Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De notulen werden in ontwerp per mail overgemaakt aan de raadsleden en liggen eveneens ter inzage in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. Zie notulenboek 2 Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Pittem - advies nopens de rekening De rekening voor het dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw wordt aan de gemeenteraad voorgelegd voor advies. De gemeentelijke tussenkomst in de werking van de Kerkfabriek bedroeg voor 2010: - In gewone dienst : ,49 euro. - Investeringen : ,00 euro. De rekening 2010 sluit voor de exploitatie af met een batig saldo van ,90 euro en voor de investeringen in evenwicht. Gezien de goede opvolging van de restauratiewerken aan de toren, kon de kerkfabriek een gedeelte van de investeringstoelage ten bedrage van ,71 euro terugstorten in de gemeentekas. Rekening 2010 en bewijsstukken zie dossier Aan de raad wordt gevraagd om gunstig advies te verlenen aan de rekening dienstjaar 2010 van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. 3 Patrimonium - aankoop van een woning met bijhorende grond gelegen Fonteinestraat 18 De woning van de heer en mevr. André De Vreese De Koninck, Fonteinestraat 18 wordt te koop aangeboden. Deze woning met bijhorende grond, met een totale oppervlakte van 21 a 12 ca, is gelegen naast de in aanbouw zijnde technische loods, jeugdlokalen, muziekschool en buitenschoolse kinderopvang. Aangezien dat naast de muziekschool en jeugdlokalen nu ook de buitenschoolse kinderopvang zal ondergebracht worden in dit nieuwbouwproject zal er bijkomende nood zijn aan parkeerplaatsen. Het aanliggend perceel, eigendom van het echtpaar André De Vreese-De Koninck is een ideale plaats om bijkomende parkeerplaatsen te creëren en het is dan ook opportuun deze eigendom aan te kopen. Het Aankoopcomité te Kortrijk werd verzocht om de onderhandelingen te starten met de eigenaars met het oog op de aankoop van deze woning. Op 23 maart 2011 werd door de eigenaars, de heer en mevr. André De Vreese De Koninck, de verkoopbelofte ondertekend, mits de prijs van euro Voorstelling van beslissing : Goedkeuring wordt gevraagd van de verkoopbelofte van de woning Fonteinestraat 18, momenteel eigendom van de heer en mevr. André De Vreese De Koninck.

2 4 Patrimonium - overdracht van gronden in de Tiengebodenstraat voor opname in het openbaar domein. In de Tiengebodenstraat dient een uitbreiding van nutsleidingen te gebeuren. Ter hoogte van bepaalde percelen kunnen de leidingen nog niet op openbaar domein geplaatst worden. De totale oppervlakte van de over te dragen grond bedraagt 55 m². Een officieel metingsplan werd opgemaakt door de heer Gerard D Halluin, landmeter. Aan het Aankoopcomité werd gevraagd om de onderhandelingen te starten voor kosteloze grondafstand omwille van openbaar nut. Er zijn drie eigenaars die grond dienen af te staan nl. : - de heer en mevr. Georges Snauwaert, Keltenlaan 26, 9880 Aalter 24 m² - de heer Benny Segers, Italiënstraat 5, 8740 Pittem 22 m² - de heer Gino Vanhoorenweghe, Heidenskerkhofstraat 24, 8740 Pittem 9 m² Door de heer Ides Andries, commissaris van het aankoopcomité van Kortrijk werd overgegaan tot het verlijden van de akte van de overdracht van grond door de heer en mevr. Georges Snauwaert op 8 maart Door de heer Ides Andries, commissaris van het aankoopcomité van Kortrijk werd overgegaan tot het verlijden van de akte van de overdracht van grond door de heer Benny Segers op 16 maart De gronden worden kosteloos afgestaan voor inname in het openbaar domein. De gemeente zal instaan voor het plaatsen van een nieuwe afsluiting ter hoogte van de eigendom van het echtpaar Georges Snauwaert. Goedkeuring wordt gevraagd voor de akten van kosteloze overdracht van gronden in de Tiengebodenstraat voor inname bij het openbaar domein opgemaakt door de heer Ides Andries, commissaris bij het aankoopcomité te Kortrijk. 5 Patrimonium - Project De Fontein - bouwen van jeugd- en muzieklokalen - perceel 6 : bevloering - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. In de vergadering van het schepencollege van 25 juni 2003 werd de opdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken voor het bouwen van duurzame jeugdlokalen in de Fonteinestraat 22 gegund aan architectenbureau Naert, Brugsesteenweg 223, 8740 Pittem. De stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van de duurzame jeugdlokalen werd door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar verleend op datum van 25 mei De ruwbouwwerken zijn in uitvoering, het buitenschrijnwerk werd gegund, de aanbestedingen voor elektriciteit, sanitair en verwarrming zullen plaats vinden op 10 mei 2011 en om onnodig tijdverlies te voorkomen kan tevens overgegaan worden tot aanbesteding van het dossier voor de bevloering. Door het Architectenbureau Naert werd het bestek en plannen hiervoor opgemaakt. De werken worden geraamd op ,72 exclusief btw en zullen gegund worden na openbare aanbesteding.

3 Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd van het bestek en de gunningswijze voor het project De Fontein - bouwen van jeugd- en muzieklokalen perceel 6 bevloering. 6 Gaselwest beslissing in verband met de voorgestelde kapitaalsoperatie De Raad van Bestuur van Gaselwest heeft op 25 februari 2011 beslist over te gaan tot een dubbele kapitaalbeweging: (1) eerst wordt het kapitaal van Gaselwest voor alle vennoten proportioneel verminderd door terugbetaling op alle aandelen A (het aantal aandelen A blijft daardoor onveranderd); (2) onmiddellijk daaropvolgend wordt het kapitaal verhoogd (aandelen F en winstbewijzen E ). De aangesloten maatschappij Electrabel heeft aangekondigd niet deel te nemen aan deze kapitaalverhoging, zodat dit deel van de operatie de facto enkel open staat voor de aangesloten openbare besturen. Vermits de aan de openbare besturen toegewezen bedragen in de kapitaalverhoging overeenstemmen met deze van hun aandeel in de kapitaalvermindering, zijn er van de kant van de openbare besturen geen bijkomende middelen vereist. De kapitaaloperatie zal plaatsvinden onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring van een statutenwijziging die geagendeerd is op de Algemene Vergadering van 24 juni 2011 (waarvan de dagorde besproken wordt tijdens het volgend agendapunt) en anderzijds een globaal bereikt inschrijvingsbedrag door de aangesloten gemeenten dat overeenkomt met minstens 90% van de door Gaselwest voorgestelde kapitaalverhoging. Waarom intekenen op de kapitaalverhoging? - Uit het strategisch plan op lange termijn inzake distributienetbeheer blijkt dat er tussen 2010 en 2018 een gestage groei van investeringen zal zijn, waardoor de RAB (Regulated Asset Base) van Gaselwest in de komende jaren evenredig zal stijgen, met overeenstemmende evolutie van de billijke vergoeding. - Zo resulteert de dubbele kapitaalbeweging reeds vanaf midden 2011 in een verhoogd rendement in hoofde van de openbare besturen door de stijging van hun proportioneel aandeel van in de eerste (gunstige) regulatoire vergoedingsschijf; - Het voordeel over de periode wordt voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders geschat op ruim 37 miljoen euro extra billijke vergoeding, bij volledige uitrol van het project Slimme Meters. Bijgevolg is ook voor Pittem hier een financieel voordeel aan verbonden. Het gemiddelde gezamenlijke rendement voor de aandelen F en de winstbewijzen E + E over de periode beloopt 6,25% wat hoger is dan het aandelenrendement voor andere energieparticipaties (Elia, Fluxys). Zelfs binnen de tweede regulatoire schijf is het rendement circa 1 % hoger dan de momenteel gangbare vergoeding voor ontlening door de gemeenten bij de financiële instellingen. De basis van de vergoeding is wettelijk verankerd via de koninklijke besluiten d.d. 2 september 2008 m.b.t. het meerjarentarief. - Een loutere reductie van het kapitaal zou momenteel niet aangewezen zijn om te vermijden dat het Eigen Vermogen op termijn onder de drempel van één derde van de RAB zou duiken zodat er in de komende jaren meerdere kapitaalverhogingen (met kapitaalinjectie) zouden moeten worden doorgevoerd. - Het is aan te bevelen dat de openbare besturen voldoende buffer aanhouden waardoor het mogelijk is om in geval van niet-verlenging van de samenwerking met Electrabel, het overeenstemmend kapitaal van Electrabel over te nemen (en dat vergoed wordt in de eerste regulatoire schijf). Hoe intekenen? Deze kapitaalverhoging valt uiteen in twee rondes: - in een eerste ronde (zonder kapitaalinjectie) beslist het bestuur in te tekenen op een bedrag van ,27 euro voor de activiteit elektriciteit (aandelen Fe + winstbewijzen E e) en ,30 euro voor de activiteit gas (aandelen Fg + winstbewijzen E g). Deze bedragen werden als ons aandeel in het totale bedrag van ,83 euro bepaald a rato van ons huidig aandeel (aantal aandelen A ) in elke activiteit ten opzichte van het huidige totale aantal aandelen A toekomend aan de openbare sector binnen de beide activiteitsdomeinen van Gaselwest. Deze bedragen stemmen overeen met ons deel in de kapitaalvermindering, waardoor er geen storting van cashmiddelen is.

4 - in een tweede ronde (met kapitaalinjectie) kan het bestuur voor elke activiteit (elektriciteit en gas) beslissen tot intekening op een bijkomend bedrag, op voorwaarde dat niet alle openbare besturen zouden intekenen op het hen toekomend deel uit de eerste ronde. In deze tweede ronde zal de toekenning gebeuren a rato van de opgegeven bedragen; bij overintekening zal worden overgegaan tot een proportionele reductie in functie van de door de geïnteresseerden opgegeven bedragen, bij voorrang toe te wijzen aan de aandelen F. Indien de gemeenteraad zou opteren voor een deelname aan de tweede ronde, zal Gaselwest ons ten laatste op 20 juni 2011 informeren over de uiteindelijke bedragen waarvoor ons bestuur inschrijft. Het bedrag waarvoor ons bestuur deelneemt aan de kapitaalverhoging in de tweede ronde, dient vóór 30 juni 2011 gestort te worden op rekeningnummer BE van Gaselwest, met de vermelding Kapitaalverhoging Gaselwest Het college stelt evenwel voor om NIET in te tekenen op een eventuele tweede ronde. De raad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de voorgestelde kapitaaloperatie van de intercommunale vereniging Gaselwest en in te schrijven op de kapitaalsverhoging voor de eerste ronde. 7 Gaselwest goedkeuring statutenwijziging, bespreking agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van vrijdag 24 juni Krachtens artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de intercommunales, waarbij de gemeente aangesloten is, concreet worden ingevuld. Dit houdt in dat de agenda van de algemene vergadering van Gaselwest van vrijdag 24 juni 2011 ter bespreking aan de gemeenteraadsleden dient voorgelegd te worden. De gemeente werd opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de algemene vergadering van de aandeelhouders van Gaselwest op vrijdag 24 juni 2011 om 11 uur in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde, met volgende agenda: 1. Goedkeuring van de statutenwijzigingen en bijlage 2. Verslagen van de raad van bestuur, het college van commissarissen en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels) 4. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders, de commissarissen en de commissaris met betrekking tot het boekjaar Statutaire benoemingen 6. Statutaire mededelingen De gemeenteraad bepaalt zijn standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene buitengewone vergadering. Oproep en nadere toelichting agendapunten: zie dossier. De raad wordt gevraagd de agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van Gaselwest goed te keuren en het standpunt te bepalen van de vertegenwoordiger. 8 I.V.I.O. bespreking agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van 16 mei 2011 te Izegem. Krachtens artikels 44 en 65 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de intercommunales, waarbij de gemeente aangesloten is, concreet worden ingevuld.

5 Dit houdt in dat de agenda van de gewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 16 mei 2011 ter bespreking aan de gemeenteraadsleden dient voorgelegd te worden. Bij aangetekend schrijven van 24 maart 2011 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 16 mei 2011 met volgende agenda : 1. Goedkeuring verslag van de Raad van Bestuur over het dienstjaar Kennisname verslag van de heer commissaris-revisor 3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december Winstverdeling 5. Kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris-revisor voor het boekjaar Verlenging mandaat bedrijfsrevisor voor de duur van 3 jaar 7. Varia De gemeenteraad bepaalt zijn standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de gewone algemene vergadering. goedkeuring te verlenen aan de agenda en bepaling van het standpunt van de vertegenwoordiger in de gewone algemene vergadering van maandag 16 mei I.V.I.O. - aanduiding van een vertegenwoordiger van de gemeente in de gewone algemene vergadering op 16 mei 2011 te Izegem. De raad dient een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger van de gemeente aan te duiden voor de gewone algemene vergadering I.V.I.O. van 16 mei Krachtens artikel 44 van het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraad uit haar leden en dient de benoemingsprocedure voor elke algemene vergadering herhaald te worden. Bij aangetekend schrijven van 24 maart 2011 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de zitting van de gewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 16 mei 2011 in de kantoren van I.V.I.O., Lodewijk de Raetlaan 12, 8870 Izegem. De gemeenteraad dient bij geheime stemming over te gaan tot voordracht van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van I.V.I.O. van maandag 16 mei W.V.I. - bespreking agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 20 mei 2011 te Moorslede. Krachtens artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking moet het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van de intercommunales, waarbij de gemeente aangesloten is, concreet worden ingevuld. Dit houdt in dat de agenda van de gewone algemene vergadering van de W.V.I. van vrijdag 20 mei 2011 om 16 uur in GC De Bunder, Iepersestraat 22, 8890 Moorslede ter bespreking aan de gemeenteraadsleden dient voorgelegd te worden. Agenda : 1. Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering van 8 december Verslag van de raad van bestuur 3. Verslag van de commissaris-revisor 4. Jaarrekeningen Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor 6. Benoeming van de heer Didier Vandeputte in het regionaal comité Roeselare-Tielt 7. Mededelingen

6 De gemeenteraad bepaalt zijn standpunt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene gewone vergadering. goedkeuring te verlenen aan de agenda en bepaling van het standpunt van de vertegenwoordiger in de gewone algemene vergadering van de W.V.I. van 20 mei W.V.I. - aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeente in de algemene vergadering van 20 mei 2010 te Moorslede. Artikel 44 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking bepaalt dat de vertegenwoordigers van de vennootgemeenten voor de algemene vergadering door de gemeenteraden rechtstreeks uit hun leden wordt aangewezen. Bij aangetekend schrijven van 18 maart 2011 werd de gemeente opgeroepen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van W.V.I. van vrijdag 20 mei aanstaande te Moorslede. De gemeenteraad dient bij geheime stemming over te gaan tot de voordracht van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de gewone algemene vergadering van W.V.I. van vrijdag 20 mei 2010 te Moorslede. 12 Sport goedkeuring tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan Het decreet Sport voor allen is drie jaar oud. Centraal in dit sportbeleid staat het sportbeleidsplan die in 2007 opgemaakt werd voor de bestuursperiode Decretaal werd vastgelegd dat het sportbeleidsplan moet geëvalueerd worden op het bereiken van strategische en operationele doelstellingen. De tussentijdse evaluatie moet geadviseerd worden door de Sportraad en goedgekeurd worden door het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad. Vóór 1 september 2011 moet de evaluatie, samen met het jaarlijks verslag 2010, aan Bloso worden overgemaakt. De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan werd gunstig geadviseerd door het bestuur van de sportraad op 22 februari 2011 en goedgekeurd in het College van Burgemeester en Schepenen op 9 maart 2011, en zal besproken worden op de algemene vergadering van de sportraad op 17 mei Het getekende advies van de sportraad vindt u als bijlage. Voorstel van beslissing : Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan. 13 Brandweer - hervorming van de civiele veiligheid : operationele prezone van de hulpverleningszone 2 West-Vlaanderen : bekrachtigen van de onderliggende overeenkomst in het kader van de verlenging van de OPZ overeenkomst in Ingevolge de hervorming van de civiele veiligheid keurde de gemeenteraad in vergadering van 29 november 2010 de overeenkomst goed voor de operationele hulpverleningszone 2 West- Vlaanderen. Deze OPZ overeenkomst voor de hulpverleningszone 2 Midden-West-Vlaanderen dient nu verlengd te worden voor Er werd een draaiboek opgemaakt op 16 februari 2011 voor de verlenging van de operationele prezones (OPZ) ; Conform de richtlijnen van de FOD Binnenlandse Zaken dienen volgende stappen genomen om een verlenging van de OPZ overeenkomst in 2011 aan te vragen : - voor de zone dient één beherende gemeente te worden aangeduid die namens de zone een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken zal afsluiten

7 - er dient een onderliggende overeenkomst te worden opgemaakt waarin de beherende gemeente wordt aangeduid en de doelstellingen voor de OPZ overeenkomst 2011 worden vermeld - in deze OPZ overeenkomst voor 2011 worden door de FOD Binnenlandse Zaken twee bijkomende verplichte doelstellingen opgenomen - de ontwerptekst OPZ overeenkomst 2011 dient tegen 15 maart 2011 te worden ingediend - de ondertekende onderliggende overeenkomsten van de gemeenten uit de zone, dienen samen met de ontwerp tekst OPZ overeenkomst 2011 te worden ingediend De stad Roeselare treedt op als beherende gemeente voor onze zone en op 23 maart 2011 keurde het college van burgemeester en schepenen van Pittem de overeenkomst goed onder de opschortende voorwaarden van goedkeuring ervan door de gemeenteraad. Alle 14 gemeenten (Ardooie, Dentergem, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt en Wingene) uit onze zone gingen akkoord met de aanstelling van Roeselare als beherende gemeente en de ontwerp OPZ overeenkomst voor Deze overeenkomst dient nu bekrachtigd te worden door de gemeenteraad. Met de dagorde van de gemeenteraad werd een kopie van de OPZ overeenkomst meegestuurd. De gemeenteraad wordt gevraagd de verlenging van de OPZ overeenkomst voor 2011 te bekrachtigen. Pittem, 5 april De gemeentesecretaris, Geert Mahieu. De burgemeester-voorzitter, Ivan Delaere.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

Zitting van 17 april 2014

Zitting van 17 april 2014 Zitting van 17 april 2014 Aanwezig: Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen Norbert De

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014

Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Zitting van de gemeenteraad van maandag 28 april 2014 Aanwezigen : De Pooter Sonja - voorzitter Hofmans Lode - burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 30 mei 2013 Tegenwoordig:

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN *2012-11-29* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-11-29 OPENBARE ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

Notulen van de gemeenteraad

Notulen van de gemeenteraad Notulen van de gemeenteraad Vergadering gemeenteraad van 30/09/2014 AANWEZIG : V. Caprasse, Burgemeester E. de Foestraets - d'ursel, O. Joris, A. d'oreye de Lantremange, T. Van De Plas, F. Devleeschouwer,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie