Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars."

Transcriptie

1 Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Tips bij financierings- en samenwerkingsvraagstukken ROS adviseurs hebben een belangrijke rol bij het opstarten en realiseren van een samenwerkingsverband voor een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Taken bestaan uit het: maken van samenwerkingsafspraken binnen en buiten de zorg en erop toezien dat deze worden nageleefd; ondersteunen bij het opstellen en naleven van financiële afspraken; adviseren, ondersteunen en faciliteren van zorgverleners bij het bouwen van lokale netwerken; dat wil zeggen het verbinden van eerstelijnszorg met de wijk, door de samenwerking met de gemeente en lokale sport- en beweegaanbieders te stimuleren. Hierdoor zal de doorstroom van mensen met (een verhoogde kans op) bepaalde chronische aandoeningen vanuit de zorg naar lokaal sport- en beweegaanbod verbeteren. ROS adviseurs worden daarbij ondersteund door NISB. Dit document biedt achtergronden, verwijst naar praktijkvoorbeelden en geeft tips voor het oplossen en uitwerken van financierings en samenwerkingsvraagstukken. Inleiding De zorgkosten blijven groeien en de financiering van de zorg staat de komende jaren erg onder druk 1. Dat heeft met name te maken met de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken en veranderingen in leefstijl. Dit vraagt binnen de gezondheidsbevordering om een focus op behoud van gezondheid en zelfredzaamheid in plaats van behandeling van ziekten en langdurige zorg 2. In een rapport van ZonMw wordt aangegeven dat inzet op preventie en ondersteuning door gemeenten met als doel een betere gezondheid, welbevinden en participatie van burgers, diverse maatschappelijke baten oplevert. Niet alleen baten voor de gemeente, maar ook voor de rijksoverheid en de zorgverzekeraars (zie bijlage). Daarom roepen ook alle landelijke en regionale betrokken en belanghebbende organisaties op om op lokaal niveau in een samenwerkingsverband van gemeente, zorgverzekeraar(s), GGD, zorg-, welzijns-, sport en beweegorganisaties te investeren in het bevorderen van de gezondheid van burgers, klanten, patiënten en cliënten. ZN en de VNG ondersteunen dit proces door de recent verschenen leidraad en toolkits 3. De VNG en de Raad van de Volksgezondheid (RVZ) hebben op 13 december 2011 ook diverse partijen opgeroepen om te investeren in de preventie van welvaartsziekten en met name ook in te zetten op 1 Policy Brief 2011/11, Centraal Planbureau, den Haag Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?!, ZonMw en Zorgmarktadvies, den Haag Samen werken aan zorg en ondersteuning, VNG en ZN, den Haag 2011 vanaf en 1

2 het bereiken van kwetsbare groepen 4. Door samen te werken als gemeente en zorgverzekeraar, maar ook door het initiëren van een preventiefonds door de Rijksoverheid. Dus ondanks het feit dat de BeweegKuur, als voorbeeld van een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI), niet in de basisverzekering komt, is en blijft de urgentie hoog om te investeren in leefstijlinterventies. Dat geldt eveneens voor het bouwen van een wijk- c.q. buurtgerichte netwerkaanpak voor gezondheidsbevordering. Het doel van deze notitie is tweeledig. Allereerst willen we enkele uitgangspunten en voorwaarden bespreken die van belang zijn om als gemeente en zorgverzekeraar succesvol met elkaar aan de slag te gaan. Daarna worden enkele tips en tricks gegeven hoe je als ROS-adviseur die samenwerking kunt bevorderen/realiseren en verwijzen we naar enkele praktijkvoorbeelden van initiatieven waar zorgverzekeraars en gemeenten al met elkaar aan de slag zijn om een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in te kopen/in te zetten of waar ze werken aan een wijk- c.q. buurtgerichte integrale gezondheid bevordering aanpak. Beide scenario s worden vervolgens uitgewerkt. Uitgangspunten en voorwaarden voor succesvolle samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars Succesvoorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars zitten vooral in het goed kennen van elkaars ambities en belangen. Er zijn, volgens de eerder genoemde leidraad van ZN en VNG, wel een aantal cruciale succesvoorwaarden voor productieve samenwerking te benoemen. Dat zijn: Vertrouwen dat betekent vooral dat in het hele proces van de samenwerking er goed op moet worden gelet dat de gemeente en zorgverzekeraar betrouwbare partners zijn en dat de samenwerking vanuit gelijkwaardigheid en partnerschap wordt aangegaan. In de praktijk zien we dat in het begin de samenwerking wordt vastgelegd in een overeenkomst of convenant. Het is dus van belang tijd uit te trekken om in de samenwerking vertrouwen te laten groeien door elkaars belangen helder uit te spreken en vast te leggen. En dat vooral de gezamenlijke meerwaarde moet worden gevonden. Daar kun je als ROS-adviseur een toegevoegde waarde hebben. Een goed spel Kenmerken van een goed spel zijn volgens de auteurs van de leidraad openheid en transparantie, duidelijkheid over de meerwaarde die samenwerking voor elk van de samenwerkingspartners kan opleveren, steun door de achterban en voldoende ruimte en bereidheid om te (onder)handelen. Bij gezondheidsbevordering is een brede en integrale benadering noodzakelijk en is een inzet van 4 Preventie van welvaartsziekten effectief en efficient georganiseerd, RVZ, den Haag 2011 vanaf en 2

3 meerdere sectoren vereist. Betrokkenheid en ruggensteun zijn essentieel; net zozeer als dat de afspraken hun weg vinden naar de werkvloer. Een goed instrumentarium Voorbeelden zijn de beschikking over procedures (spelregels), structuur van overleggen (verantwoordelijkheden; coördinatie; inbreng menskracht) en wijze van presentatie (in- en externe uitingen). Los van wel of geen convenant is regelmatig overleg wezenlijk. Verder helpt het om concrete stappen te ondernemen en succesverhalen te delen en uit te dragen, zoals de resultaten van Utrecht Gezond 5. Als ROS-adviseur kun je concrete goede voorbeelden aanleveren en mogelijk als procesmanager fungeren. Goede spelers Een vaak veronachtzaamd element maar het zijn toch de mensen die het moeten doen. Flexibiliteit, oprechte interesse, kennis, persoonlijk gezag en bijvoorbeeld regie, coördinatie en leiderschap zijn hier van belang. Ben je bewust van deze rollen en zorg ervoor dat je als procesbegeleider de juiste mensen aan tafel hebt. Bij de start helpt het om een concreet thema beet te pakken (bijvoorbeeld in 2 wijken met 4 gezondheidscentra de GLI continueren of opstarten). De concreetheid en ook compactheid van een thema genereert urgentie en ook energie. Dus klein beginnen en bewijzen dat de samenwerking werkt! Recent onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS naar de vraag Wat zijn motieven voor gemeenten en zorgverzekeraars om een samenwerking op het terrein van preventie wel of niet aan te gaan? 6 laat ook motieven zien die worden gedeeld, zoals: - de urgentie om iets te doen aan de stijgende zorgkosten; - de stimulans die uitgaat van de stelselwijziging en waardoor zorgverzekeraars en gemeenten samen het lokale zorgaanbod zullen moeten vormgeven; - Én het belang van het ontwikkelen van integraal beleid (i.t.t. eenzijdige activiteiten) Om tot een lokaal een samenhangend en vraag gestuurd aanbod te komen moeten gemeenten en zorgverzekeraars vanuit de AWBZ, ZVW en de Wmo investeren in een wijkgerichte aanpak. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat de zorg en ondersteuning dichter bij en samen met de burger moet worden georganiseerd en vormgegeven. Met een belangrijke rol voor de eerste lijn en andere netwerkpartners. Waar het gaat om preventie noemen beide partijen het belang van integraal beleid. Zorgverzekeraars wijzen op het multi-factoriële karakter van gezondheidsproblemen. Gemeenten benadrukken de Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie, Research voor Beleid i.o.v. VWS, Zoetermeer vanaf en 3

4 integrale aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Om op duurzame wijze tot een verbetering van de volksgezondheid te komen, is een integrale analyse van de gezondheidsproblemen en het beschikbare aanbod én een gezamenlijk plan van aanpak wenselijk. De toename van het aantal raakvlakken tussen beide partijen maakt tevens dat het meer loont om gezamenlijk in preventie te gaan investeren, omdat beide partijen immers profiteren van de gezondheidswinst die dat oplevert. Een kritische noot is wel, dat zo n aanpak goed moet worden gemonitord en geëvalueerd op effectiviteit. En dat de investering meerdere jaren moet worden ingezet. Tips en tricks voor financiering GLI- en/of wijkgerichte integrale aanpak Een belangrijk vertrekpunt bij de financieringsvraag is of je alleen afspraken wilt maken over een Gecombineerde Leefstijl Interventie, zoals de beweegkuur. Of dat je kiest voor de wijkgerichte integrale aanpak. Dat maakt nogal wat uit als het gaat om de vraag met wie en hoe je in gesprek gaat. We werken beide scenario s hierna uit. A. De GLI als vertrekpunt. Wij kiezen bewust om hier niet meer alleen de Beweegkuur als uitgangspunt te nemen, maar de GLI. De beweegkuur wordt wel regelmatig als effectieve leefstijlinterventie genoemd in een effectiviteitstudie van CVZ. NISB heeft op basis van CVZ-documenten en eigen ervaring een kwaliteitsnotitie vervaardigd, wat gezien kan worden als een basis-gli. Dit is binnenkort beschikbaar. Bij de financiering van de GLI gaat het, zo leert onze ervaring, om een aantal kostensoorten, te weten: 1. De directe kosten van begeleiding en coaching van de deelnemer aan de GLI. 2. Projectkosten, zoals overleg met collega s, opzetten netwerken en samenwerking externe partijen, etcetera. 3. Ondersteuningskosten van de ROS (zelf toe te voegen, omdat dit per ROS verschillend is). De directe kosten van begeleiding en coaching van de deelnemer aan de GLI. Dit zijn de kosten voor de directe begeleiding en coaching van de deelnemer bij het meer gaan bewegen, gezonder gaan eten. de gedragverandering. Denk hierbij aan het afnemen van een intake en fittest, begeleiding en coaching door de leefstijladviseur gedurende een jaar, voedingadvies van een diëtist en eventueel deelname aan (een tijdelijk) beweegprogramma bij een fysiotherapeut. Begeleiding van fysiotherapeut en diëtist kunnen zowel individueel als in groepen plaatsvinden. Soms worden fittesten vergoed vanuit de AV van en zorgverzekeraar. Deelname aan reguliere sport- en beweegactiviteiten worden door de deelnemer zelf betaald. Mensen met een lage financiële vanaf en 4

5 draagkracht kunnen soms vanuit de gemeente een (gedeeltelijke) tegemoetkoming aanvragen voor deze kosten. De ooievaarspas in den Haag is daar een voorbeeld van. Win dus informatie in over deze lokale tegemoetkomingen. Als uitgangspunt voor de inhoud van het programma kunnen de binnen de Beweegkuur ontwikkelde 3 programma s als basis worden genomen: 1. zelfstandig Beweegprogramma 2. Opstartprogramma 3. Begeleid Beweegprogramma. Big!Move en andere programma s kunnen daarin ook worden meegenomen. Vervolgens kan binnen een gezondheidscentrum, DBC, samenwerkingsverband van zorgprofessionals in samenwerking met een zorgverzekeraar een maatwerkprogramma voor de betreffende situatie worden samengesteld. Ontwikkelde en ondersteunende materialen binnen de BeweegKuur voor deelnemers en professionals, zoals logboek en het BeweegKuur Informatie Systeem (BIS). NISB levert kennis / inhoud voor ondersteunende materialen via en in 2012 ook nog hardcopy materialen voor locaties die de BeweegKuur (willen gaan) uitvoeren. Het BIS is een registratiesysteem dat de professionals tevens ondersteunt bij het uitvoeren van de BeweegKuur. Zorgverleners die het BIS gebruiken zijn enthousiast over de mogelijkheden. Voor financiers is het BIS interessant om dat resultaten en effecten nauwkeurig geregistreerd worden. Wij hebben op basis van onze ervaringen met de beweegkuur een document ontwikkeld met een aantal principes waar de GLI minimaal aan zou moeten voldoen. Deze principes kunnen als uitgangspunt worden genomen voor het te ontwikkelen maatwerkprogramma. Dit document komt binnenkort beschikbaar. Daarnaast hebben we een minutenparade-schema (zie bijlage) gemaakt wat gebruikt kan worden om de kosten voor de begeleidingstijd te kunnen doorrekenen. Onze ervaring leert dat de programma s 1 en (een deel) van programma 2 van de beweegkuur kansrijk zijn om als zorgverzekeraars in te kopen. Deze zijn door het CVZ op effectiviteit getoetst. Daarnaast zien we dat ook de begeleiding door de diëtist en de beweegprogramma s door de fysiotherapeuten of andere sport- en beweeginstructeur voor vergoedingsafspraken in aanmerking komen. Dat kan bijvoorbeeld binnen de collectiviteitafspraken van minima tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Of binnen afspraken over preferent partnership met de zorgverzekeraar(s). Een voorbeeld daarvan zijn de Pluspraktijken van Achmea. Een andere mogelijkheid is de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Deze DBC geeft zorgprofessionals voor sommige doelgroepen de mogelijkheid om binnen randvoorwaarden de zorg naar eigen inzicht te organiseren en de bevordering van de gezondheid en een actieve leefstijl daarin op te nemen. vanaf en 5

6 Inventariseer waar DBC afspraken al gemaakt zijn, maar ook waar men daarover in overleg is. En bespreek wat de mogelijkheden zijn om hierin (onderdelen van de) GLI op te nemen. Voorbereiding van het programma op basis van reeds effectief gebleken onderdelen en het goed analyseren van door de betreffende zorgverzekeraar reeds ingekochte interventies is daarbij van belang. Gebruik de eerder genoemde good practises daarbij. Projectkosten Dit noemen we ook vaak randvoorwaardelijke kosten (voorbereiding, overleg, projectorganisatie en communicatie). Een GLI vraagt om samenwerking en netwerkvorming tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en externe sport- en beweegaanbieders. Daarnaast zijn investeringen (in tijd en geld!) nodig om netwerken te verkennen en te bouwen met buurt, sport- en welzijnsorganisaties. Verkennende gesprekken leiden vaak tot de conclusie dat het schrijven van een projectplan en/of het vastleggen van afspraken noodzakelijk is. Deze projectvoorbereiding kost vooral tijd. Daarvoor dient iemand apart te worden vrij geroosterd. Dat kan de rol van de ROS-adviseur zijn. Andere voorbeelden zijn een aparte beweegconsulent/leefstijlmakelaar/buurtsportcoach/projectleider of je kunt voor deze taak een fysiotherapeut voor een aantal uren vrijstellen. Uit procesevaluaties en andere onderzoeken blijkt dat investeren in samenwerking tussen zorgprofessionals een positieve invloed heeft op het langer vasthouden van het aangeleerde gedrag van de deelnemers. Investeren in samenwerking tussen zorgverleners onderling, maar ook tussen zorgverleners en sport- en beweegaanbieders leidt tot een betere begeleiding van deelnemers aan de GLI, maar ook tot een betere begeleiding en doorverwijzing van andere patiënten / burgers in de wijk. Tot de organisatiekosten behoren eveneens de kosten voor het (bij)scholen van betrokkenen professionals. Maar ook voor het bouwen en/of onderhouden van een sociale kaart van het beschikbare sport- en beweegaanbod. Dat geldt eveneens voor mogelijke bijscholing van sport- en beweegaanbieders en zo nodig opzetten van nieuwe activiteiten. Tips en tricks voor financiering van de GLI. Voor de projectorganisatie en de communicatie is vaak geen financiering beschikbaar. Ervaring leert dat deze investering echter wel nodig is om tot goede afspraken te komen over wat de GLI inhoud en hoe de organisatie ervan wordt vormgegeven. Deze investering is over het algemeen vanuit een kleine huisartsenpraktijk lastiger vorm te geven dan vanuit een gezondheidscentrum, waar bijvoorbeeld een manager is aangesteld voor deze activiteiten. Gebruik bij de voorbereiding van een GLI de ontwikkelde materialen vanuit de BweegKuur. vanaf en 6

7 Analyseer de visie en afspraken die zorgverzekeraars willen maken met preferente praktijken en gezondheidscentra. Sommige van verzekeraars vergoeden beweegprogramma s vanuit de aanvullende verzekeringen of DBC afspraken. Zie bijvoorbeeld: AGIS mma' s ONVZ Menzis Achmea arden-beweegprogrammas-2012.pdf Bepaal hoe en met wie je van de zorgverzekeraar in gesprek gaat. Het kan helpen om de GLI aanpak binnen een collectief van meerdere zorgaanbieders met de zorgverzekeraar te bespreken. Dat is vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar efficiënter. Betekent echter wel vaak meer voorbereidingstijd om tot consensus te komen binnen zo n maatschap of zorggroep. Hierboven noemden we al de mogelijkheid om binnen de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) de zorg binnen randvoorwaarden naar eigen inzicht te organiseren. Een voorbeeld: Veel mensen met (een verhoogd risico op) een chronische ziekte hebben recht op vergoeding uit de zorgverzekering voor fysiotherapie. Voorwaarde is echter dat deelnemers op de lijst van CZ moeten staan en aanvullend verzekerd moeten zijn. Bovendien is het aantal sessies beperkt. Uitgangspunt is in de regel dat tarief en/of vergoedingen een dekking dienen te betekenen voor de integrale kosten. Als referentie dienen de tarieven te worden gehanteerd zoals afgestemd met de KNGF en LHV. Daar kunnen dus het uitschrijven van het beweegrecept en leefstijladvisering en- coaching door de huisarts en/of praktijkondersteuner, intake en groepstraining fysiotherapeut (voor een deel) uit worden gefinancierd. Zie voor het vergoedingenoverzicht onder andere op: Tip: Vraag deelnemers een minimale financiële bijdrage van 15 euro. Dit maakt deelname voor de deelnemers minder vrijblijvend, is stimulerend en vergroot daardoor de kans op succes. Bij het verkrijgen van financiering door zorgverzekeraars kunnen dit belangrijke argumenten zijn. Je kunt ook gebruik maken van de rapportages van CVZ en PWC, die beiden gaan over de investering in preventie van een ongezonde leefstijl en welke opbrengsten dat voor de samenleving op kan vanaf en 7

8 leveren. Zie onderstaande links: eefstijlinterventie.pdf B. De wijkgerichte integrale gezondheid bevordering aanpak als vertrekpunt. Eerder bespraken we enkele uitgangspunten en motieven die van belang zijn om als gemeente en zorgverzekeraar met elkaar aan de slag te gaan met een bredere integrale wijkaanpak. Uit een achtergrondstudie van het RVZ is gebleken dat een integrale wijkgerichte gezondheid bevordering aanpak werkt. Twee best practices Hartslag Limburg (HSL) en de Gezonde Wijk Overvecht (GWO). Dit zijn twee praktijkvoorbeelden over het bevorderen van preventie via een integrale wijkaanpak. Ook is er apart gekeken welke rol de eerstelijn, gemeente, GGD, zorgverzekeraar en VWS hebben bij deze aanpak. De gemeenschappelijke bevorderende factoren waren samengevat: enthousiaste trekker, veel samenwerkingspartners, multidisciplinaire samenwerking (tussen zorggroepen en er buiten), langdurige samenwerking, duidelijke rolverdeling tussen partners, voldoende tijd nemen om samen invulling te geven aan het project, aansluiten bij bestaande structuren, draagvlak, vertrouwen, inzien in het belang van het doel, het nut en de noodzaak, visie hebben, elkaars wereld leren kennen, klein starten, voeren van integraal beleid en oplossingen, gebruik maken van sociaal netwerk, veelheid van activiteiten met dezelfde boodschap, onderzoek doen naar de resultaten, politiek draagvlak, inschakelen van lokale media bij de activiteiten en resultaten, er is continue aandacht voor relatiebeheer, er wordt gebruik gemaakt van gezondheidsprofielen en cijfers om gericht preventie activiteiten op te zetten. Zie voor meer informatie over de bevorderende en de belemmerende factoren Het is goed te weten dat zorgverzekeraars en gemeenten steeds meer het belang inzien van deze integrale aanpak. Ieder overigens vanuit hun eigen belang. Draagvlak binnen en tussen beide partijen en inzicht in elkaars belang is de eerste stap tot samenwerking. Wat bijvoorbeeld kan leiden tot een convenant. Voorbeelden daarvan zijn: Enschede en Menzis Arnhem en Menzis Amersfoort en Achmea vanaf en 8

9 en%20gezond%20en%20vitaal%20amersfoort.pdf Check dus of er zo n convenant al aanwezig of in voorbereiding is. Op basis van dat convenant kan met de betrokken partijen afspraken worden gemaakt over uitgangspunten, prioriteiten en te behalen resultaten. Vaak is de wijkgerichte aanpak prioriteit en worden gezamenlijk de belangrijkste wijken waar men zich op wil gaan richten benoemd. Om vervolgens naar de inhoud van het zorg- c.q. preventieaanbod te kijken. Tips en trick voor financiering van de wijkgerichte integrale gezondheidsbevordering aanpak. Doorloop bovengenoemde aandachtspunten en benoem met elkaar wie voor welk deel verantwoordelijk is voor de te behalen resultaten. Welke activiteiten worden daarvoor al ingezet en door wie. Bepaal met elkaar wat er nog meer nodig is, zodat die integrale wijkaanpak wordt gerealiseerd. Als bijvoorbeeld ervoor wordt gekozen in een of meerdere wijken een leefstijl- c.q. buurtsportcoach aan te stellen, maak dan gebruik van de nieuwe VWS-financieringsmogelijkheid. Daarmee kan 40% worden gefinancierd. Deel dan de resterende financiering van 60% evenredig tussen de gemeente en de zorgverzekeraar. Als er wordt ingezet op het bouwen van wijkgerichte samenwerking tussen professionals uit de sectoren sport, bewegen, welzijn en zorg. Faciliteer professionals, zodat ze de tijd daarvoor kunnen vrijmaken. Of een bijscholing kunnen volgen. Ook kunnen bestaande financieringsmogelijkheden worden ingezet, zoals voor de deelnemende gemeenten aan het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Zie ook de link naar de gemeentelijke ondersteuningsmogelijkheden rond gezonde voeding en beweging. Bijlagen vanaf en 9

10 Printscreen van het rekenmodel wat is te vinden op Of aan te vragen bij vanaf en 10

11 Uit Betere gezondheid, meer participatie, lagere zorguitgaven?! Uitgave ZonMw en Zorgmarktadvies, den Haag vanaf en 11

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB)

Financieringsscenario s. Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) Financieringsscenario s Diek Scholten (Raedelijn) en Toine van de Wert (NISB) 1 Inhoud workshop Aanpak en uitgangspunten Gemeenten en zorgverzekeraars Financiering GLI: 1. Zorgverzekeraars 2. Zorggroepen

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F

Preventie via de gemeentepolis. Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Preventie via de gemeentepolis Samenvatting rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F Dit is een samenvatting van het rapport Preventie en de gemeentepolis van BS&F (februari 2017). Het rapport laat

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie De BeweegKuur is met subsidie van het ministerie van VWS ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in samenwerking met veel partners in de gezondheidszorg.

Nadere informatie

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking

Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking Stappenplan voor het vormgeven van lokale samenwerking NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG. Nederlands

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland

STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND. Fit en Gezond in Dinkelland STICHTING WELZIJN OUDEREN DINKELLAND Fit en Gezond in Dinkelland WIE ZIJN WIJ? Patricia Verhoeven: Beweegmakelaar Marleen Wagenaar: Beleidsmedewerker/ Projectleider Van de Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland

Nadere informatie

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem

Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Onderzoek in de wat leren we er van Informatiesysteem Liesbeth Preller (NISB), Dave van Dijk (Vital Health) Experimenteel onderzoek Vooronderzoek Behandeling Experiment Controle Verschil Implementatie

Nadere informatie

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren

Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Doorstroom van zorg naar regulier sport- en beweegaanbod verbeteren Wat werkt? Wat zijn de werkzame principes voor lokale samenwerking tussen zorg, sport en bewegen om de doorstroom van mensen

Nadere informatie

Samen voor gezondheidswinst

Samen voor gezondheidswinst Samen voor gezondheidswinst Preventie en de gemeentepolis 3 november 2016 Studiedag Gezondin ADVISEUR TUSSEN PARTIJEN IN HET SOCIALE DOMEIN Even kort over onszelf Maarten Broekema innovatie en samenwerking

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut

Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut Competentieprofiel van de BeweegKuurfysiotherapeut/oefentherapeut NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN, NDF en VSG.

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012

De brug tussen zorg, sport en bewegen. Hans Arends Donderdag 21 september 2012 De brug tussen zorg, sport en bewegen Hans Arends Donderdag 21 september 2012 Samenwerking tussen sport en zorg in de Sportimpuls Big Move, Start2run, Bewegen op Recept en BeweegKuur zijn goede voorbeelden

Nadere informatie

Met zorgverzekeraars werken aan werk

Met zorgverzekeraars werken aan werk Met zorgverzekeraars werken aan werk Tussen participatie en schadelast 29 november 2012 VNG Divosacongres Den Bosch MET ZORGVERZEKERAARS WERKEN AAN WERK Wat gaan we doen vandaag? Even kort over ons Welkom

Nadere informatie

Verbinding zorg, sport en bewegen

Verbinding zorg, sport en bewegen Verbinding zorg, sport en bewegen Karlijn Leenaars Eva Smit Lerende netwerken voorjaar 2016 Onderzoek verbinding zorg, sport en bewegen Studie I: effect van de inzet van de buurtsportcoach Vormgeving

Nadere informatie

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid

Gezonde toekomst. Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid Gezonde toekomst Kadernotitie gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 Vastgesteld door gemeenteraad op 2 december 2010 0. Samenvatting Deze wettelijke verplichte kadernotitie bevat de uitgangspunten voor

Nadere informatie

BeweegKuur. Algemene informatie

BeweegKuur. Algemene informatie BeweegKuur Algemene informatie Start in huisartsenpraktijk Vaak start de BeweegKuur bij de huisarts. De huisarts signaleert of iemand in aanmerking komt om mee te doen met de BeweegKuur. Van belang is

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag

Factsheet Preventie. Trekker: gemeente Den Haag Factsheet Preventie Trekker: gemeente Den Haag Menzis en gemeenten werken samen aan het voorkomen van uitval van de mantelzorger Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente Den Haag, de (regio)gemeenten Arnhem,

Nadere informatie

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk

De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk Inspiratiedagen Gezonde Wijk: bestuurlijke ontmoeting Afspraken G4 Rijk (VWS WWI) Gegeven de gezondheidsproblematiek in aandachtswijken: De inwoners

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Format voor eindrapportage VKD bij vroegtijdige beëindiging project

Format voor eindrapportage VKD bij vroegtijdige beëindiging project Format voor eindrapportage VKD bij vroegtijdige beëindiging project Almelo, regio Twente / ROSET, GGD Twente 0 Inleiding Aanloop Korte omschrijving van het idee Van medio 2010 tot mei 2011 zijn gesprekken

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI)

Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI) Route Zorg & Welzijn: Depressie en bewegen; succes- en faalfactoren (GLI) Sprekers: Agnes van der Poel (Trimbos Instituut), Elise van Casteren (NISB) Marijke Schotanus - Dijkstra (Trimbos-instituut), Linda

Nadere informatie

Bewegen op recept bij de sport Organisatie: Sportservice Midden Nederland Contactpersoon: heer Simon Ott Contactpersoon 2: Erkenningen:

Bewegen op recept bij de sport Organisatie: Sportservice Midden Nederland Contactpersoon: heer Simon Ott Contactpersoon 2: Erkenningen: Bewegen op recept bij de sport Organisatie: Sportservice Midden Nederland Contactpersoon: heer Simon Ott Contactpersoon 2: Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Bewegen op recept

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Workshop. Verbinding zorg, sport en bewegen

Workshop. Verbinding zorg, sport en bewegen Workshop Verbinding zorg, sport en bewegen Dirk Schaars Ilvie van Schijndel Karlijn Leenaars Eva Smit 10 december 2015 Agenda 1. Welkom 2. Inleiding: Kader van het onderzoek en deze workshop 3. Werkvorm:

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Fiets je Fit. ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle)

Fiets je Fit. ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle) Fiets je Fit ***[3 witregels]*** Willem Bosch (senior-verkeersadviseur bij de Gemeente Zwolle) ***[3 witregels]*** Samenvatting Fiets je Fit is een pilot die de Gemeente Zwolle samen met het Fietsberaad

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging

Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Uitwerking Module sociale infrastructuur binnen bekostiging wijkverpleging Menzis en gemeenten hebben binnen de werkgroep wijkverpleging (binnen de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s) besproken op

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

uitdagingen en ambities

uitdagingen en ambities Ouderenzorg van de toekomst; uitdagingen en ambities Prof. dr. Niek J de Wit, huisarts Julius Centrum voor Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Achtergrond Agenda Oud worden ; trends en feiten Maatschappelijk

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

BeweegKuur op hoofdlijnen

BeweegKuur op hoofdlijnen BeweegKuur op hoofdlijnen Een gecombineerde leefstijlinterventie voor de (eerstelijns)zorg om mensen met een (zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico te begeleiden naar een gezonde leefstijl.

Nadere informatie

kennisvraag >±{?}±< >+{?}+< > {?} < >={? }=<

kennisvraag >±{?}±< >+{?}+< > {?} < >={? }=< >±{?}±< >+{?}+< > {?} < >={? }=< kennisvraag > {?} < Zorg en sport >+{?}+< bewegen in de buurt >±{?}±< >x{?}x< >±{?}±< >+{?}+< > {? } < >={?}=< > {?} < >+{?}+< >±{?}±< >±{?}±< >+{?}+< > {?} < >={? }=

Nadere informatie

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl

Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011. Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Zelfmanagement RGF Midden Oost Brabant 19 mei 2011 Hanke Timmermans Consultant CBO, h.timmermans@cbo.nl Agenda Landelijk Actieprogramma Zelfmanagement Zelfmanagement = Ondersteuning van zelfmanagement

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur

Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur Functieprofiel van de sport- en bewegingsleider betrokken bij de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV, DVN,

Nadere informatie

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Aldien Poll Niels van der Vlugt aldien.nl Amsterdam augustus 2015 In opdracht van Care for

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

1 Wijk- en buurtgericht netwerken rond de BeweegKuur

1 Wijk- en buurtgericht netwerken rond de BeweegKuur 1 Wijk- en buurtgericht netwerken rond de BeweegKuur Door Marloes Aalbers, Geeske van Asperen, Marco Barten, Femke van Brussel en Marion Herens In dit document schetsen medewerkers van NISB hoe aan dertig

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden. voor goede zorg zorg je samen Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 5 3 Financieel kader 8 2 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2017 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Financiering integrale geboortezorg

Financiering integrale geboortezorg Financiering integrale geboortezorg Training Jan van Es Instituut Marja Appelman Agenda Integrale geboortezorg 1. Wat is het? Omschrijving Oorsprong / ervaringen Verschillende uitwerkingen mogelijk 2.

Nadere informatie

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland)

Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan & buurtactieplan Lysbeth de Vries (NISB) & Nynke Schouwenaars (ROS Friesland) Buurtscan en buurtactieplan een verplichting? www.sportindebuurt.nl Workshop tekst Verwachting Om de Buurtsportcoach

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur

Opzet van de interventie 4-8 en 8-13 jaar Stappen Wanneer Wie Frequentie Duur Ontstaan Cool 2B Fit In Twente zijn in de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om kinderen met overgewicht te helpen om op gezond gewicht te komen. Vijf lokale initiatieven hebben in 2010

Nadere informatie

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015

Op het snijvlak van Zorg en Welzijn. De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Op het snijvlak van Zorg en Welzijn De eerste lijn, alle facetten in beeld leergang Jan van Es instituut 5 januari 2015 Even voorstellen Bureau Meulmeester & Veltman Kernthema s: samenwerking, kwaliteit

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Project titel Lokale Verankering Ketenaanpak Diabetes Voorst ROS regio Regio: Apeldoorn, Arnhem, Zutphen/Oost Achterhoek, Oude IJssel en Salland Versienummer

Nadere informatie

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID 1. GEZONDE WIJKEN Gebaseerd op Factsheet Gezond leven: Gezonde wijken. NIGZ, 2001 Gezonde-wijkenbenadering In achtergebleven stadsdelen en oude centrumbuurten ziet men

Nadere informatie

De BeweegKuur is volop in beweging

De BeweegKuur is volop in beweging B E S C H O U W I N G De BeweegKuur is volop in beweging Elize van Ballegooie en Marloes Aalbers De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie die speciaal ontwikkeld is voor mensen met obesitas

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 793 Preventief gezondheidsbeleid Nr. 255 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr.12/006

BAOZW/U Lbr.12/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bestuurlijke Afspraken Sport en Bewegen in de Buurt Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102333 Lbr.12/006

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting

Bezoekadres Kenmerk Bijlage(n) Samenvatting > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 66742 9 december 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 november 2016, kenmerk 1051721-158512-PG,

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut

Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag. Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut Wmo 2015 Samen met de gemeente aan de slag Kansen voor de ondernemende fysiotherapeut De gemeente krijgt er vanaf 2015 veel taken bij Wmo 2015 - drie essentiële transities Vanaf 2015 wordt de nieuwe Wet

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015

Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015 Infrastructuur van de Gezonde Wijk Samen Zelfzorg 11 december 2015 GezondNL Anja van der Aa, directeur GezondNL Karolien van den Brekel, huisarts Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra Website: www.gezondnl.nl

Nadere informatie