Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen."

Transcriptie

1 Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen. Uw kind zit in groep 8 en heeft extra zorg nodig; wat dan? De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs betekent voor álle leerlingen en hun ouders een grote verandering. U moet op zoek naar een school die bij uw kind past. U wint informatie in, bezoekt open dagen en maakt samen met uw kind een keuze. Meestal geen probleem, behalve als uw kind extra zorg nodig heeft ('rugzakje'). 1 Dan komt er bij het vinden van een passende school wel wat meer kijken. Of het nu gaat om leerlingen met autisme, gedragsstoornissen of een lichamelijke handicap: de school moet kunnen voldoen aan de vraag van de leerling. De meeste ouders willen graag dat hun geïndiceerde kind van de reguliere basisschool naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs (VO) gaat. Zij gaan op zoek naar scholen die zeggen dat ze 'autismevriendelijk' zijn, of die aangepaste voorzieningen voor de (lichamelijke) handicap van hun kind kunnen bieden. Maar zelfs VO-scholen met een in theorie passend zorgaanbod voldoen soms niet aan de specifieke vraag van een zorgleerling. Dat blijkt uit de dagelijkse praktijk van de Onderwijsconsulenten. Zij bemiddelen regelmatig tussen ouders en VO-scholen als het spaak dreigt te lopen. Zo nodig helpen zij de scholen, vaak op creatieve wijze, het onderwijs aan te passen aan de leerling. En soms adviseren zij de ouders hun kind tóch naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te sturen, omdat het daar beter op zijn plaats is. 1. Zet - tot tijdig de (her)indicatieprocedure in werking zodat het rugzakje (ook) in het VO ingezet kan worden.

2 Deze brochure is gemaakt om ouders op weg te helpen bij de schoolkeuze voor hun geïndiceerde kind. Het is een hulpmiddel; blijf alert en actief betrokken bij het leerproces van uw kind en laat uw eigen ervaringen meespreken! Citaat van een moeder: 'Mijn zoon Maurice is een autist met een hoog IQ. Op advies van de orthopedagoog van het SO hebben we Maurice op het VO geplaatst, een reguliere school voor HAVO die als 'autismevriendelijk' bekend staat. Na twee jaar stapte Maurice alsnog over naar het VSO; de reguliere school kon het predicaat autismevriendelijk niet waarmaken. Waren we maar bij ons gevoel gebleven.' De checklist in deze brochure kan als leidraad voor het gesprek met de beoogde school dienen. Veel informatie gaat over aanpassingen voor leerlingen met een autismespectrumstoornis, maar de brochure is zeker ook bedoeld voor ouders van kinderen met een andere stoornis of (lichamelijke) handicap. 2 Sommige punten zijn alleen van toepassing in het VO, sommige alleen in het VSO. Van belang is in ieder geval dat de school kennis heeft van de handicap of stoornis, en dat men goed en open communiceert. De voorbereiding Maak tijdig een afspraak met de zorgcoördinator van de in aanmerking komende V(S)O-school. Als het goed is wijst de leerkracht en/of zorgcoördinator van de basisschool u hier ook op, maar neem zo nodig zelf het initiatief. Zo'n oriënterend gesprek is bijzonder belangrijk, om af te stemmen of de school aan de hulpvraag van de leerling tegemoet kan komen. Ook moet aan de orde komen of het beeld dat de basisschool schetst van de leerling overeenkomt met het beeld dat u van uw kind heeft. Ouders zijn immers ervaringsdeskundigen bij uitstek! Informeer of een 'warme' overdracht plaatsvindt. Daarbij geeft de leerkracht van de basisschool in een gesprek met de ouders en de VO-school aan hoe de zorg voor uw kind is ingericht, welke aanpak en werkwijze succesvol waren en 2. Uitgangspunt van de adviezen is vanzelfsprekend dat het V(S)O aansluit bij het niveau van de leerling. Vraag eventueel (ook) een PGB aan.

3 welke situaties tot problemen hebben geleid. U vertelt de nieuwe school hoe u thuis met uw kind omgaat, welke moeilijkheden eventueel op school verwacht kunnen worden, en wat de school wel of absoluut niet moet doen in bedreigende situaties of afwijkingen van de regelmaat. De zorgcoördinator van de nieuwe school beschrijft welke zorgmogelijkheden de school heeft en welke niet. Vooral voor leerlingen met een vorm van autisme is een goed stappenplan bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs gewenst. Kijk voor aandachtspunten op dit gebied bijvoorbeeld op onze website onder publicaties, en vervolgens onder werkwijzers en blauwdrukken. Andere nuttige informatie is onder meer te vinden op: (klik op de link zoeken en vul de zoekterm 'autisten-vriendelijke school' in); (zoek op PRO en LWOO) 3 ; (onder literatuur); PRO = praktijkonderwijs, LWOO = leerwegondersteunend onderwijs.

4 Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal? Vooraf, in groep 8 van de basisschool Neem de sociale redzaamheid van het kind in aanmerking. Vraag andere ouders en/of ouderbelangenorganisaties naar hun ervaringen. Vraag naar draaiboeken overgang PO/VO en neem deze door. (Tip: zoek in Google op 'draaiboek overgang PO/VO'.) Maak de keuze voor regulier onderwijs met LGF, of LWOO, of PRO. Ga na of leerlinggebonden financiering (LGF) 4 en/of persoonsgebonden budget (PGB) nodig is. Zo ja, tijdig aanvragen! Algemeen organisatorisch Hoe is de overdracht van PO naar VO geregeld en worden de ouders daarbij betrokken? Is er sprake van een warme overdracht? Welke cultuur heerst er op school ten aanzien van zorgleerlingen? Is er bijvoorbeeld een 'pestprotocol'? Worden zorgleerlingen geaccepteerd door medeleerlingen? Is er begrip voor 'anders zijn'? Is daar aandacht voor in de lessen? Voor leerlingen met autisme: is de school 'autivriendelijk' en waaruit blijkt dat? Wat staat over zorgleerlingen in het zorgplan, het schoolplan, de schoolgids en het zorgprotocol? Is er een lijstje met alle (on)mogelijkheden? Hoe is de ervaring van de school met zorgleerlingen in de bovenbouw (het studiehuis)? Welke faciliteiten zijn er voor deze leerlingen? Krijgt de zorgleerling een plaats in een gewone klas, schakelklas of kleine groep? Is er een mogelijkheid voor time-out? Krijgt de leerling de mogelijkheid een week mee te draaien in de brugklas, waarbij een voor zorgleerlingen aangepast introductieprogramma wordt aangeboden? Is er sprake van een leeromgeving die zich kenmerkt door kleinschaligheid, structuur en duidelijkheid? 4. Na 2012 verdwijnt de 'rugzak' en treedt een nieuw stelsel (Passend onderwijs) in werking met een andere bekostiging.

5 Krijgen de ouders tijdens open dagen (schriftelijke) informatie over de (extra) zorg die de school te bieden heeft? Werkt de school samen met scholen voor VSO, het Samenwerkingsverband en kenniscentra in het kader van deskundigheidsbevordering? Zijn er contacten/uitwisselingen tussen VO en VSO? Wat houden die in? Is er een protocol voor de overgang naar de tweede klas? Is een maximum aantal zorgleerlingen per klas vastgesteld? Algemeen facilitair Hoe is de toegankelijkheid van de school (drempels, trappen/liften etc.)? Zijn er voorzieningen als een rustplek, een verschoonruimte etc.? Zijn de lokalen aangepast (prikkelarm, vaste plaatsen voor de leerlingen)? Zijn er aangepaste leer- en hulpmiddelen (bijvoorbeeld aangepast meubilair, laptops voor leerlingen met spierziekten etc.)? Wordt gebruik gemaakt van computerfaciliteiten voor huiswerk en planning van de lessen? Zijn aanpassingen mogelijk in lestijden/lesmogelijkheden als voltijds les niet haalbaar is voor de zorgleerling? (Uiteraard binnen de mogelijkheden van de wet- en regelgeving.) Wisselen de leerlingen van lokaal of wisselen de docenten? Deskundigheid en begeleiding docenten Welke kennis is intern aanwezig over de handicap/stoornis? Voorbeelden? Hoe merken leerlingen en ouders dat die kennis er is? Onderschrijven de docenten een 'contract' met betrekking tot de begeleiding van zorgleerlingen? Hoe worden de docenten dagelijks geïnformeerd over bijzonderheden rond de zorgleerling, en wat is de rol van de ouders hierbij? Welke ondersteuning en begeleiding krijgen docenten (bijvoorbeeld van de ambulant begeleider)? Is er op school een aanspreekpunt zorg?

6 Begeleiding zorgleerling Wat is de taak van de mentor, specifiek gericht op de zorgleerling? Wat is de taak van de zorgcoördinator, specifiek gericht op de zorgleerling? Wat is de taak van de auti-coach, specifiek gericht op de zorgleerling? Welke specifieke, vaste persoonlijke begeleiding is beschikbaar (auti-coach, dyslexie-coach, buddy etc.)? Is het mogelijk externe deskundigheid in de school te brengen, bijvoorbeeld via een PGB? Hoe is de afstemming geregeld tussen externe deskundigen en de school/docenten (bijvoorbeeld de studiebegeleider)? Welke mogelijkheid heeft een zorgleerling voor dagelijks/wekelijks overleg met zijn persoonlijk begeleider/coach en zijn deze overlegtijden structureel vastgelegd? Hoe vaak is er een contactmoment? Als een leerling een 'pedagogische gebruiksaanwijzing' heeft, worden alle docenten daar dan over geïnformeerd? Houden de docenten zich aan die gebruiksaanwijzing? Wie controleert dat? Mag een leerling met een gebruiksaanwijzing zelf bepalen of hij een timeout nodig heeft en mag hij dan de klas voor een korte tijd verlaten? Mag een leerling gebruik maken van muziek (MP3/iPod) om te ontspannen en prikkels even buiten te sluiten? Mag hij gebruik maken van een laptop of andere praktische hulpmiddelen? Streeft de school naar zo min mogelijk tussenuren in het rooster? Hoe wordt het huiswerk aangereikt en hoe wordt gecontroleerd of de leerlingen het huiswerk goed in hun agenda zetten? Bestaat de mogelijkheid huiswerk op school te maken (onder toezicht)? Wie zorgt voor de coördinatie en bewaking van het gehele proces? Is de continuïteit in de zorg goed gewaarborgd, bijvoorbeeld bij wisseling van coaches? Is er per leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld en is dat bekend bij alle docenten? Wat is binnen de school de rol van de ambulant begeleider voor de leerlingen zelf (aanbod- of vraaggericht) en voor de docenten? Zijn er 'leerling-schriften' die van docent naar docent 'meegaan'? Hoe wordt de leerlingen geleerd om 'te leren leren'?

7 Is de lesstof, dagstructurering etc. aangepast? Zo ja, op welke manier? Hoe gaat het bij de overgang naar het tweede en volgende leerjaar (zelfde mentor, coach etc.)? Oudercontact en -betrokkenheid Hoe is de samenwerking met ouders van zorgleerlingen geregeld? Is er regelmatig overleg (ouderwerkgroep, klankbordgroep); wat is de frequentie? Krijgen ouders (korte) verslagen van mentorgesprekken e.d.? Hoe worden ouders geïnformeerd over het huiswerk van hun kind, over proefwerkstof e.d.? Wordt bijvoorbeeld via gecommuniceerd? Wat wordt gedaan met tips en adviezen van ouders (worden de ouders als 'deskundigen' erkend)? Houdt de school met alle ouders van zorgleerlingen intakegesprekken? Ook in overweging te nemen Heeft de school een wachtlijst? (Speelt vooral in het VSO.) Hoeveel plaatsen zijn er in de regio? Afstand en reistijden naar de school: is leerlingvervoer nodig en mogelijk? Kan de (VSO)-school de zorgleerling het onderwijs bieden naar zijn niveau? Maak uw eigen checklist. Deze checklist staat ook als Word-document op onder publicaties/brochures. U kunt het document downloaden, uw eigen vragen toevoegen en voor u niet van toepassing zijnde vragen verwijderen. Zo maakt u gemakkelijk een vragenlijst op maat.

8 Over de Onderwijsconsulenten(+) De Onderwijsconsulenten zijn in 2002 ingesteld door de minister van OCW. Zij zijn per 1 augustus 2009 organisatorisch ondergebracht bij de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO). Onderwijsconsulenten (OC) bemiddelen en adviseren bij individuele problemen over de toelating van geïndiceerde leerlingen ('zorgleerlingen') of over de besteding van het leerlinggebonden budget (LGF). Steeds vaker worden zij ook ingeschakeld om een oplossing te vinden voor niet-geïndiceerde, (langdurig) thuiszittende leerlingen. Er zijn, verspreid over het hele land, zo'n 38 onderwijsconsulenten. In het najaar van 2004 zijn de Onderwijsconsulenten+ (lees: onderwijsconsulenten-plus, ook OC+) in het leven geroepen, met als taak duurzame, passende en constructieve onderwijsvoorzieningen voor groepen zorgleerlingen te helpen creëren. Dit doen de onderwijsconsulenten+ door professionals in onderwijs en zorg te ondersteunen en te faciliteren bij het opzetten van samenwerkingsprojecten. OC+-projecten zijn zoveel mogelijk overdraagbaar. Er zijn ca. 10 onderwijsconsulenten+, verdeeld over alle regio's in Nederland. Zij worden aangestuurd door de projectleider OC+. De SOSO vormt het bestuur van de organisatie. De SOSO heeft zelf geen uitvoerende taak in de bemiddelings- en advieswerkzaamheden, maar houdt toezicht en ontwikkelt in samenwerking met de directeur van het bureau het beleid. De SOSO bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende sectorbesturen onderwijs en ouderorganisaties: PO-Raad, VO-Raad, WEC-Raad, MBO-Raad en POLSO (CG-Raad, LOBO, NKO, OUDERS & COO, Platform VG, Vereniging Balans, Vereniging Openbaar Onderwijs). Het bureau van SOSO/Onderwijsconsulenten(+) in Den Haag vervult een spilfunctie: een klein team van gemotiveerde en deskundige medewerkers verzorgt de intake van de hulpaanvragen en de administratieve ondersteuning van de OC's. Ook is het bureau een vraagbaak voor alle betrokkenen bij leerlingen met een speciale onderwijs/zorgbehoefte. Advies en bemiddeling door onderwijsconsulenten(+) is gratis. SOSO/ONDERWIJSCONSULENTEN(+) Postbus CM Den Haag Telefoon

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

leerling passend onderwijs maken we samen

leerling passend onderwijs maken we samen Om de Om de leerling 1 leerling passend onderwijs maken we samen Inhoud Doorgaande lijnen... 1 Zorgwekkend ziekteverzuim... 2 Thuiszitters... 3 Van VSO naar arbeid... 4 Bovenschoolse arrangementen... 5

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie