Overeenkomst inzake RISK & BENEFIT, EXPLOITATIESUBSIDIE, ACTIVA-INVESTERINGEN en enige daarmee samenhangende onderwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst inzake RISK & BENEFIT, EXPLOITATIESUBSIDIE, ACTIVA-INVESTERINGEN en enige daarmee samenhangende onderwerpen"

Transcriptie

1 1 Overeenkomst inzake RISK & BENEFIT, EXPLOITATIESUBSIDIE, ACTIVA-INVESTERINGEN en enige daarmee samenhangende onderwerpen SRA en GVB hebben tijdens de Herijking 2015 (het zgn conclusiedocument 2.0) samen geconstateerd dat de afspraken gemaakt in 2013, in het kader van de inbesteding van de concessie Amsterdam aanpassing behoeven. Reden daarvoor betreft de groei van het aantal reizigers in het OV in Amsterdam. Deze groei is hoger dan de aangenomen groei in de concessie-afspraken. De concessie-afspraken die gericht zijn op groei van reizigers en opbrengsten en het zo efficiënt mogelijk omgaan met subsidie werpen dus hun vruchten af. Deze groei betekent echter ook dat kosten gemaakt worden om de reiziger zo comfortabel mogelijk te vervoeren en dat extra investeringen nodig zijn in o.a. rollend materieel. In de hier voorliggende overeenkomst worden deze nadere afspraken op het gebied van reizigersopbrengsten, risk&benefit sharing, het aanpassen van de exploitatiesubsidie, de financiering van extra investeringen in rollend materieel en daarmee samenhangende onderwerpen vastgelegd. Deze afspraken zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de Raad van Commissarissen van GVB en specifiek voor punt 20 onder voorwaarde van goedkeuring door de Regioraad; OVERWEGINGEN Bij het maken van hun afspraken hebben partijen overwogen dat: a. Er over een aantal onderwerpen discussie is tussen beide partijen, die deels principieel van aard zijn en die (aanzienlijke) financiële consequenties kunnen hebben: toepassing van de risk & benefit-systematiek verwerken gevolgen sterke groei aantal reizigers het aanpassen van de exploitatiesubsidie financiering en bekostiging van de extra investeringen in rollend materieel ( de 92,9 miljoen ) verwerken herfinanciering activa-lening in de exploitatiesubsidie-reeks restpunt beschikking overige activa dividendbeleid implementatiekosten Noord/Zuidlijn invoeringskosten Wet Lokaalspoor financiële gevolgen van de vertraagde instroom M5/M6 financiering van de reserveonderdelen M5/M6 financiële afhandeling parallelliteit Amsterdam-west financiële afhandeling van de investering in het spoor in Diemen naar de kuilwielendraaibank financiële afhandeling van de boekwaarde metrowasstraat emplacement Amstel business case Noord/Zuidlijn reizigersgroei, risk & benefit, kosten groei van het aantal reizigers, verminderen van de exploitatiesubsidie b. Het aantal reizigers, en daarmee samenhangend de reizigersopbrengsten, hoger is geweest dan verwacht ten tijde van de concessieverlening; c. GVB deze groei heeft weten te realiseren zonder extra kapitaalkosten en zonder de productie te verhogen maar door efficiënter te werken;

2 2 d. De groei van de reizigersopbrengsten niet evenredig over de jaren verdeeld is, namelijk: ,7 mln / ,7 mln / ,3 mln (ten opzichte van de oorspronkelijke concessiereeks); e. Hierdoor aanleiding is ontstaan om uitvoering te geven aan de eerdere afspraken over risk&benefit-sharing; f. Hierdoor tevens aanleiding ontstaat om aanvullende afspraken te maken over de spilkoers van de risk & benefit-sharing en het verlagen van de exploitatiesubsidie; g. Tegelijkertijd heeft GVB aangegeven dat de groei van het aantal reizigers ook tot extra kosten heeft geleid, waar geen extra subsidie voor is voorzien; h. GVB aan de Stadsregio heeft verzocht om bij een eventuele nieuwe invulling van de afspraken over de spilkoers voor de risk & benefit-sharing en het aanpassen van de exploitatiesubsidie rekening te houden met deze extra kosten; i. In reactie hierop door de Stadsregio is aangegeven dat wat Stadsregio betreft (a) het sturen op kosten een verantwoordelijkheid is van de directie van GVB (b) er in de overeengekomen subsidiereeks reeds rekening gehouden is met additionele kosten in lijn met de in de concessieovereenkomst veronderstelde groei van het aantal reizigers, (c) eventuele meerkosten moeten worden gedekt door steeds efficiënter te werken; en (d) daarnaast in het kader van de risk & benefit-sharing- GVB een groot deel van de extra reizigersinkomsten (namelijk 15 mln) zelf kan behouden; j. Dat er onduidelijkheid was of de compensatie die GVB van Stadsregio of andere partijen ontvangt voor derving van reizigersopbrengsten zijn meegerekend in de reizigersopbrengsten rollend materieel en activa k. In het meerjarenplan Activa BV is door GVB aangegeven dat er een aanvullende investering van circa 92,9 mln zou moeten worden gedaan in het rollend materieel; l. In 2015 heeft GVB aan de Stadsregio verzocht om 3,6 mln extra beschikbaar te stellen ten behoeve van een extra investering in 9 gelede bussen; m. GVB aan Stadsregio heeft verzocht een aanzienlijke bijdrage te leveren aan deze extra investeringen in rollend materieel. GVB heeft zelf een voorziening getroffen van 11,8 mln voor de instandhouding van de combinotrams (deze investering maakt deel uit van de 92,9 mln) en geeft 7,3 mln. terug aan de Stadsregio van de subsidie 2015; n. Door een andere manier van financieren de kapitaallasten op de reeds gedane investeringen in rollend materieel komen te vervallen (de Stadsregio heeft aan GVB een investeringssubsidie verstrekt in het kader van de zgn. directe financiering ) o. Dat de Stadsregio bereid is te onderzoeken of de besparing op de rentelasten die hierdoor wordt bereikt, kan worden ingezet ten behoeve van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam; financiering van de extra investering van rollend materieel wordt hierbij nadrukkelijk niet uitgesloten; p. Dat deze besparing op de rentelasten echter onvoldoende is om de extra investeringen in rollend materieel te financieren en dat ook andere financieringsbronnen noodzakelijk zijn; q. Stadsregio hierbij ook nadrukkelijk naar GVB kijkt om, naast de reservering van 11,8 mln, additionele middelen beschikbaar te stellen; r. Dat GVB ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen, evenementen (beurzen) en opleidingen meer tram materieel nodig heeft voor de exploitatie dan noodzakelijk is op basis van de afspraken over beschikbaarheid trammaterieel uit de concessie overeenkomst; dividendbeleid s. In het kader van de in house-constructie door het dagelijks bestuur van de Stadsregio is aangegeven dat de dividend-uitkering aan de gemeente Amsterdam (a) heroverwogen zou moeten worden en (b) beschikbaar zou moeten blijven ten

3 3 behoeve van het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam; financiering van de extra investering van rollend materieel wordt hierbij nadrukkelijk niet uitgesloten; overige onderwerpen t. De overige genoemde onderwerpen betrekking hebben op grotere en kleinere claims over en weer, waarover reeds langere tijd wordt gesproken zonder dat hier overeenstemming over is bereikt. Stadsregio en GVB wensen te onderzoeken in hoeverre deze claims tegen elkaar kunnen worden afgeruild, zodat de discussie over deze onderwerpen kan worden afgesloten. Het betreft hier de onderwerpen: implementatiekosten Noord/Zuidlijn invoeringskosten Wet Lokaalspoor financiële gevolgen van de vertraagde instroom M5/M6 financiering van de reserveonderdelen M5/M6 financiële afhandeling parallelliteit Amsterdam-west financiële afhandeling van de investering in het spoor in Diemen naar de kuilwielendraaibank financiële afhandeling van de boekwaarde metrowasstraat emplacement Amstel gewenst eindresultaat u. Partijen de wens hebben om overeenstemming te bereiken over: A. nieuwe financiële reeksen ten aanzien van de reizigersopbrengsten en de exploitatiesubsidie en aanpassing van het productieniveau B. afruil van de claims over en weer AFSPRAKEN risk & benefit, aanpassen exploitatiesubsidie, aanpassen van het productieniveau 1. Partijen stellen vast dat de opbrengsten als gevolg van de missing check in/check outs in zijn geheel worden meegerekend als reizigersopbrengsten; 2. Partijen stellen vast dat de compensatie die GVB van Stadsregio of andere partijen ontvangt voor derving van reizigersopbrengsten met ingang van 1 januari 2016 in zijn geheel wordt meegerekend in de reizigersopbrengsten; 3. Partijen spreken af dat de inkomsten uit de SOV worden geïndexeerd met de SOV index en meegenomen wordt in de zogenaamde spilkoers van de reizigersopbrengsten. 4. Partijen spreken af dat de reizigersopbrengsten (met terugwerkende kracht) vanaf 1 januari 2013 met inachtneming van bovenstaande afspraken worden bepaald; 5. Partijen stellen vast dat de hogere reizigersopbrengsten door toepassing van de risk & benefit-afspraak resulteert in een eenmalig lagere vaststelling van de exploitatiesubsidie (2015) en een structureel lagere exploitatiesubsidie vanaf 2016; 6. De eenmalige lagere vaststelling van de exploitatiesubsidie (2015) bedraagt 3,5 mln. (formeel 18,65 mln. - 15,19 mln = 3,46 mln.); 7. De structureel hogere vaststelling van de target voor reizigersinkomsten (dit is tevens de spilkoers voor de risk & benefit-systematiek, 2016 en volgende jaren) bedraagt 13,1 mln per jaar;. 8. De structurele lagere vaststelling van de exploitatiesubsidie (2016 en daaropvolgende jaren) bedraagt 13,1 mln; 9. Voor 2016 is de opbrengstentarget daarmee vastgesteld op 270,1 mln (pp 2016). Voor 2017 en volgende jaren wordt de spilkoers steeds verhoogd met het percentage van de oorspronkelijke concessieovereenkomst;. 10. GVB krijgt in het jaar 2016 een extra exploitatiesubsidie van maximaal 4,0 mln als tegemoetkoming in de extra kosten die GVB maakt vanwege de hogere reizigersaantallen. In het jaar 2017 ontvangt GVB maximaal 2,5 mln extra

4 4 exploitatiesubsidie en in het jaar 2018 ontvangt GVB maximaal 3,0 mln extra exploitatiesubsidie om deze reden. Met ingang van het jaar 2019 krijgt GVB geen extra exploitatiesubsidie meer om deze reden. 11. GVB krijgt in de jaren 2016, 2017 en 2018 ieder jaar maximaal 1,0 mln extra exploitatiesubsidie in verband met de kosten die GVB maakt vanwege de Wet Lokaalspoor. Partijen onderzoeken in 2018 de hoogte van de kosten van de uitvoering van de Wet Lokaalspoor en een eventueel vervolg van deze subsidie tot maximaal 1,0 mln. per jaar; 12. GVB optimaliseert de dienstregeling waardoor op totaalniveau niet meer productie geleverd hoeft te worden dan in de oorspronkelijke concessieovereenkomst is vastgelegd (zoals beschreven in de bijlage bij het Conclusiedocument). Dit komt ten goede aan de efficiency van het openbaar vervoer. Hierbij is het noodzakelijk dat GVB de materieelbeschikbaarheid tram verbetert. Stadsregio verstrekt hiertoe in de jaren 2016, 2017 en 2018 een extra exploitatiesubsidie van in totaal maximaal 4,0 mln, waarbij de volgende voorwaarden gelden: a) De eis die geldt voor de dagelijkse beschikbaarheid van rollend materieel tram wordt voor Q vastgesteld op 177 trams (in plaats van 176); b) De eis die geldt voor de dagelijkse beschikbaarheid van rollend materieel tram wordt voor 2017 vastgesteld op 178 trams; c) De eis die geldt voor de dagelijkse beschikbaarheid van rollend materieel tram wordt voor 2018 vastgesteld op 180 trams; d) Dagelijkse beschikbaarheid is gedefinieerd als het aantal voertuigen dat beschikbaar is voor de dienstregeling en wordt elke dag gemeten om uur. e) De Stadsregio stelt elk jaar een vergoeding beschikbaar aan GVB voor haar inspanningen en betaalt GVB daarom in Q ,0 mln, in ,0 mln en in 2018 ook 1,0 mln; f) GVB betaalt een malus van per dag voor iedere dag in Q4 2016, in 2017 of in 2018 dat de afgesproken doelstellingen dagelijkse beschikbaarheid tram zoals genoemd onder a), b) of c) niet gerealiseerd wordt; g) GVB past het interieur van het M4 CAF materieel aan door de interne kleurstelling in R-net stijl te brengen en de stoelzittingen te vervangen door een M6 equivalent, zoals in de huidige interieurbeurt S3M4 voorzien. De Stadsregio stelt hiervoor in mln. beschikbaar; h) GVB rapporteert vanaf 1 januari 2017 over de dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse, drie maandelijkse en jaarlijkse beschikbaarheid van al het rollend materieel, uitgesplitst naar materieel type. De rapportage geschiedt zowel door middel van data als door middel van duidelijke info graphics. i) GVB maakt elke week de gemiddelde gerealiseerde beschikbaarheid over die week openbaar op haar website, per materieelsoort (tram, metro en sneltram) en presenteert dit ten opzichte van de behoefte aan materieel nodig voor het rijden van de dienstregeling. Met ingang van het jaar 2019 krijgt GVB geen extra subsidie meer om deze reden. 13. De totale exploitatiesubsidie-vermindering bedraagt hierdoor in 2016: 7,1 mln, in 2017: 7,6 mln en in 2018: 8,1 mln ten opzichte van de in het conclusiedocument vastgelegde reeks. 14. De overeengekomen risk & benefit-systematiek met een bandbreedte van (cumulatief) plus of min 15 mln (wordt geïndexeerd; zie punt 6) ten opzichte van de spilkoers over drie jaar, blijft ongewijzigd in stand. rollend materieel en activa 15. GVB levert een bijdrage van 7,3 mln. uit het resultaat van 2015 onder andere voor activa investeringen. Dit zal geschieden door een lagere vaststelling van de Stadsregio van de exploitatiesubsidie Stadsregio verstrekt op aanvraag van GVB een subsidie van max 3,6 mln uit de eigen bijdrage van GVB ten behoeve van de aanschaf van 9 bussen. Deze bussen zijn bedoeld

5 5 om in de komende jaren de reizigersgroei bij het busvervoer op te vangen. SRA vestigt een pandrecht op deze bussen. 17. Stadsregio zal de resterende ,- van de investeringssubsidie van 237 mln in het vierde kwartaal van 2016 aan GVB beschikbaar stellen. 18. De exploitatiesubsidie aan GVB zal met ingang van 1 januari 2016 geen vergoeding meer kennen voor kapitaallasten (rente en aflossing) voor rollend materieel of andere activa; de exploitatiesubsidie-reeks zal overeenkomstig worden aangepast 19. GVB en Stadsregio zullen zich gezamenlijk inspannen om het dividendbeleid van de gemeente Amsterdam aan te passen, zodanig dat eventuele (super-)dividenduitkeringen beschikbaar blijven voor het openbaar vervoer in het concessiegebied Amsterdam. 20. Partijen starten een gezamenlijk onderzoek naar de omvang en financiering van de investeringen in rollend materieel en een eigen bijdrage van GVB aan de bekostiging van deze investeringen, conform het besluit van het dagelijks bestuur van 3 november Het dagelijks bestuur wil binnen drie maanden geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek. 21. Stadsregio is bereid het rentevoordeel dat is ontstaan door de directe financiering /investeringssubsidie voor een bedrag van maximaal 35 mln in te zetten voor de financiering van de extra investeringen in rollend materieel ( de 92,9 mln ). SRA kan nadere voorwaarden stellen aan deze subsidiebijdrage. 22. Stadsregio verkrijgt of behoudt het pandrecht op alle rollend materieel en overige activa die (mede) door de Stadregio zijn gefinancierd. overige onderwerpen 23. Stadsregio vermindert de exploitatiesubsidie met ingang van 2016 in verband met de opbrengsten van het aangepaste buslijnennet in West ( parallelliteiten West ) met (in 2016 en 2017) 0,35 mln per jaar en met ingang van 2018 structureel met 0,7 mln per jaar 24. Stadsregio vermindert de exploitatiesubsidie met ingang van 2016 in verband met de opbrengsten van het efficiëntere gebruik van de kuilwielendraaibank met structureel met 0,15 mln per jaar 25. Over de bijdrage die Stadsregio kan leveren aan de implementatiekosten van de NoordZuidlijn zullen nadere afspraken worden gemaakt; Stadsregio heeft hiervoor niet meer dan 10,2 mln gereserveerd. 26. Over de kosten en opbrengsten van het nieuwe lijnennet en de Noord/Zuidlijn, de businesscase NoordZuidlijn en de eventuele subsidiegevolgen van het nieuwe lijnennet en de Noord/Zuidlijn zullen nadere afspraken worden gemaakt. Stadsregio en GVB zullen gezamenlijk analyses uit voeren om de (financiële) effecten in beeld te brengen. Deze gezamenlijke analyses kunnen aanleiding zijn om de hoogte van de subsidie aan te passen. 27. Voor de overige in deze overeenkomst benoemde onderwerpen stelt Stadsregio geen aanvullende exploitatie- of andere subsidie aan GVB beschikbaar 28. Stadsregio zal geen vergoeding aan GVB vragen voor de reeds gefinancierde reserveonderdelen van de M5/M De afspraak over de marges van vergoeding van de productiereeks worden met ingang van 2016 aangepast van 97% - 103% naar 98% - 103%. Dit alles leidt tot de volgende aangepaste subsidiereeks: tabel 1: maximale Exploitatie Subsidie Jaar Exploitatiesubsidie 39,4 39,3 35,3 23,3 22,3 19,5 16,9 14,3 11,1 prijspeil 2016, bedragen in mln. Bedragen zijn inclusief schoonmaak en exclusief, Sociale veiligheid

6 6 Aldus afgesproken, 5 december 2016 te Amsterdam, namens namens namens Stadsregio Amsterdam GVB GVB N. van Paridon drs. A. C. van Huffelen T.A.M. Middelkoop Hoofd Openbaar Vervoer Algemeen Directeur Financieel Directeur

7 7 Bijlage 1 Financieel overzicht herijking Beragen in mln nrs komen overeen met het afsprakendocument indexatie 2,400% 0,430% 1,675% Basis meerjarige reeks prijspeil ,00 85,00 80,00 76,00 72,00 66,50 58,00 55,00 48,00 43,00 40,00 36,00 Vervallen kapitaallasten vanaf 2016 (pp 2013) -29,94-28,85-26,29-24,02-21,74-17,41-14,82-14,36-13,40 Basis meerjarige reeks prijspeil ,16 74,05 68,39 59,65 56,56 49,36 44,22 41,14 37,02 Vervallen kapitaallasten vanaf ,94-28,85-26,29-24,40-22,36-17,91-15,24-14,77-13,78 Subsidie exclusief kapitaallasten pp ,22 45,20 42,09 35,25 34,21 31,46 28,98 26,37 23,24 Subsidie exclusief kapitaallasten pp ,02 45,95 42,80 35,84 34,78 31,98 29,46 26,81 23,63 Schoonmaak j 1,37 1,40 1,41 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 Extrapolatie prijspeil ,37 1,40 1,41 50,46 47,39 44,23 37,27 36,21 33,42 30,90 28,24 25,06 Effecten risk benefit, verminderen expl.subs. Aanp. productieniveau 6. Risk benefit eenmalig (realisatie ) n -3,46 7. Risk benefit structureel j -13,10-13,10-13,10-13,10-13,10-13,10-13,10-13,10-13,10 9. subsidie hogere reizigersaantallen n 4,00 2,50 3, Extra kosten Wet Lokaalspoor n 1,00 1,00 1, Materieel beschikbaarheid o.b.v. resultaatverplichting n 1,00 2,00 1,00 Overige onderwerpen 23. Paralleliteit Nieuw West j -0,35-0,35-0,70-0,70-0,70-0,70-0,70-0,70-0, Efficientere gebruik Kuilwielendraaibank j -0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15-0,15 Nieuwe meerjarige reeks 88,37 1,40 1,41 39,39 39,29 35,28 23,32 22,26 19,47 16,95 14,29 11,11 Sociale veiligheid j 17,80 18,23 18,31 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 Effecten rollend materieel en vaste activa 15. Bijdrage GVB investeringen middels lagere vaststelling 2015 n -7, Aanschaf 9 bussen 2016 n 3, Investeringsubsidie conform afstemming GVB n 73, Zie startregel "vervallen kapitaallasten vanaf 2016" Nieuwe subsidie bedragen 127,92 57,90 53,89 41,94 40,87 38,08 35,56 32,90 29,73

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Vergaderdatum: 15 december 2016 Agendapunt: 8 Onderwerp: Portefeuillehouder: Behandelend ambtenaar: Herijking GVB Openbaar Vervoer Nico van Paridon Paraaf secretaris:

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen

Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Onderzoeksresultaten Financiering 23 M5 metro voertuigen Inleiding Het DB heeft op 7 juni 2012 besloten om een onderzoek te verrichten op welke wijze de jaarlijkse kapitaallasten voor het nieuwe metromaterieel

Nadere informatie

Garantstelling externe financiering activa GVB Dijksma

Garantstelling externe financiering activa GVB Dijksma Vergaderdatum Regioraad (21-05-2019) Agendapunt 16 Onderwerp Portefeuillehouder Garantstelling externe financiering activa GVB Dijksma Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen dat conform de

Nadere informatie

Stand van zaken aanbesteding M7-metromaterieel Openbaar Vervoer

Stand van zaken aanbesteding M7-metromaterieel Openbaar Vervoer Vergaderdatum Dagelijks Bestuur (16-11-2017) Agendapunt B-11 Onderwerp Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar Lex Brantenaar Paraaf secretaris Stand van zaken aanbesteding M7-metromaterieel Openbaar

Nadere informatie

OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018

OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018 OV, hoe werkt het? (in de MRDH) Ivo van der Linden Adviescommissie VA, 10 oktober 2018 Inhoudsopgave 1 2 3 4 1. Wettelijk kader en context Wettelijk kader en begrippen Wet Lokaal Spoor (WLS) Aanleg, beheer,

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : B-4 vergaderdatum : 9 december 2014 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Inhouse constructie GVB: bevoegdheidsverdeling en gemeente Amsterdam Portefeuillehouder Financiën Annemarie

Nadere informatie

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR agendapunt : B-6 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : Busstation Noord, promotie naar realisatiefase (code 30520027) aangemeld door : Portefeuillehouder Verkeer behandelend ambtenaar : Renske

Nadere informatie

^ mam Ê Gecoand Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam 1 Postbus AC Rotterdam

^ mam Ê Gecoand Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam 1 Postbus AC Rotterdam REI N V. Openbaar vervoerbedrijf ^ mam Ê Gecoand Hoofdkantoor: Laan op Zuid 2 Rotterdam 1 Postbus 112 3000 AC Rotterdam J fl 'l /' l 7 U 1 1 ' 1(010)447 69 11 F (010) 285 10 00 E info@ret.nl www.ret.nl

Nadere informatie

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen

Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Vervoervisie Pijler 1: Inspelen op veranderende mobiliteitsstromen Het aantal huishoudens in de regio Amsterdam neemt tot 2040 met circa 270.000 toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de

Nadere informatie

Vergadering: Agendapunt: 9 december

Vergadering: Agendapunt: 9 december Vergadering: Agendapunt: 9 december 2016 5 Onderwerp: Toelichting op aangaan en verstrekken van leningen Datum: 25 november 2016 Contactpersoon: Brigitte van Beers Telefoonnummer: 088 5445 257 Aanleiding

Nadere informatie

Light Rail BOV-kosten

Light Rail BOV-kosten Light Rail BOV-kosten Financiering vanuit BDU Verkeer en Vervoer 2005-2026 Joost Bolck 8 november 2017 BOV = Beheer, Onderhoud en Vervanging Inhoud 1. Achtergrond 2. Relevantie van onderhouds- en vervangingskosten

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad,

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad, 1 van 5 De raad van de gemeente Hoorn Bureau Planning en Control Contactpersoon : H.A. Sünder Telefoonnr. : 0229-252408 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.41727 Bijlage(n)

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman

VERGADERING VAN DE REGIORAAD. Van de Regioraad wordt gevraagd: Samenvatting CONCEPT. Dhr. Reneman Vergaderdatum Regioraad (16-10-2018) Agendapunt CONCEPT Onderwerp Programmabegroting 2019-2022 Portefeuillehouder Dhr. Reneman Van de Regioraad wordt gevraagd: 1 Kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 1/ d.d Ons kenmerk. Concessie openbaar vervoer

BESLUITEN. B&W-nr.: 1/ d.d Ons kenmerk. Concessie openbaar vervoer Behoudens advies van de commissie VOCS Pagina B&W-nr.: 1/14 06.0483 d.d. 18-04-2006 Onderwerp Concessie openbaar vervoer BESLUITEN 1. De eindafrekening van de openbaar-vervoerconcessie aan Connexxion NV

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013

Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam. 24 juli 2013 Hoofdlijnenakkoord concessie Rail Rotterdam 24 juli 2013 1. Opgaven voor een gezonde OV-toekomst De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET streven naar een openbaarvervoersysteem in deze

Nadere informatie

Begroting 2015. van de Stadsregio Amsterdam

Begroting 2015. van de Stadsregio Amsterdam Begroting 2015 van de Stadsregio Amsterdam goedgekeurd door het dagelijks bestuur op XX april 2014 voor de Regioraad van 24 juni 2014 1 Inhoud Deel 0: Inleiding... 3 0.1 Voorbereiding op toekomstige regionale

Nadere informatie

HTM Personenvervoer N.V. T.a.v. de heer G. Boot Postbus KM Den Haag. Geachte heer Boot,

HTM Personenvervoer N.V. T.a.v. de heer G. Boot Postbus KM Den Haag. Geachte heer Boot, Westersingel 12 Postbus 21012 3001 AA Rotterdam Telefoon 088 5445 100 Retouradres: Postbus 21012 3001 AA Rotterdam HTM Personenvervoer N.V. T.a.v. de heer G. Boot Postbus 28503 2502 KM Den Haag E-mail:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Vergadering: 17 mei 2017 Agendapunt: 14. Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit,

Vergadering: 17 mei 2017 Agendapunt: 14. Aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, Vergadering: 17 mei 2017 Agendapunt: 14 Onderwerp: Aanschaf extra Avenio s Portefeuille: OV-ontwikkeling Datum: 10 mei 2017 Contactpersoon: Arend Jan van der Lely Telefoonnummer: 088 5445 107 Aan de bestuurscommissie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus MD Haarlem Aan de Voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland De heer J. Remkes Postbus 123 2000 MD Haarlem Haarlem, 2 mei 2016. Onderwerp: Regionaal openbaar vervoer & inter-concessie stroomlijnen Geachte

Nadere informatie

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V.

BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. BUSINESS VALUATION UITWERKING TOPAAS B.V. VERONDERSTELLINGEN Vraagprijs 2.500.000 (pand en inventaris). Inkomsten: In totaal 40 kamers; Bezetting kamers: T1 45%, T2 52%, T3 63%, vanaf T4 en verder 68%;

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Jan Kappers / oktober 2016

Jan Kappers / oktober 2016 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Jan Kappers 0653989323 Jan.Kappers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 46193/51806 20 oktober 2016 portefeuillehouder Bax onderwerp

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS

BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS BEHEERSPROTOCOL VOOR HET TOEZICHT DOOR HET OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE OP DE CONCESSIEHOUDERS 21 oktober 2005 Het OV-bureau Groningen Drenthe ontwikkelt, organiseert en beheert het openbaar vervoer en

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE REGIORAAD

VERGADERING VAN DE REGIORAAD VERGADERING VAN DE REGIORAAD Vergaderdatum: 17 maart 2015 Agendapunt : 13 Voorstelnummer: 2015/08 Onderwerp: Subsidiefaciliteit ten behoeve van aanschaf/herfinanciering van bussen in de streekconcessies

Nadere informatie

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG

METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG Bijlage 3 Onderwerp: Datum: Contactpersoon: Telefoonnummer: Aangaan en verstrekken van leningen 11 juli 2016 Brigitte van Beers 088 5445 257 De bestuurscommissie Vervoersautoriteit

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q VASTGOED FUNDAMENT FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q VASTGOED FUNDAMENT FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 VASTGOED FUNDAMENT FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities...

Nadere informatie

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering

Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering Vervoervisie ter consultatie Regionaal OV in verandering 11 december 2014 Aanleiding Reizigersstromen veranderen door de komst van de Noord/Zuidlijn Het historisch gegroeid Amsterdamse OV-net sluit niet

Nadere informatie

algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports

algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports algemene vergadering van aandeelhouders nv zeeland seaports datum vergadering: 18 december 212 agendapunt: 7 datum stuk: 26 oktober 212 onderwerp: Rapportage garanties NV Zeeland Seaports 212 1. Inleiding

Nadere informatie

Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor

Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor Methodiek voor de analyse van het economisch evenwicht van een concessie voor openbaar personenvervoer per spoor 1 Inleiding 1. Per dienstregelingsjaar 2021 is het in Nederland mogelijk om op basis van

Nadere informatie

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013

Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA. 12 februari 2013 Gemeente Coevorden Brede School SOM Poppenhare-Lootuinen VERGELIJKING EIGENDOM EN HUUR INVESTEERDER: DOMESTA 12 februari 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Vergelijking en conclusie 4 1. Exploitatie 5 2. Leegstandsrisico

Nadere informatie

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017

Schuldpositie gemeente Purmerend. Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Schuldpositie gemeente Purmerend Presentatie commissie AZ 15 mei 2017 Enkele cijfers Omvang langlopende schuld ultimo 2016: 284 mln Waarvan doorgeleend aan derden 20 mln Betaalde rente in 2016: 7,2 mln

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 oktober 2018 Nationale Hypotheek Garantie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 oktober 2018 Nationale Hypotheek Garantie > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENING BUSSENLENINGEN

TOELICHTING VERORDENING BUSSENLENINGEN TOELICHTING VERORDENING BUSSENLENINGEN Inleiding Deze verordening vormt tezamen met het vigerende treasurystatuut de juridische grondslag om een lening te verstrekken aan concessiehouders in het werkgebied

Nadere informatie

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer

Beleidsregels. Innovatieve particuliere initiatieven. Aanvullend personenvervoer Beleidsregels Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Vastgesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam van 6 december 2012 Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

Datum 1 februari 2018 Onderwerp Boete Tekortkomingen Concessie Uw. Amstelland-Meerlanden 2018 Ons 2018/11817/AS

Datum 1 februari 2018 Onderwerp Boete Tekortkomingen Concessie Uw. Amstelland-Meerlanden 2018 Ons 2018/11817/AS Postbus 626 1000 AP Amsterdam Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Connexxion Openbaar Vervoer De heer B.C. Schmeink Postbus 224 1200 AE HILVERSUM T 020 527 37 00 E info@vervoerregio.nl W www.vervoerregio.nl

Nadere informatie

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020

CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER 2015-2020 CONVENANT SOCIALE VEILIGHEID OPENBAAR VERVOER PARTIJEN: 1. De Stadsregio Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door Portefeuillehouder Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Duurzaamheidsconvenant GVB Gemeente Amsterdam. Overwegende dat:

Duurzaamheidsconvenant GVB Gemeente Amsterdam. Overwegende dat: Duurzaamheidsconvenant GVB Gemeente Amsterdam 15 april 2015 Duurzaamheidsconvenant GVB Gemeente Amsterdam Overwegende dat: Amsterdam op alle fronten groeit, de economie goede vooruitzichten kent, het aantal

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2013-I

Eindexamen vwo m&o 2013-I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Heen en Weer bv verzorgt tussen Akersloot (buurtschap het Schouw) en de Schermer

Nadere informatie

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer

Handleiding en aanvraagformulier. Subsidie. Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer Handleiding en aanvraagformulier Subsidie Innovatieve particuliere initiatieven Aanvullend personenvervoer De Stadsregio Amsterdam kan subsidie verlenen voor kleinschalige initiatieven die fijnmazig aanvullend

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam Marijke Shahsavari-Jansen

Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam Marijke Shahsavari-Jansen Fijnmazig OV met buurtbussen Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam Marijke Shahsavari-Jansen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Probleemstelling en voorstel 3. Raadsbesluit 2 Inleiding Wethouder Litjens stuurde

Nadere informatie

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Toelichting op de vennootschappelijke balans VASTE ACTIVA 19. Materiële vaste activa Terreinen en gebouwen incl. installaties 28.865 30.470 Rijdend materieel 64.836 73.673 Bedrijfsauto s 1.839 2.406 Machines en inventaris 32.247 32.641 Spoorbaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 437 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Doordecentralisatie. Inleiding

Doordecentralisatie. Inleiding Doordecentralisatie Inleiding In overleg met het college van bestuur van het Dockingacollege en de J.J. Boumanschool is het idee ontstaan om te gaan doordecentraliseren. Bij doordecentralisatie worden

Nadere informatie

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS

WELKOM. Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014. Isidoor Hermans, directeur OBS WELKOM Businesscase Spoorzone Presentatie voor TOP, 26 november 2014 Isidoor Hermans, directeur OBS Inhoud 1. Financiering project 2. Opzet van de businesscase 3. Aanleiding voor stresstest 4. Resultaten

Nadere informatie

Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen

Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen Directie Middelen en Control Treasury, Risicomanagement en Deelnemingen Nota Onderwerp Herziening rentestelsel Datum 4 september 2014 Opsteller E. de Boer 1. Inleiding Zowel in de nota Begrotingsruimte

Nadere informatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie

Bekijk de nieuwsbrief in uw browser. Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli Bestuursinformatie Bekijk de nieuwsbrief in uw browser Nieuwsbrief Bestuursinformatie - 6 juli 2017 Bestuursinformatie Lees in deze nieuwsbrief over de uitkomsten van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en de regioraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Onderhoudskosten; Bezoekersaantallen en opbrengsten; Substantiële bijdrage / subsidie van de gemeente(n); Personeelskosten.

Onderhoudskosten; Bezoekersaantallen en opbrengsten; Substantiële bijdrage / subsidie van de gemeente(n); Personeelskosten. Bijlage 2 Investeringsprotocol leningen vastgoed Van Gogh Brabant Businesscase 1. Het nieuw te financieren object dient deel uit te maken van een op te stellen haalbare businesscase van het betreffende

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: Dhr. M. Bus 070-441 71 04 m.bus@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie

Nadere informatie

Feiten & Cijfers OV

Feiten & Cijfers OV Feiten & Cijfers OV 2011-2012 www.regioutrecht.nl/ovcijfers 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Omvang dienstregeling Maandelijks worden in de regio Utrecht circa 140.000 ritten gereden, goed voor ongeveer

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. C.I.S. Dankelman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. C.I.S. Dankelman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2018-580 (mr. R.J. Paris, voorzitter en mr. C.I.S. Dankelman, secretaris) Klacht ontvangen op : 4 augustus 2017 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Evaluatie Regiotaxi Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van 1. De evaluaties van het systeem Regiotaxi voor OV-gebruikers en de bijbehorende

Nadere informatie

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek. Vragen nr. 34 Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 7 mei 2013 Vragen van de heer J.H. Leever (ONH), inzake kosten HOV Huizen Hilversum en reizigersaantallen OV Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Procedure Tijdelijke buitengebruikname metrospoor

Procedure Tijdelijke buitengebruikname metrospoor Definitief Versie 1.0 Procedure Tijdelijke buitengebruikname metrospoor Versie 1.0 18 oktober 2012 Referentie: DB AMA 060 Henk Waling Directeur Eigendom & Beheer Versiebeheer Gewijzigd in de versie Versie

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V.

KWARTAALRAPPORTAGE Q SUPER WINKEL FONDS N.V. KWARTAALRAPPORTAGE Q4 2017 SUPER WINKEL FONDS N.V. 12 JANUARI 2018 Inhoud 1. Management samenvatting... 2 2. Financiële rapportage: 4 e kwartaal 2017... 3 3. Verklarende begrippen en definities... 4 Disclaimer:

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering!

Lijnennetvisie OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Lijnennetvisie 2018 OV in de Stadsregio Amsterdam in verandering! Inhoud presentatie Kernboodschap Aanleiding voor de lijnennetvisie Aanpak vervoerkundige analyse Bevindingen algemeen Voorgenomen besluiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 31 066 Belastingdienst Nr. 366 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Geachte leden van de Regioraad,

Geachte leden van de Regioraad, Aan De leden van de Regioraad datum : 19 februari 2015 onderwerp : Brief aan de regioraadsleden inzake de lijnennetvisie 2018 bijlage 1 : Overzicht projecten Investeringsagenda OV bijlage 2 : Persbericht

Nadere informatie

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Besluit Regels in het belang van de verkeersveiligheid Lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Beslissende over Regels in het belang van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012

M E M O. Reg.nr.: Aan: Commissie BOD, 12 september Cc: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer. Datum: 21 augustus 2012 Reg.nr.: 12.41175 Aan: Commissie BOD, 12 september 2012 Van: D&H Cc: Onderwerp: Stand van zaken vaarweg- en nautisch beheer Datum: 21 augustus 2012 Inleiding Hierbij wordt u nader geïnformeerd over de

Nadere informatie

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol

Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol Intentieovereenkomst vernieuwing en uitbreiding multimodale knoop Schiphol De ondergetekenden: De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevrouw S. Dijksma, handelend als bestuursorgaan, gezeteld

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD

GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD GEMEENTE DRIMMELEN @ VRAGEN IN VERBAND MET HET KLAVERBLAD 31 januari 2014 Opdrachtgever Gemeente Drimmelen Auteurs Jan Littink, mba-me Mr. drs. Klaas te Bos Kenmerk Project RAP003343/JLI/KVO 001712.004.01

Nadere informatie

Overzicht omvang schulden

Overzicht omvang schulden Memo Aan : De leden van de gemeenteraad Van : Gerrit Boonzaaijer Doorkiesnummer : Datum : 28-11-2016 Afschriften : Bijlage(n) : Betreft : Schuldenafbouwplan Geachte leden van de gemeenteraad, Tijdens de

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer

REGIORAADSESSIE Verkeer en Vervoer agendapunt : D-5 vergaderdatum : 13 december 2016 onderwerp : aangemeld door : behandelend ambtenaar : Metronet 2019 Studie Portefeuillehouder Openbaar Vervoer Gerard Hellburg Gevraagde beslissing: 1.

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan

Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan Participatievoorwaarden Obligatielening II Windpark De Kookepan Artikel 1 Algemene bepalingen De uitgifte dient ter financiering van Windpark De Kookepan (hierna: het Windpark ). De door de uitgifte ontvangen

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Bestelomvang 15G trams

Bestelomvang 15G trams Bestelomvang 15G trams 1. Aanleiding GVB Activa BV is met ondersteuning van de afdeling Metro en Tram op verzoek van de Stadsregio Amsterdam gestart met de voorbereidingen voor de bestelling van nieuw

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Regeling normen studiefinanciering 2006

Regeling normen studiefinanciering 2006 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs bvh 079-3232.666 Bestemd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 35 000 Nota over de toestand van s Rijks Financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

llllllllllillllllllllllilllllllll f H 2018

llllllllllillllllllllllilllllllll f H 2018 18005144 PROV AfD. Af-D. fermun Gedeputeerde Staten DATUM 1 M 2018 AfcüJT De voorzitter van Provinciale Staten t.a.v. de statengriffier DOC.NR. ZAAK NR. CLASS. onderwerp Financiën Westerschelde Ferry B.V.

Nadere informatie

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland

Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Financiering Stichting NHGS Phoenix Financiering Motorcross accommodatie Noord-Holland Versie : 1.0 Datum : 18-6-2016 Inhoud 1. Toelichting financiering... 3 2. Uitleg crowdfunding... 4 3. Uitgifte van

Nadere informatie

Businesscase. Feniks. Oplossingen voor kwetsbare doelgroepen. in opdracht van. Datum: 28 mei 2019 Status: Definitief

Businesscase. Feniks. Oplossingen voor kwetsbare doelgroepen. in opdracht van. Datum: 28 mei 2019 Status: Definitief Businesscase Feniks Oplossingen voor kwetsbare doelgroepen in opdracht van Datum: 28 mei 2019 Status: Definitief 5 Inhoudsopgave Wat willen we met dit project bereiken?... 3 1. Uitgangspunten... 4 1.1

Nadere informatie

algemeen bestuur 5 februari 2014

algemeen bestuur 5 februari 2014 algemeen bestuur 5 februari 2014 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : J.A.E. Landwehr Nr. : 2014-00267 Bijlage : 1 Onderwerp Tweede wijziging Programmabegroting 2014 Voorstel AB besluit Vaststellen van

Nadere informatie

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr

Voorbehoud. Inleiding. 3 juni 2008 Corr.nr , VV Nummer 19/2008 Zaaknr 3 juni 2008 Corr.nr. 2008-29.545, VV Nummer 19/2008 Zaaknr. 105534 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende de reactivering van de spoorlijn Groningen - Veendam.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports Algemene Vergadering van Aandeelhouders Zeeland Seaports datum vergadering: 19 december 2014 agendapunt: datum stuk: onderwerp: vennootschapslening ZSP aan WarmCO2 Inleiding Begin 2013 was de continuïteit

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011

c. De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: 1 januari 2009 t/m 31 december 2011 BELEIDSREGEL Beleidsregel Overgangsregime kapitaallastenvergoeding () 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw),

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop

Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten afkoop gemeente Eindhoven Dienst Bestuursondersteuning Raadsbij lage nummer 25 5 Inboeknummer 99T002295 Beslisdatum Btkw 2 november 1999 Dossiernummer 944.303 Raadsbijlage Voorstel betreffende leningsovereenkomsten

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct. Periode 15 april tot en met 23 december 2011

Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct. Periode 15 april tot en met 23 december 2011 Tussenrapportage Verkoop en Gebruik Vizirisreisproduct Periode 15 april tot en met 23 december 2011 Auteur: Drs. D.C.W.M Coenen, kwartiermaker Landelijk Productregisseur In opdracht van : Directeurenoverleg

Nadere informatie

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016. Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 14 juni 2016 Kenmerk: 16ini01540 Onderwerp: Meicirculaire 2016 Geachte gemeenteraad, In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire

Nadere informatie

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra BELEIDSREGEL Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg universitaire medische centra Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie