Duurzaam ondernemen in Compaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam ondernemen in Compaan"

Transcriptie

1 Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag

2

3 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling reflectie en innovatie zijn de domeinen waarin Compaan know-how heeft opgebouwd. Compaan telt op 31 december medewerkers in vast dienstverband 46 medewerkers in werkervaring. 3

4 4 Compaan jaarverslag 2013

5 Executive Summary 2013 We willen op een transparante manier communiceren met onze stakeholders over onze sociale, onze economische en onze ecologische inspanningen en resultaten. Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2013 en de planning voor ONTWIKKELINGEN IN 2013 Teneinde de marktpositionering van de organisatiegroep te verduidelijken en te versterken werd het voorbije jaar een intern proces opgezet met management en medewerkers en begeleid door RES SENSE. Dit proces heeft ertoe geleid dat, met respect voor de bestaande juridische entiteiten, Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw, vanaf 2014 met één merknaam wordt gewerkt: Compaan. De drie kernactiviteiten die zich voor de organisatiegroep aftekenen, kregen een duidelijke identiteit: jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling reflectie en innovatie met de focus op arbeid en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Jobcoaching, opleiding en werkervaring De kernactiviteiten GOB (gespecialiseerde opleiding en begeleiding) en WE (werkervaring) zorgden ook in 2013 voor de continuïteit van onze werking. In beide programma s werden sterke uitstroomscores gehaald. De werking voor personen met een arbeidsbeperking kende enkele nieuwe ontwikkelingen, zoals de begeleiding van mensen in welzijnstrajecten (TAZ, tender activeringszorg) en de begeleiding van mensen met een ziektestatuut (een samenwerking van VDAB en RIZIV). De doelgroep jongeren kreeg verhoogde aandacht. Het Brugproject (jongeren in deeltijds leren/deeltijds werken) werd uitgebreid van naar begeleidingsuren. Najaar 2013 werd een project voor trajecten kwetsbare groepen goedgekeurd met daarin bijzondere aandacht voor jongeren alsook een begeleidingstraject voor o.m. BUSO-jongeren (jongeren Buitengewoon Secundair Onderwijs). Centraal op de agenda stond de ontwikkeling van een doorgedreven dienstverlening naar bedrijven. Om dit op een kwaliteitsvolle wijze te kunnen realiseren, werd geïnvesteerd in extra opleiding van de betrokken medewerkers. Dit werpt eind 2013 zijn eerste vruchten af in een samenwerking met DSV Solutions Automotive. Mijlpaal in 2013 was de mandaatverwerving voor loopbaanbegeleiding, zowel voor reguliere als voor gespecialiseerde loopbaanbegeleiding en met verlengde duurtijd. Dit mandaat maakt het huidige aanbod integraal. In 2014 wordt een campagne opgezet met SLN (Steunpunt Lokale Netwerken), met Loopbaanclick en met de Tabor-groep. Tewerkstelling Bezoek Schepen Coddens Gezien een uitbreiding als sociale werkplaats niet mogelijk was in de loop van het kalenderjaar, werd een uitbreiding met leefloners in kader van Artikel 60 7 gerealiseerd. Eind 2013 zijn zes mensen met dit statuut aan het werk, in samenwerking met het OCMW Gent en Lochristi. De economische crisis had tot in het voorjaar ernstige effecten op de schoonmaakactiviteiten met een economische werkloosheid tot 28% als gevolg. Deze periode werd in de loop van 2013 afgesloten met opnieuw een werking op volle capaciteit. In de loop van 2013 werd een procesanalyse uitgevoerd door Hefboom. Deze analyse resulteerde in zeven acties met als voornaamste het beheer van de grondstoffen, het evalueren van leveranciers, het evalueren van de bakkerijafdeling. Diverse samenwerkingsovereenkomsten werden grondig geëvalueerd. Sommige werden heronderhandeld en geoptimaliseerd, andere werden stopgezet omwille van een te klein potentieel aan klanten. November 13 startte Duet als vaste huiscateraar in Bond Moyson, Zwijnaarde. 5

6 Reflectie en innovatie inzake arbeid In 2013 werd een project goedgekeurd rond stadslandbouw. Hierin wordt nagegaan of deze niche tewerkstellingscreatie voor kansengroepen toelaat. Dit project loopt tot midden 2015 in samenwerking met Labeur. Juni 13 werd samen met Labeur het idee gelanceerd voor de bouw van een Honingraathotel (mobiele slaapplaatsen op festivals). Geheel onverwacht ontvingen wij hiervoor de innovatieprijs uit handen van Minister Lieten met de financiering voor verdere uitwerking van het concept. In december 13 werd een project, met Bioforum als partner, goedgekeurd rond de verwerking van voedselreststromen (voorkomen dat voeding die niet op de markt komt verloren gaat door tijdige verwerking). Compaan treedt hier experimenteel op als verwerker van groenten. PLANNING 2014 Volgende acties staan alvast op de agenda: opmaak jaaractieplan 2014 per afdeling (januari) operationalisering loopbaanbegeleiding met campagne (februari-maart) lancering van de nieuwe merknaam Compaan (april) finale aankoopoverweging op de sociale economiesite UCO (mei) opmaak beleidsplan met de stakeholders (juni-september) Outplacement als nieuwe pijler binnen de HR dienstverlening aanbieden aan bedrijven (juli) opstart duurzaamheidsverslaggeving (oktober) duurzame break-even voor de cateringactiviteiten (december). Connected 2.0 is een project dat onderzoekt hoe kansengroepen met sociale media omgaan en hoe de sector van opleiding en begeleiding, bemiddeling en coaching daarop kan inspelen. De innovatieve welzijnsprojecten TAZ en RIZIV werden reeds vermeld, gezien de on-going implementatie ervan in de GOB-werking. Lunchcafé 6 Compaan jaarverslag 2013

7 Voorwoord Elk jaar communiceren wij over onze missie en onze visie, over onze activiteiten en resultaten via een jaarverslag. Met het Jaarverslag 2013 zetten Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw onder de merknaam Compaan een eerste voorzichtige stap in de richting van een duurzaamheidsverslag al durven we het zo nog niet te noemen. Vanuit de missie en de waarden van de organisatiegroep is het een logische stap. Verwijzend naar de kernopdracht van Compaan gaat onze prioritaire aandacht naar de P van People. Compaan wil echter ook volwaardige stappen zetten naar de twee andere P s, van Profit en Planet. Dit vraagt dat andere keuzes worden gemaakt in de bedrijfsvoering en in het aanbod van producten en diensten. Duurzaam ondernemen is voortdurend streven naar verbetering. Zo wil Compaan niet alleen geen hypotheek leggen op de toekomst, maar ook daadwerkelijk investeren in de toekomst en telkens opnieuw onderbenut talent activeren. We wensen u veel leesgenot. Namens het Compaanteam, Bert Boone algemeen directeur dagelijks bestuurder Dit verslag bestaat uit 2 delen DEEL 1: het werkingsverslag 2013 DEEL 2: een rapport over de inspanningen van Compaan op vlak van duurzaam ondernemen en heeft betrekking op de periode van 1 januari 13 tot en met 31 december 13. 7

8 Inhoud DEEL 1: WERKINGSVERSLAG ONZE IDENTITEIT GEHERFORMULEERD STRATEGISCHE DOELEN EN ACTIES Verduurzamen van de kernwerking Het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met klanten Werking gefundeerd onderbouwen Innovatieruimte zoeken Partnerschappen en allianties Activity Based Costing (ook technologische systemen) ACTIVITEITEN EN RESULTATEN Coaching op de werkplek van jongeren, langdurig werkzoekenden en 50-plussers Coaching van werkzoekenden en werknemers met een arbeidshandicap en hun werkplek Training en opleiding op maat van medewerkers en ondernemingen Loopbaanondersteuning van medewerkers in en met het bedrijf Tewerkstelling op maat Interne organisatie & dienstverlening 25 DEEL 2: RAPPORT OVER DE INSPANNINGEN OP VLAK VAN DUURZAAM ONDERNEMEN IN COMPAAN OVERLEG MET BELANGHEBBENDEN De medewerkers De Raad van Bestuur / Algemene Vergadering Klankbordgroep De deelnemer De werkgevers De overheid De klant en de consument Omwonenden ECONOMISCHE ASPECTEN PROFIT Economische doelen en prestaties Doelen en prestaties marktaanwezigheid ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN VOLWAARDIG WERK PEOPLE Welzijn Werkgelegenheid & diversiteit Gezondheid en veiligheid Vorming, training en opleiding PRODUCTVERANTWOORDELIJKHEID - PEOPLE Naleving wet- en regelgeving MILIEU PLANET Naleving wet- en regelgeving Milieucharter Afval beheren en verminderen Verminderen van papierverbruik Beperken van de negatieve impact op de omgeving DEUGDELIJK BESTUUR PRESTATIE-INDICATOREN 42 AFKORTINGENLIJST 44

9 DEEL 1 WERKINGSVERSLAG

10 1. Onze identiteit geherformuleerd Teneinde de marktpositionering van de organisatiegroep te verduidelijken en te versterken werd in 2013 een intern proces opgezet met management en medewerkers. Dit proces werd begeleid door RES SENSE. Doorheen het proces werden onze eigen, unieke competenties omschreven werd de missie van de organisatiegroep geherformuleerd werd Compaan, met respect voor de bestaande juridische entiteiten Job & Co vzw, Duet cvba-so en Con Brio vzw, als merknaam voor de organisatiegroep weerhouden en later gelanceerd. Het competentiedomein van Compaan Sleutelthema s voor Compaan human resources management - algemeen en specifiek voor wat betreft ons aanbod kanszoekende groepen en knelpuntberoepen - dé topic op de markt voor arbeidsplaatsen de komende jaren de Oost-Vlaamse economie met tewerkstelling als focus - local sourcing maatschappelijk verantwoord ondernemen - het samenspel van People (medewerker, cliënt, klant), Planet (zijn/haar leefomgeving) en Profit (loon voor de werknemer en winst voor de werkgever) nieuwe vormen van werken en samenwerken (reflectie en innovatie). Mensen uit kanszoekende groepen en knelpuntberoepen duurzaam, effectief en efficiënt activeren op en integreren in de markt voor arbeidsplaatsen door opleiding, begeleiding, bemiddeling en coaching aan werknemers- en werkgeverszijde door zelf te ondernemen door reflectie en innovatie inzake arbeid te initiëren en te faciliteren. 10 Compaan jaarverslag 2013

11 De missie van Compaan Binnen ons actieterrein Oost-Vlaanderen willen we toonaangevend en een drijvende kracht zijn in het duurzaam, efficiënt en effectief activeren en integreren van mensen met onderbenutte talenten op de markt voor arbeidsplaatsen, in samenwerking met ondernemingen en beleid, om zodoende een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de economie. 11

12 2. Strategische doelen en acties 2013 Zes strategische doelstellingen, in 2012 vastgelegd voor vier jaar, bepaalden onze focus bij de opmaak van het Jaaractieplan voor Dit jaaractieplan bood houvast om de organisatiegroep en haar entiteiten gefocust op kruissnelheid te houden en om gedisciplineerd de uitgezette koers aan te houden. 2.1 VERDUURZAMEN VAN DE KERNWERKING Structurele erkenningen vanwege de overheid geven een duurzaam karakter aan de werking en kansen om iets uit te bouwen. Mandaatverwerving bij de overheid voor loopbaanondersteuning geeft perspectief op een duurzaam en integraal activeringsaanbod. Ook het hard maken van de doorstroomgedachte vanuit de sociale economie naar het reguliere bedrijfsleven kan perspectief leveren op lange termijn, zowel in de vorm van individuele doorstroming als collectieve dienstverlening naar reguliere bedrijven. Een marktpositie innemen die toelaat eigen omzet en inkomsten te genereren, schept andermaal ruimte om zelf beslissingen te nemen betreffende aanbod en activiteiten. Deze gedachte van vermarkting is jong maar vraagt stelselmatig oefening om te kunnen anticiperen op evoluties in de omgeving. De werking voor personen met een arbeidsbeperking evolueerde in 2013 naar een volledige loopbaanondersteuning, onder andere door het aanbieden van gespecialiseerde loopbaanbegeleiding aan haar specifieke doelgroep. Daarnaast werd in de zomer aan Compaan een mandaat toegekend voor en gestart met loopbaanbegeleiding voor werkenden in het algemeen. De sociale tewerkstelling, actief in schoonmaak en aanverwante logistieke activiteiten, groeide kwalitatief en kwantitatief. Er werd een inhoudelijke uitbreiding van de erkenning aangevraagd en een uitbreiding van het aantal tewerkstellingen gerealiseerd via artikel De ambitie om in de sociale economie loopbaancoaching en doorgroeimogelijkheden naar de reguliere economie uit te bouwen, kreeg projectmatige ondersteuning toegewezen via POP in de sociale economie en Goalgetter. De focus van deze projecten ligt respectievelijk op de invoering van persoonlijke ontwikkelingsplannen in de sociale economie en op de uitstroom van werknemers in de sociale economie naar de reguliere economie. Teneinde ook de cateringactiviteiten een duurzaam karakter te geven werden de interne processen onder de loep genomen en geanalyseerd i.s.m. Hefboom. Najaar 2013 werden reeds een aantal verbeteracties doorgevoerd. 2.2 HET UITBOUWEN VAN EEN VERTROUWENSRELATIE MET KLANTEN Vertrouwen ontwikkelen doorheen de actie die we met de klanten opzetten, is misschien wel de sterkste toekomstmaker. Twee klantengroepen zijn ronduit bepalend: de kanszoekende groepen en de ondernemingen. Een opgebouwde relatie is de basis voor telkens nieuwe samenwerkingsmogelijkheden gezien het aanbod zich spreidt over de hele loopbaan heen. Deze strategische doelstelling ligt in het verlengde van de waarden die in Compaan centraal staan: respect, betrouwbaarheid, kwaliteits- en resultaatgerichtheid, samenwerking. De klantengroep kanszoekende groepen is door onze focus op loopbaanondersteuning verbreed. We zetten een kwalitatieve arbeidsomgeving in rondom de kanszoekende door ondersteuning aan te bieden aan de werkgever in zijn tewerkstellingsengagement. Zowel in de relatie dienstverlener-cliënt als in de relatie werkgever-werknemer hechten we veel waarde aan een zorgvuldige, waarderende aanpak, vertrekkend vanuit succeservaringen én talenten. De methodiek van Appreciative Inquiry (AI) biedt handvaten om deze uitgangspunten in de praktijk om te zetten. De strategische 12 Compaan jaarverslag 2013

13 doelstelling uit het beleidsplan om de werking te onderbouwen vanuit de methodiek van AI werd in 2013 concreet uitgewerkt. 2.3 WERKING GEFUNDEERD ONDERBOUWEN Of het nu gaat om opleidings- en begeleidingsacties of om de tewerkstellingsinitiatieven, telkens is er nood aan een professionele, wetenschappelijke onderbouw. Methodieken, technieken, monitoring en businessplannen, verhogen de betrouwbaarheid van de werking. Belangrijk is tevens resultaten meetbaar te krijgen, precies dat maakt de organisatiebijdrage naar het arbeidsmarktbeleid duidelijk en geloofwaardig. In 2013 werd voor elke afdeling een afdelingsbeleidsplan opgemaakt. De interne gegevensstroom van de onderscheiden acties (GOB, WE, job- en taalcoaching, personeelsevoluties, ziekteverzuim, ) werd permanent verwerkt tot up-todate informatie als basis voor (bij-)sturing. Via projecten als Progresso en Goalgetter kon tijd geïnvesteerd in de ontwikkeling, verfijning en stroomlijning van coachingsinstrumenten en ondersteuningspakketten voor werkzoekende, werknemer en werkgever. 2.4 INNOVATIERUIMTE ZOEKEN Uitgaande van de hypothese dat er een besparingsbeleid op ons afkomt, is ruimte voor innovatie belangrijk. Een analyse van de competenties en de talenten die verankerd zijn in de organisatiegroep, verheldert waarin we kunnen ontwikkelen. Passie en bezieling zijn te koesteren cultuurelementen in de organisatie. Binnenbrengen van externe referentiekaders prikkelen de interne ontwikkeling. Compaan tekende in op de Tender Activeringszorg (TAZ-bis) om zo via GOB ook nieuwe doelgroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen. TAZbis heeft als doel drempels naar werk weg te werken voor werkzoekenden met ernstige en/of langdurige medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek. Teneinde de uitstroom van de sociale naar de reguliere economie te verhogen, werd door Compaan, samen met een aantal partners uit de sociale en de reguliere economie, het project Goalgetter ingediend bij en goedgekeurd door het Europees Sociaal Fonds. Dit project maakt het mogelijk ondersteuningspakketten te ontwikkelen voor werkgevers uit de sociale en de reguliere economie en individuele doorstroomtrajecten van werknemers uit de sociale economie te organiseren. Verder werden in 2013 projectmiddelen gevraagd en toegekend voor de ontwikkeling van stadslandbouw en voor de ontwikkeling van een honingraathotel. Beide initiatieven hebben tot doel tewerkstelling te creëren voor mensen uit de kansengroepen door het aanboren van nichemarkten. 2.5 PARTNERSCHAPPEN EN ALLIANTIES De schaalgrootte van de organisatiegroep is een heikel punt. Ontegensprekelijk levert de samenwerking tussen de organisaties efficiëntiewinst op, op voorwaarde dat de systemen dit faciliteren. Doorgedreven netwerking, duurzame partnerschappen en allianties worden schering en inslag temeer omdat de klant een totaal en kwaliteitsvol dienstenpakket wenst. Dit vraagt bijzondere alertheid qua positionering, met telkens opnieuw de missie van de organisatie als toetssteen. Compaan positioneerde zich in 2013 opnieuw als kernspeler in het werkveld van ondersteuningsstructuren, zo bv. in FeGOB, SLN, RESOC, stuurgroep LBB,. Ondermeer via de participatie aan SEC vzw, opgericht i.k.v. de ontwikkeling van de sociale economiesite UCO, werden de contacten met de Stad Gent en met het OCMW Gent onderhouden en de samenwerking geïntensifieerd. De SOON-groep groeide uit tot een uitwisselingsplatform voor onderlinge innovatie en ontwikkeling. 2.6 ACTIVITY BASED COSTING (OOK TECHNOLOGISCHE SYSTEMEN) Iedere primaire deelactie is financieel analytisch op te volgen. Een detail begrotingsopmaak met opvolging ondersteunt de budgetverantwoordelijke in de kostenbesteding. De technologische systemen faciliteren deze informatieverstrekking voor medewerker, management en beleid. De respectievelijke begrotingen voor 2013 werden gefundeerd en realistisch opgemaakt. De kwartaalcijfers maakten het mogelijk de resultaten van de werking van nabij op te volgen en bij te sturen. Er werd werk gemaakt van de opmaak van technische fiches per deelactiviteit, analytische werkinstrumenten voor permanente gedetailleerde budgetopvolging. De monitoring van klanten is permanent SMART beschikbaar op vlak van instroom. De verwerking van uitstroomgegevens is eind 2013 nog vatbaar voor verbetering. 13

14 3. Activiteiten en resultaten COACHING OP DE WERKPLEK VAN JONGEREN, LANGDURIG WERKZOEKENDEN EN 50-PLUSSERS Doorheen de jaren heeft Compaan heel wat ervaring opgebouwd in het organiseren en coachen van trajecten i.k.v. werkervaring. Met werkervaring richt Compaan zich naar werkzoekenden, langer dan twee jaar werkzoekend of leefloon trekkend. Werkzoekenden krijgen een werkervaring aangeboden als onthaal medewerker, keukenhulp, chauffeur, groenarbeider, in Compaan of op een externe werkvloer. Zij krijgen een arbeidsovereenkomst aangeboden voor één jaar. De focus ligt op het versterken van de vaktechnische competenties, de vaardigheden en de attitudes van de werkzoekende via werkervaring en het coachen van de betrokkene in het vinden en behouden van werk. Het realiseren van een duurzame tewerkstelling is de uitdaging. Compaan is tevens reeds vele jaren erkend voor de uitvoering van Brugprojecten. Met deze Brugprojecten richten wij ons tot jongeren tussen 15 en 18 jaar die leerling zijn in een centrum voor deeltijds onderwijs. In de Brugprojecten ligt de focus op het aanbieden van een werkervaring. Motivatie, het trainen van arbeidshouding en het opdoen van succeservaringen staan centraal. De uitdaging is met de jongere een opwaartse doorstroming realiseren. Met Bike-On, een project gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting, wil Compaan de mobiliteitsdrempel naar werk verlagen voor deelnemers aan de werkervarings- en brugprojecten, door de fiets te introduceren als woon-werkverplaatsingsmiddel. Met Eminenta bouwden Stad Gent, Compaan, Randstad Diversity en VDAB-Gent samen een methodiek uit om hoogopgeleide allochtonen toe te leiden naar een job op hun competentieniveau. In aanvangsfase werd een aanbod voor hoog opgeleide allochtonen en werkgevers ontwikkeld en getest. Sinds oktober 13 ligt de focus op de verspreiding van de ontwikkelde methodiek en de implementatie ervan in de reguliere werking. Cruciaal is een aanbod op verscheidene sporen tegelijk, zowel gericht op het trainen en informeren van de allochtone werkzoekende als op het sensibiliseren van potentiële werkgevers en bemiddelen van gedreven kandidaat-werknemers. Werkervaring HOE Tewerkstelling gedurende 1 jaar in Compaan of bij externe promotoren individuele begeleiding technische instructie training vorming stages sollicitatietraining- en ruimte bemiddeling nazorg gedurende 6 maanden. Diverse werkvloeren en functies mogelijk, rekening houdend met interesses en mogelijkheden kandidaat (schoonmaak, keukenhulp, chauffeur, bakkershulp, magazijnmedewerker, onthaalbediende, groenarbeider, handlanger). MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Werkervaringscijfers - Gemiddeld aantal VTE s tewerkgesteld in Compaan: 34,78 VTE (96.61 % invulling) - Gemiddeld aantal VTE s tewerkgesteld bij externe promotoren: 25,56 VTE (85.48 % invulling). Doorstromingscijfers - 38 % naar NEC - 3 % naar SEC - 6 % naar zinvol vervolgtraject - 15 % niet beschikbaar voor werk (ziekte, zwangerschap,...) - 29 % geen werk einde nazorg - 10 % werkervaring stopgezet. FINANCIERING Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie. PARTNERS Toeleiding en trajectbegeleiding: VDAB. Samenwerkingsverband TravoX als Leerwerkbedrijf: MLWB Groep Intro Oost-Vlaanderen. Externe werkplaatsen: SIG Sint- Bavohumaniora Bubao Sint-Lievenspoort MPI Sint-Lievenspoort PC Caritas WZC Sint-Vincentius WZC Sint- Jozef, OCMW Destelbergen. ANDERE INTERESSANTE INFO Compaan is erkend als promotor tewerkstelling voor 36 VTE Leerwerkbedrijf voor 29,9 VTE. Compaan werkt mee aan een project rond inschakeling van nieuwe EU burgers in de werkervaringsprojecten i.s.m. Gent, Stad in Werking het ESF-project de plus in 50 plus van Levanto rond de inschakeling van 50 plus-werkzoekenden in de werkervaringsprojecten. 14 Compaan jaarverslag 2013

15 Brugproject HOE Werkplekleren diverse werkvloeren en functies mogelijk in Compaan en daarbuiten arbeidsconsulent Compaan selecteert en begeleidt de jongere werkleider ter beschikking voor de dagelijkse opvolging focus op het verwerven van breed inzetbare competenties. Werkvloer en functie wordt bepaald op maat van de jongere (klussen, groenarbeider, logistiek assistent in de bejaardenzorg, keukenhulp, spelotheekmedewerker, ). Programma van maximaal 800u per jongere. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT jongeren namen deel aan de Brugprojecten. Zij realiseerden samen uren werkervaring in FINANCIERING Dienst Beroepsopleiding Departement Onderwijs en Vorming PARTNERS CDO De Rotonde CDO Centrum Leren en Werken diverse externe werkplaatsen Bike-On HOE Sensibiliseren fietsgebruik elektrische fietsen ter beschikking tijdens transitieperiode van werkzoekende naar werkende vorming mobiliteit technische vorming leren fietsen in een reële verkeerssituatie opvolgings- en beloningssysteem. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT elektrische fietsen ter beschikking van de deelnemers 13 fietsen permanent in gebruik. FINANCIERING Fonds VINCI Koning Boudewijnstichting. PARTNERS Actemium Max Mobiel Gent Partners Werkervarings- en Brugprojecten CycleChic. Eminenta HOE 2e fase van het project: verspreiding van de methodiek om hoogopgeleide allochtonen te bemiddelen organiseren van infosessies en opleiding voor consulenten (van o.a. VDAB) overdracht aan VDAB-Gent via opstart begeleiding hoogopgeleide allochtonen. FINANCIERING ESF PARTNERS Dienst Werk Stad Gent (penhouder) Randstad Diversity VDAB... iets voor jou? Ja, want: Je bent van niet-belgische origine. Je hebt een diploma hoger onderwijs behaald. Je spreekt en schrijft Nederlands. Je bent op zoek naar (ander) werk. ANDERE INTERESSANTE INFO 1e fase van het project: juni 11 december 12. Implementatiefase na positieve validering door ESF: oktober 13 - september 14. V.U. Sofie Bracke, Botermarkt 1, 9000 Gent Ja! ik heb talent. Is dat zo vreemd? EMINENTA is een samenwerkingsverband tussen Bike-On voor het betere werk... 15

16 3.2 COACHING VAN WERKZOEKENDEN EN WERKNEMERS MET EEN ARBEIDSHANDICAP EN HUN WERKPLEK Compaan is sinds 1987 erkend als Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling (GOB) van werkzoekenden en werknemers met een indicatie van arbeidshandicap. Met meer dan 25 jaar ervaring in de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap bereiden onze coaches dagelijks werkzoekenden met een arbeidshandicap voor op tewerkstelling. Zij ondersteunen op de werkvloer zowel de (kandidaat-)werknemer als de werkgever en het team. Elke partij kan rekenen op maatwerk. We gaan samen voor een goede match. In 2013 werd Compaan partner in Loopbaanclick. We bieden hierbij Gespecialiseerde Loopbaanbegeleiding voor werknemers en zelfstandigen met een arbeidsbeperking, ziekte of verhoogde kwetsbaarheid die vragen hebben over hun job of loopbaan. In deze actie ligt de focus op het formuleren van antwoorden op loopbaanvragen aan de hand van individuele gesprekken en opdrachten. De uitdaging is mensen aan de slag te houden of samen met hen op zoek te gaan naar een nieuwe, meer (aan-)gepaste, job. Coach en vraagsteller krijgen hiertoe 8 uren ter beschikking. Sinds 2013 is Compaan ook partner voor de uitvoering van TAZ bis-trajecten. In TAZ bis ligt de focus op de begeleiding van langdurig werkzoekenden met ernstige en langdurige medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek die maakt dat er een grote afstand is tot de arbeidsmarkt. Er wordt tegelijk ingezet op zorg en op activering en oriëntering. De klemtoon ligt op het empoweren of het wegwerken van drempels en op het formuleren van een advies voor een mogelijk vervolgtraject. Een traject kan tot 18 maanden lopen. GOB Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling HOE Op maat van de cliënt individuele en integrale coaching startmodule beroepenoriëntering vorming training opleiding GOP werkplekleren via stage & GIBO bemiddeling jobcoaching loopbaancoaching. Alle beroepssectoren. Antennepunten Gent Lokeren Sint-Niklaas Aalst. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT personen in coaching, opleiding of bemiddeling. 151 personen gestart in 2013 = 118 % t.o.v. norm. 65 personen tewerkgesteld = 52 % uitstroom & 76 % uitstroom met wegingsfactor. 42 GIBO s opgestart. 9 GOP trajecten opgestart. FINANCIERING VDAB. PARTNERS UCBO GTB FEGOB GA CADOR en UCRO VDAB Syntra Jobkanaal. * VDAB voerde een langetermijnmeting uit op onze GOBtewerkstellingen. Van de 84 tewerkstellingen in 2012 waren er op 31 december 2013 nog 71 aan het werk. ANDERE INTERESSANTE INFO 15 opleidingstrajecten i.k.v. pilootproject ZIV afgerond in Afronding pilootproject Diverscity opnieuw of anders aan de slag met een arbeidsbeperking in lokale besturen een samenwerking tussen FEGOB-partners en VVSG. 16 Compaan jaarverslag 2013

17 LOOPBAANCLICK Gespecialiseerde loopbaanbegeleiding HOE Individuele gesprekken en opdrachten. Maximum 2 x 4 uren. Antennepunten Gent Lokeren Aalst. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Opstart project. Uitbouw samenwerking en toeleiding. FINANCIERING VDAB deelnemer: 40 per loopbaancheque. PARTNERS Vlaams partnerschap: FEGOB GA GTB. In Oost-Vlaanderen: samenwerking met CADOR UCRO GTB UCBO. ANDERE INTERESSANTE INFO GTB is centraal aanmeldingspunt voor Oost-Vlaanderen. TAZ-bis Tender activeringszorg HOE Gelijktijdige inzet van zorg-partner GTB en Compaan als één van de empowermentpartners combinatie individueel en groep gesprekken en vorming stage als activerende tool geleidelijke opbouw eindadvies naar vervolgtraject. Traject van maximum 18 maanden. Aanbod in Gent Aalst Lokeren - Dendermonde. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT personen gestart 17 in Gent 34 in Aalst 11 in Lokeren/Dendermonde. FINANCIERING VDAB. PARTNERS Promotor Popov GTB Empowerment- en zorgpartners in de onderscheiden regio s van Oost-Vlaanderen. ANDERE INTERESSANTE INFO Erkenning voor (met mogelijks 2 x 1 jaar verlenging). 17

18 3.3 TRAINING EN OPLEIDING OP MAAT VAN MEDEWERKERS EN ONDERNEMINGEN CVA keukenopleiding Met haar Oriënterende trajectbegeleiding richt Compaan zich naar werkzoekenden < 30 jaar die 1 jaar werkzoekend zijn en naar werkzoekenden > 30 jaar en < 49 jaar die 2 jaar werkzoekend zijn en die het afgelopen jaar geen actief traject bij VDAB genoten. Deze actie heeft als doel een actieplan op maat van de werkzoekende te ontwikkelen en uit te voeren met het oog op zijn tewerkstelling. Dit programma werd in 2013 afgerond. In 2013 werd Compaan opnieuw erkend en gefinancierd voor het organiseren van een kortlopende Finaliteitsopleiding voor Keukenmedewerker en dit voor werkzoekenden ouder dan 50 of laaggeschoold of van allochtone herkomst. In een 16-tal weken tijd worden cursisten via een basisopleiding, een individuele stage, vorming en coaching voorbereid op een tewerkstelling in een horecazaak of in een grootkeuken. Tijdens de stage wordt de cursist geconfronteerd met de reële jobvereisten. Tegelijk leert een werkgever een potentiële kandidaat van nabij kennen. Een win voor beide partijen. Reeds meerdere jaren biedt Compaan Taalcoaching op de opleidingsvloer aan deelnemers aan een VDABerkende opleiding zonder of met beperkte kennis van het Nederlands. Met deze actie beogen we de uitstroomkansen naar werk te verhogen door het verkleinen van aanwezige taalbarrières. Via individuele- en groepsondersteuning door een taalcoach tijdens de opleiding wordt de taalvaardigheid van de cursist versterkt. In 2012 werd het transnationaal project Progresso goedgekeurd waarin Compaan als uitvoerende partner werd opgenomen. Dit project heeft betrekking op de deelnemers, werkzoekenden en werkenden, aan de onderscheiden programma s van Compaan. De focus van het project is het verfijnen, stroomlijnen en concretiseren van bestaande coachingsinstrumenten en het ontwikkelen van digitale tools vanuit de visie van waarderend coachen. Met het project biedt Compaan vanaf 2014 vaktechnische opleidingen aan medewerkers in de Sociale en Beschutte Werkplaatsen en in Lokale Diensteneconomie om hen sterker te maken in de uitvoering van hun werk. De focus ligt op het aanleren en/of opfrissen van vaktechnische vaardigheden via korte modules zoals het gebruik van machines bij groenonderhoud, kleine fietsherstellingen, kleine woningherstellingen, In 2013 ging alle aandacht naar prospectie en planning. Oriënterende trajectbegeleiding HOE Oriënteringsmodule met actieplan minimaal 6 maanden trajectbegeleiding individuele coaching en bemiddeling sollicitatietraining en ruimte met mogelijkheid tot stage, vorming. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen opgestart december 12 - mei 13: 88 personen. Totaal aantal personen bereikt in de oproepperiode : personen in oriëntering personen in trajectbegeleiding. Aantal tewerkgesteld: 57,95% (januari 14) (nog geen volledige telling). FINANCIERING ESF VDAB. PARTNERS Dienst Werk - Stad Gent als co-aannemer. ANDERE INTERESSANTE INFO Erkenning werd met 6 maanden verlengd omwille van de niet behaalde caseload in de oorspronkelijke oproepperiode. 18 Compaan jaarverslag 2013

19 Opleiding keukenmedewerker HOE Technische instructie in opleidingsatelier twee stageperiodes training flankerende thema s sollicitatieondersteuning bemiddeling nazorg taalcoaching voor anderstaligen. Programma van een 16-tal weken. Regio Gent en rand en Zuid-Oost-Vlaanderen. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen die de opleiding zijn gestart: - in Gent: 16 personen. - in Zuid Oost Vlaanderen: 8 personen. Aantal personen die de opleiding hebben beëindigd: 7 personen. Aantal personen tewerkgesteld eind 2013: 3 personen. FINANCIERING VDAB tender competentieversterking. PARTNERS Horeca Vorming Vlaanderen Heuvelheem - Ename (opleiding Zuid-Oost-Vlaanderen). Progresso HOE Co-creatie via gezamenlijke werkgroepen vanuit Compaan en Levanto ondersteuning vanuit Stebo m.b.t. de methodiek waarderende benadering/ai uitwisseling met en over Zweedse good practices bijzondere focus op ontwikkelen van digitale tools met elementen van gamification. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Project in uitvoering. FINANCIERING ESF - transnationaal project. PARTNERS Penhouder: Levanto - Antwerpen. Partners: Stebo - Genk, VDAB, Forsakring-Kassan- Stockholm. ANDERE INTERESSANTE INFO Looptijd project: november 12- september 14. Taalcoaching op de opleidingsvloer HOE Individuele- en groepsondersteuning door een taalcoach tijdens de opleiding of stage op de opleidingsvloer gericht op instructietaal in de meest ruime betekenis zowel voor de cursist als voor de opleider, de trainer en de arbeidsconsulent. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Aantal personen gecoacht i.k.v. de VIA erkenning: 14 personen. Aantal personen gecoacht i.k.v. de competentieversterkende actie voor keukenmedewerker in Gent en Zuid-Oost-Vlaanderen: 16 personen. FINANCIERING VDAB VIA III middelen en TCOV binnen tender competentieversterking. HOE Aanleren van basistechnieken en/of opfrissen van technieken via korte technische modules: groen kleine herstellingen aan de woning verhuistechnieken kleine aanpassingen aan de woning fietsenherstelling. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 2013 Focus in 2013 op prospectie en planning. FINANCIERING ESF. PARTNERS Mentor - Kortrijk (penhouder) Levanto - Antwerpen Wonen en Werken - Leuven Alternatief - Hasselt. 19

20 3.4 LOOPBAANONDERSTEUNING VAN MEDEWERKERS IN EN MET HET BEDRIJF Ondernemers kunnen op Compaan beroep doen voor een Job- en/of taalcoaching bij aanwerving van mensen die kortgeschoold zijn, een arbeidshandicap hebben, ouder zijn dan 50 of van niet-europese afkomst zijn. Onze job- en taalcoaches hebben ervaring in het bedrijfsleven. Tijdens de eerste 12 maanden van de tewerkstelling ondersteunen zij de integratie van de nieuwe werknemer in de onderneming. Motivatie, communicatie, arbeidsattitudes, zijn enkele van de thema s waarrond kan worden gewerkt. De jobcoaches gaan tevens na of de werkgever kan genieten van bepaalde tewerkstellingsmaatregelen. Via job- en taalcoaching wil Compaan de duurzame tewerkstelling van werknemers uit de kansengroepen in de reguliere economie versterken. Sinds 2013 is Compaan ook officieel erkend voor Loopbaanbegeleiding en dit voor werknemers en zelfstandigen die minstens één jaar aan de slag zijn en toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Het welbevinden van de medewerkers bepaalt in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening van de onderneming. Doorheen een loopbaan kan er echter heel wat gebeuren dat dit welbevinden in het gedrang brengt. Via individuele coaching wordt de medewerker uitgenodigd stil te staan bij zijn loopbaan en nieuwe kansen en mogelijkheden te ontdekken. Loopbaanbegeleiding is een proces van ontdekken, versterken en ontwikkelen en helpt de medewerker inzicht te krijgen in zijn wensen, mogelijkheden en behoeften. Loopbaanbegeleiding helpt de medewerker om gefundeerde keuzes te maken. Job- & taalcoaching op de werkvloer HOE Jobcoaching taalcoaching. Looptijd: - jobcoaching: 6 maanden - taalcoaching: 12 maanden - in de eerste 12 maanden van de tewerkstelling. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT coachingstrajecten gerealiseerd in FINANCIERING VIA-middelen (aanbod gratis voor werkgevers en werknemers die aan de voorwaarden voldoen). ANDERE INTERESSANTE INFO Voor werknemers en werkgevers die niet aan de voorwaarden voldoen, kan job- en taalcoaching worden aangeboden tegen betaling door het bedrijf. Via het project Goalgetter wil Compaan actief meewerken aan de uitstroom van werknemers in de sociale economie naar de reguliere economie. Gedurende de looptijd van het project werd nagegaan welke acties werkgevers en medewerkers moeten nemen om van werken in de reguliere sector een win-win verhaal te maken voor alle betrokkenen. In 2013 werd een toolbox ontwikkeld voor werkgevers uit de sociale en de reguliere economie. De thema s die aan bod komen zijn Succesvol aanwerven via jobcarving en Contente en competente medewerkers via het juiste onthaal. In het najaar 2013 werd het project POPPAP goedgekeurd. Met dit project richt Compaan zich naar doelgroepwerknemers en begeleiders in de sociale economie. In dit project ligt de focus op het uitwerken van een concept voor het Persoonlijk Ontwikkelingsplan op maat van de sociale economie en de implementatie ervan in de sociale economie-ondernemingen. Hiermee wil Compaan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers in de sociale economie systematiseren en borgen. Loopbaanbegeleiding HOE Individuele coaching ontdekken van eigen talenten en ambities. Een coaching van maximum tweemaal 4u. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT u loopbaanbegeleiding gegeven in FINANCIERING Vlaamse overheid. 20 Compaan jaarverslag 2013

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

OPEN ELKE WERKDAG VAN 8U TOT 18U / OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK

OPEN ELKE WERKDAG VAN 8U TOT 18U / OOK OP AFSPRAAK MOGELIJK De focus van Doenken met Compaan. Denken en doen. Doenken dus. Het is een uitdaging die innoverende resultaten oplevert. Compaan beoefent al jaren deze combinatie. We creëren tewerkstellingskansen bij

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS

DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS DIVERSITEITSPLANNEN IN HET ONDERWIJS Een school die een efficiënt diversiteitsbeleid voert heeft oog voor de capaciteiten en de verscheidenheid van elk personeelslid/leerling. Nu zijn er heel wat scholen

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Sociale en reguliere economie ontmoeten elkaar op de grens van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sociale en reguliere economie ontmoeten elkaar op de grens van maatschappelijk verantwoord ondernemen Sociale en reguliere economie ontmoeten elkaar op de grens van maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaamheidsverslag 2014 Grafische vormgeving: www.beodesign.be Over het verslag Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T

Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Inleiding in disability (case) management M A R I E D E W I S P E L A E R E U C B O - U G E N T Even voorstellen Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding Verbonden aan Universiteit Gent Eén van

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Inleiding Artikel zestigers zijn werknemers van het OCMW die vandaag in hun hoedanigheid van artikel

Nadere informatie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie

Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Duurzame integratie van kansengroepen in het arbeidsproces vanuit het Kwaliteitsgroeimodel en de vernieuwingen in de sociale economie Erik Conings Kwaliteitsauditcel ESF-Agentschap Vlaanderen MISSIE ESF

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10, 9000

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010

Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Vragen infosessie werkervaring 22 november 2010 Hieronder vindt u alle vragen die gesteld zijn tijdens de infosessie van 22/11/2010. In het eerste gedeelte worden vragen vermeld die betrekking hebben op

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1

TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 TOOLBOX EAD EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN TOOLBOX EAD FASE 1 1 DE TOOLBOX EAD: EEN INSTRUMENTENKOFFER VOOR CONSULENTEN 1. Wat willen we bereiken met de toolbox? De uitdaging Het Vlaamse impulsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen. Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven

De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen. Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven De Werkplekarchitecten, Bouwen aan inclusief ondernemen Provinciale netwerkdag, 6/10/2016 Leuven Welkom! Wie Waarom Wat Hoe Mogelijk tot stellen van vragen 8 september 2015 Niet-winstgedreven dienstverlenende

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Wat brengen we jullie vandaag:

Wat brengen we jullie vandaag: WIN² 1 Wat brengen we jullie vandaag: Wat is Win² Doelstellingen Visie en kader Cijfers Evoluties De Stuurgroep: Samenstelling Doelstellingen Acties en uitdagingen Vraagstelling en wat kunnen wij leren

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel

Diversiteitsplannen. Maatregel. Impact van de maatregel Diversiteitsplannen Maatregel Met de subsidiëring en ondersteuning van diversiteitsplannen moedigt de Vlaamse Overheid, ondernemingen en organisaties aan om werk te maken van een divers personeelsbeleid.

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015

INVESTEREN IN TALENT. Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 INVESTEREN IN TALENT Isabel Van Wiele, Departement Werk en Sociale Economie Arbeidsmarktsymposium Kortrijk 3 november 2015 Diverse invalshoeken -> investeren in talent Knelpuntvacatures Vergrijzend personeelsbestand

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten

Inhoud. Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse Heden-toekomst Besluiten Welkom! Inhoud Ontstaan evolutie Doelgroep Transitiemomenten Aanpak Analyse 2013-2014 Heden-toekomst Besluiten Ontstaan/evolutie De samenwerking tussen GTB, VDAB en Onderwijs (zowel scholen als het Departement)

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie

Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie Functiebeschrijving Coördinator Werk en sociale economie Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Coördinator werk en sociale economie ROWEM Economie

Nadere informatie

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05)

NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) NOTA JEUGDWERKLOOSHEID (bijlage persbericht Vandenbroucke en Van Brempt 14/10/05) Steden en gemeenten De weerhouden steden en gemeenten hebben een gemiddelde jeugdwerkloosheidsgraad (periode 2002-2004)

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C74 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 8 januari 2015 10 Commissievergadering

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie