Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs

2 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen Sinds 1 augustus 2009 is de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte van toepassing op het basis- en voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen dat scholen moeten voldoen aan deze wet.

3 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 3 Inleiding Leerlingen, hun ouders en onderwijsinstellingen kunnen bij het College voor de Rechten van de Mens terecht met vragen en klachten over discriminatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Dit kunnen heel verschillende vragen zijn. 'Mag de onderwijsinstelling mij weigeren omdat ik een handicap heb?', maar ook: 'Zijn wij als onderwijsinstelling verplicht een lift te bouwen in ons pand?'. Het doel van de wet is om het mogelijk te maken dat leerlingen met beperkingen ook deel kunnen nemen aan basis- en voortgezet onderwijs. Dat vergt soms extra inspanning van scholen, maar hoeft lang niet altijd ingewikkeld te zijn. In deze brochure kunt u lezen over de rechten van leerlingen met een beperking en de plichten van de onderwijsinstellingen.

4 4 Gelijke behandeling op de basis- en middelbare school Sinds 1 augustus 2009 kunnen leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een verzoek indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen Commissie Gelijke Behandeling) als scholen hen van - wege hun beperking discrimineren. Wat staat er in de wet? Natuurlijk mogen hun ouders dat ook namens hen doen. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte staat dat discriminatie verboden is bij: - de toegang tot het onderwijs - het aanbieden van onderwijs - het afnemen van toetsen - het afronden van onderwijs Het verbod op discriminatie vanwege handicap of chronische ziekte geldt voor het hele onderwijstraject in het basis- en voortgezet onderwijs. Zo mogen scholen leerlingen niet zomaar weigeren vanwege een handicap of chronische ziekte. De school mag leerlingen op grond van hun beperking niet van bepaalde lesstof uitsluiten of een lager schooladvies geven. Ook is het niet toegestaan om leerlingen met een beperking niet mee te nemen op een (verplichte) schoolreis omdat het te lastig is. Doeltreffende aanpassing De wet bepaalt dat als (een ouder van) een leerling met een beperking om een aanpassing vraagt, de school verplicht is deze aanpassing te realiseren. Voorbeelden van aanpassingen zijn: digitaal lesmateriaal in plaats van boeken, een lesrooster met lokalen enkel op de begane grond (voor rolstoelgebruikers) en extra tijd voor toetsen en examens. Alleen als de gevraagde aanpassing echt te veel van de school vraagt, mag de school deze aanpassing weigeren. Bijvoorbeeld omdat de kosten te hoog zijn. In de wet heet dat dan onevenredig belastend. Of een aanpassing onevenredig belastend is moet per geval onderzocht worden. Persoonlijke verzorging Een school is niet verplicht om ondersteuning bij persoonlijke verzorging te bieden. Als een leerling hulp nodig heeft bij het eten en drinken, of bij het naar het toilet gaan, zal hij of zij dat op een andere manier moeten regelen.

5 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 5 Toelating Het verbod op discriminatie betekent niet dat een leerling met een beperking per definitie recht heeft op toelating op de school van zijn of haar keuze. Wel is het schoolbestuur verplicht om te onderzoeken of de leerling in staat is om aan het onderwijs deel te nemen. Per geval zal bekeken moeten worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat. En zo ja, of dit niet met een aanpassing verholpen kan worden. Het schoolbestuur mag zich hierbij niet laten leiden door stereotype denkbeelden. Bijvoorbeeld het vooroordeel dat een kind met een gehoorbeperking of een kind met downsyndroom nooit op een reguliere school zal kunnen meekomen. De school is verplicht per geval te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Veiligheid Een leerling kan ondanks zijn beperking in staat zijn om het onderwijs te volgen. Maar in sommige gevallen heeft dit ontoelaatbare risico s tot gevolg voor de veiligheid en gezondheid van de leerling en anderen. Wanneer aanpassingen dit gevaar voor de veiligheid en gezondheid niet kunnen weg - nemen, mag een school de leerling weigeren. Het spreekt voor zich dat de onderwijsinstelling een beroep op veiligheid en gezondheid goed moet onderbouwen. > Ik ben advocaat. De ouders van een gehandicapt kind zijn naar mij toe - gekomen. Zij hebben hun kind bij een middelbare school aangemeld. De school wil het kind alleen toelaten als de ouders meer geld betalen. Als reden geven zij aan dat het kind extra begeleiding nodig heeft en dat dit de school geld kost. Kan de school dit eisen? Nee. Een school mag voor aanpassingen die nodig zijn voor kinderen met beperkingen geen extra geld vragen, tenzij de school door de kosten van de aanpassingen onevenredig wordt belast. > Mijn dochter is slechtziend. Ik heb een rugzakje (leerling gebonden financiering) voor haar aangevraagd, maar deze is afgewezen. Kan ik hierover een verzoek om een oordeel bij het College indienen? Nee, met een dergelijke klacht kunt u niet bij het College terecht. Klachten over dit onderwerp worden behandeld door de Bezwaar Advies Commissie van de Commissie voor Indicatiestelling.

6 6 > Onze zoon is spastisch en heeft een rugzakje (leerling gebonden financiering). Wij proberen hem op een reguliere middelbare school te plaatsen, maar geen enkele school laat hem toe. Hij zit nu al zes maanden thuis. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk weer naar school kan? U kunt het beste als eerste een onderwijsconsulent inschakelen. Deze zal met u en de scholen die uw zoon weigeren overleggen en een oplossing zoeken. Bemiddeling door de onderwijsconsulent leidt er in de meeste gevallen toe dat het probleem snel wordt opgelost. Als de bemiddeling niet lukt, kunt u overwegen naar de rechter te stappen of alsnog een verzoek om een oordeel indienen bij het College. In de meeste gevallen leidt een oordeel van het College ertoe dat een school maatregelen neemt om de discriminatie ongedaan te maken. Bij wie kunt u terecht met uw klacht? Als een leerling, of de ouders van een leerling vinden dat een school vanwege de handicap of chronische ziekte discrimineert, kunnen zij bij het College voor de Rechten van de Mens terecht of bij de rechter. Deze beslissen of er in strijd met de wet is gehandeld. Leerlingen of hun ouders kunnen er ook voor kiezen om een onderwijsconsulent in te schakelen. Deze zet zich ervoor in om het probleem zo snel mogelijk, buitengerechtelijk en praktisch op te lossen.

7 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 7 Een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens Het College geeft informatie en behandelt klachten van leerlingen die vinden dat zij ongelijk zijn behandeld vanwege hun handicap of chronische ziekte. Ook geeft het College voor - lichting aan onderwijsinstellingen en ouders over de eisen die de wet stelt. Als het College om een oordeel wordt gevraagd, wordt vastgesteld of er in strijd met de wet is gehandeld. Het oordeel is niet bindend. Dat wil zeggen dat het College geen boete kan opleggen of de school ergens toe kan dwingen. In de praktijk worden de oordelen van het College meestal wel opgevolgd. Bij zaken die handicap of chronische ziekte betreffen, gebeurt dat in ruim 80% van de zaken. Het College behandelt zowel zaken van geïndiceerde leerlingen met beperkingen (leerlingen met een rugzakje ) als zaken van leerlingen met een beperking zonder indicatie. Aan een procedure bij het College zijn geen kosten verbonden. Wanneer naar het College? In de volgende situaties kan het College om een oordeel worden gevraagd: - een leerling wordt vanwege een beperking niet tot de school toegelaten - er zijn problemen bij het volgen van het onderwijs. Bijvoorbeeld omdat de school geen aanpassingen biedt - er zijn problemen bij het afnemen van toetsen. Bijvoorbeeld omdat de leerling geen extra leestijd heeft gekregen, terwijl hier wel om is verzocht - een leerling wordt vanwege zijn of haar beperking van school gestuurd Wie kunnen bij het College terecht? De volgende personen of organisaties kunnen bij het College een verzoek om een oordeel indienen: - (ouders van) leerlingen met een handicap of chronische ziekte. Ouders kunnen als wettelijke vertegenwoordiger van hun kind een verzoek om een oordeel indienen. Het College stelt het kind (afhankelijk van de leeftijd) in de gelegenheid om bij de zitting aanwezig te zijn. Kinderen van 16 jaar en ouder kunnen in de meeste gevallen zelf een verzoek om een oordeel indienen - scholen die hun beleid willen laten toetsen (dit heet een oordeel over eigen handelen ) - belangenorganisaties (zoals een antidiscriminatiebureau of een ouderorganisatie) - medezeggenschapsraad van een school

8 8 > Mijn dochter zit op een particuliere middelbare school. Zij lijdt aan chronische vermoeidheid en heeft daarom om een aangepast lesrooster gevraagd. De school zegt dat het hier niet toe gedwongen kan worden, omdat het een particuliere school is. Klopt dit? Nee, alle basis- en middelbare scholen zijn gebonden aan de wet die discrimi natie verbiedt op grond van een handicap of chronische ziekte. Scholen in het speciaal onderwijs zijn van deze wet uitgezonderd. Particuliere scholen niet. Wanneer kunt u niet naar het College? Als er een probleem is met de indicatiestelling, dan kunt u hiermee niet naar het College. Ook als het gaat om een klacht over het speciaal onderwijs, kan het College deze klacht niet in behandeling nemen. Verder kan het College zich evenmin uitspreken over: - de toekenning van een persoonsgebonden budget (PGB) - de wijze waarop gemeentes de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) toepassen - de toepassing van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) Hoe kunt u het College inschakelen? Als u van mening bent dat een school een leerling vanwege zijn of haar handicap of chronische ziekte discrimineert, kunt u een klacht indienen bij het College. Het College onderzoekt de klacht en spreekt vervolgens een oordeel uit. In dit oordeel staat of er inderdaad sprake is van discriminatie. U kunt per brief een verzoek om een oordeel indienen. Ook kunt u op de website van het College een klachtenformulier vinden. Hiermee kunt u uw discriminatieklacht online indienen.

9 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 9 Bemiddeling door een onderwijsconsulent Geïndiceerde leerlingen en hun ouders kunnen een onderwijs - consulent inschakelen om te bemiddelen. Onderwijsconsulenten zijn onafhankelijk en hebben veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs voor leerlingen met beperkingen. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen het regulier en het speciaal onderwijs. In de meeste gevallen kan een onderwijs - consulent voor een snelle en praktische oplossing zorgen. Wanneer een onderwijsconsulent inschakelen? Onderwijsconsulenten adviseren en begeleiden ouders/verzorgers van geïndiceerde leerlingen bij: - problemen met de plaatsing - problemen met een schorsing - problemen rondom een verwijdering van school - problemen rondom de besteding van budget De onderwijsconsulent adviseert en begeleidt daarnaast ook de ouders en school wanneer zij het niet eens kunnen worden over het handelingsplan. Het doel is dan om snel een oplossing voor het probleem te vinden. Bijvoorbeeld als een geïndiceerd kind thuiszit, omdat de school hem of haar vanwege de beperking niet toelaat. Onderwijsconsulenten gaan in gesprek met de school en (de ouders van) de leerling, om het kind zo snel mogelijk weer verder te laten leren. Als de bemiddelingspoging niet lukt, kan er alsnog een verzoek om een oordeel bij het College worden ingediend. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om direct een verzoek bij het College in te dienen. Wie kunnen een onderwijsconsulent inschakelen? - ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van een geïndiceerde leerling met een leerling gebonden financiering - ouders of de wettelijk vertegenwoordiger van een niet-geïndiceerde leerling die langer dan vier weken thuiszit, zonder uitzicht op een schoolplaatsing - scholen - instanties zoals regionale expertisecentra, ambulant begeleiders, coördinatoren van het samenwerkingsverband Weer samen naar school en van het Centrum voor Consultatie en Expertise

10 10 Wanneer niet naar een onderwijsconsulent? Onderwijsconsulenten kunnen niet worden ingezet als het gaat om leerlingen die niet geïndiceerd zijn. Ook bemiddelen zij niet als het kind korter dan vier weken thuis zit. Leerlingen of ouders van leerlingen uit het speciaal onderwijs kunnen in principe geen gebruik maken van een onderwijsconsulent. Hiervoor gelden een paar uitzonderingen: als de leerling uit het speciaal onderwijs dreigt te vallen of als het kind langdurig thuis zit, dan kan wél een beroep worden gedaan op de onderwijs - consulent. Hoe kunt u het College inschakelen? Als u van mening bent dat een school een leerling vanwege zijn of haar handicap of chronische ziekte discrimineert, kunt u een klacht indienen bij het College. Het College onderzoekt de klacht en spreekt vervolgens een oordeel uit. In dit oordeel staat of er inderdaad sprake is van discriminatie. U kunt per brief een verzoek om een oordeel indienen. Ook kunt u op de website van het College een klachtenformulier vinden. Hiermee kunt u uw klacht online indienen. Hoe kunt u een onderwijsconsulent inschakelen? Informatie over hoe een onderwijsconsulent ingeschakeld kan worden, vindt u op de website van de Stichting Ondersteuning Scholen en Ouders (SOSO): Aan het inschakelen van onderwijsconsulenten zijn geen kosten verbonden.

11 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 11 Mediation Bij een conflict op het gebied van gelijke behandeling kunnen de gemoederen hoog oplopen. Toch kunnen partijen ook in een dergelijk geval soms tot een gezamenlijke oplossing komen, zonder dat het College een oordeel hoeft uit te spreken. Als beide partijen in beginsel bereid zijn om er samen uit te komen, kan mediation uitkomst bieden. In principe is elk conflict geschikt voor mediation, maar vooral wanneer partijen na afloop met elkaar verder moeten kan mediation een uitkomst zijn. Dat geldt bij uitstek voor zaken in het onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat bij mediation het conflict in zijn volle omvang kan worden behandeld; een oordeel van het College beperkt zich tot het aspect van de gelijke behandeling. Bij mediation zoekt u samen naar een oplossing van het probleem dat u heeft aangekaart bij het College. Dit doet u onder leiding van een onafhankelijke derde: de mediator. Hij of zij is specialist in het begeleiden en vlot trekken van onderhandelingsprocessen en kan beide partijen helpen om emotie van inhoud te scheiden. Voorwaarde voor mediation is dat beide partijen bereid zijn om het conflict op te lossen en beide partijen instemmen met mediation.

12 12 Veelgestelde vragen > Wat valt er onder handicap of chronische ziekte? Heeft het College een lijst waarin staat wat hier wel en niet onder valt? Nee. Een dergelijke lijst kent het College niet. Wat onder handicap of chronische ziekte moet worden verstaan, staat niet in de wet- of regelgeving. Maar het moet in ieder geval wel gaan om een aandoening die in principe onomkeerbaar of langdurig van aard is. Alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen kunnen vallen onder de begrippen handicap of chronische ziekte. Voordat de school een kind vanwege een beperking afwijst, zal zij eerst goed moeten onderzoeken welke belemmeringen de leerling ondervindt. Is er extra ondersteuning nodig, en zo ja welke, en hoeveel? De school mag er niet zonder meer van uitgaan dat het aannemen van een kind met een handicap te belastend is. Als de school nadat het informatie heeft ingewonnen nog steeds vindt dat plaatsing van het kind te belastend is, zal het dit goed moeten kunnen uitleggen. Een kleine school met meerdere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zal dit eerder hard kunnen maken dan een grote school met weinig hulpbehoevende leerlingen. > Geldt het verbod van discriminatie voor alle basis- en middelbare scholen? Ja, het geldt voor alle basis- en middelbare scholen. Alleen voor het speciaal onderwijs geldt het verbod van discriminatie niet. > Mijn zoon heeft het syndroom van Asperger. Ik heb hem bij een basisschool in de buurt aangemeld. De school heeft laten weten dat mijn zoon vanwege zijn handicap niet welkom is. De school zegt onvoldoende capaciteit te hebben om extra ondersteuning te kunnen bieden. Mag dit? > Mijn kind zit in een rolstoel en wil naar een middelbare school die voor rolstoelen niet toegankelijk is. Kan ik van de school eisen dat het gebouw wordt aangepast? In principe zal de school op uw verzoek aanpassingen moeten doen waardoor uw kind gewoon aan de lessen kan deelnemen. Hiervoor kan het nodig zijn het gebouw aan te passen, maar soms zijn er ook andere oplossingen denkbaar. Het lesrooster zou bijvoorbeeld zo kunnen worden gemaakt, dat uw kind alleen les heeft in die lokalen die voor een rolstoel toegankelijk zijn (begane grond bijvoorbeeld). Als de benodigde aanpassingen veel kosten met zich meebrengen, kan er

13 Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen 13 sprake zijn van een onevenredige belasting. De school is dan niet verplicht de aanpassingen te doen. Bij het bepalen of er sprake is van een onevenredige belasting kunnen de grootte van de school en het budget een rol spelen. > Ik ben docent op een middelbare school. Een leerling uit mijn klas heeft dyslexie. Omdat zij moeite heeft met schriftelijke toetsen, heeft ze gevraagd of zij haar biologietoetsen mondeling mag doen. Moet ik hierin toestemmen? Als een leerling om een aanpassing vraagt, is de school in principe verplicht hieraan te voldoen. Een mondeling examen in plaats van een schriftelijk is zo n verzoek om een aanpassing. Als de leerling hierom vraagt moet de school haar in principe tegemoet komen. Aangezien het schoolbestuur uiteindelijk voor de aanpassing verantwoordelijk is (en niet de docent), is het raadzaam om dit met het bestuur te bespreken. Dan kan meteen bekeken worden of de leerling voor andere vakken soortgelijke aanpassingen nodig heeft.

14 14 Een klacht indienen Als u of uw kind vindt dat hij of zij wordt gediscrimineerd, dan kunt u of uw kind een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College onderzoekt de klacht en spreekt vervolgens een oordeel uit. In dit oordeel staat of er inderdaad is gediscrimineerd. Meer informatie Meer informatie over discriminatie vanwege handicap en chronische ziekte of het verzoek tot een oordeel zijn te vinden op de website van het College voor de Rechten van de Mens: Vragen? Bel het College op werkdagen tussen uur via of mail naar Niet alleen individuele personen, ook belangenorganisaties en medezeggenschapsraden kunnen bij het College aankloppen. Bijvoorbeeld als hun leden worden gediscrimineerd. Organisaties Soms weet een onderwijsinstelling zelf niet goed wat er wel of niet mag. Zij kan haar (voorgenomen) beleid dan voorleggen aan het College. Het College toetst het beleid aan de gelijkebehandelingswetgeving en oordeelt vervolgens of het discriminerend is of niet. Dit heet een Oordeel over eigen handelen.

15 Contact College voor de Rechten van de Mens Kleinesingel 1-3 Postbus DA Utrecht T teksttelefoon: F E w Voor vragen kunt u een sturen of iedere werkdag bellen van uur uur.

16 Postbus DA Utrecht Kleinesingel CG Utrecht T F

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een handicap of een chronische ziekte Basis- en voortgezet onderwijs Basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor leerlingen met een

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs

Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen. in het basis- en voortgezet onderwijs Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs 3 Inleiding Recht op gelijke behandeling voor gehandicapte en chronisch zieke leerlingen

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs mbo, hbo, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte. MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische ziekte MBO, HBO, universiteit en praktijkonderwijs Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of een chronische

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte

Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor personen met een handicap of chronische ziekte Recht op gelijke behandeling voor gehandicapten en chronisch zieken Inhoudsopgave Iedereen heeft recht op gelijke behandeling

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs

gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs gelijke behandeling en passend onderwijs 25 maart 2014 Actieweek passend onderwijs Voorstellen Domenica Ghidei lid van het College voor de Rechten van de Mens Dick Houtzager lid van het College voor de

Nadere informatie

Regeling klachten en geschillen

Regeling klachten en geschillen Regeling klachten en geschillen Inleiding Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt dat georganiseerd volgens de regels van het samenwerkingsverband (SWV). Meestal gaat dat in goed overleg,

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

VN-VERDRAG HANDICAP RECHTEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING

VN-VERDRAG HANDICAP RECHTEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING VN-VERDRAG HANDICAP RECHTEN VAN MENSEN MET EEN BEPERKING VN-verdrag handicap Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd

Nadere informatie

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten

Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Wat u over een procedure bij het College voor de Rechten van de Mens moet weten Informatie over de procedure bij het College voor de Rechten van de Mens Deze brochure bevat informatie die van belang is

Nadere informatie

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven

7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven Workshop: 10 jaar WGBH/CZ 7 november 2013 Platformdag Gehandicapten mbo Marije Graven College voor de Rechten van de Mens (Sinds 1 oktober 2012, opvolger van de CGB) Missie is om mensenrechten te: Bewaken

Nadere informatie

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014)

Datum 26 mei 2014 Kamervragen van het lid Ypma (PvdA) over de positie van cluster 1 en 2 leerlingen (25-4-2014) >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Themadirectie Jeugd, Onderwijs en Zorg IPC 2450 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld

Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Recht op gelijke behandeling gehandicapten en chronisch zieken wettelijk geregeld Gezond, gehandicapt of chronisch ziek; alle mensen hebben in principe recht op gelijke behandeling. Dat staat in de Grondwet.

Nadere informatie

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Vooraf. Doel van deze digitale brochure is alle betrokkenen en geïnteresseerden nader te informeren over inhoud, werking en betekenis

Nadere informatie

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG

Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ DEN HAAG Hare Excellentie J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ DEN HAAG Onderwerp Internetconsultatie passend onderwijs CGB-advies 2011/02 Datum

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 106975 ADVIES in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster, en het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D, verweerder 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij verzoekschrift van

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders

Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Geschillencommissie passend onderwijs Informatie voor ouders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Goed passend onderwijs voor ieder kind! Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten.

Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. 106822 - Praktijkschool heeft onvoldoende voldaan aan zijn plicht om een andere school bereid te vinden de leerling toe te laten. in het geding tussen: de heer A, wonende te B, verzoeker en ADVIES het

Nadere informatie

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014

Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Wet Passend Onderwijs Informatieblad Ieder(in) Mei 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huidige situatie onderwijs 4 3. Wat verandert er met de invoering van de Wet passend onderwijs? 5 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS

AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING. (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS Bijlage A: Aanmeldingsformulier AANMELDING VOOR SPECIAAL ONDERWIJS OF LEERLINGGEBONDEN FINANCIERING (voor eerste indicatie en voor herindicatie) AANMELDINGSFORMULIER VOOR OUDERS BESTEMD VOOR DE COMMISSIE

Nadere informatie

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen

Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Mediation in goed overleg tot een oplossing komen Voor de oplossing van klachten in het onderwijs biedt Onderwijsgeschillen mediation aan. Deze folder legt uit hoe mediation werkt. Als er een klacht is

Nadere informatie

Passend onderwijs - Op zoek naar een school

Passend onderwijs - Op zoek naar een school Passend onderwijs - Op zoek naar een school Wanneer u op zoek gaat naar een passende school voor uw kind zijn veel factoren van belang. Uiteindelijk gaat het om een match tussen wat het beste bij uw kind

Nadere informatie

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die.

Passend Onderwijs: Passend onderwijs. Wat is het? extra ondersteuning. school. Heeft u een idee??? alle leerlingen die. Eerst even voorstellen Passend Onderwijs Wat is het? Wat verandert er? Rol ouders? Wat kunnen ouders doen? Ik U? Bert Beuving, projectmedewerker BOSK ouder? medewerker? medewerker samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling

Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling Bezwaar en beroep tegen de beslissing van de Commissie voor de indicatiestelling Indien uw kind niet toelaatbaar wordt geacht tot het speciaal onderwijs of niet in aanmerking komt voor een leerlinggebonden

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder

ADVIES. Stichting B, gevestigd te Z, het bevoegd gezag van J media en vormgeving, verweerder 107347 - Ook bij overstap van een leerling moet de school van aanmelding bij de weigering toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte zorgdragen voor een andere school. in het geding tussen:

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 2 Inhoud Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Stel, u vindt dat een medewerker van CZ u niet goed heeft geholpen. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? Welke soorten

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten! Ontevreden? Laat het ons weten! 1 Inhoudsopgave Welke soort klachten zijn er? 3 Kan ik iemand anders mijn klacht in laten dienen? 6 Wat zijn de kosten? 6 Waar vind ik meer informatie? 6 Adressen 7 2 Wat

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Kinderen met Multipele Sclerose:

Kinderen met Multipele Sclerose: Deze brochure kwam tot stand met medewerking van Leven met Multipele Sclerose uitgave 9 mevrouw Anita van der Zwan. Anita is moeder van twee kinderen, zoon Barry en dochter Mikki. Bij Mikki is in de zomer

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering

TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding 2. Besluitvorming toelating weigering TOELATINGSBELEID 1. Aanmelding In onderstaande aanmeldingsprocedure zijn alle wettelijke bepalingen omtrent de aanmelding opgenomen. De aanmeldingsprocedure is als volgt: - Ouders dienen hun kind minimaal

Nadere informatie

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder

Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Stappenplan en zorgvisie De Vuurvlinder Zorgprofiel en stappenplan tot plaatsing van zorgleerling van kbs de Vuurvlinder, Veenendaal. Zorgprofiel van de school: Onze school heeft de oprechte intentie in

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag.

Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus BJ Den Haag. Postbus 1223 3500 BE Utrecht Tweede Kamer der Staten Generaal Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Herculesplein 215 3584 AA Utrecht T 030-236 37 29 E info@platformvg.nl

Nadere informatie

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) Informatie voor scholen/schoolbesturen/schoolleiders Over (niet) toelaten, verwijderen en het ontwikkelingsperspectief van leerlingen Meer informatie op www.onderwijsgeschillen.nl

Nadere informatie

Onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling naar De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken

Onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling naar De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken Onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling naar De toegankelijkheid van het beroepsonderwijs voor gehandicapten en chronisch zieken CGB/November 2007 DEEL I: SAMENVATTING EN CONCLUSIES 1. INLEIDING

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures

Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures Bijlage 1. Overzicht geschillen en procedures 1. Schoolbestuur heeft een geschil met ouders rond toelating en verwijdering. 2. Schoolbestuur of ouder heeft geschil met samenwerkingsverband over toelaatbaarheid

Nadere informatie

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs

De Rugzak ingezet. De leerling verlaat denkbeeldig de school. Aanvraag indicatie speciaal onderwijs De Rugzak ingezet (het welles en nietes van de leerlinggebonden financiering LGF 1 ) Wanneer de onderwijs- en zorgbehoeften van een leerling de begeleidingsmogelijkheden van de leerkracht en het schoolteam

Nadere informatie

Toelatingsprocedure eerste leerjaar

Toelatingsprocedure eerste leerjaar Toelatingsprocedure eerste leerjaar voorlopige vaststelling directeur/bestuurder MR: Personeelsgeleding instemming /advisering/informatie Oudergeleding instemming /advisering /informatie Leerling geleding

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek

Begrippenlijst. Begrippen en definities passend onderwijs. steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. Floor Kaspers, Petra Overbeek Begrippenlijst steunpunt Begrippen en definities Floor Kaspers, Petra Overbeek April 2013 Passend onderwijs Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning

Nadere informatie

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte Handicap of chronische ziekte? Gelijke behandeling wettelijk geregeld Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Directie Gehandicaptenbeleid

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

ADVIES. de Stichting voor openbaar primair onderwijs E, gevestigd te B, het bevoegd gezag van F te B, verweerder

ADVIES. de Stichting voor openbaar primair onderwijs E, gevestigd te B, het bevoegd gezag van F te B, verweerder 107915 - Geschil toelating. De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling betekent niet dat die informatie door eigen onderzoek van de school moet zijn verkregen; wel moet invulling

Nadere informatie

Oordeel 2012-102. Datum: 8 juni 2012. Dossiernummer: 2011-0531. Oordeel in de zaak van [... ] wonende te [... ], verzoekster.

Oordeel 2012-102. Datum: 8 juni 2012. Dossiernummer: 2011-0531. Oordeel in de zaak van [... ] wonende te [... ], verzoekster. Oordeel 2012-102 Datum: 8 juni 2012 Dossiernummer: 2011-0531 Oordeel in de zaak van [... ] wonende te [... ], verzoekster tegen Stichting ROC Midden Nederland gevestigd te Utrecht, verweerster 1 Procesverloop

Nadere informatie

Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling

Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling Bekendheid met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Commissie Gelijke Behandeling Onderzoek onder mensen met een chronische ziekte of beperking die deel uitmaken

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur)

28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur) VN-verdrag handicap Presentatie voor Cliëntenbelang A dam 28 april 2015 Keirsten de Jongh (Senior Beleidsadviseur) College voor de Rechten van de Mens Sinds 1 oktober 2012 Opvolger van de Commissie Gelijke

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen).

Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). Bijlage 9: Leerling gebonden financiering (rugzakleerlingen). WSNS SWV Meppel e.o. 407 Postbus 220, 7940 AE Meppel. j.slagter@wsnsmeppel.nl info@wsnsmeppel.nl 0522 278129 06 12643810 Industrieweg 1B1 7944

Nadere informatie

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar

Toelichting voor ouders en verzorgers van kinderen tot 18 jaar REINAERDE Meer informatie Mocht u nog vragen hebben over de overeenkomst van zorg- en dienstverlening, neemt u dan contact op met de manager van de locatie waar u zorg en ondersteuning ontvangt of gaat

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Wat u als verzoeker over de CGB moet weten

Wat u als verzoeker over de CGB moet weten Mensen worden nog steeds uitgesloten van werk, opleiding of het verkrijgen van bepaalde goederen of diensten op grond van irrelevante kenmerken. Om deze uitsluiting tegen te gaan, kent Nederland de gelijkebehandelingswetgeving.

Nadere informatie

aanmelden onderzoeksplicht- zorgplicht Studiedag SWV 6 april 2017

aanmelden onderzoeksplicht- zorgplicht Studiedag SWV 6 april 2017 aanmelden onderzoeksplicht- zorgplicht Studiedag SWV 6 april 2017 Als het mis gaat, gaat het mis aan het begin. Als het mis gaat, gaat het mis bij het begin Aanmelden in passend onderwijs Broertjes/zusjes

Nadere informatie

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme?

1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? 1.8 Op zoek naar ondersteuning voor leerlingen met autisme? Leerlingen met autisme komen in nagenoeg alle vormen van regulier en speciaal onderwijs voor. Vaak gaat het goed met deze kinderen, maar soms

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) Drie routes om een klacht op school op te lossen Op school kunnen problemen ontstaan voor ouders, leerlingen of personeelsleden. Als het met betrokken partijen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie.

De term functiebeperking wordt gebruikt als verzamelbegrip en omvat chronische ziekte, psychische of lichamelijke klachten, dyslexie en dyscalculie. Inleiding Deze brochure is bedoeld voor (aspirant) studenten met een functiebeperking. Studeren met een functiebeperking is vaak niet eenvoudig. Zo kan een chronische ziekte vermoeidheid en pijn veroorzaken

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs

Passend onderwijs. Passend onderwijs Opbouw presentatie 1. De Basis basis Waarom passend onderwijs? Alle leerlingen hebben recht op een passend onderwijsprogramma; geen thuiszitters. Scholen, besturen en samenwerkingsverbanden hebben ruimte

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder

ADVIES. het College van Bestuur van C, gevestigd te B, het bevoegd gezag van D te B, verweerder 107072 - Als de leerling na opname in een GGZ-instelling niet meer terugkeert op zijn school, hoeft die school geen ontwikkelingsperspectief meer op te stellen. in het geding tussen: A, wonende te B, verzoekster

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; De raad van de gemeente Meijel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

In Doetinchem en Leeuwarden

In Doetinchem en Leeuwarden In Doetinchem en Leeuwarden Project Gezamenlijke Beoordeling voor zorg, werk en welzijn Chronisch zieken en gehandicapten moeten voor het aanvragen van uitkeringen of voorzieningen steeds dezelfde of soortgelijke

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Routekaart naar extra ondersteuning

Routekaart naar extra ondersteuning Nieuwe leerlingen van het samenwerkingsverband (4-jarige instromers en verhuizers van buiten de regio) niet uit het zorgtraject of SBO Routekaart naar extra ondersteuning Kosten voor school of voor het

Nadere informatie

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken

Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken Hoofdstuk 33 : Toelatingsprocedure leerlingen die het voortgezet onderwijs reeds bezoeken 1. Algemeen De toelating van kandidaat-leerlingen geschiedt op basis van het gestelde in de artikelen 2, 5, 7 tot

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst

Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Bezoekad res Stadhuis, Amstel 1 101 1 PN AMSTERDAM Postbus 202 %.- - 1000 AE AMSTERDAM Telefoon 020 552 9111 Fax 020-552 2402 Teksttelefoon 020 552 9876 x Gemeente Amsterdam Bestuursdienst Directie Juridische

Nadere informatie

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving.

Betrokken begeleiding voor. Hersenletsel en hun omgeving. Betrokken begeleiding voor mensen met NieT Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Er komen steeds minder vrienden langs, tja, ik ben ook altijd moe. Alles is ineens anders... Het kan zomaar ineens gebeuren:

Nadere informatie

Jurisprudentie. Lees in dit document de toelichting op het beroepsonderwijs.

Jurisprudentie. Lees in dit document de toelichting op het beroepsonderwijs. Jurisprudentie Wet op gelijke behandeling In Nederland gelden regels die zeggen dat gelijke gevallen gelijk behandeld behoren te worden. Helaas gebeurt dat niet altijd. Mensen worden nog steeds uitgesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DE BEOORDELING DOOR CLIENT FIRST 7 Wat beoordeelt ClientFirst

Inhoudsopgave. DE BEOORDELING DOOR CLIENT FIRST 7 Wat beoordeelt ClientFirst Inhoudsopgave WAT IS DE TEGEMOETKOMING TOG 3 Wat is blijvend of voorlopig blijvend gehandicapt Wanneer krijgt u een tegemoetkoming TOG Wanneer gaat de tegemoetkoming TOG in Hoe hoog is de tegemoetkoming

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet:

Achtergronden van de wet ( knelpunten huidig systeem) en doelen van deze wet: BIJLAGE 1 Hoofdpunten wet Passend Onderwijs Leeswijzer: Dit document geeft in het kort de inhoud en de consequenties van de nieuwe wet op het passend onderwijs weer. De wetgever is zeer ambitieus en optimistisch

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374

ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 ECLI:NL:RBZWB:2016:6374 Instantie Datum uitspraak 04-10-2016 Datum publicatie 12-10-2016 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaaknummer 5227448 OV VERZ 16-6479 en 5353430 OV VERZ 16-8301 Rechtsgebieden Bijzondere

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie