Zitting van de gemeenteraad van 28 maart 2011 TOELICHTENDE NOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zitting van de gemeenteraad van 28 maart 2011 TOELICHTENDE NOTA"

Transcriptie

1 Zitting van de gemeenteraad van 28 maart 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 februari 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De notulen werden in ontwerp per mail overgemaakt aan de raadsleden en liggen eveneens ter inzage in overeenkomst met de wettelijke bepalingen. Zie notulenboek 2 Financiën - goedkeuring van een retributie voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Op 26 september 2002 keurde de gemeenteraad het huidig retributiereglement goed voor het gebruik van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Met het gebruik van het softwareprogramma Recreatex, is het mogelijk om facturen te maken die gekoppeld zijn aan de reservaties van de sportaccommodatie. De huidige tarieven kunnen niet gekoppeld worden aan het reservatieprogramma, hoofdzakelijk wat de voetbal betreft. Vandaar dient het reglement herbekeken te worden. De documenten die bij dit dossier horen zijn als volgt: Samenvatting van een bevraging van het ISB Document met tarieven (sporthal, voetbal en tennis) van omringende gemeenten Huidig tarievenreglement (goedgekeurd in de Gemeenteraad van 26 september 2002) Nieuw voorstel tarievenreglement Sporthal: Aan de hand van de bevraging van het Instituut voor Sport Beheer kan duidelijk aangetoond worden dat Pittem over de hele lijn gemiddeld 15,80 % goedkoper is in vergelijking met 50 andere West-Vlaamse gemeenten. In grote lijnen kan er vastgesteld worden dat het nieuwe tarief voor het gebruik van de sporthal onveranderd blijft voor de jeugdverenigingen die lid zijn van de Sportraad. Voor de volwassenenverenigingen, die lid zijn van de Sportraad komt er 1 per uur bij voor een halve zaal. Verenigingen die geen lid zijn van de Sportraad betalen 1 per uur meer voor een halve zaal t.o.v. leden van de Sportraad. Voor de niet-sportactiviteiten is het reglement sterk vereenvoudigd. Er zijn geen toeslagen meer voor energie en poetsen, dit zit nu in de vooropgestelde prijs inbegrepen. Voetbal: Voor de jeugd worden de trainingen en wedstrijden goedkoper. Wedstrijden met verlichting is voor alle ploegen goedkoper. Indien de vereniging geen lid is van de Sportraad, worden de tarieven verhoogd met 25%. Tennis: Tennisterreinen worden per veld aangerekend en niet per persoon. Als 4 personen op 2 velden spelen wordt er dus het dubbele aangerekend als wanneer 4 personen op 1 veld zouden spelen. Dit voorstel werd gunstig geadviseerd door het MAT op dinsdag 18 januari, door het College van Burgemeester en Schepenen op woensdag 2 maart 2011, en door de Sportraad op dinsdag 15 maart Voorstel van beslissing : Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het nieuwe retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie.

2 3 Overheidsopdrachten gezamenlijke aankoop door gemeente en OCMW van aardgas voor hun installaties en gebouwen Het contract voor levering van aardgas door Electrabel Customer Solutions loopt ten einde op 30 september Het schepencollege heeft in vergadering van 5 januari 2011 Eandis belast met de materiële organisatie voor de instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van aardgas door de gemeente en het OCMW. Door Eandis werden ons op 25 februari 2011 de ontwerpbeslissingen en het ontwerpbestek voor de nieuwe samenaankoop van aardgas bezorgd. Het OCMW heeft opnieuw gekozen om gezamenlijk met de gemeente aardgas aan te kopen. Het mandaat van het OCMW aan de gemeente inzake de gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht werd verleend door de raad van het OCMW in vergadering van 8 maart De duurtijd van het contract voor levering van aardgas bedraagt 3 jaar en enkele maanden nl. in aansluiting met ons huidig contract en zou ten einde zijn op 31 december Voorstel beslissing : Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd voor een samengevoegde opdracht van levering van aardgas ten behoeve van de gemeente en het OCMW. Tevens wordt Eandis belast met de materiële organisatie van de gunningsprocedure. 4 Overheidsopdrachten gezamenlijke aankoop door gemeente en OCMW van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting Het contract voor levering van elektriciteit door Electrabel Customer Solutions loopt ten einde op 31 juli Het schepencollege heeft in vergadering van 5 januari 2011 Eandis belast met de materiële organisatie voor de instelling van de opdracht inzake gezamenlijke aankoop van elektriciteit door de gemeente en het OCMW. Door Eandis werden ons op 25 februari 2011 de ontwerpbeslissingen en het ontwerpbestek voor de nieuwe samenaankoop van elektriciteit bezorgd. Het OCMW heeft opnieuw gekozen om gezamenlijk met de gemeente elektriciteit aan te kopen. Het mandaat van het OCMW aan de gemeente inzake de gunningsprocedure voor een samengevoegde opdracht werd verleend door de raad van het OCMW in vergadering van 8 maart De duurtijd van het contract voor de levering van elektriciteit bedraagt 3 jaar en enkele maanden nl. in aansluiting met ons huidig contract en zou ten einde zijn op 31 december Voorstel beslissing : Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd voor een samengevoegde opdracht van levering van elektriciteit ten behoeve van de gemeente en het OCMW. Eandis wordt belast met de materiële organisatie van de gunningsprocedure. 5 Patrimonium project De Fontein bouwen van jeugd- en muzieklokalen perceel 4 elektriciteit en data goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. In de vergadering van het schepencollege van 25 juni 2003 werd de opdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken voor het bouwen van duurzame jeugdlokalen in de Fonteinestraat 22 gegund aan architectenbureau Naert, Brugsesteenweg 223, 8740 Pittem.

3 De stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van de duurzame jeugdlokalen werd door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar verleend op datum van 25 mei De ruwbouwwerken zijn in uitvoering, het buitenschrijnwerk werd gegund en om onnodig tijdverlies te voorkomen kan overgegaan worden tot aanbesteding van het dossier voor aanleg van elektriciteit en data. Door het Architectenbureau Naert werd het bestek en plannen hiervoor opgemaakt. De werken omvatten de volledige elektrische installatie, inclusief verlichtingsarmaturen, de beveiliging tegen inbraak en brand, alsook de toegangscontrole en data. De werken worden geraamd op ,00 euro, exclusief btw en zullen gegund worden na openbare aanbesteding. Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd van het bestek en de gunningswijze voor het project bouwen van jeugd- en muzieklokalen perceel 4 elektriciteit en data.. 6 Patrimonium project De Fontein bouwen van jeugd- en muzieklokalen perceel 5 sanitair, centrale verwarming en ventilatiewerken goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze In de vergadering van het schepencollege van 25 juni 2003 werd de opdracht van architectuur met leiding, controle en toezicht op de werken voor het bouwen van duurzame jeugdlokalen in de Fonteinestraat 22 gegund aan architectenbureau Naert, Brugsesteenweg 223, 8740 Pittem. De stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van de duurzame jeugdlokalen werd door de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar verleend op datum van 25 mei De ruwbouwwerken zijn in uitvoering, het buitenschrijnwerk werd gegund en om onnodig tijdverlies te voorkomen kan tevens overgegaan worden tot aanbesteding van het dossier voor het plaatsen van sanitair, centrale verwarming en ventilatie. Door het Architectenbureau Naert werd het bestek en plannen hiervoor opgemaakt. De werken omvatten alle sanitaire werken, de centrale verwarming en ventilatiewerken en ook bluswatervoorziening. Er wordt gekozen voor een combinatie tussen vloerverwarming en verwarming via radiatoren. Op het ventilatiesysteem komen warmteterugwinningsapparaten. De werken worden geraamd op ,50 exclusief btw en zullen gegund worden na openbare aanbesteding. Aan de raad wordt de goedkeuring gevraagd van het bestek en de gunningswijze voor het project bouwen van jeugd- en muzieklokalen perceel 5 sanitair, centrale verwarming en ventilatiewerken. 7 Patrimonium aanleg van een bufferbekken langs de Breemeersbeek Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze Tussen de Egemstraat en de Koolskampstraat alsook tussen de Egemstraat en de woning Baertstraat nr. 1 werden gronden aangekocht om een bufferbekken aan te leggen. Als gevolg van geregelde wateroverlast langsheen de Breemeersbeek, werd een hydrodynamische studie van het stroomgebied van de Breemeersbeek uitgevoerd door het Waterbouwkundig Laboratorium. Deze studie heeft de noodzaak van de aanleg van het bufferbekken aangetoond.

4 Voor het opmaken van een ontwerp voor de aanleg van een bufferbekken werd een studieopdracht uitgeschreven. Tijdens de vergadering van 30 september 2009 werd door het schepencollege beslist om deze studieopdracht te gunnen aan Studiebureau Demey uit Roeselare. Het Studiebureau heeft een ontwerp opgemaakt voor de aanleg van het bufferbekken. Het bufferbekken wordt opgedeeld in 4 deelbekkens die omgeven zijn door grondbermen. Het overgrote deel van de uitgegraven bodem zal aangewend worden voor het aanleggen van deze grondbermen. Bekkens 1 t.e.m. 3 bevinden zich tussen de Koolskampstraat en de Egemstraat. Bekken 1 en 3 zijn offline-bekkens. De Breemeersbeek stroomt bijgevolg in normale toestand naast deze bekkens zodat deze eigenlijk vijvers vormen. Bij hoog waterpeil in de Breemeersbeek komt het waterpeil hoger dan deze berm, en vormen het beekprofiel en het bekken één grote oppervlakte waarover het regenwater zich kan verspreiden en zodoende bufferen. Wanneer het waterpeil in de Breemeersbeek vervolgens daalt, lopen de bekkens opnieuw gedeeltelijk leeg via een PVC-leiding met diameter 315 mm. Op die manier wordt steeds een beperkt regenwaterdebiet afgevoerd richting het centrum van Pittem. Bekken 2 is een online-bekken, wat betekent dat de beek doorheen het bekken stroomt. Zo is er altijd waterstroming doorheen het bekken wat ook als visvijver dienst zal doen. Bekken 4 is opwaarts de Egemstraat gelegen. Dit bekken is gelegen in agrarisch gebied en is bijgevolg uitermate geschikt voor landbouwactiviteit. Zo is ter hoogte van de Egemstraat steeds een permanent watervolume in het bekken aanwezig. Via het voorziene aftappunt kan dit watervolume ten allen tijde aangewend worden voor de landbouw. Tevens kan dit watervolume ook aangewend worden om het sportterrein te bevoorraden. In het kader van deze werken wordt de rijweg plaatselijk opgebroken en hersteld in de Egemstraat voor het aanleggen van een koker van gewapend beton (2000 mm x 1250 mm) en een rioolleiding (diameter 400 mm). Daarbij wordt zowel rijweg, fietspad als veiligheidsstrook in hetzelfde ongewapend beton uitgevoerd op dikte 20 cm. Bij aanleg van het fietspad in kader van het fietspadendossier blijft de herstelde rijweg dan behouden. Langs de Koolskampstraat wordt de toegang heringericht, met een verstevigde inrit, en worden een aantal parkeervakken voorzien in betonstraatstenen (waaronder ook één plaats voorbehouden voor mindervaliden). Het voetpad wordt achter deze parkeervakken geleid. De rijweg blijft integraal behouden. Naast een hydrologische functie heeft het bufferbekken tevens een ecologische en recreatieve functie. Zo is bekken 2 geschikt als visvijver. Rond de visvijver is een plasberm en een houten staketsel voorzien, waar onder andere vissers gebruik kunnen van maken. Op de grondbermen werd een schorspad van ca. 1 km voorzien voor lopers en wandelaars, wat in een lus loopt omheen 1, 2 en 3. In bekken 3 is een broedheuvel voorzien. De broedheuvel wordt ingericht met hoge beplanting en grassen zodat vogels hier hun gading vinden om te broeden. Ter hoogte van bekken 4 zal een speelheuvel worden aangelegd. Het bufferbekken en de taluds worden hydraulisch ingezaaid. Het bufferbekken en de taluds worden hydraulisch ingezaaid. Het bufferbekken wordt ingekleed d.m.v. bomen die verspreid of gegroepeerd worden op de randen van de bekkens. Bij de plantkeuze werden zowel de landschappelijke integratie als de worteldiepte in acht genomen. De werken worden gegund bij wijze van openbare aanbesteding.

5 De geraamde kostprijs voor de inrichting van deze bufferbekkens bedraagt ,43 euro, incl. btw. Voorstel van beslissing Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor het ontwerp voor de aanleg van een bufferbekken langsheen de Breemeersbeek. 8 Sport RSO-iv goedkeuring jaarverslag en rekening Sedert 2004 behoort onze gemeente tot de interlokale vereniging Regionaal Sport Overleg. De overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging werd opnieuw goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart Het beheerscomité van RSO-iv heeft tijdens de algemene vergadering van 24 februari 2011 het jaarverslag en de rekening 2010 van het RSO-iv goedgekeurd. Overeenkomstig de overeenkomst betreffende de oprichting van de interlokale vereniging dient de rekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Beide stukken werden samen met de dagorde overgemaakt aan de raadsleden. Goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag 2010 en de rekening 2010 van RSO-iv. 9 Sport RSO-iv kennisgeving jaarprogramma 2011 en begroting Tijdens de vergadering van 24 februari 2011 besprak het beheerscomité RSO-iv de begroting en het jaarprogramma voor het jaar Deze begroting en jaarprogramma werd samen met de dagorde overgemaakt aan de gemeenteraad. In het jaarprogramma worden vier items naar voor geschoven voor het komende jaar nl. 1. Vorming - bijscholing 2. Onderzoek en vergadersessies 3. Informatieverstrekking 4. RSO-iv - sportactiviteiten De RSO-iv begroting 2011 ziet er als volgt uit: Inkomsten Uitgaven Provinciale toelage 2500,00 Ijsschaatsen 6500,00 IJsschaatsen 6000,00 RSOlympics 500,00 RSOlympics 1600,00 Dance Battle 600,00 Dance Battle 600,00 Opleiding 900,00 Opleiding 2800,00 Intrest spaarrekening 12,00 Kosten bedrijfsrekening 12,00 Totaal 11012, ,00 Kennisname van het jaarprogramma 2011 en de begroting 2011 van de interlokale vereniging Regionaal Sport Overleg. 10 Brandweer goedkeuring van de overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp OPZ Midwest. Een van de verplichte acties en doelstellingen van de OPZ-overeenkomst (operationele prezone Midwest) was het optimaliseren van het principe van de snelste adequate hulp.

6 Daarom moeten alle gemeenten die over een brandweerpost beschikken in de zone binnen de drie maanden die volgen op de ondertekening van de OPZ-overeenkomst een overeenkomst goedkeuren met betrekking tot de snelste adequate hulp. Later moet ook nog een overeenkomst afgesloten worden met de gemeenten, die over een post beschikken in de aanpalende zones. Aldus moeten de dubbele uitrukken verdwijnen binnen de zes maanden. Deze overeenkomst omtrent de snelste adequate hulp OPZ Midwest wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken in het kader van de snelste adequate hulp tussen de gemeente met de snelste brandweerdienst en de gemeente met de territoriaal bevoegde brandweerdienst vast te leggen. De snelste dienst is de brandweerdienst die voor een specifieke geografische entiteit, op basis van de software van de 100-centrale van de provincie waar de territoriaal bevoegde brandweerdienst deel van uitmaakt, aangeduid werd als brandweerdienst die het snelst op de plaats van de interventie kan zijn. De territoriaal bevoegde dienst is de brandweerdienst die door de geografische entiteit van zijn gemeente als verantwoordelijke brandweerdienst aangeduid werd overeenkomst de wet van 31 december De overeenkomst is van toepassing op alle interventies waarop het principe van de snelste adequate hulp dient toegepast te worden, met uitzondering van de interventies in het kader van de dringende medische hulpverlening, en waarbij de snelste brandweerdienst niet dezelfde is als diegene die de territoriaal bevoegde brandweerdienst is. Goedkeuring te verlenen aan de overeenkomst betreffende de snelste adequate hulp van de operationele prezone Midwest. Pittem, 16 maart De gemeentesecretaris, Geert Mahieu. De burgemeester-voorzitter, Ivan Delaere.

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 18 april 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 28 maart 2011 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 25 NOVEMBER 2014 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Johan Smet, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter Deckers,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 APRIL 2008. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN Patricia, VERZELE

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014

ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 ZITTING VAN 23 JANUARI 2014 Aanwezig: de heer L. De Meyere, voorzitter gemeenteraad, de heer F. Van de Moere, burgemeester, de heer H. Coene, schepen, de heer J. Francque, id., mevrouw C. Bonamie, id.,

Nadere informatie

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad.

Raadslid Els Sterckx betreurt de laattijdige verzending van de documenten voor deze gemeenteraad. Zitting van dinsdag 5 mei 2015 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons - schepenen

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 april 2013

ZITTING VAN 15 april 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 15 april 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Freya Verlinden, Marijke Gidts, Heleen Vangeel, Veerle Daems en

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01

DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 DE NOTULEN *2012-03-01* VAN DE GEMEENTERAAD VAN OVERPELT 2012-03-01 OPENBARE ZITTING VAN 01 MAART 2012 Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens,

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2011

Zitting van 27 oktober 2011 Zitting van 27 oktober 2011 Aanwezig : dhr. Rik Daelman,burgemeester-voorzitter, dhr. Joseph Maes, mevr. Agnes Dierick, dhr. Walter T Kint, mevr. Dominique Roelandt, dhr. Ludovicus Lenaerts en dhr. Michel

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR.

GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 maart 2013 TE 20.00 UUR. Waren aanwezig: Jens De Wael, voorzitter gemeenteraad; Marc Van de Vijver, burgemeester; Bruno Stevenheydens, Katrien Claus, Boudewijn Vlegels, Peter

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het

Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en definities vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het Zitting van 20 december 2007 Aanwezig de dames en heren: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen; LIEVENS Chris, Voorzitter; Wouters André, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie