ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht"

Transcriptie

1 akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode , aan het realiseren van de en doelstellingen van de stichting. Alle partners, zowel publiek, privaat als maatschappelijk, geven aan niet alleen gemotiveerd te zijn om een bijdrage te leveren aan de en doelstellingen, maar dit ook te vertalen naar beleid en actie in hun eigen organisatie. motivatie Overgewicht is op dit moment één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. De helft van alle volwassenen en gemiddeld één op de zeven kinderen heeft in Nederland overgewicht. In sommige achterstandswijken loopt dat zelfs op tot één op de drie. De laatste jaren lijkt er een einde gekomen aan de stijging in het percentage van mensen met overgewicht. Maar bij gelijkblijvend beleid wordt geen afname verwacht. Er is veel discussie over de vraag of het percentage onder kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar ook stabiel zal blijven (op 13%). Sommige GGDen laten zien dat het percentage overgewicht onder kinderen de laatste jaren niet meer stijgt en soms zelfs daalt, maar veel experts verwachten niet dat dit het landelijke beeld is. (VTV-2014) 1 Volwassenen met overgewicht leven minder lang in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder andere de kans op ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Ook kinderen en jongeren met overgewicht hebben grotere kans op ziektes. Dit leidt tot een hogere zorgconsumptie en heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht, naast een negatief effect op de individuele gezondheid, ook grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling. Wanneer de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt zij fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor haar toekomst. De stichting focust zich op kinderen en jongeren; zij zijn de volwassenen van de toekomst. Wanneer zij opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit voor hen dit de normaalste zaak van de wereld. De groei van het aantal jongeren op gezond gewicht is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders, opvoeders, leraren of sportcoaches hebben allemaal invloed op het eet- en beweeggedrag en vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarbij komt dat overgewicht meer voorkomt in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen, een zogenoemde obesogene samenleving. De Rijksoverheid, lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties spelen op dit gebied een grote rol. Zij kunnen een concrete bijdrage leveren in het realiseren van een gezonde omgeving. In de periode hebben 26 partijen binnen het Convenant Gezond Gewicht en de landelijke bedrijfspartners van de jogg-aanpak de handen ineengeslagen op het gebied van voeding, 1 In de Volksgezondheid Toekomstverkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. 1 van 5

2 bewegen, sport en zorg. De succesvolle ontwikkeling en groei van de lokale jogg-aanpak toont aan dat de toekomst ligt in lokale kracht. De jogg-aanpak creëert in gemeenten een infrastructuur waarmee lokale initiatieven worden verbonden. Projecten van de deelconvenanten werden hierdoor versterkt. In de komende vijf jaar richten wij ons daarom op het lokaal verbeteren, verbreden en verrijken van de succesvolle activiteiten van het Convenant Gezond Gewicht. De kwaliteit van de ondersteuning wordt verbeterd, de succesvolle activiteiten worden verantwoord uitgebreid en de programma s worden structureel met elkaar verbonden, waardoor zij elkaar wederzijds verrijken. Verrijking vindt eveneens plaats door het lokaal, landelijk en internationaal delen van kennis en ervaring. Programma s die vanuit de Rijksoverheid worden ondersteund als de Onderwijsagenda, Sport en Bewegen in de Buurt en Gezond in worden binnen het werk van de stichting betrokken. Ook sluiten wij ons aan bij het nationale programma Alles is Gezondheid waarin door middel van verbinding en samenwerking een maatschappelijke beweging tot stand wordt gebracht, die tot aantoonbare en blijvende gezondheidswinst leidt. Wij streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een samenleving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. doelstellingen 2020 Wij werken aan een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee we tenminste 1 miljoen kinderen en jongeren bereiken. In 75 jogg-gemeenten is een stijging te zien van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht. 2 uitgangspunten Om richting te geven aan de en de doelstellingen van de stichting Jongeren Op Gezond Gewicht ligt onze basis in de volgende uitgangspunten. focus op jongeren Wij bevorderen een gezond gewicht bij kinderen en jongeren door ons positief te richten op de jeugd én de volwassenen die hen omringen. De jeugd groeit daardoor op in een omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl. Ook zetten wij ons in voor een gezonde omgeving, waarin deze kinderen, jongeren en volwassenen leven en werken, zoals de school, de wijk, de sportvereniging en de werkvloer. lokale kracht Lokale kracht, dicht bij mensen. De focus van de stichting is gericht op lokale ondersteuning en borging op wijkniveau. Gemeenten richten zich binnen de jogg-aanpak primair op wijken waar het probleem van overgewicht bij jongeren het grootst is, dat zijn in de praktijk overwegend wijken met gezinnen met een lagere sociaal economische status. Wij bieden gemeenten een integrale aanpak, die mensen en organisaties in de wijk met elkaar verbindt en die voortbouwt op bestaande netwerken. Voor het 2 De International Obesity Task Force (IOTF) heeft in 2000 internationale BMI-referentiewaarden gepubliceerd voor kinderen en adolescenten (Cole et al., 2000 ). Deze waarden voor BMI worden ook gehanteerd in onderzoek naar overgewicht en obesitas door o.a. TNO en RIVM. 2 van 5

3 realiseren van een gezonde omgeving, bieden wij lokaal het programma De Gezonde Omgeving. voeding, sport en bewegen Binnen een gezonde leefstijl hoort onder andere aandacht voor voeding, sport en bewegen. Landelijk en binnen de lokale samenwerking stimuleren wij betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en een gezonder voedingsaanbod. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. publieke en private samenwerking Het bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde omgeving is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ons uitgangspunt is dat we het tij kunnen keren door het betrekken, bundelen en richten van alle publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving om een gezond aanbod en een gezonde omgeving te creëren. verbinding preventie en zorg Het voorkomen van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren levert in de toekomst minder zorgconsumptie op. De primaire focus ligt daarom op preventie; het creëren van een gezonde omgeving en aandacht voor een gezonde leefstijl van kinderen, jongeren en de volwassenen die hen omringen. Aanvullend richten wij ons op het vroegtijdig signaleren en aanpakken van beginnend overgewicht bij de jeugd door (zorg)professionals. Zo krijgen kinderen en jongeren met overgewicht of dreigend overgewicht zorg dicht bij huis en een behandeling die niet zwaarder is dan strikt noodzakelijk (stepped care). kennisdeling Meten is weten ; lokale activiteiten en processen, evenals de programma s, worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. Lokale, landelijke en internationale kennisdeling verrijkt de stichting en draagt bij aan de doelstellingen. werkwijze stimuleren Aan de basis van het creëren van een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl ligt bewustwording en gedragsverandering. We ontwikkelen en verrijken landelijke thema s als DrinkWater, Gratis Bewegen, Groenten en Fruit en Ouderbetrokkenheid. Gedurende de looptijd van het akkoord kunnen nieuwe thema s worden toegevoegd. Eén heldere boodschap waarmee alle lokale partijen extra aandacht kunnen vestigen op gedragsverandering. Deze thema s worden zowel aangeboden aan de jogg-gemeenten als gebruikt binnen het programma De Gezonde Omgeving. Om te zorgen dat een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld wordt stimuleren wij samen met alle betrokken partners de verankering hiervan in het beleid van (lokale) overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties realiseren Daadwerkelijke verandering realiseren we lokaal; in de gemeenten en in de wijk. Om deze verandering tot stand te brengen ondersteunen wij partijen die in gemeenten actief zijn door middel van concreet advies, coaching, bijeenkomsten, communicatie en middelen op het gebied van voeding, bewegen en sport. Het lokaal borgen van samenwerking en activiteiten heeft prioriteit. De jogg-aanpak creëert de infrastructuur 3 van 5

4 waarmee partijen elkaar bereiken en samen actie kunnen ondernemen. Voor het realiseren van een gezonde omgeving, bieden wij lokaal het programma De Gezonde Omgeving. monitoren en evaluatie De doelstellingen 2020 worden gemonitord, zodat we zicht hebben op het behalen van de gestelde doelstellingen. Halverwege de looptijd van het akkoord wordt een evaluatie uitgevoerd, zowel ten aanzien van het resultaat als het proces, en op basis hiervan desgewenst bijgestuurd. programma s Binnen de stichting werken we met twee programma s; de jogg-aanpak en de Gezonde Omgeving. Daarbij ligt de focus per programma op een heldere gedeelde visie, het bereiken van concrete doelstellingen en het faseren, zodat je kunt evalueren en bijsturen. 1. jogg-aanpak De jogg-aanpak wordt de komende vijf jaar voortgezet. Met de opgedane ervaring en behaalde resultaten willen we de kwaliteit van de ondersteuning aan de jogg-gemeenten versterken. Prioriteit heeft het lokaal borgen van de jogg-aanpak en het realiseren van een stijging van kinderen en jongeren op gezond gewicht in de 75 jogg-gemeenten. Bijzondere aandacht gaat uit naar de doelgroepen waar de problematiek het grootst is en specifiek naar de groep van -9 maanden tot 4 jaar. We gaan de lokale jogg-aanpak in de komende jaren verbeteren, verbreden en verrijken. De motor voor verbetering zijn evaluatie en monitoring. De verbetering heeft betrekking op de kwaliteit van de algemene ondersteuning, de borging en de lokale jogg-organisatie. We kiezen voor een verantwoorde verbreding van de jogg-beweging en een organische groei. Het programma Gezonde Omgeving verrijkt en versterkt de jogg-aanpak en vice versa. Het in jogg-gemeenten creëren van een gezonde omgeving door middel van het verbreden, verbeteren en verrijken van de jogg-aanpak zodat meer jongeren worden bereikt, lokaal betere resultaten worden behaald en specifieke aandacht is voor de omgeving waar jongeren veel verblijven zoals school, sport en werk. 2. gezonde omgeving Een gezonde omgeving heeft grote invloed op de leefstijl en gezondheid van kinderen en jongeren. Om onze en doelstellingen te bereiken richten wij ons specifiek op omgevingen waar jongeren veel verblijven zoals sport, school en werk. Bij de start van de stichting gaan wij uit van onderstaande programma s. De mogelijkheid bestaat om binnen de looptijd van het akkoord programma s te beëindigen of nieuw te starten. sport In de periode eind 2013 tot en met 2014 zijn er goede resultaten geboekt met het realiseren van De Gezonde Sportkantine. De bewustwording van een gezonde sportomgeving bij zowel bestuurders als consumenten is vergroot, eenduidige richtlijnen Gezondere Kantines zijn opgesteld en sportverenigingen zijn aan de slag. Cultuur- en gedragsverandering vraagt inzet van meerdere jaren. Om een blijvend positief effect 4 van 5

5 te sorteren richten we ons de komende jaren op uitbreiding en verdieping van het realiseren van De Gezonde Sportkantine. Daarbij maken wij gebruik van de samenwerking en infrastructuur binnen de joggaanpak. Het creëren van een gezonde omgeving in de sportkantine, waar structureel aandacht is voor een gezonder voedingsaanbod. school Het realiseren van een gezonde schoolomgeving is primair de verantwoordelijkheid van scholen zelf. Maatschappelijke, private en publieke partijen kunnen hen ondersteuning bieden. Daarom zetten wij in op een vernieuwd Handvest Gezonder Voedingsaanbod op scholen waarin partijen uit de catering- en automatenbranche, het onderwijs en maatschappelijke organisaties zich inspannen om gezonder aanbod in de schoolkantine te realiseren. We leggen nadrukkelijk de koppeling tussen de handvestpartijen en de scholen in jogg-gemeenten. Binnen de jogg-gemeenten zullen we daarnaast de jogg-aanpak en de Schoolkantinebrigade van het Voedingscentrum blijvend verbinden. Ook de Gezonde School van de Onderwijsagenda SGBL wordt actief binnen jogg-gemeenten onder de aandacht gebracht. Op het gebied van bewegingsonderwijs in het primair onderwijs is de basis, die is gelegd in het position paper Gezond op School van het deelconvenant School, leidend voor de toekomst. Het realiseren van een gezonde schoolomgeving voor alle schoolgaande kinderen en jongeren. Een schoolomgeving met aandacht voor gezonde leefstijl en waar structureel beleid wordt gevoerd op gezonde voeding, sport en bewegen. werk Naast de school- en sportomgeving heeft ook de werkomgeving invloed op leefstijl en gezondheid. Wij willen jongeren die (bijna) toetreden tot de arbeidsmarkt en de volwassenen die de jongeren omringen, ook in hun werkomgeving bewust maken van het belang van een gezonde leefstijl. Daarom motiveren wij de jongeren (16+) zelf en motiveren wij bedrijven en organisaties, die in een jogg-gemeente in een publiekprivaat samenwerkingsverband actief zijn, niet alleen een bijdrage te leveren aan de en doelstellingen van de stichting, maar dit ook te vertalen naar beleid en actie in hun eigen organisatie. Jongeren en volwassenen werken in een omgeving waar aandacht is voor vitaliteit en een gezonde leefstijl en waar er structureel beleid is ten aanzien van een gezond aanbod van eten en drinken, meer bewegen en sport. Het beleid voor vitaliteit en een gezonde leefstijl is door werkgevers en werknemers samen bespreekbaar gemaakt en vormgegeven. 5 van 5

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014

Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Gezonde Stad Kadernota Gezondheidsbeleid Rotterdam 2011-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 Inleiding 8 1. Gezonde Basis 14 Een gezonde start in het leven 14 Gezond opgroeien 15 Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015

Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Advies Vernieuwing leefstijlbeleid 2012-2015 Uitgebracht op verzoek van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Landelijk Overleg Thema-instituten [Webversie] 14 november 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Amsterdam samen gezonder

Amsterdam samen gezonder Amsterdam samen gezonder Vastberaden samen de gezondheid van Amsterdammers verbeteren Convenant tussen: Gemeente Amsterdam Stadsregio Amsterdam Achmea 2011-2015 Introductie In het najaar van 2011 loopt

Nadere informatie

SAMEN WERKT! 2010-2014

SAMEN WERKT! 2010-2014 SAMEN WERKT! 2010-2014 INHOUD 4 VOORWOORD 6 JOGG DOE FF GEZOND ZAANSTAD AAN HET WATER VEGHEL GAAT VOOR DE GEZONDSTE JONGEREN 13 SCHOOL 16 CONSUMENT EN VRIJE TIJD 20 WERK 23 COMMUNICATIE 25 PARTNERS 26

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s

Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Onderzoek Rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door BVO s Seizoen 2010-2011 Februari 2012 Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Universiteit

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 29 november 2011 Betreft Ouderbetrokkenheid a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid

Gezondheid dichtbij. Landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij Landelijke nota gezondheidsbeleid mei 2011 Landelijke nota gezondhei 1 Inhoudsopgave Pagina Inhoudsopgave 2 Samenvatting 3 Inleiding 4 1. Nederland is gezond maar het kan nog beter

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert.

Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert. Levenslang gezond Tno ontwikkelt, onderzoekt en implementeert samen met partners interventies die de gezondheid van burgers, van jong tot oud, bevordert. Kinderen in Nederland hebben het over het algemeen

Nadere informatie

Implementatie en continuering van de BeweegKuur:

Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Implementatie en continuering van de BeweegKuur: Monitorstudie onder zorgverleners ajaar 20 L.G.M. Raaijmakers J.H.M. Helmink F.J.M. Hamers S.P.J. Kremers Contact: Lieke Raaijmakers Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar

SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar SO die BOEPZZTT? Aanbevelingen voor het Amsterdamse overbruggingsplan overgewicht voor kinderen van 4-12 jaar Kimberly M. Grêaux GGD Amsterdam, afdelingen EDG en JGZ Versie 1 februari 2011 Adviseurs: Judith

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie