UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD."

Transcriptie

1 UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel. De gemeenteraad keurde op 25 maart 2013 een retributiereglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel goed. Het Agentschap voor Binnenlands Bestuur meldde op 23 april 2013 dat zij van oordeel zijn dat het hier niet gaat om een retributie maar wel om een belasting. Het door de gemeenteraad goedgekeurde retributiereglement moet dan ook omgevormd worden tot een gemeentelijk belastingsreglement. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan de gevraagde bedragen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel goed te keuren. 2. Kennisname van de jaarrekening van het OCMW voor het dienstjaar 2012 en het bijhorende jaarverslag. In de zitting van 22 april 2013 stelde de raad voor maatschappelijk welzijn de rekening voor het dienstjaar 2012 van het OCMW vast en nam zij eveneens kennis van het jaarverslag over het dienstjaar De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om binnen de 50 dagen na de ontvangst van de rekening van het OCMW zijn opmerkingen ter kennis te brengen van de provinciegouverneur. De rekening voor het dienstjaar 2012 en het bijhorende jaarverslag liggen ter inzage op het secretariaat. PATRIMONIUM. 3. Goedkeuring van de aanpassing van het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. De gemeenteraad keurde in zitting van 21 juni 2012 het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen met bijhorend het Doelgroepenplan voor ouderen en het Doelgroepenplan voor personen met een handicap goed. Dit reglement en bijhorende plannen werden ter goedkeuring voorgelegd aan het kabinet van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie (Martelaarsplein 7 te 1000 Brussel). 1

2 De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale economie liet op 15 november 2012 weten dat zij aan het lokaal toewijzingsreglement voor de gemeente Kalmthout goedkeuring verleent mits een aantal verduidelijkingen. Deze verduidelijkingen hebben betrekking hebben op: 1. In de definitie voor personen met een handicap staat niet duidelijk aangegeven of het over personen met een mentale of een fysieke handicap gaat. 2. Na realisatie van de 8 voor te behouden woningen moeten de adressen gespecificeerd worden. 3. Er moet duidelijk vermeld staan hoe de toewijzing in de praktijk zal geregeld worden. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de volgende aanpassingen aan te brengen: In het Doelgroepenplan personen met een handicap, p. 4: Hier is toegevoegd: De doelgroep in het lokaal toewijzingsreglement zijn mensen met een mentale handicap met mogelijk bijkomende fysieke beperkingen. In eerste instantie is het niet de bedoeling om woningen te voorzien voor zwaar zorgbehoevenden. Dit verandert de definitie als volgt: Personen met een handicap: personen met een mentale en mogelijk bijkomende fysieke handicap die over een positieve beslissing van het VAPH beschikken om in te stappen in het stelsel van begeleid wonen of beschermd/geïntegreerd wonen (DIO) en die begeleid worden door een daartoe erkende VAPH-voorziening of dienst. In het Doelgroepenplan personen met een handicap, p. 27: Volgende tekst toegevoegen: Toewijzing woningen in het kader van het lokaal toewijzingsreglement Uit het voorgaande blijkt dat het opnamebeleid van Spectrum sterk afhankelijk is van de status en de bijkomende middelen toegekend door de Regionale prioriteitencommissie (RPC): Kandidaten registeren zich bij de Centrale Registratie Zorgvragen (CRZ). Gezien het tekort aan plaatsen worden de beschikbare plaatsen toegewezen adhv van prioriteiten. Het is de RPC die de prioriteiten bepaalt en aan de kandidaten een status en persoonsvolgende middelen toekent. Hiermee kan de voorziening verder aan de slag in functie van de open plaatsen die zij ter beschikking heeft. De Ideale Woning zal op haar beurt controleren of de kandidaten uit de selectieprocedure van de welzijnsactor voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor sociale huur. De tweede gevraagde verduidelijking kan nog niet uitgevoerd worden vermits de voorgestelde woningen op Kerkeneind-West nog niet gerealiseerd zijn. De meeste wijzingen zitten dus in het Doelgroepenplan personen met een handicap. In het reglement zelf is enkel de datum van goedkeuring door de minister aangepast. Het Doelgroepenplan ouderen is ongewijzigd gebleven. De aanpassingen werden tevens besproken tijdens het lokaal woonoverleg van 24 januari 2013 en 22 april Op het intranet vindt u het aangepaste lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen en het Doelgroepenplan personen met een handicap en het Doelgroepenplan ouderen. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 2 / 9

3 4. Opdrachthoudende vereniging AWW: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 19 juni De opdrachthoudende vereniging Antwerpse Waterwerken (afgekort AWW) organiseert op 19 juni 2013 zijn statutaire algemene vergadering. Op deze statutaire jaarvergadering worden volgende agendapunten besproken: 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012 en het geconsolideerde boekjaar Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2012 en de geconsolideerde jaarrekening Goedkeuring jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting) over het boekjaar 2012 van AWW. Goedkeuring geconsolideerde jaarrekening (balans - resultatenrekening - toelichting) over het boekjaar 2012 van AWW. 4. Goedkeuring voorstel van winstverdeling (artikel 45 van statuten). 5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. 6. Evaluatierapport en businessplan Aanstelling Commissaris-Revisor AWW. De raad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren en zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de desbetreffende vergadering. 5. Opdrachthoudende vereniging AWW: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 19 juni De statutaire algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging AWW gaat door op 19 juni Als gemeentelijke vertegenwoordiger voor deze vergadering worden de raadsleden David Cleiren (effectief lid) en Jef Duerloo (plaatsvervangend lid) voorgesteld. 6. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 20 juni Op 20 juni 2013 organiseert de cvba Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen een algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken: 1. Algemene vergadering: verslag 21 maart 2013 goedkeuring. 2. Financiën: balans, resultatenrekening en jaarverslag over het dienstjaar 2012 goedkeuring. 3. Financiën: verslag van de bedrijfsrevisor-commissaris over de jaarrekening 2012 aktename. 4. Financiën: verdeling batig saldo van de resultatenrekening 2012 goedkeuring. 5. Financiën: kwijting aan de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor-commissaris goedkeuring. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring aan deze agendapunten te verlenen. Verder moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld. 3 / 9

4 7. C.V.B.A. Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen: aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor de algemene vergadering van 20 juni De cvba Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Antwerpen organiseert op 20 juni 2013 een algemene vergadering. Voor deze vergadering moet de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden. Er wordt voorgesteld om het raadslid Sam Dudha aan te duiden als vertegenwoordiger en raadslid Sigrid Van Heybeeck als zijn plaatsvervanger. 8. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agenda van de statutaire jaarvergadering van 17 juni Op 17 juni 2013 houdt de opdrachthoudende vereniging PIDPA zijn statutaire jaarvergadering. De agenda van deze vergadering bestaat uit volgende punten: 1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 2. Verslag van de raad van bestuur over het jaar Verslag van de commissaris over het jaar Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris. 6. Evaluatierapport over de werking (artikel 70 decreet intergemeentelijke samenwerking). 7. Benoeming commissaris. 8. Benoemingen bestuurders. 9. Benoemingen leden adviescomités. 10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. Aan de raad wordt gevraagd om de agenda samen met onder andere de jaarrekening goed te keuren. Ook wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen te nemen. 9. Opdrachthoudende vereniging PIDPA: aanduiding van een gemeentelijke afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde voor de statutaire jaarvergadering van 17 juni 2013 en aanduiding van een gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité. Op 17 juni 2013 vindt de statutaire jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging PIDPA plaats. Er wordt voorgesteld om de raadsleden Jef Duerloo als effectieve vertegenwoordiger aan te duiden en Sam Dudha als plaatsvervanger. Bovendien is er de mogelijkheid dat de gemeenteraad een raadslid aanduidt als gemeentelijke vertegenwoordiger voor het A-adviescomité (watervoorziening) van PIDPA. 10. Dienstverlenende vereniging IKA: goedkeuring van de agenda en vaststelling van het mandaat van gemeentelijke vertegenwoordigers voor de algemene vergadering van 25 juni De algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IKA gaat door op 25 juni / 9

5 Volgende punten zullen worden behandeld tijdens deze vergadering: 1. Evaluatierapport. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en toelichting). 4. Verslag van de commissaris. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Kwijting aan de commissaris. 7. Verslaggeving van het toezichtcomité van de vereniging in deelneming. 8. Statutaire benoemingen en mededelingen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen. 11. Dienstverlenende vereniging IKA: aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 25 juni Voor de algemene vergadering van 25 juni 2013 van de dienstverlenende vereniging IKA moet een gemeentelijke vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger worden aangeduid. De heer Jef Van den Bergh wordt voorgesteld als vertegenwoordiger en de heer Sam Dudha als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 25 juni 2013 van de dienstverlenende vereniging IKA. 12. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van 25 juni Op 25 juni 2013 organiseert de opdrachthoudende vereniging IVEKA een algemene vergadering, tevens jaarvergadering. De agendapunten die zullen worden behandeld tijdens deze vergadering, zijn de volgende: 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 (balans, resultatenrekening, winstverdeling, boekhoudkundige besluiten en waarderingsregels). 3. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris met betrekking tot het boekjaar Evaluatieverslag met betrekking tot de werking van de opdrachthoudende vereniging tijdens de vorige zes jaar en ondernemingsplan Statutaire benoemingen. 6. Statutaire mededelingen. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren en deze agenda goed te keuren. 13. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger namens de gemeente in de algemene vergadering (tevens jaarvergadering) van 25 juni / 9

6 De opdrachthoudende vereniging IVEKA organiseert op 25 juni 2013 een algemene vergadering, tevens jaarvergadering. Voor deze vergadering moet de gemeenteraad een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger aanduiden. Er wordt voorgesteld om het raadslid Stijn de Koning aan te duiden als vertegenwoordiger en raadslid Didier Van Aert als zijn plaatsvervanger. 14. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agenda van de algemene vergadering van 14 juni De dienstverlenende vereniging CIPAL organiseert een algemene vergadering op 14 juni Volgende agendapunten zullen worden besproken: 1. Toetreding van de nieuwe deelnemers. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening van CIPAL over het boekjaar 2012, afgesloten op 31 december Kwijting te verlenen afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar. 7. Benoeming commissaris en vaststelling van vergoeding. 8. Goedkeuring van het evaluatierapport met inbegrip van het ondernemingsplan Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 10. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. De agenda en de jaarrekening liggen ter goedkeuring van de raad samen met het verlenen van het mandaat aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 15. Dienstverlenende vereniging CIPAL: aanduiding van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 14 juni Voor de algemene vergadering van 14 juni 2013 van de dienstverlenende vereniging CIPAL worden de raadsleden Maggy Beyers als effectieve vertegenwoordiger en Sam Dudha als plaatsvervanger voorgesteld. 16. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van 21 juni Op 21 juni 2013 gaat de jaarvergadering van de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening door. De agenda ziet er als volgt uit: 6 / 9

7 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012, 2. verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012, 3. jaarrekening 2012, 4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de jaarvergadering van 21 juni 2013 samen met het mandateren van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 17. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: aanduiding van een vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 21 juni Er wordt voorgesteld om als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 21 juni 2013 van de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening raadslid Jan Breugelmans aan te duiden. Als plaatsvervanger wordt raadslid Stijn de Koning voorgesteld. 18. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en veiligheid: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de jaarvergadering van 21 juni Op 21 juni 2013 gaat de jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en veiligheid door. De agenda ziet er als volgt uit: 1. verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2012, 2. verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2012, 3. jaarrekening 2012, 4. kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor over het boekjaar 2012, 5. benoemen van leden van de adviescomités; De gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan de agenda van de jaarvergadering van 21 juni 2013 samen met het mandateren van de gemeentelijke vertegenwoordiger. 19. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en veiligheid: aanduiding van een vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 21 juni Er wordt voorgesteld om als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van 21 juni 2013 van de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en veiligheid raadslid Jan Breugelmans aan te duiden. Als plaatsvervanger wordt raadslid Stijn de Koning voorgesteld. ALGEMEEN BELEID. 20. Toekenning van de titel van ereschepen of eregemeenteraadslid. Op 25 februari 2013 keurd de gemeenteraad het besluit omtrent de goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eretitels goed. In dit reglement worden de voorwaarden vastgelegd voor het bekomen van de eretitel van schepenen of gemeenteraadslid 7 / 9

8 Alle oud-schepenen en oud-raadsleden die voldoen aan deze voorwaarden om de titel van ereschepen of eregemeenteraadslid te verkrijgen, werden aangeschreven bij brief van 12 maart 2013; De heer Jan Van Hooydonck (Foxemaatstraat 41 te Kalmthout) diende een aanvraag in om te titel van ereschepen te bekomen. Hij voldoet aan de gestelde voorwaarden. Volgende oud-raadsleden dienden een aanvraag in tot het bekomen van de titel van eregemeenteraadslid: mevrouw Monique Buyens (Albert Peeterslei 22 te Kalmthout), mevrouw Joanna Peeters (Foxemaatstraat 4 te Kalmthout) en de heer Frans van den Buijs (Statiestraat 78 te Kalmthout). Zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om aan de bovenvermelde oud-schepen en oudgemeenteraadsleden de eretitels toe te kennen. ONDERWIJS. 21. Kennisname van de huishoudelijke reglementen van de schoolraden van de gemeentelijke basisscholen Maatjes en Kadrie. De schoolraden van de gemeentelijke basisscholen Kadrie en Maatjes worden vernieuwd voor de periode van Aan de gemeenteraad worden de huishoudelijke reglementen voor de schoolraden van deze gemeentelijke basisscholen ter kennisname voorgelegd. Deze reglementen regelen de interne werking van de bewuste schoolraden. 22. Goedkeuring van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Kadrie. Voor de periode van wordt er een nieuwe schoolraad opgestart voor de gemeentelijke basisschool Kadrie. Tussen het gemeentebestuur en de schoolraad van Kadrie wordt opnieuw een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst legt ondermeer de regels vast rond overleg en de adviesbevoegdheid tussen beide instanties. 23. Goedkeuring van de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Maatjes. Voor de gemeentelijke basisschool Maatjes wordt er voor de periode van een nieuwe schoolraad opgestart. Tussen het gemeentebestuur en de schoolraad van deze gemeentelijke basisschool wordt opnieuw een overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomst legt ondermeer de regels vast rond overleg en de adviesbevoegdheid tussen beide instanties. AANGEVRAAGDE AGENDAPUNTEN. 24. Vragen van raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA ) over een lokaal regenboogbeleid. Raadslid Jan Van Esbroeck (N-VA) wenst op basis van het artikel 22 van het gemeentedecreet een agendapunt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad. Het raadslid vraagt om werk te maken van een lokaal regenboogbeleid in Kalmthout en dient daarvoor een aantal voorstellen in. 8 / 9

9 GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 25. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 29 april 2013 van de gemeenteraad. Aan de leden van de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 29 april 2013 van de gemeenteraad goed te keuren. 9 / 9

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012

Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Zitting van de gemeenteraad van maandag 21 mei 2012 Aanwezigen : Hofmans L. - Burgemeester Vermeesch R. - Voorzitter Muyshondt T., Verhaegen J., Damen N., De Pooter S., De Schutter S. - schepenen Janssens

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijzigingen 2013 van de kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VEILIGHEID. 1. Goedkeuring van de overeenkomst met de NMBS voor het plaatsen van toezicht- en controlecamera s

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 APRIL 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 APRIL 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 APRIL 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Verlenen van een borgstelling aan de voetbalvereniging K. Kalmthout SK vzw. De voetbalclub Koninklijke

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 26 mei 2014 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 april 2014. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Secretariaat. CIPAL

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 27 MEI 2015 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Gert Denollet, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans, Walter Witvrouwen en Jan

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven.

Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging voor betreffende twee uitgaven. TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 24 APRIL 2012 OPENBARE ZITTING. 1. BEGROTINGSWIJZIGING NR. 1 VAN 2012. Het college van burgemeester en schepenen stelt reeds een eerste buitengewone begrotingswijziging

Nadere informatie

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013

VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 VERSLAG VAN HET OPENBARE GEDEELTE VAN DE RAAD VAN HET OCMW VAN 21 MEI 2013 Aanwezig Goedele Breyne, voorzitter Nelly Bellens, Reinildis Berben, Gert Denollet, Gie Goyvaerts, Machteld Hofmans, Diane Tinnemans,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van het budget voor het dienstjaar 2013 en goedkeuring van het meerjarenplan

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012

GEMEENTE KALMTHOUT. Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 GEMEENTE KALMTHOUT Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen Goedgekeurd door de minister op 14 november 2012 INHOUD 1. SITUERING... 1 1.1 Wettelijk kader... 1 1.1.1 Standaardregime... 1 1.1.2 Eigen

Nadere informatie

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012

20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 20120514-1- 5 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 14 mei 2012 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren Dirk Van Mechelen, burgemeester-voorzitter, Luc Janssens, Sabine Van Dooren, Marc De

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen

Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen Gemeentebestuur Lochristi Provincie Oost-Vlaanderen U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E M E E N T E R A A D ONTWERP ZITTING XXX Agenda: LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR DE TOEWIJZING

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT 1 Zoutleeuw, 15 mei 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 24 APRIL 2015 De gewone algemene

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Omzendbrief W/2014/01

Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief W/2014/01 Omzendbrief betreffende de opmaak van een lokaal toewijzingsreglement voor ouderen Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Martelaarsplein 7, 1000 Brussel Tel.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2014 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2014 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD DD. 26 MEI 2014 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) op 02.04.2014 op de Leuvensesteenweg tijdens wegeniswerken; b) op 02.04.2014

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren.

1 Verslag vorige vergadering Het college stelt voor het verslag van de vorige vergadering goed te keuren. Zoutleeuw, 17 april 2015 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd voor de vergadering van de gemeenteraad die zal doorgaan op 28 april

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Gent afdeling Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 29 APRIL 2016 De gewone algemene

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling.

001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling. BEKNOPTE TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD DD 28.04.2015 DAGORDE I. Lokale politie. 001 Jaarverslag 2014 van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken: voorstelling. Korpschef Steve Provost

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering. 27 april 2011 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering 27 april 2011 (15:00 uur) Ten laatste op 22 april 2011 per aangetekende brief met ontvangstmelding te verzenden aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015

Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015 Zitting van de gemeenteraad van dinsdag 2 juni 2015 Aanwezig: De Pooter Sonja voorzitter Hofmans Lode burgemeester Muyshondt Tine, Verhaegen Jef, Bossaerts Fernand, Vermeesch Roel, Goris Hilde, De Schutter

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) :

VOLMACHT. GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015. Ondergetekende (de Volmachtgever ) : VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (de Vennootschap ) d.d. maandag 18 mei 2015 Ondergetekende (de Volmachtgever ) : (Voor natuurlijke personen: naam, voornamen, adres en rijksregisternummer)

Nadere informatie

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 10 mei 2012 te 11 uur NOTULEN Het jaar 2012, op 10 mei te 11 uur, te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5, is de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT

AGENDA EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT VGP NV Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bus 4 1090 Brussel (Jette) Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Brussel) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) TOELICHTING gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding begrotingsrekening

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR

Gemeentebestuur AARTSELAAR Gemeentebestuur AARTSELAAR NOTULEN van de gemeenteraadszitting van van 25 februari 2013 Aanwezig: Jan Van der Heyden, raadslid-voorzitter - Sophie De Wit, burgemeester - Edouard Vermoesen, Mark Vanhecke,

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

NIJLEN. Verslag gemeenteraad van 1 juni 2010

NIJLEN. Verslag gemeenteraad van 1 juni 2010 NIJLEN Verslag gemeenteraad van 1 juni 2010 Aanwezig: Verbeeck Paul Burgemeester-voorzitter; Engelen Marc, Verrelst Geert, Verelst Carrie, Laurijssen Paul, Boeckxstaens Veerle Schepenen; Verelst Leo -

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016 OPENBARE VERGADERING A. FINANCIËN 1. Goedkeuring van de jaarrekening 2015. De budgetrekening, balans en exploitatierekening goedkeuren. B. ALGEMENE

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 28 mei 2015 I 20u00 1. Wijziging samenstelling raadscommissies - goedkeuring Zoals bepaald in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad zijn er drie raadscommissies samengesteld:

Nadere informatie

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014)

GEMEENTE WAASMUNSTER. TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren. (wijziging november 2014) GEMEENTE WAASMUNSTER TOEWIJZINGSREGLEMENT VOOR SOCIALE HUURWONINGEN Doelgroep - senioren (wijziging november 2014) 1. Toewijzingsreglement voor de gemeente Waasmunster doelgroep senioren Sociale woningen

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-RAAD van 13-11-2012 OVERZICHTSLIJST Openbaar gedeelte 1. PV vorige zitting Het PV van de openbare zitting d.d. 09-10-2012 wordt goedgekeurd. 2. Toelichting

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 27 april 2011, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 mei 2010 om 20:00 uur.

De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 mei 2010 om 20:00 uur. GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 mei 2010 om 20:00 uur. DAGORDE OPENBARE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016

Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016 Verslag Gemeenteraad Zandhoven 26 mei 2016 Aanwezig: Dhr. Richard Bastanie, schepen-voorzitter Dhr. Luc Van Hove, Burgemeester Dhrn./mevr. Steven Van Staeyen, Rudy Willems, Maria Peeters, Hans Soetemans,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie