MEERJARENBELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie pagina 5 Ambities pagina 6 Uitvoering pagina 6 Slotwoord pagina 7 Beleidsplan VZI versie 1.0 2

3 Voorwoord Met trots presenteert het bestuur van de VZI het beleidsplan Verenigd bekwaam. De titel heeft betrekking op de kernactiviteiten van de VZI: de VZI biedt haar leden de mogelijkheid om zich verder in hun vakkennis te kunnen bekwamen en van elkaar te leren. Het bestuur heeft er voor gekozen dat het beleidsplan vooral is gericht op het op orde stellen van zaken die betrekking hebben op de kernactiviteiten van de vereniging. Voordat er verder kan worden gebouwd zal eerst het fundament verstevigd moeten worden. Hiervoor heeft het bestuur keuzes moeten maken en heeft een stap op de plaats gemaakt om prioriteit te geven aan de kernactiviteiten. Het bestuur sluit echter niet uit dat door het voortschreidend inzicht en ontwikkelingen in het beroepsveld de doelstellingen worden bijgesteld. Het bestuur van de VZI blijft de ontwikkelingen in het vakgebied en het beroepsveld, met name op het gebied van de klinische ICT en de wet- en regelgeving, uiteraard kritisch volgen. In het beleidsplan hebben we onze ambities vertaald naar concrete doelstellingen die we met de vereniging willen behalen. Voor het opstellen van het beleidsplan hebben we eerst onze leden gevraagd hoe ze tegen de vereniging aankijken, waarom ze lid zijn en wat ze van de vereniging verwachten. De belangrijkste conclusies zijn dat onze leden een positief beeld van onze vereniging hebben en dat ze lid geworden zijn om de studiedagen en cursussen te kunnen volgen. Hiernaast wordt veel waarde gehecht aan de collegiale contacten met leden uit andere ziekenhuizen om vakkennis uit te kunnen wisselen. Nieuw voor de vereniging is de ambitie van het bestuur om het beroep medisch technicus erkend en beschermd te krijgen. Hiermee richten wij ons beleid op de ontwikkelingen omtrend de borging van de competenties en vakbekwaamheid van de medisch technicus. De komende jaren zullen jaarlijks tientallen medisch technici nodig zijn om de vacature s in te kunnen vullen die door de vergrijzing van de eerste generatie medisch technici vrij komen. Om te voorkomen dat onvoldoende opgeleide medisch technici een risico gaan vormen voor de patiëntenveiligheid vinden we het belangrijk dat de nederlandse ziekenhuizen er van overtuigd zijn dat de medische technologie alleen bij erkende medisch technici in goede en betrouwbare handen is. Henk Imming Voorzitter VZI. Beleidsplan VZI versie 1.0 3

4 Inleiding Profiel VZI: De VZI is opgericht op 26 mei 1978 en heeft inmiddels ruim 1000 leden waaronder 200 gastleden. De leden zijn als medisch technici werkzaam in de ziekenhuizen, de gastleden zijn werkzaam in de industrie of het onderwijs. Het vakgebied omvat alle aspecten rondom de medische technologie, de leden adviseren inzake de aanschaf, verzorgen de instandhouding en ondersteunen de gebruikers bij een optimale inzet van de medische Het doel van de vereniging is gericht op het bevorderen van de kennis en het onderling versterken van de onderlinge contacten. Visie: De vereniging is een belangrijke partner voor adequate en veilige toepassing van de medische technologie en levert een belangrijke bijdrage aan de vakbekwaamheid van de medisch technici. Missie: De VZI levert een herkenbare bijdrage aan veilige, optimale inzet en innovatie van medische technologie in de nederlandse zorginstellingen. Analyse SWOT-analyse: Een onderzoek onder een representatief deel van de leden naar de ervaringen en verwachtigingen van VZI is de eerste stap in de ontwikkeling van het beleidsplan geweest. De resultaten zijn in de SWOT-analyse verwerkt. Sterkte Organisatie van studiedagen, cursussen, symposia ter bevordering van de kennis van de VZI-leden. De VZI is een vereniging van 1000 leden waarin alle specialistische beroepen zijn vertegenwoordigd. VZI-leden hebben een positief beeld van de VZI. Netwerken tussen VZI-leden van andere instellingen en de industrie. Erkenning van de vakbekwaamheid door de VZI d.m.v. het RECER-certificaat De VZI heeft met de website en MT-Integraal een sterk communicatiemiddel voor haar leden. Kansen Sterke profilering in het beroepsveld van de medische Grotere invloed op het beleid in de ziekenhuizen inzake de medische technologie Uitbreiding van het cursusaanbod/opleidingen ten behoeve bevordering kennis van de VZI-leden. De VZI kan toonaangevend worden in de medische In de komende jaren ingevolge vergrijzing voldoende werkgelegenheid voor medisch technici. Zwakte Er worden minder studiedagen e.d. georganiseerd dan gewenst. Afsplitsing van kleine specialistische beroepsgroepen in de medische VZI wordt in het beroepsveld nog onvoldoende erkend als gesprekspartner. Ontbreken van een centrale databank waarin de decentrale kennis kan worden gedeeld. Het RECER-certificaat heeft nog geen landelijke erkenning. Up-to-date blijven in de sociale media. Bedreigingen Profilering van de zusterpartijen in het beroepsveld. De invloed wordt door andere partijen overgenomen. Beëindigen lidmaatschappen indien cursusaanbod/studiedagen te laag worden. De VZI gaat haar invloed in de medische technologie verliezen. Te weinig aanwas ingevolge lage belangstelling studenten voor technische opleidingen. Beleidsplan VZI versie 1.0 4

5 Strategie Uit de resultaten van de SWOT-analyse is gebleken dat de VZI haar activiteiten de komende jaren moet gaan richten op de vier kernactiviteiten: Profilering, Ontwikkeling van de vakkennis, netwerken en certificering. Kernactiviteiten Toelichting 1 Profilering. In het beroepsveld van de medische technologie werken de belangrijkste partners al met elkaar samen richting overheid, inspectie en overige instanties. In de samenwerking wil de VZI zich echter wel blijven onderscheiden als een grote vereniging van vakbekwame medisch technici die in de ziekenhuizen een belangrijke rol vervullen in de veilige toepassing van de medische De VZI zal tevens een actieve campagne moeten opzetten om HBOstudenten enthousiast te maken voor een beroep in de medische 2 Ontwikkeling van de vakkennis. Het is in de wereld van de snelle technologische vooruitgang noodzakelijk dat de medisch technici zich kunnen blijven ontwikkelen in het vakgebied. De VZI vindt het zeer belangrijk dat de medische technologie in de ziekenhuizen door vakbekwame medisch technici worden onderhouden en beheerd. Opleiding van jonge medisch technici moet tevens een belangrijke activiteit van de VZI worden. De educatiecommissie van de VZI zorgt ervoor dat er voldoende aanbod is in studiedagen, cursussen en opleidingen en toetst de inhoud op het gewenste kwaliteitsniveau. 2 Netwerken. De uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen de leden die in verschillende ziekenhuizen werkzaam zijn over vakinhoudelijke zaken of thema s met betrekking tot bijvoorbeeld risicomanagement is zeer waardevol en moet blijven gestimuleerd. Enerzijds krijgt één van de bestuursleden de coördinatie van de regio s in de portefeuille. Belangrijkste taak is het onderhouden van de contacten met de regiocoördinatoren en er op toe te zien dat regelmatig regiobijeenkomsten worden georganiseerd. Anderzijds zal de communicatie met de leden via de nieuwe media worden verbeterd. 4 Certificering. De overheid, zorgverzekeraars en de publieke opinie stellen steeds hogere eisen aan de patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. De ziekenhuizen worden verplicht gesteld om geaccrediteerde of gecertificeerde veiligheidsmanagementsystemen ingevoerd te hebben waarin de patiëntenveiligheid in de hele zorgketen is geborgd. Een belangrijk onderdeel hierin is de kwaliteitsborging rondom de medische technologie waarin de competenties en vakbekwaamheid van de medisch technici moeten zijn vastgelegd. De VZI streeft er naar dat al haar leden worden gecertificeerd en heeft hiervoor enkele jaren geleden al het RECER-certificaat ontwikkeld. De certificering zal door het VZI-bestuur intensief gestimuleerd gaan worden. Tevens streeft het bestuur naar beroepserkenning van de medisch technici die voldoen aan de gestelde vakbekwaamheid. Beleidsplan VZI versie 1.0 5

6 Ambities De strategie is vertaald naar ambities die de VZI zich als doel voor de komende jaren heeft gesteld, de sterke punten van de VZI versterken en waar nodig verbeteren. Nieuw is de ambitie om het vak medisch technicus erkend en beschermd te krijgen. De voortgang en resultaten zal worden gecommuniceerd via de website van de VZI en de nieuwe sociale media zoals Twitter, Facebook en Linkedin. 1. De VZI streeft naar verbetering van de kwantitatieve en kwalitatieve opleidingsactiviteiten om te zorgen dat haar leden zich in hun vakkennis kunnen blijven ontwikkelen en verdiepen. 2. De VZI wil een kwalitatieve verbetering van het persoonlijk certificatiesysteem en streeft ernaar dat alle leden die aan de gestelde vakbekwaamheid voldoen worden gecertificeerd. 3. De VZI streeft ernaar dat binnen 2 jaar voor alle gecertificeerde leden het beroep medisch technicus is erkend en het beroep is beschermd. 4. De VZI streeft naar een grotere instroom van jonge HBO-studenten in het vakgebied van de medische technologie om de vacatures de komende jaren op te kunnen vullen die ontstaan door de vergrijzing van de beroepsgroep. 5. De VZI wil een belangrijke partner zijn in het beroepsveld van de medische technologie in het initiatief nemen van beleidsontwikkelingen, opstellen van richtlijnen en veldnormen met betrekking tot alle aspecten van de medische Uitvoering Opleidingsactiviteiten: het aanbod van vakgerichte cursussen zoals laserveiligheid, electrische veiligheid voor gevorderden zal worden uitgebreid met onder andere de cursus risicomanagement en de cursus didatiek. Het aanbod van studiedagen zal ook verhoogd moeten worden naar ten minste twee studiedagen per jaar. De educatiecommissie houdt toezicht op de kwaliteit en de kwantiteit van het studieprogramma. Certificatie: de competenties en vakbekwaamheid van de medisch technici moeten in 2014 conform het Convenant zijn vastgelegd. De certificatiecommissie toetst het huidige RECER-certificatiesysteem of het geschikt is om alle medisch technici in aanmerking te laten komen voor certificatie. Zonodig zal het certificatiesysteem worden aangepast of vernieuwd. Beroepserkenning: in de eerste fase wordt met de werkgeversorganisaties, andere veldpartijen en het onderwijs de mogelijkheden en realisatie van de beroepserkenning onderzocht. Ondermeer zal worden gekeken hoe andere beroepsgroepen in de (para)-medische beroepsgroepen hun erkenning hebben geregeld. In de tweede fase zal het bestuur een keuze maken en de organisatie rondom de beroepserkenning gaan implementeren. In de derde fase zal het traject gestart worden waarin de medisch technici hun erkenning kunnen gaan aanvragen. Het bestuur van de VZI zal in dit hele proces een leidende rol vervullen. Vergrijzing: De VZI gaat in samenwerking met de industrie een campagne starten om het vakgebied medische techniek bij de HBO-studenten bekend te maken. De komende jaren is er dringend behoefte aan nieuwe medisch technici om de vacatures op te vullen die door de uitstroom van gepensioeneerde medisch technici gaan ontstaan. Vanaf 2016 zullen naar verwachting gemiddeld 100 vacature s per jaar komen, alle reden om de nieuwe generatie nu te gaan werven en opleiden. Beleidsplan VZI versie 1.0 6

7 Partnerschap: Samen met haar zusterpartijen NVKF, BMTZ, WIBAZ en de NVKFM maakt de VZI deel uit van de Koepel Medische Technologie. Deze koepelorganisatie zorgt ervoor dat andere betrokkenen in het beroepsveld van de medische technologie een herkenbaar aanspreekpunt hebben voor alle medisch technologische vraagstukken. De VZI heeft het initiatief genomen om met de Koepel een pro-actiever beleid te gaan voeren. Hiernaast blijft de VZI ook onafhankelijk van de Koepel standpunten innemen die betrekking hebben op nieuwe ontwikkelingen in de medische Slotwoord Het beleidsplan is geen statisch plan die niet kan worden bijgesteld, er kunnen in de loop van tijd situaties voor gaan doen die wijzigingen nodig maakt. Ontwikkelingen en resultaten worden uiteraard met onze leden gecommuniceerd. Voor alle duidelijkheid willen we benadrukken dat het beleidsplan niet alleen van het bestuur maar voor de gehele vereniging is. We hebben het volste vertrouwen dat we gezamenlijk met onze leden de ambities kunnen gaan realiseren! Beleidsplan VZI versie 1.0 7

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016

Ontwikkeling in Verbondenheid. Kom verder 2013 2016 Ontwikkeling in Verbondenheid Kom verder 2013 2016 INHOUD 1. Ons vertrekpunt 1.1 Verbinding 1.1 Koers 2013-2016: een stap verder 2. CVO gaat verder 2.1 Levensbeschouwelijk vorming in dialoog 2.2 Mediawijs

Nadere informatie

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014

Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Samen blijven bouwen aan goede stomazorg en een vitale stomavereniging Meerjarenplan 2010-2014 Nederlandse Stomavereniging Januari 2010 Inleiding Voor u ligt het meerjarenplan 2010-2014 van de Nederlandse

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

Investeren in en door mensen

Investeren in en door mensen Investeren in en door mensen Visie op nieuwe arbeidsverhoudingen netwerkbedrijven 2013-2015 Als sector het verschil durven maken ter inspiratie van anderen, waarbij sociale partners grensverleggend bezig

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2014

Beleidsplan 2010-2014 Bevolkingsonderzoek Zuid Beleidsplan 2010-2014 Sterk in bevolkingsonderzoeken De beste manier om de toekomst te voorspellen, is haar zelf te creëren. Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Missie, visie, kerntaken

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT

AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT AGENDA 2015-2017 SAMEN MEER RESULTAAT 1 Voorwoord In 2014 bestond de NVVB 20 jaar en dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We kijken terug op een buitengewoon succesvol jubileumcongres, gecombineerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014

Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014 Jaarplan 2014 Agenda Beroepsgroep Leraren 2014. Jaarplan 2014 Vastgesteld door het Bestuur en goedgekeurd door de ALV december 2013 Inhoudsopgave Jaarplan 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie