Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013"

Transcriptie

1 Meest gestelde vragen tijdens de informatieavonden juni 2013 Vragen Nut en noodzaak Waarom is programma Hoogfrequent Spoorvervoer nodig? Waarom zouden wij extra hinder moeten accepteren terwijl het voor de omgeving totaal geen voordelen oplevert? Antwoorden Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) moet ervoor zorgen dat er voldoende ruimte op het spoor blijft om aan de groeiende vraag naar capaciteit voor reizigers- en goederentreinen te kunnen voldoen. De overheid heeft in 2010 gekozen voor een scenario met 6 Intercity s en waar nodig 6 Sprinters in de drukste delen van het land, gecombineerd met de meest efficiënte routering van het goederenvervoer en een betere benutting van de Betuweroute. Voor deze maatregelen is 3 miljard euro beschikbaar. Vanwege de blijvende groei van het reizigers- en goederenvervoer is het noodzakelijk dat het spoorwegennet voorbereid wordt op de toekomst. Hiervoor is het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer opgezet. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de gevolgen voor leefbaarheid en milieu. Om de extra hinder tot het wettelijke maximum te beperken worden er maatregelen getroffen, zoals geluidschermen. Om die maatregelen goed voor te bereiden vinden diverse onderzoeken plaats, waaronder een onderzoek gericht op de gevolgen van leefbaarheid voor omwonenden en het milieu langs de gehele route. Hierbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar geluid, vervoer van gevaarlijke stoffen, luchtkwaliteit en trillingen. Er zijn alternatieve routes voor het goederenvervoer denkbaar; via Betuweroute / Emmerich of via de Brabantroute (bestaande route). In de voorafgaande fase zijn de verschillende mogelijkheden onderzocht. Ook bij een routering via de Brabantroute ontstaat extra hinder voor de omgeving, wat leidt tot vergelijkbare kosten voor mitigerende milieumaatregelen. Omdat de investeringskosten voor maatregelen via de Brabantroute aanmerkelijk hoger waren heeft het kabinet gekozen voor de route via Meteren en Den Bosch. Tevens wordt de Betuweroute daardoor beter benut. Maatregelen Met welke prognoses wordt nu gerekend? In de studie Lange termijn perspectief spoorgoederenvervoer zijn de gebruikte prognoses van het spoorgoederenvervoer in geheel Nederland voor PHS herijkt. Deze herijkte prognoses zijn lager dan in de ontwerp notitie reikwijdte en detailniveau van september De aangepaste cijfers dienen als uitgangspunt voor de onderzoeken in het kader van het MER Meteren Boxtel. De notitie is aangepast. In de tabellen 2.1 en 2.2 van paragraaf 2.3 van de notitie zijn de herijkte prognoses opgenomen voor het aantal goederentreinen. In de studie is gekeken naar de jaren en is geconcludeerd dat alleen in het hoogste groeiscenario in 2040 knelpunten voorkomen, die echter van overzienbare omvang lijken. PHS is naar de huidige verwachtingen vanuit capacitair oogpunt daarom voldoende toekomstvast.

2 Wordt er rekening gehouden met cumulatie van effecten? Welke maatregelen zijn nodig om hoogfrequent spoorvervoer te realiseren? Bij de vergelijking en beoordeling in het MER zullen, naast de beoordeling van de effecten per milieuaspect, ook de effecten in onderlinge samenhang beschouwd worden. Tevens wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met cumulatieve effecten. Voor de effecten op het leefklimaat zullen verschillende effecten betrokken worden, zoals geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, oversteekbaarheid en barrièrewerking. Er is interactie tussen deze aspecten. Kans op een ongeval, meer luchtverontreiniging, meer effecten van geluid, barrièrewerking en andere aspecten kunnen gezamenlijk een grotere impact op het leefklimaat hebben dan elk van de afzonderlijke aspecten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met cumulatie van effecten uit andere bronnen dan het spoor. De onderzoeken zullen tevens uitwijzen welke maatregelen genomen moeten worden om de effecten binnen de wettelijke norm te houden. Deze maatregelen zullen worden gerealiseerd voordat de extra (goederen)treinen mogen rijden. Er zijn tientallen maatregelen nodig om hoogfrequent spoorvervoer mogelijk te maken. Zo moeten er extra sporen en seinen komen, maar ook langere perrons, grotere stations en grotere fietsenstallingen. De aanpassingen vragen ook om maatregelen op het gebied van veiligheid en geluid en trillingen. Meer informatie over de maatregelen is te vinden op de trajectkaarten op de website Geluid Welke maatregelen worden getroffen om de extra geluidsoverlast te verminderen? Geven méér treinen méér lawaai? Bij toenames van het aantal treinen worden, aan de hand van de Wet milieubeheer, de gevolgen voor de geluidhinder in de omgeving onderzocht. Daarbij wordt gekeken of het geluid onder de geluidplafonds (GPP's) blijft. Zonodig worden oplossingen bedacht om de geluidshinder te verminderen, zoals bijvoorbeeld geluidschermen. Het daadwerkelijk plaatsen van geluidschermen hangt af van de (financiële) doelmatigheid. Geluid heeft een subjectieve (per persoon verschillend) en een objectieve component (decibel). De ene persoon wordt wakker als er één trein voorbij rijdt, de ander juist wanneer er continue treinen langsrijden. Hierdoor wordt er bij het meten van geluid niet gewerkt met piekbelasting, maar naar etmaalwaarden. Piekbelasting wordt wel meegenomen in de meting van de etmaalwaarden, maar de echte beleving van piekwaarden kan in het wetgevend systeem en ook ik het rekensysteem niet worden onderbracht. Het is deels een subjectieve beleving of meer treinen meer lawaai geven. Voorts speelt mee dat er weliswaar volgens de prognoses een fors aantal extra goederentreinen gaan rijden, maar de nieuwe treinen zullen ook geluidsarmer zijn. Er rijden nu al wagens met kunststof remblokken, deze zijn stiller dan andere treinen. Er wordt verwacht dat in de toekomst 80% van alle goederentreinen stil zal zijn. Alle ministeries in Europa werken samen om de vervoerders te dwingen

3 tot stiller maken van hun materieel. De extra geluidsbelasting is dan beperkt. De wetgeving werkt met geobejctiveerde etmaalwaarden die aan een plafond zijn gebonden. Hoe werken de geluidproductieplafonds (gpp) (wet SWUNG)? De nieuwe wet SWUNG, die op 1 juli 2012 in werking is getreden, beschermt de bewoners langs het spoor tegen een ongelimiteerde groei van de geluidhinder. Deze wet biedt de bewoners meer bescherming dan de oude geluidwetgeving. ProRail is verplicht om de geluidproductieplafonds na te leven. De geluidproductieplafonds zijn daardoor van invloed op de beschikbare hoeveelheid capaciteit. Door vervoerders kan niet meer worden gereden dan de geluidproductieplafonds toestaan. Ook wordt het beleid voortgezet om het geluid van het materieel te verminderen door stimulering van stille treinen. Als de spoorgoederensector er niet in slaagt om 80% van het materieel stil te krijgen, kunnen er dan ook minder treinen rijden. Indien een geluidplafond onverhoopt dreigt te worden overschreden kan ProRail overgaan tot de procedure voor het aanpassen van de geluidplafonds, waarbij aanvullende geluidmaatregelen in beschouwing zullen worden genomen. Worden er geluidmetingen gedaan? Trillingen Welke maatregelen worden getroffen om de extra trillingen te verminderen? Wat gebeurt er als er geen oplossing is binnen de wettelijke normen? Voor betrouwbare metingen is het noodzakelijk langdurig zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift op dezelfde plek te meten. Op die manier wordt onder verschillende (meteorologische) omstandigheden gemeten, wat leidt tot betrouwbare meetresultaten voor die ene specifieke plek. Dat is op grote schaal niet mogelijk. Tevens levert meten geen informatie op over de toekomstige situatie. Mede om deze reden zijn rekenmodellen ontwikkeld. De rekenmethoden zijn getest. Ervaring heeft geleerd dat de rekenmodellen en rekenmethoden een voldoende betrouwbaar beeld opleveren. Bij het berekenen van trillingen en trillinghinder wordt gerekend met de normen uit het BTS (Beleidsregel Trillingshinder Spoorverkeer). Onderzoek stelt vast hoeveel woningen aan trillingen worden blootgesteld. En wat het verschil is in vergelijking met de huidige- en referentiesituatie (= wat er gebeurt als het project niet doorgaat). Op basis daarvan worden waar nodig voorstellen gedaan voor mogelijke maatregelen om trillinghinder te verminderen. Binnen de wet wordt gekeken naar eventuele overschrijdingen van trillingsnormen en naar de mogelijke maatregelen om deze overschrijding te compenseren. Dit wordt getoetst aan de hand van het doelmatigheidscriterium, dat moet bepalen of een voorziene maatregel ook daadwerkelijk doelmatig is.

4 Bereikbaarheid Wat zijn de gevolgen van programma Hoogfrequent Spoorvervoer voor de veiligheid en de doorstroming op overwegen? In de plannen en het investeringsbudget van programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) is rekening gehouden met de normen voor de veiligheid op en rond overwegen. Voor de tijd dat de overweg op een dag dicht mag liggen (dichtligtijden) bestaan geen normen: de effecten van een dichte overweg zijn sterk afhankelijk van lokale factoren en van de specifieke functie van de betreffende overweg. Bij de behandeling van PHS heeft de Tweede Kamer echter nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het beschermen van de lokale bereikbaarheid. Tijdens de uitwerking van PHS worden de veiligheid op overwegen en de lokale bereikbaarheid nader bekeken. In het investeringsbudget van PHS is 100 miljoen euro opgenomen voor de aanpak van overwegen op de spoortrajecten van PHS. De verkeersveiligheid daalt als de overwegen langer dichtliggen. Voor de veiligheid en verbeteren van verkeersdoorstroming zouden gelijkvloerse kruisingen vervangen moeten worden door ondertunnelingen. Wie draait op voor deze kosten? In het budget van PHS is ruimte opgenomen voor maatregelen om de onveiligheid op overwegen niet te laten toenemen. Dit budget gaat uit van maatregelen aan de overwegen zonder de overwegen te vervangen door ongelijkvloerse kruisingen. Of dit voldoende is zal blijken uit de onderzoeken die de komende jaren plaatsvinden. Schade Hoe worden de gevolgen (bijv. waardedalingen van de huizen, vermindering van de leefomgeving) veroorzaakt door PHS gecompenseerd richting omwonenden? Waar kan ik terecht bij schade aan mijn huis als gevolg van - Trillingen - Bouwwerkzaamheden Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om de overlast naar de omgeving tegen te gaan. Onder andere door middel van het aanbrengen van geluidsschermen, of maatregelen aan de woningen. In uiterste gevallen kan aanspraak worden gemaakt op de zogenaamde nadeelcompensatie regeling die tot een financiële vergoeding kan leiden. Hier moet echter niet te veel op worden gerekend aangezien er terughoudend mee wordt omgegaan. - Trillingen: U kunt hiervoor contact opnemen met Bureau Publiekscontacten van ProRail. Op basis van het protocol Beoordelen van claims inzake trillingschade ( V001.PDF) wordt gekeken of er sprake is van achterstallig onderhoud dat trillingen kan genereren. Zo nodig wordt aanvullend onderhoud aan het spoor uitgevoerd. - Bouwwerkzaamheden: De directe omgeving waar de bouwwerkzaamheden plaatsvinden wordt vooraf onderzocht. Van de panden binnen het invloedsgebied wordt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundig rapport opgesteld. Het bepalen van het invloedsgebied is onder meer afhankelijk van de gebruikte bouwmethode, de bodemgesteldheid en de bouwaard van de opstallen. Als later toch schade ontstaat en het blijkt dat de schade aan het project is toe te rekenen, is er sprake van bouwschade. Om te bepalen of er verband bestaat tussen de bouwwerkzaamheden en de schade kan er een schade-expert worden ingeschakeld. Bij een verband onderzoekt de schade-expert ook de hoogte van de schade.

5 Mijn huis is nu al minder waard / onverkoopbaar. Waar kan ik die kosten verhalen? Nadat het Tracébesluit genomen is, kan bepaald worden of participant in aanmerking komt voor een schadevergoeding, als bedoeld in artikel 22 van de Tracéwet. Mocht er sprake zijn van schade ten gevolge van het Tracébesluit, die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van participant behoort te blijven en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, dan kent de minister van Infrastructuur en Milieu hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding toe (zie artikel 22 van de Tracéwet). Wet en jurisprudentie bepalen of er sprake is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. De minister neemt pas een besluit over schadevergoeding nadat het vastgestelde Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Het Tracébesluit wordt volgens de huidige planning eind 2015 vastgesteld. Het is niet mogelijk eerder dan het Tracébesluit een schadevergoeding toe te kennen.

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel

Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel Vragen en antwoorden PHS Meteren Boxtel 17 december 2015 1/9 Inhoudsopgave 1. Algemeen.3 2. Goederenvervoer 4 3. Veiligheid..5 4. Schade en waarde..6 5. Trillingen en geluidsoverlast..7 6. Ruimtebeslag...8

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Samen voor Vught. 13 juni 2013

Samen voor Vught. 13 juni 2013 Samen voor Vught 13 juni 2013 Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de aanleiding dat DKC is ingeschakeld Het PHS van het Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. s-hertogenbosch. 27 november 2017

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. s-hertogenbosch. 27 november 2017 Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer s-hertogenbosch 27 november 2017 Via deze link kunt u de animatie van het project bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=g7kyzfy6m6w meer reizigerstreinen:

Nadere informatie

Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort

Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort Informatiemarkt Vught 19 mei 2016 Informatie in het kort Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Waarom PHS? Het reizigers- en goederenvervoer over het spoor in Nederland groeit. Die groei is voor de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen PHS

Veelgestelde vragen PHS Veelgestelde vragen PHS Inhoud 1. PHS algemeen 2. Reizigers 3. Goederen 4. PHS Maatregelen 5. Vervolgproces PHS Aanvullend op de informatie op www.rijksoverheid.nl/phs hieronder een overzicht van een aantal

Nadere informatie

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D

PROJECTNUMMER D ONZE REFERENTIE D ONDERWERP Samenvatting Akoestisch onderzoek Zevenaar-Didam-Wehl DATUM 25-8-2016 PROJECTNUMMER D02131.000095 ONZE REFERENTIE 078983752 D VAN Johan Christen AAN ProRail Het spoortraject Arnhem-Winterswijk

Nadere informatie

Trillingen Meteren Boxtel

Trillingen Meteren Boxtel Welkom Trillingen Meteren Boxtel verdieping Eigenaar: Maarten Poos 10 maart 2015 Kenmerk: klankbordgroep Status: Definitief Trillinghinder vanwege treinverkeer Trillingen, een complex aan: Drukgolven Schuifgolven

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), tracé Meteren-Boxtel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken en het vervolgproces

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie in Oost Nederland Versie 27 februari 2015 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Oost Nederland... 5 Gevaarlijke

Nadere informatie

Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011

Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011 Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 10 november 2011 Rijkswaterstaat november 2011 Inleiding: Geluidsbelasting en nieuwe wetgeving Voor de omwonenden van de Ring Utrecht

Nadere informatie

ons kenmerk 14UIT00522 doorkiesnummer fase PHS Goederenroutering Oost Nederland en de Reactienota MER 1 ste

ons kenmerk 14UIT00522 doorkiesnummer fase PHS Goederenroutering Oost Nederland en de Reactienota MER 1 ste Centrum Publieksparticipatie PHS GON aanvulling MER eerste fase Postbus 30316 2500 GH 'S-GRAVENHAGE, I II I, I T I,I, I,I IENM/BSK- 2103/266002 14UIT00522 2 3 JAN. 20M contactpersoon J. Wissink doorkiesnummer

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 21-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 6 Effect

Nadere informatie

Project: Derde spoor Duitsland

Project: Derde spoor Duitsland Project: Derde spoor Duitsland Veelgestelde vragen ten behoeve van communicatie langs de Brabantroute Versie 1-4-2016 Over het project... 2 Effect op Nederland (algemeen)... 3 Brabantroute... 5 Effect

Nadere informatie

Bijlage: Antwoorden bijeenkomst 23 april. Geluid Vraag en Antwoord 1. Geluidshinder door extra goederentreinen

Bijlage: Antwoorden bijeenkomst 23 april. Geluid Vraag en Antwoord 1. Geluidshinder door extra goederentreinen gemeente Eindhoven Bijlage: Antwoorden bijeenkomst 23 april Geluid Vraag en Antwoord 1. Geluidshinder door extra goederentreinen Op het spoor gelden geluidsplafonds. Die bepalen hoeveel geluid het spoorverkeer

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving

Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving pagina 1 van 6 december 2015 Nieuwsbrief Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Geldermalsen en omgeving Dit is de nieuwsbrief PHS Geldermalsen. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de verdere uitwerking

Nadere informatie

., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll

., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll Centrum Publieksparticipatie PHS GON Postbus 30316 2500 GH 'S-GRAVENHAGE., l,,ll.. - ll l hl l T l hlll' l - l - l ll uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending 22 mei 2013 IENM/BSK-2013/99398

Nadere informatie

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag

Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Aan de minister van infrastructuur en milieu te Den Haag Geven te kennen: De stichting Stichting Burgerinitiatief No Rail (hierna te noemen No Rail), gevestigd te Hengelo, postadres: Enschedesestraat 116

Nadere informatie

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1

Zienswijze op ontwerp notitie R&D Goederenroutering Oost Nederland 1 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Mevrouw C. van Schaik Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE 2500EX20901 uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum verzending contactpersoon

Nadere informatie

Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu

Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu Bijlage 2: Zienswijzen gemeente Haaren en reactie Minister van Infrastructuur & Milieu 86 Participant verwijst naar de oplossingsrichting: aanleg van een tunnel in de Runsdijk Gestelseweg bij Esch onder

Nadere informatie

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL

Vught Jp. ovb Ũ 7 MEI 2015. kopie ļ. afd. Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL Vught Jp Gemeente Boxtel t.a.v. het College van B&W postbus 10.000 5280 DA BOXTEL afd. Ũ 7 MEI 2015 ovb kopie ļ m Uw kenmerk Ons kenmerk BMO/PB I ZÍ5-065514 I UIT/15-121144 Behandeld door P.M. van den

Nadere informatie

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch

Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch Klankbordgroep PHS deelgebied Boxtel Haaren / Esch PHS Meteren - Boxtel Bijeenkomst 7 maart 2016 In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Doelstellingen:

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Aanvulling op het MER 1 e fase MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland Programma

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur

1. Inleiding. 2. Nieuwe metingen. Plan van Aanpak Trillingen. Meteremo PHS Meteren Boxtel. a. Meetmethodiek en meetapparatuur Plan van Aanpak Trillingen Meteremo PHS Meteren Boxtel Datum 23 september 2014 Bijlage(n) processchema Onderwerp Plan van Aanpak trillingen PHS Meteren Boxtel 1. Inleiding In het kader van Project Hoogfrequent

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. december 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Planning van het project Het project PHS Meteren-Boxtel duurt meerdere

Nadere informatie

PHS Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014

PHS Meteren-Boxtel. Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014 PHS Meteren-Boxtel Klankbordgroep Meteren 26 juni 2014 1 Inhoud Opening: Erik Opdam Besluit Staatssecretaris: Bert Kingma, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Variant Zuidwest boog Meteren : Ton Bierbooms,

Nadere informatie

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 22 januari Ondernemers aan het spoor Vught

Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 22 januari Ondernemers aan het spoor Vught Informatieavond Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) 22 januari 2018 Ondernemers aan het spoor Vught Agenda presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Animatie project Eindsituatie Bouwperiode

Nadere informatie

Theemswegtracé en geluid. Paul van der Stap

Theemswegtracé en geluid. Paul van der Stap Theemswegtracé en geluid Paul van der Stap 22 oktober 2015 inhoud Korte uitleg Wet milieubeheer regeling geluid Geluid productie plafonds en grenswaarden Geluidreducerende maatregelen Stappen in het geluidonderzoek

Nadere informatie

Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus GH DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Veldhoven van der Meer,

Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus GH DEN HAAG. Geachte mevrouw Van Veldhoven van der Meer, Directie participatie t.a.v. Ontwerptracébesluit PHS Meteren-Boxtel Postbus 30316 500 GH DEN HAAG Uw brief van : 23 maart 2018 Ref. : mw. C. Vleer Uw kenmerk : Tel. : (073) 615 93 73 Afdeling : SO/MIL

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Welkom Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Stand van Zaken Eigenaar: Maarten Poos 29 april 2015 Kenmerk: EDMS# Status: Definitief Geluid spooromgeving Geldermalsen Te bepreken onderwerpen:

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Vught Noord

Bewonersbijeenkomst Vught Noord Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Bewonersbijeenkomst Vught Noord 2 juni 2015 In opdracht van: Agenda 19.00 uur plenair programma interview met wethouder Wilbert Seuren, gemeente Vught Bert Kingma, ministerie

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Geen goede weergave? Klik hier voor de nieuwsbrief op onze website. november 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren - Boxtel Dit is de speciale editie Vught van de nieuwsbrief PHS Meteren-Boxtel.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 4 juli 2013 Betreft Resultaten MER-evaluatie Betuweroute > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

notitie Toelichting bij managementsamenvatting onderzoek leefomgevingskwaliteit Beantwoording vragen naar aanleiding van management samenvatting

notitie Toelichting bij managementsamenvatting onderzoek leefomgevingskwaliteit Beantwoording vragen naar aanleiding van management samenvatting acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Brigantijnwal 5 2317 GL LEIDEN telefoon : 071 572 5845 email : info@ardea.nl notitie Toelichting bij managementsamenvatting onderzoek leefomgevingskwaliteit

Nadere informatie

De Velpse Betuweroute

De Velpse Betuweroute De Velpse Betuweroute Stichting Spoorhinder 3 maart 2014 Historie Vergaderjaar 1998 1999 22 589 Betuweroute 26 373 Trajectnota/MER Noordoostelijke verbinding Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4-sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 28 mei 2015 / rapportnummer 2621 35 1. Oordeel over het milieueffectrapport De staatssecretaris

Nadere informatie

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad

Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad Beter spoor tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad De spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad (OV SAAL) is een

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ 1-ZMRT 2012 PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr.P5/iU> 12./*^ Dat. 1-ZMRT 2012 ontv.: a.d. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 88 99 _ Fax 038425 48 88 o.nl postbus(g>o. nl RABO Zwolle

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren - Boxtel Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer:

Nadere informatie

Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Geluidwetgeving, theorie en praktijk Evertjan Janssen Senior geluidadviseur bij de Opbouw presentatie Wetgeving. De Wet geluidhinder (Wgh) 3 bronsoorten: Industrielawaai Railverkeerslawaai Wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage Milieueffectrapportage 1 e fase Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost-Nederland Consultatienota Aanvulling MER 1 e fase MER 1 e fase Goederenroute Oost-Nederland

Nadere informatie

Regionale economische effecten studie PHS zuid

Regionale economische effecten studie PHS zuid Regionale economische effecten studie PHS zuid Een regionale effectbeoordeling op de ruimtelijke-, economische- en leefbaarheids effecten van PHS Zuid provincie Noord Brabant maart 214 definitief Regionale

Nadere informatie

A-avond Spoor 5 september december 2014

A-avond Spoor 5 september december 2014 A-avond Spoor 5 september 2017 2 december 2014 Onderwerpen 1. Inleiding 2. Algemeen Ambities Maatregelen 3. IC Eindhoven-Düsseldorf 4. Omgevingseffecten spoor Geluid Trillingen Externe veiligheid 5. Conclusie

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Meteren-Boxtel Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 16 november 2012 / rapportnummer 2711 68 1. Hoofdpunten voor het milieueffectrapport

Nadere informatie

1 Geluidbeleid IenM. Dolf de Gruijter Directie Klimaat, Lucht en Geluid. 12 oktober 2011

1 Geluidbeleid IenM. Dolf de Gruijter Directie Klimaat, Lucht en Geluid. 12 oktober 2011 ? 1 Geluidbeleid IenM Dolf de Gruijter Directie Klimaat, Lucht en Geluid Inhoud Nieuw ministerie Infrastructuur en Milieu Algemeen beleid Eenvoudig Beter Swung Europa Bronbeleid Reken- en meetvoorschrift

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: Goederenroute Oost-Nederland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 1 e fase 12 juli 2013 / rapportnummer 2620 145 1. Oordeel over het milieueffectrapport 1

Nadere informatie

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan

Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan Bouwperiode Isabellastraat en Willem III laan (bouw) tijdelijk spoor aan westkant tijdelijke overweg Loonsebaan (fietsers en voetgangers) bouw onderdoorgang Loonsebaan bouw 4e spoor mogelijke locatie bouwdepots

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam Brussel Parijs en Utrecht Arnhem Duitse grens Nr. 306 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28

Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Informatie over de huidige en verwachte geluidsoverlast in Hoevelaken en Holkerveen, vooral langs de oostkant van de A28 Ligging van Hoevelaken, Het Hoevelakense Bos en Holkerveen Hoevelaken en Holkerveen

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Programma Hoogfrequent Spoorvervoer: 4 - sporigheid Rijswijk - Delft Zuid Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 23 februari 2012 / rapportnummer 2621 14 1. Hoofdpunten van

Nadere informatie

Figuur 1 Schematisch weergave tijdelijke hulpbrug nabij A1 Muiderberg.

Figuur 1 Schematisch weergave tijdelijke hulpbrug nabij A1 Muiderberg. Groenmarktstraat 39 3521 AV Utrecht T 030 2970391 info@dbvision.nl www.dbvision.nl Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat West-Nederland Noord t.a.v. de heer N. Dollee Postbus 3119 2001

Nadere informatie

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor

Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Nadeelcompensatie bij aanpassing van het spoor Maakt de overheid plannen voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn? Of voor de aanpassing van een bestaande spoorlijn? Dan gebeurt dat zo zorgvuldig mogelijk.

Nadere informatie

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk

4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk 4 sprinters Utrecht Centraal - Harderwijk Akoestisch onderzoek locatie Harderwijk Opdrachtgever Gemeente Harderwijk R. Sjoerdsma Ondertekenaar Movares Nederland B.V. Stefan Voeten Kenmerk R10388SBUA3-

Nadere informatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland Notitie Reikwijdte en Detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland Notitie Reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent

Nadere informatie

Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid. Wat kunnen we er mee. Geluidproductieplafonds (GPP s) Cumulatie

Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid. Wat kunnen we er mee. Geluidproductieplafonds (GPP s) Cumulatie Geluid A13/A16 4 november 2014 Rogier Wigbels Inhoud Algemeen Bronnen Maatregelen(ook voor Saldo-0) Cumulatie van verschillende soorten geluid Meten van geluid Wat kunnen we er mee Wet-en regelgeving:

Nadere informatie

Nota van Antwoord. Notitie Reikwijdte en Detailniveau PHS Amsterdam Centraal

Nota van Antwoord. Notitie Reikwijdte en Detailniveau PHS Amsterdam Centraal Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau PHS Amsterdam Centraal Inleiding Voor u ligt de Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau PHS Amsterdam Centraal. Gedurende de periode van

Nadere informatie

Toelichting op deze presentatie

Toelichting op deze presentatie Toelichting op deze presentatie Op 26, 27 en 28 mei 2015 zijn drie bewonersavonden gehouden in Vught. Deze waren bedoeld voor de mensen waarvan, door de spoorplannen, mogelijk hun woning/bedrijfspand of

Nadere informatie

ihhhhi-hihiih'*! 1! 21 december 2011 IEM/BSK-2011/ UIT MRT 2012 J. Wissink

ihhhhi-hihiih'*! 1! 21 december 2011 IEM/BSK-2011/ UIT MRT 2012 J. Wissink G E M E E N T E B O R N E Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Mevrouw C. van Schaik Postbus 20901 2500 EX 'S-GRAVENHAGE ihhhhi-hihiih'*! 1! uw brief van uw kenmerk

Nadere informatie

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn

OV SAAL MLT. Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn OV SAAL MLT Openbaar Vervoer Schiphol- Amsterdam Almere Lelystad Middellange Termijn Presentatie Klankbordgroep Cees de Vries regiodirecteur ProRail Inhoud: OV SAAL MLT in context Toelichting verkende

Nadere informatie

Besprekingsverslag overleg op het ministerie van VROM 8 april 2010

Besprekingsverslag overleg op het ministerie van VROM 8 april 2010 Besprekingsverslag overleg op het ministerie van VROM 8 april 2010 Aanwezig: Namens VROM: Marjan van Giezen, clustermanager geluid Leo Jacobs, geluid Inez Kleijs, juridische zaken Caspar Franken, VROM-inspectie

Nadere informatie

Geluid langs het spoor

Geluid langs het spoor In woningen of kantoren die in de buurt van het spoor zijn gebouwd, is soms het geluid van passerende treinen hoorbaar. Of er zijn werkzaamheden aan het spoor, die geluid veroorzaken. We begrijpen heel

Nadere informatie

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid

Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Gemeenteraad ONTWERP raadsbesluit Onttrekking gelijkvloerse spoorwegovergang Sysselt te Ede aan de openbaarheid Zaaknummer De raad van de gemeente Ede: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Ede Xx september

Nadere informatie

verijssel provincie Onderwerp: Spoor goederenvervoer door Oost Nederland. Geachte mevrouw Dijksma,

verijssel provincie Onderwerp: Spoor goederenvervoer door Oost Nederland. Geachte mevrouw Dijksma, Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overljssel.nl postbus@o. nl Ministerie Infrastructuur en Milieu De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel Onderwerpen: Leo Postma en Bert Kingma

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel Onderwerpen: Leo Postma en Bert Kingma Ministerie van van Verkeer Infrastructuur en Waterstaat en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel 06-09-2012 Leo Postma en Bert Kingma 18-9-2012 Foto

Nadere informatie

Eindrapport Geluidsmetingen Spoor

Eindrapport Geluidsmetingen Spoor G E M E E N T E B O R N E B en W voorstel 13INT01507 Onderwerp Eindrapport Geluidsmetingen Spoor Samenvatting voorstel Naar aanleiding van het besluit van de raad van 13 december 2011 is er opdracht gegeven

Nadere informatie

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Voorkeursbeslissing. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Extra ruimte op het spoor Er gaan 6 intercity

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad Dongen. s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp

Presentatie gemeenteraad Dongen. s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp Presentatie gemeenteraad Dongen s Gravenmoer: Op weg naar een leefbaar dorp 1 Welkom! Presentatie door: Verkeersgroep s Gravenmoer Ondersteund door: Dorpsraad s Gravenmoer, namens alle bewoners Voorwoord

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Van Auteurs ProRail Vervoer en Dienstregeling, Vervoersanalyse en Geraldine Woestenenk / Hans Westerink Kenmerk 3077089 Versie 1.0 Datum 12 april 2012 Bestand

Nadere informatie

Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris

Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris Derde spoor Duitsland Advies stuurgroep aan staatssecretaris 8 oktober 2014 1. INLEIDING Van 2015-2022 zal in Duitsland een derde spoor worden aangelegd op het tracé Emmerich Oberhausen. Tijdens deze aanleg

Nadere informatie

B en W-voorstel. Ter kennisneming

B en W-voorstel. Ter kennisneming B en W-voorstel portefeuillehouder J.C. Elsenaar begrotingsprogramma 4. Bereikbaarheid b en w-vergadering agendapunt bijlage(n) rol raad Ter kennisneming onderwerp Ontwikkelingen gebruik IJssellijn, de

Nadere informatie

Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014

Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014 Nota van bevindingen over de nalevingsverslagen geluidproductieplafonds wegen en spoorwegen in 2014 Datum 11 december 2015 Status Definitief IenM/BSK-2015/245364 1 Naleving geluidproductieplafonds wegen

Nadere informatie

Aansluiting op eerdere adviezen

Aansluiting op eerdere adviezen Aan de minister van Infrastructuur en Milieu D.t.v. Rijkswaterstaat Utrecht/Midden-Nederland Postbus 24094 3502 MB Utrecht uw kenmerk - uw brief 11 juli 2014 ons kenmerk 2505-76/Br/jr behandeld door ir.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

PHS Amsterdam Centraal Station

PHS Amsterdam Centraal Station PHS Amsterdam Centraal Station Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 8 december 2016 / projectnummer: 3141 1. Hoofdpunten van het MER ProRail wil in het kader van het Programma

Nadere informatie

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen

Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Schaderegelingen bij aanleg en aanpassing van spoorlijnen Aanleg van een nieuwe spoorlijn of aanpassingen van een bestaande spoorlijn buiten de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam-Brussel-Parijs en Utrecht-Arnhem-Duitse grens Nr. 476 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering) in de gemeente Moerdijk

MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering) in de gemeente Moerdijk NOTITIE datum 18 september 2017 aan betreft afzender De heer E. Korevaar, gemeente Moerdijk MJPG spoor (Meerjarenprogramma Geluidsanering) in de gemeente Moerdijk R. Vliex Bezoekadres: Spoorlaan 181 5038

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel Leo Postma en Bert Kingma

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel Leo Postma en Bert Kingma Ministerie van van Verkeer Infrastructuur en Waterstaat en Milieu Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Boxtel 06-09-2012 Leo Postma en Bert Kingma 17-9-2012 Foto

Nadere informatie

De SGP, D66, Christen Unie, Trots op Nederland, PW ende Partij vande Dieren hebben totop heden niet gereageerd.

De SGP, D66, Christen Unie, Trots op Nederland, PW ende Partij vande Dieren hebben totop heden niet gereageerd. pagina 1 van 1 Van: RONA noordtak [rona.noordtak@gmail.com] Verzonden: donderdag 3 juni 2010 16:29 Onderwerp: Partijstandpunten komst goederentreinen Oost-Nederland als gevolg van spoorboekloos rijden

Nadere informatie

Calandbrug. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 15 april 2015 / rapportnummer

Calandbrug. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport. 15 april 2015 / rapportnummer Calandbrug Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 15 april 2015 / rapportnummer 2836 38 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft

Nadere informatie

t:}stab 5.6 Gecumuleerde geluidsbelasting Ik merk het volgende op. In artikel 4.4 van het RMV 2006 is het volgende bepaald.

t:}stab 5.6 Gecumuleerde geluidsbelasting Ik merk het volgende op. In artikel 4.4 van het RMV 2006 is het volgende bepaald. Ik merk het volgende op. In artikel 4.4 van het RMV 2006 is het volgende bepaald. 1. Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau, vanwege een spoorweg, wordt rekening gehouden met de emissiegegevens

Nadere informatie

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost)

Q&A inloopavond (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Q&A inloopavond 16-02-2017 (spoorwerkzaamheden Kerkrade-Noord en Oost) Vragen elektrificatie van het spoor 1. Op welke gedeelte van het spoortracé in Kerkrade vindt elektrificatie plaats? Op het gedeelte

Nadere informatie

Geluid langs het spoor

Geluid langs het spoor In woningen of kantoren die in de buurt van het spoor zijn gebouwd, is soms het geluid van passerende treinen hoorbaar. Of er zijn werkzaamheden aan het spoor, die geluid veroorzaken. We begrijpen heel

Nadere informatie

Jacqueline Jansen Bart van de Ven Frans Spoor Nico van den Heuvel. Carolien Mentink

Jacqueline Jansen Bart van de Ven Frans Spoor Nico van den Heuvel. Carolien Mentink Definitief Verslag Klankbordgroep Den Bosch project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 24 januari 2019 Deelnemers klankbordgroep Gemeente Den Bosch Deelnemers ProRail Onafhankelijk voorzitter Jacqueline

Nadere informatie

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen

Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Welkom Geluid en trillingen Spooromgeving Geldermalsen Informatiemarkt Ontwerptracebesluit Eigenaar: Maarten Poos Maarten 8 maart Poos 2017 Status: Concept Geluid spooromgeving Geldermalsen Te bepreken

Nadere informatie

SWUNG en het DoelMatigheidsCriterium. Judith Doorschot M+P raadgevende ingenieurs

SWUNG en het DoelMatigheidsCriterium. Judith Doorschot M+P raadgevende ingenieurs SWUNG en het DoelMatigheidsCriterium Judith Doorschot M+P raadgevende ingenieurs SWUNG Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid Overhevelen van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar hoofdstuk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond

Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond Akoestisch onderzoek bij verzoek wijziging geluidproductieplafond N15 Wet milieubeheer, hoofdstuk 11 Uitvoerder Geluidloket WVL Onderzoek Datum 15 januari 2015 Status Definitief Versienr. 2.0 Kenmerk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting SWUNG-1 irt Project knooppunt Hoevelaken

Toelichting SWUNG-1 irt Project knooppunt Hoevelaken Toelichting SWUNG-1 irt Project knooppunt Hoevelaken Maart 2012 RWS: Dienst Utrecht 1 Toelichting nieuwe geluidwetgeving: SWUNG-1 Samenvatting informatieavond 13 maart 2012 Inleiding: Geluidsbelasting

Nadere informatie

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen

Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen periode 2013-2018 Datum 14 januari 2014 Status Definitief Ministerie van Infrastructuur en Milieu Vaststelling Actieplannen omgevingslawaai voor drukbereden

Nadere informatie