Duurzaam ondernemen in Compaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam ondernemen in Compaan"

Transcriptie

1 Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag

2

3 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling reflectie en innovatie zijn de domeinen waarin Compaan know-how heeft opgebouwd. Compaan telt op 31 december medewerkers in vast dienstverband 46 medewerkers in werkervaring. 3

4 4 Compaan jaarverslag 2013

5 Executive Summary 2013 We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze sociale, onze economische en onze ecologische inspanningen en resultaten. Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 en de planning voor ONTWIKKELINGEN IN 2013 Teneinde de marktpositionering van de organisatiegroep te verduidelijken en te versterken werd het voorbije jaar een intern proces opgezet met management en medewerkers en begeleid door RES SENSE. Dit proces heeft ertoe geleid dat, met respect voor de bestaande juridische entiteiten, Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw, vanaf 2014 met één merknaam wordt gewerkt: Compaan. De drie kernactiviteiten die zich voor de organisatiegroep aftekenen, kregen een duidelijke identiteit: jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling reflectie en innovatie met de focus op arbeid en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Jobcoaching, opleiding en werkervaring De kernactiviteiten GOB (gespecialiseerde opleiding en begeleiding) en WE (werkervaring) zorgden ook in 2013 voor de continuïteit van onze werking. In beide programma s werden sterke uitstroomscores gehaald. De werking voor personen met een arbeidsbeperking kende enkele nieuwe ontwikkelingen, zoals de begeleiding van mensen in welzijnstrajecten (TAZ, tender activeringszorg) en de begeleiding van mensen met een ziektestatuut (een samenwerking van VDAB en RIZIV). De doelgroep jongeren kreeg verhoogde aandacht. Het Brugproject (jongeren in deeltijds leren/deeltijds werken) werd uitgebreid van naar begeleidingsuren. Najaar 2013 werd een project voor trajecten kwetsbare groepen goedgekeurd met daarin bijzondere aandacht voor jongeren alsook een begeleidingstraject voor o.m. BUSO-jongeren (jongeren Buitengewoon Secundair Onderwijs). Centraal op de agenda stond de ontwikkeling van een doorgedreven dienstverlening naar bedrijven. Om dit op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen realiseren, werd geïnvesteerd in extra opleiding van de betrokken medewerkers. Dit werpt eind 2013 zijn eerste vruchten af in een samenwerking met DSV Solutions Automotive. Mijlpaal in 2013 was de mandaatverwerving voor loopbaanbegeleiding, zowel voor reguliere als voor gespecialiseerde loopbaanbegeleiding en met verlengde duurtijd. Dit mandaat maakt het huidige aanbod integraal. In 2014 wordt een campagne opgezet met SLN (Steunpunt Lokale Netwerken), met Loopbaanclick en met de Tabor-groep. Tewerkstelling Bezoek Schepen Coddens Gezien een uitbreiding als sociale werkplaats niet mogelijk was in de loop van het kalenderjaar, werd een uitbreiding met leefloners in kader van Artikel 60 7 gerealiseerd. Eind 2013 zijn zes mensen met dit statuut aan het werk, in samenwerking met het OCMW Gent en Lochristi. De economische crisis had tot in het voorjaar ernstige effecten op de schoonmaakactiviteiten met een economische werkloosheid tot 28% als gevolg. Deze periode werd in de loop van 2013 afgesloten met opnieuw een werking op volle capaciteit. In de loop van 2013 werd een procesanalyse uitgevoerd door Hefboom. Deze analyse resulteerde in zeven acties met als voornaamste het beheer van de grondstoffen, het evalueren van leveranciers, het evalueren van de bakkerijafdeling. Diverse samenwerkingsovereenkomsten werden grondig geëvalueerd. Sommige werden heronderhandeld en geoptimaliseerd, andere werden stopgezet omwille van een te klein potentieel aan klanten. November 13 startte Duet als vaste huiscateraar in Bond Moyson, Zwijnaarde. 5

6 Reflectie en innovatie inzake arbeid In 2013 werd een project goedgekeurd rond stadslandbouw. Hierin wordt nagegaan of deze niche tewerkstellingscreatie voor kansengroepen toelaat. Dit project loopt tot midden 2015 in samenwerking met Labeur. Juni 13 werd samen met Labeur het idee gelanceerd voor de bouw van een Honingraathotel (mobiele slaapplaatsen op festivals). Geheel onverwacht ontvingen wij hiervoor de innovatieprijs uit handen van Minister Lieten met de financiering voor verdere uitwerking van het concept. In december 13 werd een project, met Bioforum als partner, goedgekeurd rond de verwerking van voedselreststromen (voorkomen dat voeding die niet op de markt komt verloren gaat door tijdige verwerking). Compaan treedt hier experimenteel op als verwerker van groenten. PLANNING 2014 Volgende acties staan alvast op de agenda: opmaak jaaractieplan 2014 per afdeling (januari) operationalisering loopbaanbegeleiding met campagne (februari-maart) lancering van de nieuwe merknaam Compaan (april) finale aankoopoverweging op de sociale economiesite UCO (mei) opmaak beleidsplan met de stakeholders (juni-september) Outplacement als nieuwe pijler binnen de HR dienstverlening aanbieden aan bedrijven (juli) opstart duurzaamheidsverslaggeving (oktober) duurzame break-even voor de cateringactiviteiten (december). Connected 2.0 is een project dat onderzoekt hoe kansengroepen met sociale media omgaan en hoe de sector van opleiding en begeleiding, bemiddeling en coaching daarop kan inspelen. De innovatieve welzijnsprojecten TAZ en RIZIV werden reeds vermeld, gezien de on-going implementatie ervan in de GOB-werking. Lunchcafé 6 Compaan jaarverslag 2013

7 Voorwoord Elk jaar communiceren wij over onze missie en onze visie, over onze activiteiten en resultaten via een jaarverslag. Met het Jaarverslag 2013 zetten Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw onder de merknaam Compaan een eerste voorzichtige stap in de richting van een duurzaamheidsverslag al durven we het zo nog niet te noemen. Vanuit de missie en de waarden van de organisatiegroep is het een logische stap. Verwijzend naar de kernopdracht van Compaan gaat onze prioritaire aandacht naar de P van People. Compaan wil echter ook volwaardige stappen zetten naar de twee andere P s, van Profit en Planet. Dit vraagt dat andere keuzes worden gemaakt in de bedrijfsvoering en in het aanbod van producten en diensten. Duurzaam ondernemen is voortdurend streven naar verbetering. Zo wil Compaan niet alleen geen hypotheek leggen op de toekomst, maar ook daadwerkelijk investeren in de toekomst en telkens opnieuw onderbenut talent activeren. We wensen u veel leesgenot. Namens het Compaanteam, Bert Boone algemeen directeur dagelijks bestuurder Dit verslag bestaat uit 2 delen DEEL 1: het werkingsverslag 2013 DEEL 2: een rapport over de inspanningen van Compaan op vlak van duurzaam ondernemen en heeft betrekking op de periode van 1 januari 13 tot en met 31 december 13. 7

8 Inhoud DEEL 1: WERKINGSVERSLAG ONZE IDENTITEIT GEHERFORMULEERD STRATEGISCHE DOELEN EN ACTIES Verduurzamen van de kernwerking Het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met klanten Werking gefundeerd onderbouwen Innovatieruimte zoeken Partnerschappen en allianties Activity Based Costing (ook technologische systemen) ACTIVITEITEN EN RESULTATEN Coaching op de werkplek van jongeren, langdurig werkzoekenden en 50-plussers Coaching van werkzoekenden en werknemers met een arbeidshandicap en hun werkplek Training en opleiding op maat van medewerkers en ondernemingen Loopbaanondersteuning van medewerkers in en met het bedrijf Tewerkstelling op maat Interne organisatie & dienstverlening 25 DEEL 2: RAPPORT OVER DE INSPANNINGEN OP VLAK VAN DUURZAAM ONDERNEMEN IN COMPAAN OVERLEG MET BELANGHEBBENDEN De medewerkers De Raad van Bestuur / Algemene Vergadering Klankbordgroep De deelnemer De werkgevers De overheid De klant en de consument Omwonenden ECONOMISCHE ASPECTEN PROFIT Economische doelen en prestaties Doelen en prestaties marktaanwezigheid ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK PEOPLE Welzijn Werkgelegenheid & diversiteit Gezondheid en veiligheid Vorming, training en opleiding PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID - PEOPLE Naleving wet- en regelgeving MILIEU PLANET Naleving wet- en regelgeving Milieucharter Afval beheren en verminderen Verminderen van papierverbruik Beperken van de negatieve impact op de omgeving DEUGDELIJK BESTUUR PRESTATIE-INDICATOREN 42 AFKORTINGENLIJST 44

9 DEEL 1 WERKINGSVERSLAG

10 1. Onze identiteit geherformuleerd Teneinde de marktpositionering van de organisatiegroep te verduidelijken en te versterken werd in 2013 een intern proces opgezet met management en medewerkers. Dit proces werd begeleid door RES SENSE. Doorheen het proces werden onze eigen, unieke competenties omschreven werd de missie van de organisatiegroep geherformuleerd werd Compaan, met respect voor de bestaande juridische entiteiten Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw, als merknaam voor de organisatiegroep weerhouden en later gelanceerd. Het competentiedomein van Compaan Sleutelthema s voor Compaan human resources management - algemeen en specifiek voor wat betreft ons aanbod kanszoekende groepen en knelpuntberoepen - dé topic op de markt voor arbeidsplaatsen de komende jaren de Oost-Vlaamse economie met tewerkstelling als focus - local sourcing maatschappelijk verantwoord ondernemen - het samenspel van People (medewerker, cliënt, klant), Planet (zijn/haar leefomgeving) en Profit (loon voor de werknemer en winst voor de werkgever) nieuwe vormen van werken en samenwerken (reflectie en innovatie). Mensen uit kanszoekende groepen en knelpuntberoepen duurzaam, effectief en efficiënt activeren op en integreren in de markt voor arbeidsplaatsen door opleiding, begeleiding, bemiddeling en coaching aan werknemers- en werkgeverszijde door zelf te ondernemen door reflectie en innovatie inzake arbeid te initiëren en te faciliteren. 10 Compaan jaarverslag 2013

11 De missie van Compaan Binnen ons actieterrein Oost-Vlaanderen willen we toonaangevend en een drijvende kracht zijn in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten op de markt voor arbeidsplaatsen, in samenwerking met ondernemingen en beleid, om zodoende een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie. 11

12 2. Strategische doelen en acties 2013 Zes strategische doelstellingen, in 2012 vastgelegd voor vier jaar, bepaalden onze focus bij de opmaak van het Jaaractieplan voor Dit jaaractieplan bood houvast om de organisatiegroep en haar entiteiten gefocust op kruissnelheid te houden en om gedisciplineerd de uitgezette koers aan te houden. 2.1 VERDUURZAMEN VAN DE KERNWERKING Structurele erkenningen vanwege de overheid geven een duurzaam karakter aan de werking en kansen om iets uit te bouwen. Mandaatverwerving bij de overheid voor loopbaanondersteuning geeft perspectief op een duurzaam en integraal activeringsaanbod. Ook het hard maken van de doorstroomgedachte vanuit de sociale economie naar het reguliere bedrijfsleven kan perspectief leveren op lange termijn, zowel in de vorm van individuele doorstroming als collectieve dienstverlening naar reguliere bedrijven. Een marktpositie innemen die toelaat eigen omzet en inkomsten te genereren, schept andermaal ruimte om zelf beslissingen te nemen betreffende aanbod en activiteiten. Deze gedachte van vermarkting is jong maar vraagt stelselmatig oefening om te kunnen anticiperen op evoluties in de omgeving. De werking voor personen met een arbeidsbeperking evolueerde in 2013 naar een volledige loopbaanondersteuning, onder andere door het aanbieden van gespecialiseerde loopbaanbegeleiding aan haar specifieke doelgroep. Daarnaast werd in de zomer aan Compaan een mandaat toegekend voor en gestart met loopbaanbegeleiding voor werkenden in het algemeen. De sociale tewerkstelling, actief in schoonmaak en aanverwante logistieke activiteiten, groeide kwalitatief en kwantitatief. Er werd een inhoudelijke uitbreiding van de erkenning aangevraagd en een uitbreiding van het aantal tewerkstellingen gerealiseerd via artikel De ambitie om in de sociale economie loopbaancoaching en doorgroeimogelijkheden naar de reguliere economie uit te bouwen, kreeg projectmatige ondersteuning toegewezen via POP in de sociale economie en Goalgetter. De focus van deze projecten ligt respectievelijk op de invoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen in de sociale economie en op de uitstroom van werknemers in de sociale economie naar de reguliere economie. Teneinde ook de cateringactiviteiten een duurzaam karakter te geven werden de interne processen onder de loep genomen en geanalyseerd i.s.m. Hefboom. Najaar 2013 werden reeds een aantal verbeteracties doorgevoerd. 2.2 HET UITBOUWEN VAN EEN VERTROUWENSRELATIE MET KLANTEN Vertrouwen ontwikkelen doorheen de actie die we met de klanten opzetten, is misschien wel de sterkste toekomstmaker. Twee klantengroepen zijn ronduit bepalend: de kanszoekende groepen en de ondernemingen. Een opgebouwde relatie is de basis voor telkens nieuwe samenwerkingsmogelijkheden gezien het aanbod zich spreidt over de hele loopbaan heen. Deze strategische doelstelling ligt in het verlengde van de waarden die in Compaan centraal staan: respect, betrouwbaarheid, kwaliteits- en resultaatgerichtheid, samenwerking. De klantengroep kanszoekende groepen is door onze focus op loopbaanondersteuning verbreed. We zetten een kwalitatieve arbeidsomgeving in rondom de kanszoekende door ondersteuning aan te bieden aan de werkgever in zijn tewerkstellingsengagement. Zowel in de relatie dienstverlener-cliënt als in de relatie werkgever-werknemer hechten we veel waarde aan een zorgvuldige, waarderende aanpak, vertrekkend vanuit succeservaringen én talenten. De methodiek van Appreciative Inquiry (AI) biedt handvaten om deze uitgangspunten in de praktijk om te zetten. De strategische 12 Compaan jaarverslag 2013

13 doelstelling uit het beleidsplan om de werking te onderbouwen vanuit de methodiek van AI werd in 2013 concreet uitgewerkt. 2.3 WERKING GEFUNDEERD ONDERBOUWEN Of het nu gaat om opleidings- en begeleidingsacties of om de tewerkstellingsinitiatieven, telkens is er nood aan een professionele, wetenschappelijke onderbouw. Methodieken, technieken, monitoring en businessplannen, verhogen de betrouwbaarheid van de werking. Belangrijk is tevens resultaten meetbaar te krijgen, precies dat maakt de organisatiebijdrage naar het arbeidsmarktbeleid duidelijk en geloofwaardig. In 2013 werd voor elke afdeling een afdelingsbeleidsplan opgemaakt. De interne gegevensstroom van de onderscheiden acties (GOB, WE, job- en taalcoaching, personeelsevoluties, ziekteverzuim, ) werd permanent verwerkt tot up-todate informatie als basis voor (bij-)sturing. Via projecten als Progresso en Goalgetter kon tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling, verfijning en stroomlijning van coachingsinstrumenten en ondersteuningspakketten voor werkzoekende, werknemer en werkgever. 2.4 INNOVATIERUIMTE ZOEKEN Uitgaande van de hypothese dat er een besparingsbeleid op ons afkomt, is ruimte voor innovatie belangrijk. Een analyse van de competenties en de talenten die verankerd zijn in de organisatiegroep, verheldert waarin we kunnen ontwikkelen. Passie en bezieling zijn te koesteren cultuurelementen in de organisatie. Binnenbrengen van externe referentiekaders prikkelen de interne ontwikkeling. Compaan tekende in op de Tender Activeringszorg (TAZ-bis) om zo via GOB ook nieuwe doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. TAZbis heeft als doel drempels naar werk weg te werken voor werkzoekenden met ernstige en/of langdurige medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Teneinde de uitstroom van de sociale naar de reguliere economie te verhogen, werd door Compaan, samen met een aantal partners uit de sociale en de reguliere economie, het project Goalgetter ingediend bij en goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds. Dit project maakt het mogelijk ondersteuningspakketten te ontwikkelen voor werkgevers uit de sociale en de reguliere economie en individuele doorstroomtrajecten van werknemers uit de sociale economie te organiseren. Verder werden in 2013 projectmiddelen gevraagd en toegekend voor de ontwikkeling van stadslandbouw en voor de ontwikkeling van een honingraathotel. Beide initiatieven hebben tot doel tewerkstelling te creëren voor mensen uit de kansengroepen door het aanboren van nichemarkten. 2.5 PARTNERSCHAPPEN EN ALLIANTIES De schaalgrootte van de organisatiegroep is een heikel punt. Ontegensprekelijk levert de samenwerking tussen de organisaties efficiëntiewinst op, op voorwaarde dat de systemen dit faciliteren. Doorgedreven netwerking, duurzame partnerschappen en allianties worden schering en inslag temeer omdat de klant een totaal en kwaliteitsvol dienstenpakket wenst. Dit vraagt bijzondere alertheid qua positionering, met telkens opnieuw de missie van de organisatie als toetssteen. Compaan positioneerde zich in 2013 opnieuw als kernspeler in het werkveld van ondersteuningsstructuren, zo bv. in FeGOB, SLN, RESOC, stuurgroep LBB,. Ondermeer via de participatie aan SEC vzw, opgericht i.k.v. de ontwikkeling van de sociale economiesite UCO, werden de contacten met de Stad Gent en met het OCMW Gent onderhouden en de samenwerking geïntensifieerd. De SOON-groep groeide uit tot een uitwisselingsplatform voor onderlinge innovatie en ontwikkeling. 2.6 ACTIVITY BASED COSTING (OOK TECHNOLOGISCHE SYSTEMEN) Iedere primaire deelactie is financieel analytisch op te volgen. Een detail begrotingsopmaak met opvolging ondersteunt de budgetverantwoordelijke in de kostenbesteding. De technologische systemen faciliteren deze informatieverstrekking voor medewerker, management en beleid. De respectievelijke begrotingen voor 2013 werden gefundeerd en realistisch opgemaakt. De kwartaalcijfers maakten het mogelijk de resultaten van de werking van nabij op te volgen en bij te sturen. Er werd werk gemaakt van de opmaak van technische fiches per deelactiviteit, analytische werkinstrumenten voor permanente gedetailleerde budgetopvolging. De monitoring van klanten is permanent SMART beschikbaar op vlak van instroom. De verwerking van uitstroomgegevens is eind 2013 nog vatbaar voor verbetering. 13

14 3. Activiteiten en resultaten COACHING OP DE WERKPLEK VAN JONGEREN, LANGDURIG WERKZOEKENDEN EN 50-PLUSSERS Doorheen de jaren heeft Compaan heel wat ervaring opgebouwd in het organiseren en coachen van trajecten i.k.v. werkervaring. Met werkervaring richt Compaan zich naar werkzoekenden, langer dan twee jaar werkzoekend of leefloon trekkend. Werkzoekenden krijgen een werkervaring aangeboden als onthaal medewerker, keukenhulp, chauffeur, groenarbeider, in Compaan of op een externe werkvloer. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden voor één jaar. De focus ligt op het versterken van de vaktechnische competenties, de vaardigheden en de attitudes van de werkzoekende via werkervaring en het coachen van de betrokkene in het vinden en behouden van werk. Het realiseren van een duurzame tewerkstelling is de uitdaging. Compaan is tevens reeds vele jaren erkend voor de uitvoering van Brugprojecten. Met deze Brugprojecten richten wij ons tot jongeren tussen 15 en 18 jaar die leerling zijn in een centrum voor deeltijds onderwijs. In de Brugprojecten ligt de focus op het aanbieden van een werkervaring. Motivatie, het trainen van arbeidshouding en het opdoen van succeservaringen staan centraal. De uitdaging is met de jongere een opwaartse doorstroming realiseren. Met Bike-On, een project gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting, wil Compaan de mobiliteitsdrempel naar werk verlagen voor deelnemers aan de werkervarings- en brugprojecten, door de fiets te introduceren als woon-werkverplaatsingsmiddel. Met Eminenta bouwden Stad Gent, Compaan, Randstad Diversity en VDAB-Gent samen een methodiek uit om hoogopgeleide allochtonen toe te leiden naar een job op hun competentieniveau. In aanvangsfase werd een aanbod voor hoog opgeleide allochtonen en werkgevers ontwikkeld en getest. Sinds oktober 13 ligt de focus op de verspreiding van de ontwikkelde methodiek en de implementatie ervan in de reguliere werking. Cruciaal is een aanbod op verscheidene sporen tegelijk, zowel gericht op het trainen en informeren van de allochtone werkzoekende als op het sensibiliseren van potentiële werkgevers en bemiddelen van gedreven kandidaat-werknemers. Werkervaring HOE Tewerkstelling gedurende 1 jaar in Compaan of bij externe promotoren individuele begeleiding technische instructie training vorming stages sollicitatietraining- en ruimte bemiddeling nazorg gedurende 6 maanden. Diverse werkvloeren en functies mogelijk, rekening houdend met interesses en mogelijkheden kandidaat (schoonmaak, keukenhulp, chauffeur, bakkershulp, magazijnmedewerker, onthaalbediende, groenarbeider, handlanger). MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Werkervaringscijfers - Gemiddeld aantal VTE s tewerkgesteld in Compaan: 34,78 VTE (96.61 % invulling) - Gemiddeld aantal VTE s tewerkgesteld bij externe promotoren: 25,56 VTE (85.48 % invulling). Doorstromingscijfers - 38 % naar NEC - 3 % naar SEC - 6 % naar zinvol vervolgtraject - 15 % niet beschikbaar voor werk (ziekte, zwangerschap,...) - 29 % geen werk einde nazorg - 10 % werkervaring stopgezet. FINANCIERING Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie. PARTNERS Toeleiding en trajectbegeleiding: VDAB. Samenwerkingsverband TravoX als Leerwerkbedrijf: MLWB Groep Intro Oost-Vlaanderen. Externe werkplaatsen: SIG Sint- Bavohumaniora Bubao Sint-Lievenspoort MPI Sint-Lievenspoort PC Caritas WZC Sint-Vincentius WZC Sint- Jozef, OCMW Destelbergen. ANDERE INTERESSANTE INFO Compaan is erkend als promotor tewerkstelling voor 36 VTE Leerwerkbedrijf voor 29,9 VTE. Compaan werkt mee aan een project rond inschakeling van nieuwe EU burgers in de werkervaringsprojecten i.s.m. Gent, Stad in Werking het ESF-project de plus in 50 plus van Levanto rond de inschakeling van 50 plus-werkzoekenden in de werkervaringsprojecten. 14 Compaan jaarverslag 2013

15 Brugproject HOE Werkplekleren diverse werkvloeren en functies mogelijk in Compaan en daarbuiten arbeidsconsulent Compaan selecteert en begeleidt de jongere werkleider ter beschikking voor de dagelijkse opvolging focus op het verwerven van breed inzetbare competenties. Werkvloer en functie wordt bepaald op maat van de jongere (klussen, groenarbeider, logistiek assistent in de bejaardenzorg, keukenhulp, spelotheekmedewerker, ). Programma van maximaal 800u per jongere. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT jongeren namen deel aan de Brugprojecten. Zij realiseerden samen uren werkervaring in FINANCIERING Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs en Vorming PARTNERS CDO De Rotonde CDO Centrum Leren en Werken diverse externe werkplaatsen Bike-On HOE Sensibiliseren fietsgebruik elektrische fietsen ter beschikking tijdens transitieperiode van werkzoekende naar werkende vorming mobiliteit technische vorming leren fietsen in een reële verkeerssituatie opvolgings- en beloningssysteem. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT elektrische fietsen ter beschikking van de deelnemers 13 fietsen permanent in gebruik. FINANCIERING Fonds VINCI Koning Boudewijnstichting. PARTNERS Actemium Max Mobiel Gent Partners Werkervarings- en Brugprojecten CycleChic. Eminenta HOE 2e fase van het project: verspreiding van de methodiek om hoogopgeleide allochtonen te bemiddelen organiseren van infosessies en opleiding voor consulenten (van o.a. VDAB) overdracht aan VDAB-Gent via opstart begeleiding hoogopgeleide allochtonen. FINANCIERING ESF PARTNERS Dienst Werk Stad Gent (penhouder) Randstad Diversity VDAB... iets voor jou? Ja, want: Je bent van niet-belgische origine. Je hebt een diploma hoger onderwijs behaald. Je spreekt en schrijft Nederlands. Je bent op zoek naar (ander) werk. ANDERE INTERESSANTE INFO 1e fase van het project: juni 11 december 12. Implementatiefase na positieve validering door ESF: oktober 13 - september 14. V.U. Sofie Bracke, Botermarkt 1, 9000 Gent Ja! ik heb talent. Is dat zo vreemd? EMINENTA is een samenwerkingsverband tussen Bike-On voor het betere werk... 15

16 3.2 COACHING VAN WERKZOEKENDEN EN WERKNEMERS MET EEN ARBEIDSHANDICAP EN HUN WERKPLEK Compaan is sinds 1987 erkend als Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB) van werkzoekenden en werknemers met een indicatie van arbeidshandicap. Met meer dan 25 jaar ervaring in de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bereiden onze coaches dagelijks werkzoekenden met een arbeidshandicap voor op tewerkstelling. Zij ondersteunen op de werkvloer zowel de (kandidaat-)werknemer als de werkgever en het team. Elke partij kan rekenen op maatwerk. We gaan samen voor een goede match. In 2013 werd Compaan partner in Loopbaanclick. We bieden hierbij Gespecialiseerde Loopbaanbegeleiding voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidsbeperking, ziekte of verhoogde kwetsbaarheid die vragen hebben over hun job of loopbaan. In deze actie ligt de focus op het formuleren van antwoorden op loopbaanvragen aan de hand van individuele gesprekken en opdrachten. De uitdaging is mensen aan de slag te houden of samen met hen op zoek te gaan naar een nieuwe, meer (aan-)gepaste, job. Coach en vraagsteller krijgen hiertoe 8 uren ter beschikking. Sinds 2013 is Compaan ook partner voor de uitvoering van TAZ bis-trajecten. In TAZ bis ligt de focus op de begeleiding van langdurig werkzoekenden met ernstige en langdurige medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek die maakt dat er een grote afstand is tot de arbeidsmarkt. Er wordt tegelijk ingezet op zorg en op activering en oriëntering. De klemtoon ligt op het empoweren of het wegwerken van drempels en op het formuleren van een advies voor een mogelijk vervolgtraject. Een traject kan tot 18 maanden lopen. GOB Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling HOE Op maat van de cliënt individuele en integrale coaching startmodule beroepenoriëntering vorming training opleiding GOP werkplekleren via stage & GIBO bemiddeling jobcoaching loopbaancoaching. Alle beroepssectoren. Antennepunten Gent Lokeren Sint-Niklaas Aalst. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT personen in coaching, opleiding of bemiddeling. 151 personen gestart in 2013 = 118 % t.o.v. norm. 65 personen tewerkgesteld = 52 % uitstroom & 76 % uitstroom met wegingsfactor. 42 GIBO s opgestart. 9 GOP trajecten opgestart. FINANCIERING VDAB. PARTNERS UCBO GTB FEGOB GA CADOR en UCRO VDAB Syntra Jobkanaal. * VDAB voerde een langetermijnmeting uit op onze GOBtewerkstellingen. Van de 84 tewerkstellingen in 2012 waren er op 31 december 2013 nog 71 aan het werk. ANDERE INTERESSANTE INFO 15 opleidingstrajecten i.k.v. pilootproject ZIV afgerond in Afronding pilootproject Diverscity opnieuw of anders aan de slag met een arbeidsbeperking in lokale besturen een samenwerking tussen FEGOB-partners en VVSG. 16 Compaan jaarverslag 2013

17 LOOPBAANCLICK Gespecialiseerde loopbaanbegeleiding HOE Individuele gesprekken en opdrachten. Maximum 2 x 4 uren. Antennepunten Gent Lokeren Aalst. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Opstart project. Uitbouw samenwerking en toeleiding. FINANCIERING VDAB deelnemer: 40 per loopbaancheque. PARTNERS Vlaams partnerschap: FEGOB GA GTB. In Oost-Vlaanderen: samenwerking met CADOR UCRO GTB UCBO. ANDERE INTERESSANTE INFO GTB is centraal aanmeldingspunt voor Oost-Vlaanderen. TAZ-bis Tender activeringszorg HOE Gelijktijdige inzet van zorg-partner GTB en Compaan als één van de empowermentpartners combinatie individueel en groep gesprekken en vorming stage als activerende tool geleidelijke opbouw eindadvies naar vervolgtraject. Traject van maximum 18 maanden. Aanbod in Gent Aalst Lokeren - Dendermonde. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT personen gestart 17 in Gent 34 in Aalst 11 in Lokeren/Dendermonde. FINANCIERING VDAB. PARTNERS Promotor Popov GTB Empowerment- en zorgpartners in de onderscheiden regio s van Oost-Vlaanderen. ANDERE INTERESSANTE INFO Erkenning voor (met mogelijks 2 x 1 jaar verlenging). 17

18 3.3 TRAINING EN OPLEIDING OP MAAT VAN MEDEWERKERS EN ONDERNEMINGEN CVA keukenopleiding Met haar Oriënterende trajectbegeleiding richt Compaan zich naar werkzoekenden < 30 jaar die 1 jaar werkzoekend zijn en naar werkzoekenden > 30 jaar en < 49 jaar die 2 jaar werkzoekend zijn en die het afgelopen jaar geen actief traject bij VDAB genoten. Deze actie heeft als doel een actieplan op maat van de werkzoekende te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op zijn tewerkstelling. Dit programma werd in 2013 afgerond. In 2013 werd Compaan opnieuw erkend en gefinancierd voor het organiseren van een kortlopende Finaliteitsopleiding voor Keukenmedewerker en dit voor werkzoekenden ouder dan 50 of laaggeschoold of van allochtone herkomst. In een 16-tal weken tijd worden cursisten via een basisopleiding, een individuele stage, vorming en coaching voorbereid op een tewerkstelling in een horecazaak of in een grootkeuken. Tijdens de stage wordt de cursist geconfronteerd met de reële jobvereisten. Tegelijk leert een werkgever een potentiële kandidaat van nabij kennen. Een win voor beide partijen. Reeds meerdere jaren biedt Compaan Taalcoaching op de opleidingsvloer aan deelnemers aan een VDABerkende opleiding zonder of met beperkte kennis van het Nederlands. Met deze actie beogen we de uitstroomkansen naar werk te verhogen door het verkleinen van aanwezige taalbarrières. Via individuele- en groepsondersteuning door een taalcoach tijdens de opleiding wordt de taalvaardigheid van de cursist versterkt. In 2012 werd het transnationaal project Progresso goedgekeurd waarin Compaan als uitvoerende partner werd opgenomen. Dit project heeft betrekking op de deelnemers, werkzoekenden en werkenden, aan de onderscheiden programma s van Compaan. De focus van het project is het verfijnen, stroomlijnen en concretiseren van bestaande coachingsinstrumenten en het ontwikkelen van digitale tools vanuit de visie van waarderend coachen. Met het project biedt Compaan vanaf 2014 vaktechnische opleidingen aan medewerkers in de Sociale en Beschutte Werkplaatsen en in Lokale Diensteneconomie om hen sterker te maken in de uitvoering van hun werk. De focus ligt op het aanleren en/of opfrissen van vaktechnische vaardigheden via korte modules zoals het gebruik van machines bij groenonderhoud, kleine fietsherstellingen, kleine woningherstellingen, In 2013 ging alle aandacht naar prospectie en planning. Oriënterende trajectbegeleiding HOE Oriënteringsmodule met actieplan minimaal 6 maanden trajectbegeleiding individuele coaching en bemiddeling sollicitatietraining en ruimte met mogelijkheid tot stage, vorming. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen opgestart december 12 - mei 13: 88 personen. Totaal aantal personen bereikt in de oproepperiode : personen in oriëntering personen in trajectbegeleiding. Aantal tewerkgesteld: 57,95% (januari 14) (nog geen volledige telling). FINANCIERING ESF VDAB. PARTNERS Dienst Werk - Stad Gent als co-aannemer. ANDERE INTERESSANTE INFO Erkenning werd met 6 maanden verlengd omwille van de niet behaalde caseload in de oorspronkelijke oproepperiode. 18 Compaan jaarverslag 2013

19 Opleiding keukenmedewerker HOE Technische instructie in opleidingsatelier twee stageperiodes training flankerende thema s sollicitatieondersteuning bemiddeling nazorg taalcoaching voor anderstaligen. Programma van een 16-tal weken. Regio Gent en rand en Zuid-Oost-Vlaanderen. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen die de opleiding zijn gestart: - in Gent: 16 personen. - in Zuid Oost Vlaanderen: 8 personen. Aantal personen die de opleiding hebben beëindigd: 7 personen. Aantal personen tewerkgesteld eind 2013: 3 personen. FINANCIERING VDAB tender competentieversterking. PARTNERS Horeca Vorming Vlaanderen Heuvelheem - Ename (opleiding Zuid-Oost-Vlaanderen). Progresso HOE Co-creatie via gezamenlijke werkgroepen vanuit Compaan en Levanto ondersteuning vanuit Stebo m.b.t. de methodiek waarderende benadering/ai uitwisseling met en over Zweedse good practices bijzondere focus op ontwikkelen van digitale tools met elementen van gamification. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Project in uitvoering. FINANCIERING ESF - transnationaal project. PARTNERS Penhouder: Levanto - Antwerpen. Partners: Stebo - Genk, VDAB, Forsakring-Kassan- Stockholm. ANDERE INTERESSANTE INFO Looptijd project: november 12- september 14. Taalcoaching op de opleidingsvloer HOE Individuele- en groepsondersteuning door een taalcoach tijdens de opleiding of stage op de opleidingsvloer gericht op instructietaal in de meest ruime betekenis zowel voor de cursist als voor de opleider, de trainer en de arbeidsconsulent. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen gecoacht i.k.v. de VIA erkenning: 14 personen. Aantal personen gecoacht i.k.v. de competentieversterkende actie voor keukenmedewerker in Gent en Zuid-Oost-Vlaanderen: 16 personen. FINANCIERING VDAB VIA III middelen en TCOV binnen tender competentieversterking. HOE Aanleren van basistechnieken en/of opfrissen van technieken via korte technische modules: groen kleine herstellingen aan de woning verhuistechnieken kleine aanpassingen aan de woning fietsenherstelling. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Focus in 2013 op prospectie en planning. FINANCIERING ESF. PARTNERS Mentor - Kortrijk (penhouder) Levanto - Antwerpen Wonen en Werken - Leuven Alternatief - Hasselt. 19

20 3.4 LOOPBAANONDERSTEUNING VAN MEDEWERKERS IN EN MET HET BEDRIJF Ondernemers kunnen op Compaan beroep doen voor een Job- en/of taalcoaching bij aanwerving van mensen die kortgeschoold zijn, een arbeidshandicap hebben, ouder zijn dan 50 of van niet-europese afkomst zijn. Onze job- en taalcoaches hebben ervaring in het bedrijfsleven. Tijdens de eerste 12 maanden van de tewerkstelling ondersteunen zij de integratie van de nieuwe werknemer in de onderneming. Motivatie, communicatie, arbeidsattitudes, zijn enkele van de thema s waarrond kan worden gewerkt. De jobcoaches gaan tevens na of de werkgever kan genieten van bepaalde tewerkstellingsmaatregelen. Via job- en taalcoaching wil Compaan de duurzame tewerkstelling van werknemers uit de kansengroepen in de reguliere economie versterken. Sinds 2013 is Compaan ook officieel erkend voor Loopbaanbegeleiding en dit voor werknemers en zelfstandigen die minstens één jaar aan de slag zijn en toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Het welbevinden van de medewerkers bepaalt in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming. Doorheen een loopbaan kan er echter heel wat gebeuren dat dit welbevinden in het gedrang brengt. Via individuele coaching wordt de medewerker uitgenodigd stil te staan bij zijn loopbaan en nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken. Loopbaanbegeleiding is een proces van ontdekken, versterken en ontwikkelen en helpt de medewerker inzicht te krijgen in zijn wensen, mogelijkheden en behoeften. Loopbaanbegeleiding helpt de medewerker om gefundeerde keuzes te maken. Job- & taalcoaching op de werkvloer HOE Jobcoaching taalcoaching. Looptijd: - jobcoaching: 6 maanden - taalcoaching: 12 maanden - in de eerste 12 maanden van de tewerkstelling. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT coachingstrajecten gerealiseerd in FINANCIERING VIA-middelen (aanbod gratis voor werkgevers en werknemers die aan de voorwaarden voldoen). ANDERE INTERESSANTE INFO Voor werknemers en werkgevers die niet aan de voorwaarden voldoen, kan job- en taalcoaching worden aangeboden tegen betaling door het bedrijf. Via het project Goalgetter wil Compaan actief meewerken aan de uitstroom van werknemers in de sociale economie naar de reguliere economie. Gedurende de looptijd van het project werd nagegaan welke acties werkgevers en medewerkers moeten nemen om van werken in de reguliere sector een win-win verhaal te maken voor alle betrokkenen. In 2013 werd een toolbox ontwikkeld voor werkgevers uit de sociale en de reguliere economie. De thema s die aan bod komen zijn Succesvol aanwerven via jobcarving en Contente en competente medewerkers via het juiste onthaal. In het najaar 2013 werd het project POPPAP goedgekeurd. Met dit project richt Compaan zich naar doelgroepwerknemers en begeleiders in de sociale economie. In dit project ligt de focus op het uitwerken van een concept voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan op maat van de sociale economie en de implementatie ervan in de sociale economie-ondernemingen. Hiermee wil Compaan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers in de sociale economie systematiseren en borgen. Loopbaanbegeleiding HOE Individuele coaching ontdekken van eigen talenten en ambities. Een coaching van maximum tweemaal 4u. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT u loopbaanbegeleiding gegeven in FINANCIERING Vlaamse overheid. 20 Compaan jaarverslag 2013

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be

Jobcentrum vzw. jaarverslag 2014. www.jobcentrum.be Jobcentrum vzw jaarverslag 2014 www.jobcentrum.be "Mijn ontslag was een geluk bij een ongeluk" Marc is 50 jaar. Hij werkte jarenlang als loodgieter. In oktober vorig jaar verdween de grond van onder zijn

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be

Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Mentor vzw Wandelweg 11a Stasegemsesteenweg 110 8500 Kortrijk www.mentorvzw.be Tim Vandewalle - coördinator consult Kristof Spruyt coördinator coach Piet Lareu algemeen coördinator Jaarverslag 2013 Pagina

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 2 3

JAARVERSLAG 2009 2 3 JAARVERSLAG 2009 1 JAARVERSLAG 2009 2 3 INHOUDSOPGAVE voorwoord organogram vorming leerplichtonderwijs opleidingen werkervaring sociale economie trajectbegeleiding financieel verslag algemene vergadering

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6

Inhoudstafel. Voorwoord 1. Sociale meerwaarden als leidraad 2. Kansen voor iedereen 4. Dienstverlening met een warm hart 6 Jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 1 Sociale meerwaarden als leidraad 2 Kansen voor iedereen 4 Dienstverlening met een warm hart 6 Tewerkstelling met respect voor ieders eigenheid 9 Empowerment, sleutel

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2010 EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud Wat voorafging 3 1 Inleiding 4 2 De werking van het ESF-Agentschap Vlaanderen in 2010 5 3 Strategische en operationele beleidsuitvoering 2010.

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN

JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN JAARVERSLAG 2011 ESF-AGENTSCHAP VLAANDEREN VZW EUROPEES SOCIAAL FONDS IN VLAANDEREN Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werking van het ESF-Agentschap 4 3 Beleidsuitvoering en planning 6 3.1 Strategische en operationele

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie