ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht"

Transcriptie

1 akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode , aan het realiseren van de en doelstellingen van de stichting. Alle partners, zowel publiek, privaat als maatschappelijk, geven aan niet alleen gemotiveerd te zijn om een bijdrage te leveren aan de en doelstellingen, maar dit ook te vertalen naar beleid en actie in hun eigen organisatie. motivatie Overgewicht is op dit moment één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. De helft van alle volwassenen en gemiddeld één op de zeven kinderen heeft in Nederland overgewicht. In sommige achterstandswijken loopt dat zelfs op tot één op de drie. De laatste jaren lijkt er een einde gekomen aan de stijging in het percentage van mensen met overgewicht. Maar bij gelijkblijvend beleid wordt geen afname verwacht. Er is veel discussie over de vraag of het percentage onder kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar ook stabiel zal blijven (op 13%). Sommige GGDen laten zien dat het percentage overgewicht onder kinderen de laatste jaren niet meer stijgt en soms zelfs daalt, maar veel experts verwachten niet dat dit het landelijke beeld is. (VTV-2014) 1 Volwassenen met overgewicht leven minder lang in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder andere de kans op ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Ook kinderen en jongeren met overgewicht hebben grotere kans op ziektes. Dit leidt tot een hogere zorgconsumptie en heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht, naast een negatief effect op de individuele gezondheid, ook grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling. Wanneer de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt zij fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor haar toekomst. De stichting focust zich op kinderen en jongeren; zij zijn de volwassenen van de toekomst. Wanneer zij opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit voor hen dit de normaalste zaak van de wereld. De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leraren of sportcoaches hebben allemaal invloed op het eet- en beweeggedrag en vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarbij komt dat overgewicht meer voorkomt in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen, een zogenoemde obesogene samenleving. De Rijksoverheid, lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spelen op dit gebied een grote rol. Zij kunnen een concrete bijdrage leveren in het realiseren van een gezonde omgeving. In de periode hebben 26 partijen binnen het Convenant Gezond Gewicht en de landelijke bedrijfspartners van de jogg-aanpak de handen ineengeslagen op het gebied van voeding, 1 In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. 1 van 5

2 bewegen, sport en zorg. De succesvolle ontwikkeling en groei van de lokale jogg-aanpak toont aan dat de toekomst ligt in lokale kracht. De jogg-aanpak creëert in gemeenten een infrastructuur waarmee lokale initiatieven worden verbonden. Projecten van de deelconvenanten werden hierdoor versterkt. In de komende vijf jaar richten wij ons daarom op het lokaal verbeteren, verbreden en verrijken van de succesvolle activiteiten van het Convenant Gezond Gewicht. De kwaliteit van de ondersteuning wordt verbeterd, de succesvolle activiteiten worden verantwoord uitgebreid en de programma s worden structureel met elkaar verbonden, waardoor zij elkaar wederzijds verrijken. Verrijking vindt eveneens plaats door het lokaal, landelijk en internationaal delen van kennis en ervaring. Programma s die vanuit de Rijksoverheid worden ondersteund als de Onderwijsagenda, Sport en Bewegen in de Buurt en Gezond in worden binnen het werk van de stichting betrokken. Ook sluiten wij ons aan bij het nationale programma Alles is Gezondheid waarin door middel van verbinding en samenwerking een maatschappelijke beweging tot stand wordt gebracht, die tot aantoonbare en blijvende gezondheidswinst leidt. Wij streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. doelstellingen 2020 Wij werken aan een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee we tenminste 1 miljoen kinderen en jongeren bereiken. In 75 jogg-gemeenten is een stijging te zien van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht. 2 uitgangspunten Om richting te geven aan de en de doelstellingen van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht ligt onze basis in de volgende uitgangspunten. focus op jongeren Wij bevorderen een gezond gewicht bij kinderen en jongeren door ons positief te richten op de jeugd én de volwassenen die hen omringen. De jeugd groeit daardoor op in een omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl. Ook zetten wij ons in voor een gezonde omgeving, waarin deze kinderen, jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer. lokale kracht Lokale kracht, dicht bij mensen. De focus van de stichting is gericht op lokale ondersteuning en borging op wijkniveau. Gemeenten richten zich binnen de jogg-aanpak primair op wijken waar het probleem van overgewicht bij jongeren het grootst is, dat zijn in de praktijk overwegend wijken met gezinnen met een lagere sociaal economische status. Wij bieden gemeenten een integrale aanpak, die mensen en organisaties in de wijk met elkaar verbindt en die voortbouwt op bestaande netwerken. Voor het 2 De International Obesity Task Force (IOTF) heeft in 2000 internationale BMI-referentiewaarden gepubliceerd voor kinderen en adolescenten (Cole et al., 2000 ). Deze waarden voor BMI worden ook gehanteerd in onderzoek naar overgewicht en obesitas door o.a. TNO en RIVM. 2 van 5

3 realiseren van een gezonde omgeving, bieden wij lokaal het programma De Gezonde Omgeving. voeding, sport en bewegen Binnen een gezonde leefstijl hoort onder andere aandacht voor voeding, sport en bewegen. Landelijk en binnen de lokale samenwerking stimuleren wij betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. publieke en private samenwerking Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is dat we het tij kunnen keren door het betrekken, bundelen en richten van alle publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving om een gezond aanbod en een gezonde omgeving te creëren. verbinding preventie en zorg Het voorkomen van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren levert in de toekomst minder zorgconsumptie op. De primaire focus ligt daarom op preventie; het creëren van een gezonde omgeving en aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en de volwassenen die hen omringen. Aanvullend richten wij ons op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van beginnend overgewicht bij de jeugd door (zorg)professionals. Zo krijgen kinderen en jongeren met overgewicht of dreigend overgewicht zorg dicht bij huis en een behandeling die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk (stepped care). kennisdeling Meten is weten ; lokale activiteiten en processen, evenals de programma s, worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Lokale, landelijke en internationale kennisdeling verrijkt de stichting en draagt bij aan de doelstellingen. werkwijze stimuleren Aan de basis van het creëren van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl ligt bewustwording en gedragsverandering. We ontwikkelen en verrijken landelijke thema s als DrinkWater, Gratis Bewegen, Groenten en Fruit en Ouderbetrokkenheid. Gedurende de looptijd van het akkoord kunnen nieuwe thema s worden toegevoegd. Eén heldere boodschap waarmee alle lokale partijen extra aandacht kunnen vestigen op gedragsverandering. Deze thema s worden zowel aangeboden aan de jogg-gemeenten als gebruikt binnen het programma De Gezonde Omgeving. Om te zorgen dat een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld wordt stimuleren wij samen met alle betrokken partners de verankering hiervan in het beleid van (lokale) overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties realiseren Daadwerkelijke verandering realiseren we lokaal; in de gemeenten en in de wijk. Om deze verandering tot stand te brengen ondersteunen wij partijen die in gemeenten actief zijn door middel van concreet advies, coaching, bijeenkomsten, communicatie en middelen op het gebied van voeding, bewegen en sport. Het lokaal borgen van samenwerking en activiteiten heeft prioriteit. De jogg-aanpak creëert de infrastructuur 3 van 5

4 waarmee partijen elkaar bereiken en samen actie kunnen ondernemen. Voor het realiseren van een gezonde omgeving, bieden wij lokaal het programma De Gezonde Omgeving. monitoren en evaluatie De doelstellingen 2020 worden gemonitord, zodat we zicht hebben op het behalen van de gestelde doelstellingen. Halverwege de looptijd van het akkoord wordt een evaluatie uitgevoerd, zowel ten aanzien van het resultaat als het proces, en op basis hiervan desgewenst bijgestuurd. programma s Binnen de stichting werken we met twee programma s; de jogg-aanpak en de Gezonde Omgeving. Daarbij ligt de focus per programma op een heldere gedeelde visie, het bereiken van concrete doelstellingen en het faseren, zodat je kunt evalueren en bijsturen. 1. jogg-aanpak De jogg-aanpak wordt de komende vijf jaar voortgezet. Met de opgedane ervaring en behaalde resultaten willen we de kwaliteit van de ondersteuning aan de jogg-gemeenten versterken. Prioriteit heeft het lokaal borgen van de jogg-aanpak en het realiseren van een stijging van kinderen en jongeren op gezond gewicht in de 75 jogg-gemeenten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroepen waar de problematiek het grootst is en specifiek naar de groep van -9 maanden tot 4 jaar. We gaan de lokale jogg-aanpak in de komende jaren verbeteren, verbreden en verrijken. De motor voor verbetering zijn evaluatie en monitoring. De verbetering heeft betrekking op de kwaliteit van de algemene ondersteuning, de borging en de lokale jogg-organisatie. We kiezen voor een verantwoorde verbreding van de jogg-beweging en een organische groei. Het programma Gezonde Omgeving verrijkt en versterkt de jogg-aanpak en vice versa. Het in jogg-gemeenten creëren van een gezonde omgeving door middel van het verbreden, verbeteren en verrijken van de jogg-aanpak zodat meer jongeren worden bereikt, lokaal betere resultaten worden behaald en specifieke aandacht is voor de omgeving waar jongeren veel verblijven zoals school, sport en werk. 2. gezonde omgeving Een gezonde omgeving heeft grote invloed op de leefstijl en gezondheid van kinderen en jongeren. Om onze en doelstellingen te bereiken richten wij ons specifiek op omgevingen waar jongeren veel verblijven zoals sport, school en werk. Bij de start van de stichting gaan wij uit van onderstaande programma s. De mogelijkheid bestaat om binnen de looptijd van het akkoord programma s te beëindigen of nieuw te starten. sport In de periode eind 2013 tot en met 2014 zijn er goede resultaten geboekt met het realiseren van De Gezonde Sportkantine. De bewustwording van een gezonde sportomgeving bij zowel bestuurders als consumenten is vergroot, eenduidige richtlijnen Gezondere Kantines zijn opgesteld en sportverenigingen zijn aan de slag. Cultuur- en gedragsverandering vraagt inzet van meerdere jaren. Om een blijvend positief effect 4 van 5

5 te sorteren richten we ons de komende jaren op uitbreiding en verdieping van het realiseren van De Gezonde Sportkantine. Daarbij maken wij gebruik van de samenwerking en infrastructuur binnen de joggaanpak. Het creëren van een gezonde omgeving in de sportkantine, waar structureel aandacht is voor een gezonder voedingsaanbod. school Het realiseren van een gezonde schoolomgeving is primair de verantwoordelijkheid van scholen zelf. Maatschappelijke, private en publieke partijen kunnen hen ondersteuning bieden. Daarom zetten wij in op een vernieuwd Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen waarin partijen uit de catering- en automatenbranche, het onderwijs en maatschappelijke organisaties zich inspannen om gezonder aanbod in de schoolkantine te realiseren. We leggen nadrukkelijk de koppeling tussen de handvestpartijen en de scholen in jogg-gemeenten. Binnen de jogg-gemeenten zullen we daarnaast de jogg-aanpak en de Schoolkantinebrigade van het Voedingscentrum blijvend verbinden. Ook de Gezonde School van de Onderwijsagenda SGBL wordt actief binnen jogg-gemeenten onder de aandacht gebracht. Op het gebied van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is de basis, die is gelegd in het position paper Gezond op School van het deelconvenant School, leidend voor de toekomst. Het realiseren van een gezonde schoolomgeving voor alle schoolgaande kinderen en jongeren. Een schoolomgeving met aandacht voor gezonde leefstijl en waar structureel beleid wordt gevoerd op gezonde voeding, sport en bewegen. werk Naast de school- en sportomgeving heeft ook de werkomgeving invloed op leefstijl en gezondheid. Wij willen jongeren die (bijna) toetreden tot de arbeidsmarkt en de volwassenen die de jongeren omringen, ook in hun werkomgeving bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl. Daarom motiveren wij de jongeren (16+) zelf en motiveren wij bedrijven en organisaties, die in een jogg-gemeente in een publiekprivaat samenwerkingsverband actief zijn, niet alleen een bijdrage te leveren aan de en doelstellingen van de stichting, maar dit ook te vertalen naar beleid en actie in hun eigen organisatie. Jongeren en volwassenen werken in een omgeving waar aandacht is voor vitaliteit en een gezonde leefstijl en waar er structureel beleid is ten aanzien van een gezond aanbod van eten en drinken, meer bewegen en sport. Het beleid voor vitaliteit en een gezonde leefstijl is door werkgevers en werknemers samen bespreekbaar gemaakt en vormgegeven. 5 van 5

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering.

ADVIESNOTA. Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd. Inleiding. Achtergrond Gezondheidsbevordering. ADVIESNOTA Hattem kiest met JOGG voor samenwerking aan een gezonde jeugd Inleiding Een gezonde jeugd. Dat is wat onze gemeente wil. Overgewicht onder jongeren vormt echter een bedreiging. Daarom is bestrijding

Nadere informatie

FACTSHEET JOGG JULI 2012

FACTSHEET JOGG JULI 2012 FACTSHEET JOGG JULI 2012 Convenant Gezond Gewicht en deelconvenant JOGG Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van in totaal 27 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overheden,

Nadere informatie

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016

JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 JOGG HELLEVOETSLUIS 2014 2016 Afdeling Samenlevingszaken, november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Achtergrond... 4 2.1. Gezondheidsbevordering... 4 2.2. Integrale aanpak... 4 3. Probleemstelling... 5

Nadere informatie

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht

HOUTEN JOGG GEMEENTE. 2014 t/m 2017 X* K JOGG. Houten. w \ Jongeren Op Gezond Gewicht HOUTEN JOGG GEMEENTE 2014 t/m 2017 X* K JOGG w \ Jongeren Op Gezond Gewicht Houten Juli 2014 Inhoud 1. inleiding 2. Context 3. Probleemstelling 4. Doelstelling 5. Oplossingen 5.1. Wat is JOGG? 5.2. Hoe

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met JOGG Nederland voor 3 jaar te continueren.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst met JOGG Nederland voor 3 jaar te continueren. 2.2.4 Continueren programma Jongeren op Gezond Gewicht 1 Dossier 1067 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1067 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 november 2016 Agendapunt 2.2.4 Omschrijving Continueren

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2013/44019.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2013/44019. Openbaar Besluit Registratienummer : 2013/44079 Datum : 27 september 2013 Opgesteld door : K. Louisse-Rohde Maatschappelijke ontwikkeling Onderwerp: Deelname aan JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) TOELICHTING

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken.

3 Op 50% van de kinderopvangen en basisscholen wordt tijdens de pauze alleen water gedronken. Bijlage : 0-meting 2015 en doelstellingen Jongeren Op Gezond Gewicht Arnhem 1 De stijgende lijn van jongeren van 2-19 jaar met overgewicht wordt omgezet tot minimaal een stagnering in april 2018 Input

Nadere informatie

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen Akkoord Gezonde Voeding op Scholen Agenda Jongeren op Gezond Gewicht: aanpak en resultaat Het Akkoord Rolverdeling Jongeren op Gezond Gewicht en Voedingscentrum Uitleg richtlijnen en uitvoering monitor

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond

Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond 2017-2019 Jongeren Op Gezond Gewicht Roermond JOGG Landelijk JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een intersectorale aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren

Nadere informatie

Onderstaand bericht is bedoeld voor de fractievoorzitters van de politieke partijen in uw gemeente. Wilt u dit bericht aan hen doorsturen?

Onderstaand bericht is bedoeld voor de fractievoorzitters van de politieke partijen in uw gemeente. Wilt u dit bericht aan hen doorsturen? Van: Paul Rosenmöller JOGG [mailto:info@jongerenopgezondgewicht.nl] Verzonden: dinsdag 4 juni 2013 15:47 Aan: Info Onderwerp: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) in verkiezingsprogramma t.a.v. de Raadsgriffier

Nadere informatie

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020)

Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Akkoord Gezonde Voeding op Scholen (2016-2020) Aanleiding De school is een belangrijke vindplek van de jeugd en heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een gezond voedings- en drankenaanbod op scholen

Nadere informatie

De lokale verbinding JOGG en GIDS

De lokale verbinding JOGG en GIDS De lokale verbinding JOGG en GIDS Studiedag Gezond in 3 november 2016 Wat is ook alweer het verschil tussen JOGG en GIDS? Wat doen gemeenten die zowel JOGG als GIDS zijn? Voorbeelden: Nuth, Weststellingwerf,

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT JONGEREN OP GEZOND GEWICHT Over vijf jaar zal de JOGG-aanpak in 75 gemeenten ingevoerd zijn. We willen dat de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa wordt. Paul Rosenmöller Voorzitter Convenant Gezond

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

VOOR EEN GEZONDE EN DUURZAME GENERATIE

VOOR EEN GEZONDE EN DUURZAME GENERATIE VOOR EEN GEZONDE EN DUURZAME GENERATIE Zowel als de Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht () en het Programma zetten zich in om bij te dragen aan de gezondheid van kinderen en jongeren in Nederland. TEKST:

Nadere informatie

JOGG-aanpak in Hellevoetsluis

JOGG-aanpak in Hellevoetsluis JOGG-aanpak in Hellevoetsluis Stand van zaken, oktober 2014 Belang van gezond gewicht Een gezond gewicht is belangrijk voor een goede gezondheid, zowel op jonge als latere leeftijd. Wie al op jonge leeftijd

Nadere informatie

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk

CONVENANT GEZOND GEWICHT Deelconvenant Werk CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant Werk PARTIJEN: - de Vereniging VNO-NCW (hierna: VNO-NCW), te dezen vertegenwoordigd door haar directeur de heer W. Ruijgrok, - de Koninklijke Vereniging

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst

Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009. Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Nulmeting Zwolle Gezonde Stad 2009 Ingrid van Aart, Silvia de Roos en Tommy Visscher 13 september 2012, CIAO bijeenkomst Inhoud - Doelstellingen - Indicatoren - Gebruikte bronnen/ meetinstrumenten - Ervaringen/

Nadere informatie

Over de noodzakelijke voorwaarden voor voedings- en bewegingsbeleid in en rondom scholen

Over de noodzakelijke voorwaarden voor voedings- en bewegingsbeleid in en rondom scholen Gezond op school! Over de noodzakelijke voorwaarden voor voedings- en bewegingsbeleid in en rondom scholen Position paper deelconvenant school, Convenant Gezond Gewicht Alleen een integrale en structurele

Nadere informatie

Samen naar een gezonde omgeving

Samen naar een gezonde omgeving Samen naar een gezonde omgeving 2020-2025-2030 Missie Partijen willen bij sportevenementen een gezonde omgeving creëren die bijdraagt aan een gezonde leefstijl. Uitgangspunten Sportevenementen hebben een

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Jongeren op Gezond Gewicht

Jongeren op Gezond Gewicht Jongeren op Gezond Gewicht Overgewicht Putten: de cijfers ongeveer 1 op de 7 kinderen is te zwaar 5/6 jaar 9% 9/10 jaar 18% 12-15 jaar 15% 16-20 jaar 16% Bron: Icare Jeugdgezondheidszorg, betreft kalenderjaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 899 Nota Overgewicht Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

in Fryslân 2014-2017

in Fryslân 2014-2017 in Fryslân 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 De JOGG-aanpak... 3 Landelijke en lokale ontwikkelingen... 4 2. Doelstelling en doelgroep... 6 3. Provinciale activiteiten... 6 4. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen

Bewegen in en om het onderwijs. Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Bewegen in en om het onderwijs Workshop 2 en 6 Leonie de Regt en Dave Schoonen Wat is scoolsport? Een aanpak waarmee de school werkt aan een gezonde en actieve leefstijl voor de leerlingen. Dit betekent

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

Van een smalle blik naar een brede basis.

Van een smalle blik naar een brede basis. Inspiratiesessie 2 Van een smalle blik naar een brede basis. Ketenaanpak voor kinderen met overwicht en obesitas Marian Sijben Care for Obesity 1 #zoblijvenwijgezond Van smalle blik naar brede basis; ketenaanpak

Nadere informatie

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD

RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD RESULTATEN ZWOLLE GEZONDE STAD 2010-2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Overgewicht gedaald 2. Gezonde leefstijl: 4 een wisselend beeld 3. Samenwerking versterkt 5 en geborgd 4. Landelijke uitstraling 6

Nadere informatie

Tussentijdse procesevaluatie

Tussentijdse procesevaluatie Tussentijdse procesevaluatie ACTIEVE EN GEZONDE LEEFSTIJL JONGEREN Augustus 2015 Rapport opgesteld door: Kasper Doesborgh VOORWOORD Voorliggend document beschrijft het proces en de voortgang van de JOGG

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg)

Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Bijlage 3 Jaarprogramma gemeente Meerssen 2008 (inclusief Jeugdgezondheidszorg) Deze bijlage is een eerste aanzet. Aan de hand van het nieuwe productenboek van de GGD Zuid - Limburg zal het jaarprogramma

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK JOGG HOOGEVEEN JONGEREN VAN 0 TOT 19 JAAR

PLAN VAN AANPAK JOGG HOOGEVEEN JONGEREN VAN 0 TOT 19 JAAR ONDERWERP DOELGROEP PLAN VAN AANPAK JONGEREN VAN 0 TOT 19 JAAR 1. Samenvatting JOGG Hoogeveen De gemeente Hoogeveen is sinds 2014 JOGG-gemeente. JOGG is een landelijke beweging en staat voor Jongeren op

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Gezonde Schoolpleinen Een Gezond Schoolplein geeft jongeren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderwijs de ruimte om te bewegen en te spelen in een

Nadere informatie

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012)

Aanleiding CheckTeen. Zwolle gezonde stad ( ) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) Aanleiding CheckTeen Zwolle gezonde stad (2010 2013) JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (2010) ChecKid: kinderen basisonderwijs 2006 en 2009 (en 2012) CheckTeen: kinderen voortgezet onderwijs (2010/2011)

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF

FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF FACTSHEET VOORLOPIGE RESULTATEN LEFF SANNE NIEMER & EMMA VAN DEN EYNDE FEBRUARI 2015 Introductie In het najaar van 2014 is in 8 steden, op 10 locaties de pilot LEFF uitgevoerd. In deze factsheet worden

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

RESULTATEN 2 JAAR JOGG

RESULTATEN 2 JAAR JOGG RESULTATEN 2 JAAR JOGG Met plezier naar een gezonde leefstijl! Een groot aantal partijen werkte de afgelopen jaren hard aan het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd in s-hertogenbosch. Zij

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden

Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden Inleiding Gezondheid is het belangrijkste dat er is. Ook gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer,

Nadere informatie

DEELCONVENANT SCHOOL

DEELCONVENANT SCHOOL CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 DEELCONVENANT SCHOOL PARTIJEN: - de Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (hierna: de G4), te dezen vertegenwoordigd door hun burgemeesters, voor deze de

Nadere informatie

Op de fiets naar school

Op de fiets naar school In beweging Voorlichting over calorieën of aansporingen tot meer beweging zijn niet genoeg in de strijd tegen overgewicht. Wat beter helpt is een wijkgerichte aanpak om het bewoners zo gemakkelijk mogelijk

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET JONGEREN OP GEZOND GEWICHT BLIKT TERUG FACTSHEET 2015-2017 Met Jongeren Op Gezond Gewicht streeft de gemeente Rheden naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

Overgewicht (incl. obesitas)

Overgewicht (incl. obesitas) Inleiding Het aantal kinderen dat te weinig beweegt en/of overgewicht heeft neemt al een aantal jaren toe. Dit is een belangrijk element van zorg. De gemeente heeft daarom in 2011 besloten zich actief

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Voeding Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Voeding : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Doelstellingen 31 maart 2016

Doelstellingen 31 maart 2016 Doelstellingen 31 maart 2016 O U T C O M E 1 De stijging van het aantal jongeren van 2-19 jaar met overgewicht omzetten in ten minste een stagnering in februari 2018 2 Het percentage jongeren van 4-12

Nadere informatie

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht.

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Projectaanvraag Achterstandsfonds Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Korte omschrijving van het project (eventueel vervolgen op achterzijde)

Nadere informatie

Gezonde School. Vitaliteitsmodel voor studenten en medewerkers

Gezonde School. Vitaliteitsmodel voor studenten en medewerkers Gezonde School Vitaliteitsmodel voor studenten en medewerkers Wat is een gezonde school Kenmerken Gezonde School Gezondheidsbevordering leerlingen en medewerkers Gezonde en veilige schoolomgeving Goede

Nadere informatie

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht

Dik is duur. Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Praktijkwijzer van VNO-NCW Dik is duur Wat werkgevers kunnen doen aan overgewicht Eén op de twee Nederlanders is te zwaar; twintig jaar geleden was dat nog één op de drie. Overgewicht wordt een steeds

Nadere informatie

LEFF Fitter, gezonder en blijer

LEFF Fitter, gezonder en blijer LEFF Fitter, gezonder en blijer informatie voor gemeenten mei 2017 LEFF (lifestyle, energy, fun & friends) GLI voor kinderen boven een gezond gewicht van 7 tot 13 jaar en hun ouders Door de Vrije Universiteit

Nadere informatie

Doelstellingen JOGG- Zevenaar & 0-meting

Doelstellingen JOGG- Zevenaar & 0-meting Doelstellingen JOGG- Zevenaar & 0-meting Programmadoel 1. Het stabiliseren maar zo mogelijk een daling van het aantal jongeren met overgewicht van 0-19 jaar in februari 2018 O U T C O M E O U T P U T Gedragsdoelen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 18 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland

Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Februari 2017 Gezonde groei en ontwikkeling voor ieder kind in Nederland Ongezonde eet-, beweeg- en slaapgewoonten vormen een grote bedreiging

Nadere informatie

De Gezonde Generatie. Project: Rookvrije generatie Fryslân Start november 2018

De Gezonde Generatie. Project: Rookvrije generatie Fryslân Start november 2018 De Gezonde Generatie Project: Rookvrije generatie Fryslân Start november 2018 1 De Gezonde Generatie. Project Rookvrije generatie Fryslân. Onze ambitie is: alle kinderen in Fryslân groeien rookvrij op.

Nadere informatie

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming

Concretiseren van BRAVO. Beeldvorming Concretiseren van BRAVO Beeldvorming Draagvlak?: Beginsituatie: Vraag vanuit personeel: wij willen fitnessen overleg tussen P&O, SB, facilitair,cvb Géén subsidieaanvraag directieraad voor bedrijfssport!

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Scoren voor een gezonde jeugd!

Scoren voor een gezonde jeugd! Scoren voor een gezonde jeugd! In de gemeente Heerenveen willen we dat kinderen gezond opgroeien. De omgeving waarin kinderen opgroeien is de laatste decennia ongemerkt een omgeving geworden waarin verleidelijke

Nadere informatie

Gezond Leven Jaarverslag 2017

Gezond Leven Jaarverslag 2017 Gelderland-Zuid Gezond Leven Jaarverslag 017 GEZONDE SCHOOL GEZONDE WIJK/GEMEENTE GEZONDE KENNIS Gezonde School GEZONDE SCHOOL-AANPAK VIGNETTEN SCHOLEN MET EEN GEZONDE SCHOOL-VIGNET SCHOOL 57 scholen ondersteund

Nadere informatie

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl

Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Een gemeentelijke aanpak om burgers aan te zetten tot een gezonde, actieve leefstijl Lokaal Actief Samenbrengen van verschillende organisaties uit diverse werkvelden Zorg Sport en recreatie Onderwijs Sociaal

Nadere informatie

Goede voornemens om uit te voeren

Goede voornemens om uit te voeren Nieuwsbrief Nummer 1 - Maart 2015 Jongeren op gezond gewicht (JOGG) in Stichtse Vecht Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de aanpak jongeren op gezond gewicht in gemeente Stichtse Vecht. Jongeren op

Nadere informatie

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014

Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 1 Visiedocument Verbreding Zwolle Gezonde Stad vanaf 2014 Vooraf: In deze notitie leggen we het idee voor om Zwolle Gezonde Stad (JOGG Zwolle) te verbreden naar andere thema s en doelgroepen, gebruik makend

Nadere informatie

Leefstijlprogramma binnen Talant. 15 september 2011

Leefstijlprogramma binnen Talant. 15 september 2011 Leefstijlprogramma binnen Talant 15 september 2011 Achtergrond Mensen met een beperking hebben achterstand in leefstijl door o.a.: - minder frequent bewegen - bezuinigingen op de AWBZ (bewegingsagogen?)

Nadere informatie

Nederlandse Obesitas Kliniek

Nederlandse Obesitas Kliniek 2 Nederlandse Obesitas Kliniek Bijna 2 miljoen mensen in Nederland hebben overgewicht. Fors overgewicht wordt obesitas genoemd. Obesitas is erkend als chronische ziekte. Op dit moment komen ruim 800.000

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de leden van de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Uw contact H. van der Putten T (020) 540 45 03 F (0297) 38 76 76 h.van.der.putten@amstelveen.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van

Nadere informatie

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School

Workshop. De buurtsportcoach en de Gezonde School Workshop De buurtsportcoach en de Gezonde School Gezonde Scholen presteren beter! (Scholieren en Leraren) Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde

Nadere informatie

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten

Gezond en duurzaam voedsel. Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Gezond en duurzaam voedsel Een folder ter inspiratie voor mbo-docenten Aan de slag met gezond en duurzaam voedsel in het mbo Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties,

Nadere informatie

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

JONGEREN OP GEZOND GEWICHT JONGEREN OP GEZOND GEWICHT JOGG, DE BEWEGING VOOR EEN GEZONDE JOGG IS DE OMGEVING BEWEGING EN VOOR EEN GEZONDE EEN GEZONDE JEUGD OMGEVING EN EEN JOGG GEZONDE IS BEWEGING JEUGD VOOR EEN GEZONDE OMGEVING

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk

Uitvoeringsprogramma Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk Uitvoeringsprogramma 2016 Regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma voor 2016 van het regionaal gezondheidsbeleid Land van Cuijk 2013-2016. Het

Nadere informatie

Jongeren op Gezond Gewicht. Plan van aanpak IJsselstein

Jongeren op Gezond Gewicht. Plan van aanpak IJsselstein Jongeren op Gezond Gewicht Plan van aanpak IJsselstein Mei 2011 1 2 JOGG IJSSELSTEIN 2011 1. Inleiding 5 Hoe wordt overgewicht gemeten? 5 De ernst van overgewicht 5 Aandacht voor jeugd belangrijk 5 Overgewicht

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN

HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN HANDREIKING GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE VOOR GEZINNEN 1 Inleiding ROS Friesland is betrokken geweest bij het project Fitter Families, een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor gezinnen.

Nadere informatie

Johan Wakkie. Adviseur

Johan Wakkie. Adviseur Johan Wakkie Adviseur plaats voor titel van max drie regels verticaal in het midden van de slide. Doelstellingen 2020 Jongeren Op Gezond Gewicht werkt aan een gezonde omgeving met structureel aandacht

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Workshop. PPS in de sportsector een win-win?

Workshop. PPS in de sportsector een win-win? Workshop PPS in de sportsector een win-win? PPS-workshop Kennisdag S&B in de Buurt 10 december 2015 Den Bosch Programma PPS-dilemma s in beweging PPS nader bekeken Interview met Kasper Doesborgh Schaal

Nadere informatie

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant:

Bouwstenen nota volksgezondheid Renate Martens en Ivanka van der Veeken. Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Bouwstenen nota volksgezondheid 2013-2016 Gemeente Drimmelen GGD West-Brabant: Renate Martens en Ivanka van der Veeken Bouwstenen Evaluatieverslag nota volksgezondheid 2008-2011 Landelijke nota gezondheidsbeleid

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders)

PATIËNTEN INFORMATIE. Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders) PATIËNTEN INFORMATIE Dikke Vrienden Club Maasstad Ziekenhuis (voor ouders) 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding Overgewicht is een bedreiging voor de gezondheid. Het kan leiden tot hart- en vaatziekten, suikerziekte

Nadere informatie

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN

HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN HET 'GEZOND ETEN PROGRAMMA' VOOR BEDRIJVEN INLEIDING @Ease Lifestyle B.V. heeft als missie de Nederlandse bevolking gezonder te maken, waarbij onze focus ligt op gezonde voeding. We richten ons hierbij

Nadere informatie

Plan van Aanpak JOGG-Alphen aan den Rijn Boskoop en Ridderveld

Plan van Aanpak JOGG-Alphen aan den Rijn Boskoop en Ridderveld Plan van Aanpak JOGG-Alphen aan den Rijn Boskoop en Ridderveld 04-12-2014, Alphen aan den Rijn 1 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 1. Inleiding... 9 1.1. Ongezond gewicht - overgewicht... 11 1.2.

Nadere informatie

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Voor, door en met de scholen

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Voor, door en met de scholen Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school Voor, door en met de scholen 2012-2016 Waarom? Waarom zouden scholen aandacht moeten besteden aan sport, bewegen en gezonde

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Hoe beweegprogramma's voor kwetsbare ouderen te implementeren?!

Hoe beweegprogramma's voor kwetsbare ouderen te implementeren?! Hoe beweegprogramma's voor kwetsbare ouderen te implementeren?! Goede implementatiestrategieën voor interventies gericht op behoud van cognitie (45+) i.o.v. de Hersenstichting en i.s.m. Mulier Instituut

Nadere informatie

Conclusies: leefstijlscore

Conclusies: leefstijlscore Nationale Leefstijlbarometer / P.8 : Veenbrand speelt een rol bij de hele bevolking Bij iets meer dan de helft van de bevolking is er sprake van een veenbrand van slechte leefgewoonten: een opeenstapeling

Nadere informatie

Griffienieuws. nr.22. Datum 5 juni Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 23 alsmede de publicatielijst van week 22.

Griffienieuws. nr.22. Datum 5 juni Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 23 alsmede de publicatielijst van week 22. Griffienieuws nr.22 Datum 5 juni 2013 Besluitenlijsten en verslagen Bijgaand de besluitenlijst van week 23 alsmede de publicatielijst van week 22. Informatie vanuit de organisatie In de raadsvergadering

Nadere informatie

13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam. 13:30-13:55 Checkid Carry Renders. 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder

13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam. 13:30-13:55 Checkid Carry Renders. 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder Programma vanmiddag 13:15-13:30 Welkom bij Zwolle Gezonde Stad Joop ten Dam 13:30-13:55 Checkid Carry Renders 13:55-14:20 Checkteen Monique Ridder 14:20-14:45 De Activiteitenmonitor Joop ten Dam 14:45-15:10

Nadere informatie

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland

10-0407 EvK/AE. Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD Zeeland en SportZeeland 10-0407 EvK/AE Interventies preventie van overgewicht Vlissingen Gezamenlijk advies van GGD en Sport GEZONDHEIDSWINST TOT 0 JAAR ADVISERING Fysiotherapie Paauwenburg Pagina 2 Interventies preventie van

Nadere informatie

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project

Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Implementatie Zorgstandaard Obesitas voor kinderen (4-12 jaar) KIZO-project Annemarie Schalkwijk Sandra Bot, co-promotor Petra Elders, co-promotor Giel Nijpels, promotor Lifestyle, Overweight and Diabetes

Nadere informatie

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy

Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Vitale organisaties staan sterker en presteren beter! Health is a new business strategy Zo staan uw medewerkers er voor (2014) 100 medewerkers: 10 met stressklachten 4 verhoogde kans burn-out 2 depressief

Nadere informatie

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK

Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2016 DEEL 2: BUURTAANPAK Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer isteenkamer@ggd.amsterdam.nl Sanne Franssen sfranssen@ggd.amsterdam.nl

Nadere informatie