UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD."

Transcriptie

1 UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout. Naar aanleiding van de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (afgekort AGB Kalmthout), goedgekeurd door de gemeenteraad én de raad van bestuur van het AGB op 20 juni 2016, moet een beheersovereenkomst tussen de gemeente en het AGB worden afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf én worden rechten en plichten voor beide partijen opgenomen. Dit punt werd verdaagd in de zitting van de vorige gemeenteraad. Op de vergadering van maandag 14 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid werd dit agendapunt toegelicht. 2. Goedkeuring van het meerjarenplan Voor het AGB Kalmthout werd er een financieel meerjarenplan opgesteld voor de periode van 2016 tot en met Dit meerjarenplan wordt vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB Kalmthout op maandag 28 november 2016 en wordt nu voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het meerjarenplan werd besproken op de vergadering van maandag 14 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid. 3. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar Het AGB Kalmthout werd opgericht op 20 juni 2016 en voor dit dienstjaar moet dan vanaf de oprichtingsdatum ook een budget worden opgesteld. Dit budget houdt rekening met het feit dat in 2016 voorlopig enkel de exploitatie van het zwembad binnen de bevoegdheid van het AGB Kalmthout valt. Dit budget wordt vastgesteld in de vergadering van maandag 28 november 2016 van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout. Het budget voor het dienstjaar 2016 zelf werd toegelicht op de vergadering van maandag 14 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid. 4. Goedkeuring van het budget voor het dienstjaar Voor 2017 werd een budget voor het AGB Kalmthout opgesteld. Dit budget wordt vastgesteld in de vergadering van maandag 28 november 2016 van de raad van bestuur van het AGB Kalmthout. 1 / 10

2 In dit budget wordt rekening gehouden met het feit dat het AGB Kalmthout vanaf 1 januari 2017 de uitbating en het beheer van het parochiecentrum De Zonnedauw op zich zal nemen. Voor de exploitatie en de nodige investeringen werden financiële middelen voorzien in dit budget. Tijdens de vergadering van maandag 28 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid werd dit budget besproken en toegelicht. 5. Goedkeuring van het tariefreglement voor het gemeentelijk zwembad. Dit reglement regelt de tarieven voor het gebruik van het gemeentelijk zwembad door zowel individuele gebruikers als verenigingen. De tarieven die gehanteerd worden door het AGB Kalmthout blijven onveranderd ten opzichte van de vorige gemeentelijke tarieven. Op maandag 14 november 2016 bespraken de leden van de raadscommissie Financieel Beleid dit tariefreglement. De raad van bestuur van het AGB Kalmthout zal dit reglement bespreken op maandag 28 november Goedkeuring van het tariefreglement voor de zwemlessen ingericht door de gemeentelijke sportdienst. Voor deelname aan de zwemlessen zal het AGB Kalmthout dezelfde tarieven hanteren als die tarieven die door het gemeentebestuur in het verleden werden gebruikt. De raadscommissie Financieel Beleid overlegde op maandag 14 november 2016 over dit reglement. De raad van bestuur van het AGB Kalmthout bespreekt dit reglement op maandag 28 november Goedkeuring van het prijssubsidiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Vanaf 1 juli 2016 wordt het gemeentelijk zwembad uitgebaat door het AGB Kalmthout. Dit reglement regelt de toekenning van prijssubsidies door de gemeente Kalmthout aan het AGB Kalmthout voor het verlenen van recht op toegang aan de gebruikers van het zwembad. De gemeente Kalmthout houdt rekening met de sportieve en sociale functie van het zwembad en zal geen prijsverhogingen doorvoeren zodat het zwembad toegankelijk is en blijft voor alle gebruikers. Deze beperkte toegangsgelden worden dan ook gesubsidieerd door het toekennen van prijssubsidies door de gemeente Kalmthout. De waarde van de prijssubsidie wordt betaald door de prijs (exclusief btw) die de gebruiker betaalt voor het recht op toegang tot het zwembad, te vermenigvuldigen met een bepaalde factor. Dit reglement zal voortdurend worden geëvalueerd op basis van de exploitatieresultaten van het AGB Kalmthout. Dit reglement werd besproken op de vergadering van maandag 14 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid. De raad van bestuur van het AGB Kalmthout bespreekt dit reglement op zijn vergadering van maandag 28 november / 10

3 8. Goedkeuring van de overeenkomst voor de aanneming van diensten voor het gemeentelijke zwembad. Tussen het AGB Kalmthout en de gemeente Kalmthout zal een overeenkomst voor de aanneming van diensten moeten worden afgesloten. Voor de exploitatie van het zwembad wenst het AGB Kalmthout beroep te doen op bepaalde dienstverlening van de gemeente. Zo beschikt de gemeente Kalmthout over het nodige gekwalificeerde personeel om in te staan voor een professionele dienstverlening in het zwembad. In deze overeenkomst worden de wederzijdse rechten en plichten van zowel de gemeente Kalmthout als het AGB Kalmthout gedefinieerd. Deze overeenkomst werd besproken op de vergadering van maandag 14 november 2016 van de raadscommissie Financieel Beleid. De raad van bestuur van het AGB Kalmthout bespreekt dit reglement op zijn vergadering van maandag 28 november FINANCIEEL BELEID. 9. Intrekking van het retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december 2013 keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad goed. Sinds 1 juli 2016 staat het AGB Kalmthout in voor de exploitatie van het zwembad en is dit reglement zonder voorwerp geworden. Aan de raad wordt nu voorgesteld om dit reglement in te trekken. 10. Intrekking van het retributiereglement voor de zwemlessen ingericht door de gemeentelijke sportdienst. Het AGB Kalmthout staat sinds 1 juli 2016 in voor de uitbating en het beheer van het zwembad. Het retributiereglement van 23 december 2013 voor de zwemlessen die worden ingericht door de gemeentelijke sportdienst moet dus worden ingetrokken. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd om hier zijn akkoord over te verlenen. PATRIMONIUM. 11. Goedkeuring van de ontwerpakte voor de verkoop van het hoekhuis gelegen Brasschaatsteenweg 2 aan het Agentschap Wegen en Verkeer. Op 2 juli 2012 werd de notariële akte voor de aankoop van het hoekhuis aan de Brasschaatsteenweg 2 te Achterbroek ondertekend door het gemeentebestuur. Het gaat hier over een handelshuis dat gelegen is op een perceel dat kadastraal gekend staat als sectie D, nummer 550 N met een oppervlakte van 4 are. Dit perceel wordt nu verkocht voor de prijs van ,30 euro aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid. Het Agentschap zal het hoekhuis slopen om ruimte te creëren voor de heraanleg van het kruispunt van Achterbroek. 3 / 10

4 12. KMO-zone Bosduin: goedkeuring van de notariële ontwerpakte voor de verkoop van een perceel grond gelegen Onderzeel (lot 42) aan de firma GGS Oil & Gas Systems. Aan de raad wordt gevraagd om het ontwerp van notariële akte voor de verkoop van het lot 42 in de KMO-zone Bosduin aan de firma GGS Oil & Gas Systems BVBA (Onderzeel 6 te 2920 Kalmthout) goed te keuren. Het lot heeft een oppervlakte van m². Dit dossier werd besproken in de vergadering van 9 maart 2015 van de CORPA. PERSONEEL. 13. Goedkeuring van het aangepaste organogram en de aangepaste personeelsformatie voor het gemeentepersoneel. Het organogram van de dienst openbare werken, de dienst milieu en groen en de sportdienst zal worden aangepast. Er wordt voorgesteld om de functies op E-niveau om te zetten naar functies op D-niveau en meer specifiek de functies van schoonmaakster en werkman. Deze wijzigingen hebben geen impact op het gemeentelijk budget omdat het uitdoven van de functies op E-niveau gepaard zal gaan met de pensionering of het ontslag van de titularis van de functie. De voorgestelde wijzigingen werden besproken tijdens het syndicaal overlegcomité in zitting van 19 oktober Goedkeuring van de aangepaste bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor het gemeentelijk statutair en contractueel personeel. De bijzondere benoemings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functies van arbeider (niveau D) en schoonmaakster (niveau D) worden gewijzigd. De syndicale organisaties gaven schriftelijk hun akkoord over de voorgestelde wijzigingen. WELZIJN. 15. Goedkeuring van de aangepaste statuten van de ouderenadviesraad. De gemeentelijke ouderenadviesraad wenst een aantal wijzigingen door te voeren aan haar bestaande statuten. Binnen de ouderenadviesraad heeft een werkgroep zich gebogen over de bestaande statuten en heeft dan een aantal wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen werden besproken en goedgekeurd tijdens de vergadering van de ouderenadviesraad van 7 oktober Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om deze aangepaste statuten goed te keuren. 4 / 10

5 ONDERWIJS 16. Goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs. De Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten vzw (afgekort OVSG) vraagt in zijn brief van 21 juni 2016 om de beginselverklaring neutraliteit goed te keuren met het oog op een brede gedragenheid binnen het gemeentelijk net. De algemene vergadering van OVSG vzw heeft de beginselverklaring neutraliteit op donderdag 9 juni 2016 goedgekeurd en ook de algemene vergadering van de Vlaamse Verenging voor Steden en Gemeenten vzw (afgekort VVSG) heeft zich hierbij aangesloten. Het gemeentelijk onderwijs is een openbare dienst die moet beantwoorden aan de principes van neutraliteit. Met deze beginselverklaring wil het gemeentelijk onderwijs zich nog duidelijker profileren als neutrale onderwijsverstrekker. De beginselverklaring bevat de principes van wat neutraliteit betekent in een school. Door de goedkeuring van de beginselverklaring neutraliteit voor het gemeentelijk onderwijs gaat het gemeentebestuur het engagement aan om het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement en de eigen onderwijspraktijk hiermee in overeenstemming te brengen. 17. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel". De huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Kadrie lopen af op 31 maart De schoolraad wordt samengesteld ofwel door verkiezingen ofwel door aanduiding vanuit de pedagogische raad. Er werd tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid geboden om de oprichting van een pedagogische raad te vragen, maar hiervan werd geen gebruik gemaakt. Er moeten nu dus verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van het personeel binnen de schoolraad van Kadrie samen te stellen. Het schoolbestuur bepaalt de afspraken over de verkiezingsprocedure en heeft een voorstel van verkiezingsreglement "geleding personeel" voorgelegd. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan dit verkiezingsreglement. 18. Gemeentelijke basisschool Kadrie: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders". De huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Kadrie lopen ten einde op 31 maart De samenstelling van de schoolraad gebeurt ofwel door verkiezingen, ofwel door aanduiding vanuit de ouderraad. Er bestaat echter geen ouderraad binnen het gemeentelijk basis- en secundair onderwijs. 5 / 10

6 Tot 28 oktober 2016 was het mogelijk om de oprichting van een ouderraad te vragen, dit is echter niet gebeurd. Daarom dienen er verkiezingen georganiseerd te worden om de geleding van de ouders samen te stellen. Omdat het schoolbestuur de afspraken voor de verkiezingsprocedure bepaalt, werd door de directie van de school een voorstel van verkiezingsreglement "geleding ouders" ingediend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te hechten aan dit verkiezingsreglement. 19. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel". De huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Maatjes vervallen op 31 maart De schoolraad wordt samengesteld ofwel door verkiezingen ofwel door aanduiding vanuit de pedagogische raad. Er werd tot 28 oktober 2016 de mogelijkheid geboden om de oprichting van een pedagogische raad te vragen maar hiervan werd geen gebruik gemaakt. Daarom moeten er verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van het personeel binnen de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Maatjes samen te stellen. De afspraken inzake de verkiezingsprocedure worden bepaald door het schoolbestuur. De directie van Maatjes heeft een voorstel van verkiezingsreglement "geleding personeel" voorgelegd. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het desbetreffende verkiezingsreglement. 20. Gemeentelijke basisschool Maatjes: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders". De huidige mandaten van de schoolraad van de gemeentelijke basisschool Maatjes worden beëindigd op 31 maart De samenstelling van de schoolraad gebeurt ofwel door verkiezingen, ofwel door aanduiding vanuit de ouderraad. Er bestaat echter geen ouderraad binnen het gemeentelijk basis- en secundair onderwijs. Tot 28 oktober 2016 was het mogelijk om de oprichting van een ouderraad te vragen, dit is echter niet gebeurd. Er moeten dus verkiezingen georganiseerd worden om de geleding van de ouders samen te stellen. Gezien het schoolbestuur de afspraken inzake de verkiezingsprocedure bepaalt, werd door de directie van de school een voorstel van verkiezingsreglement "geleding ouders" ingediend. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te hechten aan dit verkiezingsreglement. 6 / 10

7 21. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding personeel". De huidige mandaten van de schoolraad van het instituut Gitok vervallen op 31 maart Bijgevolg moeten er verkiezingen worden georganiseerd om de geleding van het personeel binnen de schoolraad van het instituut Gitok samen te stellen. De afspraken inzake de verkiezingsprocedure worden bepaald door het schoolbestuur. De directie van Gitok heeft een voorstel van verkiezingsreglement "geleding personeel" voorgelegd. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het desbetreffende verkiezingsreglement. 22. Gitok: goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de schoolraad "geleding ouders". De huidige mandaten van de schoolraad van het instituut Gitok vervallen op 31 maart Bijgevolg moeten er verkiezingen worden georganiseerd om de vertegenwoordigers van de ouders binnen de schoolraad van het instituut Gitok samen te stellen. De afspraken inzake de verkiezingsprocedure worden bepaald door het schoolbestuur. De directie van Gitok heeft een voorstel van verkiezingsreglement geleding ouders voorgelegd. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring te verlenen aan het desbetreffende verkiezingsreglement. INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING. 23. Opdrachthoudende vereniging Pidpa: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 19 december Op 19 december 2016 houdt de opdrachthoudende vereniging Pidpa zijn algemene vergadering. De agenda van de algemene vergadering van Pidpa van 19 december 2016 ziet eruit als volgt: 1. Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden. 2. Begroting 2017 met kennisgeving van de te ontwikkelen activiteiten en te volgen strategieën in Benoeming(en). 4. Statutenwijziging ingevolge decreet van 13 mei In voortzetting geplaatste agendapunten van de algemene vergadering van 15 juni Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. 7 / 10

8 Aan de raad wordt gevraagd om de agenda met onder andere de begroting 2017 goed te keuren. Ook wordt gevraagd om de gemeentelijke vertegenwoordiger te mandateren om de nodige beslissingen te nemen. 24. Opdrachthoudende vereniging Water-link: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat voor de buitengewone algemene vergadering van 22 december De opdrachthoudende vereniging Water-link organiseert op 22 december 2016 zijn buitengewone algemene vergadering. Op de buitengewone algemene vergadering worden volgende agendapunten besproken: 1) begroting 2017 en overzicht van de te ontwikkelen activiteiten in 2017 binnen de strategie goedkeuring, 2) varia en mededelingen. De raad wordt gevraagd om de gemeentelijke afgevaardigde te mandateren en zijn goedkeuring te hechten aan de agenda van de desbetreffende vergadering. 25. Dienstverlenende vereniging CIPAL: vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de algemene vergadering van 9 december De dienstverlenende vereniging CIPAL organiseert een algemene vergadering op 9 december Volgende agendapunten zullen worden besproken: 1. Toetreding en aanvaarding van nieuwe deelnemers. 2. Bespreking en goedkeuring van de begroting 2017 (met inbegrip van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie). 3. Vervanging van de op voordracht van de gemeente Brasschaat benoemde bestuurder. 4. Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité. 5. Rondvraag. 6. Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering. De agenda en de begroting 2017 liggen ter goedkeuring van de raad samen met het verlenen van het mandaat aan de gemeentelijke vertegenwoordiger. 26. Intergemeentelijke vereniging PONTES: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente met betrekking tot de algemene vergadering van 21 december Op 21 december 2016 organiseert de Intergemeentelijke vereniging PONTES een algemene vergadering. Tijdens deze vergadering zullen volgende agendapunten worden besproken: 1. Algemene vergadering: verslag 16 juni 2016 goedkeuring. 2. Bestuursorganen: samenstelling raad van bestuur wijziging. 3. Beleid: beleidsnota goedkeuring. 4. Financiën: budget goedkeuring. 8 / 10

9 5. Varia en rondvraag. Aan de raad wordt gevraagd om zijn goedkeuring aan deze agendapunten te verlenen. Verder moet het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger worden vastgesteld. 27. Opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van 21 december Op 21 december 2016 organiseert de opdrachthoudende vereniging IGEAN Milieu en Veiligheid zijn buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering worden volgende agendapunten voorgelegd: 1. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in Goedkeuren van de begroting Innovatiefonds bepalen van de bijdrage. 4. Benoemen van de leden van de adviescommissies. 5. Toetreding van de politiezones en de hulpverleningszones. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda voor deze buitengewone algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen. 28. Dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening: vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger met betrekking tot de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering op 21 december Op 21 december 2016 organiseert de dienstverlenende vereniging IGEAN dienstverlening zijn buitengewone algemene vergadering. Tijdens deze vergadering worden volgende agendapunten voorgelegd: 6. Goedkeuren van de nota met de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie in Goedkeuren van de begroting Toetreding politiezones en hulpverleningszones; Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de agenda voor deze buitengewone algemene vergadering goed te keuren en het mandaat van de gemeentelijke afgevaardigde vast te stellen. GOEDKEURING VAN HET VERSLAG. 29. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016 van de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van de vergadering van 24 oktober 2016 van de gemeenteraad goed te keuren. 9 / 10

10 GEHEIME ZITTING Nihil 10 / 10

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 NOVEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 NOVEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het reglement 'subsidies ouderenverenigingen, kaartclubs en woonzorgcentra'.

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MEI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het belastingsreglement op de afgifte van een rijbewijs in bankkaartmodel.

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 OKTOBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2015/1 voor het dienstjaar 2015 van het OCMW. Aan de

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het

Nadere informatie

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro

Exploitatieresultaat. Investeringsresultaat ,63 euro ,73 euro ,90 euro ,63 euro GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 28 MEI 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de kastoestand op 31 maart 2009. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 25 NOVEMBER 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van de budgetwijzigingen 2013 van de kerkfabrieken van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING VEILIGHEID. 1. Goedkeuring van de overeenkomst met de NMBS voor het plaatsen van toezicht- en controlecamera s

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van het gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 FEBRUARI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 FEBRUARI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 FEBRUARI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING ALGEMEEN BELEID. 1. Raadscommissie financieel beleid: verkiezing van een nieuw lid namens de N-VA-fractie. In de

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 20 JUNI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 20 JUNI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 20 JUNI 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING ALGEMEEN BELEID. 1. Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout: goedkeuring van de oprichting en de statuten. Het college

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 OKTOBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 OKTOBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 OKTOBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING PATRIMONIUM. 1. Uitbreiding van de samenwerkingsovereenkomst betreffende het strategisch project

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 31 mei 2016 OVERZICHTSLIJST 1) Vaststelling jaarrekening gemeente 2015 OPENBARE ZITTING De rekening 2014 wordt ter vaststelling voorgesteld, welke kan worden samengevat als volgt: INITIEEL

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting

gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 21 november 2016 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 24 oktober 2016. De notulen werden unaniem goedgekeurd. 2 Eredienst. Kerkfabriek Onze

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 MAART 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 MAART 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 MAART 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING PATRIMONIUM. 1. KMO-zone Bosduin: verkoop van het lot gelegen Kwade Weide 6 door de firma Arda nv: uitoefenen van

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 30 APRIL 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING STRAATNAAMGEVING. 1. Goedkeuring van een nieuwe straatnaam - Matruyepleintje. In de zitting van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 24 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VAN DE VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 APRIL 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het subsidiereglement voor het buiten gebruikstellen van een bestaande individuele

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 26 oktober 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren wijziging meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 22 DECEMBER 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begroting 2012 en het meerjarenplan 2012-2017. Aan

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van het budget voor het dienstjaar 2013 en goedkeuring van het meerjarenplan

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de begrotingsrekening voor het dienstjaar 2011, de resultatenrekening

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 30 juni 2016 Dagorde 01 Verslagen 02 Jaarrekening 2015. Goedkeuring 03 Prijssubsidiereglement voor sport- en culturele infrastructuren. Goedkeuring 04 Reglement en tarieven jeugdlokalen

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde

RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december Dagorde RAAD VAN BESTUUR VAN 14 december 2015 Dagorde 01 Verslagen 02 Aanpassing Meerjarenplan 2014-2019. Goedkeuring. 03 Budget 2016. Goedkeuring. 04 Terugbetaling lidgelden en deelname aan sportactiviteiten

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MAART 2017 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MAART 2017 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 27 MAART 2017 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van de aangepaste statuten voor het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10. RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/10 RAADSZITTING VAN 16 mei 2013 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck Haest, Geert

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 FEBRUARI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor het gemeentelijk zwembad. Op 23 december

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014

Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Dagorde van de gemeenteraad van 27 november 2014 Openbare zitting 01 Kerkfabriek O.-L.-Vrouw: budget 2015 exploitatie investeringen ontvangsten 31.860,00 786.830,00 uitgaven 117.650,00 786.830,00 gecorrigeerd

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 26 NOVEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 26 NOVEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 26 NOVEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Aanvullende verkeersreglementering betreffende beperkt eenrichtingsverkeer in "Oud Veer".- De rijweg in Oud Veer is slechts 4,00

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00779 Onderwerp: Beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs - Goedkeuring

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM

FINANCIËN OPENBARE WERKEN PATRIMONIUM OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 november 2015 FINANCIËN 1 OCMW: GOEDKEURING GEWIJZIGD MEERJARENPLAN EN KENNISNEMING BUDGETWIJZIGING 2015 De gemeenteraad keurt het

Nadere informatie

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn

Dagorde. Openbare zitting. Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn. 16 april 2014. Bijeenroeping raad voor maatschappelijk welzijn ocmw voorzitter Contactpersoon Paula Verhoeven Telefoon 03/660.68.10 E-mail paula.verhoeven@ocmwkapellen.be Aan de leden van de raad Voor maatschappelijk welzijn 16 april 2014 Bijeenroeping raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van het aangepaste retributiereglement voor de deelname aan de speelpleinwerking.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in "Schippersbos"

3 Principe tot verkoop 9 loten bouwgrond in Schippersbos ZITTING VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 SEPTEMBER 2015 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING ALGEMEEN BELEID. 1. Politiezone Grens : beëindiging van het mandaat van politieraadslid Liliane Willemsen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst met het OCMW.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst met het OCMW. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 17 DECEMBER 2009 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING ALGEMEEN BELEID. 1. Goedkeuring van de beheersovereenkomst met het OCMW. Op 23 april 2009 keurde

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend

2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van mevrouw Lien Boenders, ontslagnemend AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Terugblik kunstproject Wim Tellier 2. OCMW - Onderzoek voordrachtsakte, geloofsbrieven en verkiezing van een OCMWraadslid in vervanging van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA

GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA GEMEENTERAADSVERGADERING 26 NOVEMBER 2015 VERKLARENDE NOTA OPENBARE VERGADERING: 01. Mededelingen 02. Politie - besluiten van de burgemeester van 12 oktober 2015 - kennisgeving De gemeenteraad neemt kennis

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING

LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november OPENBARE ZITTING Arrondissement ANTWERPEN LEIDRAAD GEMEENTERAADSZITTING 21 november 2016. OPENBARE ZITTING 01. Goedkeuring verslag vorige zitting. Gevraagd wordt het verslag van de vorige zitting, 26 oktober 2016, goed

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 NOVEMBER 2017.

OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 NOVEMBER 2017. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 NOVEMBER 2017. Openbare zitting 1. PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1 Personeel 1.1.1 Besteding

Nadere informatie

AGENDA MET TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 26/04/2017

AGENDA MET TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 26/04/2017 AGENDA MET TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 26/04/2017 OPENBAAR O.1 Proces-verbaal van de vorige zitting - goedkeuring O.2 Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - Algemene

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 23 DECEMBER 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Goedkeuring van de aanvullende belasting op de personenbelasting 2011.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 APRIL 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de wijziging van de formatie van het brandweerpersoneel.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 APRIL 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. 1. Goedkeuring van de wijziging van de formatie van het brandweerpersoneel. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 29 APRIL 2010 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING BRANDWEER. 1. Goedkeuring van de wijziging van de formatie van het brandweerpersoneel. Op 30 juni

Nadere informatie

1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER: ELISABETHLAAN EN 99 TOT 103B 2. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER: LANGDORPSESTEENWEG 6

1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER: ELISABETHLAAN EN 99 TOT 103B 2. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER: LANGDORPSESTEENWEG 6 Politiezone Aarschot GEMEENTERAAD DD 23 november 2015 OM 20u00 TOELICHTINGEN OPENBAAR Agendapunten meegedeeld door het College van Burgemeester en Schepenen 1. BEKRACHTIGING BESLUIT BURGEMEESTER: ELISABETHLAAN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke

er zijn van de globaal stemmen stemmen aanwezig en van de gemeentelijke 19 december 2016 Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der deelnemers van de opdrachthoudende vereniging Pidpa, gehouden op maandag 19 december 2016 op het hoofdkantoor, Desguinlei 246 te Antwerpen.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 19 DECEMBER 2016 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF KALMTHOUT. 1. Goedkeuring van het gebruiks- en tariefreglement voor het ontmoetingscentrum

Nadere informatie

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013

TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 In openbare zitting TOELICHTING EN VOORSTEL VAN BESLISSING VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 10 OKTOBER 2013 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 18 juli 2013 en 8 augustus 2013: zie bijlage.

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS.

27 september OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - SOCIAAL HUIS. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur

VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015. 20.00 uur VERGADERING GEMEENTERAAD 28.09.2015 20.00 uur AGENDA OPENBAAR FINANCIËN 1. Stad Aarschot: budgetwijziging 1-2015 en aanpassing meerjarenplan 2014-2019 2. Politiezone Aarschot: begrotingswijziging 1-2015

Nadere informatie

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC 20 mei 2011 ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC Vandaag Waarom een ontmoetingsdag Geen studiedag Gebrek aan duidelijkheid van bovenaf Mogelijke wijzigingen zijn op til (ABB, VVSG) VVC en LOCUS

Nadere informatie