Inkoopbeleid Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inkoopbeleid 2015. Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D0087-201408"

Transcriptie

1 Inkoopbeleid 2015 Geïntegreerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden D

2 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Omvorming systematiek contractering eerstelijns samenwerkings verbanden 5 3. Op welke wijze krijgt de contractering op basis van criteria waarbij de wijkgerichte aanpak centraal staat vorm? 5 4. De financiering van de wijkgerichte zorg 6 5. Prestatieafspraken Proces, prestatieafspraken en planning van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden 7 7. Proces, prestatieafspraken en planning voor nieuwe 1e lijns samenwerking 9 Bijlage 11 2

3 Samenvatting Samenvattend is het VGZ beleid op de volgende onderdelen gewijzigd t.o.v. het externe beleid 2014: VGZ houdt inhoudelijk vast aan de ingezette richting en de inzet op de wijkgerichte aanpak. Dit beleid is gepubliceerd op de website De voorwaarden, vereisten en prestatieafspraken staan in dit externe inkoopbeleid beschreven. Met de huidige gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden wil VGZ in 2015 prestatieafspraken maken over de prestaties passend bij het VGZ beleid wijknetwerken. VGZ wacht het rapport over de kosten van de ondersteuning, infrastructuur en organisatiekosten van de eerstelijnszorg af. In afwachting van dit rapport temporiseert VGZ de financiële ombouw van de van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden, of het moet blijken dat uit het kostenonderzoek andere conclusies getrokken moeten worden. Hiermee hebben de huidige gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden in principe extra tijd om de exploitatie sluitend te laten zijn zonder afhankelijkheid van de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijnszorgproducten. Het is aan de 1e lijns samenwerkingsverbanden hoe ze het jaar 2015 willen gebruiken voor de opgave waar ze voor staan, dit voor zowel de ontwikkeling van hun inhoudelijke meerwaarde als hun financiële toekomstbestendigheid. Er kunnen afspraken gemaakt worden over een langere periode voor financiële ombouw dan de eerder genoemde periode tot Nieuwe 1e lijns samenwerkingsverbanden die aan de voorwaarden voldoen en prestatieafspraken over de wijkgerichte zorg willen maken, kunnen vanaf 2015 in aanmerking komen voor financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten. 3

4 1. Inleiding Hierbij treft u het inkoopkader geïntegreerde 1e lijns samenwerkingsverbanden aan van Coöperatie VGZ. Een belangrijke doelstelling van coöperatie VGZ is om verzekerden in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te blijven leven. Kwaliteit van leven en een goede gezondheid zijn hiervoor randvoorwaarden. De verbinding tussen zorg en welzijn is van cruciaal belang om de kwaliteit van leven van mensen te verbeteren en om waar mogelijk eigen kracht te activeren en passende zorg te bieden. Coöperatie VGZ heeft sinds enige jaren haar focus gericht op de versterking van wijknetwerken. 1.1 Wijkgerichte zorg Het uitgangspunt van VGZ bij de ontwikkeling van wijkgerichte zorg is gericht op de verbinding tussen het zorgdomein en het sociale domein. Dit beperkt zich niet alleen tot de organisatie van wijkteams waar deze domeinen bij elkaar komen, maar juist op het leggen van de verbinding en het integreren van het wijkteam en de 1e en 2e lijns professionals binnen die wijk. Coöperatie VGZ organiseert vanuit een regierol deze samenwerking uitgaande van ieders verantwoordelijkheden. 1.2 Eigen kracht burger Het gezamenlijke uitgangspunt is dat mensen de behoefte hebben om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woonomgeving te leven. Het organiseren van voorzieningen omtrent gezondheid en welzijn in de wijk geeft de mogelijkheid om in de nabijheid van zowel professionele als niet professionele hulp, zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid. Burgers worden daarbij aangesproken op hun eigen kracht, maar ook wat ze voor elkaar in de wijk kunnen betekenen. 1.3 Sociaal wijkteam (figuur 1) Binnen de (bestaande) wijknetwerken neemt het (sociaal) wijkteam een cruciale rol en positie in. De basis van een wijkteam wordt gevormd door een multidisciplinair team (zorg en welzijn), die, vanuit beschikbaarheid, o.a. invulling geeft aan de coördinatie van bepaalde (complexe) hulpvragen. Het wijkteam maakt middels een keukentafelgesprek de echte behoefte van de cliënt inzichtelijk, waarbij zo veel mogelijk gekeken wordt naar de eigen kracht van burger en omgeving, vervolgens naar inzet van algemene, collectieve voorzieningen in de wijk en daar waar nodig inzet van professionele zorg. Over het algemeen lopen de complexe hulpvragen van kwetsbare burgers via het wijkteam. De enkelvoudige vragen lopen via de reguliere zorg- en welzijnsprofessionals/instellingen. Van belang is wel dat ook zij werken volgens het kantelingsprincipe 1. Bij complexe problematiek wordt er multidisciplinair samengewerkt vanuit 1 integraal zorgleefplan. 1 Kanteling d.w.z. eerst gebruik maken van eigen kracht van burger en omgeving, vervolgens inzet van algemene, collectieve voorziening in de wijk en daar waar nodig inzet van professionele zorg; 4

5 In haar visie op wijknetwerken richt Coöperatie VGZ zich in haar doelen en samenwerking niet alleen op zorg en doelgroepen vanuit de zorg, maar op alle leefgebieden in de wijk, zoals werk en inkomen, wonen, participatie, onderwijs en jeugd. Elk leefgebied intervenieert met andere leefgebieden. Problemen treden vaak op, op meerdere leefgebieden tegelijkertijd. De oplossing moet dan ook in samenhang gezocht worden met gemeenten, welzijn en zorg. 2. Omvorming systematiek contractering eerstelijns samenwerkingsverbanden Coöperatie VGZ zet een duidelijke stap naar de behoefte in de wijken, waarbij coöperatie VGZ samen met burgers, zorgverleners en gemeenten kijkt naar wat de wijk nodig heeft. Om deze stap te maken vormt Coöperatie VGZ de huidige financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijnszorgproducten om van een subsidie voor een beperkt aantal 1e lijns samenwerkingsverbanden naar een financiering die de ontwikkeling ondersteunt van georganiseerde samenwerking van zorg én welzijn dichtbij de burger in de wijk. De belangrijkste uitgangspunten betreffende de omvorming van de huidige systematiek zijn: VGZ wil de komende jaren meer wijkgerichte geïntegreerde zorg organiseren, die toegankelijk is voor iedere VGZ-verzekerde die dat nodig heeft. VGZ wil de huidige ongelijkheid in de toekenning van de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. de geïntegreerde eerstelijnszorgproducten (module GEZ) ongedaan maken. De exploitatie van 1e lijns samenwerkingsverbanden moet sluitend zijn zonder afhankelijkheid van de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijnszorgproducten. VGZ wil de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten inzetten voor de aanjaagfunctie bij de verbetering van de (samenwerkings)processen t.b.v. wijknetwerken of zorginnovaties op wijkniveau. De inzet van de 1e lijns samenwerkingsverbanden op wijkniveau is voor onze klanten van belang vanuit de samenhang met goede zorg. Door deze samenhang wordt de kwaliteit van leven van de burgers in de wijk beter. VGZ wacht het rapport over de kosten van de ondersteuning, infrastructuur en organisatiekosten van de eerstelijnszorg af. In afwachting van dit rapport temporiseert VGZ de financiële ombouw van de van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden, of er moet blijken dat uit het kostenonderzoek andere conclusies getrokken moeten worden. 3. Op welke wijze krijgt de contractering op basis van criteria waarbij de wijkgerichte aanpak centraal staat vorm? VGZ wacht het onderzoek naar ondersteuning, infrastructuur en organisatiekosten van de eerstelijnszorg, uitgevoerd door Sirm, af. Begin 2015 wordt de eindrapportage van het onderzoek verwacht. Hierin wordt de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten betrokken. De resultaten van dit onderzoek moeten duidelijkheid geven over (1) welke ondersteuning in de 1e lijn gewenst is in termen van functies en (2) welke organisatie- en samenwerkingsvormen mogelijk zijn op lokaal/wijk en regioniveau en welke bekostigingssystematiek mogelijk is via huisartsensegment 1,2 of 3 of via samenwerkingsverbanden in 2e segment. Op basis van deze rapportage en genoemde resultaten zal verder gekeken worden naar de mogelijkheden die VGZ kan en wil geven aan afspraken in het kader van prestaties van 1e lijns samenwerkingsverbanden in de wijk. Als de onderzoeksresultaten bekend zijn wil VGZ hierover in overleg met externe stakeholders zoals InEen en/of GZN. Het organiseren van de wijkgerichte zorg doet VGZ samen met gemeenten. We kijken samen met hen naar de behoeften van een wijk op het gebied van zorg en welzijn. De inzet van samenwerkingsverbanden op wijkniveau kan vanuit een focus op een brede wijkaanpak en ontwikkeling van initiatieven dicht bij de burger ervoor zorgen 5

6 dat de burger in de wijk echt geholpen wordt dichtbij in de buurt en/of in zijn eigen omgeving. De 1e lijns samenwerkingsverbanden (op wijkniveau) moeten hierbij een meerwaarde leveren op de volgende doelen: Het stimuleren van zelfredzaamheid en participatie; Een gemeenschappelijke aanpak van wijkgericht werken, met passende zorg/ hulp-arrangementen in samenhang; (Vroeg)Signalering, triage en diagnostiek; In samenhang organiseren van preventie. De 1e lijns samenwerkingsverbanden kunnen hun meerwaarde vorm geven vanuit een rol als procesbegeleider en aanjager voor het ontwikkelen van wijknetwerken. VGZ wil met deze samenwerkingsverbanden doelstellingen afspreken die richting geven aan wijkgerichte zorg. Daarnaast blijft VGZ de goede initiatieven die passen in het beleid c.q. de focus van VGZ ondersteunen. 4. De financiering van de wijkgerichte zorg Om in 2015 in aanmerking te komen voor een financiering in het kader van de wijkgerichte zorg moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan: 1. Het 1e lijns samenwerkingsverband vervult een belangrijke rol bij de ontwikkelingen van wijknetwerken en de verbinding tussen de 1e lijn en de het sociale (wijk) team van de gemeente. 2. Voor de cliëntgebonden inzet voor bepaalde kwetsbare groepen wordt gebruik gemaakt van de inzet van POH S, de POH GGZ en de module kwetsbare ouderen. 3. Voor hun rol bij de verbetering van de (samenwerkings)processen t.b.v. wijknetwerken of zorginnovaties op wijkniveau kan (ook) een aanvraag gedaan worden voor de reguliere financieringsvormen binnen de nieuwe huisartsenfinanciering segment 2 of De financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten wordt alleen toegekend aan een 1e lijns samenwerkingsverband ter bevordering van structurele multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg. 5. De beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten mag niet ingezet worden om een sluitende exploitatiebegroting te krijgen. 6. Het 1e lijns samenwerkingsverband werkt in een door VGZ benoemde A1 gemeente; 7. Voor de toekenning van financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten kiest VGZ voor de inzet in maximaal twee wijken per A1 gemeente. Een 1e lijns samenwerkingsverband kan een aanvraag doen voor deze financiering als het in een wijk staat waar VGZ prioriteit aan geeft. De selectie van deze wijken staat beschreven in het VGZ beleid wijknetwerken. Een 1e lijns samenwerkingsverband waar tot 2013/2014 vanuit VGZ afspraken mee gemaakt zijn vormen in het kader van de onder 6 en 7 genoemde voorwaarden een uitzondering en vallen in de beschrijving van dit beleid ook onder de status van A1 gemeenten en pilotwijken. Met deze 1e lijns samenwerkingsverbanden kunnen afspraken gemaakt worden in het kader van een proeftuin om te bezien of de samenwerkingsprocessen ook tot stand kunnen komen buiten de A1 pilotwijken en met een 1e lijns samenwerkingsverband als aanjager. 8. Het 1e lijns samenwerkingsverband wordt geaccepteerd/geselecteerd door partijen in een wijk, zoals burgers, huisartsen en wijkteam om deze beweging tot stand te brengen. 9. Het 1e lijns samenwerkingsverband kan de visie op de verbinding tussen de 1e lijn en het wijkteam vertalen naar concrete werkprocessen. 10. Het 1e lijns samenwerkingsverband brengt de nieuwe werkwijze tot uitvoer en zorgt ervoor dat deze uiteindelijk in de dagelijkse reguliere processen worden geborgd. 11. Het 1e lijns samenwerkingsverband is aantoonbaar in staat om belangen te behartigen binnen een politiek gevoelig werkterrein en gaat effectief en vaardig om met tegengestelde belangen. 12. Het 1e lijns samenwerkingsverband kan tegenstellingen/weerstand omzetten in acceptatie. 13. Het 1e lijns samenwerkingsverband heeft zich binnen het preferente gebied van VGZ gecommitteerd aan het standpunt van de brede rol van de zorggroep (zie inkoopbeleid zorgpaden 2015). Een 1e lijns samenwerkingsverband moet hier bij aangesloten zijn. 14. De inzet heeft betrekking op de brede rol van het 1e lijns samenwerkingsverband, binnen de netwerken van zorg en welzijn in de wijk, met aandacht voor de sociale problematiek die verder reikt dan het eigen 1e lijns samenwerkingsverband en de hierbij ingeschreven verzekerden. 6

7 De inzet vanuit de in dit beleid beschreven financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten gaat niet over kosten die toewijsbaar zijn aan één verzekerde maar is gericht op de dienstverlening aan de wijk. Het toerekenen van deze kosten naar een prestatie op cliëntniveau is dan ook (op reële basis) niet mogelijk. De cliëntgebonden zorg wordt op cliëntniveau gedeclareerd. Het wijkteam als multidisciplinair team dat inspeelt op de behoeften van de individuele cliënt moet gefinancierd worden vanuit de bestaande middelen. De cliëntgebonden verbindingen (waaronder de uitvoering van een MDO) met de zorg- en welzijnsorganisaties zijn geen onderdeel van de inzet vanuit de wijkgerichte financiering. Deze verbindingen zijn onderdeel van de reguliere cliëntgebonden financiering. 5. Prestatieafspraken 2015 VGZ zet in 2015 de wijkgebonden financiering (vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten ) in om het 1e lijns samenwerkingsverband op wijkniveau te faciliteren in hun rol van procesbegeleider voor het aanhaken van de 1e lijn aan het wijkteam. Het gaat dan om de tijdelijke ontwikkelkosten. VGZ zet de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten in 2015 en 2016 in voor de hierna beschreven prestatieafspraken. In de wijk worden de volgende processen ingericht: a) de organisatie van (vroeg-)signalering; b) de organisatie van afstemming over vraagverheldering en keukentafel gesprek; c) de organisatie van multidisciplinair zorg- en welzijnsteam die werkt met 1 gezamenlijke systematiek voor probleemanalyse op cliëntniveau en het opstellen 1 zorgleefplan per casus/cliënt; d) de organisatie van toegang tot 2e lijns/specialistische interventies; e) de organisatie van 1 aanspreekpunt voor de cliënt (procesmatig); f) de organisatie van taken en verantwoordelijkheden, wie is waarvoor verantwoordelijk; g) de organisatie van afstemming/evaluatie zorgleefplan huisartspraktijk en wijkteam (MDO) en andere professionals die bij interventies betrokken zijn (procesmatig en niet-cliëntgebonden). 6. Proces, prestatieafspraken en planning van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden In de historische financieringslijn bouwt VGZ de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten om in de periode 2014 t/m In 2014 is reeds gestart met het ombouwscenario. Per rondt VGZ gezamenlijk met de historisch gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden de inhoudelijke en financiële transitie af. In 2015 en 2016 ligt de prioriteit bij de inhoudelijke transitie naar de omvorming op basis van de nieuwe criteria waarbij de wijkgerichte aanpak in de vorm van prestatieafspraken centraal staat. De van oudsher gefinancierde 1e lijns samenwerkingsverbanden kunnen 2015 en 2016 gebruiken om een plan te realiseren voor toekomstgerichte zorg. In deze periode worden met deze samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de aanpak waarmee het samenwerkingsverband, toekomstgericht, binnen de financiële kaders van het eerste segment van de nieuwe huisartsenfinanciering, financieel gezond kan functioneren. In 2015 dienen deze samenwerkingsverbanden hiervoor een (geactualiseerd) Plan van Aanpak in bij de betrokken zorginkoper van VGZ. In 2015 en 2016 krijgen deze samenwerkingsverbanden de gelegenheid om aan te tonen dat ze doelmatig zijn waarbij, op wijkniveau, de gemiddelde kosten per VGZ verzekerde lager zijn dan de gemiddelde baten die VGZ voor deze verzekerde ontvangt. Mocht het samenwerkingsverband niet aan kunnen tonen dat ze doelmatig functioneert, moet zij in 2015 hiervoor een Plan van Aanpak indienen. In het plan moet beschreven worden welke inzet het samenwerkingsverband extra gaat leveren om tot een resultaat te komen waarbij de opbrengsten/ kosten per verzekerde neutraal of positief zijn. Dit kan bijvoorbeeld door het versterken van de burgers in de wijk, een integrale 7

8 aanpak, het ontzorgen van verzekerden of substitutie van 2e naar 1e lijn. De betrokken zorginkopers voeren in 2014, 2015 en 2016 gesprekken met de gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden waarin dit plan besproken wordt. Daarnaast worden met deze 1e lijns samenwerkingsverbanden in 2015 en 2016 afspraken gemaakt over doelstellingen die richting geven aan wijkgerichte zorg. In 2015 moet het samenwerkingsverband een (geactualiseerd) Plan van Aanpak (met concrete doelen) indienen over de rol die ze gaan vervullen bij de ontwikkeling van wijknetwerken. De eerder genoemde prestaties zijn daarbij het uitgangspunt. De betrokken zorginkopers voeren in 2014, 2015 en 2016 gesprekken met deze samenwerkingsverbanden waarin deze plannen besproken worden. Voor 2015 kan, vanuit de historische afspraken met de van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden, maximaal hetzelfde tarief als in 2014 worden afgesproken. Deze 1e lijns samenwerkingsverbanden kunnen geen (aanvullende) aanvraag doen voor financiering in het kader van het VGZ beleid wijknetwerken. Voor de 1e lijns samenwerkingsverbanden waar een ombouwscenario mee is afgesproken, is er 2x per jaar face-to-face contact over de doelen, de voortgang en de onderhandelingen. Per half jaar dient de inzet van de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten door het samenwerkingsverband geëvalueerd te worden op realisatie van de afgesproken doelstellingen. Een verslag hiervan wordt per mail aan de betrokken zorginkoper gestuurd. 6.1 Proces en prestatieafspraken voor van oudsher gecontracteerde 1e lijns samenwerkingsverbanden Doelstelling Proces Aanvraag Voorwaarden toekenning financiering Prestatie-afspraken 2015 Inkooptechniek Van oudsher gecontracteerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden Inhoudelijke transitie op basis van de nieuwe criteria waarbij de wijkgerichte aanpak in de vorm van prestatieafspraken centraal staat. Geen aanvraag noodzakelijk. Contracteergesprek(ken) i.k.v. transitiefinanciering Prestatieafspraken over de processen die in de wijk worden ingericht: a) de organisatie van (vroeg-)signalering; b) de organisatie van afstemming over vraagverheldering en keukentafel gesprek; c) de organisatie van multidisciplinair zorg- en welzijnsteam die werkt met 1 gezamenlijke systematiek voor probleemanalyse op cliëntniveau en het opstellen 1 zorgleefplan per casus/cliënt; d) de organisatie van toegang tot 2 e lijns/specialistische interventies; e) de organisatie van 1 aanspreekpunt voor de cliënt (procesmatig); f) de organisatie van taken en verantwoordelijkheden, wie is waarvoor verantwoordelijk; g) de organisatie van afstemming/evaluatie zorgleefplan huisartspraktijk en wijkteam (MDO) en andere professionals die bij interventies betrokken zijn (procesmatig en niet-cliëntgebonden). Prestatieafspraken over de doelmatigheid op wijkniveau, zijnde: a. een aanpak waarmee het samenwerkingsverband, toekomstgericht, binnen de financiële kaders van het eerste segment van de nieuwe huisartsenfinanciering, financieel gezond kan functioneren (zonder afhankelijkheid van de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijnszorgproducten ); b. een inzet waarbij de kosten/ opbrengsten per verzekerde neutraal of positief zijn of een plan voor een aanpak met een aantoonbare inzet om tot dit resultaat te komen. 2x per jaar face-to-face contact (Q1 en Q4) over realisatie afgesproken doelstellingen, de voortgang en de onderhandelingen. 2x per jaar levert 1 e lijns samenwerkingsverband een verslag aan over bovengenoemde onderwerpen. Het verslag wordt per mail aan de betrokken zorginkoper gestuurd. 8

9 6.2 Planning Planning Doel Q Met de gecontracteerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden worden voor 2015 prestatieafspraken gemaakt op het gebied van een wijkgerichte aanpak en doelmatigheid. Er wordt in het kader van het ombouwscenario een aanpak afgesproken waarmee het 1 e lijns samenwerkingsverband (binnen de financiële kaders van het eerste segment van de nieuwe huisartsenfinanciering) financieel gezond kan functioneren, welke inzet behouden moet blijven en welke inzet met andere reguliere financiering bekostigd kan worden. Q Gesprek over de overeenkomst 2015 Q Aanlevering en overleg over de tussenevaluatie doelen en resultaten 2015, plan van aanpak ombouwscenario, doelmatigheid en wijkgerichte processen. Q Aanlevering tussenevaluatie doelen en resultaten 2015, plan van aanpak ombouwscenario, doelmatigheid en wijkgerichte processen. Q Gesprek over tussenevaluatie en de overeenkomst Q Aanlevering en overleg over de tussenevaluatie doelen en resultaten 2015, plan van aanpak ombouwscenario, doelmatigheid en wijkgerichte processen. Q Aanlevering tussenevaluatie doelen en resultaten 2015, plan van aanpak ombouwscenario, doelmatigheid en wijkgerichte processen. Q Gesprek over tussenevaluatie en de overeenkomst Proces, prestatieafspraken en planning voor nieuwe 1e lijns samenwerking Gezien de ingeslagen weg naar een ombouwscenario heeft VGZ in de laatste jaren geen nieuwe 1e lijns samenwerkingsverbanden meer gecontracteerd. De komende periode krijgen 1e lijns samenwerkingsverbanden op wijkniveau die historisch geen financiering kregen uit de beleidsregel geïntegreerde eerstelijns zorgproducten, vergelijkbare kansen als de 1e lijns samenwerkingsverbanden die historisch wel financiering ontvingen uit deze beleidsregel. Om in aanmerking te komen voor de financiering moet aan hierboven beschreven voorwaarden worden voldaan. De tarieven worden gebaseerd op de afgesproken prestaties. De hierboven beschreven prestaties vormen daarbij het uitgangspunt. 7.1 De aanvraagprocedure voor nieuwe 1e lijns samenwerking Het proces van nieuwe aanvraag kan gestart worden door een 1e lijns samenwerkingsverband dat voldoet aan de vereisten benoemd bij de voorwaarden. Voor de 1e lijns samenwerkingsverbanden die reeds in 2014 financiering ontvangen vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten staat de te volgen procedure elders in dit document beschreven. De aanvraag voor samenwerkingsverbanden die vanaf 2015 een contract met VGZ willen, gaat volgens de volgende procedure: VGZ stelt, indien gewenst, een aanvraagformulier beschikbaar. Na ontvangst van de aanvraag zal VGZ de aanvraag binnen 2 weken in behandeling nemen en stuurt een bericht van ontvangst. De aanvraag wordt beoordeeld door de regionale inkoper. Binnen een periode van 8 weken ontvangt de aanvrager de uitkomst van de interne beoordeling via een schriftelijk bericht. Er kan een revisie mogelijkheid aangeboden worden waarbij aangegeven wordt op welke punten de aanvraag verbeterd moet worden om in aanmerking te komen voor goedkeuring. Bij afkeur van de aanvraag wordt gemotiveerd aangegeven op welke onderdelen niet aan de randvoorwaarden is voldaan. Bij revisie krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om een vernieuwde aanvraag te doen. VGZ geeft hierop binnen 2 weken na ontvangst haar definitieve oordeel. Na een goedkeuring worden concrete prestatieafspraken vastgelegd op basis van SMART-criteria gerelateerd aan de processen en onderwerpen beschreven in het beleid wijknetwerken. 9

10 Als de aanvraag goedgekeurd wordt, levert het 1e lijns samenwerkingsverband tweemaal per jaar een schriftelijk verslag aan over de realisatie van de afgesproken de doelen. Het verslag wordt per mail aan de betrokken zorginkoper gestuurd. 7.2 Proces en prestatieafspraken voor nieuw te contracteren samenwerkingsverbanden Doelstelling Proces Aanvraag Voorwaarden toekenning financiering Prestatie-afspraken 2015 Inkooptechniek Nieuw gecontracteerde 1 e lijns samenwerkingsverbanden Het 1 e lijns samenwerkingsverband biedt meerwaarde vanuit een rol als procesbegeleider en aanjager voor het ontwikkelen (samenwerkings)processen t.b.v. wijknetwerken en wil doelstellingen afspreken die richting geven aan wijkgerichte zorg. Samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag doen om voor financiering in aanmerking te komen. De procedure staat beschreven op pagina 7 en 8. Moeten voldoen aan de randvoorwaarden (1 t/m 14) welke beschreven staan op pagina 6 en 7. Prestatieafspraken over de aanjaagrol voor processen die in de wijk worden ingericht: a) de organisatie van (vroeg-)signalering; b) de organisatie van afstemming over vraagverheldering en keukentafel gesprek; c) de organisatie van multidisciplinair zorg- en welzijnsteam die werkt met 1 gezamenlijke systematiek voor probleemanalyse op cliëntniveau en het opstellen 1 zorgleefplan per casus/cliënt; d) de organisatie van toegang tot 2 e lijns/specialistische interventies; e) de organisatie van 1 aanspreekpunt voor de cliënt (procesmatig); f) de organisatie van taken en verantwoordelijkheden, wie is waarvoor verantwoordelijk; g) de organisatie van afstemming/evaluatie zorgleefplan huisartspraktijk en wijkteam (MDO) en andere professionals die bij interventies betrokken zijn (procesmatig en niet-cliëntgebonden). Het samenwerkingsverband werkt in de aanvraag een plan van aanpak uit voor 2015 op basis van minimaal 2 elementen van deze prestatieafspraken. Geen face-to-face gesprekken. 2x per jaar levert 1 e lijns samenwerkingsverband een verslag aan over de realisatie van de afgesproken de doelen. Het verslag wordt per mail aan de betrokken zorginkoper gestuurd. 7.3 Planning Planning Q Q Q Doel Vanaf Q kan er een aanvraag gedaan worden door een 1 e lijns samenwerkingsverband. Aanlevering schriftelijk verslag over de realisatie van de afgesproken de doelen via de mail aan de betrokken zorginkoper. Aanlevering schriftelijk verslag over de realisatie van de afgesproken de doelen via de mail aan de betrokken zorginkoper. 10

11 Bijlage Minimale basiseisen waar een gecontacteerd 1e lijns samenwerkingsverband gezondheidscentra aan moet voldoen: Met het 1e lijns samenwerkingsverband wordt voor de financiering vanuit de beleidsregel samenwerking t.b.v. geïntegreerde eerstelijns zorgproducten één overeenkomst gesloten. Het betreft hier dus geen overeenkomst voor geleverde zorg op patiëntniveau. Daarvoor wordt verwezen naar afspraken in de diverse zorgspecifieke overeenkomsten; Het 1e lijns samenwerkingsverband hanteert één AGB code en één bankrekeningnummer. Er is dus sprake van één declarant; Het 1e lijns samenwerkingsverband mag de zorgsoorten op verschillende locaties (indien nodig in naast gelegen gemeente) aanbieden; Via het automatiseringssysteem/epd dient managementinformatie (de afgesproken resultaten van de zorgprogramma s en performance afspraken) te worden geleverd in het kader van evaluatie en monitoring; Het 1e lijns samenwerkingsverband omvat tenminste huisartsgeneeskundige zorg, met inzet hierbij van POH Somatiek, en minimaal twee van de volgende functies, die onderdeel uitmaken van de multidisciplinaire rechtspersoon: Paramedische Zorg (in ieder geval fysiotherapie) Psychosociale zorg Verloskundige zorg Farmaceutische zorg Overige bijvoorbeeld: ouder en kind zorg, ouderenzorg, thuiszorg Ingeval een benodigde discipline voor de uitvoering van de geïntegreerde eerstelijnszorg, geen deel uitmaakt van het 1e lijns samenwerkingsverband zijn er in ieder geval resultaatgerichte samenwerkingsafspraken gemaakt met die disciplines; Alle aangesloten eerstelijnszorgaanbieders bij het 1e lijns samenwerkingsverband hebben een overeenkomst met zorgverzekeraar VGZ; De continuïteit van zorgverlening dient gewaarborgd te zijn; Het 1e lijns samenwerkingsverband levert geïntegreerde populatie gerichte en/of wijkgerichte gezondheidszorg; Met alle betrokken zorgaanbieders binnen de diverse zorgprogramma s zijn resultaatgerichte samenwerkingsafspraken gemaakt; Het 1e lijns samenwerkingsverband heeft een leveringsplicht, waarbij de aangesloten praktijken open staan en/of toegankelijk zijn voor in ieder geval wijkbewoners; Declaraties dienen via VECOZO te worden aangeleverd; De huisartsen in het samenwerkingsverband hebben één of meerdere praktijkondersteuners somatiek (POH-S); De huisartsen in het samenwerkingsverband hebben één of meerdere praktijkondersteuners GGZ; De huisartsen in het samenwerkingsverband zetten de module zorg voor kwetsbare ouderen in. 11

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle

Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Plan organisatie ouderenzorg in de wijk of gemeente Regio Zwolle Datum: augustus 2015 Versienummer: 1 Het plan organisatie ouderenzorg is ontwikkeld door: Olof Schwantje en Dita van Leeuwen (HRZ), Carla

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL

Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015. 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Informatiebijeenkomst Zorgcontractering 2015 17 Juni 2014 Martijn van Wijk Senior Zorginkoper cggz regio Zuidwest NL Programma voorstellen Visie VGZ Doelstellingen inkoop 2015 Inkoop Specialistische GGZ

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. 2017Geboortezorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid 2017Geboortezorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid geboortezorg 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening 6 2.3 Inkoop

Nadere informatie

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1

AGENDA. Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH. VGZ Presentatie Symposium Kwetsbare Ouderen. Symp Kwetsbare Ouderen 29-10-13 1 Presentatie Symposium Kwetsbare ouderen RCH Jelle Vrijsen Tilburg, 29 oktober 2013 1 AGENDA Algemene ontwikkelingen Kosten zorg Visie VGZ en bekostiging Visie VGZ op ouderenzorg * Kernwaarden * Doel Integrale

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat

Kennis van de Overheid. Maatschappelijk. Zorg voor. zorgen dat Kennis van de Overheid Maatschappelijk Zorg voor zorgen dat De decentralisaties voor elkaar In het maatschappelijk domein krijgt de gemeente forse extra verantwoordelijkheden voor jeugd, mensen met een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer.

1. Start nieuwe POH-S S module. 2. Continueren POH-S S module. 1 Dit wijkt af van het voorschrift zoals opgenomen in de LHV-declareerwijzer. Bijlage 12 POH-S module 2016-2018 Vorig jaar is het nieuwe bekostigingssysteem voor huisartsen ingevoerd. Menzis heeft toen aangegeven meer tijd nodig te hebben om de huidige POH-S financiering beter aan

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen

FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen FACTSHEET DSW Zorginkoop 2015, GGZ-instellingen Inleiding Onderhavige factsheet bevat de hoofdpunten uit ons Zorginkoopbeleid 2015 - curatieve GGZ voor GGZ-instellingen. Let op; deze factsheet bevat een

Nadere informatie

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2016 Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie van 7% in 2010 naar 8,5%

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015

De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 De wijkverpleegkundige in Friesland Stand van zaken mei 2015 Wat moet de eerstelijnszorgverlener weten over de wijkverpleegkundige (S1 en S2) om de (ouderen)zorg optimaal te organiseren? 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

VERANTWOORDING 2013 * VOORUITBLIK 2014 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM'

VERANTWOORDING 2013 * VOORUITBLIK 2014 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM' VERANTWOORDING 203 * VOORUITBLIK 204 'KWETSBARE OUDEREN, SAMEN REDZAAM' Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Onderwerp: Datum: Van: ZK3000473 Samenleving M. Noorlander Projectsubsidie 'Kwetsbare Ouderen,

Nadere informatie

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam

Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Project Het Dorp Samenwerking Huisarts- wijkteam: Teamplan Teamplan samenwerking huisarts - wijkteam Dit document is te vinden op: www.hetdorp.net/aandeslag Inleiding Om de samenwerking met de huisarts

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk

Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Opening WijkInformatiePunt Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK: GASTVRIJ WELKOM WIJKINFORMATIEPUNT WIELWIJK 1. Laagdrempelig

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel

Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel 1 2 Doelstelling en functie van een regionale regiegroep Basis GGZ in de regio Oss- Uden- Veghel Inleiding Het doel van de invoering van de Basis GGZ is dat passende behandeling op de juiste niveau plaats

Nadere informatie

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars

Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Verslag conferentie gemeenten en zorgverzekeraars Regio West-Brabant Datum: 7 oktober 2013 te Conferentiecentrum Bovendonk, Hoeven Inleiding Op 7 oktober 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van 18

Nadere informatie

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 4-11-2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment

Nadere informatie

6 Hoe functioneert precies de zeggenschap van partners (zorgverzekeraar, zorgaanbieder en verzekerde) tijdens de overgangsregeling?

6 Hoe functioneert precies de zeggenschap van partners (zorgverzekeraar, zorgaanbieder en verzekerde) tijdens de overgangsregeling? Vragen CDA-fractie 1 Is het waar dat het al of niet ergens verschijnen van eerstelijnscentra volstrekt afhankelijk is van afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieders? 1 Volgens de systematiek van

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015

Overeenkomst multidisciplinaire zorg 2015 Bijlage 1: Tarieven, nacalculatie en reserves Artikel 1 Opbouw bekostiging De opbouw van de tariefvaststelling voor de S2 prestatie is vastgelegd in het Inkoopbeleid 2015 voor Zorggroepen, Coöperatie VGZ

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013

Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013 Wijknetwerken AWBZ Inkoopbeleid 2013 Zorgkantoren van de Coöperatie VGZ U.A. Nijmegen Waardenland- Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden Limburg Juni 2012

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen @ Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0274 Sector/afd.: Stadsbeheer/W.O.C. Portefeuillehouder: M. Stam-de Nijs Casenr.: Cbb130253 Steller/tst.:

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen

VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen VGZ Beleid 2015 Zorg voor kwetsbare ouderen Zorg voor kwetsbare ouderen De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder en het aandeel ouderen in de populatie neemt toe. Zo groeit het aandeel 75+ in de populatie

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken. 11 nieuwe afspraken APRIL 20161

Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken. 11 nieuwe afspraken APRIL 20161 E Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken 11 nieuwe afspraken SE APRIL 20161 2 APRIL 2016 Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken Gelijkwaardig contracteren - 11 nieuwe afspraken 1 Er

Nadere informatie

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten

Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten BELEIDSREGEL Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken

OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING. Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam. Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken OCE NIJMEGEN PRAKTIJKONDERSTEUNING Profiel POH-GGZ in het sociaal wijkteam Een omschrijving van de rol, verantwoordelijkheden en taken 1. Inleiding In dit document beschrijft OCE Praktijkondersteuning

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2016. Door het invullen van dit format maakt u de inschrijving compleet. Met deze inschrijving

Nadere informatie

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013

FAQ Informatiebijeenkomsten VGZ Inkoop 2014 Versie 1 Juli 2013 SGGZ - Inkoop proces Offerte 1. Wat gaat VGZ doen met de extra bezuinigingen? Alle partijen betrokken bij het convenant i.s.m. het ministerie van VWS hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310

Beleid Coöperatie VGZ. Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Beleid Coöperatie VGZ Praktijkondersteuning Huisartsen GGZ (POH-GGZ) 2014 D0085-201310 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Wie worden gecontracteerd voor de module POH-GGZ 4 3. Voorwaarden voor een overeenkomst

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren

Monitoring. Meetbare effecten van beleid. Hoofdlijnen. Bestuurlijk contracteren Monitoring De concretisering van beleid wordt in beeld gebracht en zo veel mogelijk gemeten om tijdig bij te kunnen sturen. Wanneer beleid ingezet wordt dient de outcome (effecten en resultaten) gemeten

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging

Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging Inkoopbeleid Stoppen met Roken 2013 binnen de Integrale bekostiging 1 Algemeen Met ingang van 2013 verandert de vergoeding voor Stoppen-met-Roken begeleiding (SMR). De vergoeding van gedragsmatige ondersteuning

Nadere informatie

WAARDECREATIE VOOR DE BURGER

WAARDECREATIE VOOR DE BURGER WAARDECREATIE VOOR DE BURGER CONGRES WAARDECREATIE DOOR INTEGRATIE VAN ZORG DIK HERMANS 16 DECEMBER 2015 VOORBEELD 1: PROEFTUIN GEZONDE ZORG, GEZONDE REGIO Deelnemers Rijncoepel, multidisciplinair eerstelijns

Nadere informatie

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten

Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Kwetsbare mensen doen mee in wijken en buurten Leerervaringen uit het ontwikkel- en onderzoeksproject 14 maart 2011 Jolanda Habraken Inhoud presentatie Aanleiding project Structuur Activiteiten Resultaten

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2017 Trombosediensten Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz

TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz TRANSITIE IN DE GGZ Introductie van de basis ggz Fennie Zwanepol, directeur Indigo Centraal, 4 november 2013 / 1 2 vragen Wat is in 2020 de ideale situatie in Lelystad op het gebied van de basis-ggz? Waar

Nadere informatie

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016

H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 H. ADDENDUM STOPPEN MET ROKEN 2015-2016 BIJ DE OVEREENKOMST BASISHUISARTSENZORG 2015-2016 Partijen zoals genoemd in de overeenkomst basishuisartsenzorg 2015 2016 komen in aanvulling op de overeenkomst

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Prestatie integrale ouderenzorg

Prestatie integrale ouderenzorg Prestatie integrale ouderenzorg Doel Het doel van deze prestatie is het tot stand brengen van een integraal, multidisciplinair zorgaanbod voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie op het gebied van cure,

Nadere informatie

Hoe overleeft de GGZ de transitie? Bezinning op de bezuiniging

Hoe overleeft de GGZ de transitie? Bezinning op de bezuiniging Hoe overleeft de GGZ de transitie? Bezinning op de bezuiniging Transitie in perspectief Jeugd: kortingen van 15% op NZA 2014 tarieven Wmo: kortingen van 30 45 % op NZA 2014 tarieven Van 3 contracten voor

Nadere informatie

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak

Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet. De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet De veertien kernpunten van onze aanpak De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet biedt

Nadere informatie

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011

Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Jaarplan Netwerk Ouderenzorg Haaglanden 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van het Netwerk Ouderenzorg Haaglanden (NOH) voor 2011. Net als alle andere regio s in Nederland is ook in de regio Haaglanden

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie