5. Luister, leg uit, laat begrip ontstaan De verkeerssituatie in Vught

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5. Luister, leg uit, laat begrip ontstaan De verkeerssituatie in Vught"

Transcriptie

1 5. Luister, leg uit, laat begrip ontstaan De verkeerssituatie in Vught Alexander van den Dungen 5.1 Werkwijze en verantwoording Ten behoeve van dit deelonderzoek is literatuur geraadpleegd en zijn in juni 2013 semigestructureerde interviews gehouden met sleutelfiguren rond de rijksinfrastructuur in Vught. De volgende mensen zijn geïnterviewd: mevrouw M. van Erp, secretaris Platform Vught Structureel en secretaris Samen voor Vught; de heer R. Borgsteijn en de heer D. Harkema, werkgroep spoor Klein Brabant, actief in Samen voor Vught; mevrouw A. van t Hof en mevrouw L. Jansen, projectmanagers rijksinfrastructuur, gemeente Vught. Vanwege de actualiteit wordt met name ingezoomd op de beleving van en de ontwikkelingen rond de N65 en de spoorverbinding s-hertogenbosch-eindhoven. Aanvullende informatie is verkregen van: de heer J. van der Maas, tactisch adviseur veiligheid en publieke gezondheid, GGD Hart voor Brabant en de heer J.D. Wesselman van Helmond, huisarts te Vught. 5.2 Situatieschets Verkeerssituatie en leefbaarheid Vught is een knooppunt van rijksinfrastructuur (zie figuur). Deze infrastructuur vormt barrières in het dorp Vught. Vught wordt door de sporen en rijkswegen gevierendeeld (gemeente Vught, 2010). De leefbaarheid staat daardoor onder druk. De snelweg A2 wordt momenteel verbreed. Ter hoogte van Vught is de verbreding tot 2x3 stroken gereed. Bij Vught staan hoge geluidsschermen. De verkeersintensiteit neemt toe (zie tabel op de volgende pagina). De N65 is een stroomweg met een hoge verkeersintensiteit die ingericht is als gebiedsontsluitingsweg met 3 gelijkvloerse kruisingen waar veel Vughtenaren moeten oversteken om bij het centrum en bij voorzieningen te komen. Op het spoor zullen meer treinen komen te rijden, zowel personen- als goederenvervoer. Dit is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Het goederenvervoer vanuit Rijnmond dat tot op heden in belangrijke Figuur: Verkeerssituatie Vught 43

2 mate via de lijn Dordrecht-Breda-Tilburg-Eindhoven wordt afgewikkeld (Francke et al., 2007, p.27) - krijgt een nieuwe route via de Betuwelijn, Meteren, Vught en Boxtel. Het goederenvervoer zal deels s avonds en s nachts plaatsvinden. Er is veel congestie in het dorp vanwege 3 gelijkvloerse kruisingen met de N65 en 10 gelijkvloerse kruisingen/ overwegen met het spoor. Tabel: Toename verkeersintensiteit op rijkswegen en spoor ter hoogte van Vught (gemeente Vught, 2010, 2012) A voertuigen voertuigen N voertuigen voertuigen Spoor Van 360 naar 432 personentreinen per dag 64 tot 150 goederentreinen per dag Veiligheid Vught ligt in de externe veiligheidszones van spoor, N65 en A2. In de MER-studie ten behoeve van PHS/Herroutering goederenvervoer wordt per variant bekeken of de groepsrisico s binnen de risicoplafonds blijven en/of welke maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld beperking van het aantal transporten (Ministerie I&M, 2012). Om het gevaarlijkestoffenvervoer per spoor veiliger te maken zijn/worden landelijk maatregelen genomen (Arbouw, 2010; Van Heijst, 2011). In 2012 en voorgaande jaren reden grote aantallen wagons met gevaarlijke stoffen door Vught, met name op de lijn s-hertogenbosch-tilburg. Bij invoering van PHS zal op de lijn s-hertogenbosch Eindhoven het gevaarlijkestoffenvervoer fors toenemen; zowel het aantal treinen neemt sterk toe als de hoeveelheid brandbare en giftige gassen (LPG, propyleen, ammoniak e.d.) en vloeistoffen (benzine, acrylnitril e.d.). Gezondheid 6% van de volwassenen uit Vught (19 t/m 64 jaar) ervaart ernstige geluidhinder van het spoor (GGD Hart voor Brabant, 2010). Dat is het hoogste percentage uit de subregio s- Hertogenbosch. 75% van Vught ligt in een geluidscontour van spoor- of autowegen. In opdracht van de gemeente Vught zijn de ervaren problemen van inwoners in beeld gebracht (Het verhaal van de bewoners, z.j.). De drie belangrijkste zijn: geluidsoverlast, de gezondheidssituatie en de cumulatie van problemen. In Vught is in vergelijking met de landelijke sterftecijfers meer sterfte aan ademhalingsproblemen (GGD Hart voor Brabant, 2010). De huisartsen in Vught meldden dat verkeersgerelateerde gezondheidsproblemen als zodanig niet bekend zijn in hun praktijken. 1 Wetenschappelijk onderzoek toont het verband aan tussen druk wegverkeer en verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en geluidbelasting. Dit kan leiden tot gezondheidseffecten zoals luchtwegklachten en verminderde longfunctie, verhoogde bloeddruk, (verergering van) hart- en vaatziekten, slaapverstoring en levensduurverkorting (Gezondheidsraad 2008; Jongeneel et al., 2008). De gezondheidseffecten van trillingen door treinverkeer (al dan niet 1 Informant: huisarts J.D. Wesselman van Helmond, huisarts, gezondheidscentrum Hoge Vliert, Vught. 44

3 in combinatie met geluidshinder) zijn beperkt onderzocht. Mogelijke effecten zijn slaapverstoring, vermoeidheid, concentratieverlies en lichamelijke klachten. 2 Tabel: Tijdlijn rijksinfrastructuur Vught Spoor 2007 Bijna-ramp op 25 juli 2007 van een stoptrein en goederentrein met brandbare gassen in Tilburg-West Oprichting Taskforce Brabantroute en een investering van 6 mln. door het Rijk in veiligheidssystemen Openstelling Betuweroute 2008 LPG-deal van het Rijk met Shell en Ammoniak-deal met DSM ter ontlasting van o.a. Brabantroute 2010 Kabinetsvoornemen Programma Hoogfrequent Spoor/PHS en Herroutering goederenvervoer 2012 Ontwerp Reikwijdte en detailniveau MER PHS Meteren-Boxtel incl. te onderzoeken varianten Bijna-ramp op 6 oktober 2012 van een intercity (noodstop) en een vastgereden vrachtwagen op spoorwegovergang Helvoirtseweg, Vught 2013 Ontsporing/explosie van een goederentrein met giftige vloeistoffen (acrylnitril) op 4 mei 2013 bij Wetteren/Schellebelle, België: één dode en 100-tal gewonden N Verzet van Platform Vught Structureel tegen het voorontwerpbestemmingsplan N65 van de gemeente Vught 2010/2011 Moties in Provinciale Staten en Tweede Kamer over integrale aanpak N65 en PHS 2013 Startbeslissing MIRT Verkenning N65 Vught-Haaren; 90 mln. beschikbaar voor N65 bij Vught A Spoedwet wegverbreding (inzet op spitsstroken, geen MER-plicht), o.a. ten behoeve van tracé A2 s-hertogenbosch-eindhoven 2004 Uitspraak Raad van State inzake tracé A2 s-hertogenbosch-eindhoven dat Spoedwet wel MERplichtig is 2011 Tracébesluit A2 s-hertogenbosch-eindhoven, verbreding tot 2x3 stroken Start werkzaamheden 2012 Oplevering verbrede A2 bij Vught incl. geluidsschermen Samenhang 2009 Gemeentelijke visie Van knelpunt naar knooppunt, Visie Vught op rijksinfrastructuur 2010 Start Samen voor Vught, gezamenlijke actie- en bewonersgroepen 5.3 Bevindingen Perspectief van omwonenden Woon- en leefsituatie Vught is een mooi, rustig en groen dorp. Maar de leefsituatie in Vught is in de loop der jaren wel drastisch veranderd, geven respondenten aan. De spoorlijnen waren in de jaren 90 nog rustige lijnen. De spoorverbinding tussen Den Bosch-Eindhoven en Den Bosch-Tilburg kenden met name personenvervoer en beperkt goederenvervoer. Op de lijn naar Eindhoven is het goederenvervoer sinds juli 2011 sterk verhoogd, geven omwonenden aan. In de Kabinetsplannen wordt aangestuurd op een forse toename van personen- en goederen- 2 RIVM verricht in 2013 op verzoek van het Ministerie van I&M een literatuuronderzoek naar de gezondheidseffecten van trillingen door treinen met als doel om normen op te stellen (van Kamp et al., 2013). 45

4 treinen op de lijn naar Eindhoven, inclusief gevaarlijkestoffenvervoer. De goederentreinen gaan naar verwachting veel s avonds en s nachts rijden. Goederentreinen geven de meeste geluidsoverlast, vooral het verouderde Oost-Europese materieel. Die hebben vaak vierkante wielen. De Sprinter is nieuw, maar geeft gek genoeg ook veel geluidsoverlast. (omwonenden) De N65 ontwikkelde zich de afgelopen jaren van een regionale weg naar een drukke autoweg. Met name het vrachtverkeer nam de afgelopen 7 jaar enorm toe. Niet alleen overdag neemt het (vracht)verkeer toe, ook s nachts en in het weekend. Het vrachtverkeer geeft de meeste geluids-, stank- en roetoverlast. Destijds was het een regionale weg met beperkt vrachtverkeer. Je ziet nu heel veel Poolse en Baltische vrachtwagens hier op de weg. De route via de N65 langs Vught is de kortste route tussen de grensovergang Enschede en de haven van Antwerpen. (omwonende) Gezondheidsbeleving Het belangrijkste gezondheidsprobleem rond het spoor is geluidsoverlast, overdag maar vooral s nachts. Dit gaat gepaard met slaapverstoring. De geluidsoverlast komt van rijdende en remmende treinen. De respondenten noemen daarnaast nog andere gezondheidsproblemen die zij in hun directe omgeving waarnemen: verhoogde bloeddruk, concentratieproblemen, lusteloosheid, hartproblemen en COPD. Dit zouden gevolgen van geluidsbelasting en verminderde luchtkwaliteit (roetvorming/fijnstof) kunnen zijn. Verder is de onzekerheid over het toekomstige gevaarlijkestoffenvervoer groot. De bewoners hebben gevraagd om reële geluidsmetingen in de wijken te verrichten, maar dat gebeurt niet omdat dat teveel geld kost. Eén van de bewoners heeft een geluidsmeter in zijn tuin. Het geluidsniveau dat hij meermaals heeft gemeten is 86 db. Dat is nu al ver boven wettelijk niveau! (omwonende) Ook rond de N65 is geluidsoverlast het belangrijkste gezondheidsprobleem. Overdag, maar vooral s nachts. (Vracht)auto s remmen voor de stoplichten en trekken weer op. Of het roet tot gezondheidsklachten leidt, is omwonenden niet precies bekend. Zowel de gezondheidssituatie als de gezondheidsbeleving zijn voor de bewonersgroep Samen voor Vught belangrijk punten. Met name is er onzekerheid over de cumulatie van milieu- en gezondheidseffecten van beide spoorlijnen, de N65 en de A2. De subjectieve gezondheidssituatie is met de gemeente Vught in kaart gebracht (Het verhaal van de bewoners, z.j.). Gaat de MER in op de gecumuleerde effecten? Houdt de MER voldoende rekening met de subjectieve beleving? Dat zijn voor Samen voor Vught belangrijke vragen. (omwonende) 46

5 Veiligheidsbeleving De meeste zorgen gaan uit naar de toename van het goederenvervoer per spoor. De goederentreinen zijn lang, het zijn er veel en ze geven de meeste geluidsoverlast. Ook zijn er veiligheidsrisico s vanwege de vele overwegen en het gevaarlijkestoffenvervoer. De veiligheidssituatie wordt nog gecompliceerd omdat de spoorlijn langs psychiatrisch ziekenhuis Reinier van Arkel loopt. Er zijn regelmatig suïcidepogingen. Zo n ongeluk als in Wetteren, dat kan hier ook gebeuren. Een botsing op de kruising Laagstraat betekent dat een goederentrein uit Den Bosch kan ontsporen en ter hoogte van Klein Brabant tot stilstand komt. Wat dan? Wat als je dan ligt te slapen? Daar lig ik regelmatig wakker van. (omwonende) Op dit moment worden een aantal varianten in de MER-studie bekeken. De gelijkvloerse kruising op de Laagstraat moet ongelijksvloers worden. Voordat die ongelijkvloerse kruising er is, is het personen- en goederenvervoer al sterk toegenomen. Dit verontrust inwoners. Ook andere maatregelen, zoals geluidwering, zijn nog niet genomen, terwijl dat wel nodig is. De overheid laat nu al de capaciteit van het goederenvervoer stiekem oplopen, waardoor de kans op ongevallen alleen maar groter wordt totdat een definitieve oplossing is gerealiseerd. (omwonenden) Pas eerst de omgeving aan, neem voldoende maatregelen en wijzig dan pas het beleid. Nu is het andersom: eerst wordt het beleid gewijzigd en daarna worden pas maatregelen genomen. Er is veel onzekerheid onder bewoners over het goederenvervoer en in het bijzonder het gevaarlijkestoffenvervoer. Bewoners hebben het Rijk en Prorail al diverse malen gevraagd naar de toekomstige vervoersstromen gevaarlijke stoffen. Dit antwoord krijgen zij niet. We hebben een jaar of twee geleden bij ProRail navraag gedaan om hoeveel goederentreinen het per dag gaat. ProRail zegt dit aantal niet te kennen. (omwonenden) De brandweer schijnt te weten welke gevaarlijke stoffen wanneer over het spoor rijden. De brandweercommandant zei dat gevaarlijke stoffen zoals chloor niet over deze spoorlijn werden vervoerd. Maar later zagen we wel een chloortrein voorbij komen. Ook op de N65 is de veiligheid regelmatig in het geding door ongelukken en bijna ongelukken. Hoge vrachtwagens rijden zich regelmatig vast in de tunnel op de N65 tussen Den Bosch en Vught. Hoge vrachtwagens moeten een omleidingsroute door het dorp volgen, hetgeen ook gevaar oplevert. Inwoners uit Vught-Noord moeten altijd via drie gelijkvloerse kruisingen de N65 over om naar het centrum te gaan, waar alle voorzieningen zijn. Kijk niet alleen naar ongelukken op de N65, maar ook naar de bijna-ongelukken. (omwonende) 47

6 Voorgestelde en gewenste oplossingen De gewenste oplossingen in Vught spitsen zich met name toe op het reduceren van geluidsoverlast en het voorkomen dat hoge geluidsschermen het dorp onleefbaar maken. Inwoners en gemeente willen een samenhangende, toekomstvaste oplossing voor spoor en N65 samen. De voordelen van een goede doorstroming op de N65, het hoogfrequente spoor en de herroutering van het goederenvervoer liggen elders: de Randstad, de industrie. PHS moet goede verbindingen opleveren tussen de Randstad en de andere regio s in Nederland. Als je dat doet, doe het dan op een goede en verantwoorde wijze, bijvoorbeeld met stillere treinen en andere maatregelen. (omwonende) In Vught is een plan ontwikkeld om tot verdiepte aanleg van zowel spoor als N65 te komen. Dit Plan42 (Van den Broek, z.j., is de gewenste oplossing voor bewonersgroepen. Dit alternatieve plan wordt door de overheid bij voorbaat buiten de discussie gesteld, omdat het te duur zou zijn. Bewoners willen alle alternatieven onderzocht hebben, ook al realiseren ze zich dat niet alles haalbaar zal zijn. Denk na over alternatieven, zoals Plan42. (omwonenden) Hang niet vooraf een financieel kader aan de gesprekken. [ ] Dat tast het acceptatievermogen, het draagvlak aan, omdat potentiële oplossingen bij voorbaat buiten beschouwing blijven. (omwonende) Rollen van en communicatie met de overheid Omwonenden hebben oog voor de verschillende belangen waar de overheid mee om dient te gaan. Ze willen zelf ook als volwaardige gesprekspartner door de overheid worden benaderd. Leg uit voor welke problemen of dilemma s de overheid staat, welke afwegingen de overheid maakt. Leg uit, communiceer open, laat begrip ontstaan. Beschouw burgers niet als half achterlijk, maar als weldenkende burgers. (omwonende) De diverse overheden en overheidsorganisaties gaan op verschillende manieren met bewoners om. De gemeente wordt nu als strategisch bondgenoot gezien. De bestuurders zijn vasthoudend en betrekken burgers er goed bij. Bewoners, verenigd in Samen voor Vught, en gemeentebestuur strijden zij aan zij tegen de cumulatie van verkeersproblematiek in de gemeente. De provincie investeert mee in de N65. Voor het spoor houdt de provincie zich richting burgers afzijdig. De voor burgers onzichtbare rol is die in de Taskforce Brabantroute. De provincies en de grote steden zaten in de Taskforce Brabantroute. Het lijkt erop dat door de bijna-ramp in Tilburg in 2007 er een switch in het beleid is geweest: gevaarlijke stoffen moeten via de Betuweroute en Den Bosch naar het Zuiden. In Den Bosch en Vught 48

7 wonen minder potentiële slachtoffers rond het spoor dan in Tilburg, Breda en Dordrecht. (omwonenden) Bij de Rijksoverheid is met name het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan zet. Het ministerie stelt zich formeel op, als de uitvoerder van een democratisch genomen besluit. ProRail en Rijkswaterstaat (RWS) zijn de uitvoerende organisaties. ProRail is in de ogen van de bewoners welwillend, er is informeel overleg. ProRail heeft oog voor de belangen van omwonenden. De vraag is hoeveel beleidsvrijheid de uitvoerende organisaties hebben. Het ministerie heeft een opening geboden om een door bewoners aangedragen variant mee te nemen in de MER-studie. Daarna trokken ze zich weer terug in hun formalistische opstelling. (omwonende) Gemeente- en GGD-perspectief Gezondheidssituatie en -beleving De kennis over de Vughts gezondheidssituatie en gezondheidsbeleving in relatie tot de verkeerssituatie is beperkt en versnipperd. De gemeente wijst op de samenhang en cumulatie van risicofactoren. Ook heeft de gemeente, net zoals bewoners, twijfels of de normen die worden gesteld aan geluid, trillingen en fijnstof goed worden gehandhaafd en of de normen voldoedne bescherming bieden bij cumulatie van risicofactoren. De geluidproductieplafonds zijn zeer ruim. Die gaan ze volrijden. Er is nog groei mogelijk. Als er rammelende treinen worden ingezet, kunnen ze wat minder treinen laten rijden. Voor trillingen is geen norm voor, maar een beleidsregel. De eerste 30% telt niet mee. Het Rijk biedt zo schijnbescherming. (A. van t Hof en L. Jansen, projectmanagers rijksinfrastructuur gemeente Vught) De gemeente Vught maakt er werk van om gezondheidsbeleving van bewoners onder de aandacht van beleidsmakers te brengen. De gemeente heeft bewoners gefaciliteerd, zodat zij hun ervaren problemen in kaart hebben kunnen laten brengen (Het verhaal van de bewoners, z.j.). De gemeente is van plan om de minimale varianten uit de MER en de Startverkenning MIRT N65 te verbeelden. De gemeente ziet dat de rijksoverheid terughoudend reageert op de gezondheidsbeleving van burgers. Het Rijk houdt vast aan wettelijke normen. Ook in de zienswijze op het MERontwerp PHS Meteren-Boxtel heeft de gemeente gezondheidsbeleving uitgebreid onder de aandacht gebracht. ProRail geeft wel expliciet aan in de MER rekening te houden met samenhang en cumulatie van gezondheidseffecten (Ministerie I&M, 2013b, p. 45.) In de MER voor het PHS wordt de standaardaanpak gekozen. Dat is het minimale dat het Rijk nodig heeft voor hun proces. (A. van t Hof) 49

8 Je moet effecten zichtbaar maken, invoelbaar maken. We overwegen ludieke acties, zoals beleidsmakers uitnodigen om aan het spoor te komen slapen. Ze laten komen kijken, het gevoel overbrengen. Je ziet ze veranderen. Veiligheidssituatie en -beleving Het Rijk geeft geen duidelijkheid over welke stoffen over het spoor vervoerd gaan worden: dat is niet openbaar. De gerealiseerde transporten worden pas achteraf vrijgegeven. Dan is het nog lastig om die gegevens van Prorail te krijgen. De gemeente heeft ook op het punt van het veiligheidsplafond twijfels of de normen worden gehandhaafd (Gemeente Vught, 2012, p. 10). Het gevaar van het gevaarlijkestoffenvervoer wordt gebagatelliseerd. Ze wijzen naar de aanleg van vrije, ongelijkvloerse kruisingen. Wees open en eerlijk over de stoffen die worden vervoerd! (A. van t Hof) Het zwaartepunt van het goederenvervoer zit op Brabantroute. De normoverschrijding voor Tilburg en Dordrecht moet worden opgelost. Maar veel bewoners van Vught voelen zich het afvoerputje. De gemeente heeft ook vragen of de repressieve veiligheid regionaal voldoende is gewaarborgd. Vught ligt in de veiligheidszones van beide spoorlijnen, N65 en A2. De verkeerssituatie in Vught is complex en onveilig, zeker ook voor bijvoorbeeld de relatief grote groep inwoners met beperkingen. Is het repressieve veiligheidsbeleid goed geregeld als er een ramp gebeurt? Dat is nu regionaal georganiseerd door de Veiligheidsregio. De treinramp bij Wetteren en anderen incidenten leert dat het vaak niet verkeerd gaat, maar ook niet goed genoeg. (A. van t Hof) Voorgestelde en gewenste oplossingen De gemeente en de bewoners zitten voor het spoor op één lijn, namelijk een verdiepte ligging tot en met Klein Brabant, maar tenminste tot aan de Wolfskamerweg/Laagstraat. Bij de N65 heeft de gemeente een andere rol. Vught en de regio hebben de N65 op de politiekbestuurlijke agenda weten te krijgen én te houden ondanks de landelijke bezuinigingen. De gemeente heeft zich gecommitteerd aan Startverkenning MIRT N65 met de daarin gekozen varianten en het beschikbare budget van 90 mln. voor Vught. Het was dat of niets. (A. van t Hof) Het wordt wel steeds meer een samenspel met bewoners. De N65 is voor het Rijk net niet belangrijk genoeg, al maakt deze wel deel uit van de hoofdwegenstructuur, en net niet onveilig genoeg. 25% van verkeer op N65 is vrachtverkeer, zo is de schatting van de gemeente. Vught wil een verdiepte aanleg, zeker op de kruisingen Boslaan/Vijverbosweg en Helvoirtseweg/JF Kennedylaan. Bij voorkeur ook een verdiepte 50

9 aanleg tussen deze kruisingen in. Bij de kruising Brétautélaan/Martinilaan is ook een oplossingen zoals een fietsbrug denkbaar. Ook willen de gemeente en de regio behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de N65. Waar een verdiepte aanleg van wegen en spoor de voorkeur heeft in Vught, is geluidswering via geluidsschermen het doemscenario van inwoners en beleidsmakers. Met de nog op rol zijnde geluidssaneringen bestaat de kans dat rondom de beide spoorlijnen, de N65 en A2 overal geluidsschermen worden geplaatst. Er staat nu reeds 6,5 kilometer geluidsscherm in en langs Vught. Met een ongewijzigde uitvoering van de geluidssaneringen wordt dit 26 kilometer geluidsscherm, ook dwars door Vught heen. Het middel wordt daarmee erger dan de kwaal. (A. van t Hof) Rollen en communicatie met burgers In 2010 had de gemeente contact met diverse bewonersgroepen. In 2010 zijn deze bewonersgroepen en de gemeente samen om tafel gegaan. Gemeente en bewoners trekken nu samen op, zijn bondgenoten. Het idee was eerst leren van elkaar, maar dat werd al snel samen één vuist maken. De ambitie van bewoners en gemeente is een integrale oplossing voor N65, spoor en A2. Die zijn niet van elkaar los te zien. Het Rijk komt telkens met deeloplossingen, ontworpen op verschillende tekentafels. Dat irriteerde ons mateloos. (A. van t Hof) De kracht van de bewoners bepaalt hoe lang de verdiepte ligging van het spoor wordt. Handelingsperspectief bieden Jozef van der Maas, tactisch adviseur veiligheid en publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant, adviseert om burgers handelingsperspectief te bieden zodat burgers zelf keuzes kunnen maken. Daarvoor is het nodig om als overheid volledig transparant te zijn over risico s en dilemma s. Wegen het woongenot, de sociale binding met het dorp en andere voordelen op tegen de geluidsoverlast of de veiligheidsrisico s? Mensen kunnen dan zelf afwegen of ze er blijven wonen (eventueel met compenserende maatregelen of planschade) of dat ze liever verhuizen. Burgers vroegtijdig in beleids- en besluitvormingsproces betrekken verhoogt acceptatie door burgers van genomen besluiten. Burgers vroegtijdig betrekken betekent ze ook mee laten denken over welk onderzoek nodig is, hoe dat onderzoek wordt uitgevoerd etc., aldus Van 51

10 der Maas. Onderzoeken overdoen als er maatschappelijke onrust uitbreekt, is vele male duurder dan burgers er in één keer goed bij te betrekken. 5.4 Conclusies en aanbevelingen Conclusies 1. Vught is een knooppunt van rijksinfrastructuur met grote effecten op de leef- en gezondheidssituatie. De verkeersintensiteit op de N65, A2 en het spoor groeit. 2. De objectieve gezondheidssituatie (geluid, trillingen, fijnstof) alsmede de samenhang en cumulatie van de diverse risicofactoren is onbekend. De onzekerheid over de gecumuleerde gezondheidseffecten is belangrijk voor de gezondheidsbeleving van inwoners. In het MER PHS zal aandacht zijn voor de samenhang en cumulatie. 3. MER en GES brengen de milieu- en gezondheidsrisico s voor afzonderlijke risicofactoren (o.a. luchtkwaliteit, geluid, geur, externe veiligheid) in kaart. Beide instrumenten brengen niet de samenhang tussen of cumulatie van risicofactoren in beeld. 4. De wettelijke normen, zoals geluidsproductieniveaus of risicoplafonds, zijn of ruim (waardoor er nog autonome groei mogelijk is) of worden door het Rijk alsnog aangepast, zo is de verwachting in Vught. Dit levert bewoners schijnbescherming op, wordt gesteld. 5. Er heerst bij gemeente en bewoners onzekerheid over het gevaarlijkestoffenvervoer per spoor. Welke stoffen worden vervoerd, hoeveel treinen, etc.? Het Rijk en ProRail geven deze informatie nagenoeg niet prijs. De onzekerheid en niet-transparante houding zijn belangrijk voor de veiligheidsbeleving van inwoners. 6. Een overheid die niet-transparant is, die alleen zendt en niet luistert, die bagatelliseert, die niet op de hoogte is van de lokale situatie: daar worden mensen bezorgd, geïrriteerd en/of boos van. Het heeft een negatief effect op de gezondheidsbeleving. 7. De gezondheidsbeleving is op beperkte schaal in kaart gebracht. In beleid wordt hier nog onvoldoende rekening mee gehouden. Het zit niet in wettelijke normen. 8. De gemeente probeert de beleving van inwoners m.b.t. gezondheid, veiligheid en leefbaarheid zoveel mogelijk in haar beleid mee te nemen. De gemeente wordt door bewonersgroepen als een strategische bondgenoot gezien. Aanbevelingen 1. Neem bij autonome groei van auto- en spoorverkeer tijdig maatregelen om de gezondheidseffecten te beperken; neem die maatregelen niet alleen bij beleidswijzigingen zoals PHS en aanpassing N65. In nieuw beleid (geluidproductieplafonds, risicoplafonds Basisnet) wordt hier al op geanticipeerd. 2. Meet de gezondheidssituatie ter plaatse, zodat rekening wordt gehouden met de lokale situatie. Modelmatige berekeningen worden door burgers gewantrouwd. 3. Breng de milieu- en gezondheidssituatie integraal in beeld, dat wil zeggen: de samenhang tussen en cumulatie van meerdere risicobronnen (N65, A2, spoor etc.) en meerdere risicofactoren (zoals geluid, trillingen, externe veiligheid etc.). Laat dit zwaar meewegen in de besluitvorming. 52

11 4. Communiceer open en eerlijk over gezondheids- en veiligheidsrisico s. Biedt burgers handelingsperspectief, keuzemogelijkheden. Voorkom maatschappelijke onrust. 5. Maak effecten van (voorgenomen) beleid zichtbaar en invoelbaar voor beleidsmakers. Haal de politiek naar de burgers toe en breng de burgers naar de politiek toe. 6. Betrek burgers vroegtijdig bij beleidsvoornemens. Laat burgers meedenken over ervaren knelpunten, gewenste oplossingen/beleidsalternatieven en benodigd onderzoek. Luister goed. Leg als overheid ook uit voor welke problemen of dilemma s de overheid staat. Leg uit, communiceer open, laat begrip ontstaan. 7. Laat geen beleidsalternatieven buiten de discussie vanwege financiële overwegingen. Dat tast de acceptatie van de gekozen oplossing aan (het doel van burgerparticipatie is niet: iedereen tevreden stellen). Literatuur Arbouw, A.J. (2010), Veiligheidswinst en handelingsperspectief, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, bron: Broek, S. van den (z.j.), Plan42, beschikbaar op: Heijst, F. van (2011), Ontwerp Basisnet, Ministerie van Infrastructuur & Milieu, bron: Gemeente Vught (2009). Van knelpunt naar knooppunt. Visie Vught op rijksinfrastructuur. Gemeente Vught (2010), Vierendeling Vught. Ruimtelijke analyse barrières rijksinfrastructuur Vught. Gemeente Vught (2012), Zienswijze ontwerp Notitie reikwijdte en detailniveau PHS Meteren- Boxtel. Gemeente Vught (2013), Beantwoording raadsvragen PvdA-GroenLinks d.d. 25 mei 2013, inzake treinongeval te Wetteren en de mogelijke gevolgen voor Vught. Gezondheidsraad (2008), Gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit, 2008/9. GGD Hart voor Brabant (2010). Gezondheidsmonitor Volwassenen Tabellenboek Vught en Francke, J., H. van Ooststroom en F. Savelberg (2007), Marktontwikkelingen in het goederenvervoer per spoor , Den Haag: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid/KiM. Helsloot, I. en J. van Tol (red.) (2012), Nieuwe perspectieven bij het omgaan met risico s en verantwoordelijkheden. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Zaken. Het verhaal van de bewoners (z.j.). Deel 1: Inventarisatie van problemen. Deel 2: Prioriteiten, feiten, oplossingen. Zonder auteur, zonder jaar. Jongeneel, W.P., B.A.M. Staatsen, E.E.M.M. van Kempen en P.H. Fischer (2008), Gezondheidseffecten van wegverkeer: een quickscan. Bilthoven: RIVM. Kempen, E.E.M.M. van, R.A. Baumann, H.J. van Wijnen en I. van Kamp (2013), Gezondheidseffecten van trillingen door treinen : Een review. Bilthoven: RIVM. Linden, T. van der (2011), Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o., Deventer: Save. Lusiak, L. (2011), Vught één groot verkeersinfarct. In: Binnenlands Bestuur, 23 april 20111, pp

12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2012), Ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoor Meteren-Boxtel. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013a), Startbeslissing MIRT Verkenning N65 Vught- Haaren. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013b), Nota van Antwoord ontwerp Notitie reikwijdte en detailniveau MER PHS Meteren-Boxtel. Provincie Noord-Brabant (2011), Risico s in de polder. Groepsrisico in een verdichte samenleving. Taskforce Brabantroute (2009), Voor veilig vervoer per spoor door Zuid-Nederland. Geraadpleegde websites en websites van deelnemende bewonersgroepen (PHS) (externe veiligheid) Afkortingen GES Gezondheidseffectscreening I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu MER Milieu Effect Rapportage MIRT Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport NRD (ontwerp) Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER RWS Rijkswaterstaat PHS Programma Hoogfrequent Spoor 54

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Informatiebijeenkomst gemeente Halderberge Arie-Jan Arbouw Ministerie Infrastructuur en Milieu Inhoud presentatie Veiligheid, vervoer en ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Welkom. Kennissessie. Vervoer van gevaarlijke stoffen: Externe Veiligheid

Welkom. Kennissessie. Vervoer van gevaarlijke stoffen: Externe Veiligheid Welkom Kennissessie Vervoer van gevaarlijke stoffen: Externe Veiligheid Project: PHS Meteren - Boxtel Eigenaar: Rolf Wiemer 19 mei 2016 Status: Definitief Inhoud Wat is externe veiligheid? Begrippen externe

Nadere informatie

Halderberge en het Basisnet Spoor. 11 december 2013

Halderberge en het Basisnet Spoor. 11 december 2013 Halderberge en het Basisnet Spoor 11 december 2013 Programma Informatie en stand van zaken Wat is het Basisnet Spoor (kort) Voortraject Projectplan Bestuurlijke aandachtpunten Risicoruimte over het spoor

Nadere informatie

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Spoor Informatiebijeenkomst gemeente Moerdijk Arie-Jan Arbouw Ministerie Infrastructuur en Milieu Inhoud presentatie Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen Gevaarlijke

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010

N65 Ondergronds bij Helvoirt. Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 N65 Ondergronds bij Helvoirt Presentatie Raadscommissie 9 september 2010 Feiten V&W praat al jaren over een 100 km/h weg (A65) met ongelijkvloerse kruisingen Er is tot heden alleen (groot) onderhoud, minder

Nadere informatie

Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken?

Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken? Basisnet spoor: Wat is het en wat is de stand van zaken? Basisnet spoor: verleden, heden en toekomst Ter introductie Vincent van der Vlies Managing Consultant Berenschot V.vandervlies@berenschot.nl @VVDV

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Regionale economische effecten studie PHS zuid

Regionale economische effecten studie PHS zuid Regionale economische effecten studie PHS zuid Een regionale effectbeoordeling op de ruimtelijke-, economische- en leefbaarheids effecten van PHS Zuid provincie Noord Brabant maart 214 definitief Regionale

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Uw gemeente en een gezond milieu Nieuwe woningen, nieuwe wegen, nieuwe bedrijven. In een gemeente die in beweging

Nadere informatie

Veilig vervoer gevaarlijke stoffen per spoor,

Veilig vervoer gevaarlijke stoffen per spoor, Veilig vervoer gevaarlijke stoffen per spoor, ook door Dordrecht en Zwijndrecht Vlissingen Mainport Rotterdam Rotterdam Zwijndrecht Dordrecht Breda Roosendaal Antwerpen Emmerich Venlo Situatieanalyse Dordrecht/Zwijndrecht

Nadere informatie

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners

Factsheet. Wonen aan de A50 en A73 in Beuningen. Gelderland-Zuid. Gezondheidsonderzoek onder inwoners Gelderland-Zuid Factsheet Wonen aan de A en A73 in Beuningen Gezondheidsonderzoek onder inwoners Wegverkeer en gezondheid Wegverkeer is een belangrijke veroorzaker van luchtverontreiniging en geluidshinder.

Nadere informatie

Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu

Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu 86 Participant verwijst naar de oplossingsrichting: aanleg van een tunnel in de Runsdijk Gestelseweg bij Esch onder

Nadere informatie

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant

Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Provinciale Statenfractie Noord-Brabant Betreft: vragen ex art. 3.2 RvO m.b.t. Havenvisie Rotterdam en goederenvervoer door Noord-Brabant Breda, 21 mei 2011 Geacht college, Afgelopen donderdag heeft het

Nadere informatie

Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen dan is toegestaan

Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen dan is toegestaan gemeente Eindhoven 16R6886 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00917 Beslisdatum B&W 5 juli 2016 Dossiernummer 16.27.103 2.4.1 Raadsvragen Van de fracties PvdA, D66, CDA en LPF over Veel meer gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden

Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols over goederentreinen rijden gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer lk Milieu Raadsnummer 0 9. RQQ7$. QOI Inboeknummer o9bstoat46 Beslisdatum B&W 9 november 2009 possiernummer 945 55> Raadsvragenuan het raadslid de heer E. Cols

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

A-avond Spoor 5 september december 2014

A-avond Spoor 5 september december 2014 A-avond Spoor 5 september 2017 2 december 2014 Onderwerpen 1. Inleiding 2. Algemeen Ambities Maatregelen 3. IC Eindhoven-Düsseldorf 4. Omgevingseffecten spoor Geluid Trillingen Externe veiligheid 5. Conclusie

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen in Landgraaf. Door Peter Robbe, programmamanager Gevaarlijke Stoffen bij ProRail

Vervoer van gevaarlijke stoffen in Landgraaf. Door Peter Robbe, programmamanager Gevaarlijke Stoffen bij ProRail Vervoer van gevaarlijke stoffen in Landgraaf Door Peter Robbe, programmamanager Gevaarlijke Stoffen bij ProRail 1 Vervoer van gevaarlijke stoffen Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico s

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vervoer van gevaarlijke stoffen Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Deze folder gaat over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en de mogelijke gevolgen daarvan voor de omgeving. Vervoer van

Nadere informatie

Investeren in. diepgang. Investeren in Vught is investeren in Brabant

Investeren in. diepgang. Investeren in Vught is investeren in Brabant Investeren in diepgang Investeren in Vught is investeren in Brabant Hoe komt de brandweer bij mij als de spoorbomen zo lang gesloten zijn? Kan het de bedoeling zijn om een dorp zo onleefbaar te maken door

Nadere informatie

diepgang Investeren in Vught is investeren in Brabant

diepgang Investeren in Vught is investeren in Brabant Colofon Tekst Communicatie gemeente Vught Vormgeving Waldo van Bokhoven, Bowfor Foto s en illustraties Marc Bolsius Astrid van t Hof Cradle Infra Bart Meesters Drukwerk Gianotten Oplage 400 exemplaren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu. Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving

Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu. Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu Voor een gezonde inrichting van de woonomgeving Uw gemeente en een gezond milieu Nieuwe woningen, nieuwe wegen, nieuwe bedrijven. In een gemeente die in beweging

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail

Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht. Roland Jansen - ProRail Vrijleggen MerwedeLingeLijn Verkenning Spoorkruisingen in Tricht Roland Jansen - ProRail Spoorontwikkelingen in omgeving Tricht Vervangen Lingebrug Nieuwe stationstraverse Spoorvernieuwing Proef Elke Tien

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Dit memo is een vervolg op het memo met stand van zaken Basisnet van oktober 2009.

Dit memo is een vervolg op het memo met stand van zaken Basisnet van oktober 2009. NOTITIE MWLG Aan : Gelderse gemeenten en regio s Van : mw. I.M. Span Datum : 30 juli 2010 Betreft : Stand van zaken Basisnet- Spoor Stand van zaken Basisnet- Spoor Dit memo is een vervolg op het memo met

Nadere informatie

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente

Gezondheidsmonitor luchthaven Twente Gezondheidsmonitor luchthaven Twente 14 en 16 januari 2014 Jaap de Wolf Op verzoek van ADT heeft GGD Twente samen met het RIVM een offerte opgesteld voor het uitvoeren van een gezondheidsmonitor burgerluchthaven

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. november 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

Basisinformatie december 2009

Basisinformatie december 2009 Basisinformatie december 2009 Burgerlijk Wetboek, Boek 5 Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven Artikel 37 (J) De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten.

Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Ref: 130125: 25 januari 2013 Reactie op Notitie GS PS2013-80 dd 22/01/2013 - Regionale wensen bij reconstructie knooppunt Hoevelaken Geachte lezer, Verantwoordelijkheid en meten met twee maten. Zoals u

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 februari 2012 / rapportnummer 2621 14 1. Hoofdpunten van

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan de raadsleden dhr. R. Reker en dhr. C. Stroek (LPF) over veiligheidsrisico.

gemeente Eindhoven Raadsvragenvan de raadsleden dhr. R. Reker en dhr. C. Stroek (LPF) over veiligheidsrisico. gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst01059 Beslisdatum B&W 11 juni 2013 Dossiernummer 13.24.103 (2.3.1) Raadsvragenvan de raadsleden dhr. R. Reker en dhr. C. Stroek (LPF) over veiligheidsrisico. Op zaterdagochtend

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek

PHS Meteren-Boxtel. Belangrijkste conclusies van het onderzoek Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de Betuweroute tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren

PHS Meteren-Boxtel tracédeel Boog Meteren Project Meteren-Boxtel Goederentreinen tussen Rotterdam en Venlo gaan via de tot Meteren rijden. Vanaf Meteren rijden de goederentreinen verder via s-hertogenbosch en Boxtel. Zij zullen dus niet meer over

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Mevrouw C. van Schaik Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE 2500EX20901 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending contactpersoon

Nadere informatie

Onderstaand informeer ik u over de uitkomsten van de nadere verkenning van de resterende onderwerpen.

Onderstaand informeer ik u over de uitkomsten van de nadere verkenning van de resterende onderwerpen. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Beantwoording inzake schriftelijke vragen van de Partij voor de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant Statenfractie Noord-Brabant aan het

Nadere informatie

Stichting Spoorhinder

Stichting Spoorhinder Even voorstellen Stichting Spoorhinder Lokaal initiatief naast andere en regionale initiatieven Speelt in op de verschillen in problematiek tussen de verschillende sporen Een ander geluid tussen meerdere

Nadere informatie

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C210/ Aantal bijlagen Aan de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 9162 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

Stand van zaken Basisnet spoor

Stand van zaken Basisnet spoor Stand van zaken Basisnet spoor Doel Basisnet Duurzaam evenwicht tussen vervoer gevaarlijke stoffen, RO en veiligheid door: Beheersen van de risico s van transport gevaarlijke stoffen door zowel grenzen

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

Ontwerp Basisnet Spoor. Regionale bijeenkomst

Ontwerp Basisnet Spoor. Regionale bijeenkomst Ontwerp Basisnet Spoor Regionale bijeenkomst Waar gaat het Basisnet spoor over? Veiligheid: het vervoer over het spoor en het leven langs het spoor écht veiliger maken; Duidelijkheid: tot hier en niet

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie in Oost Nederland Versie 27 februari 2015 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Oost Nederland... 5 Gevaarlijke

Nadere informatie

VERSLAG PAUZE. pagina 1 van 6

VERSLAG PAUZE. pagina 1 van 6 Van : Informatiebijeenkomst Basisnet Spoor in zaal Fidei et Arti Datum : 18 september 2013 Aanwezig : Giel Janssen, burgemeester Arie-Jan Arbouw, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) Leo Bijkerk,

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1

Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Nadere toelichting op en uitwerking van wat we willen bereiken. Reconstructie Knooppunt Hoevelaken als een test case voor SWUNG 1 Inleiding Namens de inwoners van Hoevelaken en Holkerveen wil de Stichting

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg

Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidshinder bestemmingsplan Partiele herziening bestemmingsplan Monnikenberg Overwegende Burgemeester en wethouders van Hilversum; - Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3)

Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot) ijk 6 ( h fi 3) Auteur N. den Haan Datum mei 2011 GEMEENTE OISTERWIJK RISICOBEREKENING VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN Spoor: Dordrecht-Eindhoven (traject Oisterwijk) Wegen: Rijksweg A58 (Knp. De Baars- afrit 8 Oirschot)

Nadere informatie

Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor

Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor Visie op de verkeersstructuur In relatie tot Programma Hoogfrequent Spoor en Basisnet Spoor Van : College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel Aan : vaste commissie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

MEMO. Ontwikkelingen spoor. Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis. Ontwikkelingen spoor

MEMO. Ontwikkelingen spoor. Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis. Ontwikkelingen spoor MEMO AAN VAN Vakgroep Risicobeheersing Marcel Reefhuis DATUM 5 september 2016 ONDERWERP Ontwikkelingen spoor Ontwikkelingen spoor Het spoor in Twente heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een groot

Nadere informatie

Samen over het spoor

Samen over het spoor Samen over het spoor Veel besproken... De afgelopen maanden is er in Tricht veel gesproken en geschreven over de spoorproblematiek waarvoor dit dorp zich gesteld ziet. Vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

1 Hebben deze extra intercity s per uur een positieve of een negatieve invloed op je reistijd?

1 Hebben deze extra intercity s per uur een positieve of een negatieve invloed op je reistijd? Trein Vanaf september gaan er meer treinen rijden op het traject Eindhoven-Den Bosch. Dit betekent dat er iedere tien minuten een intercity vertrekt op het traject. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Nadere informatie

De deelprojecten voor de eerste twee deelprojecten worden gecoördineerd in procedure gebracht.

De deelprojecten voor de eerste twee deelprojecten worden gecoördineerd in procedure gebracht. Concept-verkeersbesluit tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de spoorwegovergang in de Kapelweg (gedeelte tussen Kapelweg 62 en Kapelweg 67) in Boxtel. Het voorliggende

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal

Basisnet Spoor. Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Basisnet Spoor Informatiebijeenkomst over route Elst - Oldenzaal Doel Basisnet Garanderen van het op de lange termijn bereikbaar blijven van de zeehavens en de belangrijkste industriële locaties in Nederland

Nadere informatie

Landgraaf - 5 DEC Gemeente. Aan De heer A. Dritty Dr. Nolensstraat EC LANDGRAAF. Geachte heer Dritty,

Landgraaf - 5 DEC Gemeente. Aan De heer A. Dritty Dr. Nolensstraat EC LANDGRAAF. Geachte heer Dritty, Gemeente Landgraaf Aan De heer A. Dritty Dr. Nolensstraat 30 6371 EC LANDGRAAF Landgraaf, 16 november 2016 Medewerker J.M.B. Essers Onderwerp Goederentreinen tracé Landgraaf-Heerlen Geachte heer Dritty,

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN. Klankbordgroep Spoor Moerdijk

STAND VAN ZAKEN. Klankbordgroep Spoor Moerdijk STAND VAN ZAKEN Klankbordgroep Spoor Moerdijk Dit is de wet per 1 april 2015 Tot 2020 ruimte voor 40.000 gifwagons per jaar, momenteel gaan er zo n 3.800/6.000 gifwagons per jaar over ons spoor. Na 2020

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Samenvatting van de zienswijzen

Samenvatting van de zienswijzen Samenvatting van de zienswijzen Trajectnota/milieueffectrapport (TN/MER) van de planstudie Betere bereikbaarheid door een robuust wegennetwerk in de regio Arnhem - Nijmegen Van 16 augustus tot en met 26

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Geluidwerende voorzieningen langs de A73. Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : Stoffels Datum college : 2 oktober 2012 Openbaar : Ja Afdeling : RMO Contactpersoon

Nadere informatie

B en W-voorstel. Ter kennisneming

B en W-voorstel. Ter kennisneming B en W-voorstel portefeuillehouder J.C. Elsenaar begrotingsprogramma 4. Bereikbaarheid b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) rol raad Ter kennisneming onderwerp Ontwikkelingen gebruik IJssellijn, de

Nadere informatie

Notitie. 1 Inleiding. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG

Notitie. 1 Inleiding. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG Notitie Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 16 augustus 2016 Gezondheid-OG-01 346302 Betreft Gezondheid en Maaslijn (werkpakket 47) Samenvatting In deze memo zijn de mogelijkheden verkend

Nadere informatie

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant

Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Handreiking luchtkwaliteit gevoelige bestemmingen Noord-Brabant Het Bestuurlijk B5 Milieu heeft in september 2012 het Plan van Aanpak Gezonde Luchtkwaliteit vastgesteld. Eén van de acties die we daarin

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Veiligheid op het spoor in Deurne Registratienummer: 00620809 Datum: 21 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak / W.A. Verhees Steller: H.A.M. Sonnemans Nummer: RIB-HM-1723

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Middelen

Commissie Bestuur en Middelen Griffie Commissie Bestuur en Middelen Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1182398 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/afdeling : E&M mobiliteitsbeleid Nummer commissiestuk : BM-0294

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Toezegging doorkijk en financieel inzicht (H)OV-netwerk BrabantStad 2016-2025 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De voortgang, de

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost)

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Q&A inloopavond 16-02-2017 (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Vragen elektrificatie van het spoor 1. Op welke gedeelte van het spoortracé in Kerkrade vindt elektrificatie plaats? Op het gedeelte

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer

Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Programma Hoogfrequent Spoor- Goederenroute Oost-Nederland 20 jaar doorschuiven Voor iedereen die denkt: hoe zat het ook al weer Om het mechanisme te begrijpen, moet onder ogen worden gezien dat in Duitsland

Nadere informatie

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Geven te kennen: De stichting Stichting Burgerinitiatief No Rail (hierna te noemen No Rail), gevestigd te Hengelo, postadres: Enschedesestraat 116

Nadere informatie

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen.

Startbeslissing. Verbreding A4 Vlietland N14. Datum 12 september 2013. De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Startbeslissing Verbreding A4 Vlietland N14 Datum 12 september 2013 Status Eindversie De Minister van Infrastructuur en Milieu, mw. drs. Schultz van Haegen. Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Afbakening

Nadere informatie

Bijlage 4 Memo externe veiligheid spoorlijn

Bijlage 4 Memo externe veiligheid spoorlijn Bijlage 4 Memo externe veiligheid spoorlijn SAB 1 memo datum: 6 mei 2010 betreft: 90569, Bestemmingsplan Maastricht Centraal, gemeente Maastricht, paragraaf externe veiligheid Inleiding In december 2009

Nadere informatie

Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Veelenturf,

Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus MC 's-hertogenbosch. Geachte heer Veelenturf, Provincie Noord Brabant T.a.v. de heer P. Veelenturf Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Datum Ons kenmerk Onderwerp 1 april 2005 NSC/HvdH/05003 Nachtnet Brabant Telefoon Telefax E-mail 040-233 45 44

Nadere informatie

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg

Wegen en Verkeer. in Nederland en Midden-Limburg Wegen en Verkeer in Nederland en Midden-Limburg Relatie A-73 en A2 tot opwaardering N-280 1 Overzicht presentatie - Verbindingen havens Rotterdam / Antwerpen met Roergebied. - Verbindingen en Wegenstructuur

Nadere informatie