Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING"

Transcriptie

1 Myriad Corporate TYPE LEVENSVERZEKERING Kapitalisatieverrichting (Tak 26) die een gewaarborgd rendement combineert aan fondsen met gewaarborgd kapitaal en een niet gewaarborgd rendement koppelt aan beleggingsfondsen. GARANTIES Garantie op einddatum: Op einddatum van het contract, ontvangt de onderschrijver een kapitaal gelijk aan de afkoopwaarde op deze datum. DOELPUBLIEK Dit contract richt zich tot natuurlijke- of rechtspersonen die een veilige belegging wensen te combineren met een belegging in fondsen waarvan de risico s beschreven zijn in de rubriek fondsen. GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN FONDSEN MET KAPITAALGARANTIE : RENDEMENT Gewaarborgde intrestvoet Winstdeelname Myriad Corporate biedt 2 fondsen aan met kapitaal- en intrestvoet garantie met mogelijkheid deze te mengen : o NELL SAFE+ CORPORATE : 1,75% gewaarborgd gedurende 8 jaar (intrestvoet in voege op 1 april 2012) o NELL SAFE INVEST CORPORATE : 0% De intrestvoet is gewaarborgd voor een periode van 8 jaar. Na deze periode van 8 jaar wordt de nieuwe gewaarborgde intrestvoet bepaald, evenals een nieuwe periode waarvoor deze nieuwe intrestvoet geldt. Er is geen getrouwheidspremie voor dit contract. De kapitaalgarantie wordt door de verzekeraar toegekend. De minimaal gewaarborgde intrestvoet is van toepassing op de netto spaarreserve van elke storting. De gewaarborgde intrestvoet voor latere stortingen is deze van toepassing op moment van de storting. De data voor waardebepaling van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. Kapitaalgarantie op einddatum : gewaarborgd kapitaal op einddatum is gelijk aan de som van de uitgevoerde stortingen minus kosten, taksen en de kosten van de optionele overlijdensdekkingen, vermeerderd met de intresten aan de jaarlijks gewaarborgde intrestvoet en de uitgekeerde winstdeelneming, verminderd met uitgevoerde opnames. Op 31 december van elk jaar, kan er in functie van het resultaat van de maatschappij, een winstdeelname uitgekeerd worden. Toekenning van een winstdeelname aan de reserve van het contract is geen garantie vanwege de verzekeraar. Voorspellingen betreffende de winstdeelname zijn niet gewaarborgd. Myriad Corporate Financiële infofiche 1/23 01/2013 Levensverzekering

2 Rendementen uit het verleden Jaar Globaal bruto rendement Globaal bruto rendement NELL SAFE+ CORPORATE NELL SAFE INVEST CORPORATE ,03% ,88% ,84% 6,85% ,84% 5,85% ,84% 2,27% ,74% 3,33% ,44% 3,83% ,93% 1,81% ,68% 3,68% Deze rendementen zijn globale jaarlijkse bruto rendementen toegepast op de reserve en houden geen rekening met beheerskosten. De intrestvoet wordt toegepast op de totaliteit van de geïnvesteerde sommen op het contract. Kapitalisatiewijze : samengestelde intresten dagelijks berekend. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. NIET GEWAARBORGD RENDEMENT GEKOPPELD AAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSEN Myriad Corporate biedt verschillende beleggingsfondsen aan, zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, verdeeld over 5 categorieën, met de mogelijkheid ze met elkaar te combineren. Het geheel van de eigenschappen van deze fondsen zijn terug te vinden in bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen. RENDEMENT De prestatie van een beleggingsfonds zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de eenheid van dit fonds. Beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie, uitgedrukt in Rekeneenheden, geven geen recht op een winstdeelname. De verzekeringsmaatschappij geeft geen enkele rendementswaarborg op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie uitgedrukt in Rekeneenheden. Het financieel risico wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. RENDEMENT UIT HET VERLEDEN De rendementen uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De historische rendementen van de fondsen zijn beschikbaar in bijlage 2 Rendement uit het verleden Deze rendementen houden geen rekening met de beheerskosten van het contract. INSCHRIJVING De inschrijving op beleggingsfondsen zonder kapitaalgarantie van het contract Myriad Corporate is op elk moment mogelijk. INVENTARISWAARDE De waarde van het deelbewijs is de waarde bepaald door de beheerder van het fonds. De waardebepaling van het fonds is dagelijks. De waarde van het contract wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal rekeneenheden van elk fonds met hun respectievelijke waarde. De waarde van het deelbewijs kan geraadpleegd worden op de website De waarde data van de investeringen en desinvesteringen zijn de volgende : o in geval van storting : D+3 werkdagen volgend op de inning van de investering mits volledig administratief dossier o in geval van afkoop, einddatum of overlijden van de verzekerde : D+3 werkdagen volgend op ontvangst van de nodige stukken teneinde over te gaan tot uitkering van de prestatie. Myriad Corporate Financiële infofiche 2/23 01/2013 Levensverzekering

3 ALGEMEENHEDEN KOSTEN Kosten op stortingen Maximum 5 %. Uitstap- / opnamekosten Geen kosten. Beheerskosten De beheerskosten met betrekking tot de interne fondsen, met gewaarborgd rendement, bedragen 1% per jaar, rechtstreeks afgehouden van het fonds. De beheerskosten met betrekking tot externe beleggingsfondsen, zonder gewaarborgd rendement, bedragen 1,10 % per jaar. Deze kosten worden maandelijks ingehouden onder de vorm van rekeneenheden. Kosten bij overdracht van fondsen (arbitrages) 1% - Eén gratis arbitrage per kalenderjaar. LOOPTIJD De looptijd van het contract is niet afhankelijk van de looptijd van een mensenleven. Contract met bepaalde looptijd : Minimale looptijd : minimale looptijd 8 jaar. Op einddatum van deze looptijd wordt het contract jaarlijks stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opzegging. Maximale looptijd : maximale looptijd 30 jaar. PREMIES Contract met vrije stortingen : Initiële storting : Het minimumbedrag van de eerste storting bedraagt met een minimum van 500 per fonds. Bijkomende stortingen : Bijkomende stortingen kunnen op elk moment uitgevoerd worden met een miminim van en een minimum van 500 per fonds, kosten inbegrepen. FISCALITEIT De fiscaliteit van toepassing op het contract is de fiscaliteit van toepassing in het land van residentie van de onderschrijver. Fiscaliteit bij stortingen : De taks op verrichtingen van verzekeringen is niet van toepassing bij stortingen uitgevoerd op een kapitalisatiecontract. Fiscaliteit op inkomsten van roerende kapitalen : Een roerende voorheffing is verschuldigd op het verschil tussen de gestorte premies en de terugbetalingswaarde in geval van vervroegde afkoop of uitbetaling van het samengesteld spaartegoed op einddatum van het contract (gewaarborgde intrest en winstdeelname inbegrepen) wat de looptijd van het contract ook mag zijn de dag van betaling. Voor handelsvennootschappen (NV, BVBA), vormen de intresten en winstdeelname belastbare roerende inkomsten. De roerende voorheffing aan de bron ingehouden is toe te schrijven aan de vennootschapsbelasting van het jaar in kwestie. Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (VZW), heeft de roerende voorheffing een definitief bevrijdend karakter. Alle huidige of toekomstige belastingen of taksen die van toepassing zijn op het contract zijn ten laste van de onderschrijver. Bovenvermelde informatie wordt uitsluitend indicatief meegedeeld, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en/of interpretatie van de fiscale reglementering/wetgeving in voege de dag van de verrichting. Myriad Corporate Financiële infofiche 3/23 01/2013 Levensverzekering

4 AFKOOP Afkopen : Gedeeltelijke afkopen zijn op elk moment mogelijk. Minimum bedrag : met een minimum van 500 per fonds. Minimale restwaarde: 500 Totale afkoop : Mogelijk op elk moment (beëindigt het contract). OVERDRACHT VAN FONDSEN / ARBITRAGES De nemer kan op elk moment alles of een gedeelte van de verworven reserve naar één of meerdere fondsen overdragen, op eenvoudige schriftelijke aanvraag, op voorwaarde dat het kapitaal belegd in elk fonds hoger blijft dan 500. Myriad Corporate biedt bovendien drie automatische arbitrageopties: TAKE PROFIT : de gerealiseerde meerwaarden worden - met een minimum van 5 % (aanpasbaar per schijf van 5 %) veilig opzijgezet in het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + CORPORATE of NELL SAFE INVEST CORPORATE. REBALANCE : uw kapitaal wordt automatisch herschikt om de aanvankelijk bepaalde spreiding te behouden. STOP LOSS : de fondsen die eventueel in waarde verminderd zouden zijn, met een minimumdrempel van 10 % (aanpasbaar per schijf van 5 %), worden automatisch gearbitreerd naar het fonds BNP Paribas Trésorerie of een fonds met kapitaalgarantie NELL SAFE + Corporate of NELL SAFE INVEST Corporate. o Absolute Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks op basis van een vergelijking van de waardebepaling op de laatste door NELL waargenomen notering en de waardebepaling op het ogenblik van invoegetreding van de optie. o Relatieve Stop Loss : de berekening van de daling gebeurt dagelijks door vergelijking van de liquidatiewaarde van het fonds op de laatste datum van notering waargenomen door de verzekeraar en de hoogst bereikte liquidatiewaarde sinds invoegetreding van de optie. De opties Take Profit en Stop Loss zijn cumuleerbaar binnen hetzelfde contract. De optie Rebalance is exclusief. INFORMATIE VAN DE ONDERSCHRIJVER Jaarlijkse informatie De onderschrijver ontvangt elk jaar een document dat de situatie van het contract weergeeft. Op zijn aanvraag zal hem bovendien up-to-date informatie over de fondsen worden geleverd inzake de regeling van het beheer van elk fonds en het internetadres van de beheerder. Nord Europe Life Luxembourg NV is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij Hoofdkantoor : 62, Rue Charles Martel - L-2134 Luxembourg Tel. (352) Fax (352) Myriad Corporate Financiële infofiche 4/23 01/2013 Levensverzekering

5 Bijlage 1 : Eigenschappen van de externe fondsen Naam van het fonds Isin Code K/D Fondsbeheerder Oprichtingsdatum Beleggingsdoelstelling Monetair Fonds BNP PARIBAS TRESORERIE FR C BNP PARIBAS AM 22/09/2004 De doelstelling van ICBE is, om op een minimum looptijd van één dag, een prestatie te bekomen gelijk aan deze van de Europese geldmarkt-benchmark EONIA (Euro Overnight Index Average) verminderd met de verrichtings- en beheerskosten aangerekend voor elke ICBE. De ICBE kan 100% van zijn activa beleggen in instrumenten van de monetaire markt, negocieerbare schuldcertificaten of obligaties uitgegeven in Euro en/of deviezen, met inachtname van dekking van het wisselrisico, uitgegeven door private, publieke of supranationale uitgevers, of door Lidstaten van de Europese Unie. De ICBE zijn inbegrepen in een vork van en aan een rente van 0 tot 0,17. In termen van notering, is de portefeuille geïnvesteerd in effecten van hoge kwaliteit. 1 Min 1 Dag LFP TRESORERIE R FR C LA FRANCAISE AM 07/02/2003 LFP TRESORERIE is een monetair fonds in EUR dat haar inkomsten kapitaliseert. Hoofdzakelijk belegd in Franse obligaties met vaste rente en korte looptijd of variabele rente, haar objectief is het streven naar een rendement dat aanleunt bij de monetaire markten maand Obligatiefondsen AMUNDI INFLATION MONDE - P FR C AMUNDI 23/05/2005 Dit fonds belegt in obligaties die het mogelijk maken te anticiperen op de gevolgen van de wereldwijde inflatie. Elke inflatiegeïndexeerde obligatie wordt geanalyseerd om de meest interessante te selecteren, onder andere in functie van de rentebewegingen. Het fonds kan ook beleggen in klassieke obligaties als de inflatie laag is omdat deze laatste historisch een beter rendement hebben geboden dan de inflatiegeïndexeerde obligaties. 4 n/t CARMIGNAC SECURITE FR C CARMIGNAC 26/01/1989 Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of en ander schuldpapier uitgedrukt in euro. Het fonds heeft als doel om een beter rendement dan haar referentie index zijnde de MTS 1-3 jaar te realiseren over een van 2 jaar. 3 >2 jaar EDR EUROPE CONVERTIBLES FR C EDMOND DE ROTHSCHILD AM 13/12/1993 In dit fonds wordt gestreefd naar regelmatige prestaties op middellange termijn door een actief beheer dat niet aan de referentieindexen gebonden is. Het fonds volgt een defensieve aanpak met een selectie van kwaliteitsuitgiften van uiteenlopende aard met de hoogste liquiditeit. 4 > 2 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 5/23

6 FF - EURO CORPORATE BOND FUND A (C) LU C FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 14/01/2003 Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsobligaties uitgedrukt in EUR. De manager kan altijd kiezen voor een maximum van 30% van de totale activa van de fondsen in corporate obligaties die niet zijn uitgedrukt in EUR of verplichtingen van niet-zakelijke emittenten. De manager heeft de mogelijkheid zich in te dekken tegen valutarisico. 4 5 jaar FF- GLOBAL STRATEGIC BOND FUND A EUR HEDGED LU C FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 08/03/2011 Het fonds FF Global Strategic Bond Fund, een flexibel obligatiefonds beoogt :. - Een optimaal rendement behalen door een goed gekozen diversificatie van beleggingsstrategieën voor de diverse internationale obligatieklassen (bedrijfsobligaties, staatsobligaties, inflatiegeïndexeerde obligaties, opkomende markten en hoogrentende obligaties). - Inspelen op beleggingsmogelijkheden binnen de verschillende marktcycli door middel van een flexibele benadering. Het fonds belegt op doordachte wijze in de diverse segmenten, geografische zones, looptijden, vervaldata en noteringen van het obligatie-universum. Het investeringsproces verloopt in 3 stappen : - Strategische allocatie: samengesteld uit 5 obligatieklassen - Tactische allocatie: de beheerder neemt posities door middel van uitgebreide marges - Effectenselectie 3 5 jaar INVESCO EURO CORPORATE BOND - A PETERCAM (L) BONDS HIGHER YIELD B LU C INVESCO 31/03/2006 Het compartiment streeft naar vermogensgroei op lange termijn en inkomsten te genereren en belegt voornamelijk in schuldinstrumenten van hoge kwaliteit3, die in euro luiden en zijn uitgegeven door bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder focus naar een benchmark. LU C PETERCAM 01/11/2000 Petercam L Bonds Higher Yield is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in verschillende typen van hoogrentende obligaties, die bij aankoop een rendement bieden dat substantieel hoger is dan dat van klassieke staatsobligaties uitgegeven door de grote westerse landen : obligaties in euro of dollar uitgegeven door groeilanden, obligaties van eersterangsdebiteuren uitgegeven in risicovolle munten, bedrijfsobligaties met lagere ratings (speculative grade),... Al deze beleggingsinstrumenten worden zorgvuldig geselecteerd na een grondige analyse van de macro-economische situatie, de rentecurve en de kredietwaardigheid. Doel van het compartiment is om op lange termijn beter te presteren dan een obligatiebevek in euro met een gecontroleerd risico. Het fonds hanteert geen benchmark. 4 n/t 5 5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 6/23

7 PETERCAM (L) BONDS UNIVERSALIS B PICTET-GLOBAL EMERGING DEBT-HP EUR SG OBLIGATIONS CONVERTIBLES (C) LU C PETERCAM 06/12/1984 Petercam L Bonds Higher Yield is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in verschillende typen van hoogrentende obligaties, die bij aankoop een rendement bieden dat substantieel hoger is dan dat van klassieke staatsobligaties uitgegeven door de grote westerse landen : obligaties in euro of dollar uitgegeven door groeilanden, obligaties van eersterangsdebiteuren uitgegeven in risicovolle munten, bedrijfsobligaties met lagere ratings (speculative grade),... Al deze beleggingsinstrumenten worden zorgvuldig geselecteerd na een grondige analyse van de macro-economische situatie, de rentecurve en de kredietwaardigheid. Doel van het compartiment is om op lange termijn beter te presteren dan een obligatiebevek in euro met een gecontroleerd risico. Het fonds hanteert geen benchmark. LU C PICTET AM 07/07/2003 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in een gespreide portefeuille van obligaties en ander schuldpapier uitgegeven of gegarandeerd door nationale of lokale overheden in opkomende landen en/of door andere in een opkomend land gevestigde emittenten. FR C AMUNDI 10/10/2001 Dit fonds biedt een actief beheer van de Europese converteerbare obligaties, hybride effecten die het mogelijk maken te profiteren van de stijging van de aandelen en tegelijkertijd, dankzij de obligatiecomponent, zorgen voor een parachute-effect in geval van dalende markten. Amundi is pionnier in het beheer van deze activaklasse; het eerste fonds in converteerbare obligaties is gelanceerd in de jaren jaar 5 4 jaar 4 n/t TEMPLETON GLOBAL BOND A ACC EUR LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 09/09/2002 Het Templeton Global Bond Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door overheden en aan overheden gelinkte entiteiten gevestigd in iedere ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - obligaties van iedere kwaliteit uitgegeven door vennootschappen gevestigd in ieder land - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 7/23

8 TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD A EUR-H1 LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 10/04/2007 Het Templeton Global Total Return Fund (het "Fonds") probeert het totale beleggingsrendement te maximaliseren door een toename in de beleggingswaarde te bewerkstellingen, waarbij op de middellange tot lange termijn inkomsten worden gegenereerd en valutawinsten worden gerealiseerd. Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties van iedere kwaliteit (waaronder obligaties van een lagere kwaliteit zoals non-investment grade-obligaties) uitgegeven door de overheid, aan overheid gerelateerde entiteiten en/of vennootschappen in ontwikkelde of opkomende markten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - door hypotheek en activa gedekte effecten - obligaties van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank - derivaten met hedging- en beleggingsdoelen die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om markten te bereiken - effecten in faling (beperkt tot 10 % van de activa) jaar Geografische fondsen AGRESSOR FR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 29/11/1991 Agressor wordt samengesteld op basis van een strenge aandelenselectie (stock-picking) en trading. Anticipatie op lange termijn en transacties op korte termijn worden hierbij gecombineerd. Echiquier Agressor belegt minimaal 60 % van haar activa in aandelen. Het beheer is gericht op een absoluut rendement, zonder gebonden te zijn aan een referentie-index. 6 > 5 jaar AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE AE AMUNDI INTERNATIONAL SICAV AHE LU C AMUNDI 22/11/2010 De doelstelling van dit fonds is de Barclays Global Aggregate index (USD hedged) te verslaan door strategische en tactische posities in te nemen, arbitrages uit te voeren in overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta s en via een actieve diversificatie in de opkomende landen. Dit fonds wordt actief beheerd en combineert lange termijn strategische visies met tactische korte termijn allocatie. LU C AMUNDI 20/05/2009 Amundi International SICAV streeft kapitaalgroei na voor haar beleggers door beleggingen te spreiden over alle activacategorieën (aandelen, korte termijn obligaties, goud en cash). Het beheer van Amundi International SICAV is geïnspireerd op de historische lessen van Benjamin Graham en Warren Buffet en steunt op twee essentiële waarden: overtuiging en behoedzaamheid jaar 5 5 Myriad Corporate Financiële infofiche 8/23

9 BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2EUR BGF LATIN AMERICAN FUND A2 EUR LU C BLACKROCK 28/02/2006 De doelstelling van het Global Dynamic Equity Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd, zonder voorgeschreven beperkingen ten aanzien van landen of regio's, ten minste 70% van de totale activa in aandeleneffecten. Het Fonds zal er in het algemeen naar streven te beleggen in effecten die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan eveneens beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. LU C BLACKROCK 01/07/2002 De doelstelling van het Latin American Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn of voornamelijk economisch actief zijn in Latijns-Amerika. 6 n/t 7 n/t BL EQUITIES DIVIDEND LU C BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA BL GLOBAL EQUITIES LU C BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 31/10/2007 De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn via beleggingen in aandelen met een hoog dividend. Het compartiment BL-Equities Dividend belegt zonder geografische, sectorale of monetaire beperkingen in aandelen van internationale ondernemingen waarvan het actuele of verwachte dividend hoger ligt dan bij hun referentie-index. De ondernemingen worden gekozen op basis van hun intrinsieke kwaliteiten en hun beoordeling. 31/10/2000 Het compartiment is belegd in internationale aandelen zonder beperkingen met betrekking tot de beurskapitalisatie. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is kapitaalgroei op lange termijn. 5 6 jaar 5 10 jaar CARMIGNAC EMERGENTS FR C CARMIGNAC 03/02/1997 Carmignac Emergents is een internationaal aandelenfonds dat belegt in groeilanden, in Azië, Latjins-Amerika, Oost-Europa, het Midden- Oosten en Afrika. Het zoekt naar de beste groeimogelijkheden via een selectie van waarden uit nieuwe landen met een sterk groeipotentieel. CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR C CARMIGNAC 26/01/1989 Carmignac Investissement is een internationaal aandelenfonds dat belegt in financiële markten overal ter wereld. De aandelenblootstelling is permanent hoger dan of gelijk aan 60% van de nettoactiva. Het fonds richt zich op een aanbevolen van 5 jaar met als doelstelling zo goed mogelijke resultaten te behalen via een actief en opportunistisch beheer, zonder vooraf vastgelegde vereisten ten aanzien van asset allocatie naar geografische zone, sector, type of omvang van effecten. De rendementsbronnen van het fonds zijn dus aandelen, maar tevens valuta's en in sommige gevallen renteproducten. Myriad Corporate Financiële infofiche 9/23

10 ECHIQUIER GLOBAL FR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER ECHIQUIER MAJOR FR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER EDR ASIA LEADERS C FR C EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR CHINA (A) FR C EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR INDIA (A) FR C EDMOND DE ROTHSCHILD AM 16/04/2010 Echiquier Global is een dynamisch fonds dat streeft naar rendement op lange termijn door op internationale markten te beleggen in groeiwaarden. Het beheer van het fonds berust op een rigoureuze effectenselectie ( stock-picking ). De beleggings-strategie streeft ernaar die waarden te selecteren die de best actuele of potentiële groei bieden. Geografisch worden drie grote zones benadrukt : Europa, Verenigde Staten en de Rest van de Wereld. 11/03/2005 Echiquier Major is een dynamisch fonds dat streeft naar een rendement op lange termijn door te beleggen op de Europese aandelenmarkten. Het beheer is gericht op een selectie van grote Europese groei aandelen, die leidinggevende posities in hun sector hebben. 26/10/2011 Het doel van Edmond de Rothschild Asia Leaders is te profiteren van de dynamische groei en de economische ontwikkeling van de regio Zuidoost-Azië. Het fonds volgt een beleggingsstrategie die gericht is op de meest veelbelovende thema's op lange termijn en selecteert bedrijven die daar het meest van profiteren. Het fonds investeert in Aziatische bedrijven die het potentieel hebben om binnenlandse, regionale en mondiale leiders binnen hun sectoren te worden. 08/04/1998 Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in beursgenoteerde aandelen in China en Hongkong en in aandelen van niet-chinese ondernemingen die een aanzienlijk deel van hun winst in China genereren. Het fonds kan worden gebruikt om te participeren in de groei van de Chinese economie door middel van een actieve aandelenselectie. 09/02/2005 Dit fonds belegt voornamelijk in aandelen van ondernemingen in het Indiase subcontinent (India, Sri Lanka, Bangladesh) en maakt een actieve selectie van effecten die de beste risico/rendementverhouding bieden, zonder vooraf bepaalde stijlbeperkingen en ongeacht de omvang van de kapitalisatie. 6 > 5 jaar 6 > 5 jaar 7 > 5 jaar 7 > 5 jaar 7 > 5 jaar EDR TRICOLORE RENDEMENT (C) FR C EDMOND DE ROTHSCHILD AM 04/12/1998 Het fonds maakt een actieve selectie van Franse aandelen gespreid over de eurozone (maximaal 25%), die laag gewaardeerd zijn en opbrengsten bieden aan de aandeelhouder (in de vorm van een groeiend dividend, aankoop van eigen aandelen ). De portefeuille bestaat uit defensieve aandelen (minimum 50%) en cyclische waarden (maximum 50%) met het oog op de stijging van het kapitaal op lange termijn en met een beperkte volatiliteit. 6 > 5 jaar FF - EURO BLUE CHIP FUND LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 30/09/1998 Het Fidelity Funds European Growth Fund streeft ernaar beleggers vermogensgroei op de lange termijn te bieden, aan de hand van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk beleggingen in pan- Europese aandelen. Myriad Corporate Financiële infofiche 10/23

11 FF - EUROPEAN GROWTH FUND - A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 01/10/1990 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. FF - SOUTH EAST ASIA FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 16/02/2004 Het Fidelity Funds South East Asia Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door voornamelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. 7 5 jaar FRANKLIN WORLD PERSPECTIVES A (C) LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 14/10/2008 Het Franklin World Perspectives Fund (het "Fonds") probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in ieder land, inclusief de opkomende markten en de grensmarkten. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - deelbewijzen van andere dakfondsen (beperkt tot 10 % van de activa) - derivaten voor hedging- en beleggingsdoelen jaar INVESCO TAIGA E (C) FR C INVESCO 01/02/1996 Het Invesco Taiga Fonds valt onder de classificatie internationale aandelen, en streeft naar een hoger rendement dan haar benchmark, de MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index dividenden herbelegd. Om haar doelstelling te verwezenlijken is het fonds permanent voor tussen 90% en 100% van haar nettovermogen blootgesteld aan de markten van de aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in Centraal- of Oost-Europa (Rusland, Tsjechië, Hongarije, Polen, Wit-Rusland, Bulgarije, Moldavië, Roemenië, Slowakije, Oekraïne, Slovenië, Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Turkije, Kazachstan en Georgië) of van bedrijven die voornamelijk actief zijn in Centraal- of Oost-Europa. Er zal gebruik worden gemaakt van de aandelen van deze bedrijven of van daarmee vergelijkbare effecten. De icbe zal voor 10% van haar nettovermogen blootgesteld kunnen zijn aan de rentemarkten (obligaties en geldmarktinstrumenten) van de landen van Centraal- of Oost-Europa en van lidstaten van de OESO. 7 n/t Myriad Corporate Financiële infofiche 11/23

12 LFP ACTIONS EURO ISR R (C) FR C LA FRANCAISE AM 17/11/2008 De FCP heeft tot doel beter te doen dan de index DJ STOXX 600 dividenden herbelegd. Het vermogen van het fonds zal permanent geïnvesteerd zijn in levendige effecten en/of deelbewijzen of aandelen van ICBE aangepast aan de Franse PEA, al dan niet overeenkomstig de richtlijn, of Europese gegevens, zijzelf hoofdzakelijk belegd in Europese aandelen. De selectie van aandelen gebeurt binnen een heelal universum van beleggingen in waarden gevoelig aan duurzame ontwikkeling. 6 > 5 jaar LFP JKC CHINA VALUE - P LU C LA FRANCAISE AM 02/05/2011 Geniet van de expertise van een ploeg ter plaatse, welke u de benadering van het type " private equity " aanbiedt teneinde de minder bekende maatschappijen te identificeren en overlapping met de belangrijkste indexen te beperken. Profiteer van de aangeboden opportuniteiten op de uitzonderlijke Chinese groei. "Value" strategie : investeringen in vennootschappen die zich niet op de radarschermen van wisselagenten bevinden, die weinig vertegenwoordigd zijn in de indexen, en die daardoor de bewegingen, die duidelijk lager zijn dan de indexsprongen, beheersen, ten einde de dalende volatiliteit gekoppelt aan deze mid-cap omweg, de beheerder er toe in staat te stellen om gedeeltelijk uit de markt te stappen door de liquiditeit in het fonds op te trekken tot 50%. Een stevig verleden: het fonds werd opgericht in >7 jaar LFP LEADERS EMERGENTS B LU C LA FRANCAISE AM 12/05/2009 Toegang tot de groei van emerging-vennootschappen van internationale omvang. LFP Leaders Emergents is een aandelenfonds belegd in de belangrijkste en meest dynamische genoteerde vennootschappen van de emerging markets, die berust op een sterke overtuiging: buiten de geografische zones blijkt de selectie van waarden beslissend in het onderzoek naar prestatie. 7 > 5jaar MANDARINE OPPORTUNITES R FR C MANDARINE 26/09/2008 Mandarine Opportunités is een Franse-groeiaandelenfonds, dat geen onderscheidt maakt naar marktkapitalisatie. Dit fonds, dat beheerd wordt door Joëlle Morlet-Selmer en een AAA-rating van Citywire heeft, presteert sinds zijn oprichting heel wat beter dan zijn referentieindex (+34.45% tegen % voor de CAC All Tradable op 18 oktobre 2012). Sinds haar oprichting op 28 september 2008, het is minder volatiel dan de markt en deelt gemiddeld voor 85% in stijgingen, maar gaat slechts voor de helft mee met dalingen (op 18/10/2012). Myriad Corporate Financiële infofiche 12/23

13 NORDEN (C) FR C LAZARD FRERES 18/06/2002 NORDEN wordt permanent exclusief geïnvesteerd in aandelen van de landen uit de Scandinavische zone (Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken) zonder dekking van het wisselrisico. Het betreft een zorgvuldige selectie van weinig vertegenwoordigde ondernemingen met het beste economische rentabiliteitsprofiel binnen de zone. De Scandinavische economieën worden gekenmerkt door een hoog groeiniveau en een geringe werkloosheid, gezonde overheidsfinanciën, een niveau van competitiviteit en flexibiliteit van de ondernemingen dat gestimuleerd wordt door een unieke organisatie van de maatschappij waarbij sociale bescherming gecombineerd wordt met arbeidsflexibiliteit en een hoger dan gemiddeld innovatieniveau dat groei- en differentiatieopportuniteiten biedt op lange termijn. 6 >5 jaar PETERCAM EQUITIES BELGIUM B PETERCAM EQUITIES EUROLAND B PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION P (C) PICTET-JAPANESE EQUITY SELECTION-HP EUR BE C PETERCAM 17/05/1991 Petercam Equities Belgium is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die hun maatschappelijke zetel in België hebben of een significant gedeelte van hun resultaten in België realiseren.voor de selectie van de aandelen baseert de portefeuillebeheerder zich hoofdzakelijk op de individuele aanbevelingen van de aandelenanalisten. Doel van het compartiment is beter te presteren dan de index Belgian All Sharesindex met een gecontroleerd risico. BE C PETERCAM 05/02/1998 Petercam Equities Euroland is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen met een grote beurskapitalisatie. Het compartiment beperkt zich tot landen die behoren tot de Europese Monetaire Unie (EMU). Dit betekent dat er geen wisselkoersrisico is. De selectie van de aandelen baseert zich zowel op een top down benadering per sector als op de individuele aanbevelingen van onze aandelenanalisten. Doel van het compartiment is om beter te presteren dan de MSCI EMU met een gecontroleerd risico. LU C PICTET AM 31/10/2008 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven overeenkomend met de beleggingen van de themafondsen van Pictet, waarbij elk thema in principe een gelijke weging heeft, die elke maand wordt herzien. Het beleggingsuniversum beperkt zich niet tot een specifiek geografisch gebied. LU C PICTET AM 24/03/2006 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn activa in een gespreide aandelenportefeuille van bedrijven die hun belangrijkste activiteiten en/of hun hoofdkantoor in Japan hebben. De portefeuille zal bestaan uit een beperkte selectie van aandelen die naar de overtuiging van de beheerder de beste vooruitzichten bieden. 6 7 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 13/23

14 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A (C) LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 25/05/2005 Het Templeton Asian Growth Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in : - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die worden verhandeld op de beurzen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) - aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in of die vaak zaken doen in Aziatische landen (uitgezonderd Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen of obligaties uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte gevestigd in de Aziatische regio, inclusief iedere andere opkomende markten in de Aziatische regio jaar TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND A EUR-H1 LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 04/05/2012 The Fund aims to maximize total investment return, consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains by investing principally in a portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations issued by government and government- related issuers or corporate entities located in developing or emerging market countries jaar TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND A EUR- H1 LU C FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 31/03/2010 Het Templeton Frontier Markets Fund probeert de beleggingswaarde te verhogen op de middellange tot lange termijn. Het Fonds belegt voornamelijk in aandelen uitgegeven door vennootschappen van iedere grootte die zijn gevestigd in, of duidelijke activiteiten hebben in de grensmarkten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in : - aandelen, aan aandelen gerelateerde effecten of obligaties uitgegeven door bedrijven van iedere grootte, gevestigd in ieder land - derivaten voor hedging en efficiënt portefeuillebeheer jaar TOCQUEVILLE DIVIDENDE FR C TOCQUEVILLE FINANCE 27/04/2001 Belegt voornameleijk in France aandelen,tocqueville Dividende selecteert enkel bedrijven die een hoog dividend uitkeren : minimum 3% netto uitkering. De beleggingsopportuniteiten bevinden zich tussen : ondergewaardeerde aandelen, de aandelen die het object zijn van een financiële verrichting of nog aandelen die niet meer in de smaak vallen van de beleggers. 6 >5 jaar TOCQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE P FR C TOCQUEVILLE FINANCE 31/12/1998 Het fonds is voornamelijk belegd in Noord-Amerikaanse aandelen (min 60%), met de mogelijkheid om in Centraal- en Zuid-Amerikaanse aandelen te beleggen. Selectie van kwaliteitsvolle aandelen. 6 >5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 14/23

15 Gemengde en geprofileerde fondsen ALIENOR OPTIMAL (C) FR C ALIENOR CAPITAL 07/05/2002 Alienor Optimal is een flexibel internationaal fonds op actieve wijze beheerd en hoofdzakelijk gericht naar de aandelenmarkten, doch ondersteund door een secundaire expositie van de obligatiemarkten, variërend van 0 tot 100%. Alienor Optimal onderscheidt zich door een reële beleggingsflexibiliteit, toelatend zich aan te passen aan de verschillende marktsituaties. Alienor Optimal heeft een absoluut rendements objectief, ontkoppeld van de indexen, op een aanbevolen van 5 jaar. 4 5 jaar ARTY (C) FR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER 30/05/2008 ARTY is een fonds dat streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten. Het is voor maximaal 50% van het netto vermogen blootgesteld aan aandelen en de rest is geïnvesteerd in bedrijfsobligaties. 4 > 5 jaar BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR HEDGED LU C BLACKROCK 22/04/2005 De doelstelling van het Global Allocation Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten, uitgegeven door zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Onder normale marktomstandigheden zal het Fonds ten minste 70% van de totale activa beleggen in effecten uitgegeven door ondernemingen en overheden. Het Fonds zal er over het algemeen naar streven te beleggen in aandelen die volgens de Investment Adviser ondergewaardeerd zijn. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groei-ondernemingen. Het Fonds kan ook een gedeelte van de obligatieportefeuille beleggen in high yield vastrentende overdraagbare effecten. Het valutarisico wordt flexibel beheerd. 5 n/t BL GLOBAL 30 LU C BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA BL GLOBAL FLEXIBLE LU C BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS SA 25/10/1993 Het compartiment is voor ongeveer 70% belegd in de geld- en obligatiemarkten en voor ongeveer 30% in aandelen. Het belegt voornamelijk in Europa en de Verenigde Staten en in mindere mate in Japan en de groeilanden. De doelstelling van het compartiment is te streven naar een rendement dat lichtjes hoger is dan de obligatiemarkt en met een gelijkaardige volatiliteit. 05/04/2005 Het fonds viseert een rendement op middellange termijn dat hoger is dan dat van een obligatiebelegging met een risico lager dan dat van een beursbelegging. Het biedt ook een grotere bescherming van het kapitaal in periodes van dalende markten. De afweging van de verschillende active-klassen. 3 3 jaar 4 3 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 15/23

16 CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE- A (C) LU C CARMIGNAC 31/03/2011 Carmignac Emerging Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat is belegd in de opkomende landen en dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en obligaties. We beleggen permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. Carmignac Emerging Patrimoine is een SICAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de Carmignac Portfolio. CARMIGNAC PATRIMOINE A (C) FR C CARMIGNAC 07/11/1989 Carmignac Patrimoine is een gediversifieerd fonds dat gebruik maakt van drie rendementsbronnen: internationale obligaties, internationale aandelen en valuta s. Aangezien het fonds gericht is op vermogensbehoud, beleggen wij permanent ten minste 50% van de activa in obligaties en geldmarktproducten. Bij onze flexibele portefeuilleallocatie zijn wij uit op minimalisering van de risico s van kapitaalschommelingen en zoeken wij naar beleggingen met een maximaal rendement. 4 3 jaar CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (C) FR C CARMIGNAC 02/01/2002 Carmignac Profil Réactif 100 is een gediversifieerd dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondsencategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. Carmignac Profil Réactif 100 kan 0 tot 100% van zijn activa blootstellen aan internationale aandelenfondsen. 5 5 jaar CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (C) FR C CARMIGNAC 02/01/2002 Carmignac Profil Réactif 50 is een gediversifieerde dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondscategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. Carmignac Profil Réactif 50 kan 0 tot 50% van zijn activa beleggen in aandelen fonds. CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 richt zich tot beleggers die een evenwichtige en gemengde belegging (aandelen en obligaties) nastreven. 4 3 jaar CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 FR C CARMIGNAC 14/06/1999 Carmignac Profil Réactif 75 is een gediversifieerd dakfonds dat gericht is op een maximale waardering van de portefeuille aan de hand van een actieve activaspreiding. Daarom varieert de spreiding van de portefeuille over de verschillende activaklassen en fondsencategorieën (aandelen, gediversifieerd, obligaties, geldmarktinstrumenten...) naargelang van de verwachtingen van de beheerder. Carmignac Profil Réactif 75 kan 0 tot 75% van zijn activa blootstellen aan internationale aandelenfondsen. 5 5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 16/23

17 CONVICTIONS PREMIUM - A FR C CONVICTIONS AM 07/11/2008 Convictions Premium is een gediversifieerd fonds dat belegt in alle vermogenscategorieën. De beheersdoelstelling is een rendement op jaarbasis van 7% te behalen over een van 3 jaar en een volatiliteit van minder dan 7%, door op discretionaire wijze te beleggen via een van macro top-down proces. 3 3 jaar DNCA INVEST EUROSE - A LU C DNCA FINANCE LUXEMBOURG 28/09/2007 Dit gediversifieerd fonds probeert de rentabiliteit van een voorzichtige belegging te verbeteren door een aktief beheer van vier activa klassen in de euro-zone. Het biedt een alternatief voor de obligatiefondsen, convertibles en aan de fondsen in euro maar zonder kapitaalgarantie. 3 2 jaar DNCA INVEST EVOLUTIF - B LU C DNCA FINANCE LUXEMBOURG 23/07/2007 Het profiel van dit gediversifieerde fonds evolueert volgens onze verwachtingen tussen uitgebalanceerd en dynamisch. Het wordt op discretionaire wijze beheerd naargelang de overtuiging van onze beheerders ten aanzien van zowel de vermogenstoewijzing als de effectenselectie. 5 3 jaar ECHIQUIER PATRIMOINE FR C FINANCIERE DE L'ECHIQUIER ETHNA AKTIV E LU C ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS 06/01/1995 Echiquier Patrimoine, is een fonds dat streeft naar een zo regelmatig mogelijke waardestijging van het kapitaal, via het nemen van beperkt risico. Het fonds kan maximaal 50% van zijn vermogen beleggen in aandelen (risicoprofiel gemiddeld/laag). 16/07/2009 Ethna-AKTIV E streeft naar behoud van kapitaal en vermogensgroei op lange termijn. Het fonds is bedoeld voor beleggers, die stabiliteit, behoud van waarde en liquiditeit van het fondsvermogen belangrijk vinden en toch een redelijke vermogensgroei willen behalen. Het fonds hanteert hiervoor een actieve aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met zowel actuele marktomstandigheden als ook toekomstige ontwikkelingen. Deze aanpak komt tot uitdrukking in de samenstelling van de portfolio van Ethna-AKTIV E, die is gebaseerd op een flexibel en uitgebalanceerd beleggingsbeleid. Volgens het principe van risicospreiding belegt het fondsmanagement in liquide middelen, obligaties en maximaal 49 % in aandelen. 3 > 2 jaar jaar FPS SELECTOR MODERATE GROWTH FUND A (D) LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 26/06/1995 Het Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund wordt op een meer behoudende wijze beheerd en streeft naar vermogensgroei, hofdzakelijk door te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende beleggingen. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen. 4 5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 17/23

18 MANDARINE REFLEX R FR C MANDARINE R CLUB F (C) FR C ROTHSCHILD & CIE R EURO CREDIT F (C) FR C ROTHSCHILD & CIE R VALOR PART F FR C ROTHSCHILD & CIE 17/06/2009 Mandarine Reflex is een fonds dat twee verschillende expertises in één fonds combineert: de aandelenselectie van Mandarine Gestion en de activa-allocatie van Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM). Het fonds, dat belegt in de aandelenstrategieën van Mandarine Gestion, biedt de belegger een actief reagerende en flexibele blootstelling aan de aandelen markt van 0-60%. EdRAM dekt de risico's van het fonds af via opties of futures op de grote Europese indexen. Op deze onrustige markten houdt het fonds aldus de volatiliteit laag, lagere sinds haar oprichting op 17 juni 2009 om gemiddeld 10% (op 18 oktober 2012). 31/12/ Een flexibel gediversifieerd fonds - Een tactisch beheer van de allocatie: blootstelling van 20% tot 80% naar de aandelenmarkt - Sterke overtuigingen: vastberaden keuzes en beleggingsbesluiten die gebaseerd zijn op een strikt fundamentele analyse - Beleggingen in effecten die mogelijkheden tot rendementen bieden 28/09/ Een fonds met een grote bloostelling naar Investment Grade bedrijfsobligaties in euro - Een grote diversificatie van de portefeuille - Een combinatie van top-down en bottom-up benadering om te profiteren van de beste opportuniteiten op de krediet markten 28/02/ Een gediversifeerd bevek met een «carte blache» - beheer : een aandelenblootstelling van 0% - 100% - Een combinatie van 4 bronnen van rendement : beleggingscategorieën, geografische zone, sectoren en thema's - Een 18-jarige geschiedenis van rendement - Steeds dezelfde beheerder szinds de oprichting van het fonds in jaar 4 3 jaar Sectoriële Fondsen BGF NEW ENERGY FUND A2 EUR LU C BLACKROCK 06/04/2001 De doelstelling van het New Energy Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van nieuweenergieondernemingen. Nieuwe-energieondernemingen zijn ondernemingen die zich bezighouden met alternatieve energie en energietechnologieën, waaronder duurzame-energietechnologie, duurzame-energieontwikkelaars, alternatieve brandstoffen, energieefficiency, energieopwekking en infrastructuur. 7 n/t Myriad Corporate Financiële infofiche 18/23

19 BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR HEDGED LU C BLACKROCK 30/11/2007 De doelstelling van het World Gold Fund is het maximaliseren van het totaalrendement. Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van de totale activa in de aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de goudmijnbouw. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van ondernemingen die voornamelijk economisch actief zijn in de winning van andere edelmetalen, van mineralen en basismetalen of van alleen mineralen. Het Fonds houdt geen fysiek goud of metal aan. 7 n/t CARMIGNAC COMMODITIES LU C CARMIGNAC 10/03/2003 Carmignac Commodities is een internationaal aandelenfonds dat voornamelijk belegt in de sectoren van edelmetalen en de industrie, energie, hout en landbouwgrondstoffen. Het zoekt de beste groeikansen via een gepaste selectie van waarden met een sterk potentieel. Carmignac Commodities is een SICAV naar Luxemburgs recht, onderdeel van de Carmignac Portfolio. 7 3 jaar FF - GLOBAL TELECOMMUNICATIONS FUND LU D FIL INVESTMENT MANAGEMENT SA 01/09/1999 Het Fidelity Funds Global Telecommunications Fund is erop gericht beleggers vermogensgroei op lange termijn te bieden, door wereldwijd te beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de ontwikkeling, productie of verkoop van telecommunicatieapparaatuur of -diensten. De fondsbeheerder hanteert een fundamentele bottom-up benadering voor de selectie van aandelen. LFP TREND OPPORTUNITIES (C) PETERCAM EQUITIES AGRIVALUE B LU C LA FRANCAISE AM 12/05/2009 LFP Trend Opportunities investeert hoofdzakelijk in een selectie aandelen van Europese vennootschappen waarvan minimum 75% uitgegeven en/of genoteerd zijn binnen de Europese Unie. De resterende 25% mag geïnvesteerd worden in internationale aandelen. Het compartiment is gespecialiseerd in thematische beleggingen gekoppeld aan de belangrijkste opportuniteiten voor ondernemingen verbonden aan de globalisatie. - Beantwoorden aan de uitdagingen van de demografische evolutie (veroudering, nieuwe verbruikstypes) - Beantwoorden aan de uitdagingen van de industrialisatie, de verstedelijking (infrastructuur, nieuwe diensten, enz). BE C PETERCAM SA 13/12/2007 Petercam Equities Agrivalue is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de waardeketen van de voeding in de brede zin en in aanverwante sectoren. Deze waardeketen strekt zich uit van de voedselproductie met inbegrip van producten en diensten die tot de voedselproductie bijdragen, tot en met de verkoop van de voedselproductie aan de consument. De selectie van de aandelen baseert zich op een top-down benadering (via de selectie van subthema's en de positie op de waardeketen) in combinatie meteen bottom-up expertise. Het fonds hanteert geen benchmark. 6 > 5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 19/23

20 PETERCAM EQUITIES ENERGY & RESOURCES B PETERCAM SECURITIES REAL ESTATE EUROPE B PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES- P EUR BE C PETERCAM SA 22/09/2006 Petercam Equities Energy & Resources is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van bedrijven die actief zijn in de energiesector. Het compartiment spreidt zijn portefeuille over aandelen in olie en gas, alternatieve energie en bedrijven die indirect actief zijn in de energiesector.de selectie van de aandelen baseert zich op een top-down benadering (via de selectie van subthema's en de positie op de waardeketen) in combinatie met een bottom-up expertise. De portefeuille hanteert geen benchmark. BE C PETERCAM SA 16/12/1999 Petercam Securities Real Estate Europe is een actief beheerd compartiment dat voornamelijk belegt in aandelen van vastgoedvennootschappen die noteren op een Europese beurs. Het beleggingsuniversum bestaat o.a. uit aandelen van vastgoedbeveks, vastgoedcertificaten, aandelen van vastgoedmaatschappijen en maatschappijen die actief zijn in de vastgoedpromotie en - ontwikkeling, aandelen van beleggingsmaatschappijen inzake vastgoedvorderingen. Doel van het compartiment is om beter te presteren dan de Petercam European Property Shares Index (PEPS), die wordt samengesteld door Global Property Research, met een gecontroleerd risico. LU C PICTET FUNDS 01/10/2002 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven die hun belangrijkste activiteiten en/of hun hoofdkantoor in Europa hebben en die in hun bedrijfsvoering de principes van duurzame ontwikkeling toepassen. Voor de samenstelling van de portefeuille wordt gebruik gemaakt van een kwantitatieve benadering. 7 7 jaar 7 5 jaar PICTET-WATER-P EUR LU C PICTET FUNDS 20/01/2000 Dit compartiment streeft naar kapitaalgroei en belegt ten minste twee derde van zijn totale activa in aandelen van bedrijven wereldwijd die actief zijn in de lucht- en watersector. Het compartiment richt zich vooral op ondernemingen die actief zijn in de waterbevoorrading, waterzuivering, watertechnologie en in milieudiensten. 4 7 jaar TOCQUEVILLE GOLD FR C TOCQUEVILLE FINANCE 15/09/2008 Tocqueville Gold streeft op lange termijn naar een rendement superieur aan dat van de XAU index, Philadelphia Stoch Exchange, omgezet in Euro. Het is geïnvesteerd in aandelen van bedrijven betrokken bij de ontginning en/of behandeling van goud. 7 >5 jaar Myriad Corporate Financiële infofiche 20/23

Beobank Invest 4Life

Beobank Invest 4Life Beobank Invest 4Life TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert.

Nadere informatie

ERGO Life Renteniersverzekering 1

ERGO Life Renteniersverzekering 1 FINANCIELE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 TAK 23 ERGO Life Renteniersverzekering 1 Type levensverzekering Het product ERGO Life Renteniersverzekering is een levensverzekering met een rente-uitkering

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering

BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering BEHEERSREGLEMENT ERGO Life Beleggingsverzekering 1.1. Inhoud beheersreglement Beleggingsvormen voor Beleggingsverzekering Beheersreglement 1.1. Inhoud beheersreglement...2 1.2. Situering...2 1.3. Intrestgekoppelde

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN

Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN NL Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN DIVERSIFICATIE MVB GBF BRON- HEFFING SICAV INFORMATIE CORRELATIE ALTERNATIEF BanK Luxemburg BanK Luxemburg Dexia fondsen EEN GIDS VOOR UW BELEGGINGEN Deze

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen

Reglement. Scala. Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsfondsen Reglement Scala Beheersreglement van de Tak 23 beleggingsen Beleggingsen van de Tak 23 Inhoudsopgave Deel 1 1.1. Algemene beschrijving van de en 3 1.2. van de en 3 1.3. Eenheidswaarde 3 1.3.1. Verwerking

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor niet-fiscale levensverzekering Geldig vanaf 30/6/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering samengesteld uit fondsen met een intrestvoet gewaarborgd door

Nadere informatie

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement

Allianz Invest 1. Doelgroep. Rendement Financiële infofiche Levensverzekering en 23 Allianz Invest 1 Type levensverzekering Allianz Invest is een levensverzekering die volgende kenmerken combineert: Een door de verzekeringsonderneming gewaarborgd

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. Top Rendement 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

Top Rendement Invest 1

Top Rendement Invest 1 Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 Top Rendement Invest 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u

De jargonverdelger. Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger. we hebben het voor u De jargonverdelger Gids voor de terminologie van beleggingsfondsen voor de particuliere belegger we hebben het voor u Welkom Geachte lezer, De financiële wereld staat bol van het vakjargon. Deze jargonverdelger

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF)

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

Beleggingen en beleggingsrisico's

Beleggingen en beleggingsrisico's Beleggingen en beleggingsrisico's Oktober 2012 1/51 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 4 1.1. Documentwijzer... 4 1.2. Definitie van de belangrijkste beleggingsrisico's... 4 2. Bankdeposito's...

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van financiële instrumenten Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene beleggingsrisico s... 2 2.Kenmerken en risico s per financieel instrument... 3 2.1. Aandelen

Nadere informatie