Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden. Waar veiligheid en zorg elkaar raken"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan jeugdhulp De Wolden Waar veiligheid en zorg elkaar raken December 2014

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 2 2. Handhaving Openbare Orde en Veiligheid pagina Bestrijding calamiteit/ acuut handelen pagina Regionaal crisisplan pagina Protocol PSHI pagina Lokaal driehoeksoverleg pagina Schematische weergave pagina 7 3. De Jeugdwet en de Inspectie pagina Jeugdwet pagina Verantwoordelijk portefeuillehouder jeugdhulp bij calamiteit pagina 9 4. Communicatie pagina 11 1

3 1 Inleiding De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in zijn gemeente. Wanneer er een verstoring dreigt van de openbare orde of veiligheid dan heeft de burgemeester verschillende bevoegdheden om op te kunnen treden. Deze verstoring is niet algemeen te duiden in een definitie. De verstoring is afhankelijk van tijd en situatie. Wat op de éne plek wel tot een verstoring leidt doet dat mogelijk op een andere plek of een ander moment niet. Echter veelal gaat het om omstandigheden waarbij direct of dreigend gevaar voor inwoners is, de rechten van inwoners dreigen te worden aangetast of er maatschappelijke onrust is of dreigt te ontstaan. Een dergelijke verstoring duiden wij als incident. De burgemeester en de gemeentelijke organisatie hebben verschillende vastgestelde werkwijzen voorhanden om te kunnen handelen bij een verstoring van de openbare orde of veiligheid of bij een dreiging daartoe. Er kan in een dergelijk geval worden gehandeld volgens het Crisisplan Drenthe, het protocol PsychoSociale Hulpverlening bij Incidenten (PSHI) of het lokale driehoeksoverleg (burgemeester, chef politie en officier van justitie). Door de decentralisatie van de Jeugdwet krijgt de gemeente nieuwe en extra rollen en verantwoordelijkheden bij het optreden in het geval van een calamiteit. De jeugdwet hanteert in artikel de volgende definitie van een calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid. In de praktijk kan men bijvoorbeeld denken aan ontvoeringen, gijzelingen of gezinsdrama s. Veelal worden dergelijke calamiteiten opgevat als een verstoring van de openbare orde of veiligheid. Er kan dan gewerkt worden met de daarvoor al bestaande werkwijzen en protocollen. Opgemerkt moet worden dat de termen incident en calamiteit door elkaar lopen in dit document. Vanuit de jeugdwet spreken we van een calamiteit en vanuit het veiligheidsdomein over een incident. In feite gaat het om hetzelfde. De termen worden in dit stuk wisselend gebruikt, maar om hetzelfde te duiden. Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden in het geval van een calamiteit die vanuit de Jeugdwet komen liggen op het vlak van verantwoorden en het houden van toezicht. De portefeuillehouder jeugdzorg heeft bij een calamiteit hierin een eigen verantwoordelijkheid. Deze is anders dan de rol van de burgemeester bij een calamiteit. Echter ze kunnen niet los van elkaar worden gezien. Daarom is afgesproken dat wanneer zich een calamiteit voordoet waarbij jeugdigen zijn betrokken informeren de burgemeester en de portefeuillehouder elkaar hierover. Het calamiteitenplan gaat in op beide aspecten: -Handhaving openbare orde en veiligheid -Verantwoording en toezicht Voorliggend calamiteitenplan geeft kort weer welke bestaande werkwijzen ingezet worden bij een calamiteit waarbij sprake is van een verstoring of een dreiging daartoe van de openbare orde en de veiligheid. De reikwijdte van dit stuk beperkt zich ook daartoe. Zaken als bijvoorbeeld vermoeden van kindermishandeling of andere (ernstige) zaken die vragen om interventies op het gebied van zorg en hulpverlening worden opgepakt in de reguliere werkprocessen. In die zin worden dergelijke zaken niet beschouwd als calamiteit die de openbare orde of veiligheid verstoren danwel een calamiteit als in de zin van de definitie van de Jeugdwet. Daarnaast beschrijft het hoe er om gegaan wordt met de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden die in het kader van de Jeugdwet bij de gemeente terecht zijn gekomen. 2

4 2 HANDHAVING OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 2.1 Bestrijding calamiteit/acuut handelen Zoals in de inleiding is aangegeven wordt voor de acute bestrijding van het incident of de calamiteit die kan worden gezien als aantasting of bedreiging van de openbare orde of veiligheid gebruik gemaakt van bestaande werkwijzen en protocollen. In dit hoofdstuk worden deze werkwijzen en protocollen kort toegelicht. Opgemerkt moet worden dat voor de toepassing van de protocollen en werkwijzen geen volgordelijkheid bestaat. Ze kunnen parallel aan elkaar worden toegepast, gedeeltelijk worden toegepast en door elkaar heen lopen. De protocollen en werkwijzen bieden handvatten en een basis waar vanuit gewerkt kan worden. De toepassing van de protocollen wordt situationeel bepaald en is afhankelijk van de aard, omvang en omstandigheden van het incident. Voorafgaande aan de beschrijving van de protocollen en werkwijzen is het goed om de relatie tussen de burgemeester en de portefeuillehouder en de rol van de gemeenteraad hierin te duiden. Relatie burgemeester versus portefeuillehouder Jeugd Wanneer er zich een incident voordoet of dreigt voor te doen waarbij jeugd betrokken is, en welke leidt tot een verstoring van de openbare orde of veiligheid, dan stemmen de burgemeester en portefeuillehouder Jeugd de bestrijding van het incident met elkaar af. Daarnaast informeren zij elkaar over achtergronden, afwegingen en voortgang. In overleg bepalen zij welke rol een ieder neemt en wie waarover communiceert. Rol gemeenteraad De gemeenteraad heeft geen actieve rol bij de bestrijding van incidenten en calamiteiten. Echter, voor zover dat kan en mag wordt de raad vertrouwelijk geïnformeerd over de bestrijding van incidenten en calamiteiten. Daarnaast dient er voor een aantal wettelijke bevoegdheden van de burgemeester (bijv.: noodbevel, noodverordening) achteraf verantwoording te worden afgelegd aan de gemeenteraad. 2.2 Regionaal Crisisplan Drenthe Crisisplan op hoofdlijnen Het regionaal crisisplan Drenthe beschrijft de organisatie, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Drenthe. Het crisisplan is een plan dat voorziet in een beschrijving van de wijze waarop in multidisciplinair verband een acute crisis of een niet-acute crisis worden bestreden en beheerst. Daarnaast geeft het crisisplan een opsomming van de rampbestrijdingsprocessen, welke organisatie verantwoordelijk is voor de inrichting en uitvoering hiervan en in welk document deze processen zijn beschreven. De uitwerking van de monodisciplinaire procesbeschrijvingen behoort niet tot het crisisplan. Het Crisisplan treedt in werking bij een calamiteit waardoor een ernstige verstoring van de openbare orde en/of de fysieke veiligheid is ontstaan en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 3

5 Vanuit de Wet op de Veiligheidsregio heeft de burgemeester het opperbevel bij dergelijke calamiteiten. Daarnaast heeft hij het gezag over de brandweer en is hij belast met de informatievoorziening naar bevolking en hulpverleners. Crisisplan in de praktijk In de praktijk wordt het crisisplan vooral in werking gesteld door de hulpdiensten wanneer zij in een situatie terecht komen waarbij acuut handelen van meerdere hulpverleningsdiensten noodzakelijk is. Volgens een opschalingsmethodiek genaamd de GRIP structuur wordt er opgeschaald. Naar mate de gevolgen van de calamiteit groter worden wordt er opgeschaald in een GRIP fase (GRIP 1,2,3 en 4). De opschaling betekent dat de daarbij behorende teams en protocollen in werking komen. Voor de gemeente is voor calamiteiten die volgens het regionaal crisisplan worden bestreden een Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvdBZ) en een communicatieadviseur in een piketdienst aangesteld. Deze piketregelingen zijn op zuidwest Drents niveau en Drents niveau geregeld. Dit betekent dat er 24/7 een functionaris beschikbaar is. De OvdBZ gaat naar de locatie van het incident en zal ter plekke de belangen behartigen van de gemeente en kan gemeentelijke diensten opdrachten verstrekken die noodzakelijk zijn voor het bestrijden van het incident. Daarnaast draagt hij in eerste instantie zorg voor het informeren van de burgemeester en de gemeentesecretaris en de Algemeen Commandant Bevolkingszorg. Namens de gemeente neemt de OvdBZ deel aan de multidisciplinaire overleggen die worden belegd om de aanpak van het incident tussen hulpdiensten af te stemmen. Rondom de burgemeester kan een multidisciplinair crisisteam worden georganiseerd. Of dit team in werking treedt hangt af van de omvang van het incident en de GRIP-fase waarin het incident zich begeeft. Het team bestaat uit een Operationeel Leider die namens de multidisciplinaire hulpverlening de leiding heeft over de bestrijding. Een communicatieadviseur die de burgemeester ondersteunt en adviseert bij het informeren van de bevolking. En een bestuurlijk adviseur (de gemeentesecretaris) die de burgemeester op politiek en bestuurlijk vlak ondersteunt en adviseert. Wanneer het crisisplan in werking treedt dan wordt er binnen de gemeentelijke organisatie een crisisteam georganiseerd. Dit crisisteam wordt formeel georganiseerd vanaf GRIP 3 maar kan ook in werking treden wanneer er voor de bestrijding van het incident en het oppakken van gemeentelijke verantwoordelijkheden bij een lager GRIP-niveau behoefte aan is. Het gemeentelijke crisisteam staat onder aanvoering van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg (ACBZ). De ACBZ stuurt de gemeentelijke processen aan en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van gemeentelijke opdrachten. Crisisplan bij een jeugd calamiteit Wanneer het crisisplan in werking treedt voor een incident waarbij een jeugdige betrokken is dan wordt de portefeuillehouder jeugdzorg door de burgemeester geïnformeerd. Naar aanleiding van de aard en omvang van het incident wordt de portefeuillehouder jeugdzorg gevraagd deel te nemen aan het multidisciplinair crisisteam. Wanneer de OvdBZ gealarmeerd is voor een incident waarbij een jeugdige betrokken is, informeert hij de leidinggevende team Jeugd en Bijzondere Zorg. In overleg besluiten zij samen op welke wijze samenwerking wordt vormgegeven. 4

6 2.3 Protocol PSHI PSHI op hoofdlijnen In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale opvang, communicatie en hulpverlening van groot belang. Om dat gestructureerd te doen is het protocol psychosociale hulpverlening bij incidenten met maatschappelijke onrust (PSHi) opgesteld. In het protocol PSHi staat uitgebreid beschreven wanneer en hoe het protocol wordt toegepast. De essentie is als volgt: Als een medewerker van één van de aan het protocol deelnemende organisaties een incident met kans op maatschappelijke onrust signaleert, neemt deze medewerker contact op met de aangewezen PSHi-contactpersoon van de eigen organisatie. Deze contactpersoon beoordeelt de melding. Is het protocol van toepassing, dan wordt een intakeformulier ingevuld. Aan de hand van dit intakeformulier neemt de contactpersoon contact op met de betreffende burgemeester. De burgemeester overlegt in het lokale driehoeksoverleg en met de dienstdoende casusvoorzitter over inzet protocol. Keuze geen inzet protocol, betekent gebruikmaken van het reguliere aanbod van zorg. Keuze wel inzet protocol betekent binnen 24 uur de 1 e bijeenkomst van het PSHi coördinatieteam. Het PSHi coördinatieteam maakt een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt vervolgens richting de burgemeester gecommuniceerd en indien akkoord toegepast. Aan de hand van de ontwikkelingen zal dit plan van aanpak bijgesteld worden. Als het plan van aanpak effectief is gebleken zal uiteindelijk de burgemeester besluiten over te gaan naar de nazorgfase. PSHI in de praktijk Aan het protocol PSHI zijn de gemeente, het OM, de politie, de GGD, Slachtofferhulp, GGZ en Maatschappelijk Werk verbonden. Wanneer één van de partijen vermoedt dat er maatschappelijke onrust kan ontstaan naar aanleiding van een calamiteit dan wel een dreigende calamiteit dan kan men de burgemeester verzoeken het protocol op te starten. Wanneer men tot het oordeel komt om het protocol in te zetten dan is er vanuit de GGD een casusvoorzitter beschikbaar. De casusvoorzitter belegt binnen 24 uur de eerste bijeenkomst van het PSHi-coördinatieteam en is verantwoordelijk voor het regelen van een locatie, notulist en stelt de (standaard)agenda voor de eerste bijeenkomst op en zorgt voor exemplaren tijdens de bijeenkomst. Vaste deelnemers aan het protocol zijn: PSHi-contactpersoon GGD (=casusvoorzitter), PSHicontactpersoon politie (districtschef of chef basiseenheid), PSHi-contactpersoon OM (in beginsel de districtsofficier via de meldkamer, bij bijzondere gevallen te vervangen door de voorlichter of zedenofficier) en PSHicontactpersoon gemeente (AOV'er). In het huidige PSHI protocol is de rol van de communicatieadviseur niet zo omschreven en geborgd als in het Regionaal Crisisplan. In de huidige PSHI is de rol van de communicatieadviseur niet zo omschreven en geborgd als in het Crisisplan. Het is aan te bevelen dat vanaf het begin de communicatieadviseur meedenkt om de impact van het incident op de samenleving te kunnen inschatten in combinatie met het genereren van een omgevingsbeeld. Hij of zij kan ook een volwaardig team Communicatie laten inrichten. Agendaleden zijn: De PSHi-contactpersonen van de nader te bepalen noodzakelijke overige convenantpartners, maar ook overige instellingen die het convenant niet hebben ondertekend maar wel betrokken zijn bij het incident kunnen worden gevraagd deel te nemen aan bijeenkomsten van 5

7 het PSHi-coördinatieteam. Het hangt van het type incident af welke agendaleden er naast de vaste leden worden uitgenodigd voor bijeenkomsten van het PSHi-coördinatieteam. Bij een incident met jeugd van 0-19 wordt altijd het Gemeentelijk CJG als agendalid toegevoegd aan het PSHicoördinatieteam. Vanuit het casusoverleg wordt een plan van aanpak opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Voor de inzet van de casusvoorzitter is een piketregeling van kracht. Deze is dus 24/7 beschikbaar. Voor de AOV er en de communicatieadviseur is geen piketregeling op dit vlak. Dit betekent dat de gemeente moet terugvallen op eigen AOV er en team Communicatie waarbij geen garantie van 24/7 beschikbaarheid is. PSHI bij een calamiteit met jeugd Het protocol voorziet in agendaleden van het casusoverleg die situationeel aanschuiven en meedoen. Indien er sprake is van calamiteit waarbij een jeugdige is betrokken wordt de portefeuillehouder geïnformeerd. De portefeuillehouder en de burgemeester stemmen af op welke wijze zij afstemmen en of aansluiten bij het casusoverleg van de portefeuillehouder noodzakelijk is. Indien de portefeuillehouder jeugdzorg of het Gemeentelijk CJG signalen krijgt van een incident of calamiteit waarbij maatschappelijk onrust een gevolg kan zijn dan melden zij dit aan de AOV er. Deze zal beoordelen of er geadviseerd gaat worden om het PSHI protocol in te zetten. 2.4 Lokaal driehoeksoverleg Lokaal driehoeksoverleg op hoofdlijnen Als de politie optreedt ter voorkoming van verstoring van de openbare orde of in hun hulpverlenenden taak dan staan zij onder gezag van de burgemeester. Het gezag over de politie in de handhaving van de openbare orde omvat de voorkoming of beëindiging van een verstoring van de openbare orde of veiligheid of de uitvoering van lokaal (preventief) veiligheidsbeleid. De politie staat onder duaal gezag. Ook het OM heeft het gezag over de politie. De burgemeester het OM en de politie voeren een driehoeksoverleg. In dit overleg wordt afstemming gezocht over de inzet van politie bij de handhaving van de openbare orde en de inzet bij de uitvoering van de politietaak. Het driehoeksoverleg is een ontmoetingspunt zonder eigen bevoegdheden. Het overleg is gericht op afstemming. In acute gevallen waarbij de openbare orde of de veiligheid wordt verstoord of een dreiging hiertoe is, stemt het driehoeksoverleg af op welke wijze het de calamiteit gezamenlijk bestrijdt. Iedere deelnemer heeft hierin eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het overleg is gericht op overeenstemming op een gezamenlijke aanpak. Lokaal driehoeksoverleg in de praktijk Indien OM, de politie of de burgemeester van oordeel is dat voor het bestrijden van een calamiteit het noodzakelijk is om de driehoek bij elkaar te roepen dan komt de driehoek bij elkaar. De driehoek omvat altijd een officier van justitie een chef van de politie en een burgemeester. Daarnaast nemen hun adviseurs zitting in de driehoek. Voor de gemeente neemt de AOV er zitting in de driehoek. Situationeel wordt in afstemming met de vaste leden van de driehoek het driehoeksoverleg uitgebreid. Afhankelijk van de verwachte impact op de samenleving is het aan te bevelen vroegtijdig een communicatieadviseur te betrekken. Hij of zij kan ook een volwaardig team Communicatie laten inrichten. 6

8 In de meeste gevallen wordt de driehoek bij elkaar geroepen wanneer er een strafrechtelijke component aan de calamiteit zit of wanneer het om grote politionele inzet vraagt. De driehoek loopt in veel gevallen parallel aan de inzet van het PSHI protocol of het regionaal crisisplan. De aan de driehoek deelnemende functionarissen kennen geen piket. Het lokaal driehoeksoverleg bij een calamiteit met jeugd Indien er sprake is van een calamiteit met een jeugdige dan informeert de burgemeester de portefeuillehouder jeugd hierover. De burgemeester en de portefeuillehouder stemmen met elkaar af op welke wijze zij hun rollen en verantwoordelijkheden oppakken ten aanzien van het bestrijden van het incident. Desgewenst kan de portefeuillehouder jeugdzorg en diens adviseur aansluiten bij het lokale driehoeksoverleg. Wanneer de portefeuillehouder jeugdzorg van mening is dat voor de bestrijding van een calamiteit de inzet van politie en justitie noodzakelijk is dan verzoekt hij de burgemeester hiertoe een driehoeksoverleg in te zetten. 2.5 Schematische weergave In onderstaand schema is beknopt weergegeven welke processen gaan spelen wanneer zich een (dreigende) verstoring van de openbare orde of veiligheid voor doet. (Dreigende) verstoring openbare orde of veiligheid Waarbij jeugd betrokken is. Handhaving openbare orde en veiligheid Bij Grip: alarmering van AOV / OvdBZ Regionaal crisisplan Signaal bij AOV Informeren & afstemmen Afweging PSHI en/of Driehoek Signaal bij hoofd team jeugd en bijzondere zorg Verantwoording en toezicht Burgemeester wordt geïnformeerd Informeren & afstemmen Portefeuillehouder wordt geïnformeerd Bestrijding incident via gekozen methodiek/protocol Proces verantwoorden en toezicht conform calamiteitenplan jeugd 7

9 3 DE JEUGDWET EN DE INSPECTIE (HET TOEZICHT) Naast de rol van de burgemeester in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid komt zoals in de inleiding al is aangegeven het aspect verantwoording en toezicht aan de orde. Hierin heeft de portefeuillehouder jeugd een coördinerende rol. Hij wordt hierbij ondersteund door de het hoofd van het team jeugd en bijzondere zorg of diens vervanger. Dit hoofdstuk beschrijft op welke manier invulling gegeven wordt aan de verantwoording en toezicht in het geval van een calamiteit of incident. 3.1 Jeugdwet In artikel van de Jeugdwet is opgenomen dat een jeugdhulpaanbieder, de jeugdhulpverlener en de gecertificeerde instelling bij een calamiteit onmiddellijk de met toezicht belaste ambtenaren* informeren. Met andere woorden: de instellingen zijn wettelijk verplicht calamiteiten onmiddellijk bij de inspectie te melden. Onder inspectie wordt verstaan het samenwerkingsverband van de drie bij de Jeugdwet betrokken inspecties (de Inspectie Jeugdzorg (IJZ), de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ)). Deze inspecties fungeren in het kader van de Jeugdwet als ware zij één rijksinspectie. Naast de Jeugdwet kunnen ook andere wetten van toepassing zijn, zoals de Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, de Gemeentewet, de Wet openbaarheid van bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht, en WGB. Calamiteiten vanuit de Jeugdwet zijn onder meer: 1. (On)natuurlijke dood van een kind of jongere tot 18 jaar; 2. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van en kind of jongere tot 18 jaar binnen gezinssituatie waardoor ingrijpen van buitenaf nodig is gebleken; 3. Ernstige mishandeling of zwaar blijvend lichamelijk letsel van een kind of jongere tot 18 jaar bijvoorbeeld in een instelling door een medewerker van de instelling (hulpverlener of verzorger) of een andere jeugdige; 4. Geweld (zwaar blijvend lichamelijk letsel) tegen medewerkers van een instelling die met kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders werken, door de jongere of de ouder. 5. Geweld en gebeurtenissen waarvoor veel media aandacht is, geldt een meldingsplicht aan de inspectie. Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering betreft: lichamelijk geweld tegen een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft. Veel media aandacht kan bv een tv uitzending betreffen over een gezin waar jeugdhulp bij betrokken is. Met de inspectie zijn afspraken gemaakt over de rol van inspectie en rol van gemeenten bij nietgeprogrammeerd toezicht, ofwel calamiteiten- en geweldstoezicht. Instellingen die onder de Jeugdwet vallen zijn zoals vermeld verplicht calamiteiten bij de inspectie (toezicht) te melden. De inspectie is verplicht onderzoek in te stellen naar deze calamiteiten en hierover te rapporteren. De inspectie heeft met de gemeenten afgesproken dat de inspectie de betrokken gemeenten zal: 8

10 1. informeren indien daar gedurende het onderzoek aanleiding voor is en 2. rapporteren over de uitkomst van het onderzoek. Het is daarom aan te bevelen dat de betrokken gemeenten het onderzoek van de inspectie afwachten alvorens zelf informatie te verzamelen of in debat te gaan over de calamiteit. Dit is ook de gebruikelijke gang van zaken op Rijksniveau. De inspectie maakt daarbij onderscheid tussen calamiteiten en incidenten: de inspectie onderzoekt calamiteiten altijd, maar onderzoekt niet altijd andere meldingen van jeugdhulp instellingen. Bij het inspectie loket kunnen betrokken gemeenten informeren of de inspectie een onderzoek instelt. 3.2 Verantwoordelijkheid portefeuillehouder jeugdhulp bij calamiteiten In opdracht van de portefeuillehouder jeugdhulp wordt de Inspectie en de Raad voor de Kinderbescherming geïnformeerd. Er kunnen verschillende gemeenten betrokken zijn bij een calamiteit: In alle gevallen wordt de penvoerder inkoop geïnformeerd Gemeente waar de calamiteit heeft plaatsgevonden Gemeente waar de jongere verblijft Gemeente waar ouders ingeschreven staan/ bij onder voogdijstelling de gemeente waar de jeugdige verblijft (woonplaatsbeginsel) De gemeente die de melding ontvangt, heeft de verantwoordelijkheid om de andere gemeenten die betrokken zijn te informeren en te zorgen voor onderlinge afstemming. Dit gebeurt in opdracht van de portefeuillehouder jeugdhulp. De penvoerder is partij omdat die het inkoopcontract heeft gesloten met instelling namens het college. Met de inspectie en de betrokken instelling(en) wordt bepaald welke rol zij hebben bij de betreffende calamiteit en wie hun aanspreekpunt is. De vervolgacties betreffen een aantal onderdelen, per fase: Informatie verzamelen Het gaat hierbij om informatie die benodigd is om de verantwoordelijkheid van de gemeente / het college te ondersteunen, zoals feiten over de contractering van de instelling. Bij het verzamelen en verspreiden van informatie, zowel intern als extern, is het van belang om de privacy van de betrokkenen te borgen. Informatie deling intern Tijdens en na de calamiteit wordt tussen de gemeentelijke partijen afgestemd wie de informatievoorziening richting de verantwoordelijke bestuurders verzorgt, wie waar nodig de informatievoorziening coördineert en wie de communicatie richting media verzorgt of waar nodig coördineert. Vaststellen communicatiestrategie Voor het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van een communicatiestrategie tijdens de bestrijding van het incident zoals in hoofdstuk 1 van dit calamiteitenplan is beschreven wordt gebruik gemaakt van de bij protocollen en werkwijze behorende communicatie afspraken. Na de acute fase gericht op het bestrijden van het incident maken burgemeester en portefeuillehouder afspraken over wie het woord voert en waarover. Daarnaast wordt er afstemming gezocht met de bij het incident betrokken zijnde instellingen. 9

11 Bij de communicatieboodschap speelt in elke fase het verloop van het wettelijk verplichte onderzoek door de inspectie een grote rol. Communicatie onderling De betrokken partijen (inclusief betrokken gemeenten) houden elkaar actief op de hoogte van de voortgang van de afhandeling van de calamiteit. Indien de inspectie een melding heeft ontvangen en een actieve rol wenst te vervullen, is van belang dat inspectie en betrokken gemeente(n) eveneens met elkaar afstemmen. Afronding van een melding Na afloop van een calamiteit wordt een evaluatie gehouden over het verloop van het proces rondom de (afhandeling van en communicatie over de) calamiteit. Hierbij wordt aandacht besteed aan de communicatie, de tijdigheid, de informatiedeling. Tevens komt aan de orde of het handelen van de betreffende jeugdhulp/instelling gevolgen moet hebben voor andere processen/beleid en daarbij te maken afspraken. De evaluatie wordt door het college vastgesteld en kan aanleiding zijn om protocollen aan te passen. 10

12 4. COMMUNICATIE Bij de bestrijding van incidenten waarbij de openbare orde of veiligheid wordt verstoord of dreigt verstoord te worden is goede communicatie van essentieel belang. Communicatie maakt onderdeel uit van de bestrijding van het incident, levert een bijdrage aan het beperken van schade en kan maatschappelijke onrust inperken. De communicatie bij een incident is zowel extern als intern gericht. Het gaat bijvoorbeeld om communicatie met getroffenen en hun omgeving, communicatie met publiek en pers en met politiek, bestuur en andere betrokken instellingen. Bij incidenten die worden bestreden volgens de in hoofdstuk 1 beschreven methodieken en protocollen is communicatie een georganiseerd onderdeel van de aanpak. Communicatieprofessionals hebben de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt als het gaat om de inzet van crisiscommunicatie. Vanuit het regionaal crisisplan is een communicatiepool beschikbaar die speciaal is getraind en opgeleid is voor inzet bij calamiteiten. Van deze deskundigheid wordt ook gebruik gemaakt bij calamiteiten die vanuit het PSHI protocol en de driehoek worden bestreden. Echter, opgemerkt moet worden dat communicatie bij incidenten die worden bestreden door inzet van het crisisplan Drenthe beter georganiseerd en geborgd is dan bij inzet van het PSHI of de driehoek. Dit zit bijvoorbeeld in de 24/7 beschikbaarheid en in de gegarandeerde manier waarop een communicatieteam beschikbaar is. Dit vraagt de komende jaren aandacht. Ondanks de zorg voor borging en organisatie van communicatie bij bestrijding van incidenten die niet onder het regionaal crisisplan vallen, kunnen we wel concluderen dat communicatie een vast onderdeel is van de werkwijzen en protocollen zoals in hoofdstuk 1 is. De nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vanuit de Jeugdwet op het terrein van verantwoorden en toezicht brengt nieuwe aandachtsgebieden voor communicatie met zich mee. Er moet rekening gehouden worden met de volgende punten: Regionale afstemming De jeugdhulpinstellingen die voor De Wolden en Hoogeveen actief zijn, zijn gezamenlijk gecontracteerd door de twaalf Drentse gemeenten. Dit vraagt afstemming van onderlinge communicatie tussen de twaalf gemeenten en ten aanzien van afspraken met de instellingen. Bijvoorbeeld, bij de contractering / subsidievoorwaarden is een bepaling opgenomen dat de betrokken instellingen calamiteiten (ook) aan de gemeente meldt. Rol burgemeester en portefeuillehouder jeugdhulp De burgemeester en de portefeuillehouder jeugdhulp zijn twee belangrijke boegbeelden in de communicatie. Hierbij is de rol van de burgemeester, naast de coördinerende rol, vooral een rol van maatschappelijke betekenisgeving (burgervaderrol). Denk aan het bezoeken van getroffenen, duiding geven, ruimte geven voor verdriet en emoties. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en vanuit zijn gezagsrol bij de politie betrokken de driehoek (burgemeester, openbaar ministerie, politie). Deze driehoek is leidend wanneer er nader politiële inzet nodig is, bijvoorbeeld in de opsporing. De focus van de portefeuillehouder ligt meer op de inhoud van de zaak, vanuit de rol van opdrachtgever aan de instelling en de verantwoordelijkheid voor de toegang: wat is er gebeurd, hoe heeft dat kunnen gebeuren en wat zijn de gevolgen. Onderzoek inspectie, volgordelijkheid De inspectie is verplicht onderzoek in te stellen naar gemelde calamiteiten en hierover te rapporteren. De inspectie heeft met de gemeenten afgesproken dat de inspectie de betrokken 11

13 gemeenten zal: (1) informeren indien daar gedurende het onderzoek aanleiding voor is en (2) rapporteren over de uitkomst van het onderzoek. In principe wordt het onderzoek van de inspectie afgewacht alvorens zelf informatie te verzamelen of in debat te gaan over de calamiteit. Dit is ook de gebruikelijke gang van zaken op Rijksniveau. Informatiedeling en privacy In het kader van het onderzoek en de privacy van de betrokkenen is het niet opportuun om bepaalde informatie naar buiten te brengen. Eventuele informatie zou niet alleen de privacy kunnen schenden, maar is ook belastend voor de betrokkenen. Informatie kan zinvol lijken maar het is vaak moeilijk in te schatten of er een relatie tussen het incident en de hulpverleningsgeschiedenis is Interne deling informatie De informatie voor bestuurlijke verantwoordelijkheid van de wethouder jeugdhulp, betreft informatie om te bepalen hoe het systeem heeft gewerkt en welke partijen hun aandeel hebben gehad in de zorg. Privacy / beroepsgeheim brengt met zich mee dat zeer terughoudend dient omgegaan te worden met informatie over wat die hulp precies inhield. Ten aanzien van de privacy gelden eisen aan informatie die de wethouder tot zich mag nemen, een wethouder heeft bijvoorbeeld wel recht op bepaalde dossierinformatie, maar mag niet zelf (medische) dossiers inzien. 12

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit

Stelselwijziging Jeugd. Handreiking. Handvatten voor gemeenten. Communicatie en afstemming bij een calamiteit Stelselwijziging Jeugd Handreiking Handvatten voor gemeenten Communicatie en afstemming bij een calamiteit 1 Inleiding en achtergrond Dit document heeft als doel gemeenten een handvat te bieden voor het

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Meppel Februari 2015 1. Inleiding Dit calamiteitenprotocol heeft als doel: een handvat bieden voor bestuur en interne organisatie bij calamiteiten. In dit protocol wordt

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden

Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden Calamiteitenplan jeugdhulp gemeente Coevorden versie 2 dd. 12/12/2014 1. Inleiding Met de transitie jeugdzorg komen calamiteiten rond de hulp en zorg voor de jeugd veel nadrukkelijker op de lokale (politiek

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel; Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 4.1.8 van de Jeugdwet, Besluit vast te stellen het volgende: Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar.

Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Gelet op artikel 3.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Protocol Wmo Meldingen Calamiteiten/geweld bij de verstrekking van een voorziening Wmo 2015 Gelderland-Zuid en Mook en Middelaar. Dit

Nadere informatie

Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo

Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo Communicatieprotocol Peelregio bij Calamiteiten Jeugd en Wmo Maart 2015 1 1. Inleiding en achtergrond Met decentralisaties Jeugd en Wmo komen calamiteiten rond de zorg veel nadrukkelijker op de lokale

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg

Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Calamiteitenprotocol jeugd Noord-Limburg Datum: 8 december 2014 Inleiding Met de nieuwe taken die overkomen vanuit de jeugdzorg komen calamiteiten, crisis en incidenten rond de hulp en zorg voor de jeugd

Nadere informatie

Convenant PSHi Protocol Drenthe

Convenant PSHi Protocol Drenthe Convenant PSHi Protocol Drenthe Waarom een convenant? In de aanpak van (kleinschalige) incidenten waarbij (het risico op) maatschappelijke onrust bestaat, is coördinatie op het gebied van psychosociale

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Woordvoering bij een calamiteit

Woordvoering bij een calamiteit Gemeente Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haariem Aan de gemeenteraad Haarlem I I Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Bijlage(n) Onderwerp 16 december 2014 STZ//2014/471587 G.M.

Nadere informatie

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht

Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning. Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: Noortje van Tankeren, Algemene Publieke

Nadere informatie

Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier. Conceptversie 13 april 2016

Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier. Conceptversie 13 april 2016 Richtlijn calamiteiten en incidenten in het sociale domein in de regio Westerkwartier Conceptversie 13 april 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 Waarom een Richtlijn calamiteiten en incidenten sociaal domein?

Nadere informatie

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek

Protocol calamiteitenonderzoek Wmo Dienst Noardwest Fryslân Versie 1.0. Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek Protocol Wmo Calamiteitenonderzoek 1 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Calamiteit: definitie en afbakening 4 2.1 Wet- en regelgeving bij calamiteiten Wmo 4 2.2 Verplichting tot melden 4 3. Het proces na

Nadere informatie

Toezichthouderschap GGD regio Utrecht

Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Protocol calamiteitentoezicht Wet maatschappelijke ondersteuning Toezichthouderschap GGD regio Utrecht Opdrachtgever: Algemeen Bestuur Verantwoordelijk manager: N. van Tankeren, Algemene Publieke Gezondheid

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Inleiding Met de transformatie van de zorg voor jeugd en de AWBZ, hebben we opnieuw de zorgstructuur ingericht. Samen

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp kunnen helaas niet altijd voorkomen worden.

Nadere informatie

Crisiscommunicatie in het sociaal domein

Crisiscommunicatie in het sociaal domein Crisiscommunicatie in het sociaal domein 24 februari 2015 Martijn van der Wind Partners bij mediacrisis Maakt moeilijke zaken begrijpelijk Passie voor veiligheid en maatschappij Schrijftrainingen Mediatrainingen

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties

Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Handreiking voor colleges B&W bij calamiteiten, incidenten en crisissituaties Inleiding Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. We zijn sindsdien als gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp.

Nadere informatie

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo

Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Protocol onderzoek calamiteiten en meldingen van geweld Wmo Inhoud Inleiding.... 1 Melden van calamiteiten.... 1 Onderzoek.... 3 Rapportage.... 5 Overige bepalingen.... 5 Bijlage 1: Definities.... 7 Bijlage

Nadere informatie

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER

UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER UITLEG OP DE VRAGEN IN HET MELDFORMULIER WMO TOEZICHT GGD FLEVOLAND 1 SEPTEMBER 2016 TOELICHTING OP HET MELDFORMULIER CALAMITEITEN Vraag 1 Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis,

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Procedure. Sociaal Calamiteitenplan. Maatschappelijke Onrust. Gemeente Rheden. Versie: 30 april 2015. Vastgesteld door burgemeester d.d.

Procedure. Sociaal Calamiteitenplan. Maatschappelijke Onrust. Gemeente Rheden. Versie: 30 april 2015. Vastgesteld door burgemeester d.d. Procedure Sociaal Calamiteitenplan Maatschappelijke Onrust Gemeente Rheden Versie: 30 april 2015 Status: Concept Opgesteld door: P.M.M. van den Berg Vastgesteld door burgemeester d.d.: LOGO_ZWART_WIT_GROOT

Nadere informatie

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Ter voorbereiding op de Cursus crisismanagement tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29 oktober 2014 geven we hier een

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders

Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Wmo-toezicht GGD Brabant-Zuidoost Toelichting op vragenformulier Informatie voor melders Algemeen Alle informatie die wordt gevraagd bij het doen van een melding is gericht op het maken van een eerste

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet

Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet Sociaal calamiteiten protocol Proces en communicatieafspraken WMO Jeugdwet Gemeente Medemblik April 2015 1 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 3 Hoofdstuk 1, Wet en regelgeving bij calamiteiten Jeugdwet

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen

Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Wat te doen bij Calamiteiten Patiëntenzorg? Acuut Melden Informeren Analyseren en afhandelen Definitie calamiteit Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de

Nadere informatie

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet Stelselwijziging Jeugd Factsheet Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein 2 Stelselwijziging Jeugd 1. Uitgangspunten a. Deze

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp en zorg Gemeente Gouda, regio Midden-Holland

Calamiteitenplan jeugdhulp en zorg Gemeente Gouda, regio Midden-Holland Calamiteitenplan jeugdhulp en zorg Gemeente Gouda, regio Midden-Holland Geactualiseerd versie december 2016 Gouda Calamiteitenplan gemeente Gouda Inleiding De uitvoering van de Jeugdhulp is in ons stelsel

Nadere informatie

A OA Gemeente Delft. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en verzoeken u de motie als afgedaan te beschouwen.

A OA Gemeente Delft. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben en verzoeken u de motie als afgedaan te beschouwen. Samenleving A OA Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Controlling, Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de eden van

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Memo. : de leden van de raad. Doorkiesnummer : (0343) Datum : : Calamiteitenprotocol sociaal domein. Geachte leden van de raad,

Memo. : de leden van de raad. Doorkiesnummer : (0343) Datum : : Calamiteitenprotocol sociaal domein. Geachte leden van de raad, Memo Aan : de leden van de raad Van : G.F. Naafs, H. Veldhuizen, J.A. Nijhof Doorkiesnummer : (0343) 56 56 13 Datum : 25-8-2015 Afschriften : M.Simons, A. Czyzewski Betreft : Calamiteitenprotocol sociaal

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015

Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 Verordening jeugdhulp Utrecht 2015 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014, nummer 14.059572; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228

iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 COLLEGEBESLUIT iiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiii D 14.007228 Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland; heeft het voorstel van Welzijn van 16 december 2014 gelezen, en; gelet op de artikelen 4.1.8.

Nadere informatie

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015

Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Opschalingsmodel zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten Versie 15 april 2015 Inleiding Met de transformatie van de zorg voor jeugd en de transformatie van de WMO, hebben we opnieuw de zorgstructuur

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Protocollen: Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling. Protocol: Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 0. Doel van het protocol Het protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een concreet stappenplan. Instellingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede

Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Protocol calamiteiten binnen de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Gemeente Enschede Inleiding Calamiteiten in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zullen zich blijven voordoen. De ene

Nadere informatie

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014

Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland november 2014 Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit Procesplan calamiteiten Wmo en Jeugdwet heeft betrekking op aanbieders die werkzaam zijn binnen Rivierenland en werkzaamheden

Nadere informatie

Calamiteitenplan jeugdhulp Gemeente Zuidplas

Calamiteitenplan jeugdhulp Gemeente Zuidplas Calamiteitenplan jeugdhulp Gemeente Zuidplas Maaike van Zwieten (gemeente Waddinxveen), Michaël van der Meulen (gemeente Zuidplas) 29-12-2014 Calamiteitenplan gemeente Zuidplas Inleiding De implementatie

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

verplichting van gemeenten om toezicht te houden op de uitvoering van de Wmo. Daarnaast is het nodig om duidelijke afspraken te maken hoe om te

verplichting van gemeenten om toezicht te houden op de uitvoering van de Wmo. Daarnaast is het nodig om duidelijke afspraken te maken hoe om te Geachte leden van de raad, Inleiding Op 29 september 2015 heeft het college het 'Protocol toezicht en calamiteiten binnen de jeugdhulp en Wmo' vastgesteld. Dit protocol is opgesteld in A2-verband. De aanleiding

Nadere informatie

Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg

Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg Calamiteiten protocol Wmo 2015 en Jeugdwet Midden Limburg Proces en communicatieafspraken Wmo 2015 Jeugdwet Versie 4.6 8 maart 2016 concept 1 Inhoudsopgave Inleiding en leeswijzer Hoofdstuk 1: Definities

Nadere informatie

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO

LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO LEIDRAAD CALAMITEITEN EN GEWELDSINCIDENTEN WMO Beschrijving van het proces dat start na een melding van een calamiteit en/of geweldsincident in het kader van de WMO 2015 voor de gemeenten Dronten Lelystad

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie

Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten Definitieve versie Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015 Definitieve versie Inhoudsopgave Nadere regels jeugdhulp gemeente Voorschoten 2015... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vormen van jeugdhulp...

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3

Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg. Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Samenvatting werkwijze bij calamiteiten in de patiëntenzorg Instituut Ondersteuning Patiëntenzorg April versie 3 Inleiding en definities Enkele woorden vooraf Calamiteiten in de patiëntenzorg hebben veelal

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Productbeschrijvingen (proces)specifiek

Productbeschrijvingen (proces)specifiek en (proces)specifiek 118 Omgevingsanalyse Inzicht verkrijgen in wat zich in de buitenwereld (bij media, bij het publiek en op het internet) afspeelt, welk gevoel in de samenleving bestaat over de ramp

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid van de Jeugdwet; gezien

Nadere informatie

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan

Logopedie en Kindermishandeling. Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Logopedie en Kindermishandeling Toelichting op de Meldcode en het Stappenplan Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) Juni 2009 Inleiding Omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling

Nadere informatie

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen.

MIP staat voor Meldingen Incidenten Patiëntenzorg. Van die dingen waarvan je niet wilt dat ze gebeuren maar die desondanks toch voorkomen. Algemene inleiding Een onderdeel van de gezondheidswet is dat er uitvoering gegeven moet worden aan de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de zorg. Hiervoor heeft Schouder

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Verordening jeugdhulp

Verordening jeugdhulp Verordening jeugdhulp De raad van de gemeente...; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van... 2014 met nummer...; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1, vierde lid,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp

Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Calamiteitenprotocol Jeugdhulp Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Samenleving Willem Buitenhuis Datum: 23 maart 2015 (laatste versie: 23 maart 2015 ) [Calamiteitenprotocol

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE VEGHEL 2015 De raad van de gemeente Veghel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp

Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp Utrecht, november 2015 Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Protocol Huiselijk geweld en Kindermishandeling Onderstaand protocol is opgesteld in verband met de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die met ingang van 1 juli 2013 van kracht is geworden.

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Lijst van vragen - totaal

Lijst van vragen - totaal Lijst van vragen - totaal Kamerstuknummer : 33149-30 Vragen aan Commissie : Regering : Volksgezondheid, Welzijn en Sport 33 149 Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld------------------

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015

Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015 Regionaal GGD Protocol Meldingen Calamiteiten Wmo Versie 5.0 d.d. 15 september 2015 Inleiding Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015

VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE HEERENVEEN 2015 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - andere voorziening: voorziening anders dan in

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie