, Gemengd (uit te werken), Gemengd 2 en Bedrijventerrein ) binnen dit bestemmingsplan zijn niet meegenomen

Nadere informatie

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak

BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD. Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak BOVENREGIONAAL BEDRIJVENTERREIN HOEKSCHE WAARD Notitie over het door Buck Consultants uitgevoerde onderzoek naar nut en noodzaak Juni 2006 Han Olden STOGO onderzoek + advies Niasstraat 1 3531 WR Utrecht

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

PEILING. TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3630196 Aan : gemeenteraad Datum : 25 november 2010 Portefeuillehouder : Wethouder G. Boeve TITEL Analyse en aanscherpen vraagstukken Visie werklocaties

Nadere informatie

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving

Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen. Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan bedrijventerrein Kellen Programma van eisen voor investeringsvriendelijke regelgeving Ontwikkelplan Kellen 1 Feiten en cijfers Kellen 2 Waarom is het goed ondernemen op Kellen? 3 Kernwaarden

Nadere informatie

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN

NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN NOTITIE COLLEGES BESLUITVORMING AFSPRAKEN KWALITEIT BEDRIJVENTERREINEN REGIO GRONINGEN-ASSEN Notitie voor: Colleges van B&W van de deelnemers aan het regionaal programma Bedrijventerreinen van de Regio

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2015 aanzienlijk gestegen. Het aantal werkzame personen is toegenomen met 1,4% (1.700). Het totaal komt hiermee op ruim 119.000 arbeidsplaatsen (voltijds)

Nadere informatie

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha.

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha. Aan: Pfo Economie Van: A.J. Moerkerke Betreft: Aanbodanalyse bedrijventerreinen Hoeksche Waard Samenvatting en conclusie In deze notitie is met behulp van beschikbare gegevens van provincie en gemeenten

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREINVISIE 2010-2020 GEMEENTE HEERENVEEN

BEDRIJVENTERREINVISIE 2010-2020 GEMEENTE HEERENVEEN BEDRIJVENTERREINVISIE 2010-2020 GEMEENTE HEERENVEEN Haskerveen IBF De Kavels Kanaal Gemeente Heerenveen Dienst Visie en Ontwikkeling, Afdeling Visie en Beleid Vastgesteld door gemeenteraad d.d. 2011-03-28

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NUT EN NOODZAAK DISTRIPORT GLASHELDER IN BEELD Stec Groep aan Provincie Noord-Holland

NUT EN NOODZAAK DISTRIPORT GLASHELDER IN BEELD Stec Groep aan Provincie Noord-Holland NUT EN NOODZAAK DISTRIPORT GLASHELDER IN BEELD Stec Groep aan Provincie Noord-Holland Stec Groep B.V. Esther Geuting, Evert-Jan de Kort, Harry Hendriks en Boudewijn Kuijl Oktober 2011 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide. Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht

Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide. Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide Stec Groep in opdracht van gemeente Woensdrecht Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 8 juli 2014 Onderbouwing ruimtebehoefte De Kooi Hoogerheide Onderbouwing ruimtebehoefte

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2012-2013 Inleiding Begin juni 2012 verscheen de rapportage UWV Arbeidsmarktprognose 2012-2013 Met een doorkijk naar 2017". Hierin worden

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 28/2013 Datum : B&W datum : 19 maart 2013 Portefeuillehouder : J. Teeuwsen Onderwerp : Behoefte-onderzoek bedrijventerrein Aalten-West Aanleiding Als gevolg van een

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo

Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo Marktanalyse kantoren, laboratoria en bedrijfsruimte Bleizo Uitgevoerd in opdracht van: Gemeenschappelijke regeling Bleizo Januari 2010 Inhoudsopgave 0 Samenvatting en conclusies 1 Introductie 2 Bedrijventerrein

Nadere informatie

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond

Bedrijventerrein. Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Bedrijventerrein Roerstreek-Zuid Roermond Knooppunt van bedrijvigheid! Onder andere UPS, Transcargo en Aldi Distributiecentrum Zuid Nederland gingen u reeds voor

Nadere informatie

FACTS EN FIGURES RONDOM H2O Definitief Concept. Stec Groep aan Bedrijvenpark H2O

FACTS EN FIGURES RONDOM H2O Definitief Concept. Stec Groep aan Bedrijvenpark H2O FACTS EN FIGURES RONDOM H2O Definitief Concept Stec Groep aan Bedrijvenpark H2O Stec Groep B.V. Esther Geuting, Harry Hendriks en Boudewijn Kuijl 27 februari 2013 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SUMMARY 1 1.

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen in Raalte. Nut en noodzaak van De Zegge VII

Vraag naar bedrijventerreinen in Raalte. Nut en noodzaak van De Zegge VII Vraag naar bedrijventerreinen in Raalte Nut en noodzaak van De Zegge VII Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Gemeente Raalte

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt!

Vergrijzing, verkleuring en individualisering. Voor wie verstandig handelt! Vergrijzing, verkleuring en individualisering Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusies Invloed Impact Bronnen Vergrijzing, verkleuring en individualisering De wereldbevolking neemt toe, waarbij

Nadere informatie

MARKTTECHNISCHE ONTWIKKELRICHTING BOEKELERMEER HEILOO Stec Groep aan Gemeente Heiloo

MARKTTECHNISCHE ONTWIKKELRICHTING BOEKELERMEER HEILOO Stec Groep aan Gemeente Heiloo MARKTTECHNISCHE ONTWIKKELRICHTING BOEKELERMEER HEILOO Stec Groep aan Gemeente Heiloo Stec Groep B.V. Esther Geuting, Niels Klein Lankhorst en Hinke Quarré Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 1.1 Uw

Nadere informatie

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013

Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Leidraad Herstructurering Bedrijventerreinen gemeente Woerden versie 30 augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Doelen 3. Kaders en richtlijnen 4. Samenwerking 5. Hoe gaat de gemeente te werk?

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGSOPGAVE FRYSLÂN IN BEELD Stec Groep aan provincie Fryslân

HERSTRUCTURERINGSOPGAVE FRYSLÂN IN BEELD Stec Groep aan provincie Fryslân HERSTRUCTURERINGSOPGAVE FRYSLÂN IN BEELD Stec Groep aan provincie Fryslân Stec Groep B.V. Peije Bruil, Laura Engelbertink en Sjoerd Korsuize Maart 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE 1 1.1 Achtergrond 1

Nadere informatie

v e r s i e 2 0 1 4 Naam gemeente De naam van de gemeente waarin (het grootste deel van) het bedrijventerrein gelegen is.

v e r s i e 2 0 1 4 Naam gemeente De naam van de gemeente waarin (het grootste deel van) het bedrijventerrein gelegen is. D e f i n i t i e l i j s t b e d r i j v e n t e r r e i n e n b i j d e M o n i t o r W e r k l o c a t i e s v a n d e P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d v e r s i e 2 0 1 4 Bedrijventerrein

Nadere informatie

fluchskrift

fluchskrift Wonen in Fryslân Afgelopen jaren minder toename woningen In 2011 bedraagt de totale woningvoorraad in Fryslân 282.689 woningen. In 2000 bestond de totale woningvoorraad nog uit 261.849 woningen. Tussen

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Regiobericht 1.0 Noord

Regiobericht 1.0 Noord Economie, innovatie, werk en inkomen 1 Kenmerken van het landsdeel Het landsdeel Noord bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies werken samen in het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep

BIJLAGE. Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland. Stec Groep BIJLAGE Economische Effectrapportages Bedrijventerreinen Holland Rijnland Stec Groep In deze bijlage vindt u de EER-factsheets van de 21 onderzochte bedrijventerreinen in Holland Rijnland. We sluiten de

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognose

Regionale arbeidsmarktprognose Provincie Zeeland Afdeling Economie Regionale arbeidsmarktprognose 2011-2012 Inleiding Begin juni 2011 verscheen de rapportage UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011-2012 Met een doorkijk naar 2016".

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

Provincie als regisseur kantorenmarkt

Provincie als regisseur kantorenmarkt Provincie als regisseur kantorenmarkt Spielburg of scheidsrechter? Inhoud: een concurrerend vestigingsmilieu voor kantoren met een evenwichtige vraagaanbod situatie (kwantitatief en kwalitatief) Regels:

Nadere informatie

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl

: Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 : ks.van.der.velden@deventer.nl Grondprijzenbrief 2014 Gemeente Deventer januari 2014 1 Uitgave : Team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer Naam : K. van der Velden Telefoonnummer : 693503 Mail : ks.van.der.velden@deventer.nl 2 Inhoud

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Ruimte voor lokale bedrijvigheid

Ruimte voor lokale bedrijvigheid Ruimte voor lokale bedrijvigheid In het kader van de ontwerpopgave Roden-Leek wordt onder andere gezocht naar een geschikte locatie voor 50 hectare bedrijventerrein ten behoeve van de lokale Noordenvelder

Nadere informatie

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen

bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen PROJECT KOOPINFORMATIE bouwkavels Coenecoop III te Waddinxveen BLAD 1 Project : Coenecoop III is aantrekkelijk voor middelgrote en kleinere bedrijven die actief zijn in de lichte industrie en zakelijk

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie frys1n

provinsje fryslân provincie frys1n Voor Er provinsje fryslân provincie frys1n postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van de Provincie Fryslan Postbus 20120

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes

De Toekomst van Bedrijventerreinen. Gusta Renes De Toekomst van Bedrijventerreinen Gusta Renes Inleiding Beeldvorming bedrijventerreinen Veel (nieuwe) bedrijventerreinen Veel grond beschikbaar voor uitgifte Weinig samenwerking tussen gemeenten Lage

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

KANTORENNOTA BREDA 2020

KANTORENNOTA BREDA 2020 KANTORENNOTA BREDA 2020 Directie Ontwikkeling september 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1 Doelstelling en aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 5 2. HUIDIGE KANTORENMARKT IN BREDA 6 2.1 Schets lokale markt 6

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen

Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop. Windmolenbos Haelen Bedrijfsruimte vanaf 120m2 te koop Industrie terrein Windmolenbos Haelen Inleiding Kleinschalige bedrijvigheid vormt een belangrijke bron van vernieuwing en dynamiek in de economie, het zijn de gangmakers

Nadere informatie

Dintelmond: voorbereid op de toekomst

Dintelmond: voorbereid op de toekomst Dintelmond: voorbereid op de toekomst Gemeente Moerdijk Stec Groep, 27 november 2013 Evert-Jan de Kort & Erik Jan van Dijk programma 7.15 uur: ontvangst met koffie en broodjes 7.30 uur: opening/welkomstwoord

Nadere informatie

ONDERZOEKMEMORANDUM. De vraag naar zware industrieterreinen. 1. Inleiding. 2. De uitbreidingsvraag

ONDERZOEKMEMORANDUM. De vraag naar zware industrieterreinen. 1. Inleiding. 2. De uitbreidingsvraag ONDERZOEKMEMORANDUM De vraag naar zware industrieterreinen 1. Inleiding Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven meer en meer algemene vestigingseisen hanteren in plaats zich te richten op specifieke locatiekenmerken.

Nadere informatie