Probleemstelling allochtonen in SO/HO. Voornaamste drempels bij instroom HO. De cijfers voor allochtonen in het HO. Thuissituatie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Probleemstelling allochtonen in SO/HO. Voornaamste drempels bij instroom HO. De cijfers voor allochtonen in het HO. Thuissituatie."

Transcriptie

1 Werkthema s KBS Migratie & multiculturele samenleving voor elk talent Voor meer diversiteit in het onderwijs St.A.M. congres Blankenberge Sociale rechtvaardigheid & armoede Burgersamenleving & maatschappelijk engagement Gezondheid Saïda Sakali, KBS Yves Beernaert, Educonsult 29/4/8 Filantropie Website: Werkmethodes KBS Financiële ondersteuning Ronde tafels en studiedagen Publicaties en rapporten Forumfunctie Samenwerken met overheden, verenigingen, bedrijven... Verschillende niveau s: gemeenschappen, federaal, Europees Migratie & multiculturele samenleving Opdracht Reageren op het terrein Bijdragen tot de bewustwording en aanvaarding van het feit dat migratie en aanwezigheid van deze groepen blijvende verschijnselen zijn Bijdragen tot de integratie van migranten via de bevordering van gelijke kansen Wegen op de politieke besluitvorming Bijdragen tot de uitbouw van een migratiepolitiek, zowel op Belgisch als Europees niveau Islam Kennisverspreiding over de uitdagingen die de aanwezigheid van de islam en moslims met zich meebrengt in België en Europa Focus KBS 6 8 : onder andere Slaagkansen op school voor allochtone jongeren Doel: de slaagkansen van allochtone en kansarme jongeren in het secundair en hoger onderwijs verhogen Actie: rapport van goede praktijken en beleidsaanbevelingen rond slaagkansen in het hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap Actie: projectoproepen voor jongeren uit het secundair en hoger onderwijs in de Franse Gemeenschap Manager van diversiteit Doel: diversiteitsprojecten gesteund door Vlaams minister van Inburgering, Marino Keulen Actie: publicatie van goede praktijken, in opdracht van minister Keulen Actie: studiedag begin 8 rond diversiteit en relaties tussen allochtonen en autochtonen Resultaten van onderzoek Prestaties van de leerlingen van buitenlandse herkomst in België volgens de PISA-studie: vergelijking tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap, KBS, 7 Allochtonen in het hoger onderwijs: M.Lacante en andere, 6 Hoger onderwijs voor elk talent, KBS, 7 1

2 Probleemstelling allochtonen in SO/HO Deelname en rendement van allochtone leerlingen en studenten in SO en HO is problematisch! Verklaringen: Familiale en achtergrondkenmerken (SES, beroepsactiviteit) Vaardigheden en mogelijkheden (cognitief, motivationeel, affectief, gedragsvariabelen) Eerdere schoolopleiding Keuzeproces Academische en sociale integratie De cijfers voor allochtonen in het HO Instroom minder dan % van TMA jongens en minder dan 25% van TMA meisjes begint aan HO bij autochtone jongeren bijna 3X zoveel (respect.57 & 71%) Bron:N. Duquet e.a., Wit krijt schrijft beter Voornaamste drempels bij instroom HO vooropleiding en resultaten SO 15% van allochtone studenten komt uit BSO studiekeuze motivatie voor keuze, informatie, stimulansen Doorstroom - % TMA allochtonen slaagt tgo. 56% autochtonen - 35% TMA allochtonen slaagt niet tgo. 22% autochtonen - 45% drop-out bij TMA allochtonen tgo. 22% autochtonen Bron:M. Lacante e.a., Allochtonen in het HO persoonlijkheidskenmerken van jongeren motivatie, inzet thuissituatie opleiding ouders, thuistaal, gebrek aan rolmodellen en netwerken Thuissituatie Studiekeuze Hoogste onderwijsdiploma ouders Wie stimuleerde? Lager Lager Secundair Hoger Secundair Hoger hoogste onderwijsdiploma moeder hoogste onderwijsdiploma vader moeder vader leraren vrienden broer/zus één leraar buurt tutor/mentor vereniging CLB enige mate hoge mate zeer hoge mate 2

3 Studiekeuze Wat droeg bij tot slagen? 7 Info en advies bij keuze HO Infobrochures Website van de hogeschool/ universiteit Informatiedagen op de hogeschool/ universiteit Uw vrienden Stimulerende factoren in de familiale situatie Sid-ins voor alle leerlingen Uw ouders Informatiedagen op de secundaire school Eén bepaalde leraar Het CLB Een studiekeuzebegeleider De klassenraad Sid-ins voor specifieke doelgroepen Familieleden die studeren Thuis Nederlands praten Eigen studeerkamer Ouders stimuleren Bron: enquête succesvolle (oud-) studenten Studiekeuze Studiekeuze en instroombegeleiding Motivatie voor keuze HO Efficiëntie instrumenten studiekeuzebegeleiding 1 Zelfevaluatie specifieke vakken 9 Speciale infodagen in instelling 8 7 Inzetten van promotieteams 6 Samenwerking met CLB's 5 Tutoraat van studenten in SO Zelfevaluatie taal 3 1 Zelfevaluatie studievaardigheden Informatiedagen in Sec. school Interesse opleiding Interesse beroep Uitdaging Aanzien beroep Aansluiting op Bezoldiging Vraag SO beroep arbeidsmarkt Korte duur opleiding Vrienden Samenwerking met Sec. school een beetje sterk zeer sterk matig goed zeer goed Bron: enquête HO-instellingen Bron: enquête HO-instellingen Wat droeg bij tot slagen? Wat droeg bij tot slagen? Visie studenten Elementen van persoonlijkheid die bijdroegen tot slagen Motivatie diploma Doorzetter Benutte remediëring Geen uitstelgedrag enige mate hoge mate Bron: enquête succesvolle (oud-) studenten 3

4 Wat droeg bij tot slagen? visie HOI Efficiëntie instrumenten doorstroom Doelstellingen van activiteiten ten voordele van allochtone jongeren (Lacante) Speciale studietrajecten Vakspecifiek monitoraat Ruime openingsuren bib - Onderzoek Studievaardigheidstraining Studietrajectbegeleiding Faalangsttraining Bevorderen deelname allochtonen aan SO en HO Studieloopbaan verbeteren in SO en HO Rekening houden met het socio-economisch profiel, met persoonskenmerken en achtergrondgegevens allochtonen Studiekeuzeproces en studiemotieven bevorderen Bron: enquête HO-instellingen matig goed zeer goed Instroom, doorstroom en uitstroom HO bevorderen Remediërende acties voor autochtonen en allochtonen met lage SES (Lacante) Cognitieve tests begin SO: allochtone lln scoren lager op verbale, numerieke en ruimtelijke proeven Test bij aanvang HO: voor studiemotivatie, taal Flexibele leertrajecten SO: cf Brussels programma Flexibele leertrajecten HO: ODILE Ehsal Taal in SO: specifieke initiatieven opzetten Taal in het HO: initiatieven academisch NL Groep met NL als moedertaal: slaagt 36% Groep met andere taal als moedertaal: slaagt 22% Aanbevelingen voor Taal in SO (Lacante) Werk op alle vlakken / niveaus aan NL Zet tutoring projecten op met HOI Zet tandemprojecten op Werk aan taal binnen en buiten de lessen Ondersteun het actief taalgebruik Ondersteun het aanleren van de moedertaal, waar mogelijk! Aanbevelingen aan secundaire scholen Enkele aanbevelingen op basis van het uitgevoerde onderzoek Wees goed geïnformeerd over het GOK en alle mogelijkheden Wees geïnformeerd over onderwijsvernieuwing (AOT) Bouw samenwerking uit met LOP (Lokale Overlegplatform) en FOB (Flankerend Beleid) Zet een GOK en diversiteitsbeleid op binnen de school met een duidelijke verantwoordelijke Vorm de leraars: maak ruim gebruik van het vormingsaanbod van Steunpunt GOK Bevorder de participatie van alle betrokkenen Neem deel aan de proeftuinen of leer van deze proeftuinen (AOT) 4

5 Aanbevelingen aan Secundaire scholen Werk met rolmodellen Benadruk de kennis van het Nederlands Benadruk de ondersteuning van de jongeren door verschillende leraars Geef duidelijke informatie aan ouders Betrek ouders actief bij schoolactiviteiten Doe beroep op de CLB s voor studiebegeleiding en studiekeuzebegeleiding Zet brede verkenning van studie- en beroepsmogelijkheden op vanaf de middenschool Benadruk succeservaringen Geef duidelijke begeleiding en feedback Aanbevelingen aan secundaire scholen Begin snel aan begeleiding van leerlingen Benadruk doorzettingsvermogen, inzet en motivatie Werk aan huiswerkattitudes zo mogelijk in samenwerking met tutoren Celebrate diversity: Maak actief gebruik van de diversiteit binnen de school Crossculturele groepsactiviteiten Wees bewust dat elke jongere talenten heeft en laat hem / haar deze talenten omzetten in competenties op school Creëer een actieve leeromgeving o.a. Extra-curriculaire keuzeactiviteiten Zet activiteiten voor actief burgerschap op die competentieverwerving bevorderen: de mobiele school Aanbevelingen aan secundaire scholen Bouw partnerschappen (zie FOB!) uit met: basisscholen HOI (nodig promoteam HO uit, buddy s) lokale partners (allochtone verenigingen, bedrijven, lokale overheid, Huis van het Nederlands enz.) andere middenscholen in Europa (gebruik de Comenius financiële middelen!) Maak gebruik van / ontwikkel (peer) tutoring activities Studenten HO (bijv. Lerarenopleiding) begeleiden lln hoger SO Concrete goede praktijkvoorbeelden Inspiratie voor scholen Samenwerking mogelijk scholen - HO Lln Hoger SO begeleiden lln lager SO Mensen uit bedrijven (afgestudeerden) begeleiden lln Instrumenten voor diversiteitsbeleid: studiekeuze en instroom Aangepaste informatie Promotieteams (Artevelde, KdG, KHM ) Aangepaste websites en folders spiegel van de diversiteit van de Universiteit of HS INTIZE (Zweden), Via sport jongeren interesse bijbrengen voor wiskunde en wetenschappen Meeloopactiviteiten en infospel (KHLimburg) Via infospel kennis maken van HS Instrumenten voor diversiteitsbeleid: Hoe zorgen voor een betere instroom? Samenwerking met SO Telemachus (UHasselt) samenwerking met leerkrachten intervisiegroep van leerkrachten ASO ondersteund door U Hasselt. doel: jonge anderstaligen begeleiden en stimuleren in hun schoolloopbaan, Tutoraat en mentoraat van leerlingen Tutoraat ULB, Brutus (Associatie VUB), Associatie UA, Smart (Ehsal), Buddyproject (Leuven), De Katrol (HOWEST) etc. Laatste twee projecten werken ook samen met gezinnen Belang van rolmodellen en motivatie voor scholieren Belang van vroege ondersteuning Nadruk soms op het vakinhoudelijke, soms op taal 5

6 Instrumenten voor diversiteitsbeleid Hoe doorstroom verbeteren? Personeelsbeleid (UHasselt) personeel vertrouwd maken met de diversiteit van de studentenpopulatie (interculturele communicatietraining) Kader voor diversiteit: Pedagogy of Excellence UCLA: Nadruk op talentontwikkeling enorme stijging slaagcijfers Instrumenten voor diversiteitsbeleid Hoe doorstroom verbeteren? Peer tutoring Studenten die elkaar wederzijds begeleiden en helpen University of Dundee, Studentenmentoren HS Amsterdam Cursussen en verplichte taaltoets academisch Nederlands Athos (VUB), Taal op maat (UA), Taalacademie KHM Verplichte taaltoets:tew UHasselt, DLO Ehsal, Xios, KdG Flexibele of deeltijdse trajecten Soms deeltijds (Ehsal, Arte), soms verkorte trajecten (KHLeuven, Katho) De Europese Unie en diversiteit / gelijke kansen in het onderwijs Richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers Verschillende losse acties vanaf 1977 Socrates I (1995-1) actie 2: intercultureel onderwijs Vanaf Socrates II en in het LLP geïntegreerd als transversaal element in alle acties Groenboek en Migratie is in voorbereiding voor 8 Aandachtspunten Groenboek EU Analyse oorzaken: individuele factoren versus maatschappelijke factoren Mogelijke oplossingen Nood gelijke kansen (equity) overal in onderwijs te bevorderen / maatschappelijke kost van ongelijkheid gebaseerd op onderzoek en (goede) praktijk Belang alle actoren bij oplossingen te betrekken Bijzondere aandacht aan kleuteronderwijs, taal, mentoring, partnerschappen families en gemeenschappen Bijzondere aandacht Roma-kinderen Prioriteit voor Europese projecten! Dank voor uw aandacht! Zijn er nog vragen? 6

Hoger onderwijs voor elk talent

Hoger onderwijs voor elk talent Hoger onderwijs voor elk talent Aanbevelingen en instrumenten voor meer diversiteit Bea Bossaerts (red.) Magda Kirsch Fernand Rochette Yves Beernaert Hoger onderwijs voor elk talent Instrumenten en aanbevelingen

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Naar een efficiënte oriëntering op het hoger onderwijs

Naar een efficiënte oriëntering op het hoger onderwijs Naar een efficiënte oriëntering op het hoger onderwijs Een uitnodiging tot gezamenlijke reflectie Jaar na jaar ronden leerlingen hun scholing in het secundair onderwijs met succes af en starten in het

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen. Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011. Guimardstraat 1, 1040 Brussel Studiekeuzebegeleiding en leren kiezen Pascale Van Camp - Ann Van Reeth Lieve Van Gorp Maart 2011 Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhoud 1 Theoretisch model: 6 studiekeuzetaken (Verschueren en Germeijs)...7

Nadere informatie

1. Een structurele aanpak van het diversiteitsbeleid - Hogeschool- Universiteit Brussel (HUB)

1. Een structurele aanpak van het diversiteitsbeleid - Hogeschool- Universiteit Brussel (HUB) Diversiteit BELEID 1. Een structurele aanpak van het diversiteitsbeleid - Hogeschool- Universiteit Brussel (HUB) Onderstaande getuigenis is gebaseerd op gesprekken met directeur Dirk De Ceulaer, diversiteitsverantwoordelijke

Nadere informatie

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012

Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-1/40 BE Nationale strategie voor de integratie van de Roma Februari 2012 versie 06/03/2012-2/40 Inhoudsopgave. A. Algemene visie en doelstellingen B. Algemeen kader C. Definitie D. Roma

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Aangepaste studietrajecten

Aangepaste studietrajecten Aangepaste studietrajecten 1. Project: 'Onderwijs op maat' Lerarenopleiding Karel de Grote-Hogeschool Doelgroep: Design for All Vanuit het design for all-principe krijgt elke student de kans om, vertrekkende

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen

HET VERSCHIL MAKEN. gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen. Referentiekader gelijke kansen HET VERSCHIL MAKEN 1 Referentiekader gelijke kansen gelijke kansen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs in Vlaanderen Tineke Padmos en Wouter Van den Berge HET VERSCHIL MAKEN gelijke kansen

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder

BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder BELGISCHE MAROKKANEN: een stap verder Analyse en vergelijking van het onderzoek om de Marokkaanse gemeenschappen in België beter te leren kennen Sami Zemni (met medewerking van Marlies Casier) COLOFON

Nadere informatie

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan

Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan Iedereen gelijke kansen op school? dat denken zij ervan samen voor Het kinderen perspectief van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in het onderwijsdebat samen voor kinderen samen voor kinderen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Multicultureel vakmanschap

Multicultureel vakmanschap Multicultureel vakmanschap De Amsterdamse lerarenopleidingen kiezen ervoor! Inhoud 1. Diversiteit in Nederland 6 Immigratiestromen 8 Allochtonen en nationaliteiten 8 Talen en religies 9 Diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Levenslang leren voor iedereen?!

Levenslang leren voor iedereen?! Levenslang leren voor iedereen?! Verslag van een terreinverkenning Samenlevingsopbouw Gent vzw Dok Noord 7 9000 Gent 09 223 95 15 ann.bonte@risogent.be Voorwoord Sinds begin 2000 speelt Riso Gent vzw met

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene

OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID DIENSTEN WAT BETREFT TAAL. Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene OVER EEN MEERTALIGE STAD EN DE TOEGANKELIJKHEID VAN SOCIALE DIENSTEN WAT BETREFT TAAL Verslag Congres Brussel Babylon: 30 september 2010, Elsene Voorwoord In kader van het Europees jaar voor de strijd

Nadere informatie

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag

Position paper PARTICIPATIETOP Den Haag Kansen in de krachtwijken Recent zijn de 4 wijkactieplannen van de Haagse krachtwijken bestuurlijk vastgesteld. Een belangrijke constatering in deze plannen is de huidige onderbenutting van het talent

Nadere informatie