LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013"

Transcriptie

1 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 20 december 2012 De Raad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van 20 december 2012 goed. 2. Goedkeuren notulen van de zitting van 2 januari 2013 De Raad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van 2 januari 2013 goed. 3. Sector Grondgebiedzaken Afdeling Gemeentewerken Dienst Patrimoniumbeheer Bekrachtigen beslissingen Schepencollege Toestaan van gratis gebruik of van een verminderd tarief voor het gebruik van de gemeentelijke zalen tijdens het dienstjaar 2012 Overeenkomstig artikel 16 van het retributiereglement op het gebruik van de gemeentelijke feestzalen dd. 29 maart 2007, worden de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen inhoudende de kosteloze terbeschikkingstelling van de gemeentelijke zalen tijdens het dienstjaar 2012, gebaseerd op sociale of menslievende gronden of op basis van wederkerigheid wat andere besturen betreft, ter bekrachtiging aan de Raad voorgelegd. De raad bekrachtigt deze beslissingen. 4. Sector Sociale Zaken Afdeling Cultuur Goedkeuren principebeslissing straatbenaming Paelweg voor de verkaveling in de Pontstraat De Raad keurde in zitting van 26 april 2012 het wegtracé en wegenisontwerp goed van de verkaveling in de Pontstraat. Het College van burgemeester en schepenen leverde in zitting van 4 juli 2012 de verkavelingsvergunning af voor deze verkaveling. Om tijdig te kunnen voorzien in een adres van zodra er stedenbouwkundige vergunningen worden toegekend, is het wenselijk om voor deze weg thans reeds principieel een straatbenaming toe te kennen. De cultuurraad bracht op advies uit over deze benaming en stelt Paelweg voor. De Raad verklaart zich principieel akkoord met de benaming Paelweg voor de nieuwe verkaveling in de Ponstraat. 5. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Goedkeuren principebeslissing verkoop huizen De Cock De Raad verklaart zich principieel akkoord met de verkoop van Huizen De Cock te Berchem (Berchemstraat ). Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-1

2 6. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van kandidaat-bestuurders in intercommunale verenigingen, vennootschappen en verenigingen zonder winstoogmerk waarbij de gemeente Kluisbergen aangesloten is en/of waarin de gemeente Kluisbergen vertegenwoordigd is De Raad gaat over tot het voordragen van een kandidaat-bestuurder in de dienstverlenende vereniging CVBA FINANCIERINGSINTERCOMMUNALE VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST (FIGGA), de opdrachthoudende vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG IN VLAANDEREN (IMWV), de opdrachthoudende vereniging ILVA, de dienstverlenende vereniging SOLVA, de opdrachthoudende vereniging INTERCOMMUNALE Westlede, de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ VLAAMSE ARDENNEN, de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA DE NIEUWE HAARD, de VZW REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN (RLVA), de VZW LANDSCHAPSBEHEER VLAAMSE ARDENNEN (LAVA), de VZW TOERISME VLAAMSE ARDENNEN. 7. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-lid voor het Regionaal Bestuurscomité (RBC) Oost en van een kandidaat-bestuurder in de intercommunale vereniging CVBA Intercommunale maatschappij voor gas en elektriciteit in het Westen (Gaselwest) De Raad gaat over tot het voordragen van een kandidaat-lid voor het RBC Oost en een kandidaatbestuurder in de intercommunale vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN (GASELWEST). De kandidaat-bestuurder is dezelfde persoon als diegene die voorgedragen wordt als kandidaat-lid van het RBC. 8. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de opdrachthoudende vereniging ILvA raadgevende stem, deel uitmakende van de minderheidsfracties, in de opdrachthoudende vereniging ILvA, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem). 9. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de dienstverlenende vereniging SOLvA raadgevende stem, deel uitmakende van de minderheidsfracties, in de dienstverlenende vereniging SOLvA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere. 10. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede raadgevende stem, deel uitmakende van de minderheidsfracties, in de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi. 11. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem in de dienstverlenende vereniging CVBA financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (FIGGA) Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-2

3 raadgevende stem, deel uitmakende van de minderheidsfracties, in de dienstverlenende vereniging CVBA FINANCIERINGSINTERCOMMUNALE VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST (FIGGA), 12. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van effectieve en plaatsvervangende vertegenwoordigers in intercommunales, instellingen, vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, andere samenwerkingsverbanden en overlegorganen waarbij de gemeente Kluisbergen aangesloten is en/of waarin de gemeente Kluisbergen vertegenwoordigd is De Raad gaat over tot het aanduiden van één of meer vertegenwoordigers en één of meer plaatsvervangende vertegenwoordigers in de hiernavolgende intercommunales, instellingen, vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, andere samenwerkingsverbanden en overlegorganen waarbij de gemeente Kluisbergen aangesloten is en/of waarin de gemeente Kluisbergen vertegenwoordigd is: de intercommunale vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN (GASELWEST), de instelling van openbaar nut INTERMIXT, de onderlinge maatschappij ETHIAS, de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ DE VLAAMSE ARDENNEN, de sociale huisvestingsmaatschappij CVBA DE NIEUWE HAARD, de NV VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, de VZW ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (OVSG), de VZW VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN (VVSG), de VZW REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE ARDENNEN (RLVA), de VZW LANDSCHAPSBEHEER VLAAMSE ARDENNEN (LAVA), de VZW TOERISME OOST- VLAANDEREN, de VZW TOERISME VLAAMSE ARDENNEN, de VZW ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND OOST-VLAANDEREN (ERSV), de VZW KRINGWINKEL VLAAMSE ARDENNEN, de VZW RATTENBESTRIJDING OOST-VLAANDEREN (RATO), de VZW PROVINCIALE BRANDWEERSCHOOL OOST-VLAANDEREN (PBO), de VZW RECREATIEOORD KLUISBOS, de STEDELIJKE ACADEMIE VOOR ARTISTIEKE VORMING RONSE, de INTERLOKALE VERENIGING VLAAMSE ARDENNEN, het STREEKOVERLEG ZUID-OOST-VLAANDEREN (SERR-RESOC), de LOKALE ADVIESCOMMISSIE (LAC), de interlokale vereniging VLAAMSE ARDENNEN en VZW RECREATIEOORD KLUISBOS 13. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat voor het college van commissarissen in de intercommunale vereniging Gaselwest De Raad gaat over tot het voordragen van een kandidaat voor het college van commissarissen in de intercommunale vereniging CVBA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN (GASELWEST), President Kennedypark 12 te 8500 Kortrijk. 14. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie De Raad gaat over tot het aanduiden van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de scholengemeenschap gemeentelijk basisonderwijs Schelde-Leie (vertegenwoordiger en plaatsvervanger moeten lid zijn van het schepencollege). 15. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GID-PBW) Ingevolge de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, het Koninklijk besluit van 18 september 1996 betreffende het welzijn Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-3

4 van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk besluit van 31 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk dient elk lokaal bestuur te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW). Kleine lokale besturen kunnen, bij gebreke aan gekwalificeerd personeel, moeilijk aan de gestelde eisen voldoen. Bij beslissing van de Gemeenteraad van 27 november 2001 trad ons bestuur toe tot de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GID-PBW) ingericht door de CVBA INTERCOMMUNALE LAND VAN AALST (ILvA), Industriezone Zuid III, Industrielaan 2 te 9320 Aalst (Erembodegem). Deze dienstverlening wordt thans verleend door de dienstverlenende vereniging SOLvA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere. De raad Gaat over tot het aanduiden van een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid in het beheerscomité van de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (GID-PBW). 16. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede op 20 maart 2013 Kennisnemen van de dagorde en bepalen van standpunt en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger en vaststellen van hun mandaat De buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Intercommunale Westlede, Smalle Heerweg 60 te 9080 Lochristi heeft plaats te Lochristi op 20 maart 2013 om uur. Volgens artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente herhaald te worden voor elke algemene vergadering van de aandeelhouders. De Raad neemt kennis van de dagorde en bepaalt het standpunt van de gemeente Kluisbergen. Tevens wordt een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid en wordt hun mandaat vastgesteld. 17. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILvA op 18 februari 2013 Kennisnemen van de dagorde en bepalen van standpunt en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger en vaststellen van hun mandaat De buitengewone algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging ILvA, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem), heeft plaats te Aalst op 18 februari 2013 om uur. Volgens artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van ons bestuur herhaald te worden voor elke algemene vergadering van de aandeelhouders. De Raad neemt kennis van de dagorde en bepaalt het standpunt van de gemeente Kluisbergen. Tevens wordt voor deze buitengewone algemene vergadering een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid en wordt hun mandaat vastgesteld. 18. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLvA op 19 februari 2013 Kennisnemen van de dagorde en bepalen van standpunt en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger en vaststellen van hun mandaat De buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging SOLvA, Joseph Cardijnstraat 60 te 9420 Erpe-Mere, heeft plaats te Erpe-Mere op 19 februari 2013 om uur. Volgens artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van ons bestuur herhaald te worden voor elke algemene vergadering van de aandeelhouders. De Raad neemt kennis van de Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-4

5 dagorde en bepaalt het standpunt van de gemeente Kluisbergen. Tevens wordt voor deze buitengewone algemene vergadering een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid en wordt hun mandaat vastgesteld. 19. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CVBA Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest (Figga) op 22 maart 2013 Kennisnemen van de dagorde en bepalen van standpunt en aanduiden van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger en vaststellen van hun mandaat De buitengewone algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CVBA FINANCIERINGSINTERCOMMUNALE VOOR DE GEMEENTEN VAN GASELWEST (FIGGA), Grote Markt 34 te Ieper heeft plaats te Kuurne op 22 maart 2013 om uur. Volgens artikel 44 van het Decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking dient de vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente herhaald te worden voor elke algemene vergadering van de aandeelhouders. De Raad neemt kennis van de dagorde en bepaalt het standpunt van de gemeente Kluisbergen. Tevens wordt een effectief vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger aangeduid en wordt hun mandaat vastgesteld. BESLOTEN ZITTING: 1. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Personeel en Organisatie Aanstellen bij bevordering van een korporaal in de sector veiligheidszaken, afdeling gemeentelijke brandweerdienst Bij beslissing van de Gemeenteraad van 22 november 2012 werd de functie van korporaal in de gemeentelijke brandweerdienst vacant verklaard bij bevordering. Er werden twee kandidaturen ingediend, nl. door de heer Jean-Pierre Wuestenberghs en door de heer Jasper Desmet. Deze kandidaturen voldeden aan de voorwaarden. De beroepsproef werd georganiseerd op Beide kandidaten slaagden voor deze beroepsproef. De Raad gaat over tot het bevorderen tot korporaal in de sector veiligheidszaken, afdeling gemeentelijke brandweerdienst. 2. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Voordragen van een kandidaat-beheerder in de VZW Recreatieoord Kluisbos namens de politieke fracties die niet in het College van Burgemeester en Schepenen vertegenwoordigd zijn Volgens artikel 12 van de statuten van de VZW RECREATIEOORD KLUISBOS, Poletsestraat 59 te 9690 Kluisbergen bestaat de Raad van Beheer van de vereniging uit minimum vijf en maximum negen leden. De Burgemeester en de Schepen van sport maken van rechtswege deel uit van de Raad van Beheer, met stemrecht. De Raad draagt, behoudens de Burgemeester en de Schepen van Sport, één lid aangewezen door de gezamenlijke politieke fracties welke niet in het Schepencollege vertegenwoordigd zijn, voor als kandidaat-beheerder in de Raad van Beheer van de VZW RECREATIEOORD KLUISBOS. De benoeming van deze kandidaat-beheerder tot lid van de Raad van Beheer gebeurt door de Algemene Vergadering van de VZW RECREATIEOORD KLUISBOS. 3. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in het Comité voor Toerisme De Raad duidt de vertegenwoordigers (één van elke politieke fractie in de Gemeenteraad) in het Comité voor Toerisme aan. Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-5

6 4. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (Mina-raad) aan. 5. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke sportraad gemeentelijke sportraad aan. 6. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke culturele raad gemeentelijke culturele raad aan. 7. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke sociale raad gemeentelijke sociale raad aan. 8. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke jeugdraad gemeentelijke jeugdraad aan. 9. Sector Interne Zaken Afdeling Secretarie Dienst Raad en College Aanduiden van vertegenwoordigers in de gemeentelijke seniorenadviesraad gemeentelijke seniorenadviesraad aan. Lijst gemeenteraadsbesluiten Gemeenteraadszitting 31/01/2013-6

Gemeenteraadszitting van 28 mei 2015

Gemeenteraadszitting van 28 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 28 mei 2015 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 9 april 2015 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 9 april 2015 goed te

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 26/06/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 26 juni 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

Openbare zitting BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter heeft de eer u uit te nodigen tot het bijwonen van de gemeenteraad op donderdag 28.02.2013 om 19.30 u in de raadzaal van het gemeentehuis, Kasteelstraat 1-3, Assenede.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden. CENTRUMSTAD Eeklo, 8 februari 2013 lndustrielaan 2 9900 Eeklo Tel.09 l2'lb280o Fax. 09 218 28 51 ;ecretariaat@eeklo. be www.eeklo.be Secretariaat Behandelendeambtenaar Monique Haegeman lmonique.haeqeman@eeklo.be

Nadere informatie

Gemeenteraad 18 februari 2013

Gemeenteraad 18 februari 2013 Gemeenteraad 18 februari 2013 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 januari 2013 goed. Punt 1: aktename van het ontslag van de heer

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 22.05.2014 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 15 FEBRUARI 2016 Aanwezig: VAN CAUTER Geert, Voorzitter SERGOORIS Alberic, Burgemeester FONCK Jo, DE NUL Jan, DE SMET Yves,

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 14 mei 2014. 8420 DE HAAN Aan Peter BREEMERSCH, burgemeester; Onderwerp : Kurt DEVOOGHT, voorzitter; gemeenteraad Rudi CATTRYSSE bijeenroeping. Rudy CLAUS Marleen BOUWENS-DE SOETE

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 22 JANUARI

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2013-02-13 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\gjc Geertje Corthals (052)25 10 09 agenda gemeenteraad

Nadere informatie

Intercommunale Data gemeenteraadszitting Welke soort vergadering Afgevaardigde Zitpenningen Eandis (intergem. vereniging) opdrachthoudend

Intercommunale Data gemeenteraadszitting Welke soort vergadering Afgevaardigde Zitpenningen Eandis (intergem. vereniging) opdrachthoudend Bezoldigingen Intercommunales Intercommunale Data gemeenteraadszitting Welke soort vergadering Afgevaardigde Zitpenningen Eandis (intergem. vereniging) opdrachthoudend 29 oktober 2015 (rest legislatuur)

Nadere informatie

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT

Gemeente OOSTERZELE. Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Geachte heer/mevrouw, Gemeente OOSTERZELE Provincie OOST-VLAANDEREN Arrondissement GENT Oosterzele, 12 januari 2007 Ingevolge toepassing van artikel 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 wordt

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 28 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING 28 JANUARI 2013 21 GEMEENTERAADSZITTING 28 JANUARI 2013 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Marc VAN WITTENBERGE,Antoine EECKHOUT,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 5 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking

Voorstel van decreet. houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking stuk ingediend op 1629 (2011-2012) Nr. 1 23 mei 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek

Gemeentebestuur Wortegem-Petegem. Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Gemeentebestuur Wortegem-Petegem Beknopte opgave besluiten Kennisgeving publiek Tijdens de gemeenteraad van 22 februari 2007 werden onderstaande beslissingen éénparig genomen (behalve voor de punten 16,

Nadere informatie

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015

Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 Gemeente Maldegem Gemeentehuis Marktstraat 7 9990 Maldegem Verslag Gemeenteraad 29 januari 2015 OPENBARE ZITTING 1. LOKALE POLITIE - AGENDERING BIJ HOOGDRINGENDHEID: VACANTVERKLARING HOOFDINSPECTEUR INTERVENTIE/VERKEER

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

B E K E N D M A K I N G

B E K E N D M A K I N G GEMEENTE NAZARETH B E K E N D M A K I N G Gemeenteraad van 5 februari 2007 OVERZICHTLIJST VAN DE RAADSBESLUITEN OPENBARE ZITTING. 1. Verantwoordelijkheidsverdeling van het College van Burgemeester en Schepenen.

Nadere informatie

Zitting van 18 februari 2013

Zitting van 18 februari 2013 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- Zitting van 18 februari 2013 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Marijke Gidts en Heleen Vangeel

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD.

UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. UITGEBREIDE DAGORDE VAN DE ZITTING VAN 28 JANUARI 2013 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Kennisname van het budget voor het dienstjaar 2013 en goedkeuring van het meerjarenplan

Nadere informatie

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015

PROVINCIE Antwerpen. STADSBESTUUR Herentals. Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 PROVINCIE Antwerpen STADSBESTUUR Herentals 1. Interne kredietaanpassing: kennisname Toelichtende nota bij de gemeenteraadszitting van 5 mei 2015 De gemeenteraad neemt kennis van de interne kredietaanpassingen.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. Het organiek reglement van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Maarkedal, dat als

OPENBARE ZITTING. Het organiek reglement van het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Maarkedal, dat als Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Installatie op gemeenschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 21 APRIL 2005 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelasting. Onwaarden...2

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeenteraad 04 november 2014

Gemeenteraad 04 november 2014 BADSTAD Blankenberge, 10 november 2014 8370 BLANKENBERGE Gemeenteraad 04 november 2014 1 Mededelingen van de voorzitter OPENBARE ZITTING 2 Aanvraag Vlaams Belang conform artikel 29 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 11 maart 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 19 maart 2013 om 20:00 in het stadhuis.

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE

TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 DAGORDE TOELICHTENDE NOTA GEMEENTERAAD GEMEENTE LAARNE DONDERDAG 28 APRIL 2016 OPENBARE ZITTING DAGORDE INTERNE ZAKEN EN COMMUNICATIE 1. GOEDKEUREN NOTULEN VORIGE ZITTING De notulen van de vergadering van de gemeenteraad

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %)

Bruto jaarwedde burgemeester (100 %) WEDDE VAN DE BURGEMEESTER EN SCHEPENEN De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria: het inwonersaantal van de gemeente; de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

1 BEKRACHTIGING VAN HET COLLEGEBESLUIT VAN 19 MAART 2012 HOUDENDE HET AANSTELLEN VAN EEN WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS TER VERVANGING VAN DE TITULARIS

1 BEKRACHTIGING VAN HET COLLEGEBESLUIT VAN 19 MAART 2012 HOUDENDE HET AANSTELLEN VAN EEN WAARNEMEND GEMEENTESECRETARIS TER VERVANGING VAN DE TITULARIS Provincie Oost Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 MAART 2013 om 19 uur Aanwezig: TEIRLINCK Nele, Voorzitter; VANDE CATSYNE Anny, Burgemeester; BAUWENS Marc,

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 14 maart 2016 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 22 maart 2016 om 20:00 uur in

Nadere informatie

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013

de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 20130225-1- 3 de zitting van de GEMEENTERAAD OP 25 FEBRUARI 2013 Zitting geopend om 20.00 uur Aanwezig : de Dames en Heren, Dirk Van Mechelen burgemeester-voorzitter, Sabine Van Dooren, Luc Devriese, Luc

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting:

Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Verslag van de vergadering van 19 april 2004 openbare zitting: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Vivet Paul, voorzitter, Lemmens Jozef, Vermeulen Sabine, Van Oudendijck Hans, Roevens Lutgarde, Van Den Bergh Willem,

Nadere informatie

1 AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN/OF DE BURGEMEESTER

1 AKTENAME EN BEKRACHTIGING VAN DE POLITIEREGLEMENTEN GETROFFEN DOOR HET SCHEPENCOLLEGE EN/OF DE BURGEMEESTER Provincie Oost Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 26 februari 2013 om 19 uur Aanwezig: TEIRLINCK Nele, voorzitter VANDE CATSYNE Anny, burgemeester DUWIJN Guy,

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016

TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016 TOELICHTENDE NOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 18 MEI 2016 OPENBARE VERGADERING A. FINANCIËN 1. Goedkeuring van de jaarrekening 2015. De budgetrekening, balans en exploitatierekening goedkeuren. B. ALGEMENE

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 MAART 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B., Rommens

Nadere informatie

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van

Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL VLAANDEREN Motivering 1. De duur van de mandaten in de Raad

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD OP 6 NOVEMBER 2014 TOELICHTENDE NOTA OPENBARE ZITTING 1. Aktename ontslag raadslid en schepen Birger De Coninck. Via brief dd. 26.10.2014, bracht gemeenteraadslid en schepen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 Aanwezig: Afwezig: DE GREEF Elke, Voorzitter COUCK Georges, Burgemeester DE NUL Jan, FONCK Jo,

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011

Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 Dagorde gemeenteraad Zitting van 31 augustus 2011 ons kenmerk: datum 23 8 2011 Sec&Onthaal/2345 De voorzitter van de gemeenteraad, In toepassing van artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli

Nadere informatie

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur

PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur PERSNOTA VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG, 25 APRIL 2013 STADHUIS DE VRIERESTRAAT 19.30 uur Openbaar Begroting en Uitgaven 1. Begroting en Uitgaven - Israëlitsche Gemeenschap "Adath Yisrael" - Jaarrekening

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Procedure voor kandidaat leden van de Raad Bij de nieuwe samenstelling van de Raad vraagt de secretaris- verslaggever aan de voorzitters van de verenigingen die aangesloten zijn

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI 2013. Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 FEBRUARI

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van PROVINCIE VLAAMS-BRABANT OCMW-HOEGAARDEN RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 27.02.2013 Aanwezig: Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Kris Hendrickx, Julie Lochie, Jos Steenwinckels,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST

GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST GEMEENTE Overzichtslijst overgemaakt op 4 JUNI 2013 KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING VAN vrijdag, 31 mei 2013 Aanwezig : Afwezig : Verontschuldigd: Graaf L. Lippens, Burgemeester;

Nadere informatie

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente MAASMECHELEN Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN ZITTING VAN : 19 februari 2013 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Pieters Andy - voorzitter Terwingen Raf - Burgemeester Lenssen Georges, Kortleven

Nadere informatie

RAAD VAN 7 JANUARI 2014

RAAD VAN 7 JANUARI 2014 RAAD VAN 7 JANUARI 2014 Aanwezig: Afwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. R. Artois, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. E. Vangindertael, Mevr.

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 18 MEI 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2013 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 29 april 2013 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Zaventem, 19 januari 2007. M. / Mw. wordt, overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet, uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad, die zal plaatsgrijpen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN WOENSDAG 20 FEBRUARI 2013. Openbare vergadering STEDENBOUW EN RO PLANNING

TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN WOENSDAG 20 FEBRUARI 2013. Openbare vergadering STEDENBOUW EN RO PLANNING TOELICHTING BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN WOENSDAG 20 FEBRUARI 2013 Openbare vergadering STEDENBOUW EN RO PLANNING 1. RUP Eegene bis - goedkeuring bestek De gemeenteraad gaat akkoord met de opmaak van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014

GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014 121 GEMEENTERAADSZITTING 26 MEI 2014 Aanwezig: Paul CARION Hugo LEROY Denis DIERICK, Tanja EECKHOUT, Peter DECLERCQ, Dirk MARTENS, Willy VAN HOVE Gilles VAN HENDE Voorzitter, Burgemeester, Schepenen, OCMW-voorzitter-Schepen,

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 24 maart Kennisgeving notulen van het vast bureau van 9 maart 2016 en 23 maart 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 25/09/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 25/09/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 25/09/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 25 september 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie