SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK"

Transcriptie

1 SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

2 SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid, welzijn en participatie is de meest constructieve manier om de gezondheid en leefbaarheid van wijken in een gemeente te verbeteren, hulpvragen op te pakken en de zorgverzekering betaalbaar te houden. Daarbij richten wij ons doelbewust op de wijk als ruimtelijke en natuurlijke eenheid waarbinnen de burger zorg en welzijn als dichtbij ervaart. Vooral bij mensen met een lage sociaal-economische status, chronisch zieken en kwetsbare ouderen is veel winst te behalen. Daarom is Coöperatie VGZ en de daarbij behorende zorgverzekeraars een partner in werken aan de verbetering van de sociaal-economische gezondheid van een stad. Dit is ons op het lijf geschreven. Het klantbelang staat immers altijd voorop. Coöperatie VGZ heeft sinds enige jaren haar focus gericht op deze doelgroepen, omdat we ervan overtuigd zijn dat juist onder die doelgroep de zorgvraag verminderd kan worden. Daarbij richten wij ons doelbewust op wijken. Beter gezegd: op de versterking van de sociale en zorgnetwerken binnen die wijken. Deze benadering is onder zorgverzekeraars uniek. Een wijknetwerk richt zich op de behoeften van wijkbewoners, en heeft als doel de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van wonen, welzijn en zorg in de wijk te verbeteren. Het hart van een wijknetwerk wordt gevormd door een multidisciplinair wijkteam dat de schakel is tussen het sociale netwerk en het zorgnetwerk. Ons concept voor een wijkaanpak is zich inmiddels in de praktijk aan het bewijzen. Wij passen deze wijkgerichte benadering al in verschillende pilots toe zoals in de gemeenten Nijmegen, Den Bosch, Gouda, Medemblik, Venlo en Rotterdam. Coöperatie VGZ beoogt dit concept verder door te ontwikkelen en vervolgens uit te rollen in 20 andere gemeenten.

3 ONZE VISIE MAAK DE VERBINDING TUSSEN ZORG EN WELZIJN Wij willen in samenwerking met gemeenten mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te leven. Om dat te bereiken, moet er zowel een goed sociaal netwerk als een goed zorgnetwerk zijn, zo dicht mogelijk om mensen heen (figuur 1). Als de cirkel van de sociale omgeving en van de alledaagse zorg dicht tegen elkaar aan liggen, is er samenhang tussen welzijns ondersteuning (bijvoorbeeld zelf- en mantelzorgondersteuning, dagbesteding, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, jongerenwerk) en zorg (zoals eerstelijnszorg, jeugdzorg, ambulante gehandicaptenzorg en thuiszorg). Figuur 1: cirkels van zorg

4 De verbinding tussen zorg en welzijn is van cruciaal belang om de leefkwaliteit van mensen te verbeteren, om hen waar mogelijk te activeren en hen waar nodig passende zorg te bieden. Om die verbinding te leggen, zijn wijknetwerken nodig: netwerken waarin het sociale netwerk en het zorgnetwerk in een wijk met elkaar worden verbonden. Wij willen samen met gemeenten het voortouw nemen om de sociale en zorgnetwerken in wijken met elkaar te verbinden en te versterken. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het sociale netwerk, Coöperatie VGZ voor het zorgnetwerk. De twee netwerken samen spelen een belangrijke rol bij de verbetering van de gezondheid en leefbaarheid van wijken, en kunnen een groot verschil maken. Als zorgverzekeraar hebben wij onze focus doelbewust gericht op wijken waar sociale minima, chronisch zieken, mensen met een beperking (lichamelijk en geestelijk) en kwetsbare ouderen ruim vertegenwoordigd zijn. Want in die wijken is veel winst te behalen. Het hart van een wijknetwerk bestaat uit het wijkteam: een multidisciplinair team gericht op zorg, welzijn en wonen (zie figuur 2). Geen organisatie op zichzelf, maar de schakel tussen het sociale en zorgnetwerk. Een team waarbinnen verschillende dienstverleners, zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen, MEEen ouderenadviseurs, met elkaar overleggen en samenwerken. De grootte en samenstelling zijn afhankelijk van de kenmerken van de betreffende wijk. Figuur 2: de verbinding tussen het sociale en het zorgnetwerk Doelstellingen Coöperatie VGZ wil samen met gemeenten wijknetwerken realiseren, om de volgende doelstellingen te bereiken: 1. Betere toegankelijkheid, hogere kwaliteit van zorg en welzijn Door zorg en welzijn beter te coördineren en te regisseren, kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, worden ze snel en adequaat geholpen en worden mantelzorgers ondersteund. 2. Betere kwaliteit van leven Elke wijk krijgt een aanbod van zorg en welzijn op maat. Mensen houden zelf de regie over hun gezondheid, leren hun eigen situatie managen, behalen gezondheidswinst en kunnen daardoor beter meedoen in de samenleving en langer zelfstandig blijven wonen. 3. Betere doelmatigheid van zorg en welzijn Als de gezondheid van mensen verbetert, dalen de kosten van de zorg. Door de schotten tussen Wmo, Zvw en AWBZ weg te nemen, kan passende zorg of hulp worden georganiseerd. Waar mogelijk wordt tweedelijnszorg vervangen door eerstelijnszorg, en eerstelijns zorg door hulp vanuit de eigen sociale omgeving. De demografische kenmerken van een wijk zijn bepalend voor het aanbod van zorg en welzijn, dat daardoor doelmatig en doeltreffend is.

5 Inzet van wijkteams DE OGEN EN OREN IN EEN WIJK Het wijkteam heeft als doel de gezondheidstoestand van de wijk te verbeteren, en speelt daarom (pro)actief in op de behoeften van mensen en op veranderingen in de samenstelling van de wijk. Het wijkteam fungeert als de ogen en oren van een wijk en is een laagdrempelig aanspreekpunt bij vragen en problemen. Het team gidst mensen naar de juiste vorm van zorg of welzijnsondersteuning. De samenstelling van het wijkteam is afhankelijk van de sociologische/demografische problematiek in de wijk. Over het algemeen zijn in het team de deskundigheden van de wijkverpleegkundige, de thuiszorg, het opbouwwerk van de welzijnorganisatie en de (praktijkondersteuner van de) huisarts vertegenwoordigd. Verder heeft het team de volgende taken: - inspelen op de behoefte van de wijkbewoners; - bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie van de burger; - uitvoeren van geïndiceerde preventie; - alert zijn op (vroeg) signalen, uitvoeren van triage en diagnostiek; - opstellen en monitoren van een zorgleefplan voor indidividuele burgers; - coördineren van de inzet van zorg- en welzijnprofessionals in de wijk; - plegen van interventies, coachen en begeleiden van wijkbewoners. Het wijkteam heeft een generalistische aanpak en werkt volgens de verantwoordelijkheidsladder of schillenmodel. Dit betekent dat hulpvragen zoveel mogelijk vanuit de eigen mogelijkheden van een persoon en diens sociale omgeving worden opgepakt. Vervolgens wordt bezien of de beschikbaarheid van collectieve voorzieningen (bij voorkeur gedragen door wijkbewoners) kunnen bijdragen aan oplossingen. Als er tenslotte individuele voorzieningen en/of specifieke expertise nodig is, dan wordt dit vanuit het zorgnetwerk ingevuld. Bij acute zorg wordt direct doorverwezen naar het zorgnetwerk (bijvoorbeeld thuiszorg of ziekenhuis). Het wijkteam is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de specialistische zorg, maar wel voor de coördinatie van die zorg. Het team zorgt er bijvoorbeeld voor dat het aantal zorgverleners zo klein mogelijk blijft en dat de zorg vanuit de specialistische tweede lijn goed aansluit op de generalistische aanpak van het wijkteam en de wijknetwerken.

6 STAPPEN PLAN Coöperatie VGZ wil graag samen met gemeenten en zorgaanbieders wijkteams gaan organiseren. Dit leggen wij vast in het gezamenlijk op te stellen wijknetwerkprogramma en convenant met de gemeenten. Dit doen we aan de hand van de volgende stappen: 1. Wij gaan met gemeenten in gesprek om onze visies, doelstellingen en belangen op elkaar af te stemmen. 2. Wij stellen gezamenlijk een programma op, dat integraal onderdeel wordt van het te sluiten convenant. Dit programma bevat de volgende onderwerpen: a. opzet van het wijkteam; b. doelstellingen en resultaten zijn; c. aanpak en de daarvoor benodigde instrumenten; d. benodigde mensen en middelen; e. rollen en verantwoordelijkheden van betrokken partijen; f. organisatie van de monitoring van effecten; g. afstemmingsmomenten; h. planning. 3. Het programma is de basis voor een op te stellen convenant wijknetwerken. In dit convenant worden de afspraken uit het programma juridisch vastgelegd. Het convenant beschrijft onder meer de gemeenschappelijke belangen, de intentie tot samenwerking en de oprichting van wijkteams, de wijken die hiervoor in aanmerking komen, de looptijd van de samenwerking en de rolverdeling. 4. Daarna begint de uitvoering, conform het opgestelde convenant, inclusief programma. De wijze van financiering zoals wij die voor ogen zien, is in het vorige hoofdstuk beschreven.

7 Voorbeelden wijknetwerken en wijkteams Hieronder beschrijven we drie voorbeelden om te laten zien wat wijknetwerken en wijkteams in de praktijk betekent. Voorbeeld 1: kwetsbare ouderen In een bepaalde wijk woont een grote groep kwetsbare ouderen met psychische problemen als gevolg van eenzaamheid. Dit blijkt uit onze zorgkostenmonitor, de gezondheidsmonitor van de gemeente en de wijkscan van bijvoorbeeld de ROSsen. In de wijk zijn een sociaal netwerk en een zorgnetwerk aanwezig. Het sociale netwerk biedt onder meer dagbestedingactiviteiten voor ouderen (door vrijwilligers) en gezondheidsvoorlichting door de GGD. Het zorgnetwerk is gericht op de zorg voor ouderen. Deze twee netwerken werken echter niet met elkaar samen. De wijkteams die wij samen met de gemeente willen oprichten, besteden speciaal aandacht aan de zorg voor kwetsbare ouderen. Het wijkteam dat zich hiermee bezig houdt, bestaat onder meer uit een wijkverpleegkundige, huisarts, mantelzorger, de afgevaardigde van de welzijnsorganisatie en een activiteitenbegeleider. Het wijkteam zorgt ervoor dat de oudere op de juiste plek komt binnen het wijknetwerk. Belangrijke elementen in de aanpak zijn zelfredzaamheid en het oplossen van de eenzaamheid. Het wijkteam zorgt ervoor dat ouderen met elkaar in contact kunnen komen, bijvoorbeeld via dagbesteding (in het sociale netwerk), maar ook via skype en msn. Wanneer de kwetsbare oudere ziek is, zorgt het wijkteam ervoor dat de nodige specialistische hulp wordt ingezet. Bij dementie wordt een speciale casemanager ingezet. Het wijkteam gaat ook het gesprek aan met de betreffende groep wijkbewoners om hun behoeften te peilen. Voorbeeld 2: wijkbewoners met overgewicht In een bepaalde wijk wordt bij veel bewoners overgewicht geconstateerd, met name bij kinderen. Dit blijkt uit de zorgkostenmonitor, de gezondheidsmonitor gemeente en de wijkscan van bijvoorbeeld de ROSsen. In de wijk zijn een sociaal netwerk en een zorgnetwerk aanwezig. Het sociale netwerk biedt onder meer wandelactiviteiten, sportprogramma s en voorlichting over voedsel. Het zorgnetwerk is gericht op de zorg voor obesitas. De twee netwerken werken niet samen. Samen met de gemeente willen wij een programma opstellen rondom het probleem obesitas. Ook hier willlen wij wijkteams voor inzetten. Het wijkteam dat zich met dit probleem bezighoudt, bestaat onder meer uit de wijkverpleegkundige, huisarts, jeugdzorg, afgevaardigde sportschool en een vertegenwoordiger van de horecabedrijven (discussie fast food/ healthy food). Het wijkteam signaleert bijvoorbeeld dat in een gezin beide ouders obesitas hebben en als gevolg daarvan DM2. De kinderen zijn nog niet obese, maar het gedrag en de leefstijl van het gezin is wel een risico voor de kinderen. Het wijkteam stelt voor het gezin een zorg(leef)plan op, met als doel om de DM2 onder controle te krijgen. In dit plan worden alle activiteiten vastgelegd. Het wijkteam zorgt ervoor dat de alledaagse en specialistische zorg gaan samenwerken, bijvoorbeeld door de farmaceutische zorg opdracht te geven om de medicatietrouw van de ouders te monitoren. De ouders krijgen een kookcursus voor gezond eten aangeboden in het sociale netwerk. De kinderen gaan onder begeleiding sporten. Voorbeeld 3: chronische zieken (cvrm) Een grote groep Antilliaanse burgers heeft hart- en vaatziekten (cvrm). Dit blijkt uit onze zorgkostenmonitor, de gezondheidsmonitor gemeente en de wijkscan van bijvoorbeeld de ROSsen. In de wijk zijn een sociaal netwerk en een zorgnetwerk aanwezig. Het sociale netwerk biedt bijvoorbeeld sportprogramma s en voorlichting over voedsel. Het zorgnetwerk is gericht op de totale (ook preventieve) zorg rondom cvrm. Ook hier zijn het zorgnetwerk en het sociale netwerk niet met elkaar verbonden. En ook hier kunnen de wijkteams daar verandering in brengen. Samen met de gemeente stellen we een programma op waarin de wijkteams aandacht besteden aan het probleem hart- en vaatziekten. Het wijkteam dat dit probleem behandelt, bestaat uit de wijkagent, psycholoog, wijkverpleegkundige en huisarts. Het wijknetwerk gaat op zoek naar de oorzaken van het probleem en zorgt ervoor dat het sociale netwerk bezig gaat met preventie, beweegprogramma s, voorlichting en preventie van hart- en vaatziekten. Het zorgnetwerk richt zich op de zorg voor hart- en vaatziekten.

8 Voor meer informatie over Wijknetwerken kunt u contact opnemen met: Leonie Voragen, Programmamanager Wijknetwerken Anke Bielderman, Beleidsadviseur Wijknetwerken T

Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013

Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013 Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ U.A. Nijmegen Waardenland- Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden Limburg Juni 2012

Nadere informatie

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013 www.utrecht.nl Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen werken samen aan een betere gezondheid voor Utrechters. www.utrechtgezond.nl Inhoud

Nadere informatie

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar

Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Opzetten samenwerking gemeente - zorgverzekeraar Adviezen mede gebaseerd op de samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ Marc Soeters Gerrold Verhoeks Dit project wordt mogelijk gemaakt door: Opzetten samenwerking

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2015 2017

Wmo beleidsplan 2015 2017 Beleidsplan Wmo beleidsplan 2015 2017 Wet maatschappelijke ondersteuning in Helmond Wmo beleidsplan 2015-2017 Pagina 1 Voorwoord Nederland verandert. Mensen willen graag langer thuis blijven wonen, en

Nadere informatie

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk

Kaders uitbreiding Wmo Katwijk Katwijk visie en te maken keuzes Inhoud 1. INLEIDING...3 LEESWIJZER...3 2. CONTEXT...4 STELSELWIJZIGING IN DE ZORG...4 SITUATIE IN KATWIJK...6 WAT BETEKENT DIT ALLES?...5 3. DE NIEUWE WMO...7 DE OPDRACHT...7

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein

Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Verbinding wijkverpleging en sociaal domein Afspraken over de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Utrecht, 23 februari 2015 GV325/eindrapport Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Visiedocument Informele Zorg

Visiedocument Informele Zorg MT 25112013 MT/13-404 b Visiedocument Informele Zorg Inleiding... 2 1. Informele zorg... 2 1.1. Externe ontwikkelingen Informele zorg... 2 1.2. De visie van Careyn... 3 1.3 Verantwoordelijkheden in de

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg

EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg EFFECTIEVE DECENTRALISATIE? Onderzoek ten behoeve van advies RVZ gemeenten, gezondheid en zorg - eindrapport

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Een inloopfunctie in de wijk opzetten Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf

Nadere informatie

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM

DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE GEVOLGEN VOOR PROFESSIONALS IN AMSTERDAM KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE LECTORAAT COMMUNITY

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407

Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015. In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inkoop wijkverpleging Coöperatie VGZ 2015 In transitie naar goede zorg dichtbij D0168-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Inhoud van dit document 3 2 Achtergrond en uitgangspunten 4 2.1 Het perspectief:

Nadere informatie

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3

Met Elkaar, Voor Elkaar. De Doetinchemse Keuze 3 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 23 mei 2014 Met Elkaar, Voor Elkaar De Doetinchemse Keuze 3 LEESWIJZER 6 Verhouding DDK3 t.o.v. uitvoeringsagenda s en verordeningen 6 DEEL 0. INLEIDING

Nadere informatie

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken

Wet Publieke Gezondheid * Ouderengezondheidszorg vanaf 65 jaar Decentralisatie overheidstaken P a g i n a 1 Per 1 januari 2015 zal decentralisatie van overheidstaken (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet en Passend onderwijs) naar gemeenten plaatsvinden. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG)

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Casemanagement: van idee naar model

Casemanagement: van idee naar model Casemanagement: van idee naar model Wat doet Frieslab? Frieslab signaleert en analyseert knelpunten in zorg en dienstverlening en zoekt ook naar oplossingen. Het gaat vooral om problemen in ketenzorg,

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie