Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen!"

Transcriptie

1 Allochtone ex-biculturele leerlingen, zelfs kansarmen, slagen te Brussel op school even goed als de leerlingen in Vlaanderen! Wat we hier schrijven is gebaseerd op heel goed cijfermateriaal; niet op theorieën die in de lucht zweven en waarbij iedereen wel ergens een mening zal hebben. We bespreken hier achtereenvolgens, voor wat de ex-biculturele leerlingen betreft (- bemerk: het bicultureel onderwijs situeert zich op niveau lager onderwijs), en die het secundair onderwijs gevolgd hebben: - de vroegtijdige schooluitval - de behaalde diploma s - hun verdeling over de onderwijsvormen - de behaalde attesten 1. De vroegtijdige schooluitval In De Standaard van 26 oktober 2010 lezen we dat meer dan één op zeven Vlaamse jongeren het secundair onderwijs verlaat zonder diploma. In Brussel is de situatie nog erger. Daar verlaat één op vier jongeren of 25 % de school zonder diploma hoger secundair onderwijs. De populatie OETC leerlingen te Brussel bestaat voor 65% uit GOK leerlingen; concreet groeit 69,6% van hen op in een moeilijke sociaal-economische context. Dit geeft een beeld van de huidige projectkinderen maar kan doorgetrokken worden naar het de kinderen die reeds doorstroomden naar het secundair. Reeds meer dan 10 jaar nu werkt Foyer in dezelfde basisscholen en nergens was er een grote verschuiving in het publiek. Misschien is de kansarmoede nog iets toegenomen (zoals de algemene tendens is in Brussel). In het secundair moeten dus zeker 60% van de ex-biculturele leerlingen als kansarm worden beschouwd. Die leerlingen behoren dus grotendeels tot de groep die de meeste kans maakt om geen diploma te halen. We vinden het dus belangrijk om dit na te gaan. Vaststellingen: - De voorbije zes jaar verlieten 210 kinderen het zesde leerjaar OETC. Dit is de groep kinderen dit het schooljaar idealiter allemaal in het secundair onderwijs zitten. Van 199 van hen weten we wat de actuele situatie is. Van deze groep kunnen we het volgende beeld geven: van hen of 86,19 % volgden in het schooljaar Nederlandstalig secundair onderwijs. - 2 kinderen keerden terug naar hun herkomstland (Ecuador en Spanje). - 9 kinderen volgen Franstalig onderwijs. - 5 kinderen volgen deeltijds onderwijs - 2 kinderen verlieten het secundair zonder diploma Van 11 kinderen kennen we de actuele onderwijssituatie niet. We mogen deze groep geenszins beschouwen als een restgroep die het dan wel niet goed zal doen. Het gaat om kinderen die verhuisden en die we niet meer kunnen traceren. Bij de vorige inspectie werden dergelijke kinderen maximaal terug opgezocht en toen bleek dat ze zowel in alle niveaus en studierichtingen terug werden gevonden. We kunnen een raming maken van de kinderen die geen diploma secundair behalen. Van twee kinderen weten we het zeker. Stel dat van de kinderen die in het Franstalig onderwijs zitten of die we niet meer opvolgen ¼ vroegtijdig zou gestopt zijn (waarschijnlijk zijn het er 1 / 6

2 minder) en rekenen we hierbij ook de kinderen uit het deeltijds van wie we niet zeker zijn dan komen op een totale maximale groep van 9 kinderen of 4,29%. Besluit: Binnen de OETC-doelgroep is er haast geen schooluitval. Het aantal kinderen dat geen diploma secundair onderwijs haalt is lager dan 5%! Hierbij willen we onderstrepen dat deze groep voor 60% opgroeit binnen een context van kansarmoede. Dit resultaat is volgens ons te wijten aan specifieke elementen binnen het OETC-project: - Het samen met de school werken aan het algemene onderwijsniveau van de kinderen; het bewust leren omgaan met meertaligheid, graag en goed Nederlands spreken en het ondersteunen van het welbevinden en zelfvertrouwen zijn hierbij belangrijke elementen. - Verder is er veel aandacht voor de individuele ouders maar ook voor processen van community-building. Centraal staat hier het (terug) uitbouwen van positievere toekomstperspectieven t.a.v. de kinderen en de ondersteuningsrol van de ouders versterken. - Tenslotte is het belangrijk dat in een cruciale fase (puberteit, overgang basis- naar secundair onderwijs) er geen echte breuklijn is. Ouders en kinderen kunnen nog steeds rekenen op een minimale steun,aanmoediging en bijsturing. We bekijken hieronder de diploma s die in secundair worden behaald. 2. Behaalde diploma s Vanaf het schooljaar hebben we nauwgezet kunnen registeren welke diploma s er worden behaald. Het gaat hier om de groep kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgt zowel binnen Brussel als daarbuiten. Deze gegevens zijn representatief omwille van de volgende belangrijke redenen: - uit de gegevens hierboven kan worden afgeleid dat er zeer weinig schooluitval is; - in juni 2010 werd onze wijze van evalueren voorgelegd aan een groep professoren en deskundigen, deze bevestigden dat het aantal kinderen dat tot de eindmeet kan worden gevolgd (en die dus ten volle van dit longitudinaal onderzoek deel uitmaakt) zeker representatief is en hoger ligt dan in de meeste dergelijke onderzoeken. Wat merken we dan? 66 leerlingen (76,98%) beëindigden het secundair met een diploma ASO, TSO of KSO. Daarbij komen nog 28 leerlingen (27,18%) die met succes het 7 e jaar BSO afrondden. Het totaal aantal leerlingen dat afstudeert met een volwaardig diploma secundair onderwijs komt zo op 94 leerlingen of 91,26%. Slechts 9 leerlingen stopten na het zesde jaar BSO. Besluit: Het aantal kinderen dat een volwaardig diploma secundair (6 de TSO, ASO,KSO of 7 de BSO) haalt binnen het Nederlandstalig onderwijs te Brussel ligt zeer hoog namelijk op 91,26% af 94/103 leerlingen. In het vorig punt raamden we het aantal projectkinderen dat het project verlaat zonder enige vorm van studiebewijs op maximaal 4,29%. Het aantal kinderen dat stopt na het zesde jaar BSO is 8,74%. Slechts 13% van de OETC-kinderen kunnen we dus als ongekwalificeerd beschouwen. Dit ligt in de lijn van het gemiddelde voor Vlaanderen! We leggen dit resultaat graag naast de volgende vergelijkingsgegevens: 2 / 6

3 - Gemiddeld bedraagt de ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen iets méér dan 15%. Heeft de moeder van een jongere echter slechts een getuigschrift van het lager onderwijs, dan loopt dit cijfer op tot 29 %; heeft de moeder daarentegen hogere studies beëindigd, dan zakt het tot 2,7 %.( Uit: De Niel, H., Heylen, L., Laevers, F., Van Den Branden, K., Van Avermaet, P. & Verstraete, E. (2008). De lat hoog voor iedereen!) - Allochtone jongens hebben meer dan tweemaal zoveel kans om ongekwalificeerd uit te stromen dan hun autochtone seksegenoten (respectievelijk 30% en 13%). Bij vrouwen zijn de verschillen naar etnische herkomst zelfs nog groter: een kwart van de allochtone meisjes verlaat het secundair onderwijs zonder einddiploma tegenover slechts 7% van de autochtone meisjes (Uit: Duquet, N., Golrieux, I., Laurijssen, I & Van Dorsselaar, Y. (2006). Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbaan van allochtone jongeren in beeld. Garant: Antwerpen-Apeldoorn). De OETC-kinderen maken dus (als kansarme en allochtone) groep een zeer sterke inhaalbeweging en slagen erin het slaagpercentage te behalen van het gemiddelde kind in Vlaanderen. Hieronder bekijken we de verdeling van de kinderen over ASO, TSO, BSO en KSO.. 3. De verdeling over de onderwijsvormen De voorbije jaren werd er gezocht naar een waardevolle vergelijkingsgroep. Er werd bij een inspectiebezoek drie jaar geleden overeengekomen om hiervoor de cijfers van de spoedtellingen van de VGC te hanteren en hierbij de vergelijking te maken met de groep homogeen anderstaligen. De kinderen uit de OETC-groep worden als dusdanig in deze tellingen geregistreerd. De groep anderstaligen bevat zowel doorsnee allochtone kinderen als kinderen uit meer welgestelde anderstalige milieus. Toch is dit de meest vergelijkbare groep. Op basis van deze gegevens maken we een vergelijking voor wat betreft het onderwijstype wat slechts mogelijk is vanaf het eerste jaar van de tweede graad. Als extra referentiepunt nemen we ook de totale Brusselse groep. Zowel de gegevens van de OETCleerlingen als van de vergelijkingsgroepen zijn van het schooljaar Wat blijkt dan? Er blijkt ondubbelzinnig dat de voormalige OETC-leerlingen zich positief onderscheiden van de homogeen anderstaligen in het ASO. De OETC-leerlingen zijn duidelijk sterker vertegenwoordigd in het ASO. In het TSO zijn ze duidelijk minder vertegenwoordigd en ook in het BSO maar daar is het verschil klein. Vergelijking met de totale groep: Voor zowel de voormalige OETC-kinderen als de groep anderstaligen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is er nog een ondervertegenwoordiging in het ASO en een oververtegenwoordiging in het BSO. Vergelijken we de gegevens van met die van dan zien we geen grote verschuivingen. De resultaten van de OETC-kinderen liggen elk jaar in dezelfde lijn. Besluit : De OETC kinderen stromen duidelijk beter door naar het ASO dan andere anderstalig kinderen in Brussel. Het gaat hier vooral om een verschuiving van TSO naar ASO. De OETC-leerlingen zijn iets minder vertegenwoordigd in BSO dan andere anderstalige kinderen in Brussel maar dit verschil is klein. 3 / 6

4 De grote verdienste van het OETC ligt momenteel in het voorkomen van schooluitval en in het brengen van kinderen tot een volwaardig diploma secundair. Een beperkte groep realiseert ook een sterkere doorstroming in het ASO. 36,22% van de kinderen zitten momenteel in het BSO. Uit de vorige gegevens kunnen we echter afleiden dat de meeste van hen tot en met het zevende jaar zullen doorstromen. Een deel van deze kinderen komen terecht in het BSO omdat omwille van (nog) onvoldoende leervaardigheden en/of leercapaciteit. In sommige gevallen was er mogelijk een te snelle oriëntatie vanuit de school. Vaak echter is men binnen deze kansarme gezinnen meer gericht op beroepsgerichte opleidingen. Deze gerichtheid komt voort uit zowel pragmatische overwegingen (geen geld om straks verder te studeren) als uit positieve beweegredenen (men ziet een kans op een goede job). In een aantal gezinnen zal een goede beroepsopleiding in realiteit ook een meer kansenvergrotend effect hebben. Soms speelt er bij ouders en jongeren ook nog een gebrek aan zelfvertrouwen in meer algemene studies. In dit kader en voor het voorkomen van schooluitval is het opbouwen van succeservaringen in het secundair onderwijs erg belangrijk. Succes ervaren betekent dat je slaagt in de onderwijsvorm en richting die je hebt gekozen. Daarom bekijken we in het volgende punt tot slot nog de behaalde attesten. 4. De behaalde attesten Voor het schooljaar konden, we van 198 leerlingen de attesten registeren. We bespreken afzonderlijk de eerste graad en daarna de tweede en derde graad samen. - In de eerste graad behalen 76,06% ( = 54 lln.) een A-attest, 18,31% (13 lln.) een B-attest en 5,63% (4 lln.) een C-attest. Het slaagpercentage is hoog en het aantal kinderen dat moet dubbelen is erg beperkt (2 in de A-klas en 2 in de B-klas). Van de 13 kinderen die een B- attest haalden gingen er 4 over van onderwijsvorm A naar B, de andere 9 bleven binnen onderwijsvorm-a (sommigen hiervan verkozen toch te dubbelen). - In de tweede en derde graad behalen 80.,31% (102 lln.) een A-attest, 9,45% (12) een B- attest en 10,24% (13) een C-attest. Het aantal A-attesten ligt hier hoger dan in de eerste twee jaren en er zijn minder B-attesten. Dit betekent dat de meeste kinderen zich in een richting bevinden die hen ligt en het daar ook goed doen. De meeste C-attesten (8) worden gehaald in het BSO. Deze groep van kinderen moet specifiek worden opgevolgd het is immers voor ons de groep die het meest risico maakt op vroegtijdige schooluitval. - Voor de tweede en derde graad beschikken we ook over de cijfers van alle Brusselse leerlingen: 80,01% A-attesten, 11,15% B-attesten, 8,84% C-attesten. De gegevens van de OETC-groep liggen dus helemaal in deze lijn. Wanneer we de verschillende schooljaren vergelijken zien we toch nog aanzienlijke fluctuaties: Voor de eerste graad: A-attesten: fluctueren tussen 60 en 77% en nemen de laatste jaren steeds toe. B-attesten tussen 18 en 22% C-attesten tussen 5 en 22% en nemen de laatste jaren steeds af. Vanaf het eerste jaar van de tweede graad: A-attesten: fluctueren tussen 71 en 85% B-attesten tussen 9 en 16% C-attesten tussen 4 en 13% 4 / 6

5 Er worden dus meer A-attesten behaald vanaf het eerste jaar van de tweede graad en minder B- en C-attesten (al nemen de A-attesten in de eerste graad toe). Dit wijst erop dat de overgang naar het secundair niet makkelijk is (zoals bij vele jongeren en anderstaligen) maar dat ze gaandeweg hun evenwicht vinden en dan behoorlijk goed doorstromen met een slaagpercentage tussen de 71 en 85%. Besluit: Het slaagpercentage van de OETC-leerlingen is hoog en vergelijkbaar met dat van andere kinderen in Brussel. In de eerste graad zien we de laatste jaren dat het aantal A-attesten nog toeneemt en nu op 76% ligt. In de tweede en derde graad zijn er nog grotere fluctuaties maar ligt het aantal A- attesten tussen 71 en 85% Een kleine 80% van de kinderen stroomt dus zonder problemen door. Kinderen doen succeservaringen op. Dit is belangrijk voor het individuele kind maar kan op termijn ook binnen de gemeenschap het positieve geloof in de slaagkansen van hun kinderen versterken. Ook de kinderen met B-attesten moeten we beschouwen tot de groep die lukt en doorstroomt maar de resultaten beschouwen we nog als minder stabiel, zijn zijn nog meer zoekende naar hun juiste richting. Een kleine groep kinderen verdient extra opvolging. Het gaat om 8 leerlingen uit het BSO die juni 2010 een C-attest behaalden. Deze kinderen willen we extra volgen om demotivatie en schooluitval te voorkomen. 5. Algemeen besluit Binnen de OETC-doelgroep is er haast geen schooluitval. Het aantal kinderen dat geen diploma secundair onderwijs haalt is lager dan 5%! Hierbij willen we onderstrepen dat deze groep voor 60% opgroeit binnen een context van kansarmoede. Het aantal OETC-kinderen dat Nederlandstalig onderwijs volgt en binnen deze structuur een volwaardig diploma secundair (6 de TSO, ASO,KSO of 7 de BSO) haalt ligt zeer hoog namelijk op 91,26% af 94/103 leerlingen. De groep kinderen die we als ongekwalificeeerd beschouwen zijn: - kinderen waarvan we zeker weten dat ze zonder diploma naar de arbeidsmarkt gingen; - kinderen die overschakelden nar deeltijds leren en waarvan we dus onzeker zijn dat ze een volwaardig diploma secundair halen; - mogelijk enkele van de kinderen die Franstalig onderwijs gingen volgen; - leerlingen die stipten na het zesde jaar beroepsonderwijs. - Tellen we deze groepen samen dan stellen we vast dat slechts 13-14% van de OETCkinderen als ongekwalificeerd kunnen worden beschouwd. De OETC-kinderen maken dus (als kansarme en allochtone) groep een zeer sterke inhaalbeweging en slagen erin het slaagpercentage te behalen van het gemiddelde kind in Vlaanderen (15% 5 / 6

6 ongekwalificeerde uitstroom). Ze doen het veel beter dan de doorsnee allochtone jongeren waarbij 30% van de jongens en een kwart van de meisjes het secundair verlaat zonder diploma. De OETC kinderen stromen duidelijk beter door naar het ASO dan andere anderstalig kinderen in Brussel. Het gaat hier vooral om een verschuiving van TSO naar ASO. De OETC-leerlingen zijn iets minder vertegenwoordigd in BSO dan andere anderstalige kinderen in Brussel maar dit verschil is klein. De grote verdienste van het OETC ligt momenteel in het voorkomen van schooluitval en in het brengen van kinderen tot een volwaardig diploma secundair. Een beperkte groep realiseert ook een sterkere doorstroming in het ASO. 36,22% van de kinderen zitten momenteel in het BSO. Uit de vorige gegevens kunnen we echter afleiden dat de meeste van hen tot en met het zevende jaar zullen doorstromen. Een deel van deze kinderen komen terecht in het BSO omdat omwille van (nog) onvoldoende leervaardigheden en/of leercapaciteit. In sommige gevallen was er mogelijk een te snelle oriëntatie vanuit de school. Vaak echter is men binnen deze kansarme gezinnen meer gericht op beroepsgerichte opleidingen. Deze gerichtheid komt voort uit zowel pragmatische overwegingen (geen geld om straks verder te studeren) als uit positieve beweegredenen (men ziet een kans op een goede job). In een aantal gezinnen zal een goede beroepsopleiding in realiteit ook een meer kansenvergrotend effect hebben. Soms speelt er bij ouders en jongeren ook nog een gebrek aan zelfvertrouwen in meer algemene studies. Het slaagpercentage van de OETC-leerlingen is hoog en vergelijkbaar met dat van andere kinderen in Brussel. In de eerste graad zien we de laatste jaren dat het aantal A-attesten nog toeneemt en nu op 76% ligt. In de tweede en derde graad zijn er nog grotere fluctuaties maar ligt het aantal A- attesten tussen 71 en 85% Een kleine 80% van de kinderen stroomt dus zonder problemen door. Kinderen doen succeservaringen op. Dit is belangrijk voor het individuele kind maar kan op termijn ook binnen de gemeenschap het positieve geloof in de slaagkansen van hun kinderen versterken. Ook de kinderen met B-attesten moeten we beschouwen tot de groep die lukt en doorstroomt maar de resultaten beschouwen we nog als minder stabiel, zij zijn nog meer zoekende naar hun juiste richting. Een kleine groep kinderen verdient extra opvolging. Het gaat om 8 leerlingen uit het BSO die juni 2010 een C-attest behaalden. Deze kinderen willen we extra volgen om demotivatie en schooluitval te voorkomen. Hilde Desmedt, Brussel, 4 november / 6

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

WAT IS ER NOG VAN ONZE DROMEN?

WAT IS ER NOG VAN ONZE DROMEN? WAT IS ER NOG VAN ONZE DROMEN? Eindrapport van een onderzoek naar de doorstroming van anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs in de eerste drie jaar na de onthaalklas in Vlaanderen (23-25).

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

Diversiteit, hoger onderwijs, interculturaliteit, kansenongelijkheid, secundair onderwijs, schoolloopbanen

Diversiteit, hoger onderwijs, interculturaliteit, kansenongelijkheid, secundair onderwijs, schoolloopbanen 1. Referentie Referentie Duquet, N., Glorieux, I., Laurijssen, I. & Van Dorsselaer, Y. (2006). Wit krijt schrijft beter. Schoolloopbanen van allochtone jongeren in beeld. Antwerpen Apeldoorn: Garant. Taal

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Administratieve inschrijving SCHOOLJAAR 2012-2013

Administratieve inschrijving SCHOOLJAAR 2012-2013 Administratieve inschrijving SCHOOLJAAR 2012-2013 Versie 20111116 Naam leerling Voornaam leerling Geboortedatum leerling Vorige school KLAS WAARVOOR INGESCHREVEN WORDT 1A 3EC4 4EC4 5EMT 3BE 3H 1La 3EC5

Nadere informatie

Een diploma geeft je vleugels!

Een diploma geeft je vleugels! Onderwijs Een diploma geeft je vleugels! VDAB (2004). Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen. 19de longitudinale studie 2002-2003. Brussel. In deze jaarlijkse studie van de VDAB staat de arbeidsmarktsituatie

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen

Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen Modernisering Secundair Onderwijs versterken, verdiepen & verkennen Vlaams Viceminister-president en Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits Waarom? Het goede koesteren en versterken waar nodig! te

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie

Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Resultaten enquête jongerenambassadeurs voor sociale inclusie Datum: 12 november 2013 1 Deelnemers Belangrijk om op te merken in elke communicatie is dat deze enquête peilde bij een 500-tal jongeren over

Nadere informatie

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009.

Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. 1. Referentie Referentie GLORIEUX, I., I. LAURIJSSEN & Y. VAN DORSSELAER, Zwart op wit. De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt. Garant, Antwerpen, 2009. Taal Nederlands ISBN ISSN 9789044124828 Publicatievorm

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie

Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Studieaanbod binnen het studiegebied Fotografie Screening van de studierichtingen in het studiegebied Fotografie in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item

Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Vragenlijst Klastitularis - Eerste leerjaar A of B (schooljaar 2009-2010): overzicht items per schaal Schaal (Dimensie) Items Itemnummer Bron item Integratie - Populariteit (sociale ontwikkeling) heeft

Nadere informatie

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs

Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs Een verkennend onderzoek op de Panelstudie van Belgische Huishoudens Onderzoekers: Steven Groenez Inge Van den Brande Ides Nicaise Projectleiding:

Nadere informatie

Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken!

Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken! Vroegtijdig schoolverlaten vermijden Tijdig aanpakken! Wat leren we van deze getuigenissen? Socio-economische status Gedragsproblemen Negatieve schoolbetrokkenheid Tucht en uitsluiting Schoolse vertraging

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009

Technisch onderwijs West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 West-Vlaanderen Werkt 3, 2009 in West-Vlaanderen dr. Marie Van Looveren sociaaleconomisch beleid, WES Jongeren uit het gewone secundair onderwijs kunnen na de eerste graad kiezen voor één van de volgende

Nadere informatie

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN

STEM monitor 2015 SITUERING DOELSTELLINGEN STEM monitor 2015 SITUERING In het STEM-actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien in een algemene monitoring van het actieplan op basis van een aantal indicatoren. De STEM monitor geeft

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master

Verder studer e n. Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Verder studer e n Zoek de zeven verschillen: bachelor en master Alles over bachelors en masters Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Beleidsdomein Onderwijs Vorming www.hogeronderwijsregister.be Awel,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Vlaanderen

De arbeidsmarkt in Vlaanderen De arbeidsmarkt in Vlaanderen DEEL 3 JONGEREN OP ZOEK NAAR WERK SONAR Jaarreeks 2001 DEEL 1 ICT en werkgelegenheid DEEL 2 Steden aan het werk DEEL 3 Jongeren op zoek naar werk DEEL 4 Jaarboek INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief

Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Onderwijs en arbeidsmarkt: tweemaal actief Organisation for Economic Coöperation and Development (2002), Education at a Glance. OECD Indicators 2002, OECD Publications, Paris, 382 p. Onderwijs speelt een

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Fact sheet (FS) Succesvol zijn in het onderwijs

Fact sheet (FS) Succesvol zijn in het onderwijs Ina Lodewyckx, Noel Clycq, Ward Nouwen I N D E Z E F A C T S H E E T 1 Onderwijsloopbanen in cijfers 2 Directies en leerkrachten over succes en hindernissen 3 Ouders over de (school)loopbaan van hun kinderen

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-305- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs?

Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Welke routes doorlopen leerlingen in het onderwijs? Wendy Jenje-Heijdel Na het examen in het voortgezet onderwijs staan leerlingen voor de keuze voor vervolgonderwijs. De meest gangbare routes lopen van

Nadere informatie

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON

STEM monitor 2015. 9 juni 2015 RITA DUNON STEM monitor 2015 9 juni 2015 RITA DUNON Doelstellingen STEM-actieplan STEM-actieplan 2012-2020 streeft op middellange termijn naar: Meer starters en afgestudeerden in STEMopleidingen en richtingen die

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting. G. Van Landeghem, M. Goos & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2007 Samenvatting G. Van Landeghem, M. Goos & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer?

Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer? Vernieuwing secundair onderwijs: een facelift of meer? Zeker weten dat je er al ergens van hoorde spreken: de vernieuwing van het secundair onderwijs. Tegen de achtergrond van een samenleving die grondig

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau

BASISONDERWIJS Leerlingen. ALGEMEEN Schoolbevolking. 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs. 2 Evolutie schoolbevolking per onderwijsniveau ALGEMEEN Schoolbevolking 1 Schoolbevolking in het Vlaams onderwijs basisonderwijs (1) Voltijds onderwijs Kleuteronderwijs 271.239 Lager onderwijs 428.036 Totaal 699.275 Secundair onderwijs (1) Voltijds

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX

ANTWOORD. Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 572 van 1 september 2011 van KATHLEEN DECKX Leerlingen BSO Slaagkansen hoger

Nadere informatie

ArbeidsmarktTopic JUNI 2004 nummer 2

ArbeidsmarktTopic JUNI 2004 nummer 2 >> Fatima of Sil, een wereld van verschil Een vergelijkend onderzoek naar de slaagkansen op de arbeidsmarkt tussen etnisch E.U. en allochtone schoolverlaters Jonge werkzoekenden hebben het niet altijd

Nadere informatie

K. Geluykens & J. Van Damme

K. Geluykens & J. Van Damme Een verklaring van de in het secundair onderwijs bereikte eindpositie vanuit de gezinscontext, met bijzondere aandacht voor de eventuele rol van een echtscheiding van de ouders K. Geluykens & J. Van Damme

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid

Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Studieaanbod binnen het studiegebied Maatschappelijke veiligheid Screening van de studierichtingen in het studiegebied Maatschappelijke veiligheid in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Het welbevinden van leerlingen Een vragenlijst

Het welbevinden van leerlingen Een vragenlijst Het welbevinden van leerlingen Een vragenlijst Studiedag SOK Leerlingen en kwaliteitszorg Affligem, 6 december 2013 Dr. Ilse De Volder & Ludo De Lee 1 Inhoud o Bevraging van leerlingen bij EU-inspecties

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor ouders Beste ouder De school neemt vandaag een belangrijke plaats in in het leven van je kind. School en opleiding hebben bovendien een grote

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 Mijn mening is. 1. Het secundair onderwijs moet hervormd worden. o Ja o Neen 2. De schotten tussen de onderwijsvormen ASO BSO KSO TSO moeten worden afgeschaft.

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

Breek taboe omtrent kansarme

Breek taboe omtrent kansarme ITINERA INSTITUTE FLASH Breek taboe omtrent kansarme versus kansrijke diploma s 03 07 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING De Europese leiders hebben een actieplan tegen jeugdwerkloosheid aangekondigd. Uiteraard

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs

Studieaanbod in de eerste graad A-stroom. Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs Studieaanbod in de eerste graad A-stroom Screening van de basisopties in de eerste graad van het voltijds secundair onderwijs juli 2015 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 6 2 Situering... 7 3 Leerlingenaantallen

Nadere informatie

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep

SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29. Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 Auteurs: SONAR-Onderzoeksgroep T SONAR VRAGENLIJST Cohorte 1980_29 A Auteurs: SONAR-Onderzoeksgro Promotor(en): Piet Coppieters, Walter Nonneman, Eddy Omey, Ignace Glorieux,

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen Hasselt Leuven Oostende DOORSTROMING & ORIENTERING

Ronde van Vlaanderen Hasselt Leuven Oostende DOORSTROMING & ORIENTERING Ronde van Vlaanderen Hasselt Leuven Oostende DOORSTROMING & ORIENTERING ONDERZOEKEN HIVA synthese van verschillende onderzoeken uit het verleden - S. GROENEZ Sociale factoren bepalen succes en mislukking

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

Examen commissie secundair onderwijs

Examen commissie secundair onderwijs Examen commissie Haal je diploma op je eigen tempo Alles over de Examencommissie Examencommissie www.ond.vlaanderen.be/secundair/examencommissie Infopunt Vlaamse Overheid elke dag van 9 tot 19 uur tel.

Nadere informatie

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs

Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs 1 Monitor schoolloopbanen voortgezet onderwijs Factsheet oktober 2014 In 2013 heeft O+S in opdracht van de Amsterdamse Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) voor het eerst onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop

Het inschrijvingsrecht in een notendop COC Trierstraat 33 1040 Brussel Het inschrijvingsrecht in een notendop Dat alle leerlingen op school gelijke kansen moeten krijgen, is onbetwistbaar. Het Gelijke Onderwijskansendecreet(GOK-decreet) wil

Nadere informatie

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet

Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Uw ervaringen na 1 jaar M-decreet Heeft u leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door de invoering van het M-decreet in uw klas of school? Is uw rol als ondersteuner gewijzigd omwille van de invoering

Nadere informatie

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg,

Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS. het 7e specialisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg, Vraag nr. 220 van 27 mei 2005 van mevrouw VERA JANS Opleiding verpleegkunde In- en uitstroom Zowel het federaal als het Vlaams sociaal akkoord voorzien in de creatie van bijkomende jobs. Een groot aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat

Hoofdstuk 9 DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER. Barbara Dessein ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT. Kort samengevat DE TRIATLON SECUNDAIR ONDERWIJS, HOGER ONDERWIJS, ARBEIDSMARKT Hoofdstuk 9 Barbara Dessein Kort samengevat In dit hoofdstuk wordt het secundair en hoger onderwijs bestudeerd als aanloop naar de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

VOORTGEZET. lagere school. Beknopte leidraad voor de overstap van de. naar het. onderwijs

VOORTGEZET. lagere school. Beknopte leidraad voor de overstap van de. naar het. onderwijs Beknopte leidraad voor de overstap van de lagere school naar het VOORTGEZET onderwijs Onder de auspiciën van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Agatha-Berchem? Verantw. uitg.: Joël Riguelle

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken

een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken Word Wijs!? een initiatief van GSIW Actiegroep Leren-Werken promotor: de Stap - Studieadviespunt Gent duur project: 1/10/2012 tot 30/9/2013, verlengd met 1 schooljaar 1/10/2013 tot 30/9/2014 1,2 fulltime

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT

ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT ONDERZOEK NAAR SCHOOLVERLATERS SECUNDAIR ONDERWIJS DECEMBER 2012 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN STAD GENT INHOUDSTAFEL DEEL 1: METHODOLOGIE 7 1. Opmaak vragenlijsten 7 2. Populatie, steekproef en respons

Nadere informatie

Advies over voorstellen van nieuwe structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs

Advies over voorstellen van nieuwe structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs Raad Secundair Onderwijs JVR / 28 februari 2012 RSO-RSO-ADV-008 Advies over voorstellen van nieuwe structuuronderdelen gewoon voltijds secundair onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw

Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Studieaanbod binnen het studiegebied Muziekinstrumentenbouw Screening van de studierichtingen in het studiegebied Muziekinstrumentenbouw in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting. G. Van Landeghem & J.

Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting. G. Van Landeghem & J. Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom tot 2008 Samenvatting G. Van Landeghem & J. Van Damme Vroege schoolverlaters in Vlaanderen Evolutie T van de ongekwalificeerde

Nadere informatie

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen

Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Algemene Raad PCA / 26 januari 2012 AR-AR-ADV-007 Advies over de implementatie van ISCED 2011 in Vlaanderen Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be

Nadere informatie

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen 2015. Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Kiezen voor TSO, it makes Se-n-Se Provincie Antwerpen Onderzoek naar de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Alle schoolverlaters van 2013 worden 1 jaar lang gevolgd (tot en met juni 2014) Succes wordt

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs

Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Genderspecifieke studiekeuze in het hoger onderwijs Ilse Laurijssen & Ignace Glorieux Onderzoeksgroep TOR - Vrije Universiteit Brussel Studiedag SSL: 'Hoger onderwijs: kiezen en winnen? X www.steunpuntssl.be

Nadere informatie

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN

Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Volwaardige POSTSECUNDAIRE DAGOPLEIDINGEN Je wil een nieuwe uitdaging direct na je secundaire opleiding? Je studeert aan het hoger onderwijs en kiest resoluut voor verandering? Kies voor een voedingsberoep!

Nadere informatie

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs

Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Studievoortgang in het voortgezet onderwijs Lieke Stroucken 1. Leerlingen naar herkomstgroepering en aantal kinderen in het huishouden, brugklascohort 2004/ 05 Leerlingen uit éénoudergezinnen en niet-westers

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders

Kiezen na de basisschool. Informatie avond voor ouders Kiezen na de basisschool Informatie avond voor ouders Leren kiezen Het secundair onderwijs Een keuze maken Leren Kiezen Kiezen doe je dagelijks Kiezen voor iets, betekent ook afstand doen van iets BEWUST

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek

Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Studieaanbod binnen het studiegebied Optiek Screening van de studierichtingen in het studiegebied Optiek in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding... 4 1 Beeld van het studiegebied...

Nadere informatie

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008

Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/2008 Hoe ver is de lat voor taal opgeschoven? Stand van zaken talenbeleid basis- en secundair onderwijs Bijlage bij persbericht 16/12/28 Met de talenbeleidsnota De lat hoog voor talen. Goed voor de sterken,

Nadere informatie

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be

RAPPORT ONTHAALONDERWIJS. 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN. www.onderwijs.vlaanderen.be 1 RAPPORT ONTHAALONDERWIJS 2012-2013 en 2013-2014 AGODI AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN www.onderwijs.vlaanderen.be COLOFON Eindredactie Veerle Merckaert en Peter Bex AgODi, Secundair Onderwijs Scholen

Nadere informatie

Profiel en ervaring van de deelnemers aan de Examencommissie en het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen

Profiel en ervaring van de deelnemers aan de Examencommissie en het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen Thema s en beleid Tweedekansonderwijs / 1 Profiel en ervaring van de deelnemers aan de Examencommissie en het Tweedekansonderwijs in Vlaanderen Ignace Glorieux, Ryfka Heyman, Marc Jegers en Maaike Taelman

Nadere informatie

Kwaliteit en kansen voor elke leerling

Kwaliteit en kansen voor elke leerling Kwaliteit en kansen voor elke leerling Voorstel van de Commissie Monard St.A.M. 21 oktober 2009 Hilde Meysman Vooraf perspectief aanpak 1. Krijtlijnen voor de vernieuwing Het Vlaams secundair onderwijs

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs

Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Schoolloopbanen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs Amsterdamse leerlingen gestart in het VO in 2007/ 08, gevolgd tot in 2013/ 14 Foto: Amsterdams lyceum, fotograaf Edwin van Eis (2009) In opdracht

Nadere informatie

Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken

Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken Studieaanbod binnen het studiegebied Decoratieve technieken Screening van de studierichtingen in het studiegebied Decoratieve technieken in het voltijds secundair onderwijs 23 april 2015 Inhoudstafel Inleiding...

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Onderwijssystemen in Europa: Vlaanderen versus Nederland

Onderwijssystemen in Europa: Vlaanderen versus Nederland Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Brussel Specifieke Lerarenopleiding Warmoesberg 26 1000 Brussel slo@hubrussel.be 02 210 16 33 Faculteit Economie & Management Specifieke Lerarenopleiding Toegepast

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 ADMINISTRATIE (7de jaar BSO) Leerlingenprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en

Nadere informatie

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs

De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs De verschillende leerwegen naar een diploma secundair onderwijs Inleiding Waarom een diploma secundair onderwijs behalen? 2 Waarom een diploma SO behalen? Jezelf ontwikkelen Goede basis voor hoger onderwijs

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt

Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt : een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt Harry Bierings en Robert de Vries Direct nadat zij school hadden verlaten, maar ook nog vier jaar daarna, hebben voortijdig naar verhouding vaak geen baan. Als

Nadere informatie

Leren. w e rken. Perfect te combineren

Leren. w e rken. Perfect te combineren Leren & w e rken Perfect te combineren Alles over leren & werken Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen tel. 02 227 63 93 www.syntravlaanderen.be Alles over leertijd www.leertijd.be

Nadere informatie

Welk secundair onderwijs voor de 21 ste eeuw?

Welk secundair onderwijs voor de 21 ste eeuw? Welk secundair onderwijs voor de 21 ste eeuw? GO! Dag van het secundair onderwijs Brussel, 6/2/2015 Ides Nicaise KU Leuven (HIVA / PPW) Een midlife crisis? SO van jaren 1950-60 Select publiek Industriële

Nadere informatie

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken

Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Het Vlaamse secundair onderwijs internationaal vergeleken Jeroen Lavrijsen Doctoraatsonderzoeker, HIVA - KU Leuven www.steunpuntssl.be Structuur secundair onderwijs Focus op twee kenmerken van het secundair

Nadere informatie

Misschien hebt of had u reeds een of meerdere kinderen in onze lagere school of misschien hebt u voor het eerst een kind in de lagere school.

Misschien hebt of had u reeds een of meerdere kinderen in onze lagere school of misschien hebt u voor het eerst een kind in de lagere school. Geachte, Misschien gaat uw kind nu nog naar de kleuterschool en zet het volgend schooljaar de stap naar de lagere school, misschien volgt uw kind nu reeds lager onderwijs maar moet het noodgedwongen van

Nadere informatie

Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard

Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard Beleid rond vroegtijdig schoolverlaten is de investering waard Leuven Economics of Education Research, KU Leuven feb.kuleuven.be/leer Top Institute for Evidence Based Education Research, Maastricht University

Nadere informatie