Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG"

Transcriptie

1 Commissie Jager maart 2013 GRIP OP NAZORG

2 VOORWOORD Op zaterdagavond 4 augustus 2012 vindt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, de afsluiting plaats van het jaarlijks festival DickyWoodstock. Die avond wordt het festival om omstreeks uur getroffen door extreme noodweer. De onheilspellende weerbeelden van het festival staan nog scherp op ons netvlies. Een donkere wolk ontwikkelt zich ineens tot een zware hagelbui met rukwinden. Dit alles duurt nog geen 10 minuten. Als gevolg hiervan stort één van de aanwezige festivaltenten in en zijn er meerdere gewonden. De organisatie van het festival wordt compleet verrast door het noodweer. Er wordt opgeschaald naar GRIP2 en na ca. drie uur wordt afgeschaald naar GRIP0 en begint de nazorg/nafase. Dit incident is een goed voorbeeld van een flitsincident, dat wil zeggen dat er geen waarschuwingstijd is en dat het incident na enkele uren gestabiliseerd is. De feitelijke hulpverlening bij dit soort incidenten kent een korte levensreddende fase. Daarna is er vanuit het perspectief van de overheid vooral sprake van langdurige nazorg richting slachtoffers. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor zowel de organisatie als de communicatie van de nafase. Het is hierin de verbinder. Binnen de crisisbeheersing weten we vaak heel goed wat we doen en hoe we het doen. We leggen dit vast in draaiboeken, protocollen, procedures, handreikingen en regels. Maar waarom we dit allemaal doen is soms minder duidelijk. Bij dit incident zijn mede als gevolg van het niet functioneren van de alarmering van het team Bevolkingszorg functionarissen gedwongen om veelal op basis van intuïtie keuzes te maken die afwijken van het regionaal crisisplan. Zo is de burgemeester (bewust of onbewust) van de GRIP 2-structuur afgeweken en heeft zij geen Gemeentelijk Beleidsteam in het gemeentehuis ingericht. In plaats daarvan bevindt zij zich samen met de gemeentesecretaris, voormalig Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid van de gemeente Steenwijkerland en de dienstdoende Officier van Dienst Bevolkingszorg op het plaats incident. De belevingswereld van getroffenen bestaat de eerste tijd na een ramp vooral uit veel gemengde gevoelens en sterke emoties, die op en neer gaan als een rollercoaster. Waar zij behoefte aan hebben is op emotioneel niveau de verbinding ervaren en zich gezien en geholpen voelen. Uit de gesprekken met de verschillende functionarissen is gebleken dat vanuit de gemeente grotendeels aan deze behoefte tegemoet is gekomen. De burgemeester heeft tijdens het incident op het festivalterrein steeds verbinding gezocht met de organisatie, vrijwilligers en slachtoffers, en heeft de gemeente voor zowel voor haar eigen medewerkers als de slachtoffers en andere betrokkenen blijvende aandacht gehad. Het college van de gemeente Steenwijkerland heeft opdracht gegeven om een onderzoekscommissie in te stellen die onderzoekt of de gemeente op een juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed heeft opgepakt. Bij aanvang van de werkzaamheden van de commissie is de opdracht door de gemeente Steenwijkerland aangevuld met het houden van een belevingsonderzoek. 2

3 De commissie krijgt de volgende samenstelling: - Voorzitter de heer H. Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld - Vice-voorzitter de heer E. Oeseburg, concerncontroller gemeente Westerveld - Mevrouw F. Terinathe, ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Westerveld - De heer A. Plijter, ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Noordenveld - ambtelijk secretaris mevrouw G. Emmers, stagiaire Communicatie gemeente Steenwijkerland In het rapport vindt u de bevindingen en worden de conclusies en aanbevelingen geformuleerd. De commissie dankt de opdrachtgever voor het gestelde vertrouwen en iedereen die zijn medewerking aan ons onderzoek heeft verleend. In het bijzonder dankt de commissie mevrouw Van der Tas voor haar openhartigheid, mevrouw G. Emmers, stagiaire Communicatie bij de gemeente Steenwijkerland voor de duidelijke verslaglegging van de gehouden interviews en mevrouw I. Strating van Buro Communicatiezorg, deskundige op het gebied van Nazorg/Nafase en tijdens dit proces extern adviseur voor de commissie. Tot slot wil ik benadrukken dat bij de bestrijding van een crisis, niet in alle gevallen moet worden vastgehouden aan organisatiestructuren zoals genoemd in protocollen en draaiboeken. Bij bepaalde crises vraagt de situatie om maatwerk en levert een intuïtieve en improviserende aanpak een positief resultaat op. Bij dit incident heeft de alarmering niet op de juiste wijze plaatsgevonden en juist door te handelen vanuit intuïtie aangevuld met improvisatie, heeft de bestrijding van het incident een positieve uitwerking gehad. Rikus Jager, voorzitter 3

4 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 HOOFDSTUK 3 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 SAMENVATTING...5 INLEIDING...8 DOELSTELLING...8 PROBLEEMSTELING...9 ONDERZOEKSOPZET Inleiding Data verzameling Rapportage...10 HOOFDSTUK 6 FEITENRELAAS ANALYSE Alarmering en Opschaling Incidentbestrijding Afschaling Nazorg / Nafase Nazorg/nafase in de warme situatie Nazorg/nafase de eerste 24 uur na afschaling naar GRIP Nazorg/nafase vanaf 6 augustus 2012 en verder...14 HOOFDSTUK 7 BEVINDINGEN- EN UITKOMSTEN ONDERZOEK Alarmering en opschaling Incidentbestrijding Afschaling & Nazorg/nafase...16 HOOFDSTUK 8 HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES...17 AANBEVELINGEN...18 Lijst met afkortingen Bijlage I 4

5 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING Inleiding Op zaterdag 4 augustus 2012 wordt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, het jaarlijkse festival Dicky Woodstock gehouden. Het festival is twee dagen eerder op donderdag 1 augustus begonnen en kent op 4 augustus haar afsluitende avond. Op zaterdag 4 augustus wordt het festival om omstreeks uur getroffen door noodweer, waardoor er meerdere gewonden vallen. Eén van de aanwezige festivaltenten stort in. Er wordt opgeschaald naar GRIP 2. Onderzoeksopdracht Het college van de gemeente Steenwijkerland heeft in de opdracht aan de commissie Jager de doelstelling van het onderzoek meegegeven. De doelstelling luidt: Het inzichtelijk maken of de gemeente op een juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed heeft opgepakt. Bij aanvang van de werkzaamheden van de commissie is de opdracht aangevuld door de gemeente Steenwijkerland met het houden van een belevingsonderzoek. Bevindingen nazorg / nafase Op 4 augustus wordt om omstreeks uur afgeschaald naar GRIP 0 en wordt het incident over gedragen aan de gemeente Steenwijkerland. Mondeling vindt overdracht plaats van informatie aan functionarissen van de gemeente of die namens de gemeente op het terrein aanwezig zijn. Op zondagochtend 5 augustus wordt vanuit de gemeente verdere invulling gegeven aan de nafase en wordt een persconferentie voorbereid. Dit team zoekt deze dag de verbinding met relevante externe organisaties, zoals bijvoorbeeld de GHOR. Er wordt een informatienummer beschikbaar gesteld. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt. Vanaf maandag 6 augustus is er een projectorganisatie nafase actief die coördinerend en faciliterend van aard is. De organisatie van het Dicky Woodstock festival is hierin vaste vertegenwoordiging en dit werkt positief. Slachtoffers, communicatie en archivering zijn de onderwerpen waarbij de focus ligt bij dit projectteam. Tot aan 7 augustus is een PSHOR-team actief geweest. Dit team eindigt haar werkzaamheden op 7 augustus. Slachtoffers zijn/worden overgedragen aan de reguliere zorgpartijen. De organisatie van het Dicky Woodstock festival organiseert voor haar vrijwilligers met behulp van Slachtofferhulp Nederland een tweetal bijeenkomsten in café De Karre in Tuk. De gemeente organiseert voor haar eigen medewerkers een hot-debriefing kort na het incident. Bezoekers van het festival die vragen hebben over teruggaaf van de kosten voor een kaartje, verloren voorwerpen en/of schade kunnen zich melden bij de organisatie. De burgemeester (en de secretaris) bezoeken slachtoffers, de organisatie, het rampterrein en de nabij gelegen camping om hun medeleven te tonen. Conclusies en antwoorden op de onderzoeksvragen Doordat de fysieke hulpverlening snel en vooral zichtbaar op gang kwam is hierover geen twijfel. De beleving bij betrokkenen is dat de hulpverlening adequaat heeft gehandeld. Betrokken organisaties hebben in de hectische fase als eenheid naar buiten toe opgetreden en geacteerd als zijnde de 5

6 hulpverlening. De zichtbaarheid van de uitruk van de eerste ambulance en het snel ter plaatse zijn en blijven van de burgemeester zijn voorbeelden van zaken die dit beeld hebben versterkt. Mede als gevolg van het niet functioneren van het alarmeringsmiddel van het team Bevolkingszorg zijn functionarissen (niet alleen van het team Bevolkingszorg, maar ook van de overige hulpdiensten) gedwongen (bewust of onbewust) om keuzes te maken die afwijken van het regionaal crisisplan. De commissie heeft waardering voor deze gemaakte keuzes en constateert tegelijkertijd dat bij de bestrijding van dit incident het goed heeft uitgepakt. Door deze lijn, die min of meer noodgedwongen is ingezet, door te zetten in de nafase is de commissie eveneens van mening dat ook dit voldoende is ingevuld. De hiervoor ingerichte projectorganisatie heeft sturing en structuur geboden, waarmee de continuïteit voor het proces voor de nafase is geborgd. De commissie heeft hierbij in het bijzonder waardering voor de verantwoordelijkheid die is genomen door de organisatie van het festival. Bij aanvang van het onderzoek heeft de commissie een viertal onderzoeksvragen meegekregen ter beantwoording van de probleemstelling: Heeft de gemeente, vanaf het moment van afschaling naar GRIP 0, op de juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed opgepakt? De bijbehorende deelvragen luiden: - zijn de juiste processen opgestart en/of gecontinueerd? In de acute/grip 2 fase zijn als gevolg van het falen van het alarmeringsmiddel niet de juiste processen opgestart. De gemeentelijke organisatie/ het team Bevolkingszorg en de daarbij behorende processen zijn daadwerkelijk opgestart nadat is afgeschaald naar GRIP 0 (Nafase). In de vorm van de projectorganisatie is de continuïteit van de opgestarte processen geborgd. - is er een goede en complete verbinding met de ketenpartners en andere, kritieke, partners tot stand gebracht De verbinding met de ketenpartners is gezocht. De overdracht van de multidisciplinaire fase naar de nafase had zorgvuldiger en transparanter gekund. De betrokkenheid van de organisatie van het festival bij het projectteam van de nafase heeft positief uitgepakt en kan in die zin gezien worden als een kritieke ketenpartner. - zijn de juiste mensen en functies ingeschakeld in het sturende team? In de acute/grip 2 fase is er vanuit de gemeente geen sturend team actief geweest. De organisatie die vanaf zondag en maandag is ingericht heeft op een adequate manier, binnen hun mogelijkheden, sturing kunnen geven aan het opstarten van de nafase. - Verliep de aansturing vanuit het sturende team zoals gewenst? Als de commissie deze vraag beantwoordt vanuit het formele perspectief van de Wet op de Veiligheidsregio s en het Regionaal Crisisplan IJsselland en dat als uitgangspunt neemt voor de gewenste situatie dan is het antwoord hierop negatief. Echter wanneer de commissie deze vraag bekijkt vanuit het perspectief waarop feitelijk is gehandeld en hoe dit naar buiten toe is ervaren dan is de commissie van mening dat deze werkwijze voldoende en adequaat is geweest. Aanbevelingen In het verlengde van de conclusies komt de commissie tot een drietal aanbevelingen. 6

7 - Verbeter en borg de vertegenwoordiging van het team Bevolkingszorg in de multidisciplinaire fase als ketenpartner bij rampenbestrijding. - Zorg voor een zorgvuldige overdracht van Multidisciplinaire fase naar nafase. - Ontwikkel een standaard checklist of projectplan voor de inrichting van de nafase. 7

8 HOOFDSTUK 2 INLEIDING Op zaterdag 4 augustus 2012 wordt in Steenwijkerwold, gemeente Steenwijkerland, het jaarlijkse festival Dicky Woodstock gehouden. Het festival is twee dagen eerder op donderdag 1 augustus begonnen en kent op 4 augustus haar afsluitende avond. Op zaterdag 4 augustus wordt het festival om omstreeks uur getroffen door noodweer, waardoor er meerdere gewonden vallen. Eén van de aanwezige festivaltenten stort in. Er wordt opgeschaald naar GRIP 2. Onderzoekscommissie Naar aanleiding van dit incident is door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Steenwijkerland besloten om de nafase te evalueren. De voorzitter van het college, mevouw Van der Tas, heeft haar collega burgemeester van de gemeente Westerveld, de heer H. Jager, gevraagd om een onderzoekscommissie samen te stellen en te leiden. Als voorzitter van de commissie heeft burgemeester Jager in overleg met de gemeente Steenwijkerland de volgende onderzoekscommissie samengesteld: - De heer E. Oeseburg (concerncontroller gemeente Westerveld) - Mevrouw F. Terinathe (ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Westerveld) - De heer A. Plijter (ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Noordenveld) - Mevrouw G. Emmers (stagiaire Communicatie gemeente Steenwijkerland) Leeswijzer Doelstelling en probleemstelling zijn door de gemeente Steenwijkerland aan de commissie meegegeven. Deze worden in de hoofdstukken 3 en 4 kort herhaald. In hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksopzet verantwoord, waarna in hoofdstuk 6 uitgebreid wordt stil gestaan bij de resultaten van het onderzoek. Aan de hand van de thema s alarmering en opschaling, incidentbestrijding, afschaling en nazorg/nafase wordt in hoofdstuk 6 het feitenrelaas weergeven. De bevindingen / uitkomsten van het onderzoek zijn verwoord in hoofdstuk 7. Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de conclusies verwoord en sluit het rapport met een drietal aanbevelingen welke zijn opgenomen in hoofdstuk 9. HOOFDSTUK 3 DOELSTELLING De gemeente Steenwijkerland heeft in de opdracht aan de commissie Jager de doelstelling van het onderzoek meegegeven. De doelstelling luidt: Het inzichtelijk maken of de gemeente op een juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed heeft opgepakt. Bij aanvang van de werkzaamheden van de commissie Jager is de opdracht door de gemeente Steenwijkerland aangevuld met het houden van een belevingsonderzoek bij diverse organisaties/functionarissen. 8

9 HOOFDSTUK 4 PROBLEEMSTELING De onderzoeksvraag die de commissie heeft meegekregen bij aanvang van het onderzoek luidt: Heeft de gemeente, vanaf het moment van afschaling naar GRIP 0, op de juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed opgepakt? Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn er een viertal deelvragen geformuleerd: - Zijn de juiste processen opgestart en/of gecontinueerd? - Is er een goede en complete verbinding met de ketenpartners en andere, kritieke partners tot stand gebracht? - Zijn de juiste mensen en functies ingeschakeld in het sturende team? - Verliep de aansturing vanuit het sturende team zoals gewenst? HOOFDSTUK 5 ONDERZOEKSOPZET In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop de commissie haar onderzoek heeft verricht, verantwoord. De samenstelling van de onderzoekscommissie, de wijze waarop informatie is vergaard en de opzet van de voorliggende rapportage worden toegelicht. 5.1 Inleiding Vanwege de overtuiging van de onderzoekscommissie dat er een relatie is tussen de processen/acties die in de acute fase (in casu GRIP 2) plaatsvinden en de daaropvolgende nafase, heeft de commissie bij het onderzoek ook deels hier aandacht aan besteed. Zoals eerder is vermeld is voor dit onderzoek door de gemeente Westerveld een onderzoekscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit vijf personen: - De heer H. Jager burgemeester gemeente Westerveld (voorzitter) - De heer E. Oeseburg concerncontroller gemeente Westerveld (plv. voorzitter) - Mevrouw F. Terinathe ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Westerveld - De heer A. Plijter ambtenaar openbare orde & veiligheid gemeente Noordenveld - Mevrouw G. Emmers stagiaire communicatie gemeente Steenwijkerland (secretariële ondersteuning) Tussentijds heeft de onderzoekscommissie gebruik gemaakt van een second opinion om de eerste resultaten/bevindingen te bespreken met een deskundige. 5.2 Data verzameling Voor het onderzoek is informatie verzameld door gebruik te maken van bestaande informatie, een schouw ter plaatse en via interviews. Bestaande informatie Voor het onderzoek heeft de commissie gebruik gemaakt van de volgende bestaande informatie: 9

10 - het dossier van de gemeente Steenwijkerland met daarin de documentatie van het incident (o.a. verkeer, krantenartikelen, verslag hot-debriefing, verslagen projectteam nafase, projectplan nafase). - Het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio IJsselland - Deelplan Nazorg - Open bronnen via internet (zoals bijvoorbeeld youtube / RTVOost) Interviews Het belevingsonderzoek is vormgegeven door het afnemen van interviews bij betrokken instanties/personen. De te benaderen personen zijn geselecteerd op basis van hun betrokkenheid bij het incident. Er is gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde vragenlijst die tijdens de interviews is gebruikt als leidraad. In de verschillende interviews zijn, afhankelijk van de geïnterviewde, door de commissie accentverschillen aangebracht in de mate waarin bij onderwerpen is stilgestaan. In bijlage I is een overzicht opgenomen van de geïnterviewden. 5.3 Rapportage De leden van de onderzoekscommissie hebben de conceptrapportage intern en vervolgens wederom met de deskundige besproken. Vervolgens is een conceptversie aan de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland aangeboden en toegelicht, waarbij zij in de gelegenheid is gesteld om te reageren. Vervolgens is het definitieve rapport aan de gemeente Steenwijkerland aangeboden. HOOFDSTUK 6 FEITENRELAAS ANALYSE Aan de hand van de fasen alarmering en opschaling, incidentbestrijding, afschaling en vervolgens nazorg/nafase wordt in dit hoofdstuk stil gestaan bij het verloop van het incident. 6.1 Alarmering en Opschaling Via het alarmnummer 112 is de melding van het incident bij de Meldkamer in Apeldoorn binnengekomen. De melding is gedaan door de organisatie van het festival zelf. Tijdens het incident waren diverse functionarissen/teams actief binnen de crisismanagementorganisatie. Er is opgeschaald naar GRIP 2. De functionarissen zijn of via de (sociale) media (Twitter, pers), of vanuit de meldkamer gealarmeerd en ook is een deel van de functionarissen uit eigen beweging ingestroomd. De functionarissen/teams waren onder andere: - eenheden van de brandweer - eenheden van de politie - eenheden van de ambulancedienst /Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen - de burgemeester (op plaats incident); - de gemeentesecretaris - de piket-ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (als zijnde de OVD-BZ) - de voormalige ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Steenwijkerland - het COPI (Commando Plaats Incident) met haar leden - het Regionaal Operationeel Team (ROT) met o.a. de Operationeel Leider en een gemeentesecretaris - een Informatiemanager - de organisatie van het Dicky Woodstockfestival 10

11 De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OVD-BZ), die vanuit het team Bevolkingszorg gealarmeerd wordt voor het COPI, is om uur door de meldkamer gealarmeerd. Dit is ongeveer een uur nadat het incident feitelijk heeft plaatsgevonden. De OVD-BZ heeft via de meldkamer de processen van het team Bevolkingszorg, Communicatie en Nazorg laten opstarten. Ook heeft hij getracht om de teamleider Opvang te bellen, maar dit lukte niet. Vervolgens heeft hij met het ROT in Zwolle gebeld. Voor de alarmering binnen het team Bevolkingszorg wordt de communicator gebruikt. Achteraf blijkt deze niet gefunctioneerd te hebben. De communicator bevat tijdens het incident geen bereikbaarheidsgegevens. Hierdoor zijn de processen Communicatie en Nazorg uiteindelijk niet gealarmeerd. In het gemeentehuis is geen Crisisteam/Gemeentelijk Beleidsteam gevormd. TOELICHTING Beschikbaarheid OVD-BZ en adviseur GBT in crisisorganisatie In IJsselland is in een crisissituatie per cluster 1 piketfunctionaris (ambtenaar openbare orde & veiligheid) beschikbaar. Zijn er geen functionarissen in een cluster bereik- en/of beschikbaar dan wordt een piketfunctionaris uit een ander cluster opgeroepen. Bij GRIP2 zijn er twee rollen voor de piketfunctionaris. Eén als Officier van Dienst Bevolkingszorg (OVD -BZ) en één als adviseur van de burgemeester in het GBT. Bij opschaling is er tussen de twee piketfunctionarissen overleg over wie waar heen gaat. In eerste instantie dacht de gepiketteerde functionaris nog een tweede collega te moeten alarmeren/bellen voor afstemming over de functies. Uit zijn contact met de burgemeester bleek dat deze bij het COPI was en dat er geen Gemeentelijk Beleidsteam ingericht was, waarmee het dilemma van de functies opgelost was. De gepiketteerde en gealarmeerde functionaris is als OVD-BZ naar het COPI gegaan. Organisatie van het proces communicatie Communicatie is een van de acht processen van het team Bevolkingszorg. Dit proces is qua bemensing regionaal georganiseerd in een regionale poule. De bedoeling was dat er twee pikettelefoonnummers zouden komen. Op het moment van het incident was dit nog niet regionaal geregeld. Het alarmeren van de functionarissen communicatie kon dus niet plaatsvinden. De gealarmeerde OVD-BZ beschikte over een namenlijst van communicatiemedewerkers die niet op piket staan maar die hij wel kon bellen. Zowel de OVD-BZ als de meldkamer hebben een poging gedaan deze functionarissen te bereiken. Dit is niet gelukt. Bij het COPI was een politiewoordvoerder aanwezig. Aan haar is het telefoonnummer van de medewerker communicatie/voorlichting van Steenwijkerland doorgegeven. De dag na het incident is een communicatiemedewerker uit de regionale poule aangeschoven als beleidsvoorlichter. De alarmering van de Politie, Brandweer en Ambulance verloopt via de meldkamer/p2000-netwerk. Zij zijn zeer snel ter plaatse. 6.2 Incidentbestrijding Rond uur, als het festival nog niet in volle gang is, trekt de bui langs het festival terrein. Ongeveer 10 minuten later gaat de wind draaien en komt de wolk terug richting de polder. Kort daarop kruipt de wolk als het ware over de grond, begint het te regenen en te hagelen en de festivaltent begint te klapperen. Dit alles heeft nog geen 5 minuten geduurd, maar het gevolg is dat de festivaltent instort. Beveiliging en vrijwilligers zoeken naar mensen onder de tent en verlenen eerste hulp. Hulpverleners van het Rode Kruis vangen de gewonde festivalbezoekers op. Vrijwilligers halen bij de naastgelegen visboer messen op om de tentdoeken open te snijden en om mensen onder de tent vandaan te halen. Hulpdiensten zijn zeer snel ter plaatse. De meeste festivalbezoekers verlaten uit zichzelf en/of op bevel van de politie/organisatie het festivalterrein. Op het plaats incident is een COPI ingericht. Ook het ROT is operationeel en gevestigd in Zwolle. Het ROT bestaat uit een beperkte samenstelling. De redenen hiervoor zijn: - het incident is goed in de hand bij het COPI; - het ROT richt zich op de mogelijke scenario s die zich nog kunnen voordoen, zoals bijvoorbeeld nog een windhoos. Ook de situatie rondom de slachtoffers (aantallen, hoe het met hen gaat), de vraag of er nog meer hulp nodig is en mogelijke andere risico s hebben de aandacht van het ROT. Gelet op de situatie van het incident kan ook dit in de beperkte samenstelling. 11

12 De afweging is gemaakt of het incident operationeel goed onder controle was. Dit is het geval en als gevolg daarvan is er niet verder opgeschaald. Het ROT heeft zich gedurende het incident bezig gehouden met vragen als wat moet er geregeld worden voor de nafase en wat komt er allemaal achter het incident vandaan?. Met de ramp van Pukkelpop in het achterhoofd is in het ROT ook gesproken over de externe communicatie. De gemeentesecretaris in het ROT, die ook verlaat aankwam, heeft te maken met verouderde informatie (o.a. bellijsten). Hij kan de informatie uit het ROT die voor het team Bevolkingszorg van belang is moeilijk met hen delen. Vanuit de gemeentelijke organisatie is de burgemeester als eerste ter plaatse, dit is ergens tussen uur en uur. De burgemeester heeft telefonisch contact gezocht met haar eigen communicatieadviseur, gemeentesecretaris en AOV-er. Zij heeft ervaren dat op dat moment, vanwege de adequate en snelle opschaling en activiteiten van de hulpdiensten, de situatie onder controle was. Later arriveren de gemeentesecretaris en de voormalige Ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid van Steenwijkerland. Daarna arriveert de gepiketteerde OVD-BZ (om ongeveer uur). Er is geen gemeentelijk Beleidsteam ingericht gedurende de GRIP 2 fase. De burgemeester heeft ter plaatse overleg met het COPI, feitelijk neemt zij deel aan het COPI-overleg. De hulpverlening door de hulpdiensten is zeer zichtbaar en adequaat. De uitruk van de eerste ambulance is te zien vanaf het rampterrein. Door aanwezigen op het rampterrein is dit als zeer positief ervaren omdat ze zien dat er direct actie werd ondernomen. De communicatie is vanuit het COPI opgepakt. Door onbekende oorzaken ligt de gemeentelijke website plat. Op het plaats incident heeft de burgemeester de vrijwilligers toegesproken. De burgemeester heeft contact met de pers en de vrijwilligers van de organisatie. Op het festivalterrein is er contact tussen de hulpdiensten en de organisatie van Dicky Woodstock. Bij de hulpdiensten is iemand van het Rode Kruis het aanspreekpunt voor de organisatie en ook de organisatie heeft één aanspreekpunt. De gegevens van de slachtoffers worden in het veld met elkaar gedeeld. Vanuit de gemeente fungeert de burgemeester als aanspreekpunt. Door de organisatie is op het festivalterrein hinder ondervonden van de toegestroomde pers. 6.3 Afschaling Op zaterdag 4 augustus 2012 rond uur is besloten, nadat het ROT bevestigd krijgt dat zondagochtend 5 augustus de gemeente bij elkaar komt voor de nafase, om af te schalen naar GRIP 0. Het incident wordt op dat moment overgedragen aan de gemeente Steenwijkerland. Voordat hiertoe is besloten zijn op verschillende niveau s met verschillende personen mondeling zaken overgedragen. De leider COPI en de informatiemanager hebben, op het moment dat de OVD-BZ arriveert, aan de OVD-BZ zaken overgedragen. De Operationeel Leider heeft diverse contact- en overdrachtsmomenten gehad met de burgemeester en de brandweercommandant. Nadat afgeschaald is naar GRIP 0 zijn de vanuit de gemeente betrokken personen bij de gemeentesecretaris thuis bijeen gekomen om zaken voor de daaropvolgende zondagochtend te regelen. 12

13 Na afschaling is er nog een probleem geweest met het bewaken van een wegafzetting rondom het festivalterrein. De politie, die in de crisismanagementorganisatie hiervoor proceseigenaar is, was hiervoor niet meer beschikbaar. De gemeente heeft hiervoor een oplossing moeten zoeken, dit is uiteindelijk op zondagochtend is gerealiseerd. 6.4 Nazorg / Nafase Nazorg/nafase in de acute fase De hulpverlening vanuit de politie, brandweer en ambulance is snel op gang gekomen. Er is snel adequate hulpverlening geboden aan de slachtoffers op het rampterrein. Op 4 augustus 2012, kort nadat de tent is ingestort, is de burgemeester ter plaatse. Via het informele circuit heeft zij kennis genomen van het incident. Zij is gedurende de hele avond op het terrein en heeft die avond de organisatie, vrijwilligers en slachtoffers toegesproken. Door de organisatie, vrijwilligers en slachtoffers is dit als bijzonder positief ervaren. Voor deze doelgroepen heeft zij betekenisvol kunnen zijn. Ter plaatse heeft de burgemeester de aanwezige media te woord gestaan. De bezoekers van het festival, niet zijnde slachtoffers in de zin van slachtoffers met lichamelijk letsel, verlaten het festivalterrein. In het dorp Steenwijkerwold wordt vanuit eigen beweging door de bewoners/café-eigenaar ad-hoc opvang geregeld. Uiteindelijk vindt men zijn/haar weg huiswaarts. Na alarmering heeft de OVD-BZ contact gezocht met de burgemeester en de meldkamer en heeft hij gemeentelijke processen proberen op te starten, waaronder Nazorg. Vanwege het falen van het alarmeringsmiddel voor het team Bevolkingszorg is de alarmering niet goed verlopen. Bij aankomst van de OVD-BZ op het rampterrein (ongeveer uur) is de operatie voor de hulpdiensten zo goed als afgerond. Het eerste overleg voor de OVD-BZ is tevens het laatste COPI-overleg. De zaak wordt overgedragen aan de gemeente. De Leider COPI en de Informatiemanager van het COPI hebben mondeling e.e.a. (arbeidsinspectie, communicatie en afstemming politie ten aanzien van afzettingen) aan de OVD-BZ overgedragen. In het Regionaal Operationeel Team, waar ook de gemeentelijke vertegenwoordiging laat aanwezig is vanwege de falende alarmering, is vroegtijdig gesproken over de nafase. Tijdens het incident is een twitterbericht over een mogelijk dodelijk slachtoffer binnen 30 minuten ontkracht vanuit het ROT. Er is pas afgeschaald nadat duidelijk was dat de gemeente een dag later een kernteam bijeen zou roepen om de nafase verder vorm te geven. De leider van het ROT heeft tijdens het incident meermaals telefonisch contact met de burgemeester en heeft voor de afschaling telefonisch een en ander (slachtoffers, communicatie, vergunningen en nazorg) aan de burgemeester overgedragen Nazorg/nafase de eerste 24 uur na afschaling naar GRIP 0 Nadat is afgeschaald naar GRIP 0 is er een eerste gemeentelijk overleg bij de gemeentesecretaris thuis (zij is dichtbij het rampterrein woonachtig). Hierbij zijn aanwezig de burgemeester, de gemeentesecretaris, de voormalige Ambtenaar Openbare Orde & Veiligheid van de gemeente Steenwijkerland en de dienstdoende OVD-BZ. In dit overleg worden de eerste praktische zaken geregeld om zondagochtend 5 augustus 2012 wederom bijeen te komen. Zondagochtend 5 augustus 2012 om 9.00 uur is er een tweede bijeenkomst, deze keer in het gemeentehuis. Hierbij schuiven aan: een gemeentelijke communicatiemedewerker, een 13

14 beleidsvoorlichter van de regionale poule en een medewerker van toezicht en handhaving. Daarnaast zijn er mensen van ICT en de bodedienst aanwezig ter ondersteuning. De zondag wordt gebruikt om de persconferentie voor te bereiden en om het traject van nazorg verder uit te zetten. Bij een volgende bijeenkomst is het team aangevuld met mensen vanuit de organisatie van Dicky Woodstock en vanuit de GHOR/PSHOR. Er is een publieksnummer opengesteld/het KCC wordt ingericht vanuit de gemeente. Van dit nummer is weinig gebruik gemaakt. Er is deze zondag ook een separate bijeenkomst van het PSHOR-team. De burgemeester en de gemeentesecretaris hebben deze dag slachtoffers in het ziekenhuis bezocht en zijn nogmaals naar het rampterrein terug gegaan om daar de vrijwilligers en de organisatie een hart onder de riem te steken. Ook de nabijgelegen camping is door hen bezocht Nazorg/nafase vanaf 6 augustus 2012 Op maandag 6 augustus is een stuurgroep en een projectgroep nafase ingericht. De stuurgroep wordt voorgezeten door de burgemeester. De projectgroep bestaat uit een voorzitter (tevens lid van de stuurgroep), de organisatie van Dicky Woodstock, een communicatieadviseur, een medewerker archivering en de ambtenaar openbare orde & veiligheid. De kaders die vanuit de stuurgroep zijn meegegeven aan de projectgroep waren: - Zorg dat de nazorg voor de slachtoffers goed geregeld is; - Zorg dat de communicatie goed is; - Zorg dat de berichtgeving naar de pers goed verzorgd wordt; - Zorg dat er goed wordt gearchiveerd. In de opstartfase wordt het projectteam ondersteund door een externe begeleider die ook een concept projectplan voor de nafase oplevert. Dit projectplan wordt meerdere keren besproken in de projectgroep en uiteindelijk op 21 augustus 2012 ter vaststelling aan het college van Burgemeester en Wethouders voorgelegd. De doelstellingen van het project nafase (bron: projectplan nafase) zijn: - Het oprichten en in stand houden van een stuurgroep en een projectteam nafase; - Het in stand houden van de opgestarte psychosociale nazorg aan alle betrokkenen - Het in stand houden van de opgestarte communicatie betreffende het incident zelf en betreffende - de afhandeling van het incident; - Het verzorgen van informatievoorziening aan alle betrokkenen; - Het tot stand brengen en houden van een goede afstemming tussen alle direct betrokkenen (organisatie, gemeente, psychosociale hulpverlening); - Het verzorgen van de advisering aan het gemeentebestuur en het bestuur van de organisatie; - Het zorgdragen voor een goede documentatie en archivering van alle stukken die betrekking hebben op het incident zelf en de afhandeling daarvan; - Het inzichtelijk maken van en het vinden van dekking met betrekking tot de financiële gevolgen daar waar het de nafase betreft. Het projectteam is op basis van de eigen ervaring, de overdracht vanuit de betrokken medewerkers en met de kaders vanuit de stuurgroep aan de slag gegaan. Van eventueel aanwezige ondersteunde formats/checklists voor de nafase is geen gebruik gemaakt. Al werkende en met goed gebruik van 14

15 het eigen gezonde verstand heeft het projectteam invulling gegeven aan de opdracht. Het projectteam had een faciliterend en coördinerend karakter. De aanwezigheid van de organisatie in het projectteam is als positief ervaren. Hierdoor kon nauwkeurig en zorgvuldig afgestemd worden. Tijdens de eerste bijeenkomsten van het projectteam is gesproken over de invulling van de psychosociale nazorg, de zorg voor de slachtoffers en is contact geweest met verzekeringsmaatschappijen. De verzekeringstechnische aangelegenheden zijn verder via de organisatie van het Dicky Woodstock festival gegaan. De organisatie heeft de contacten met de gedupeerden/verzekering onderhouden. Op 7 augustus houdt het PSHOR-team op te bestaan en draagt deze haar taken over aan de reguliere zorg. Vanuit deze kolom is Dimence ingeschakeld. In het projectteam nafase is later besloten om verder geen gebruik te maken van de diensten van Dimence. Op woensdag 8 augustus is Slachtofferhulp Nederland gevraagd door Dimence om de bewaking van het telefoonnummer (ook nachtelijke uren) over te nemen. Vanuit de ervaring van Slachtofferhulp Nederland dat vier dagen na het incident mensen s nachts vaak niet meer bellen heeft Slachtofferhulp Nederland dit geweigerd. Slachtofferhulp Nederland stond niet rechtstreeks in contact met het projectteam nafase. De organisatie van Dicky Woodstock organiseert vrijdag 10 augustus voor haar vrijwilligers, met behulp van Slachtofferhulp Nederland, een bijeenkomst in café De Karre in Tuk. Een maand later wordt door de organisatie nogmaals met behulp van Slachtofferhulp Nederland een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomsten, alsmede de aanwezigheid van Slachtofferhulp Nederland, zijn door betrokkenen als zeer positief ervaren. Bezoekers van het festival die vragen hebben over teruggaaf van de kosten voor een kaartje, verloren voorwerpen en/of schade kunnen zich melden bij de organisatie. De gemeente organiseert voor haar eigen medewerkers een hot-debriefing op 8 augustus waarin collega s de mogelijkheid krijgen om ervaringen met elkaar uit te wisselen en om deze op papier te zetten. In een brief van de burgemeester aan de slachtoffers wordt nogmaals medeleven betuigd en wordt geattendeerd op de mogelijkheid om gebruik te maken van Slachtofferhulp Nederland. De burgemeester (en de secretaris) bezoeken slachtoffers, de organisatie, het rampterrein en de nabij gelegen camping om hun medeleven te tonen. Naderhand heeft Slachtofferhulp Nederland nog met een aantal bezoekers contact gehad over de ramp. Deze bezoekers hebben aan Slachtofferhulp aangegeven dat zij het vertrek van het festivalterrein als chaotisch hebben ervaren. Iedereen liep door kleine gangetjes verdwaasd rond in de stromende regen en daar werd niets voor gedaan. De gewonden moesten natuurlijk weg, maar ondertussen liepen er wel allemaal mensen te dwalen die niet wisten wat ze moesten doen. Er was geen begeleiding voor de mensen die het terrein zelf konden verlaten. Er waren mensen die niet wisten waar ze heen moesten. De organisatie van het Dicky Woodstockfestival geeft aan dat zij bij de volgende editie van het festival aan de bezoekers en vrijwilligers de ruimte bieden om stil te staan bij dit incident (wellicht levert dit opnieuw emoties op bij bezoekers/vrijwilligers). 15

16 HOOFDSTUK 7 BEVINDINGEN- EN UITKOMSTEN ONDERZOEK Het feitenrelaas is in het voorgaande hoofdstuk weergegeven. Vanuit het perspectief van nazorg/nafase worden in dit hoofdstuk de bevindingen weergeven. De volgorde van alarmering en opschaling, incidentbestrijding, afschaling en nazorg/nafase wordt wederom aangehouden. 7.1 Alarmering en opschaling Via de meldkamer kwam de hulpverlening vanuit de brandweer, ambulancezorg / GHOR en politie zeer snel op gang. Als gevolg van het niet functioneren van het alarmeringsmiddel voor het team Bevolkingszorg kwam deze alarmering en opschaling vertraagd of helemaal niet op gang. Ook voor het gemeentelijk proces nazorg is dit het geval geweest. Er is opgeschaald naar GRIP 2. Het COPI en het ROT (in beperkte samenstelling) zijn operationeel geweest. Leden van het Crisisteam/Gemeentelijk Beleidsteam zijn wel ter plaatse geweest en hebben hier gefunctioneerd, maar er is geen Crisisteam/Gemeentelijk Beleidsteam bijeen geweest. 7.2 Incidentbestrijding Partijen hebben gezamenlijk en in samenwerking eerste hulp verleend en hebben het incident bestreden. De crisismanagementstructuur zoals deze is opgenomen in het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio IJsselland is slechts ten dele gevolgd. De burgemeester heeft door haar aanwezigheid betekenisvol kunnen zijn voor de slachtoffers en de vrijwilligers van Dicky Woodstock. De rol als burgermoeder op het plaats incident is door de burgemeester nadrukkelijker ingevuld dan haar rol als voorzitter van het gemeentelijk beleidsteam. Met ondersteuning vanuit het COPI heeft zij via de media ter plaatse het incident kunnen duiden. Door betrokkenen bij het incident is dit als zeer positief ervaren. 7.3 Afschaling & Nazorg/nafase Ondanks dat op het festivalterrein de situatie voor de hulpdiensten op 4 augustus om omstreeks uur onder controle was, is de commissie van oordeel dat er redenen zijn om de GRIP 2 situatie te handhaven en om niet af te schalen naar GRIP 0. Doordat de informatieoverdracht na afschaling aan diverse functionarissen van het team Bevolkingszorg mondeling heeft plaatsgevonden, heeft de commissie niet exact kunnen achterhalen welke informatie uit de multidisciplinaire GRIP-fase is overgedragen aan de nafase. De commissie constateert dat er bij de diverse functionarissen verschillende beelden zijn. Tegelijkertijd ziet de commissie dat de informatie grotendeels wel op elkaar aansluit. Dit komt mede doordat de functionarissen die in de acute fase zijn betrokken ook in verbinding zijn gebleven in de nafase. Het team dat vanaf zondag is ingericht en de stuur- en een projectgroep die vanaf dinsdag is ingericht hebben coördinerend en faciliterend gefunctioneerd. Bij aanvang is er gewerkt zonder projectplan en/of checklist en is er vooral gehandeld naar bevind van zaken. Deelname van de organisatie van het Dicky Woodstockfestival in de projectgroep heeft een positieve toegevoegde waarde gehad. In de nafase is met relevante externe organisaties, zoals bijvoorbeeld de GHOR, verbinding gezocht. De organisatie van het Dicky Woodstockfestival heeft veel aandacht besteed aan de nazorg van haar vrijwilligers en de bezoekers van het festival. Vanwege de lokale verwevenheid van de organisatie 16

17 van Dicky Woodstock met de omgeving en/of de bezoekers was er veel wederzijds begrip en draagvlak voor de afhandeling van het incident in de nafase (kosten toegangsbewijs / schade / verloren voorwerpen etc.). De gemeente heeft op een goede manier aandacht besteed in de vorm van hot-debriefing aan de nazorg voor de eigen medewerkers. De blijvende aandacht vanuit de gemeente voor de slachtoffers en andere betrokkenen is zorgvuldig geweest. HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES Nu het feitenrelaas en de bevindingen zijn verwoord in de voorgaande hoofdstukken is ruimte voor de conclusies. Voordat deze in dit hoofdstuk worden gegeven in de vorm van beantwoording van de onderzoeksvragen schetst de onderzoekscommissie eerst een meer algemenere conclusie. Doordat de fysieke hulpverlening snel en vooral zichtbaar op gang kwam is hierover geen twijfel. De beleving bij betrokkenen is dat de hulpverlening adequaat heeft gehandeld. Per individu kan het contact met de hulpverlening en verschillend zijn en verschillend worden ervaren. Simpel gezegd maakt het een slachtoffer niet uit of hij/zij onder een ingestorte tent vandaan wordt gehaald door een medewerker van het Rode Kruis of door een brandweerman. Betrokken organisaties hebben in de acute fase als eenheid naar buiten toe opgetreden en geacteerd als zijnde de hulpverlening. De zichtbaarheid van de uitruk van de eerste ambulance en het snel ter plaatse zijn en blijven van de burgemeester zijn voorbeelden van zaken die dit beeld hebben versterkt. Mede als gevolg van het niet functioneren van de alarmering van het team Bevolkingszorg zijn functionarissen (niet alleen van het team Bevolkingszorg, maar ook van de overige hulpdiensten) gedwongen (bewust of onbewust) om keuzes te maken die afwijken van het regionaal crisisplan. De commissie heeft waardering voor deze gemaakte keuzes en constateert tegelijkertijd dat bij de bestrijding van dit incident het goed heeft uitgepakt. Door deze lijn, die min of meer noodgedwongen is ingezet, door te zetten in de nafase is de commissie eveneens van mening dat ook dit voldoende is ingevuld. De hiervoor ingerichte projectorganisatie, waarvoor achteraf een projectplan is vastgesteld, heeft sturing en structuur geboden waarmee de continuïteit voor het proces voor de nafase is geborgd. De commissie heeft hierbij in het bijzonder waardering voor de verantwoordelijkheid die is genomen door de organisatie van het festival. Bovenstaande neemt niet weg dat geconcludeerd moet worden dat de alarmering en de opschaling van het team Bevolkingszorg slecht is verlopen. Mede hierdoor is gedurende het incident de gemeente niet voldoende als volwaardige ketenpartner in positie gekomen en is er sprake geweest van rolonduidelijkheid. Dit heeft doorgewerkt in de overgang naar de nafase. De commissie is van mening dat dit voor een belangrijk deel de oorzaak is voor de stroeve/vertroebelde overgang van de multidisciplinaire GRIP-fase en de daarop volgende nafase. Een multidisciplinair overdrachtoverleg of een overdrachtsdocument zou hebben kunnen helpen om deze overgang zorgvuldiger, transparanter en soepeler te laten verlopen. 17

18 Beantwoording onderzoeksvragen Bij aanvang van het onderzoek heeft de commissie een viertal onderzoeksvragen meegekregen ter beantwoording van de probleemstelling: Heeft de gemeente, vanaf het moment van afschaling naar GRIP 0, op de juiste wijze de overdracht van de multidisciplinaire hulpverlening naar de staande organisatie en de daarop volgende afwikkeling goed opgepakt? - Zijn de juiste processen opgestart en/of gecontinueerd? In de acute/grip 2 fase zijn als gevolg van het falen van het alarmeringsmiddel niet de juiste processen opgestart. De gemeentelijke organisatie/het team Bevolkingszorg en de daarbij behorende processen zijn daadwerkelijk opgestart nadat is afgeschaald naar GRIP 0 (Nafase). In de vorm van de projectorganisatie is de continuïteit van de opgestarte processen geborgd. - Is er een goede en complete verbinding met de ketenpartners en andere, kritieke, partners tot stand gebracht De verbinding met de ketenpartners is gezocht. De overdracht van de multidisciplinaire fase naar de nafase had zorgvuldiger en transparanter gekund. De betrokkenheid van de organisatie van het festival bij het projectteam van de nafase heeft positief uitgepakt en kan in die zin gezien worden als een kritieke ketenpartner. - Zijn de juiste mensen en functies ingeschakeld in het sturende team? In de acute/grip 2 fase is er vanuit de gemeente geen sturend team actief geweest. De organisatie die vanaf zondag en maandag is ingericht heeft, ondanks het ontbreken van een projectplan/checklist, op een adequate manier binnen hun mogelijkheden, sturing kunnen geven aan het opstarten van de nafase. Middels het vaststellen van het projectplan voor de nafase is met terugwerkende kracht deze organisatievorm geformaliseerd. - Verliep de aansturing vanuit het sturende team zoals gewenst? Als de commissie deze vraag beantwoordt vanuit het formele perspectief van de Wet op de Veiligheidsregio s en het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio IJsselland en dat als uitgangspunt neemt voor de gewenste situatie dan is het antwoord hierop negatief. Echter wanneer de commissie deze vraag bekijkt vanuit het perspectief waarop feitelijk is gehandeld en hoe dit naar buiten toe is ervaren dan is de commissie van mening dat deze werkwijze voldoende en adequaat is geweest. Met het beantwoorden van de deelvragen en de weergave van de meer algemene conclusie van de commissie is de commissie van mening dat de onderzoeksvragen in dit rapport zijn beantwoord. HOOFDSTUK 9 AANBEVELINGEN In het voorgaande hoofdstuk zijn de conclusies geformuleerd en zijn de deelvragen beantwoord. In het verlengde van hiervan komt de commissie tot een drietal aanbevelingen. Aanbeveling 1: Verbeter en borg de vertegenwoordiging van het team Bevolkingszorg in de multidisciplinaire fase als ketenpartner bij rampenbestrijding In de eerste plaats beveelt de commissie aan om de alarmering voor vertegenwoordiging van de OVD-BZ in het COPI, maar ook de vertegenwoordiging van het team Bevolkingszorg in de andere 18

19 crisismanagementorganen beter te organiseren en te borgen. Indien gebruik wordt gemaakt van een geautomatiseerd alarmeringssysteem dienen met regelmaat de bereikbaarheidsgegevens gecontroleerd te worden en is een back-up scenario wenselijk. Aanbeveling 2: Zorg voor een zorgvuldige overdracht van Multidisciplinaire fase naar Nafase In de tweede plaats beveelt de commissie aan om alvorens af te schalen naar GRIP 0 tenminste één multidisciplinair overleg te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een Gemeentelijk Beleidsteam, om de overdracht van de multidisciplinaire GRIP-fase naar de nafase zorgvuldig te laten verlopen. Aanbeveling 3: Ontwikkel een standaard checklist of Projectplan voor de inrichting van de nafase Tenslotte, als derde aanbeveling, adviseert de commissie om een standaard te ontwikkelen voor het inrichten van de nafase dat in aanvulling van de mondelinge informatieoverdracht gebruikt kan worden voor het vastleggen van informatie en van de structuur voor de nafase. Dit kan in de vorm van een checklist maar ook bijvoorbeeld in een model projectplan nafase. Hierbij dient ruimte te zijn voor de aanwezige expertise, kennis en kunde van externe organisaties. 19

20 Lijst met afkortingen AOV: COPI: GHOR: GRIP: KCC: OVD-BZ: ROT: PSHOR: Ambtenaar openbare orde & veiligheid Commando Plaats Incident Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure Klant Contact Centrum Officier van Dienst Bevolkingszorg Regionaal Operationeel Team Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen P2000: Onderdeel van het C2000 alarmeringsnetwerk 20

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Hoofdtent dickywoodstock door noodweer ingestort. Veel gewonden Wij zijn in de kleine tent. Hier alles naar omst. goed. http://pic.twitter. com/awwwlqch Geert @geerttichelaar 11 Noodweer treft festival

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012

Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Multidisciplinair evaluatieverslag Dicky Woodstock Festival 4 augustus 2012 Auteurs: John Vredenbregt en Jantine Jurgens Datum: 29 januari 2013 Over dit document Documentinformatie Doel Voor wie TVB Referentie

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder

GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder GRIP 1 Stadhuis Den Helder 28 september 2016, gemeente Den Helder Multidisciplinaire Quickscan GRIP 1 Stadhuis Den Helder, 28 september 2016 1. Overzicht Incident 28 september 2016 Middelbrand in het stadhuis

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008

Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Evaluatie van de brand in De Punt op 9 mei 2008 Bevindingen onderzoekscommissie Brand met dodelijke afloop in De Punt op 9 mei 2008 Ira Helsloot Overzicht presentatie Woord vooraf Korte herhaling: van

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015

Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Evaluatieverslag SIS-oefening De Wissel Veiligheidsregio Brabant-Noord op 19 mei 2015 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet in een oogopslag 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen Kees

Nadere informatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie

Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Plan van aanpak Doorontwikkeling Crisismanagementorganisatie Versie 1.0 27 maart 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Project X is er in opdracht van het MT een interne evaluatie van de eigen crisismanagementorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Redactie: Sjan Martens 3 Foto omslag SIS is ingezet bij het kraanongeval

Nadere informatie

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg

Bijlagenboek. Processen Bevolkingszorg Bijlagenboek Processen Bevolkingszorg Dit bijlagenboek is voor het laatst herzien op : 10-12-2013 Colofon Format: Bureau Bevolkingszorg Actualisatie: Bureau Bevolkingszorg Versie geschiedenis: Versiedatum

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT

Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Evaluatie MULTIDISCIPLINAIR EVALUATIERAPPORT Bommelding Stadhoudersstraat Arnhem 16 april 2013 Datum: 19 augustus 2013 Samenstellers rapport: Jan Slakhorst en Simone Hilgenberg Opdrachtgever: Paul Joosten

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017

Evaluatie. VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Evaluatie VOS Groot Schiphol GRIP 3 23 februari 2017 Veiligheidsbureau Kennemerland Versie : 1.0 Status : definitief (na aanbieding burgemeester Weterings en vervolgens TO) TO : 17 mei 2017 1. INLEIDING

Nadere informatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie

Bevolkingszorg. De weg naar een regionale organisatie Bevolkingszorg De weg naar een regionale organisatie 1 1. Inleiding In de 2 e helft van 2011 is het project Ontwikkeling Bevolkingszorg opgestart. Met dit project wordt beoogd dat de sectie Bevolkingszorg

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening als onderdeel van oefening Artefacto Veiligheidsregio IJsselland op 23 juni 2017 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SIS-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken

Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden Waar veiligheid en zorg elkaar raken December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid pagina 3 2.1 Bestrijding calamiteit/

Nadere informatie

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting

Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november Samenvatting Evaluatieverslag SIS-oefening van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op 17 november 2016 Samenvatting Inhoud 1. Inleiding 2. Verloop van de SISI-inzet 3. Bevindingen 4. Aanbevelingen 5.

Nadere informatie

Een evenement, en dan?

Een evenement, en dan? Een evenement, en dan? Een doorleefsessie organiseren. Stappen rondom het organiseren van publieksevenementen Mei 2017 Inhoudsopgave: Doorleefsessie Toelichting Doel Wie organiseert Wanneer Planning Begeleider

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Acute Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3)

Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan. All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Visie op crisismanagement in de zorgsector en de toegevoegde waarde van een Integraal Crisisplan All hazard voorbereid zijn (1 van 3) Versie 1.0 11 november 2014 Voorwoord Zorginstellingen zijn vanuit

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek

Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek Reader bij e-learning basiskennis SIS Projectgroep SIS Redactie: Sjan Martens Foto omslag In Amsterdam zijn op

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd:

Op grond van de waarnemen en getoetst aan het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie wordt het volgende geconcludeerd: Voorstel CONCEPT AGP 4 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 6 november 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie systeemoefening 2013 Algemene toelichting In april 2013 is door de Inspectie

Nadere informatie

Communicatietoolkit Verwantencontact

Communicatietoolkit Verwantencontact Communicatietoolkit Verwantencontact 088 269 00 00 Inhoud 1. Standaard berichten voor website en Twitter 2. Website Verwantencontact en animatie 3. Q en A voor burgers 4. Informatie over Verwantencontact

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

December Deelproces Verslaglegging en archivering

December Deelproces Verslaglegging en archivering December 2006 Deelproces Verslaglegging en archivering Deelproces verslaglegging en archivering December 2006 Inhoudsopgave 1 Algemeen...2 2 Verslaglegging en dossiervorming...2 2.1 Doel...2 2.2 Doelgroep...2

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg

Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Samen nadenken over werkbare oplossingen bevolkingszorg Op 13 oktober jl. vond in de brandweerkazerne in Drachten de eerste interregionale werksessie plaats in het kader van het project Versterking Bevolkingszorg

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota.

Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres. Adviesnota. Agendapunt 5 Onderwerp Bevolkingszorg op orde 2.0 Datum 9 april 2015 Aan Algemeen Bestuur Van Telefoon E-mailadres Beslispunten Adviesnota 1. Instemming met de visie in het rapport Bevolkingszorg op orde

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT

Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Scenariokaart Verstoring kritieke processen door uitval / verstoring ICT Onderstaande scenariokaart is speciaal ontwikkeld voor gebruik tijdens de bijeenkomsten van een crisisteam 1 (crisis(beleidsteam)).

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF

Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF Evaluatie van het incident op 4 april 2007 WIT STOF Inhoud Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van de evaluatie 3 1.2 Onderzoeksvragen 3 1.3 Aanpak 3 1.4 Uitvoering 3 1.5 Opbouw van het rapport

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen. trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen

Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen. trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen Leden van de gemeenteraad, Dames en Heren, Het drama dat op zondag 28 september de inwoners van Haaksbergen trof, heeft niet alleen in de gemeenschap, maar ook bij mij diepe sporen achtergelaten. Ik denk

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg

Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Kwalificatiedossier Hoofd Publieke Gezondheidszorg Versie definitief Vastgesteld door Cluster Veiligheid GGD GHOR Nederland op 17 september 2015 1 Inhoud Leeswijzer... 3 Deel A Algemene informatie... 4

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon

GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon GRIP 1, zeer grote brand industriepand 1 juni 2016, gemeente Hollands Kroon Quickscan Grip 1, zeer grote brand industriepand Hollands Kroon, 1 juni 2016 Incident 1 juni 2016. Zeer grote brand in een industriepand/agrarisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013

NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 NIEUWSBRIEF INTERGEMEENTELIJKE CRISISORGANISATIE I VIJFDE EDITIE I mei 2013 Beste medewerkers van Bevolkingszorg Kennemerland, Hierbij ontvangen jullie een nieuwe editie van de nieuwsbrief van Bevolkingszorg

Nadere informatie

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden

IJsselland. TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden IJsselland TIJD VOOR ACTIE Continuïteit van zorg onder alle omstandigheden Captain crisis campagne In december 2013 is het project Captain Crisis gelanceerd. Het GHOR-bureau hielp de zorginstellingen om:

Nadere informatie

Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen

Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen Gasexplosie aan de Beukenhorst Diemen Datum evaluatie: 25 en 29 september Auteur: OOV Versie: 1.0 Status document: definitief Samenvatting Bij de gasexplosie in de flat de Beukenhorst te Diemen op donderdag

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn

GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn GRIP 1, verward persoon Hoorn 30 april 2017, gemeente Hoorn 1. Overzicht Incident 30 april 2017 Verward persoon Gemeente Hoorn GRIP 1 Omschrijving Dit incident start op 30 april 2017 om 04.20 uur met een

Nadere informatie

Uitwerking casus brand bij TU Delft

Uitwerking casus brand bij TU Delft Uitwerking casus brand bij TU Delft OCW communicatiecampagne crisismanagement maart 2014 www.schoolenveiligheid.nl/web/crisismanagement Beschrijving casus Op dinsdag 13 mei 2008 breekt er brand uit op

Nadere informatie

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013

Leeragentschap Veiligheidsbureau (bespreking & borging) 10 april 2013. Regiegroep Veiligheidsregio (informatie) 11 april 2013 Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Evaluatie stroomstoring Uden e.o. 17 januari 2013 Algemene toelichting Op 17 januari

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002

Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Draaiboek Zwaar weer Gemeente Rijssen-Holten Vastgesteld door B&W op: 12 november 2002 Wijzigingen Datum Aard van de wijziging Paraaf 27 april 2004 - RAC vervangen door meldkamer Twente - Regionale Brandweer

Nadere informatie