PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN"

Transcriptie

1 PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging IVEKA. Overname aandelen naar aanleiding van exit Electrabel. Vraag om bijkomende kapitaalsverhoging. Goedkeuring. Overname aandelen Electrabel nv De raad van bestuur van IVEKA heeft in zitting van 9 september 2014 beslist om in te gaan op een voorstel, uitgewerkt in een principeovereenkomst die op 27 augustus 2014 tussen de openbare sector en Electrabel nv werd afgesloten, met betrekking tot de overdracht van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders. De overnameprijs voor de aandelen A2 van Electrabel nv binnen IVEKA bedraagt : ,13 EUR voor de aandelen Ae2 (activiteit elektriciteit) ,22 EUR voor de aandelen Ag2 (activiteit aardgas) De overnameprijs wordt per activiteit onder de individuele openbare deelnemers van IVEKA verdeeld op basis van het aantal aandelen A, F en E die elke openbare deelnemer op 31 december 2013 bezat. Voor de provincie betekent dit de overname van aandelen Ae2 t.b.v ,49 EUR voor de activiteit elektriciteit, die gefinancierd wordt door een kapitaalvermindering in IVEKA ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december Deze incorporatie van onbeschikbare reserves wordt voorgesteld als een kapitaalverhoging zonder uitgifte van nieuwe aandelen en is onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de overname van de aandelen A2 van Electrabel nv door de betrokken openbare deelnemers. Het aandeel van elke openbare deelnemer binnen de incorporatie wordt bepaald op basis van het aantal aandelen A in haar bezit na overname van de aandelen van Electrabel nv. De openbare deelnemers geven Eandis cvba opdracht om de uit de kapitaalvermindering binnen IVEKA aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs voor de aandelen Ae2 (elektriciteit) en Ag2 (aardgas) van Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv.

2 De terugstorting op kapitaal wordt via Eandis cvba aangewend voor betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en houdt dus geen cashbeweging in richting de openbare deelnemers. Kapitaalsverhoging Rekening houdend met de gekende regulatoire doelverhouding (eigen vermogen versus geïnvesteerde kapitalen (GIK) of de zogenaamde S-factor) en de impact ervan op de vergoeding van het eigen vermogen, wordt voorzien in bijkomende maatregelen ter optimalisatie van het aandelenbezit. In een eerste stap wordt voorzien in een kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen A door de omzetting van de aandelen F en E. In een tweede stap wordt, in functie van het niveau van de S-factor, nl. naargelang deze na de eerste stap kleiner of groter is dan de huidig gekende regulatoire doelverhouding (= 33 % van de GIK), een uitbreiding van het bedrag van de kapitaalsverhoging met omzetting van de bestaande aandelen E naar aandelen A en/of cash voorzien. Momenteel is bij IVEKA de S-factor in de activiteit elektriciteit lager dan 33 % en in de activiteit aardgas hoger dan 33 %. De raad van bestuur van IVEKA heeft voor de activiteit elektriciteit beslist tot kapitaalverhogingen door omzetting van de aandelen F en E (eerste stap) en door omzetting van de aandelen E en aangevuld met een gedeelte cash (tweede stap). De omvang van de kapitaalverhoging per deelnemer wordt bepaald door toepassing van de hoogste verhouding van de door een deelnemer onderschreven en volgestorte aandelen E per 31 december 2013 t.o.v. het aantal aandelen A dat hij bezat op 31 december 2013, toe te passen op de waarde van de aandelen A van elke deelnemer : 1. Voor de bezitters van aandelen E werd door de raad van bestuur van IVEKA beslist om de aandelen E om te zetten in aandelen A, zodat enkel het eventueel saldo als bijkomende aandelen A in cash kan worden onderschreven. 2. De openbare deelnemers die geen aandelen E bezitten, zullen enkel kunnen beslissen om bijkomende aandelen A in cash te onderschrijven. Indien de provincie zou beslissen om geen bijkomende aandelen A in geld te onderschrijven, dan worden haar rechten tot onderschrijving preferentieel voorbehouden voor eventuele latere kapitaalsverhogingen waardoor de rechten van de aandeelhouders van aandelen A en E op gelijkwaardige wijze worden gerespecteerd. De optimalisatie van het aandelenbezit in functie van de huidige regulatoire doelverhouding geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de exit van Electrabel nv (overname aandelen Ae2 en Ag2), die gerealiseerd dient te zijn per 29 december 2014, en van de voorafgaande goedkeuring van de statutenwijziging (schrapping van de financieringsplicht in artikel 8 lid E) die geagendeerd wordt op de algemene vergadering in buitengewone zitting van 18 december Van zodra de toekomstige Vlaamse tariefmethodologie (VREG), inzonderheid wat betreft de regulatoire doelverhouding en de impact ervan op de vergoeding, definitief gekend is en vastligt, zal de kapitaaltoestand per distributienetbeheerder herbekeken worden in functie van mogelijke verdere optimalisatie.

3 Concreet voor IVEKA werd tot een bijkomende kapitaalsverhoging beslist ten bedrage van : EERSTE STAP Activiteit elektriciteit ,21 EUR met uitgifte van aandelen A met omzetting van de bestaande aandelen F en E voor het integrale bedrag. Activiteit aardgas ,54 EUR met uitgifte van aandelen A met omzetting van de bestaande aandelen F en E voor het integrale bedrag. TWEEDE STAP Activiteit elektriciteit ,89 EUR met uitgifte van aandelen A : met omzetting van de bestaande aandelen E ten bedrage van ,83 EUR of aandelen A. en een cashgedeelte ten bedrage van ,06 EUR of aandelen A. Dit verslag werd goedgekeurd door de deputatie in zitting van 6 november De provincieraad van Antwerpen, Gelet op het feit dat de Provincie Antwerpen voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit deelneemt aan de opdrachthoudende vereniging IVEKA, Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse; Gelet op het door de raad van bestuur in zitting van 9 september 2014 uitgewerkte dossier met documentatiestukken dat op 23 september 2014 aan de provincie overgemaakt werd; Gelet op het feit dat tussen de openbare sector en Electrabel nv een principeovereenkomst bereikt werd aangaande de verkoop van de participatie van Electrabel nv in het kapitaal van de Vlaamse distributienetbeheerders Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, IVEKA, Iverlek en Sibelgas enerzijds en de verkoop van de participatie van de financieringsverenigingen Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo, IKA, van IBE en van IBG in Electrabel Customers Solutions (ECS) anderzijds, en dat deze overeenkomst een ondeelbaar geheel vormt; Gelet op het statutair principe dat de aandelen van de distributienetbeheerders slechts overgedragen kunnen worden aan de deelnemers en mits akkoord van de raad van bestuur; Gelet op het feit dat deze (verkoop)transactie met betrekking tot het distributienetbeheer verschillende stappen omvat, waarvan enerzijds een gedeelte reeds beslist werd door de raad van bestuur van de distributienetbeheerders (in casu IVEKA) en anderzijds een ander gedeelte te beslissen is door de openbare deelnemers zelf; Gelet op het feit dat de raad van bestuur van IVEKA in zitting van 9 september 2014 akte genomen heeft van de overnameprijs van de Electrabel-aandelen per activiteit en dat zij het aandeel van elke individuele openbare deelnemer (op basis

4 van zijn aandelen A, F en E in bezit op 31 december 2013) in de overnameprijs bepaald heeft, alsook haar goedkeuring heeft gehecht aan het aan de openbare deelnemers te formuleren aanbod tot overname van de aandelen Electrabel nv (aandelen A2) in IVEKA; Gelet op het feit dat de raad van bestuur van IVEKA beslist heeft om deze aandelenovername te financieren door een kapitaalsvermindering door terugstorting op de kapitaalaandelen A, voorafgegaan door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013; Gelet op het feit dat de raad van bestuur zijn goedkeuring heeft verleend aan het aanbod tot overname, aan de incorporatie van onbeschikbare reserves en aan de kapitaalsvermindering onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv; Gelet op het feit dat voormelde terugstorting op aandelen via Eandis aangewend wordt voor de betaling van de overnameprijs van de overgenomen aandelen en aldus geen cashbeweging inhoudt voor de openbare deelnemers; Gelet op het feit dat de betaling aan Electrabel nv in verband met deze transactie voorzien wordt op 29 december 2014 met ingenottreding voor de openbare deelnemers met betrekking tot de overgenomen aandelen vanaf 30 december 2014; Gelet op het feit dat de openbare deelnemers aan Eandis cvba opdracht dienen te geven om de uit de kapitaalsvermindering binnen IVEKA aan hen toekomende bedragen ter betaling van de overnameprijs van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv over te maken aan Electrabel nv en Eandis deze betalingstransactie kosteloos zal verrichten in het kader van haar exploitatieopdracht binnen IVEKA, waaronder het beheer van de financiële middelen; Gelet op het feit dat in het kader van voornoemde aandelentransactie en de exit van Electrabel nv tevens statutenwijzigingen dienen te worden doorgevoerd die zullen behandeld worden op de algemene vergadering van IVEKA die op 18 december 2014 in buitengewone zitting plaatsheeft in het s Graevenhof, Turnhoutsebaan 439, 2970 Schilde, en waarvoor aan de provincie per aangetekend schrijven van 16 september 2014 een afzonderlijk dossier overgemaakt werd; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet; Op voorstel van de deputatie, BESLUIT: Artikel 1: Goedkeuring wordt gehecht aan de aanvaarding van het door de raad van bestuur van IVEKA per brief dd. 23 september 2014 voorgestelde aanbod tot overname van de aandelen A2 van de deelnemende maatschappij Electrabel nv in de opdrachthoudende vereniging IVEKA, die toekomen aan de provincie, dit ten bedrage van ,49 EUR voor de activiteit elektriciteit ( aandelen Ae2),

5 gefinancierd door een kapitaalsvermindering ten belope van de overnameprijs door terugstorting op de kapitaalaandelen A, die voorafgegaan wordt door de incorporatie van de bestaande onbeschikbare reserves op 31 december 2013, dit onder de opschortende voorwaarde van de effectieve overname van de aandelen A2 van Electrabel nv, die gerealiseerd dient te zijn op 29 december 2014; Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de werkmaatschappij Eandis cvba om op 29 december 2014 het in artikel 1 vermelde bedrag over te maken aan Electrabel nv. Artikel 3: Beslist wordt geen goedkeuring te hechten aan de door de raad van bestuur van de opdrachthoudende vereniging IVEKA bijkomend voorgestelde kapitaalsverhoging.

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

OZB. aan de opdrachthoudende vereniging lmewo, lntercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen;

OZB. aan de opdrachthoudende vereniging lmewo, lntercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen; OZB uittreksel uit het register van de gemeenteraadszittingen Gemeenteraad 17 november2014 Algemeen bestuur - lmewo - overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv aanwez g Odette VAN HAMME, voozitter Koen

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 24 november 2014 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 28 november 2014

Gemeenteraad Notulen 28 november 2014 Gemeenteraad Notulen 28 november 2014 Aanwezig: Fractie N-VA: - de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester; - de heer Peter Buysrogge, mevrouw Annemie Charlier, mevrouw Marijke Henne, de heer Carl Hanssens,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014

TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 TOELICHTING GEMEENTERAAD MAANDAG 17 NOVEMBER 2014 1. Verslag vorige zitting Het verslag van de zitting van 13 oktober ligt ter inzage op het gemeentehuis; wordt bezorgd via e- mail aan de raadsleden, alsook

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 12 november 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van donderdag 20 november a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp Intercommunales. Heropenstelling van het voorstel

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD

AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 20 oktober 2014 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Gemeenteraad - Verslag zitting van 29 september 2014 - Goedkeuring. Toelichting : Het verslag van de zitting

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 november 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/11 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 05 november 2014. 8420 DE HAAN. Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter;

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 05 november 2014. 8420 DE HAAN. Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; GEMEENTEBESTUUR De Haan, 05 november 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 3 november 2014

GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 3 november 2014 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Plaats Aanvang 20:00 GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 3 november 2014 Wouters D. - Burgemeester - Voorzitter

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

De gemeenteraadszitting wordt voorgezeten door gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu. Stadssecretaris Philippe Verraes houdt de pen.

De gemeenteraadszitting wordt voorgezeten door gemeenteraadsvoorzitter Philippe Deleu. Stadssecretaris Philippe Verraes houdt de pen. Zitting van 04/11/2014 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd : Belinda Beauprez, Bert Verhaeghe, Rik Braem, Alexander Vantomme, Ann Degroote, Sonny Ghesquière, Hendrik Ingelbeen, Geert Bossuyt, Filiep Vandecandelaere,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 18 NOVEMBER 2014 BEKNOPT VERSLAG

GEMEENTERAAD 18 NOVEMBER 2014 BEKNOPT VERSLAG Zitting van: 18 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad DONDERDAG 20 NOVEMBER 2014 aanwezig R. Mennes, voorzitter (burgemeester) G. Rottiers, V. Goris, G. Van de Vreken, schepenen A. Boen, schepen, voorzitter OCMW A. Ams, G. Van Frausem,

Nadere informatie

Dhr. J. De Rop vraagt of er al een inventaris gemaakt is van de verkeersborden?

Dhr. J. De Rop vraagt of er al een inventaris gemaakt is van de verkeersborden? GEMEENTEBESTUUR ASSE NOTULEN GEMEENTERAADSZITTING d.d. 17 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Lode Pletinckx, Voorzitter; Koen Van Elsen, Burgemeester; Michel Vanhaeleweyck, Rik De Baerdemaeker, Geert Heyvaert, Jan

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 13 mei 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

Gemeenteraad van maandag 3 november 2014

Gemeenteraad van maandag 3 november 2014 gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 3 november 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 1 september 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Sport. AGB Westerlo.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 27 november 2014

Nadere informatie

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014..

Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014.. Gemeente Beveren Toelichtingen bij de agenda van de gemeenteraadsvergadering d.d. 25 november 2014.. Punt 02: Kerkfabrieken - goedkeuring: Budgetwijziging 2014; Wijziging meerjarenplan 2014/2019; Budget

Nadere informatie

Ontwerp notulen gemeenteraad 6 oktober 2014

Ontwerp notulen gemeenteraad 6 oktober 2014 Ontwerp notulen gemeenteraad 6 oktober 2014 Aanwezig: Voorzitter: VANDEN BUSSCHE Paul Raadsleden: VANHESSCHE Daniël, LIEVENS Georges, MONTEYNE Jacques, VANHAVERBEKE Heidi, COUDEVILLE Claudia, ACKE Joël,

Nadere informatie

ZITTING VAN 3 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN 3 NOVEMBER 2014 ZITTING VAN 3 NOVEMBER 2014 AANWEZIG: Chris Taes burgemeester-voorzitter; Bart Nevens, Kristien Goeminne, Sabine Ledens, Anna Outtier-Vannerem, Harold Vanheel, Alexandra Thienpont, schepenen; Julia De

Nadere informatie

Zitting van 27 oktober 2014

Zitting van 27 oktober 2014 Zitting van 27 oktober 2014 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen;

FAQ. - Zefier CVBA, de nieuw opgerichte coöperatieve vennootschap die alle hernieuwbare activiteiten van de financieringsverenigingen zou bundelen; FAQ ALGEMEEN Welke entiteiten zijn bij de operatie betrokken? - de zes financieringsverenigingen (FIV) Figga, Finea, Fingem, Finilek, Finiwo en IKA die als dienstverlenende verenigingen participaties beheren

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 september 2011 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Gemeenteraadzitting van 17 november 2014

Gemeenteraadzitting van 17 november 2014 Gemeenteraadzitting van 17 november 2014 Aanwezigen: Peremans Steven - voorzitter Wynants Ivo - burgemeester Van Dael Paul, Dijckmans Tom, Wouters Leen, Monsieurs Luc - schepenen Wouters Nadine - OCMW-voorzitter

Nadere informatie

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011

Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Overzicht goedgekeurde agendapunten Gemeenteraad Zandhoven dd. 17/03/2011 Aanwezig: Dhr. Louis Lenaerts, voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhr. Rudy Willems, Jan Verbist, Richard Bastanie, Nancy

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 mei 2016 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/9 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 1.0 De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 8 september 2008 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde

Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 28 OKTOBER 2014 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1 Op voorstel van de voorzitter

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD,

Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: DE GEMEENTERAAD, Zitting van de gemeenteraad van 30 november 2015. Aanwezig: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester-voorzitter; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem, Hilde Stragier,

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 2 Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege/de burgemeester.

OPENBARE ZITTING. 2 Aktename en bekrachtiging van de politiereglementen getroffen door het schepencollege/de burgemeester. Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 oktober 2015 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1 Eedaflegging van de

Nadere informatie

Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014

Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014 Zitting Gemeenteraad van 18 november 2014 AANWEZIG: Dirk Debaere, Voorzitter - Kurt Windels, Burgemeester - Enigo Vandendriessche, Martine Verhamme, Wilfried Vanacker, Nadine Verheye, Robrecht Kindt, Katrien

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Versie 2.0 Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 10 september 2009 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014. 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 23-06-2014 (2.075.1.077)

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014. 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 23-06-2014 (2.075.1.077) 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 20 OKTOBER 2014 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 23-06-2014 (2.075.1.077) Situering In de zitting van 01-09-2014 werd beslist de goedkeuring van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector

Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Intermixt Vademecum De participaties van de Vlaamse gemeenten in de gemengde energiesector Brussel, 1 maart 2013 1. Inleiding De lokale overheden drukken via hun verschillende participaties een belangrijke

Nadere informatie

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden)

Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Verslag raadscommissie III van 06 november 2014, 20 u 30. Aanwezig:, Luk Draye, Wouter Vlassak, Chris Parmentier, Karl Boumans, Tom Denon (raadsleden) Katleen D Haese (schepen) Agenda: 1. Goedkeuring verslag

Nadere informatie

Verontschuldigd: A. Fierens, schepen M. Van Alphen, raadslid

Verontschuldigd: A. Fierens, schepen M. Van Alphen, raadslid GEMEENTE SCHILDE VERSLAG Vergadering van de gemeenteraad d.d. 17/11/2014 Aanwezig: S. Rubberecht voorzitter D. Bauwens, burgemeester S. Dietvorst, P. Mendonck, L. Struyf, K. Krekels, A. Fierens, L. Scholiers,

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Gemeente Zedelgem LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) Gemeente Zedelgem secretariaat LIJST VAN DE GEMEENTERAADSBESLUITEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 OKTOBER 2014 (DECREET VAN 28 APRIL 1993) De lijst van de gemeenteraadsbesluiten van de vergadering

Nadere informatie

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO

Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO 1 IKA Wat doet IKA IKA : Faciliteren verwerven aandelen in IVEKA/IGAO Aanhouden, beheren en financieren van de strategische participaties in de energiesector Financiering buitengewone dienst 2 Participaties

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00988 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Finiwo - buitengewone algemene vergadering van 12 december

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017

Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 Toelichting bij toegelaten inkomen van de distributienetbeheerder 2017 1. Inleiding We wensen met deze nota op een overzichtelijke wijze inzicht te bieden in de samenstelling van het toegelaten inkomen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2014

NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2014 NOTULEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 19 NOVEMBER 2014 Aanwezig : Piet Buyse, burgemeester-voorzitter; Leen Dierick, Niels Tas, Dirk Abbeloos, Martine Van Hauwermeiren, François De Bleser, Carine Verhelst,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING

VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 06 NOVEMBER 2014 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: JOHAN VANHULST... VOORZITTER; CECILIA CUYPERS, JAN VAN DER VELPEN,

Nadere informatie

Zitting van 20 november 2014

Zitting van 20 november 2014 Zitting van 20 november 2014 Aanwezig: Afwezig : Erik Vandormael, voorzitter Roland Uyttendaele, burgemeester Robert De Mulder, Dirk Rasschaert, Elke Meganck, Stijn Wille, Geertrui Van De Velde, schepenen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/23 Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein

Nadere informatie

AANWEZIG : 1. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten Steden en Gemeenten.

AANWEZIG : 1. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen en de aangesloten Steden en Gemeenten. Z I T T I N G V A N 3 0 N O V E M B E R 2 0 1 5. AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert, schepenen; Guy Glorieux, schepen - voorzitter

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

3. Goedkeuring overname van aandelen en optimalisatie van kapitaalbezit Gaselwest nav Exit Electrabel NV

3. Goedkeuring overname van aandelen en optimalisatie van kapitaalbezit Gaselwest nav Exit Electrabel NV AGENDA MET TOELICHTING De voorzitter van de gemeenteraad van Ichtegem verzoekt voor de eerste maal de gemeenteraad in zitting te vergaderen in de raadzaal van het gemeentehuis in Ichtegem op donderdag

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 24 NOVEMBER 2014

GEMEENTERAADSZITTING 24 NOVEMBER 2014 194 GEMEENTERAADSZITTING 24 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen,

Nadere informatie

Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging

Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging NOTA Datum: 19 november 2015 Betreft: Voorstel fusie distributienetbeheerders onder Eandis en bijhorende statutenwijziging 1 Inleiding Het voorstel betreft een fusie van de distributienetbeheerders (DNB

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag raadslid en schepen Birger De Coninck. Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid en schepen

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 26 OKTOBER 2017 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Beknopt verslag gemeenteraad

Beknopt verslag gemeenteraad Zitting van: 10 november 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Aanwezig de dames en heren: Voorzitter : Stephan Titeca Burgemeester: Claude Van Marcke Schepenen: Rik Colman, Gino Devogelaere, Noël Veys, Jeremie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 mei 2017 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/10 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IKA. Toelichting

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 04 november 2014 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS. GEMEENTERAAD 04 november 2014 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 04 november 2014 O V E R Z I C H T S L I J S T AANWEZIG : Pascal Buytaert, voorzitter van de gemeenteraad; Remi Audenaert, burgemeester; Chris Lippens, Egide Vonck,

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

gemeenteraad Zitting van 14 december 2015

gemeenteraad Zitting van 14 december 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie gemeenteraad Zitting van 14 december 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester-voorzitter de heer Koen Kennis, schepen;

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING... 2

OPENBARE ZITTING... 2 blz. 1 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD IN ZITTING OP 29 OKTOBER 2015 OPENBARE ZITTING... 2 1. GOEDKEURING BNIP OESTERBEURS EN INTERNATIONALE BOATSHOW OP 23, 24 EN 25 OKTOBER 2015.... 2 2. OCMW AKTENAME DAGORDE

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling

Nadere informatie

er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke

er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke 19 december 2016 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Pidpa, gehouden op maandag 19 december 2016 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te Antwerpen.

Nadere informatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal Quest for Growth Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV Lei 19 bus 3 3000 Leuven RPR (Leuven): 0463.541.422 (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Thema-analyse lokale financiën De energiesector

Thema-analyse lokale financiën De energiesector Thema-analyse lokale financiën De energiesector 1. Evoluties in de Belgische energiesector Door de zesde staatshervorming zijn gewesten vanaf 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven, naast het

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 sector secretariaat commissie algemeen beleid Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 10/06/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, F. Annys, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke,

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

Impact doorrekening vennootschapsbelasting

Impact doorrekening vennootschapsbelasting Impact doorrekening vennootschapsbelasting Hieronder ziet u de impact van de doorrekening van de vennootschapsbelasting op de distributienettarieven (let op: niet de impact op de totale elektriciteits-

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren.

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/2015. De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/2015 goed te keuren. TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/05/ openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/04/ De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting van 27/04/ goed te keuren.

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V.

Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. Toelichting op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SNS REAAL N.V. te houden op dinsdag 29 januari 2008 om 13.00 uur op het hoofdkantoor van SNS REAAL N.V., Croeselaan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie