De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk"

Transcriptie

1 De verbinding van kansarm tot kansrijk in de gezonde wijk Inspiratiedagen Gezonde Wijk: bestuurlijke ontmoeting Afspraken G4 Rijk (VWS WWI) Gegeven de gezondheidsproblematiek in aandachtswijken: De inwoners van de aandachtswijken hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan de rest van Nederland 1 : 25% van de bewoners in de aandachtswijken beoordeelt zijn of haar gezondheid als minder dan goed. In de rest van Nederland is dat 17%; 24% van de bewoners in de aandachtswijken heeft een langdurige aandoening. In de rest van Nederland is dat 21%; 20% van de bewoners in de aandachtswijken heeft een beperking bij dagelijkse levensverrichtingen. In de rest van Nederland is dat 13%; 52% van de bewoners in de aandachtswijken sport gemiddeld nul uur per week. In de rest van Nederland is dat 37%. Het huidige aanbod aan gezondheidsbevordering in de wijken zet onvoldoende zoden aan de dijk 2 : De gezondheidszorg en het preventieaanbod van gezondheidsbevordering in de aandachtswijken is versnipperd en laat te weinig samenhang/samenwerking zien. Het aanbod is incidenteel en niet verankerd in structurele, meerjarige programma s. Gegeven de ervaren knelpunten vanuit gemeenten en zorgaanbieders in de aandachtswijken op het terrein van preventie en zorg: 1. er zijn verschillen in aanpak tussen preferente en niet preferente verzekeraars op lokaal niveau; 2. dit geldt vooral op het grensvlak tussen selectieve en geïndiceerde preventie wat betreft het opsporen van risicogroepen, het toeleiden van deze mensen naar een preventief zorgaanbod, het voorkomen van uitval, het toeleiden naar het reguliere vervolgaanbod, het cultuur- en contextspecifiek maken van het preventieaanbod en de taakafbakening tussen gemeenten, verzekeraars en andere partijen op deze punten. 3. de huidige preventieprogramma s zijn nog onvoldoende structureel te financieren en het ontbreekt nog aan integrale analyses en interventiemethoden. Een integrale aanpak is nodig op tenminste vier domeinen: in het onderwijs, op het vlak van arbeid & reïntegratie, op het terrein van preventie & curatie, en ten aanzien van een gezonde leefomgeving. 4. er zijn vruchtbare coalities ontstaan tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorginstellingen en derden, echter zowel de coalities als het intersectorale beleid behoeven versterking en verankering om daadwerkelijk effectief te kunnen zijn in het verkleinen van gezondheidsachterstanden 3. 1 Bron: Rapport RIVM Gezondheid in de 40 krachtwijken, Bron: Rapport DSP-groep De sociale infrastructuur van de 40 krachtwijken in beeld, Bron: Rapport RvZ, Rob & OR Buiten gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid,

2 Specifieke toelichting op de knelpunten 1 en 2: Toeleiding, indicatie en financiële grondslagen Er ontbreekt vooralsnog een specifieke grondslag in de basisverzekering voor preventie. Dit heeft tot gevolg dat: o deelname alleen mogelijk is door mensen die bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn (en vaak ook nog met een specifieke aanvullende verzekering). o deelname aan leefstijlinterventie ten koste kan gaan van het beroep dat een deelnemer in dat jaar kan doen op individuele (para)medische zorg. o zorgaanbieders (zoals fysiotherapeuten) aarzelen om mee te werken, omdat ze hun inzet moeilijk (inhoudelijk en administratief) en vaak slechts gedeeltelijk kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld: vindt het programma op groepsbasis plaats of individueel? Is alleen declaratie mogelijk als deelnemers het traject geheel afronden? Uren voor extra inzet op toeleiding, begeleiding en nazorg, overleg en afstemming zijn niet of zeer wisselend declarabel. Dit geldt zowel voor hun bijdrage aan geïndiceerde preventie, als hun bijdrage aan selectieve preventie. de eigen bijdrages die van deelnemers worden gevraagd verschillen sterk, afhankelijk van financieringswijze, type aanvullende verzekering en precieze groep deelnemende professionals. Dit leidt tot verkeerde prikkels bij deelnemers: "stuur mij maar naar die en die, want dan is het gratis". Verzekeraars vergoeden enkel een preventieve behandeling van een cliënt als daarvoor een indicatie op medische gronden is afgegeven. Dat bemoeilijkt preventieve programma s waarbij ingezet wordt op doelgroepen met bepaalde risico's. Binnen die doelgroep heeft namelijk niet iedere deelnemer een zuiver medische indicatie of wordt via de eerstelijnszorg bereikt. Juist in het grijze gebied tussen selectieve en geïndiceerde preventie bevinden zich de meeste vernieuwende projecten (Big Move, Van klacht naar kracht, Bewegen Op Recept). De toeleiding van individuen richting deze vormen van preventie, het voorkomen van uitval en het begeleiden naar regulier aanbod ( retention in Angelsaksische termen) valt niet onder de gemeentelijke taken, en wordt ook niet vergoed vanuit de ZVW (en zoals het ernaar uitziet evenmin vanuit de planvorming rondom bijvoorbeeld de Beweegkuur). Samenwerking Preferente zorgverzekeraars (de zorgverzekeraar met het grootste aandeel verzekerden binnen een gemeente of regio) zijn meer bereid op zowel financieel als organisatorisch als zorginhoudelijk gebied mee te werken aan preventieve programma s binnen die gemeente of regio. Verzekeraars met een kleiner marktaandeel zijn geneigd de preferente verzekeraar te volgen. Bij preventie gaat dat echter steeds minder op. De verzekeraars spelen het spel nu harder en willen niet meer voor hun concurrenten betalen. Het is daardoor noodzakelijk bij een preventieve activiteit dezelfde afspraak met alle individuele verzekeraars te maken. Dit vormt momenteel een belangrijke hindernis: het is zeer complex om alle verzekeraars op dit punt op één lijn te krijgen. Uitgaven op het gebied van preventie leiden niet binnen een jaar tot winst (gezondheidswinst, dan wel financiële voordelen). Op de jaarrekening is dus niet terug te zien dat er een positief lange termijneffect is. Aan de andere kant willen ook verzekeraars graag dat hun cliënten zo lang mogelijk gezond zijn voor zo laag mogelijke kosten. Het is daarom vooral de uitdaging hen te overtuigen van de doelmatigheid van preventie en aan te moedigen te durven rekenen op lange termijn. 2

3 De manier waarop verzekeraars intern bezig zijn met preventie verschilt. Sommige verzekeraars hebben een afdeling die zich hier volledig op concentreert, andere hebben daar niemand voor. Over het algemeen is deze laatste groep daardoor nauwelijks doordrongen van de noodzaak te investeren in preventie, ook op Raad van Bestuurniveau. Zichtbaar maken van win-win tussen gemeente en verzekeraar kan ook wanneer gegevens van zorgverzekeraars (over bijvoorbeeld medicatiegebruik) beschikbaar komen voor wijkanalyses, als basis voor het toesnijden van selectieve en geïndiceerde interventies op wijkniveau. Gegeven de behoeften vanuit de partijen om: Een kwalitatief goede en toegankelijke zorg te garanderen voor alle inwoners Preventie centraal te stellen, ook bij lastig te bereiken groepen De kosten te beheersen en vermijdbare maatschappelijke kosten (bijvoorbeeld vanwege inactiviteit en schooluitval) te beperken Overgebruik in de eerstelijnszorg en ondergebruik van medische voorzieningen en zorg tegen te gaan Gezondheidsachterstanden te verkleinen. Gegeven de verantwoordelijkheidsverdeling: Het Rijk is verantwoordelijk voor een effectief en doelmatig werkend zorgstelsel en verantwoordelijk voor het realiseren van interdepartementale samenwerking De gemeente is vanuit de wet PG verantwoordelijk voor universele preventie en selectieve preventie en voor het realiseren van intersectorale samenwerking op lokaal niveau De verzekeraar is vanuit de Zvw verantwoordelijk voor geïndiceerde en zorggerelateerde preventie. Gegeven de volgende kansen: De preventierapporten van het CVZ geven aan dat er volgend jaar (2010) meer ruimte in de regels zit voor zorgverzekeraars om mee te doen in preventieve programma s. Rijk en gemeenten waarin zich de aandachtswijken bevinden hebben met elkaar afspraken gemaakt. In deze charters tussen Rijk en gemeenten zijn ambities geformuleerd om de leefomstandigheden van bewoners van krachtwijken te verbeteren. De minister voor WWI heeft voorts namens de collega-bewindslieden van VWS de charters met lokale bestuurders ondertekend. 9 van de 18 gemeenten die de charters hebben ondertekend doen mee aan het Experiment Gezonde wijkaanpak. Het Rijk ondersteunt gemeenten waar nodig bij het vinden van oplossingen voor ongetemde problemen. Samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen is daarbij essentieel. De aandachtswijkenaanpak is een goede motor om partijen bij elkaar te brengen. Agis werkt zowel in Utrecht als in Amsterdam samen met de gemeente en de eerstelijnszorg aan de pilot Gezonde Wijk. Beide gemeenten hebben een convenant gesloten met Agis. De partijen zijn gericht op de integratie en versterking van de eerstelijnszorg en het verbeteren van de samenwerking en samenhang tussen eerste lijn, welzijn en publieke gezondheid. CZ en Azivo zijn partners van Gezond Geweten in de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden in de Haagse aandachtswijken. Hierbij zijn wel belemmeringen (zie boven), maar de intentie is om mee te werken en samen de gezondheidsachterstanden aan te pakken. CZ en Azivo zijn partners in de stichting PreCura in Den Haag en financieren deze stichting. 3

4 Achmea en de gemeente Rotterdam investeren samen in het programma Van Klacht Naar Kracht en zijn partners in de Stichting Zorgimpuls (stichting voor eerstelijnszorg). Uit verschillende pilots is gebleken dat gegevens van zorgverzekeraars (over bijvoorbeeld medicatiegebruik) essentieel zijn voor selectieve preventieprogramma s die de GGD in samenwerking met de eerste lijn uitvoeren. De gemeente Den Haag heeft als pilot een MKBA laten uitvoeren op het intentieakkoord Gezond Geweten. Een dergelijke analyse kan helpen verzekeraars te overtuigen van de doelmatigheid van preventieve zorg. Maken we de volgende afspraken: We spannen ons in om bovenstaande gezondheidsachterstanden terug te dringen. Om dit te bereiken zullen we gezamenlijk: concrete, tijdgebonden acties formuleren, ons inspannen om bovengenoemde knelpunten op te lossen en kansen te benutten, en ons inspannen om de resultaten van deze overeenkomst beschikbaar te laten komen voor alle overige gemeenten, om te beginnen bij de gemeenten die meedoen aan de experimenten Gezonde Wijk. Inzet Rijk: - Om een structurele financiële basis te leggen voor lokale samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorg, gemeenten en GGD en zet het Rijk zich in om drie prioritaire preventieve interventies op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering: stoppen met roken, de beweegkuur en vroegtijdige behandeling van depressie. - Vroegtijdige behandeling van depressie zit al in het Zvw-pakket, maar wordt nog onvoldoende benut. Opname in het Zvw-pakket van het stoppen met roken programma is voorzien per 1 januari 2011 en zo mogelijk en budgettair inpasbaar per 1 januari 2010, van de beweegkuur per 1 januari De genoemde interventies grijpen voor een belangrijk deel aan bij de leefstijl van mensen. Daarop kan lokaal het beste worden ingespeeld. - Het Rijk zet zich in om, te zoeken naar aanvullende mogelijkheden om de genoemde interventies in ieder geval mogelijk, bereikbaar en effectief te maken voor mensen met een laag inkomens- en opleidingsniveau. - Het Rijk stimuleert binnen het Landelijk Overleg Versterking Eerstelijnszorg dat de verschillende zorgaanbieders (op koepelniveau) met elkaar afspraken maken over de manier waarop pro-actief risicogroepen kunnen worden opgespoord. - Het Rijk ondersteunt een initiatief van G4 en verzekeraars en eventuele andere partijen ten behoeve van een experiment waarbij verschillende financieringskanalen (AWBZ, zorgverzekeraar, WMO, welzijn, reïntegratie, sport) bij elkaar gebracht worden voor inwoners van één Aandachtswijk, om vervolgens vanuit een gezamenlijke visie en prioriteitstelling activiteiten en zorg te financieren. De beleidslijn van het Rijk gericht op chronisch zieken en functionele bekostiging sluit hierbij aan. Deze beleidslijn richt zich op het stimuleren van doelgroepgericht werken, waarbij de integrale aanpak van (chronische) gezondheidsproblemen centraal staat. Met deze beleidslijn worden (eerstelijns)zorgverleners gestimuleerd om bij te dragen aan de gezondheidsbevordering en ziektepreventie voor specifieke doelgroepen in aandachtswijken. - Het Rijk ondersteunt het initiatief van G4 betreffende een business case SEGV (zie onder). Hiertoe wordt vanuit VWS/WWI nadrukkelijk samenwerking gezocht met de andere inhoudelijk betrokken ministeries zoals SoZaWe, OCW en LNV. 4

5 - Het Rijk en G4 voeren gezamenlijk overleg met het RIVM ten behoeve van een sluitend pakket aan monitoring en evaluatie. Inzet G4: - De G4 zetten zich, in overleg met zorgaanbieders en verzekeraars, in voor collectieve en selectieve preventie en de inhoudelijke ontwikkeling van methoden voor toeleiding en terugvalpreventie van mensen met lagere inkomens naar het zorgaanbod en naar regulier (beweeg-)aanbod in de wijk (ondersteuning geïndiceerde preventie). G4, het Rijk en lokaal deelnemende zorgverzekeraars spannen zich in om hiervoor gezamenlijk structurele financiering te vinden. - De G4 zetten zich in voor een experiment gezonde arbeidsparticipatie (gemeentelijke dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, GGD) in samenwerking met UWV Werkbedrijf. Ook de zorgverzekeraars worden hierbij betrokken (zie hieronder). - De G4 zetten zich in voor het oprichten van een consortium met universiteiten en zorgverzekeraars ten behoeve van het ontwikkelen van een business case SEGV; doel van deze business case is de gezamenlijk ontwikkeling van een basispakket SEGV en inzicht verwerven in de maatschappelijke kosten en baten van een dergelijk pakket. De voor de G4 relevante verzekeraars worden uitgenodigd om: - informatie aan te leveren voor lokale gezondheidsanalyses; - samen te werken met de G4 in arrangementen voor preventie (leefstijlconsulten); - samen te werken met de G4 aan bovengenoemde experimenten, aan de business case SEGV en de ondersteuning van geïndiceerde preventie; - mee te werken aan een experiment gezonde arbeidsparticipatie; een lokaal arrangement van de gemeente (GGD, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid) met de zorgverzekeraar die het collectieve contract voor de bijstandspopulatie beheert, gericht op gezondheidsmodules in het re-integratieproces die aansluiten bij de specifieke situatie van deze bijstandspopulatie; - in samenwerking met de gemeenten per thema (roken, overgewicht, diabetes, depressie) en doelgroep (jeugd, lage SES, ouderen) in kaart te brengen welke inspanningen worden gepleegd op het grensvlak tussen selectieve en geïndiceerde preventie met als doel een voorbeeld te kunnen zijn voor andere verzekeraars en gemeenten; - in gezamenlijkheid zorg te dragen voor monitoring en evaluatie van bovengenoemde initiatieven. - Met gemeenten na te gaan hoe het instrument van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima beter kan worden benut voor gezondheidsbevorderende interventies voor de lage SES 4. Om deze afspraken concreet uit te werken formeren we een tweetal werkgroepen: Werkgroep 1 Experiment Financieringsbronnen en Toeleiding Deze werkgroep zal functioneren onder voorzitterschap van VWS. Doel: vanuit een gezamenlijke visie en prioriteitstelling activiteiten en zorg te financieren die plaatsvinden op het snijvlak van sectoren. Basis voor een integraal pakket dat aansluit bij de behoeften van de doelgroep is een integrale, lokale gezondheidsanalyse met bijdragen vanuit verschillende sectoren (ziekenhuis, eerstelijnszorg, verzekeraars, GGD en gemeente). Binnen het integrale pakket vallen projecten/functies die inmiddels hun waarde hebben bewezen maar 4 De gezondheid van kwetsbare burgers, Verwey-Jonker Instituut, september

6 nog niet structureel gefinancierd worden (zorgconsulent voor LSES/allochtone doelgroepen) en de ontwikkeling en financiering van methoden voor toeleiding en terugvalpreventie van mensen met lagere inkomens naar het eerstelijns zorgaanbod en vervolgens naar regulier (beweeg-) aanbod in de wijk (ondersteuning geïndiceerde preventie). Werkgroep 2 Experiment Business case SEGV Deze werkgroep onder voorzitterschap van de G4 Doel: het ontwikkelen van een basispakket SEGV en het onderzoeken en bepalen welke doelstellingen, interventies en resultaten hierbij op gemeentelijk niveau realistisch zijn. De business case SEGV wordt opgebouwd vanuit een integrale benadering rond 'gezondheid en werk/inkomen' 'gezondheid en onderwijs', 'gezonde leefomgeving' en 'zorg'. Het bovengenoemde experiment gezonde arbeidsparticipatie vormt daarmee onderdeel van werkgroep 2. De werkgroepen rapporteren over hun vorderingen in de vorm van een Plan van aanpak voor het eind van vierde kwartaal 2009 aan de ondertekenaars van deze intentieovereenkomst. De resultaten worden ook ter beschikking gesteld aan het traject Gezond Lokaal-Centraal dat VWS start om de OGZ te versterken. Ondertekenaars Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dr. A. Klink Minister voor Wonen, Wijken en Integratie E. E. van der Laan Wethouder Zorg, Milieu, Personeel en Organisatie, Openbare Ruimte en Groen. van de Gemeente Amsterdam Mevr. M. Vos Wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht 6

7 Rinda den Besten Wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie van de gemeente Den Haag B. van Alphen Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang van de gemeente Rotterdam Mevr. J. Kriens 7

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen

Regionale VTV 2011. WPG / Ouderen. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Regionale VTV 2011 WPG / Ouderen Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport WPG / Ouderen Auteurs: Drs. L. de Geus, GGD West-Brabant M. Spermon, GGD Brabant-Zuidoost

Nadere informatie

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking

Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking Utrecht gezond! Ervaringen in samenwerking In Utrecht samenwerking niet nieuw Al jarenlange samenwerking op verschillende onderwerpen, zoals: - Collectiviteit voor uitkeringsgerechtigden en minima - Gezamenlijke

Nadere informatie

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren?

Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Nationaal Preventieplan Wat is nodig om onze visie op preventie te realiseren? Tijdens de begrotingsbehandeling in december 2012 is besloten om een Nationaal Preventieplan te ontwikkelen. Op 10 april 2013

Nadere informatie

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni

Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Inspiratiedag Gezonde wijk 3 juni Skyline Carnisse Antoinette van Rinsum Daphne Doorduijn Subsidie van ZonMw tot 2013 Wat wil het programma bereiken? De overstijgende programmatische doelen van het landelijke

Nadere informatie

Gezonde wijk Overvecht (GWO)

Gezonde wijk Overvecht (GWO) Gezonde wijk Overvecht (GWO) 3 juni 2010, VWS Inspiratiedag Sabine Quak, Gemeente Utrecht, GG&GD Judith vd Mast, Agis Zorgverzekeringen Petra van Wezel, Overvecht Gezond! Opbouw presentatie Gezonde wijk

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

Focus op gedrag & gezondheid

Focus op gedrag & gezondheid Focus op gedrag & gezondheid Twentse Expertmeeting Gezonde Leefstijl 7 februari 2011 Pascale Voermans, Menzis Inhoud Even voorstellen De meningen in Nederland Menzis & preventie Missie & Strategie Activiteiten

Nadere informatie

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013

Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 Rapportage Evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en 2013 - Betalingsregelingen eigen risico Zvw - Sturing met eigen risico 13 mei 2014 Rapport evaluatie aspecten verplicht eigen risico 2012 en

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam

Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe. Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Persoonsgerichte preventie: wie, wat, waar, hoe Roderik Kraaijenhagen NIPED, Amsterdam Chronic disease burden - hart- en vaatziekten - diabetes - COPD - depressie / angst - obesitas Adequate preventie

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg

Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Met elkaar voor elkaar, beleidskader chronische zorg Eric Koster Cluster coördinator chronische ziekten en screeningen. Lid Kernteam vernieuwing chronische zorg. Chronisch ziekenbeleid: 1. Waarom 2. Ambitie

Nadere informatie

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars.

Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Financiering Gecombineerde Leefstijl Interventies en wijk c.q. buurtgerichte gezondheidsbevorderingsaanpak door gemeenten en zorgverzekeraars. Tips bij financierings- en samenwerkingsvraagstukken ROS adviseurs

Nadere informatie

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Aldien Poll Niels van der Vlugt aldien.nl Amsterdam augustus 2015 In opdracht van Care for

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011

Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep. Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Gezondheid dichtbij! De landelijke gezondheidsnota onder de loep Verslag van bijeenkomst VNG en GGD Nederland over de kabinetsplannen 27 juni 2011 Kernpunten uit de landelijke nota, inleiding Lejo vd Heiden,

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid

Regionale VTV 2011. Gezondheidsbeleid. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Regionale VTV 2011 Gezondheidsbeleid Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Gezondheidsbeleid Auteurs: Drs. J. Piek, GGD Hart voor Brabant, Drs. Th.J.M. Kuunders,

Nadere informatie

De gezondheid van kwetsbare burgers

De gezondheid van kwetsbare burgers De gezondheid van kwetsbare burgers Innovatief preventiebeleid door lokale overheden en zorgverzekeraars een verkenning van het speelveld Verwey-Jonker Instituut Trudi Nederland Monique Stavenuiter Bureau

Nadere informatie

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011

Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Raadsvergadering, 31 januari 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verlengen nota Lokaal gezondheidsbeleid Wijk bij Duurstede 2008-2011 Nr.: 483 Agendapunt: 11 Datum: 31 januari 2012 Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Bestuursopdracht Raad

Bestuursopdracht Raad Bestuursopdracht Raad Natuurlijk: gezond! Uitgangspunten notitie lokaal gezondheidsbeleid Naam ambtenaar: P.M. Veldkamp Datum: 18 april 2008 1. Aanleiding. Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar

Nadere informatie

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven

Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Verslag regionale werkconferenties kiezen voor gezond leven Aanleiding voor de werkconferenties Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) brengt in het najaar van 2006 een tweede Preventienota

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012

De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten. Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 De drie decentralisaties en de positionering van gemeenten Het perspectief van MEE organisaties 22 mei 2012 Kijken naar de decentralisaties Doelgroepen en wetgeving Zoeken naar criteria voor selectie van

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in

De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie Motievenmatrix Eindrapportage Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet drs. ir. F.M. van

Nadere informatie

MSP - GEZONDE WIJK MEER SAMEN IN PRAKTIJK

MSP - GEZONDE WIJK MEER SAMEN IN PRAKTIJK MSP - GEZONDE WIJK MEER SAMEN IN PRAKTIJK Alice ten Kate, Fysiotherapeuten Maatschap Lahaye, Schmetz en ten Kate Ine van den Elsen, Alcander Anita Vermeer, GGD Zuid Limburg december, 2008 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes Project titel Lokale Verankering Ketenaanpak Diabetes Voorst ROS regio Regio: Apeldoorn, Arnhem, Zutphen/Oost Achterhoek, Oude IJssel en Salland Versienummer

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011

Gezondheid dichtbij. Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Gezondheid dichtbij Samenvatting landelijke nota gezondheidsbeleid 2011 Auteur: team Lokaal Gezondheidsbeleid DMS: 92576 Titel: Gezondheid dichtbij Versie: 1 Datum: 26 mei 2011 GGD West-Brabant Inleiding

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Een APK voor het individu!

Een APK voor het individu! Een APK voor het individu! Invoering van een APK in de zorg. Z org is niet alleen het behandelen naar aanleiding van een zorgvraag of een indicatie, maar ook het voorkomen van ziekte en het bevorderen

Nadere informatie

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem

Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem Sfeerimpressie netwerkbijeenkomst Preventie in de Buurt 19 maart 2015 in Haarlem In Haarlem vond de tweede regionale bijeenkomst van het project Preventie in de Buurt plaats. Professionals vanuit de publieke

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

A. de Leeuw, E. van Eijk

A. de Leeuw, E. van Eijk VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: N. de Ridder Tel.nr: 06-35113528 Geraadpleegd consulent Datum: 3 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): nvt. A.

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Verbinding tussen preventie en zorg; ervaringen uit de diabetespraktijk

Verbinding tussen preventie en zorg; ervaringen uit de diabetespraktijk Verbinding tussen preventie en zorg; ervaringen uit de diabetespraktijk 14 mei 2013 Henk Bloten Rob de Graaf Dit project is ondersteund en financieel mogelijk gemaakt door het Nationaal Actieprogramma

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013

Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Omgevingsanalyse Urk 19-11-2013 Programma Onderdeel Tijd Presentatie omgevingsanalyse 18.00-18.45 Interactief deel in twee groepen 18.45-19.30 Plenaire terugkoppeling 19.30-19.45 Afsluiting 19.45-20.00

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente

Handreiking Gezonde Gemeente. Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente Handreiking Gezonde Gemeente Voor beleid en uitvoering in wijk en gemeente In de digitale Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl

Nadere informatie

Ongezonde leefstijl: wiens zorg? Symposium Preventie in het pakket: een slimme zet? Tilburg, 13 mei 2011 Dirk Ruwaard

Ongezonde leefstijl: wiens zorg? Symposium Preventie in het pakket: een slimme zet? Tilburg, 13 mei 2011 Dirk Ruwaard Ongezonde leefstijl: wiens zorg? Symposium Preventie in het pakket: een slimme zet? Tilburg, 13 mei 2011 Dirk Ruwaard Outline 1. Waarom investeren in gezonde leefstijl? 2. Waar positioneren we interventies

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen

AGENDA. Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen OUDERENZORG AGENDA Data Populatie ouderen Amsterdam nu en 2030 Veranderende rol van de verzekeraar - visie Agis - spelers - uitgangspunten Agis Vragen Zorggebruik op Agis data Het zorggebruik van 65+ Agis

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken?

17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand van zaken? - Samenwerking - - Programma - 17.00 17.30 uur Inloop, hapje & drankje 17.30 17.45 uur Opening Mieke Reynen, procesmanager Samen één in Feijenoord 17.45 17.55 uur Expeditie Duurzame Zorg: wat is de stand

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind Onbekend maakt onbemind Huisarts en preventie Pim Assendelft, hoogleraar Huisartsgeneeskunde Hoofd afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Radboudumc, Nijmegen 9 april 2015 Generalisme is ons specialisme NHG

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Investeren aan de voorkant loont

Investeren aan de voorkant loont Investeren aan de voorkant loont In opdracht van: 27 juni 2013 Marc Soeters Gerrold Verhoeks Samenvatting Investeringen in sociale preventie en actieve participatie leiden vaak tot aanzienlijke positieve

Nadere informatie

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) locatie: Soest

Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) locatie: Soest Raedelijn (ROS) Datum: 25.09.2012 0 Inleiding Eindrapportage Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) locatie: Soest In de gemeente Soest (45.178 inwoners) is het VKD-project uitgevoerd in samenwerking met

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT SAMENWERKENDE GEZONDHEIDSFONDSEN PREVENTIE MET ZORG

VISIEDOCUMENT SAMENWERKENDE GEZONDHEIDSFONDSEN PREVENTIE MET ZORG VISIEDOCUMENTSAMENWERKENDEGEZONDHEIDSFONDSEN PREVENTIEMETZORG VISIEVANDEGEZONDHEIDSFONDSENOPDEORGANISATIE ENFINANCIERINGVANPREVENTIEINDENEDERLANDSE GEZONDHEIDSZORG 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING3 SAMENSTELLINGCOMMISSIEPREVENTIE7

Nadere informatie

Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) Opsporing, Preventie en Zorg

Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) Opsporing, Preventie en Zorg Verankering Ketenaanpak Diabetes (VKD) Opsporing, Preventie en Zorg Preventie: Schieten op bewegend doel Agenda 10.00 Inleiding samenwerking GGD ROS 10.30 Beschouwing van de verbinding publieke en curatieve

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014

Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Deelcongres VNG Jaarcongres 2014 Samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar June 19, 2014 Programma 14.15 Opening & welkom Frank Elion Karin Lambrechts Introductie Stichting De Hoop Jaap de Gruiter

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg

Regionale VTV 2011. Eerstelijns gezondheidszorg Regionale VTV 2011 Eerstelijns gezondheidszorg Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Hart voor Brabant Deelrapport Eerstelijns gezondheidszorg Auteurs: Dr. M.A.M. Jacobs-van der Bruggen, GGD

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Voorwoord. Welzijn en Sport

Voorwoord. Welzijn en Sport Voorwoord De vijf thema s uit de wijkaanpak - wonen, werken, leren en opgroeien, integreren en veiligheid - raken direct aan de gezondheid van bewoners. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sociaaleconomische

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 39 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie ChristeUnie t.a.v. de heer G. Stam Uw brief van 12-12-2013 Ceintuurbaan 56 7941 LV MEPPEL Uw kenmerk Ons kenmerk 217083 Behandeld door T. Niemer Telefoon 14 0522 Bijlage(n) 1 Datum Onderwerp Collectieve

Nadere informatie

In de Haagse Context

In de Haagse Context Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt In de Haagse Context 10 december 2013 Loes Hulsebosch en Karen Duys Thematafel Haagse Context, programma Wat is de Haagse Context? Inhoudelijk, organisaties,

Nadere informatie

Lokaal Gezondheidsbeleid

Lokaal Gezondheidsbeleid Lokaal Gezondheidsbeleid De nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 Gelijke kansen voor gezondheid richt zich op het formuleren van een visie op gezondheidsbeleid binnen de gemeente Deurne voor een periode

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012

NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 NPHF Nederlandse Federatie voor Gezondheid Missie, Visie, en Strategie September 2012 Ledenversie 1. Preambule De NPHF zet zich in voor de publieke gezondheid in de meest brede zin van het woord. We onderkennen

Nadere informatie

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014

ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE. Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 ZORGINKOOP EN E-HEALTH FYSIOTHERAPIE Presentatie voor rondetafelbijeenkomst 2 oktober 2014 Programma 13:00-13:10 uur 13:10-13:30 uur 13:30-13:45 uur 13:45-14:15 uur 14:15-14:30 uur 14:30-14.45 uur 14:45-15:00

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015

Gemeentelijke monitor sociaal domein. Maart 2015 Gemeentelijke monitor sociaal domein Maart 2015 Agenda Doelstelling en ambitie van gemeenten Mijlpalenplanning en eerste gegevensaanlevering Inzichten in de monitor in 2015 en verder Ontwikkelagenda Doelstelling

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Aanvullende kinkhoestvaccinatie: perspectief van de zorgverzekering. Datum 18 november 2015 Status DEFINITIEF

Aanvullende kinkhoestvaccinatie: perspectief van de zorgverzekering. Datum 18 november 2015 Status DEFINITIEF Aanvullende kinkhoestvaccinatie: perspectief van de zorgverzekering Datum 18 november 2015 Status DEFINITIEF Colofon Projectnaam Beoordelingskamer Vaccins Versienummer 0.1 Volgnummer 2015138718 Opdrachtgever

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1674 Vragen van de leden

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur

Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur Functieprofiel van de fysiotherapeut met aanvullende scholing binnen de BeweegKuur NISB ontwikkelt de BeweegKuur met subsidie van het ministerie van VWS en in samenwerking met NHG, LVG, NVDA, KNGF, LHV,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team

De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team De verbinding tussen gezondheidsachterstanden en de 3 D s in het sociaal domein: de rol van het (wijk)team STUDIEOCHTEND GEZOND IN 11 DECEMBER 2014 Opzet Wijkteams in alle soorten en maten Stand van zaken

Nadere informatie

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012

De zorgverzekeraar en de ROS. Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 De zorgverzekeraar en de ROS Masterclass zorg op de juiste plaats Bijeenkomst ROSSEN op 4 oktober 2012 Agenda De verzekeraar neemt een risico van je over dat jezelf niet kan dragen De zorgverzekeraar is

Nadere informatie

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen

Op weg naar integrale zorg. Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Op weg naar integrale zorg voor chronisch zieken en ouderen Lustrum Symposium PoZoB 11 oktober 2012 Leo van der Geest Maatschappelijke opgave 1: veranderende ziektelast minder acuut meer chronisch Maatschappelijke

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. Aangenaam kennis te maken Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Aangenaam kennis te maken Via dit overzicht laten wij u graag nader kennis maken met de medewerkers en activiteiten van de Academische Werkplaats Publieke

Nadere informatie

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Lokaal Actief Samenbrengen van verschillende organisaties uit diverse werkvelden Zorg Sport en recreatie Onderwijs Sociaal

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater

Niek Jaspers. Arts maatschappij en. gezondheid. Sociaal geriater Gezekerd klimmen met de jaren Niek Jaspers Arts maatschappij en gezondheid Sociaal geriater Themamiddag Public Health en senioren Inleiding Tendensen Demografie Huidige preventie en zorg Geriatrisch paradigma

Nadere informatie

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom

2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2 Anders werken: de patiënt vraagt erom 2.1 Zijn zorgprofessionals voorbereid op de toekomst? Onvoldoende voorbereid op toename chroniciteit Curatief denken nog dominant Voorbeeld: Chronic Care Model Zijn

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken

Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken 1 Intentieakkoord Gezondheid Haagse Krachtwijken De vitale coalitie Het Gezond Geweten Astma Fonds Medisch Centrum Haaglanden Azivo Zorgverzekeraar NIGZ Decentrale Welzijnsorganisaties Sectie Gezondheidsfondsen

Nadere informatie