Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014"

Transcriptie

1 Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014 Zoetermeer, november 2013 Drs. H. Joustra Drs. V.E.W. van Aerden W. Schmit Stichting Polliewollie Bezoekadres: Nesciohove 109, 2726 BL, Zoetermeer Telefoon: Postadres: Giekwerf 21, 2725 DV, Zoetermeer Rabobank: NL14RABO KVK-nummer:

2 1 Inleiding Stichting Polliewollie heeft augustus 2010 haar dagopvang voor jonge kinderen met autisme geopend. Deze dagopvang behandelt en begeleidt jonge kinderen (2 t/m 8 jaar) met een autismespectrumstoornis (ASS). Aanleiding van de oprichting van Stichting Polliewollie in 2010 was het ontbreken van een adequate behandeling voor jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Door hun autisme functioneren de ze op een lager niveau. Zelfs de kinderen die mogelijk een (laag) gemiddeld IQ hebben, kunnen door hun autisme niet meekomen op de huidige voorzieningen. Zij zijn aangewezen op een individuele behandeling, omdat ze zich teveel afsluiten, te weinig begrijpen van hun omgeving en afhankelijk zijn van hun omgeving voor ontwikkelingsstimulering. Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben moeite met het leren in groepsverband. Deze groep kinderen heeft veel baat bij het leren in een individuele setting. Daarnaast is het van belang dat zij aangeleerde vaardigheden in groepsverband leren toepassen. De combinatie van individueleen groepsbegeleiding/behandeling is één van de essentiële onderdelen van het zorgbehandelingsprogramma van Stichting Polliewollie. Inmiddels zijn we nu ruim drie jaar verder en kunnen we stellen dat we de beoogde doelstellingen zoals die in 2010 hebben gesteld, zijn behaald. De resultaten van de zorg- behandeling en begeleiding van deze groep jonge kinderen met autisme zijn boven verwachting en is op het vereiste niveau. De organisatie is nu volledig neergezet en functioneert naar tevredenheid. Op de dagopvang kunnen maximaal 8 kinderen worden behandeld, in het afgelopen jaar is dat aantal ook de continue bezetting geweest. Op de dagopvang zijn 9 in dienst van de stichting, (gecertificeerde) ABA trainers werkzaam. De financiële huishouding is op orde. 2 Missie en doelstelling 2.1 Missie De missie van Stichting Polliewollie is jonge kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar met autisme en eventueel een ontwikkelingsachterstand een zorgbehandeling aan te bieden waardoor hun mogelijkheden en die hebben ze maximaal worden benut. Hierdoor hebben ze een veel betere kans op een toekomst met een (grote) mate van zelfredzaamheid. De aantoonbare resultaten die worden behaald en de toenemende vraag van ouders voor deze behandeling/begeleiding voor hun kinderen heeft geleid tot het volgende missionstatement: Stichting Polliewollie streeft samen met haar partners naar meer bekendheid van deze unieke behandelingsmethode om daarmee voor jonge kinderen met autisme en een mogelijke ontwikkelingsachterstand en ook hun ouders, een toekomstperspectief te bieden. 2.2 Doelstellingen Bovenstaand missionstatement heeft zich vertaald in de volgende te realiseren doelstellingen: 1. Opzet van een dagopvang Polliewollie in Zoetermeer waarin deze zorgbehandeling ABA - 4 dagen per week -aan een groep van 8 kinderen wordt gegeven. De behandeling is gebaseerd op een 1 op 1 behandeling waarbij elk kind een persoonlijke behandelaar/trainer heeft. Deze doelstelling is inmiddels gerealiseerd, de stichting heeft nu al een wachtlijst met 6 kinderen. 2. Kinderen van Polliewollie laten instromen in (regulier) onderwijs, afhankelijk van het niveau wat met het ABA-programma is bereikt. Inmiddels zijn 6 kinderen, op basis van schaduwtraining, uitgestroomd naar het regulier onderwijs. 2

3 3 Korte omschrijving ABA 3.1 Achtergrond ABA (Applied Behavior Analysis) is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie welke zeer effectief is gebleken met name bij autismespectrumstoornissen. In Amerika en Engeland, maar ook in Europese landen als Spanje, Noorwegen, Duitsland wordt ABA intensief toegepast. Een ABAprogramma kenmerkt zich onder andere door de individueel gerichte één op één begeleiding, aanleren van vaardigheden, belonen van gewenst gedrag, uitdoven van ongewenst gedrag en het verbeteren van sociale -en communicatieve vaardigheden. In juni 2009 is door de Gezondheidsraad het rapport Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders aan toenmalig Minister Rouvoet aangeboden. Daarin werd aangegeven dat deze aanpak de meeste effectiviteit biedt, mits de training/begeleiding intensief wordt uitgevoerd. ABA is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Deze methode is een manier om kinderen met een autistische stoornis in kleine stapjes vaardigheden aan te leren volgens een gestructureerde methode. Het belangrijkste principe dat we toepassen is het belonen van gewenst gedrag, en hulp bieden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. ABA richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en fijne en grove motoriek 3.2 Effectiviteit van ABA bij autisme Er is in de Verenigde Staten en elders veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABA. Tijdens een congres in Belfast in 2010 ging Dr. Keenan (University of Ulster, Noord-Ierland) in op de effectiviteit van ABA voor het helpen van kinderen met autisme. Hij gaf een indrukwekkend overzicht van de steun voor ABA vanuit autoriteiten in de VS en Canada: ABA wordt sterk aanbevolen door de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, en gezien als uiterst effectief door de US National Institute of Mental Health, National Academies Press, de Association for Science in Autism Treatment, Autism Speaks, en de Organization for Autism Research. Steun voor ABA is er ook van: New York State Department of Health en het U. S. Dept. Of Defense. De Surgeon General of the United States: Thirty years of research demonstrated the efficacy of applied behavioural methods in reducing inappropriate behavior and in increasing communication, learning, and appropriate social behavior. U.S. National Autism Center publiceerde in 2009 het National Standards Report op basis van 775 studies naar behandeling bij autisme. Het rapport erkent behavioural treatments as established treatments (i.e., established as effective) for individuals with ASD. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar effectiviteit van ABA bij autisme. Peters-Scheffer, Mulders en Didden (2008) onderzochten de effecten van ABA bij kinderen met autisme (ASS) en een verstandelijke beperking. De resultaten van de onderzoeken waren uiterst positief. In juni 2009 bracht de Gezondheidsraad een rapport uit over autisme. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, beoordeelde de raad de effectiviteit van 11 therapeutische interventies voor autisme (ASS) als volgt: ABA interventies (ook wel: Early Intensive Behavioral Interventions, EIBI), zijn het meest effectief bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden, en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS. 3

4 4 Organisatiestructuur Op juni 2009 is bij notariële akte Stichting Polliewollie opgericht. Een stichting die tot doel heeft: het bieden van dagopvang en activerende behandeling/begeleiding aan jonge kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of een ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking. De organisatiestructuur van Stichting Polliewollie is per december 2013 als volgt: 4.1 Bestuurder/locatie manager De bestuurder mevrouw W. Schmit, vertegenwoordigt de stichting. Zij is als bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zij is verantwoordelijk voor het Handboek Procedures en Richtlijnen welke door (nieuwe) medewerkers wordt gehanteerd en het jaarverslag. Zij stuurt de medewerkers organisatorisch aan. Zij informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de strategie en beleid alsmede over de algemene gang van zaken. Dit vindt tevens zijn weerslag in het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de daarbij horende begroting. 4.2 Inhoudelijke aansturing De inhoudelijke aansturing van de medewerkers is de verantwoordelijkheid van mevr. drs. Jolanda Scherpenzeel, zij is orthopedagoog en gecertificeerd ABA consultant, die op haar beurt de trainers aanstuurt. Ze is gespecialiseerd in leerproblemen en in psychosociale problemen. Daarnaast heeft ze de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht afgerond, waarbij ze de specialisatie onderwijskundig advies en ontwerp heeft gevolgd. Jolanda is lid van de NVO en is geregistreerd basis-orthopedagoog en lid van de Behavior Analyst Certification Board (BACB) in de Verenigde Staten. Zij is verantwoordelijk voor de individuele IEP s (Data Gestuurd Individueel Educatie Plan) die voor elk kind worden opgesteld. In deze plannen worden doelstellingen geformuleerd die door de trainers dienen te worden behaald. Alle 8 kinderen worden getraind en behandeld volgens de opgestelde behandelplannen. 4.3 Trainers De trainer voert het Individueel Educatie Plan (IEP) uit en gebruikt daarvoor de ABA-methodiek. De trainer werkt 1-op-1 met een kind of, afhankelijk van het leerdoel, met meer kinderen tegelijkertijd. Iedere trainer heeft mentorschap over tenminste 1 kind. De ABA trainers werken inhoudelijk op basis van de ABA methodiek. De uitvoering van hun werkzaamheden zijn mede gebaseerd op het Handboek Procedures en Richtlijnen. Het maximum van 10 trainers (een aantal op part-time basis) op de locatie Zoetermeer is inmiddels bereikt. Alle trainers zijn universitair geschoold in de pedagogiek. 4.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een beleid adviserende functie en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De voornaamste taken van de Raad van Toezicht zijn het verlenen van goedkeuring aan de financiële stukken (begroting en financieel jaarverslag) en de kwaliteitsborging van de ABA behandeling. De Raad bestaat uit 2 personen te weten mw. Drs. H. Joustra en mw. Drs. V.E.W. Aerden. De focus van mevrouw Joustra is met name gericht op de inhoudelijke aspecten. Zij is GZ psycholoog en verbonden aan het Centrum Autisme in Voorburg. Stichting Polliewollie werkt nauw samen met het Centrum Autisme. Door haar rol binnen de Raad van Toezicht is deze samenwerking gewaarborgd. Mevrouw van Aerden richt haar aandacht vooral op de organisatorische en financiële aspecten van de stichting. Zij verleent goedkeuring aan het door het bestuur opgestelde strategisch beleidsplan. 4

5 4.5 Comité van aanbeveling Stichting Polliewollie heeft een comité van aanbeveling met de volgende 2 leden: Prof. Dr. Robert Didden: Bijzonder Hoogleraar Intellectual disabillities, learning and behaviour aan de Radbout Universiteit in Nijmegen Dr. Jacqueline Schenk: Associate Professor Developmental Psychology & Orthopedagogical Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 5

6 5 Samenwerking en partners Stichting Polliewollie werkt samen met een aantal ander organisaties en instanties. Gezien het belang van deze samenwerkingen en de voordelen die het biedt voor Stichting Polliewollie worden deze samenwerkingen gecontinueerd en waar nodig versterkt. 5.1 Centrum Autisme Stichting Polliewollie werkt intensief samen met Centrum Autisme in Voorburg. De hulpverlening van Centrum Autisme en ook het Centrum Kristal, zijn onderdeel van Rivierduinen. Centrum Autisme richt zich op kinderen en volwassenen met autisme van elk niveau en op de mensen in hun directe omgeving. Dit kunnen zijn: ouders, partners of gezinsleden en hulpverleners die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De hulpverlening van Centrum Autisme bestaat uit gespecialiseerd diagnostisch onderzoek naar de stoornis, advies, behandeling en consultatie. Het werkgebied van Centrum Autisme strekt zich uit over de regio s Zuid-Holland Noord, Midden-Holland, Delft/Westland, Den Haag, Haaglanden en Zoetermeer en omvat circa 2 miljoen inwoners. De samenwerking met het Centrum Autisme is vooral gericht op de afstemming van de behandelmethode en de cliënten. Kinderen die in eerste instantie binnen komen bij het Centrum worden in een aantal gevallen doorverwezen naar Stichting Polliewollie. De samenwerking met het Centrum Autisme zal in het komend jaar nog meer worden geïntensiveerd. Afspraken daarover zijn inmiddels gemaakt. 5.2 DABA De Dutch Association for Behavior Analysis is een beroepsvereniging voor een ieder die werkzaam is of belangstelling heeft in Behavior Analysis. Stichting Polliewollie is actief lid in deze vereniging. Stichting Polliewollie heeft onder de verantwoordelijkheid van DABA 18 november 2011 een symposium georganiseerd om de landelijke bekendheid van ABA te vergroten. Op basis van de resultaten van het symposium is door DABA een plan van aanpak uitgewerkt om deze bekendheid verder te realiseren. 5.3 NVA (Nederlandse Vereniging van Autisme) De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie. Kernwoorden van NVA zijn belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. 5.4 ABA Centrum Het ABA Centrum biedt ABA thuisprogramma s aan. In een ABA thuisprogramma wordt gewerkt aan vaardigheden die het kind nodig heeft om het welzijn en de zelfstandigheid te vergroten. Het ABA Centrum begeleidt op dit moment ongeveer 15 kinderen die een ABA programma volgen, thuis en/of op school. Het ABA Centrum wordt geleid door Drs. Jolanda Scherpenzeel. 5.5 Annie M.G. Schmidt School Stichting Polliewollie werkt intensief samen met A.M.G. Schmidt school. Zowel de openbare basisschool (Annie MG Schmidt) als het KDV (De Drie Ballonnen) staan open voor integratie met de kinderen van Polliewollie. Doordat beide organisaties direct aan de ruimte van Polliewollie grenst, is interactie met andere kinderen goed realiseerbaar. Afhankelijk van de behoefte van het kind wordt gebruik gemaakt van integratie met beide organisaties. De keuze van organisatie hangt samen met 6

7 het niveau van het kind. De integratie loopt uiteen van begeleidde spelmomenten met andere kinderen tijdens buitenspel tot een intensief schaduwprogramma op de basisschool. Stimuleren van interactie met kinderen met een normale ontwikkeling is essentieel in de ABA behandeling, dat is daardoor mogelijk. Dit vindt stapsgewijs plaats en wordt begeleid door een schaduw-trainer van Polliewollie. 5.6 Kinderpraktijk Zoetermeer Stichting Polliewollie werkt samen met Kinderpraktijk Zoetermeer. Wanneer kinderen behoefte hebben aan logopedie en/of fysiotherapie kan dit, na verwijzing van de huisarts, door de Kinderpraktijk worden geboden worden. Specialistische logopedist en fysiotherapeut komen intern bij Polliewollie om de kinderen te behandelen. Hierbij staat afstemming van het ABA-programma met de behandeling van de therapeuten voorop. 5.7 Gemeente Zoetermeer De samenwerking met de gemeente Zoetermeer is meer dan uitstekend. Vooral met de wethouder van Onderwijs Mevr. M.E. (Mariëtte) van Leeuwen heeft de Stichting uitstekende contacten. Zij voelt zich ook zeer betrokken. De gemeente heeft Stichting Polliewollie verzocht deel te nemen aan een denktank om te bezien of de stichting in de toekomst mogelijk een voortrekkersfunctie kan vervullen in de regio. De stichting heeft daar uiteraard gehoor aan gegeven en zal in 2014 daar de nodige inspanning voor leveren.. 7

8 6 Promotie en Marketing Stichting Polliewollie voert een actief beleid om zowel de stichting, de dagopvang maar ook de ABA zorgbehandeling onder de aandacht te brengen. De promotiedoelgroep bestaat ondermeer uit: - Ouders van kinderen met autisme - De Politiek (2 e kamer commissie Zorg) - Zorgverzekeraars - Gemeenten - Ministeries OC&W, VWS - Zorgkantoren - Onderwijsinstellingen 6.1 Landelijke ABA Symposium Op 18 november 2011 heeft op initiatief van Stichting Polliewollie een landelijk ABA symposium (Partners in autisme voor een betere toekomst) plaatsgevonden in Zoetermeer, waar nieuwe inzichten over ABA-behandeling bij autisme werden gedeeld en is gediscussieerd over het opzetten van een ABA-opleiding in Nederland. Deelnemers waren autoriteiten, beslissers en besluitvormers op het gebied van zorg, autisme, opleiding en financiën. De deelnemers vertegenwoordigden de politiek, gezondheidsraad, (college) van zorgverzekeraars, Ministeries OCW en VWS, Zorgkantoren, Hogescholen, Universiteiten, Gemeenten en autoriteiten op het gebied van autisme en ABA. Een belangrijk aspect dat tijdens het symposium aan de orde kwam was de financiering. ABAinterventies zijn weliswaar effectief bij ASS, maar zij brengen hoge kosten op korte termijn met zich mee, en ouders ondervinden problemen bij het verkrijgen van financiering. Verwachte besparingen op lange termijn lijken echter de investering van de interventie ruimschoots te overstijgen, zoals Drs. Nienke Peters-Scheffer (Radboud Universiteit Nijmegen) liet zien. Op basis van literatuuronderzoek toonde zij aan hoeveel besparingen er mogelijk zijn als kinderen - door een ABA-behandelinguiteindelijk komen tot zelfstandig functioneren. Zij gaf de mogelijke besparingen aan die het de samenleving oplevert als ABA-behandeling op grote schaal beschikbaar wordt gemaakt. ABAbehandeling geeft kinderen met ASS een betere prognose dan de reguliere zorg: meer kinderen komen tot zelfstandig functioneren, en minder kinderen blijven geheel afhankelijk. Daardoor kan ABA-behandeling per kind leiden tot een besparing van ruim In het middagprogramma vond onder voorzitterschap van dagvoorzitter Drs. Tilly Feenstra (oprichtster Centrum Autisme) een paneldiscussie plaats, leden van het panel waren: Drs. Linda Voortman (Tweede Kamerlid Groen Links), Dr. Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam), Drs. Fred Stekelenburg (Directeur NVA), Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag (UMCN St. Radboud, Karakter) en Prof. Dr. Robert Didden (Radboud Universiteit Nijmegen). Tijdens de discussie zijn een aantal aanbevelingen aan de orde geweest die kunnen bijdragen aan ABA in Nederland. Met de aanbevelingen van de paneldiscussie wordt begin 2012 een plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan van aanpak wordt aan de panelleden aangeboden voor op- en aanmerkingen. Stichting Polliewollie zal daarin actief participeren en een belangrijke rol spelen bij de implementatie van dit plan. 6.2 Media Stichting Polliewollie is ontstaan vanuit een privé-initiatief. Om de dagopvang te realiseren heeft de stichting veel geïnvesteerd in contacten met de (lokale)media. Dit was ook noodzakelijk om de benodigde gelden te verwerven. Zelfs landelijke bekendheid is bereikt tijdens een uitzending van het programma Hart van Nederland op 17 september 2012, waarin Stichting Polliewollie en haar doelstellingen in beeld is gekomen. In 2014 zal de aandacht in de media worden versterkt, mede ook om de unieke positionering van de Polliewollie dagopvang te borgen. 8

9 7 Beleidsdoelstellingen 2014 We kunnen positief terug kijken op de laatste 3 jaren waarin we onze beoogde doelstelling, een kwalitatief hoogwaardige dagopvang voor jonge kinderen met autisme, hebben behaald. Echter, we zullen ook voor de toekomst gesteld moeten staan om minimaal hetzelfde niveau te kunnen blijven leveren. Een aantal stappen hebben we in 2013 daar al voor gezet. Het jaar 2014 is, mede ook gezien de uitwerking van het kabinet op het terrein van de zorg, cruciaal. Daarnaast zijn er nog andere uitdagingen waar Stichting Polliewollie zich op zal richten. De volgende doelstellingen/uitdagingen zijn voor 2014 gedefinieerd: 7.1 Financiering Stichting Polliewollie is in 2010 gestart als een privé-initiatief. De realisatie van de dagopvang is vooral tot stand gekomen door de financiële bijdragen van o.m. het Oranjefonds, het Fonds 1818, de Gemeente Zoetermeer en door een groot aantal donaties van een aantal bedrijven, verenigingen en organisaties. De exploitatie van de dagopvang is mogelijk door diverse donaties en door Stichting Polliewollie uitgevoerde acties waar onder deelname aan de CPC-loop. Daarnaast is de Stichting afhankelijk van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Door een substantiële financiële donatie van de Redevco Foundation (internationaal vastgoed organisatie) zijn we, in het laatste kwartaal van 2013, in staat geweest een professionaliseringsslag door te voeren. Voor de trainers zijn ergonomisch verantwoorde stoelen aangeschaft en is het oude ICT-systeem vervangen. Door bovengenoemde bijdragen hebben we een financieel gezonde exploitatie. Echter, de behandeling/zorg die geboden wordt is gebaseerd op de PGB (Persoons Gebonden Budget). Op dat gebied gaat e.e.a. veranderen. In de afgelopen jaren heeft Stichting Polliewollie al enige voorbereidingen daarvoor getroffen. Zo is in 2011 een AWBZ erkenning voor zowel behandeling en begeleiding aangevraagd en gekregen. Daardoor wordt het op termijn mogelijk ook mogelijk om Zorg in Natura aan te kunnen bieden waarbij ook behandeling in het zorgpakket formeel kan worden opgenomen. Vanaf 2015 zal de financiering vanuit de AWBZ op een andere wijze gaan plaatsvinden. Zo worden onder meer de taken van de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Wat de consequenties zijn voor Stichting Polliewollie zijn op dit moment nog niet duidelijk. Maar het is duidelijk, er zal iets gaan veranderen alleen is nu nog niet bekend hoe het zal uitpakken voor Stichting Polliewollie. In dat kader zal de aandacht in 2014 vooral gericht zijn op: - Intensieve deelname aan het Regionaal Transitie Management In de regio Haaglanden is een samenwerking van 9 gemeenten opgezet om de transitie van de Jeugdzorg naar de Gemeenten te managen. Gedurende dit traject zal Stichting Polliewollie deelnemen aan sessie en workshops om daarmee onze unieke positionering uit te dragen en te borgen in een mogelijke nieuwe financiering. Ook de mogelijk nieuwe rol van gemeenten (o.a. afgeven van indicaties) komt daarbij aan de orde. - Intensivering van de al bestaande contacten met Gemeente Zoetermeer. Onderzocht zal worden of de dagopvang een voortrekkersrol in de regio kan gaan vervullen. - Contacten met de WMO-adviesraad versterken. Deze Raad adviseert B&W, het is van belang dat ook de WMO-raad ons goed kent. - Indien in de loop van 2014 blijkt dat financiering (mogelijk gedeeltelijk) en ook de inhoudelijke toetsing over gaat naar de gemeente heeft dat consequenties voor de ouders. Zij zullen in 2015 mogelijk bij hun eigen gemeente moeten aankloppen. Polliewollie zal ze hierover te zijner tijd informeren hoe zij dat het beste kunnen aan pakken. 9

10 7.2 Huisvesting De dagopvang is nu gehuisvest in 2 klaslokalen aan de Nesciohove waar tevens de Annie M.G.Schmidt school is gehuisvest. De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen om op deze locatie een zogenaamd IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren. De mogelijke consequentie kan zijn dat de dagopvang naar een andere locatie moet verhuizen. De definitieve besluiten hierover zijn nog niet genomen maar we zullen er toch rekening mee moeten houden dat op termijn de dagopvang naar een andere locatie gaat verhuizen. Stichting Polliewollie heeft uitstekende contacten met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de Gemeente Zoetermeer. In 2014 zal er regelmatig overleg plaatsvinden wanneer en hoe de verhuizing uitgevoerd gaat worden. In 2013 is door de Stichting een onderzoek gedaan naar de eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe locatie. Naar verwachting zal er in 2014 nader overleg hierover plaats vinden. De verwachting is dat een mogelijke verhuizing mogelijk pas aan einde van 2014 aan de orde is. 7.3 Uitbreiding Doelgroep De dagopvang is primair opgezet voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Gezien de behoefte om ook kinderen met een leeftijd hoger dan 8 jaar deze unieke ABA zorg te kunnen bieden wordt overwogen om de leeftijd uit te breiden naar maximaal 12 jaar. In 2014 zal daar nader onderzoek naar worden gedaan, mogelijk in de vorm van een pilot. 7.4 Kwaliteit Kwaliteit van zowel de zorg die geleverd wordt aan de kinderen als de kwaliteit van de organisatie zijn 2 belangrijkste aandachtspunten. Een goed meetpunt dat we op de goede weg zijn is het inspectiebezoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg op 29 oktober Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht op nieuwe toetreders, die vallen onder Kwaliteitswet zorginstellingen. Het doel van het bezoek was na te gaan of voldoende voorwaardenscheppende maatregelen zijn getroffen die moeten leiden tot het bieden van verantwoorde zorg. De Inspectie beoordeelt Stichting Polliewollie op 24 onderwerpen. De conclusie van de inspectie is dat de Stichting Polliewollie voor grotendeels voldoet aan de gestelde eisen. Echter, een aantal onderwerpen dient nog te worden aangescherpt. In 2014 zal daar de nodige aandacht aan worden gegeven. 7.5 Ontwikkeling van de organisatie Om de kinderen op de dagopvang kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden is een professionele en kwalitatief goed ingerichte organisatie essentieel. In het afgelopen jaar heeft de Stichting daar toe een aantal belangrijke stappen gezet. Onder leiding van 2 externe consultants zijn studiedagen en heisessies uitgevoerd waarbij onder meer het eigen functioneren van en de onderlinge samenwerking tussen de ABA-trainers aan de orde is geweest. Daarnaast hebben 3 medewerkers een EHBO certificaat en BVH gehaald om daarmee de veiligheid van de kinderen en medewerkers en de locatie zo veel mogelijk te kunnen borgen. In 2014 zal een medewerker de officiële ABA certificering behalen. In 2014 zullen we ook nader onderzoeken hoe en op welke wijze de ABA-expertise nog verder uitbreiden. 10

Stichting Polliewollie Jaarverslag 2013

Stichting Polliewollie Jaarverslag 2013 Stichting Polliewollie Jaarverslag 2013 Zoetermeer, Januari 2014 W. Schmit Bestuurder Stichting Polliewollie Locatiemanager Stichting Polliewollie Bezoekadres: Nesciohove 109, 2726 BL, Zoetermeer Telefoon:

Nadere informatie

Stichting Passie. Beleidsplan 2014-2017

Stichting Passie. Beleidsplan 2014-2017 Stichting Passie Beleidsplan 2014-2017 Stichting Passie Postadres: Weide 41 3121 XV Schiedam Telefoon: 0652390021 Rabobank: NL 49RABO0192016202 KVK-nummer: 60576448 www.stichting-passie.nl info@stichting-passie.nl

Nadere informatie

Stichting Polliewollie

Stichting Polliewollie Stichting Polliewollie BROCHURE 2014-2015 Begeleiding voor kinderen met een autismespectrumstoornis Stichting Polliewollie Bezoekadres: Nesciohove 109, 2726 BL, Zoetermeer Telefoon: 079-7503744 Postadres:

Nadere informatie

Stichting Polliewollie Jaarverslag 2012

Stichting Polliewollie Jaarverslag 2012 Stichting Polliewollie Jaarverslag 2012 Zoetermeer, Januari 2013 W. Schmit Bestuurder Stichting Polliewollie Locatiemanager Stichting Polliewollie Bezoekadres: Nesciohove 109, 2726 BL, Zoetermeer Telefoon:

Nadere informatie

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4

Inleiding pag. 3. 1. Missie pag. 4 Strategisch beleidsplan 2011-2015 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 1. Missie pag. 4 2. Strategische doelen pag. 4 2.1 organisatie van de vereniging pag. 4 2.2 Het profileren en bereikbaar maken van ABA pag.

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG FRIESLAND. ABA Ontwikkelcentrum

STICHTING KINDEROPVANG FRIESLAND. ABA Ontwikkelcentrum STICHTING KINDEROPVANG FRIESLAND ABA Ontwikkelcentrum Het ABA ontwikkelcentrum behandelt kinderen met autisme en kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden volgens de principes van Applied Behavior

Nadere informatie

Laag intensieve gedragstherapie voor kinderen met ASS en VB

Laag intensieve gedragstherapie voor kinderen met ASS en VB Promotieonderzoek (2007-2012) voor kinderen met ASS en VB Drs. Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen Fostering development in young children with autism spectrum disorders and intellectual

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren

De Driestroom DTT Stapsgewijs vaardigheden leren voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand DTT Stapsgewijs vaardigheden leren Elly: is veel opener geworden. Nynke: is echt vooruit gegaan. Yvo: begrijpt meer. DTT Stapsgewijs vaardigheden

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Logopedie in het cluster 2 onderwijs

Logopedie in het cluster 2 onderwijs Logopedie in het cluster 2 onderwijs mw. E. Cox MA (NVLF) mw. E. Kunst-Verberne (NVLF) mw. M. Schulte (NVLF) dhr. R. Nannes (NVLF) 2 Aanleiding position statement Dit position statement gaat over de logopedische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1028 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

PBS Positive Behavior Support

PBS Positive Behavior Support PBS Positive Behavior Support 4 juni 2010 Drs. Emilie van Leeuwen methodiekontwikkelaar/ trainer bij PI Research Drs. Inge Reijnders Onderwijskundige GZ psycholoog Opvoeden is van iedereen! Hoe ziet dat

Nadere informatie

Prikkelverwerking. Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN

Prikkelverwerking. Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN Prikkelverwerking Problemen met (sensorische) informatieverwerking bij kinderen en adolescenten CONGRES DINSDAG 11 OKTOBER 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN Prikkelverwerking Een goede prikkelverwerking is van

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST

CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST Motivatie Wat weten we over de rol van motivatie bij kinderen en adolescenten met ADHD, ASS, gedragsproblemen, rekenproblemen en faalangst? CONGRES DINSDAG 19 APRIL 2016 ANTROPIA DRIEBERGEN-ZEIST motivatie

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013

Uitnodiging. Advance Care Planning in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen. Symposium 28 november 2013 Uitnodiging Annemieke Wagemans, arts verstandelijk gehandicapten bij Maasveld, een van de werkstichtingen van Koraal Groep, promoveert op 28 november aanstaande op het onderwerp Medische beslissingen rond

Nadere informatie

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs

De Driestroom Zorg en ondersteuning binnen onderwijs voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Zorg en ondersteuning binnen onderwijs Mariëndael: Begeleidster Karin geeft individuele begeleiding aan Jesse bij motorische oefening Een kind

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

De Pollewop NR 6 AGENDA IN DEZE NIEUWSBRIEF:

De Pollewop NR 6 AGENDA IN DEZE NIEUWSBRIEF: Nieuwsbrief Januari 2011 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 6 AGENDA 13 maart CITY PIER CITY Sponsoploop voor PW 2 APRIL: WERELD AUTISME DAG IN DEZE NIEUWSBRIEF: SINTERKLAAS VIERING 2 KERSTONTBIJT

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 maart 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 2050 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 40 79 11 F 070 40 78

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam

het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam informatie voor patiënten en verwijzers maart 2016 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Wat is het Diagnostiek, Advies en ConsultatieTeam?

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Samenvatting. Autismespectrumstoornissen

Samenvatting. Autismespectrumstoornissen Samenvatting Autismespectrumstoornissen Autismespectrumstoornissen zijn ontwikkelingsstoornissen die gekenmerkt worden door beperkingen in sociale omgang, de communicatie en de verbeelding. Ze gaan vaak

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

24 e Symposium Gezinsonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen

24 e Symposium Gezinsonderzoek Radboud Universiteit Nijmegen 24 Symposium Gezinsonderzoek Donderdag 22 november 2007 Ochtend: Jeugd- en gezinsbeleid: Visie en uitwerking Middag: Psychopathologie bij ouders en aanpak probleemgedrag Vrijdag 23 november 2007 Ochtend:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Continu veiliger Continu veiliger De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en

Nadere informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie

Therapeutische peutergroepen. Algemene informatie Therapeutische peutergroepen Algemene informatie Therapeutische peutergroep Behandeling op een therapeutische peutergroep (TPG) bestaat uit een intensief revalidatieprogramma voor kinderen van ongeveer

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius

Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schoolondersteuningsprofiel van Bernulphusschool, Oosterbeek Stichting Fluvius Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016

BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 BELEIDSPLAN STICHTING YOU!NG 2014-2016 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Missie, visie en strategie... Pagina 4 Doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden... Pagina 5 Begroting... Pagina 8 Tot slot...

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

CONGRES 6 NOVEMBER 2014

CONGRES 6 NOVEMBER 2014 Prikkelverwerking CONGRES Prikkelverwerkingsstoornissen bij kinderen en adolescenten met ASS, ADHD, ODD, CD, OCD, angst en hoogbegaafdheid Postillion Bunnik Utrecht 6 NOVEMBER 2014 prof.dr. Pieter Duker

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

oudertraining contact & communicatie

oudertraining contact & communicatie oudertraining contact & communicatie gebaseerd op de Pivotal Respons Treatment (PRT) methode een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth en de Polikliniek in Amsterdam februari 2013 centrum voor autisme

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014

Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Jaarverslag 2013 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. ZORGAANBOD... 3 2.1 BEHANDELING IN GROEP... 3 2.2 BEGELEIDING IN GROEP... 4 2.3 ONTWIKKELING DOOR INTERACTIE...

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers

autismegroep groepstherapie voor autisme-spectrum stoornis (ass) verder met autisme mensen met een informatie voor cliënten en verwijzers autismegroep groepstherapie voor mensen met een autisme-spectrum stoornis (ass) november 2008 informatie voor cliënten en verwijzers centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Autismegroep

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen:

Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Zo kan het ook! Organisatie: Onbeperkt Sportief Contactpersoon: mevrouw Erna Mannen Contactpersoon 2: mevrouw Marjo Duijf Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep De doelgroep

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme

Deel VI Verstandelijke beperking en autisme Deel VI Inleiding Wat zijn de mogelijkheden van EMDR voor cliënten met een verstandelijke beperking en voor cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS)? De combinatie van deze twee in een en hetzelfde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden

Profiel. Huis voor klokkenluiders. Voorzitter en vier bestuursleden Profiel Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Huis voor klokkenluiders Voorzitter en vier bestuursleden Organisatie Op 1 maart 2016 is de Wet Huis voor klokkenluiders aangenomen door

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord.

U wordt gevraagd (achteraf) in te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan Bureau Jeugdzorg waarin de eerder gemaakte afspraken worden verwoord. Ambtelijke toelichting / voorstel aan het college zaaknummer : 119802 steller : Jacqueline Gadella-Molhoek portefeuillehouder : wethouder P. (Piet) Vat Onderwerp : Budgetgaranties Bureau Jeugdzorg Gevraagd

Nadere informatie

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis

Autisme Specialist. RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Autisme Specialist RINO Groep & Dr. Leo Kannerhuis Toepasbare kennis van autisme binnen bereik Het Dr. Leo Kannerhuis, Top GGZ behandelen kenniscentrum voor autisme en de RINO Groep werken samen aan de

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

1-jarige opleiding ABA

1-jarige opleiding ABA 1-jarige opleiding ABA Onze opleiding bestaat uit een basisworkshop en 6 verdiepende workshops, die elk 1 weekend beslaan. De kosten voor de gehele opleiding bedragen 1.600,00. Alle workshops bestaan uit:

Nadere informatie

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman,

Geachte mevrouw Mete en heer Spoeltman, Aan de leden van Provinciale Staten, mevrouw F. Mete en de heer H. Spoeltman Datum : 23 juni 2009 Briefnummer : 2009-37.030/25/A.6, CW Zaaknummer : 181452 Behandeld door : R.J. Vos Telefoonnummer : (050)

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2)

Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Uitwerking producten Ondersteuning zelfredzaamheid (C1) en ondersteuning maatschappelijke deelname (C2) Het betreft ondersteuning voor jeugdigen om weer maatschappelijk, op school en binnen het gezin zelfstandig

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos

Ga voor programma en inschrijven naar www.bsl.nl/sos Congres S.O.S. Snelle opvang en behandeling van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking Vrijdag 4 oktober 2013 Beatrixgebouw Jaarbeurs, Utrecht Keynote spreaker Valerie Sinason over

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 Beleidsplan 2014-2019 Datum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. AANLEIDING... 3 2. VISIE... 3 2. AMBITIE & STRATEGIE... 4 3. ZORGAANBOD... 5 3.1 BASISDIENSTVERLENING... 5 3.2 KINDERCOACHPROJECT...

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen

Logeren waarderen. Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Logeren waarderen Kiezen van logeeropvang door ouders van meervoudig complex gehandicapte kinderen/mensen Auteurs : Bram van Beek, Kees van der Pijl Datum : 5 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond...

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis

de familieraad voor u! is er ook verder met autisme dr. leo kannerhuis de familieraad is er ook voor u! Informatie voor ouders, familie en wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van het Dr. Leo Kannerhuis februari 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG. Geachte mevrouw Jorritsma,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG. Geachte mevrouw Jorritsma, Vereniging van Nederlandse Gemeenten Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK DEN HAAG Plaats en datum: Utrecht, 26 mei 2011 Kenmerk: B 6362 Z&W/AV/HS Onderwerp: Bestuursakkoord Geachte mevrouw Jorritsma,

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper

Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren. position paper Partners in maatschappelijk verantwoord adviseren position paper Platform voor Indicatie en Advies Sinds juni 2011 bestaat het Platform voor Indicatie en Advies. In het Platform voor Indicatie en Advies

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie