De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in"

Transcriptie

1 Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van Vree Projectnummer: B3926 Zoetermeer, 5 oktober 2011

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksvragen Uitvoering 5 2 Motievenmatrix De Motievenmatrix Wat valt op in de matrix? 8 3 Motieven zorgverzekeraar Ja, ik wil Nee, ik wil niet Conclusie 17 4 Motieven gemeenten Ja, ik wil Nee, ik wil niet Conclusie 23 5 Overkoepelende conclusie Welke motieven delen zorgverzekeraars en gemeenten? Waar lopen de motieven uiteen? Welke drempels ondervinden de partijen? 26 3

4 4

5 1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste paragraaf de onderzoeksvragen die aan het onderzoek ten grondslag liggen. De tweede paragraaf behandelt de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Tot slot is in de derde paragraaf een leeswijzer opgenomen. 1.1 Onderzoeksvragen In opdracht van het ministerie van VWS heeft Research voor Beleid een quick scan uitgevoerd naar gezamenlijke initiatieven van gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie. De scan bestaat uit twee delen. In de eerste fase van het project zijn samenwerkingsprojecten op het gebied van preventie geïnventariseerd. De onderzoeksvraag van deze inventarisatie is: Wat is de stand van zaken van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het terrein van preventie? Na deze inventarisatie is de onderzoeksvraag bijgesteld. Op grond van de resultaten is besloten het onderzoek te richten op motieven voor samenwerking. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag voor de tweede fase van de quick scan: Wat zijn motieven voor gemeenten en zorgverzekeraars om een samenwerking op het terrein van preventie wel of niet aan te gaan? In de volgende paragraaf beschrijven we hoe het onderzoek is uitgevoerd. 1.2 Uitvoering Het onderzoek bestaat uit twee fasen met elk een eigen verslaglegging. Eerste fase: Inventarisatie projecten Om zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden te achterhalen hebben we in de eerste fase van de inventarisatie contact opgenomen met VWS (directie Zorgverzekeringen), Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, College voor Zorgverzekeringen, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Verbond van Verzekeraars. Aan deze respondenten is gevraagd naar samenwerkingsverbanden en/of naar contactpersonen om achter mogelijke samenwerkingsprojecten te komen. Daarnaast zijn via een internet search samenwerkingsverbanden achterhaald. De resultaten van deze eerste fase zijn beschreven in een tussennotitie 1. 1 Klaveren, S.M. van, F.M. van Vree, (2011) Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Inventarisatie - Tussennotitie, Research voor Beleid: Zoetermeer. 5

6 Tweede fase: Inventarisatie motieven Om de motieven van gemeenten en zorgverzekeraars voor eventuele samenwerking in kaart te brengen hebben we allereerst op grond van enkele convenanten argumenten geïnventariseerd. Op basis daarvan is een checklist voor de telefonische interviews opgesteld. Vervolgens hebben we contact opgenomen met tal van gemeenten en zorgverzekeraars. Dit heeft geleid tot interviews met 7 gemeenten en 5 zorgverzekeraars (d.w.z. in totaal 12 interviews 1 ) 2. Uit de interviews zijn de motieven gedestilleerd en in een zogenoemde motievenmatrix opgenomen. Tijdens de telefonische interviewronde vielen een aantal zaken op: Bij gemeenten maar vooral zorgverzekeraars was het lastig om de juiste persoon aan de lijn te krijgen. Kleine zorgverzekeraars (gericht op specifieke doelgroepen) verbonden al snel door met het moederbedrijf. De motieven van zorgverzekeraars voor samenwerking zijn verkregen bij drie grote maatschappijen en twee regionale zorgverzekeraars. We hebben alleen gesproken met zorgverzekeraars die wel met gemeenten samenwerken op het terrein van preventie en niet zorgverzekeraars die dit niet doen. Om toch inzicht te krijgen in motieven om geen samenwerking aan te gaan, hebben we de zorgverzekeraars gevraagd naar criteria die aan samenwerkingsprojecten worden gesteld. Deze criteria zijn in de matrix opgenomen als motieven om (in een specifiek geval) geen samenwerking aan te gaan. Bij gemeenten viel op dat zij interesse hebben in samenwerking met zorgverzekeraars op het terrein van preventie, maar dat deze samenwerking om verschillende redenen niet tot stand komt. Deze medewerkers hebben motieven vóór dergelijke samenwerking genoemd, evenals drempels in het tot stand brengen ervan. Zowel bij één gemeente als één zorgverzekeraar is gemeld dat er sprake is van een goede onderlinge samenwerking maar dat er geen samenwerking is op het gebied van preventie. De implicaties hiervan voor de Motievenmatrix staan beschreven in 2.2. De motievenmatrix zoals deze in het volgende hoofdstuk wordt gepresenteerd, is tot stand gekomen op basis van een beperkt aantal interviews. De matrix geeft daarmee geen representatief beeld van de frequentie waarmee bepaalde argumenten in het veld voorkomen. Wel biedt het inzicht in de variatie aan argumenten rondom en beleving van de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. 1 Met de opdrachtgever was oorspronkelijk afgesproken om 4 gemeenten en 4 verzekeraars te bellen. 2 Er is gesproken met vertegenwoordigers van de verzekeraars Menzis, UVIT, Zorg&Zekerheid, Achmea/Agis/Zilveren Kruis en Salland verzekeringen. De volgende gemeenten hebben aan de quick scan bijgedragen: Amersfoort, Delft, Deventer, Emmen, Haarlem, Leiden en Peel en Maas. 6

7 2 Motievenmatrix In dit hoofdstuk presenteren we de motievenmatrix. De eerste paragraaf toont de matrix. De tweede paragraaf gaat in op enkele opvallende zaken. 2.1 De Motievenmatrix De Motievenmatrix is opgebouwd uit vier vakken. Aan de linkerzijde zijn zowel voor de zorgverzekeraars als gemeenten motieven opgenomen om de samenwerking op het gebied van preventie aan te gaan, ofwel Ja, ik wil. Beide partijen zijn goed in staat om hier (een aantal) motieven voor te noemen. Aan de rechterzijde van de matrix zijn voor beide partijen redenen genoemd waarom deze samenwerking niet aantrekkelijk of wenselijk is. Ook zijn drempels opgenomen die de totstandkoming van de samenwerking belemmeren. Formeel gezien is gaat het hier dus om Nee, ik wil of kan niet, in de matrix hebben we dit om de eenheid te bewaren - verkort opgenomen: Nee, ik wil niet Research voor Beleid,

8 2.2 Wat valt op in de matrix? Veel argumenten vóór samenwerking In de motievenmatrix zijn veel argumenten opgenomen waarom zorgverzekeraars en gemeenten met elkaar aan de slag willen (op het terrein van preventie). Wanneer er samenwerking bestaat, weet men daar tal van motieven voor te geven. De andere helft van de matrix, daar waar samenwerking niet tot stand komt, is echter minder gevuld met motieven. Het grote aantal positieve motieven wekt de indruk dat er veel samenwerkingsprojecten tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie zijn. Uit de eerdere inventarisatie van samenwerkingsprojecten blijkt echter dat deze samenwerking in de praktijk maar mondjesmaat wordt gerealiseerd 12. Hoe kan dit? maar er zijn drempels die de totstandkoming van projecten belemmeren Er zijn meerdere redenen waarom de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars niet (of moeizaam) tot stand komt. In de navolgende hoofdstukken komen deze aan de orde. Voor nu is het belangrijk te melden dat het opvallend is dat we niet hebben gesproken met een zorgverzekeraar die tot nog toe niet samenwerkt met gemeenten. Alle zorgverzekeraars melden (vanuit commerciële motieven) de positieve kanten van de samenwerking met gemeenten, al stellen zij wel dat er om bedrijfseconomische redenen grenzen zijn aan de mogelijkheden tot samenwerking. Deze grenzen zijn rechtsboven in de matrix genoemd. Aan de kant van gemeenten geldt dat zij (graag) willen samenwerken met een zorgverzekeraar op het gebied van preventie, maar dat de samenwerking niet of moeizaam tot stand. Deze drempels zijn rechtsonder in de matrix weergegeven 3. vooral op het terrein van gezondheidsbevordering. Tijdens de telefonische interviewronde meldde zowel een zorgverzekeraar als een gemeente dat er een goede onderlinge samenwerking is, maar níet op het terrein van preventie. De vraag hierbij is echter wat men onder preventie verstaat. Staat preventie alleen voor gezondheidsbevorderende activiteiten of ook voor projecten gericht op het bewerkstelligen van een goede aansluiting tussen het aanbod vanuit de Wmo, de ZVW en de AWBZ. Zonder ons te mengen in het preventiedebat, is het belangrijk om deze tweedeling in samenwerking op ons netvlies te houden bij het bestuderen van de motievenmatrix. Klaarblijkelijk gelden er andere (en vooral ook meer) drempels waar het gaat om projecten gericht op gezondheidsbevordering dan bij samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars in den brede (het snijvlak van Wmo, AWBZ en ZVW). Ook wijst dit er mogelijk op dat in de interviews met gemeenten de samenwerking met het zorgkantoor én de zorgverzekeraar (ten dele) door elkaar heen liepen. 1 Klaveren, S.M., van, F.M. van Vree (2011), Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars, inventarisatie, tussennotitie, Zoetermeer: Research voor Beleid. 2 Belangrijke kanttekening is dat preventieprojecten waarbij de zorgverzekeraar samenwerkt met de GGD niet in de inventarisatie zijn betrokken. Alleen projecten die vanuit de beleidsafdeling zijn geïnitieerd zijn in de inventarisatie opgenomen. 3 Deze drempels worden nader toegelicht in de volgende hoofdstukken. De door zorgverzekeraars ervaren drempels komen aan de orde in 3.2 en de door gemeenten ervaren drempels in

9 Landelijk beleid klinkt door in motieven Tot slot is opvallend aan de matrix dat het landelijke beleid op het gebied van publieke gezondheid doorklinkt in de thema s die aan de orde worden gesteld. Wijkgericht werken, vraaggestuurd aanbod en kwaliteit van zorg komen bijvoorbeeld aan bod. Mogelijk speelt hierbij mee dat (aan de linkerzijde van de matrix) veel sociaal en politiek correcte antwoorden zijn gegeven. De matrix maakt ook veel gehoorde drempels aangaande de samenwerking zichtbaar, namelijk het weglekeffect en de onbekendheid met elkaar. Bij deze rechterkant van de matrix speelt de beeldvorming een belangrijke rol: gaat het om reële of ervaren drempels? 9

10 10

11 3 Motieven zorgverzekeraar Dit hoofdstuk behandelt de motieven van zorgverzekeraars ten aanzien van samenwerking met gemeenten op het terrein van preventie. De eerste paragraaf gaat in op de positieve motieven, de tweede paragraaf schetst redenen om een dergelijke samenwerking niet aan te gaan. Het hoofdstuk sluit af met conclusies. 3.1 Ja, ik wil In onderstaand figuur staan de argumenten van zorgverzekeraars voor samenwerking met gemeenten op het terrein van preventie. Dit figuur is gebaseerd op de door zorgverzekeraars genoemde motieven voor een dergelijke samenwerking. Onder het figuur volgt per onderwerp een beknopte uitleg. Research voor Beleid, 2011 Urgentie: De oplopende zorgkosten, het krapper wordende arbeidspotentieel, het toenemend aantal chronisch zieken en ouderen en een veranderende levensstijl noodzaken preventieve maatregelen om de toekomst van de gezondheidszorg veilig te stellen. Preventieactiviteiten helpen de zorgvraag af te remmen. Door samen te werken met gemeenten is het mogelijk om een krachtige mix van preventieactiviteiten in te zetten. Stelselwijzigingen: Door de overheveling van begeleiding en dagbesteding (en de opheffing van zorgkantoren) komen de taken van gemeenten en zorgverzekeraars steeds dichter bij elkaar te liggen, waardoor de meerwaarde van samenwerking tussen beide partijen toeneemt. Wijkaanpak: Zorg en welzijn dient primair vorm te krijgen in wijk of buurt met een prominente rol voor de eerstelijnszorg. Om een dergelijke wijkgerichte aanpak van de grond te krijgen is samenwerking met gemeenten noodzakelijk. 11

12 Kostenbeheersing: Zorgverzekeraars zien samenwerking op het gebied van preventie ook als mogelijkheid om zorgkosten en daarmee ook de premies beheersbaar te houden. Dit geldt specifiek voor het voorkomen en beperken van (chronische) aandoeningen. Betaalbare zorg: Het is een uitdaging voor zorgverzekeraars en gemeenten om bij een toenemende zorgvraag en een afname van de beschikbare middelen te zorgen voor voldoende aanbod. Dit spanningsveld maakt het belangrijk om op de raakvlakken de zorg zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Kwaliteit: De samenwerking met gemeenten maakt het mogelijk om een samenhangend en meer vraaggericht aanbod te creëren en zo meer kwaliteit te bieden aan onze verzekerden. Samenhang: Door de cure en de care gezamenlijk in te richten als zorgverzekeraar en gemeente is het mogelijk om een betere analyse van de problematiek maken en de inkoop van voorzieningen op elkaar afstemmen. Zo kan een meer samenhangend aanbod worden gecreëerd. Multifactoriële karakter: Gezondheid wordt bepaald door meerdere factoren, waardoor activiteiten op één levensterrein onvoldoende resultaat boeken. Klantwaarde: Een goede gezondheid draagt bij aan het levensgeluk van mensen. Preventie kan de gezondheid verbeteren en zo het levensgeluk van mensen positief beïnvloeden. De samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten op het gebied van preventie biedt mogelijkheden om bij te dragen aan het levensgeluk van mensen. Scheidslijnen aanbod: Enkele zorgverzekeraars vinden het niet wenselijk dat hun verzekerden door de verschillende regimes last hebben van scheidslijnen in het aanbod. Samenwerking met gemeenten zien zij als mogelijkheid om meer vraaggestuurd aanbod te creëren en ervoor te zorgen dat verzekerden de scheidslijnen niet langer ervaren. Maatschappelijke kostenbeheersing: Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is noodzakelijk om de maatschappelijke kosten te kunnen beheersen op het gebied van zorg maar ook op andere terreinen. Als mensen langer gezond blijven, kunnen zij ook langer arbeid verrichten. Verantwoordelijkheid: Zorgverzekeraars hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om activiteiten op het gebied van primaire en geïndiceerde preventie uit te voeren. Gemeenten hebben een taak op het gebied van algemene preventie. Deze vormen van preventie sluiten op elkaar aan. Effectievere zorg: Preventieve activiteiten van gemeenten kunnen het effect van preventieve activiteiten door zorgverzekeraars versterken, wanneer de activiteiten op de verschillende terreinen goed op elkaar zijn afgestemd. SEGV verkleinen: Zorgverzekeraars en gemeenten hebben elkaar nodig bij het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, omdat het verkleinen van deze verschillen alleen mogelijk is door een integrale aanpak. Door samenwerking kunnen zij een betere analyse maken van de problematiek, zorgen voor een meer samenhangend aanbod en 12

13 vindplaatsen in het publieke domein koppelen aan vroegtijdige interventie. Zorgverzekeraars hechten hier belang aan gezien de hoge zorgconsumptie onder mensen met een relatief lage sociaal-economische status. Overlappende doelgroepen: Zorgverzekeraars en gemeenten vinden elkaar doordat zij voor een deel dezelfde doelgroepen bedienen. Meest genoemd zijn ouderen en mensen met een laag sociaal economische status. Beide doelgroepen hebben een relatief hoge zorgconsumptie en maken veelvuldig gebruik van gemeentelijke voorzieningen. Gerichte preventie bij deze doelgroepen levert dan ook bij beide partijen besparingen op. Vraagsturing: Door de cure en de care gezamenlijk in te richten als zorgverzekeraar en gemeente is het mogelijk om meer vanuit de vraag van de burger/verzekerde het aanbod vorm te geven. Meer preventief: Samenwerking met gemeenten biedt zorgverzekeraars de mogelijkheid om meer preventief te werken. Profileren: Samenwerkingsprojecten op het gebied van preventie bieden voor de verzekeraar de mogelijkheid om zich te profileren en zo bestaande verzekerden aan zich te binden en eventueel nieuwe klanten te werven. Kennis en expertise: Zorgverzekeraars hebben kennis en expertise op het gebied van bepaalde doelgroepen en het inkopen van zorg voor deze doelgroepen. Met de stelselwijzigingen vallen deze doelgroepen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zorgverzekeraars kunnen dankzij hun kennis en expertise zorgen voor een zachte landing. Eigenbelang: Zorgverzekeraars steunen gemeenten omdat als de gemeente haar werkzaamheden op het gebied van preventie en welzijn goed uitvoert, dit kosten scheelt in de ZVW. Als de gemeente mantelzorgondersteuning goed op orde heeft, dan scheelt dit de inzet van professionals. Commercieel belang: Verzekeraars kiezen in eerste instantie voor samenwerking met een gemeente die commercieel belangrijk is, omdat zij een hoge dekkingsgraad hebben of zij in die gemeente graag nieuwe klanten willen aanwinnen. Meeste winst: Het aangaan van samenwerkingsprojecten op het gebied van preventie is vooral aantrekkelijk in een regio met een lage score op levensverwachting en tegelijkertijd een hoog marktaandeel. Zorgkantoor: Het opheffen van het zorgkantoor is een reden voor zorgverzekeraars om meer contact te zoeken met gemeenten en te kijken naar mogelijkheden om samen te werken. Betrokkenheid: Door de overhevelingen komen er nieuwe doelgroepen naar de gemeente. De zorgverzekeraar kan de gemeente helpen om te zorgen voor een soepele overgang van deze overheveling. 13

14 Duurzaam: Gemeenten en zorgverzekeraars onderhouden al langere tijd met elkaar contact en breiden de gezamenlijke activiteiten steeds verder uit. Gezondheidsbevorderende activiteiten is één van de mogelijke uitbreidingen. Entree: De samenwerking biedt voor zorgverzekeraars de mogelijkheid om collectieve contracten af te sluiten voor mensen met een uitkering of voor het personeel van een gemeente. 3.2 Nee, ik wil niet In onderstaand figuur staan de argumenten van zorgverzekeraars tegen samenwerking. Dit figuur is opgebouwd door de door zorgverzekeraars genoemde motieven, maar ook door de criteria die zij hanteren bij het aangaan van samenwerkingsverbanden met gemeenten. Daarnaast zijn de motieven en drempels opgenomen die gemeenten hebben genoemd ten aanzien van de zorgverzekeraar. Research voor Beleid, 2011 Weglekeffect: Zorgverzekeraars voeren bij voorkeur geen projecten uit in gemeenten waar zij weinig verzekerden hebben. De achterliggende reden is dat andere zorgverzekeraars dan de baten opstrijken van hun investeringen in de volksgezondheid. Dit ervaren sommige zorgverzekeraars als een perverse prikkel, omdat burgers vooral voor een lage premie kiezen terwijl de investeringen in preventie leiden tot een verhoging van de kosten en daarmee de premie. Tegelijkertijd dalen de kosten bij concurrenten door een lagere zorgconsumptie als gevolg van preventieactiviteiten waardoor deze verzekeraars hun premie kunnen verlagen. Geen belang: Om verschillende redenen hechten zorgverzekeraars geen belang aan gezamenlijke preventieactiviteiten. Genoemde redenen zijn: Taakverdeling: De verzekeraar ziet preventie als taak van de gemeente. Weinig verzekerden: De zorgverzekeraar heeft verzekerden over het hele land en per gemeente te weinig om capaciteit daarvoor vrij te maken. Geen SEGV: Preventie is niet noodzakelijk want er zijn in de gemeente geen grote sociaal economische gezondheidsverschillen. 14

15 Geen prioriteit: De verzekeraar vindt dat er op andere terreinen meer resultaten geboekt kunnen worden dan door preventieactiviteiten, zoals door het belasten van slechte voeding, tegengaan analfabetisme 1 en aandacht voor een gezonde levensstijl op scholen. Geen structurele financiering: Het ontbreekt bij zorgverzekeraars aan structurele financieringsmogelijkheden voor preventieprojecten, terwijl deze projecten bij voorkeur langdurig worden uitgevoerd. Als ook gemeenten een langdurige financiering niet kunnen garanderen, komt de samenwerking niet tot stand. Niet regionaal: Als zorgverzekeraar werken we regionaal, maar doordat elke wethouder zijn eigen inbreng wil hebben is het lastig om regionaal projecten van de grond te krijgen. Bedrijfseconomisch gezond blijven: Zorgverzekeraars willen wel bijdragen aan preventieactiviteiten maar zien een grens aan het investeren in verzekerden van concullega s en het helpen van kwetsbare groepen. De verzekeraar moet ook bedrijfseconomisch gezond blijven om werkzaamheden te kunnen blijven verrichten. Weinig contact: In vergelijking tot zorgkantoren zijn zorgverzekeraars lokaal minder ingebed. In gemeenten waar zorgverzekeraars weinig verzekerden hebben, hebben zij weinig contact met de gemeente en vergt het opzetten van een project meer inzet dan in gemeenten met een hoge dekkingsgraad. Langdurige trajecten: Preventie is gericht op gedragsverandering. Gedragsverandering komt vaak langzaam tot stand en is niet altijd duurzaam. Zorgverzekeraars kunnen zich naar eigen zeggen - niet op een dergelijke lange termijn oriënteren omdat zij hun boekhouding gezond moeten houden. Bewezen effectief: Zorgverzekeraars zetten eerder in op projecten die bewezen effectief zijn of waarbij tijdens het project een onderzoek wordt uitgevoerd naar de effectiviteit ervan. Zorgverzekeraars zetten de beperkte middelen niet in op projecten waarvan verwacht wordt dat de gewenste doelen er niet mee worden bereikt, d.w.z. geen gezondheidswinst wordt behaald. Politieke wisselvalligheid: Preventie vergt een lange termijn aanpak. Het is echter lastig om met gemeenten een lange termijn aanpak vast te stellen, omdat de politieke voorkeuren van gemeenten (te) snel veranderen. Versnipperd veld: In het werkgebied van de zorgverzekeraars zijn tal van gemeenten die elk hun eigen organisatie-indeling, verantwoordelijkheidsverdeling en beleid kennen. GGDen worden niet altijd door de gemeente aangestuurd, maar hebben soms hun eigen agenda. Ook de ROS werken met een eigen agenda aan hun voortbestaan. Deze versnippering maakt het voor een zorgverzekeraar tijdrovend om projecten aan te gaan. 1 Door het tegengaan van analfabetisme worden mensen in staat gesteld om bijvoorbeeld de gebruiksaanwijzingen bij hun medicatie te lezen en de gesprekken met hun huisarts/dokter beter te volgen. 15

16 Capaciteit: Zorgverzekeraars hebben een beperkte capaciteit die wordt ingezet voor het bewerkstelligen van samenwerking met gemeenten. Door het grote aantal gemeenten, het versnipperde veld, de onbekendheid met elkaar staat de capaciteit onder druk en kan slechts met een beperkt aantal gemeenten samenwerking worden aangegaan. Gemeentelijke bezuinigingen: Door de bezuinigingen hebben gemeenten minder middelen. Zonder een financiële inbreng van de gemeente gaan sommige zorgverzekeraars echter geen samenwerking op het gebied van preventie aan. Niet kostenverlagend: Preventie levert geen baten op voor de zorgverzekeraar. Het is niet bewezen dat preventieactiviteiten leidt tot lagere kosten voor de zorgverzekeraar. Geen grootschalige inzet: Zorgverzekeraar kiest niet voor grootschalige en dure interventies, maar alleen voor kleine praktische op gezondheidswinst gerichte projecten. Kennisgebrek: Gemeenten hebben weinig weet van de AWBZ en de ZVW. Dit belemmert (aanvankelijk) de samenwerking en het vinden van mogelijkheden tot samenwerking. Bij gemeenten is vaak niet bekend dat vroege interventie verzekerde zorg is en dat de toeleiding tot deze zorg vanuit het publieke domein van belang is. Veel gemeenten zijn er echter niet op toegerust om deze taak op zich te nemen. Twee werelden: Preventieprojecten zijn vaak gericht op mensen met een lage sociaaleconomische status en een multiculturele achtergrond, terwijl de projecten worden bedacht door blanke hoogopgeleiden. Het is de vraag of zorgverzekeraars weten hoe zij daarmee om moeten gaan. Profilering: Zorgverzekeraar financiert alleen samenwerkingsprojecten (op het terrein van preventie) als de gemeente akkoord gaat dat de verzekeraar het project mag gebruiken in marketinguitingen. Geen draagvlak: Zorgverzekeraar financiert alleen samenwerkingsprojecten als er draagvlak is onder meerdere partijen (gemeente, GGD, zorgaanbieders), omdat het project anders geen kans van slagen heeft. 16

17 3.3 Conclusie Uit de motieven van zorgverzekeraars blijkt dat zij duidelijke argumenten hebben om (in bepaalde gevallen) een samenwerking aan te gaan met gemeenten (op het terrein van preventie). Dat dergelijke projecten in de praktijk echter mondjesmaat tot stand komen, komt voort uit hun beperkte mogelijkheden. Samenwerkingsprojecten vergen een hoge tijdsinvestering door het diffuse gemeentelijke landschap, de noodzaak elkaar als partijen te leren kennen, de zoektocht naar gezamenlijke belangen, etc. Dit maakt dat verzekeraars keuzen moeten maken en zij heel gericht in bepaalde gemeenten wel een samenwerking opbouwen en in andere niet. Sturend daarbij is de perverse prikkel (het weglekeffect) die zorgverzekeraars ervaren in gemeenten waar zij een relatief lage dekkingsgraad hebben: investeren in gezondheidsbevordering levert hier (volgens deze maatschappijen) baten op voor andere verzekeraars die dat op hun beurt kunnen gebruiken voor het verlagen van de premie en zo aantrekkelijker worden voor de burger. Specifiek op het terrein van gezondheidsbevordering speelt verder dat zorgverzekeraars vanuit kosteneffectiviteit willen investeren in bewezen effectieve methoden en daar een lacune vinden. Er zijn tal van methoden, maar slechts weinig daarvan zijn (wetenschappelijk) onderbouwd. Concluderend kunnen we stellen dat zorgverzekeraars de samenwerking met gemeenten vooral interessant vinden waar het gaat om het afstemmen van de zorg op het snijvlak van de AWBZ, ZVW en de Wmo en minder snel kiezen voor samenwerking op het terrein van de gezondheidsbevordering. 17

18 18

19 4 Motieven gemeenten Dit hoofdstuk behandelt de motieven van gemeenten ten aanzien van samenwerking met zorgverzekeraars op het terrein van preventie. De eerste paragraaf gaat in op de positieve motieven, de tweede paragraaf schetst voornamelijk redenen waarom het gemeenten niet lukt om de gewenste samenwerking tot stand te brengen. Het hoofdstuk sluit af met conclusies. 4.1 Ja, ik wil In onderstaand figuur staan de argumenten van gemeenten om een samenwerking met zorgverzekeraars op het terrein van preventie aan te gaan. Dit figuur is gebaseerd op de door gemeenten genoemde motieven voor een dergelijke samenwerking. Onder het figuur volgt per onderwerp een uitleg. Research voor Beleid, 2011 Urgentie: De oplopende zorgkosten, het krapper wordende arbeidspotentieel, het toenemend aantal chronisch zieken en ouderen en een veranderende levensstijl noodzaken preventieve maatregelen om de toekomst van de gezondheidszorg veilig te stellen. Preventieactiviteiten helpen de zorgvraag af te remmen. Door samen te werken met gemeenten is het mogelijk om een krachtige mix van preventieactiviteiten in te zetten. SEGV verkleinen: Gemeenten en zorgverzekeraars hebben elkaar nodig bij het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen, omdat het verkleinen van deze verschillen alleen mogelijk is door een integrale aanpak. Door samenwerking kunnen zij een betere analyse maken van de problematiek, zorgen voor een meer samenhangend aanbod en vindplaatsen in het publieke domein koppelen aan vroegtijdige interventie. Gemeenten hechten hier belang aan omdat mensen met een relatief lage sociaal-economische status veelvuldig gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen. 19

20 Collegeprioriteit: Bij steeds meer gemeenten komt preventie hoger op de agenda te staan. Hierdoor kan er meer tijd worden besteed aan het tot stand brengen van samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten en kan de gemeente ook middelen investeren in dergelijke samenwerkingsprojecten. Duurzaam: Gemeenten en zorgverzekeraars onderhouden al langere tijd met elkaar contact en breiden de gezamenlijke activiteiten steeds verder uit. Gezondheidsbevorderende activiteiten is één van de mogelijke uitbreidingen. Samenhang: Door de cure en de care gezamenlijk in te richten als zorgverzekeraar en gemeente is het mogelijk om een betere analyse van de problematiek maken en de inkoop van voorzieningen op elkaar afstemmen. Zo kan een meer samenhangend aanbod worden gecreëerd. Stelselwijzigingen: Door de overheveling van begeleiding en dagbesteding (en de opheffing van zorgkantoren) komen de taken van gemeenten en zorgverzekeraars steeds dichter bij elkaar te liggen, waardoor de meerwaarde van samenwerking tussen beide partijen toeneemt. Vraagsturing: Door de cure en de care gezamenlijk in te richten als zorgverzekeraar en gemeente is het mogelijk om meer vanuit de vraag van de burger/verzekerde het aanbod vorm te geven. Gedeeld belang: De gemeente en zorgverzekeraar hebben baat bij gezonde mensen. De kosten van uitval uit de samenleving gaan dan omlaag (gunstig voor gemeente) en ook de kosten van de zorgconsumptie in de eerste lijn (gunstig voor zorgverzekeraars). In het verlengde hebben beide partijen ook een taak op het gebied van preventie. Effectief: De door de gemeente uitgevoerde algemene preventieactiviteiten zijn soms niet efficiënt genoeg. Samenwerking met zorgverzekeraar is dan nodig om algemene en selectieve preventie te verbinden en zo tot meer efficiëntie te komen. Eerstelijn noodzakelijk: De gemeente ziet de inzet van de eerstelijn als essentieel bij preventie, maar deze samenwerking komt niet makkelijk op gang. De inzet van de zorgverzekeraar is wenselijk omdat deze kan sturen in de eerstelijn. Integraal beleid: Om preventie daadwerkelijk vorm te kunnen geven, is integraal beleid, een systeemaanpak en het opzetten van ketensamenwerking belangrijk. Kostenbeheersing: In een tijd waarin gemeenten meer moeten doen met minder is samenwerking van belang om de inzet van de verschillende partijen te kunnen benutten. De samenwerking met zorgverzekeraars maakt daar deel van uit. Wijkaanpak: Zorg en welzijn dient primair vorm te krijgen in wijk of buurt met een prominente rol voor de eerstelijnszorg. Om een dergelijke wijkgerichte aanpak van de grond te krijgen is samenwerking met zorgverzekeraars wenselijk omdat zij kunnen sturen in de eerstelijn. 20

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg

Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg Stappenplan realiseren structurele financiering innovatieve ouderenzorg introductie Marc Soeters Gerrold Verhoeks Samenvatting Inleiding Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) heeft de start van tal

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren?

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Tijdens de begrotingsbehandeling in december 2012 is besloten om een Nationaal Preventieplan te ontwikkelen. Op 10 april 2013

Nadere informatie

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk Inspiratiedagen Gezonde Wijk: bestuurlijke ontmoeting Afspraken G4 Rijk (VWS WWI) Gegeven de gezondheidsproblematiek in aandachtswijken: De inwoners

Nadere informatie

Samen voor gezondheidswinst

Samen voor gezondheidswinst Samen voor gezondheidswinst Preventie en de gemeentepolis 3 november 2016 Studiedag Gezondin ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN Even kort over onszelf Maarten Broekema innovatie en samenwerking

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Achtergronden en motieven bij wachten op een pgb Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. L. Boer drs. M. Hollander Projectnummer: B3811 Zoetermeer, 16 december 2010 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014

Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden. 16 juni 2014 Duurzame Zorg en Ondersteuning (en Welzijn) in de Buurt Haaglanden 16 juni 2014 Initiatiefgroep Transmurale Zorg Den Haag e.o. Lijn 1 Elzha GGD Haaglanden Zorgscala Woonservicewijken / Hulsebosch Advies

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

_ìáíéå=çé=öéä~~åçé=é~çéåk=^çîáéë=çîéê=áåíéêëéåíçê~~ä=öéòçåçj ÜÉáÇëÄÉäÉáÇ= S=

_ìáíéå=çé=öéä~~åçé=é~çéåk=^çîáéë=çîéê=áåíéêëéåíçê~~ä=öéòçåçj ÜÉáÇëÄÉäÉáÇ= S= p~ãéåî~ííáåö= sééä=â~åëéå=îççê=öéòçåçüéáçëïáåëí=ääáàîéå=çåäéåìí= Wat voor individuen geldt, geldt ook voor de Nederlandse bevolking als geheel: je kunt behoorlijk gezond zijn, en toch weten dat het nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje.

Ik word verantwoordelijk geacht voor de AWBZ en daarom krijg ik veel van de kritiek op mijn bordje. Directie Voorlichting en Communicatie Parnassusplein 5 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag T 070 340 79 11 T 070 340 60 00 F 070 340 62 92 Hebt u 's avonds of in het weekend dringend een voorlichter nodig,

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: Patiëntenfederatie NPCF presenteert visie zorg voor lange termijn 16 mei 2012 De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars.

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Tips bij financierings- en samenwerkingsvraagstukken ROS adviseurs

Nadere informatie

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014

Van goede zorg verzekerd. Zorgverzekering. Oegstgeest 27 september 2014 1 Van goede zorg verzekerd Zorgverzekering Oegstgeest 27 september 2014 Volksgezondheid Toekomst Verkenningen VTV 2013 Uitgangspunten zorgverzekeraars Zorgverzekeraars: Hanteren solidariteit en voor iedereen

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Aldien Poll Niels van der Vlugt aldien.nl Amsterdam augustus 2015 In opdracht van Care for

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Samen regionale afspraken maken. o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie. Oktober Proces en voorwaarden

Samen regionale afspraken maken. o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie. Oktober Proces en voorwaarden Samen regionale afspraken maken o OWZ o Zorgvernieuwing o Substitutie Oktober 2015 Proces en voorwaarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Rollen van de regiotafel 3. Inrichting van de regiotafel a) Wat is

Nadere informatie

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad

De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad De Wmo Ontwikkelingen en uitdagingen voor de Wmo-raad September 2010 Doel van de Wmo: Participatie Iedereen moet op eigen wijze mee kunnen doen aan de samenleving 2 Kenmerken van de Wmo - De Wmo is gericht

Nadere informatie

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten:

In een brief aan de Kamer heeft de NPCF haar ideeën hierover uiteen gezet. De NPCF richt zich daarbij op vijf speerpunten: De maatregelen die nu in het lente-akkoord staan om te bezuinigen op de zorg, zijn korte termijn maatregelen. Patiëntenfederatie NPCF vindt dat er snel een lange termijn visie nodig is voor de zorg. In

Nadere informatie

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD

Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD Publieke gezondheid en de toekomst van de GGD 10 april 2014 Nationaal Congres Volksgezondheid Aris van Veldhuisen Partner AEF Drie stellingen vooraf GGD s hebben de decentralisatieboot gemist. (Maar: het

Nadere informatie

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014

Chronic, coordinated care for children with overweight and obesity. Versie 1.4 februari 2014 chroniccoordinatedcareforchildrenwith obesitychroniccoordinatedcareforchildr enwithobesitychroniccoordinatedcaref Verkorte versie orchildrenwithobesitychroniccoordinat Positioneringsnota edcareforchildrenwithobesitychronicco

Nadere informatie

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der

2D I! , Algemene Rekenkamer. van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport BEZORGEN. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Binnenhof 4 513 AA Den Haag Staten-Generaal De Voorzitter van de Tweede Kamer der BEZORGEN Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag T 070 344344 F 070 344130 E voorlichting rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 7 november 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Doetinchem, 28 juni 2017

Doetinchem, 28 juni 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.3 ALDUS VASTGESTELD 6 JULI 2017 Regionale beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Te besluiten om: 1. Kennis te nemen van de nota Beleidskaders volksgezondheid 2017-2020 Regiogemeenten

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid

JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Samenwerken met actieve ouderen loont! Peiling naar het lokale ouderenbeleid JURYRAPPORT Van de prijs voor de best presterende gemeente op het gebied van ouderenbeleid Juryrapport Inleiding Het platform

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt' RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Welzijn en zorg Onderwerp: Voortzetting project Zichtbare Schakel Leiden - 'De wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt'

Nadere informatie

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Raadsstuk. De vraagstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Raadsstuk Onderwerp: Wmo voorzieningen: de kanteling van een aanbod- naar een vraaggerichte organisatie. Rapport van het RKC-onderzoek naar de Wmo voorzieningen van de gemeente Haarlem. Reg.nummer: 2013/426163

Nadere informatie

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare

Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niettoewijsbare zorg Regio Arnhem Toelichting Effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg Dit is een toelichting bij het instrument Effectenanalyse

Nadere informatie

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo?

Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Vraag en Antwoord Inhoud Wat is het belangrijkste gevolg van de transitie van begeleiding van AWBZ naar Wmo? Het gaat niet alleen om een transitie ( decentralisatie/ overheveling), maar ook om een transformatie:

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013

ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 ZORGINKOOP DOOR GEMEENTEN PROF. DR. JAN TELGEN ZORGINKOOP MET DE MENSELIJKE MAAT ALMELO, 25 NOVEMBER 2013 AGENDA Attentiepunten Inkopen van zorg Enkele modellen Met voor- en nadelen 2 ATTENTIEPUNTEN 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 942 Rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 Nr. 12 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners Convenant Gezonde School Fryslân Samenwerkingsverband ketenpartners Colofon Auteur: Anneke Meijer GGD Fryslân, Gezonde School Fryslân Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Telefoon: 058 234 70 28 E-mail: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Nadere informatie

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk

De toekomst van de Wmo. De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk De toekomst van de Wmo De visie van Participe op zorg en welzijn in de wijk Nieuw Wmo beleidsplan De gemeente Alphen aan den Rijn staat aan de vooravond van een nieuw Wmo Beleidsplan 2012-2015. Het is

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars hoe organiseer ik dat Dag 1: 7 mei Dag 2: 21 mei Terugkomdag: 20 juni (kantoor Menzis) en 25 juni (kantoor De Friesland) Waarom deze Masterclass Regeerakkoord

Nadere informatie