Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014"

Transcriptie

1 Stichting Polliewollie Beknopt Beleidsplan 2014 Zoetermeer, november 2013 Drs. H. Joustra Drs. V.E.W. van Aerden W. Schmit Stichting Polliewollie Bezoekadres: Nesciohove 109, 2726 BL, Zoetermeer Telefoon: Postadres: Giekwerf 21, 2725 DV, Zoetermeer Rabobank: NL14RABO KVK-nummer:

2 1 Inleiding Stichting Polliewollie heeft augustus 2010 haar dagopvang voor jonge kinderen met autisme geopend. Deze dagopvang behandelt en begeleidt jonge kinderen (2 t/m 8 jaar) met een autismespectrumstoornis (ASS). Aanleiding van de oprichting van Stichting Polliewollie in 2010 was het ontbreken van een adequate behandeling voor jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand. Door hun autisme functioneren de ze op een lager niveau. Zelfs de kinderen die mogelijk een (laag) gemiddeld IQ hebben, kunnen door hun autisme niet meekomen op de huidige voorzieningen. Zij zijn aangewezen op een individuele behandeling, omdat ze zich teveel afsluiten, te weinig begrijpen van hun omgeving en afhankelijk zijn van hun omgeving voor ontwikkelingsstimulering. Kinderen met een autismespectrumstoornis hebben moeite met het leren in groepsverband. Deze groep kinderen heeft veel baat bij het leren in een individuele setting. Daarnaast is het van belang dat zij aangeleerde vaardigheden in groepsverband leren toepassen. De combinatie van individueleen groepsbegeleiding/behandeling is één van de essentiële onderdelen van het zorgbehandelingsprogramma van Stichting Polliewollie. Inmiddels zijn we nu ruim drie jaar verder en kunnen we stellen dat we de beoogde doelstellingen zoals die in 2010 hebben gesteld, zijn behaald. De resultaten van de zorg- behandeling en begeleiding van deze groep jonge kinderen met autisme zijn boven verwachting en is op het vereiste niveau. De organisatie is nu volledig neergezet en functioneert naar tevredenheid. Op de dagopvang kunnen maximaal 8 kinderen worden behandeld, in het afgelopen jaar is dat aantal ook de continue bezetting geweest. Op de dagopvang zijn 9 in dienst van de stichting, (gecertificeerde) ABA trainers werkzaam. De financiële huishouding is op orde. 2 Missie en doelstelling 2.1 Missie De missie van Stichting Polliewollie is jonge kinderen in de leeftijd van 2 t/m 8 jaar met autisme en eventueel een ontwikkelingsachterstand een zorgbehandeling aan te bieden waardoor hun mogelijkheden en die hebben ze maximaal worden benut. Hierdoor hebben ze een veel betere kans op een toekomst met een (grote) mate van zelfredzaamheid. De aantoonbare resultaten die worden behaald en de toenemende vraag van ouders voor deze behandeling/begeleiding voor hun kinderen heeft geleid tot het volgende missionstatement: Stichting Polliewollie streeft samen met haar partners naar meer bekendheid van deze unieke behandelingsmethode om daarmee voor jonge kinderen met autisme en een mogelijke ontwikkelingsachterstand en ook hun ouders, een toekomstperspectief te bieden. 2.2 Doelstellingen Bovenstaand missionstatement heeft zich vertaald in de volgende te realiseren doelstellingen: 1. Opzet van een dagopvang Polliewollie in Zoetermeer waarin deze zorgbehandeling ABA - 4 dagen per week -aan een groep van 8 kinderen wordt gegeven. De behandeling is gebaseerd op een 1 op 1 behandeling waarbij elk kind een persoonlijke behandelaar/trainer heeft. Deze doelstelling is inmiddels gerealiseerd, de stichting heeft nu al een wachtlijst met 6 kinderen. 2. Kinderen van Polliewollie laten instromen in (regulier) onderwijs, afhankelijk van het niveau wat met het ABA-programma is bereikt. Inmiddels zijn 6 kinderen, op basis van schaduwtraining, uitgestroomd naar het regulier onderwijs. 2

3 3 Korte omschrijving ABA 3.1 Achtergrond ABA (Applied Behavior Analysis) is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie welke zeer effectief is gebleken met name bij autismespectrumstoornissen. In Amerika en Engeland, maar ook in Europese landen als Spanje, Noorwegen, Duitsland wordt ABA intensief toegepast. Een ABAprogramma kenmerkt zich onder andere door de individueel gerichte één op één begeleiding, aanleren van vaardigheden, belonen van gewenst gedrag, uitdoven van ongewenst gedrag en het verbeteren van sociale -en communicatieve vaardigheden. In juni 2009 is door de Gezondheidsraad het rapport Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders aan toenmalig Minister Rouvoet aangeboden. Daarin werd aangegeven dat deze aanpak de meeste effectiviteit biedt, mits de training/begeleiding intensief wordt uitgevoerd. ABA is een vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Deze methode is een manier om kinderen met een autistische stoornis in kleine stapjes vaardigheden aan te leren volgens een gestructureerde methode. Het belangrijkste principe dat we toepassen is het belonen van gewenst gedrag, en hulp bieden bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. ABA richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, communicatie, spelvaardigheden en fijne en grove motoriek 3.2 Effectiviteit van ABA bij autisme Er is in de Verenigde Staten en elders veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van ABA. Tijdens een congres in Belfast in 2010 ging Dr. Keenan (University of Ulster, Noord-Ierland) in op de effectiviteit van ABA voor het helpen van kinderen met autisme. Hij gaf een indrukwekkend overzicht van de steun voor ABA vanuit autoriteiten in de VS en Canada: ABA wordt sterk aanbevolen door de American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, en gezien als uiterst effectief door de US National Institute of Mental Health, National Academies Press, de Association for Science in Autism Treatment, Autism Speaks, en de Organization for Autism Research. Steun voor ABA is er ook van: New York State Department of Health en het U. S. Dept. Of Defense. De Surgeon General of the United States: Thirty years of research demonstrated the efficacy of applied behavioural methods in reducing inappropriate behavior and in increasing communication, learning, and appropriate social behavior. U.S. National Autism Center publiceerde in 2009 het National Standards Report op basis van 775 studies naar behandeling bij autisme. Het rapport erkent behavioural treatments as established treatments (i.e., established as effective) for individuals with ASD. Ook in Nederland is onderzoek gedaan naar effectiviteit van ABA bij autisme. Peters-Scheffer, Mulders en Didden (2008) onderzochten de effecten van ABA bij kinderen met autisme (ASS) en een verstandelijke beperking. De resultaten van de onderzoeken waren uiterst positief. In juni 2009 bracht de Gezondheidsraad een rapport uit over autisme. Op basis van wetenschappelijk onderzoek, beoordeelde de raad de effectiviteit van 11 therapeutische interventies voor autisme (ASS) als volgt: ABA interventies (ook wel: Early Intensive Behavioral Interventions, EIBI), zijn het meest effectief bij het verbeteren van cognitieve, communicatieve en sociale vaardigheden, en het verminderen van probleemgedrag van kinderen met een ASS. 3

4 4 Organisatiestructuur Op juni 2009 is bij notariële akte Stichting Polliewollie opgericht. Een stichting die tot doel heeft: het bieden van dagopvang en activerende behandeling/begeleiding aan jonge kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en/of een ontwikkelingsachterstand en verstandelijke beperking. De organisatiestructuur van Stichting Polliewollie is per december 2013 als volgt: 4.1 Bestuurder/locatie manager De bestuurder mevrouw W. Schmit, vertegenwoordigt de stichting. Zij is als bestuurder belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zij is verantwoordelijk voor het Handboek Procedures en Richtlijnen welke door (nieuwe) medewerkers wordt gehanteerd en het jaarverslag. Zij stuurt de medewerkers organisatorisch aan. Zij informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de strategie en beleid alsmede over de algemene gang van zaken. Dit vindt tevens zijn weerslag in het jaarverslag, het financiële jaarverslag en de daarbij horende begroting. 4.2 Inhoudelijke aansturing De inhoudelijke aansturing van de medewerkers is de verantwoordelijkheid van mevr. drs. Jolanda Scherpenzeel, zij is orthopedagoog en gecertificeerd ABA consultant, die op haar beurt de trainers aanstuurt. Ze is gespecialiseerd in leerproblemen en in psychosociale problemen. Daarnaast heeft ze de opleiding Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht afgerond, waarbij ze de specialisatie onderwijskundig advies en ontwerp heeft gevolgd. Jolanda is lid van de NVO en is geregistreerd basis-orthopedagoog en lid van de Behavior Analyst Certification Board (BACB) in de Verenigde Staten. Zij is verantwoordelijk voor de individuele IEP s (Data Gestuurd Individueel Educatie Plan) die voor elk kind worden opgesteld. In deze plannen worden doelstellingen geformuleerd die door de trainers dienen te worden behaald. Alle 8 kinderen worden getraind en behandeld volgens de opgestelde behandelplannen. 4.3 Trainers De trainer voert het Individueel Educatie Plan (IEP) uit en gebruikt daarvoor de ABA-methodiek. De trainer werkt 1-op-1 met een kind of, afhankelijk van het leerdoel, met meer kinderen tegelijkertijd. Iedere trainer heeft mentorschap over tenminste 1 kind. De ABA trainers werken inhoudelijk op basis van de ABA methodiek. De uitvoering van hun werkzaamheden zijn mede gebaseerd op het Handboek Procedures en Richtlijnen. Het maximum van 10 trainers (een aantal op part-time basis) op de locatie Zoetermeer is inmiddels bereikt. Alle trainers zijn universitair geschoold in de pedagogiek. 4.4 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een beleid adviserende functie en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De voornaamste taken van de Raad van Toezicht zijn het verlenen van goedkeuring aan de financiële stukken (begroting en financieel jaarverslag) en de kwaliteitsborging van de ABA behandeling. De Raad bestaat uit 2 personen te weten mw. Drs. H. Joustra en mw. Drs. V.E.W. Aerden. De focus van mevrouw Joustra is met name gericht op de inhoudelijke aspecten. Zij is GZ psycholoog en verbonden aan het Centrum Autisme in Voorburg. Stichting Polliewollie werkt nauw samen met het Centrum Autisme. Door haar rol binnen de Raad van Toezicht is deze samenwerking gewaarborgd. Mevrouw van Aerden richt haar aandacht vooral op de organisatorische en financiële aspecten van de stichting. Zij verleent goedkeuring aan het door het bestuur opgestelde strategisch beleidsplan. 4

5 4.5 Comité van aanbeveling Stichting Polliewollie heeft een comité van aanbeveling met de volgende 2 leden: Prof. Dr. Robert Didden: Bijzonder Hoogleraar Intellectual disabillities, learning and behaviour aan de Radbout Universiteit in Nijmegen Dr. Jacqueline Schenk: Associate Professor Developmental Psychology & Orthopedagogical Sciences aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 5

6 5 Samenwerking en partners Stichting Polliewollie werkt samen met een aantal ander organisaties en instanties. Gezien het belang van deze samenwerkingen en de voordelen die het biedt voor Stichting Polliewollie worden deze samenwerkingen gecontinueerd en waar nodig versterkt. 5.1 Centrum Autisme Stichting Polliewollie werkt intensief samen met Centrum Autisme in Voorburg. De hulpverlening van Centrum Autisme en ook het Centrum Kristal, zijn onderdeel van Rivierduinen. Centrum Autisme richt zich op kinderen en volwassenen met autisme van elk niveau en op de mensen in hun directe omgeving. Dit kunnen zijn: ouders, partners of gezinsleden en hulpverleners die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg. De hulpverlening van Centrum Autisme bestaat uit gespecialiseerd diagnostisch onderzoek naar de stoornis, advies, behandeling en consultatie. Het werkgebied van Centrum Autisme strekt zich uit over de regio s Zuid-Holland Noord, Midden-Holland, Delft/Westland, Den Haag, Haaglanden en Zoetermeer en omvat circa 2 miljoen inwoners. De samenwerking met het Centrum Autisme is vooral gericht op de afstemming van de behandelmethode en de cliënten. Kinderen die in eerste instantie binnen komen bij het Centrum worden in een aantal gevallen doorverwezen naar Stichting Polliewollie. De samenwerking met het Centrum Autisme zal in het komend jaar nog meer worden geïntensiveerd. Afspraken daarover zijn inmiddels gemaakt. 5.2 DABA De Dutch Association for Behavior Analysis is een beroepsvereniging voor een ieder die werkzaam is of belangstelling heeft in Behavior Analysis. Stichting Polliewollie is actief lid in deze vereniging. Stichting Polliewollie heeft onder de verantwoordelijkheid van DABA 18 november 2011 een symposium georganiseerd om de landelijke bekendheid van ABA te vergroten. Op basis van de resultaten van het symposium is door DABA een plan van aanpak uitgewerkt om deze bekendheid verder te realiseren. 5.3 NVA (Nederlandse Vereniging van Autisme) De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn. De NVA komt op voor de belangen van kinderen met autisme en hun ouders, van mensen met autisme zelf, hun partners en familie. Kernwoorden van NVA zijn belangenbehartiging, ouderondersteuning, voorlichting, deskundigheidsbevordering, stimulering van onderzoek en kwaliteitsbewaking van de zorg. 5.4 ABA Centrum Het ABA Centrum biedt ABA thuisprogramma s aan. In een ABA thuisprogramma wordt gewerkt aan vaardigheden die het kind nodig heeft om het welzijn en de zelfstandigheid te vergroten. Het ABA Centrum begeleidt op dit moment ongeveer 15 kinderen die een ABA programma volgen, thuis en/of op school. Het ABA Centrum wordt geleid door Drs. Jolanda Scherpenzeel. 5.5 Annie M.G. Schmidt School Stichting Polliewollie werkt intensief samen met A.M.G. Schmidt school. Zowel de openbare basisschool (Annie MG Schmidt) als het KDV (De Drie Ballonnen) staan open voor integratie met de kinderen van Polliewollie. Doordat beide organisaties direct aan de ruimte van Polliewollie grenst, is interactie met andere kinderen goed realiseerbaar. Afhankelijk van de behoefte van het kind wordt gebruik gemaakt van integratie met beide organisaties. De keuze van organisatie hangt samen met 6

7 het niveau van het kind. De integratie loopt uiteen van begeleidde spelmomenten met andere kinderen tijdens buitenspel tot een intensief schaduwprogramma op de basisschool. Stimuleren van interactie met kinderen met een normale ontwikkeling is essentieel in de ABA behandeling, dat is daardoor mogelijk. Dit vindt stapsgewijs plaats en wordt begeleid door een schaduw-trainer van Polliewollie. 5.6 Kinderpraktijk Zoetermeer Stichting Polliewollie werkt samen met Kinderpraktijk Zoetermeer. Wanneer kinderen behoefte hebben aan logopedie en/of fysiotherapie kan dit, na verwijzing van de huisarts, door de Kinderpraktijk worden geboden worden. Specialistische logopedist en fysiotherapeut komen intern bij Polliewollie om de kinderen te behandelen. Hierbij staat afstemming van het ABA-programma met de behandeling van de therapeuten voorop. 5.7 Gemeente Zoetermeer De samenwerking met de gemeente Zoetermeer is meer dan uitstekend. Vooral met de wethouder van Onderwijs Mevr. M.E. (Mariëtte) van Leeuwen heeft de Stichting uitstekende contacten. Zij voelt zich ook zeer betrokken. De gemeente heeft Stichting Polliewollie verzocht deel te nemen aan een denktank om te bezien of de stichting in de toekomst mogelijk een voortrekkersfunctie kan vervullen in de regio. De stichting heeft daar uiteraard gehoor aan gegeven en zal in 2014 daar de nodige inspanning voor leveren.. 7

8 6 Promotie en Marketing Stichting Polliewollie voert een actief beleid om zowel de stichting, de dagopvang maar ook de ABA zorgbehandeling onder de aandacht te brengen. De promotiedoelgroep bestaat ondermeer uit: - Ouders van kinderen met autisme - De Politiek (2 e kamer commissie Zorg) - Zorgverzekeraars - Gemeenten - Ministeries OC&W, VWS - Zorgkantoren - Onderwijsinstellingen 6.1 Landelijke ABA Symposium Op 18 november 2011 heeft op initiatief van Stichting Polliewollie een landelijk ABA symposium (Partners in autisme voor een betere toekomst) plaatsgevonden in Zoetermeer, waar nieuwe inzichten over ABA-behandeling bij autisme werden gedeeld en is gediscussieerd over het opzetten van een ABA-opleiding in Nederland. Deelnemers waren autoriteiten, beslissers en besluitvormers op het gebied van zorg, autisme, opleiding en financiën. De deelnemers vertegenwoordigden de politiek, gezondheidsraad, (college) van zorgverzekeraars, Ministeries OCW en VWS, Zorgkantoren, Hogescholen, Universiteiten, Gemeenten en autoriteiten op het gebied van autisme en ABA. Een belangrijk aspect dat tijdens het symposium aan de orde kwam was de financiering. ABAinterventies zijn weliswaar effectief bij ASS, maar zij brengen hoge kosten op korte termijn met zich mee, en ouders ondervinden problemen bij het verkrijgen van financiering. Verwachte besparingen op lange termijn lijken echter de investering van de interventie ruimschoots te overstijgen, zoals Drs. Nienke Peters-Scheffer (Radboud Universiteit Nijmegen) liet zien. Op basis van literatuuronderzoek toonde zij aan hoeveel besparingen er mogelijk zijn als kinderen - door een ABA-behandelinguiteindelijk komen tot zelfstandig functioneren. Zij gaf de mogelijke besparingen aan die het de samenleving oplevert als ABA-behandeling op grote schaal beschikbaar wordt gemaakt. ABAbehandeling geeft kinderen met ASS een betere prognose dan de reguliere zorg: meer kinderen komen tot zelfstandig functioneren, en minder kinderen blijven geheel afhankelijk. Daardoor kan ABA-behandeling per kind leiden tot een besparing van ruim In het middagprogramma vond onder voorzitterschap van dagvoorzitter Drs. Tilly Feenstra (oprichtster Centrum Autisme) een paneldiscussie plaats, leden van het panel waren: Drs. Linda Voortman (Tweede Kamerlid Groen Links), Dr. Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam), Drs. Fred Stekelenburg (Directeur NVA), Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag (UMCN St. Radboud, Karakter) en Prof. Dr. Robert Didden (Radboud Universiteit Nijmegen). Tijdens de discussie zijn een aantal aanbevelingen aan de orde geweest die kunnen bijdragen aan ABA in Nederland. Met de aanbevelingen van de paneldiscussie wordt begin 2012 een plan van aanpak uitgewerkt. Dit plan van aanpak wordt aan de panelleden aangeboden voor op- en aanmerkingen. Stichting Polliewollie zal daarin actief participeren en een belangrijke rol spelen bij de implementatie van dit plan. 6.2 Media Stichting Polliewollie is ontstaan vanuit een privé-initiatief. Om de dagopvang te realiseren heeft de stichting veel geïnvesteerd in contacten met de (lokale)media. Dit was ook noodzakelijk om de benodigde gelden te verwerven. Zelfs landelijke bekendheid is bereikt tijdens een uitzending van het programma Hart van Nederland op 17 september 2012, waarin Stichting Polliewollie en haar doelstellingen in beeld is gekomen. In 2014 zal de aandacht in de media worden versterkt, mede ook om de unieke positionering van de Polliewollie dagopvang te borgen. 8

9 7 Beleidsdoelstellingen 2014 We kunnen positief terug kijken op de laatste 3 jaren waarin we onze beoogde doelstelling, een kwalitatief hoogwaardige dagopvang voor jonge kinderen met autisme, hebben behaald. Echter, we zullen ook voor de toekomst gesteld moeten staan om minimaal hetzelfde niveau te kunnen blijven leveren. Een aantal stappen hebben we in 2013 daar al voor gezet. Het jaar 2014 is, mede ook gezien de uitwerking van het kabinet op het terrein van de zorg, cruciaal. Daarnaast zijn er nog andere uitdagingen waar Stichting Polliewollie zich op zal richten. De volgende doelstellingen/uitdagingen zijn voor 2014 gedefinieerd: 7.1 Financiering Stichting Polliewollie is in 2010 gestart als een privé-initiatief. De realisatie van de dagopvang is vooral tot stand gekomen door de financiële bijdragen van o.m. het Oranjefonds, het Fonds 1818, de Gemeente Zoetermeer en door een groot aantal donaties van een aantal bedrijven, verenigingen en organisaties. De exploitatie van de dagopvang is mogelijk door diverse donaties en door Stichting Polliewollie uitgevoerde acties waar onder deelname aan de CPC-loop. Daarnaast is de Stichting afhankelijk van een aantal enthousiaste vrijwilligers. Door een substantiële financiële donatie van de Redevco Foundation (internationaal vastgoed organisatie) zijn we, in het laatste kwartaal van 2013, in staat geweest een professionaliseringsslag door te voeren. Voor de trainers zijn ergonomisch verantwoorde stoelen aangeschaft en is het oude ICT-systeem vervangen. Door bovengenoemde bijdragen hebben we een financieel gezonde exploitatie. Echter, de behandeling/zorg die geboden wordt is gebaseerd op de PGB (Persoons Gebonden Budget). Op dat gebied gaat e.e.a. veranderen. In de afgelopen jaren heeft Stichting Polliewollie al enige voorbereidingen daarvoor getroffen. Zo is in 2011 een AWBZ erkenning voor zowel behandeling en begeleiding aangevraagd en gekregen. Daardoor wordt het op termijn mogelijk ook mogelijk om Zorg in Natura aan te kunnen bieden waarbij ook behandeling in het zorgpakket formeel kan worden opgenomen. Vanaf 2015 zal de financiering vanuit de AWBZ op een andere wijze gaan plaatsvinden. Zo worden onder meer de taken van de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Wat de consequenties zijn voor Stichting Polliewollie zijn op dit moment nog niet duidelijk. Maar het is duidelijk, er zal iets gaan veranderen alleen is nu nog niet bekend hoe het zal uitpakken voor Stichting Polliewollie. In dat kader zal de aandacht in 2014 vooral gericht zijn op: - Intensieve deelname aan het Regionaal Transitie Management In de regio Haaglanden is een samenwerking van 9 gemeenten opgezet om de transitie van de Jeugdzorg naar de Gemeenten te managen. Gedurende dit traject zal Stichting Polliewollie deelnemen aan sessie en workshops om daarmee onze unieke positionering uit te dragen en te borgen in een mogelijke nieuwe financiering. Ook de mogelijk nieuwe rol van gemeenten (o.a. afgeven van indicaties) komt daarbij aan de orde. - Intensivering van de al bestaande contacten met Gemeente Zoetermeer. Onderzocht zal worden of de dagopvang een voortrekkersrol in de regio kan gaan vervullen. - Contacten met de WMO-adviesraad versterken. Deze Raad adviseert B&W, het is van belang dat ook de WMO-raad ons goed kent. - Indien in de loop van 2014 blijkt dat financiering (mogelijk gedeeltelijk) en ook de inhoudelijke toetsing over gaat naar de gemeente heeft dat consequenties voor de ouders. Zij zullen in 2015 mogelijk bij hun eigen gemeente moeten aankloppen. Polliewollie zal ze hierover te zijner tijd informeren hoe zij dat het beste kunnen aan pakken. 9

10 7.2 Huisvesting De dagopvang is nu gehuisvest in 2 klaslokalen aan de Nesciohove waar tevens de Annie M.G.Schmidt school is gehuisvest. De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen om op deze locatie een zogenaamd IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren. De mogelijke consequentie kan zijn dat de dagopvang naar een andere locatie moet verhuizen. De definitieve besluiten hierover zijn nog niet genomen maar we zullen er toch rekening mee moeten houden dat op termijn de dagopvang naar een andere locatie gaat verhuizen. Stichting Polliewollie heeft uitstekende contacten met de verantwoordelijke ambtenaren binnen de Gemeente Zoetermeer. In 2014 zal er regelmatig overleg plaatsvinden wanneer en hoe de verhuizing uitgevoerd gaat worden. In 2013 is door de Stichting een onderzoek gedaan naar de eisen en wensen ten aanzien van de nieuwe locatie. Naar verwachting zal er in 2014 nader overleg hierover plaats vinden. De verwachting is dat een mogelijke verhuizing mogelijk pas aan einde van 2014 aan de orde is. 7.3 Uitbreiding Doelgroep De dagopvang is primair opgezet voor kinderen van 2 t/m 8 jaar. Gezien de behoefte om ook kinderen met een leeftijd hoger dan 8 jaar deze unieke ABA zorg te kunnen bieden wordt overwogen om de leeftijd uit te breiden naar maximaal 12 jaar. In 2014 zal daar nader onderzoek naar worden gedaan, mogelijk in de vorm van een pilot. 7.4 Kwaliteit Kwaliteit van zowel de zorg die geleverd wordt aan de kinderen als de kwaliteit van de organisatie zijn 2 belangrijkste aandachtspunten. Een goed meetpunt dat we op de goede weg zijn is het inspectiebezoek van de Inspectie van de Gezondheidszorg op 29 oktober Dit inspectiebezoek maakt onderdeel uit van het toezicht op nieuwe toetreders, die vallen onder Kwaliteitswet zorginstellingen. Het doel van het bezoek was na te gaan of voldoende voorwaardenscheppende maatregelen zijn getroffen die moeten leiden tot het bieden van verantwoorde zorg. De Inspectie beoordeelt Stichting Polliewollie op 24 onderwerpen. De conclusie van de inspectie is dat de Stichting Polliewollie voor grotendeels voldoet aan de gestelde eisen. Echter, een aantal onderwerpen dient nog te worden aangescherpt. In 2014 zal daar de nodige aandacht aan worden gegeven. 7.5 Ontwikkeling van de organisatie Om de kinderen op de dagopvang kwalitatieve zorg te kunnen blijven bieden is een professionele en kwalitatief goed ingerichte organisatie essentieel. In het afgelopen jaar heeft de Stichting daar toe een aantal belangrijke stappen gezet. Onder leiding van 2 externe consultants zijn studiedagen en heisessies uitgevoerd waarbij onder meer het eigen functioneren van en de onderlinge samenwerking tussen de ABA-trainers aan de orde is geweest. Daarnaast hebben 3 medewerkers een EHBO certificaat en BVH gehaald om daarmee de veiligheid van de kinderen en medewerkers en de locatie zo veel mogelijk te kunnen borgen. In 2014 zal een medewerker de officiële ABA certificering behalen. In 2014 zullen we ook nader onderzoeken hoe en op welke wijze de ABA-expertise nog verder uitbreiden. 10

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.

DIRECTIEVERSLAG 2014. Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks. DIRECTIEVERSLAG 2014 Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie: www.buromaks.nl of mailen naar info@buromaks.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Uitgangspunten van de verslaglegging...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst

Ieder Kind Wint. Zorg voor de toekomst Ieder Kind Wint Zorg voor de toekomst Rotterdams Programma 2011-2014 Inhouds opgave Woord vooraf 3 1. Ieder kind wint 4 1.1 Wat we tot nu toe hebben bereikt 4 1.2 Visie: ouders eerst, professionals dichtbij

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie