Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO"

Transcriptie

1 Handreiking en afspraken OVERGANG PO-VO

2 INHOUD Waarom deze handreiking en afspraken?... 3 Primair onderwijs... 3 Groep 7, eind... 3 Selecteren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het VO... 3 Groep 8, oktober tot december... 3 algemene Voorlichting... 3 Groep 8, januari/februari... 4 Vaststellen VO-advies door de basisschool... 4 Adviesgesprek met ouders... 5 Groep 8, januari tot maart... 5 Opstellen onderwijskundig rapport... 5 Ondertekening en verzending onderwijskundig rapport... 5 Aanmelding bij de VO-school... 5 Groep 8, mei... 6 Eindtoets... 6 Guido de Brès... 8 Voor de aanmelding... 8 Afspraken met de basisschool, door MT-lid met portefeuille zorg... 8 Rond de aanmelding... 8 Analyse Onderwijskundig rapport, door plaatsingscommissie... 8 Warme overdracht met de basisschool, door plaatsingscomissie... 8 Besluit toelating en plaatsing, door pcz, secretariaat... 9 Bevestiging toelating, door pcz, secretariaat... 9 Kennismakingsdag VO... 9 Start nieuwe schooljaar... 9 Start leerlingenzorg, door mentor, secretariaat... 9 Terugkoppeling gegevens over de schoolloopbaan, door secretariaat Bronnen Verklarende woordenlijst

3 WAAROM DEZE HANDREIKING EN AFSPRAKEN? In de afgelopen jaren is gebleken dat de overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs soepeler kan verlopen. Het doel van deze handreikingen en afspraken is een betere afstemming rond de overgang tussen de basisscholen van het samenwerkingsverband Eemland die onder Zorgfederatie Kompas vallen en Guido de Brès. Met behulp van deze handreikingen en afspraken wordt het voor basisscholen duidelijker welke informatie de Guido de Brès nodig heeft om de leerlingen op het juiste niveau en in de juiste klassen te kunnen plaatsen. Ook is de doorgaande ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hiermee geborgd. Dat is hetgene wat PO en VO gezamenlijk willen bereiken. PRIMAIR ONDERWIJS Hieronder wordt beschreven welke stappen er wanneer genomen moeten worden om de overgang soepel te laten verlopen. GROEP 7, EIND SELECTEREN VAN LEERLINGEN MET SPECIFIEKE ONDERWIJSBEHOEFTEN IN HET VO De leerkracht van groep 7 en de IB-er stellen vast welke leerlingen extra aandacht nodig hebben bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Denk daarbij aan leerlingen die in aanmerking komen voor: praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs een leerlinggebonden financiering (LGF) of onderwijsondersteuningsarrangement (OOA) Of leerlingen met dyslexie, leer- en/of gedragsproblemen, die buiten de criteria van leerlinggebonden financiering, het praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs vallen hoogbegaafde leerlingen Suggestie: Je kunt bij de leerlingbespreking de schoolbegeleider van Zorgteam Kompas betrekken. Deze heeft expertise op het gebied van het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften (met of zonder diagnostische hulpmiddelen) in het primair en ook in het voortgezet onderwijs. Ook is het van belang om ouders in dit gesprek mee te nemen, zeker als er sprake is van specifieke onderwijsbehoeften. GROEP 8, OKTOBER TOT DECEMBER ALGEMENE VOORLICHTING Aan basisscholen wordt geadviseerd om een algemene voorlichting voor de leerlingen en de ouders over de structuur van het VO en de overgangsprocedure en de komende activiteiten te houden. Een overzicht van data van onderwijsmarkten, voorlichtingsdagen, e.d. zijn te vinden op Meer specifieke informatie over de verschillende richtingen binnen het VMBO, waaronder de toelatingscriteria zijn bijvoorbeeld te vinden in de brochure van Guido de Brès en op de procedureflyer. 3

4 AANVRAAG ONDERWIJSONDERSTEUNINGSARRANGEMENT (OOA) BIJ ZAT KOMPAS (INDIEN VAN TOEPASSING) Wanneer een leerling intensieve ondersteuning nodig heeft vanwege gedragsproblemen kan een onderwijsondersteuningsarrangement (OOA) via het ZAT van Kompas worden aangevraagd. Het duurt vaak enkele weken voordat een OOA kan worden toegekend. Als de leerling vanaf het begin vanaf de start in het VO een OOA nodig heeft, is het raadzaam om de aanvraag uiterlijk halverwege groep 8 bij het ZAT in te dienen. Als je verwacht dat de leerling op de basisschool of aan de start van het VO een OOA nodig heeft, is het van belang dat Kompas erbij betrokken wordt (volg de Checklist Leerlingbegeleiding vanaf stap 7, te vinden op AANVRAAG LGF (INDIEN VAN TOEPASSING) Leerlingen die in het basisonderwijs ondersteuning krijgen vanuit leerlinggebonden financiering cluster 2 of 3, hebben dat mogelijk ook nodig in het voortgezet onderwijs. Het kan ook zijn dat een leerling géén leerlinggebonden financiering heeft in het basisonderwijs terwijl je verwacht dat dit wél wenselijk is voor het voortgezet onderwijs. De procedure van arrangeren vraagt veel tijd. Daarom is het raadzaam om de aanvraag bij het Samenwerkingsverband Eemland al begin groep 8 te starten via Zorgteam Kompas. Een aanvraag indienen is een taak van ouders. De school heeft de taak om ouders op de mogelijkheid te attenderen. De aanmelding is mogelijk op elk moment van het jaar. Als de ouders instemmen, is de eerste stap dat de leerling besproken wordt op het schoolbezoek met de schoolbegeleider. Doorgaans informeert de schoolbegeleider vanuit Kompas de school over het verdere proces. INDICATIE LWOO/PRAKTIJKONDERWIJS REGELEN (INDIEN VAN TOEPASSING) Leerlingen die in aanmerking komen voor het LWOO/Praktijkonderwijs worden aangemeld bij regionetwerk Eemland voor een toetsprocedure van het Samenwerkingsverband VO/SVO. Zie voor meer informatie op GROEP 8, JANUARI/FEBRUARI VASTSTELLEN VO-ADVIES DOOR DE BASISSCHOOL Bij het opstellen van het schooladvies gebruik je de criteria die door het samenwerkingsverband VO zijn vastgesteld. Deze criteria staan onder anderen beschreven in de schoolgids van Guido de Brès. Let op de volgende dingen bij het vaststellen van het advies: Het mag geen dubbel advies zijn, zoals VMBO/TL. Wel kan op het aanmeldformulier worden aangegeven dat de leerling in een VMBO/TL klas het best tot zijn recht komt. Indien een leerling een LWOO-indicatie heeft, maar er geen LWOO geadviseerd wordt, moet dit goed onderbouwd worden in het aanmeldformulier. Voor leerlingen die naar het VMBO gaan is het handig om de competentievragenlijst VMBO (zie bijlage 1) in te vullen en mee te sturen bij het OKR. 4

5 Bij aanname door een VO-school is het advies van de basisschool doorslaggevend. Afwijking van het advies van de basisschool door de VO-school gebeurt alleen na overleg met de basisschool, bijvoorbeeld tijdens de warme overdracht in april. De leerkracht van groep 8 en intern begeleider stellen het advies vast. Het is wenselijk als de leerkracht van groep 7 en/of de directeur een ondersteunende rol hebben hierin, bijvoorbeeld met elkaar te spreken over argumenten en voorbeelden van concreet gedrag. De kwaliteit van het advies is mede een verantwoordelijkheid van de directeur. ADVIESGESPREK MET OUDERS Het uitstroomadvies licht je toe in een gesprek aan de ouders. Ouders kunnen en mogen van mening verschillen over het advies van de basisschool. Om die reden tekenen ouders het advies voor gezien en niet ter instemming en is de VO-school verplicht om bij voorgenomen afwijking van het basisschooladvies eerst te overleggen met de basisschool. GROEP 8, JANUARI TOT MAART OPSTELLEN ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT Wettelijk is de basisschool verplicht een Onderwijskundig Rapport te maken. Het format voor het onderwijskundig rapport van Guido de Brès kun je vinden op de website van Guido de Brès. Het onderwijskundig rapport geeft de zorgcoördinator en mentor in het voortgezet onderwijs een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling. Ook bevat het de beschreven onderwijsbehoeften. ONDERTEKENING EN VERZENDING ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT Ouders ondertekenen het Onderwijskundig rapport ter kennisname en niet ter instemming. De basisschool verzamelt de Onderwijskundig Rapporten en verstuurt deze naar de betreffende VO-school. Met de verzending van de rapporten door de basisschool wordt dubbele aanmelding voorkomen. AANMELDING BIJ DE VO-SCHOOL Ouders melden hun kind rond half maart (de precieze aanmelddatum is te vinden op het aanmeldformulier) aan bij de VO-school. De aanmelding voor het I-AVO dient vóór 1 februari te gebeuren (zie Aanmelding I- AVO ). Het aanmeldformulier van Guido de Brès is te vinden op de website. Leerlingen die later worden aangemeld kunnen mogelijk op een wachtlijst worden geplaatst. AANMELDING I-VMBO (INDIEN VAN TOEPASSING) De I-VMBO klas op de Guido de Brès is bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die functioneren op het niveau van VMBO-BL of VMBO-KL, maar niet in aanmerking komen voor een LWOOindicatie. Het I-VMBO omvat alleen het eerste en tweede leerjaar. De leerlingen worden in één groep geplaatst en krijgen speciale aandacht: - intensief contact met de mentor - een overzichtelijke leeromgeving 5

6 - een pedagogisch en didactisch gunstige leeromgeving, onder andere door praktische modules - flexibele omgang met de leerstof - een kleine groep leerlingen - een beperkte groep docenten - docenten voeren geregeld overleg over de leerlingen. Tijdens de warme overdracht kan de leerkracht een leerling aanmelden voor een I-VMBO klas en zal overlegd worden of de leerling hiervoor in aanmerking komt. AANMELDING I-AVO (INDIEN VAN TOEPASSING) De I-AVO klas op Guido de Brès is bedoeld voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die functioneren op het niveau van VMBO-TL t/m VWO. Het I-AVO omvat alleen het eerste en tweede leerjaar. Het uitgangspunt van het I-AVO is, leerlingen die bij binnenkomst in klas 1 onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden, een zodanige begeleiding te geven dat zij vanaf klas 3 hun opleiding in een gewone klas af kunnen ronden. Leerlingen waarbij verwacht wordt dat ze vanaf de 3 e klas niet in een reguliere klas kunnen functioneren, zullen zo snel mogelijk na de beoordeling van de toelatingscommissie worden doorverwezen naar een andere vorm van onderwijs. Het I-AVO is geschikt voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die van korte duur zijn. Het betreft leerlingen die aan het begin van schoolloopbaan op het VO: - meer tijd nodig hebben om te wennen aan de overstap van PO-VO - meer ondersteuning nodig hebben bij het plannen en organiseren van leer- en maakwerk - meer expliciete instructie nodig hebben op het gebied van leerstrategieën - ondersteuning nodig hebben bij het leggen en onderhouden van contacten. - een lager werktempo hebben vanwege een specifieke leerstoornis Om aan deze onderwijsbehoeften tegemoet te komen wordt er gezorgd voor een voorspelbare en gestructureerde omgeving. Om dat te bereiken is er sprake van: - een kleine groep (17 a 18 leerlingen) - een zeer beperkt aantal klaslokalen op dezelfde verdieping - een beperkt aantal docenten (8 a 9) - de dag begint meestal met de eigen mentor - veel lesuren van de mentor in de eerste klas - een minimum aantal tussenuren - veel aandacht voor het pedagogisch klimaat. Hiernaast kunnen de leerlingen extra ondersteuning krijgen op het gebied van plannen en organiseren van maak- en leerwerk en/of op sociaal-emotioneel gebied. GROEP 8, MEI EINDTOETS Wettelijk is de basisschool verplicht naast het eigen advies een tweede onafhankelijk criterium te gebruiken dat eveneens tot een VO-advies leidt. In de praktijk is dit meestal de CITO-eindtoets. Guido de Brès adviseert de 6

7 GPC-toets af te nemen omdat deze toets een intelligentieonderzoek (NIO) bevat en aspecten van de persoonlijkheid weergeeft. Daarnaast kan deze toets in een eerder stadium worden afgenomen dan de CITOeindtoets, waardoor de gegevens al vóór de aanmelding bij het VO binnen zijn en gebruikt kunnen worden bij het indelen van de leerlingen in de juiste klas. Voor leerlingen met een CITO-score van 520 of lager is een drempelonderzoek verplicht (Eemland). Een drempelonderzoek wordt aanbevolen voor leerlingen met een CITO-score tussen de Wanneer er een verschil is tussen het advies dat de school heeft gegeven en het advies dat op basis van de eindtoets wordt gegeven, is het wenselijk om naar een verklaring te zoeken voor het verschil. Het advies van school wordt in principe niet aangepast op basis van de uitslag van de CITO-toets, behalve als de basisschool het idee heeft dat er fouten gemaakt in het voortraject. De plaatsingscommissie van Guido de Brès kijkt bij een dergelijk verschil naar het advies van de basisschool en niet naar het advies op basis van de eindtoets. N.B. Voorkom dat er thuis of op school geoefend wordt met de CITO-eindtoets, omdat de toetsresultaten dan niks meer zeggen over de mogelijkheden van de leerling. 7

8 GUIDO DE BRÈS VOOR DE AANMELDING AFSPRAKEN MET DE BASISSCHOOL, DOOR MT-LID MET PORTEFEUILLE ZORG Rond de herfstvakantie worden de volgende afspraken met de basisscholen gemaakt: flyers worden uitgedeeld het tijdstip waarop bij de basisschool de gegevens worden opgevraagd van de leerlingen die zijn aangemeld de inhoud van het onderwijskundig rapport de manier waarop het onderwijskundig rapport wordt aangeleverd wie de contactpersoon is op Guido de Brès wie de contactpersoon is op de basisschool wanneer de warme overdracht plaatsvindt welke procedure gevolgd wordt bij de aanvraag van een indicatie voor leerweg ondersteunend onderwijs: wie levert wanneer welke informatie aan en in welke vorm welke procedure er gevolgd wordt als een leerling een indicatie voor leerling gebonden financiering of onderwijsondersteuningsarrangement heeft. ROND DE AANMELDING ANALYSE ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT, DOOR PLAATSINGSCOMMISSIE Als de ouders een leerling hebben aangemeld, dan wordt het onderwijskundig rapport door de basisschool opgestuurd naar de plaatsingscommissie. De plaatsingscommissie stelt onderwijsbehoeften per leerling op. WARME OVERDRACHT MET DE BASISSCHOOL, DOOR PLAATSINGSCOMISSIE Guido de Brès neemt initiatief om elke aangemelde leerling met de basisschool te bespreken. In dit gesprek staan twee onderwerpen centraal: de beste keuze van het soort eerste klas speciale aspecten van de begeleiding die in de brugklas zouden moeten worden voortgezet bij leerlingen met een leerling gebonden financiering (lgf), een persoonsgebonden budget (pgb), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) of een onderwijsondersteuningsbudget van het samenwerkingsverband specifieke onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften vaststellen. Bij het overdrachtsgesprek gaat de plaatsingscommissie na of er aandachtspunten zijn en deze noteert deze. De uitkomsten worden door de plaatsingscommissie overgedragen aan de mentor. Een lid van de plaatsingscommissie komt naar de school toe als er tenminste 5 leerlingen zijn aangemeld, bij 4 of minder leerlingen wordt de overdracht telefonisch gedaan, tenzij het OKR geen vragen oplevert. 8

9 GESPREK MET OUDERS (INDIEN VAN TOEPASSING), DOOR HET A-TEAM, DE ZORGCOÖRDINATOR (ZOCO) OF DE PLAATSINGSCOMMISSIE ZORG (PSZ) Er wordt altijd een oriënterend gesprek gehouden met de ouders van leerlingen die mogelijk niet geplaatst kunnen worden op Guido de Brès (zoco) aangemeld zijn voor een I-AVO of I-VMBO (A-team) een leerlinggebonden financiering, persoonsgebonden budget of LWOO-indicatie, een LGF of onderwijsondersteuningsarrangement vanuit het regionaal samenwerkingsverband (zoco) Leerlingen met een LWOO-verklaringen die niet op de Arnhemseweg geplaatst worden (PCZ). De doelen van het gesprek zijn: de onderwijsbehoeften en begeleidingsbehoeften van de leerling vaststellen om op basis daarvan te besluiten of de leerling voldoende ondersteund kan worden op Guido de Brès procedure m.b.t. aanvraag van extra gelden in gang te zetten afspraken te maken over het vervolg. Voorafgaand aan het gesprek krijgen de ouders informatie over de regels die op Guido de Brès gehanteerd worden met betrekking tot de aanname, de plaatsing in een speciale klas (I-AVO, LWOO) en de aanvraag extra middelen zoals LGF. Bij de uitnodiging wordt het doel van het gesprek vermeld. BESLUIT TOELATING EN PLAATSING, DOOR PCZ, SECRETARIAAT Na het inzien van het onderwijskundig rapport en de oriënterende gesprekken met ouders en de leerkracht wordt besloten of het kind wordt aangenomen. Dit gebeurt aan de hand van de voor ouders bekende criteria die beschreven zijn in de schoolgids. Er wordt door het secretariaat een voorstel voor de plaatsing en klassenindeling gedaan. BEVESTIGING TOELATING, DOOR PCZ, SECRETARIAAT Alle ouders krijgen een bevestiging als de leerling aangenomen en geplaatst is (secretariaat). Ouders krijgen zo spoedig mogelijk een persoonlijk bericht als hun kind niet geplaatst kan worden op basis van identiteit of de ontoereikendheid van de zorg (PCZ). De basisscholen krijgen in mei, juni en september te horen welke leerlingen aangenomen zijn en op welk niveau ze geplaatst zijn. KENNISMAKINGSDAG VO Jaarlijks organiseert Guido de Brès een kennismakingsdag in juni waarvoor de aangemelde leerlingen en ouders worden uitgenodigd. De precieze datum wordt op de website bekend gemaakt. START NIEUWE SCHOOLJAAR START LEERLINGENZORG, DOOR MENTOR, SECRETARIAAT Vanaf het nieuwe schooljaar is de mentor de eerst verantwoordelijke voor de ondersteuning aan de leerlingen. Relevante gegevens uit het onderwijskundig rapport, waaronder de onderwijsbehoeften, worden in het digitale 9

10 leerlingdossier gezet. De mentoren richten zich op het leer-, werk- en sociaal gedrag van leerlingen en stimuleren waar mogelijk en sturen bij waar nodig om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de leerling. Hoe de verdere ondersteuning aan de leerlingen verloopt, wordt jaarlijks door het MT beschreven in het zorgplan. Het zorgplan wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar naar de IB-ers en de directeuren van de basisscholen g d (secretariaat). TERUGKOPPELING GEGEVENS OVER DE SCHOOLLOOPBAAN, DOOR SECRETARIAAT Guido de Brès informeert de basisschool de eerste drie leerlaren in januari schriftelijk over de schoolloopbaanontwikkeling van hun leerlingen. Hierin worden het niveau en de cijfers van de leerlingen vermeld in een overzicht. Deze gegevens dienen voor de basisschool om haar VO-adviezen te kunnen evalueren. Mentoren worden door het zorgteam van Guido de Brès gestimuleerd om contact op te nemen met de basisschool als er vragen zijn over de ontwikkeling van een leerling. BRONNEN Bij de totstandkoming van dit protocol is gebruikt gemaakt van de ervaringen van leerkrachten van groep 8 en van de leden uit de plaatsingscommissie van Guido de Bres. Het protocol past bij de werkwijze die binnen het Regionetwerk Passend Onderwijs Eemland gehanteerd wordt. Belangrijke websites die gebruikt zijn: VERKLARENDE WOORDENLIJST PCZ: Plaatsingscommissie Zorg. De commissie bestaat uit de zorgcoördinatoren van het LWOO en de onderbouw en de teamleiders van het LWOO en de onderbouw A-team: in het A-team wordt het beleid rondom i-avo besproken. De leden zijn de mentoren, de teamleider en de zorgcoördinator van de i-avo klassen. Zoco: zorgcoördinator 10

11 Bijlagen 1. Competentievragenlijst VMBO 11

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès

speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès WELKOM Zorgavond over: speciale klassen en begeleiding op Guido de Brès 16-12-2014 www.guido.nl 1 AGENDA 20:00 uur Opening door Jan Verhoef ondersteuningscoördinator onderbouw 20:45 uur Workshopronde 1

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar

Capellenborg. Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Capellenborg Plaatsingsbeleid in het eerste leerjaar Inhoudsopgave Aanleiding 2 Bronnen 2 Wetgeving 2 Rol Sallandse Onderwijskamer 2 Uitgangspunten plaatsingsregeling 3 Plaatsingsregeling 3 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2015 PO VO 2015-2016 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2014 Zuid-Kennemerland Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld op 1 juli 2014) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Zuid-Kennemerland 1.0 Inleiding 1.1 Voor welke

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015

Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 Heesch* 25 vragen & antwoorden over de Schakelklas 2014 / 2015 1 25 VRAGEN Fijn dat je er bent! 1 Wat is de Schakelklas? Voor kinderen die meer nodig hebben dan onze basiszorg en begeleiding hebben we

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs

Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Het basisschooladvies voor Voortgezet Onderwijs Informatiebulletin zomer 2015 INLEIDING Elke leerling op het juiste niveau laten instromen in het voortgezet onderwijs. Dat is het doel van elke Meerkringschool

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom op de voorlichtingsavond van groep 8

Welkom op de voorlichtingsavond van groep 8 Welkom op de voorlichtingsavond van groep 8 Cito? Scholen voor VO in ons gebied maken vanaf 2015 bij de toelating en plaatsing van nieuwe brugklassers geen gebruik meer van de resultaten van de Eindtoets

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Procedure Aanvraag TLV

Procedure Aanvraag TLV Procedure plaatsing leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) / Aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) VSO Voor het afgeven van een TLV, zodat de leerling toelaatbaar is tot het VSO, kent het samenwerkingsverband

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTINGSAVOND VOORTGEZET ONDERWIJS SBO De Regenboog 7 januari 2015 Inhoud van de avond Uitstroom leerlingen en een aantal verschillende scholen Pauze (15 minuten) Toetsing en aanmelden van onze leerlingen

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Stichting Haagsche Schoolvereeniging Toelatingsrichtlijnen Preambule: 1. De Stichting Haagsche Schoolvereeniging kent diverse scholen en afdelingen. De leerling wordt ingeschreven als leerling van één

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Gemeente Arnhem Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijskundig Rapport 2015 Correspondentieadressen Stichting PAS Samenwerkingsverband V(S)O 25.06 Peter Burgers Ward Habets

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010

Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010 Impressieverslag thema-avond De succesvolle brugklasser, 21 april 2010 Welkom en inleiding Otger Meuwissen, penningmeester van ouderplatform Gooi & Omstreken, heet de aanwezigen welkom bij deze 10 e themabijeenkomst

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier brugklas Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht jongen meisje Achternaam Burgerservicenr.

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar

Aanmeldings- en. Toelatingsbeleid. Schooljaar Aanmeldings- en Toelatingsbeleid Leerjaar 1 Schooljaar 2015-2016 Helicon VMBO Nijmegen 1. Algemene toelatingsvoorwaarden In de regio Nijmegen is Helicon VMBO Nijmegen de enige categorale school voor VMBO

Nadere informatie

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO

OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START/ FEEDBACK OVERDRACHTSFORMULIER EN ADVIESKAART OVERSTAP PO-VO TOELICHTING De scholen van de Vereniging PCPO Barendrecht en Ridderkerk gebruiken voor het plaatsingsadvies

Nadere informatie

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014 Protocol Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Beleid t.a.v. de overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie