stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche"

Transcriptie

1 stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

2 \ Jaarverslag pagina 2 j 26

3 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding CAO, statuten en reglement Doelstelling Premie Begroting Toegekende subsidies Opdrachtverstrekking Overzicht gesubsidieerde activiteiten per organisatie Risicomanagement Belangrijke bestuuriijke voornemens en besluiten na balansdatum Toekomstparagraaf 12 3 Jaarrekening Balans per 31 december na resultaatverdeling Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting 16 3,5 Toelichting op de staat van baten en lasten 21 4 Overige gegevens Bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum 24 5 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant 25

4 Jaarverslag pagina 4 j 26

5 1 Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche (hierna de Stichting) is statutair gevestigd te Utrecht, Samenstelling bestuur Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december bestond het bestuur uit de volgende leden: Leden werkgevers Benoemende organisatie Datum aftreden De heer A. Oegema 1) Mevrouw E,S, van Praagh 1) De heer H.B.M, van Dorst 1) Leden werknemers Benoemende organisatie De heer A A.M. Steijaert 2) De heer N.J, Suijker 2) De heer A, di Giacomo Russo 3) In fungeerde de heer N,J, Suijker als voorzitter van de Stichting en de heer H.B.M. van Dorst als secretaris. In het verslagjaar deden zich geen wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur Mevrouw F.J, de Best is benoemd als plaatsvervanger voor de werkgeversdelegatie, In 2015 zijn de heren A, Oegema en A, di Giacomo Russo herbenoemd in het bestuur. In het verslagjaar kwam het bestuur driemaal in vergadering bijeen en wel op 14 mei, 1 augustus en op 5 november, Benoemende organisaties 1) Vereniging GEBRA lerlandlaan HL Zoetermeer telefoon ) FNV* Postbus GE Utrecht telefoon ) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp telefoon Accountant Baker Tilly Berk N.V, Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N,V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern, ') Als gevolg van een fusie, zijn ABVAKABO FNV FNV Bouw. FNV Bondgenoten en FNV Sport zijn per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan als rechtspersoon Vanaf die datum is de FNV in alle rechten en verplichtingen van deze verdwijnende rechtspersonen getreden Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 5 j 26

6 Jaarverslag pagina 6 j 26

7 2 Verslag Verslag over het negenentwintigste boekjaar van 1 januari tot en met 31 december, 2.1 Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar van de Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche (hierna de Stichting), ln dit verslag komen de wijzigingen in statuten en reglement die in zijn besloten aan de orde. Daarnaast wordt de regeling in het kort uiteengezet. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in, 2.2 CAO, statuten en reglement De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) voor de Gemengde Branche en Speelgoedbranche inzake Sociaal Fonds is tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting - die een integrerend deel uitmaken van deze CAO - algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 19 november 2010, In het verslagjaar zijn de onderstaande wijzigingen doorgevoerd en bekrachtigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in CAO, statuten en reglement van het sociaal fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche, ln verband met de wijziging van de werkingssfeer is artikel 1 van de sociaal fonds CAO en artikel 2 van de statuten aangepast, ln verband met een discrepantie in de vaststelling van het maximum premieloon en opname levenslooptegoed is artikel 1 van de sociaal fonds CAO alsmede artikel 1 van het reglement aangepast. Artikel 4 van het reglement is aangepast door het schrappen van de bepaling subsidies te verantwoorden door middel van een gespecificeerde factuur van een derde. Aan artikel 3 lid a van de statuten werd een tekst toegevoegd zodat duidelijk is dat deze doelbepaling ten goede komt aan alle werknemers en werkgevers in de branche. 2.3 Doelstelling Het doel van de Stichting is financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de gemengde branche en speelgoedbranche. Deze activiteiten staan beschreven in artikel 3 van de statuten en bestaan uit het bevorderen van: a, het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de gemengde branche en speelgoedbranche voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoonwaarden liggen; b, het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie voor de gemengde branche en speelgoedbranche. Deze werkzaamheden staan beschreven in artikel 3 lid 3 van het reglement van de Stichting en bestaan onder andere uit het geven van advies omtrent de uitleg en/of de toepassing van de CAO gemengde branche en speelgoedbranche; c, het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de gemengde branche en speelgoedbranche; d, het verzorgen van opleiding, scholing en vorming ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de gemengde branche en speelgoedbranche, gericht op de arbeidsvoorwaarden en/of arbeidsverhoudingen in de gemengde branche en speelgoedbranche, zoals beschreven in artikel 3 lid 4 van het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche; e, bemiddeling en arbeidsstimulering ten behoeve van de werknemers in de gemengde branche en speelgoedbranche; f, het ontwikkelen en/of implementeren van beleid alsmede het geven van vooriichting en opleiding aan werkgevers en Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina

8 werknemers over de sociale aspecten bij pensionering waartoe ook wordt gerekend het uitvoeren van projecten die gericht zijn op loopbaanontwikkeling, leeftijdsbewust personeelsbeleid en het terugdringen van de fysieke belasting van zware beroepen in het belang van groepen werknemers in de gemengde branche en speelgoedbranche en werknemers in staat te stellen om eerder of later te stoppen met werken; g, het informeren van werkgevers en/of werknemers over bovengenoemde activiteiten, danwel het benaderen van werkgevers en/of werknemers in het kader van onderzoeken naar de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en/of loopbaanontwikkeling Voor de financiering van de te subsidiëren activiteiten kent de Stichting een drietal subfondsen: een A, B en C- fonds. Het A-fonds heeft tot doel het geven van vooriichting en informatie over de CAO voor de Gemengde Branche en Speelgoedbranche door werkgevers- en werknemersorganisaties. Het B-fonds is bestemd voor het financieren van opleiding, scholing en vorming van werknemers en werkgevers in de Gemengde branche en Speelgoedbranche, Vanuit het C-fonds wordt het ontwikkelen en/of implementeren van beleid alsmede het geven van vooriichting en opleiding aan werkgevers en werknemers over de sociale aspecten bij pensionering gefinancierd. 2.4 Premie De door de werkgevers voor hetjaar aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,14% (: 0,14%) van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming. Van het gefactureerde premiepercentage van 0,14% is 0,1% bestemd voor het A-fonds en 0,04% voor het B-fonds, Ten behoeve van het C-fonds vindt geen premieheffing plaats Het in rekening brengen van de premie geschiedt door middel van voorschot nota's gebaseerd op een geraamd jaarloon. Na afloop van het kalenderiaar wordt de verschuldigde premie definitief vastgesteld op basis van de loonopgaven die van de werkgevers worden ontvangen. De definitieve premie- inkomsten over worden vastgesteld nadat de loonopgaven door de administrateur zijn ontvangen en verwerkt. Geen AW. dan alleen premieheffino bii georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor de Stichting op grond van de CAO voor deze branche. Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO Over een AW-loze periode mag de Stichting geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers De administratie van het fonds is zodanig ingericht dat geen premie gefactureerd wordt aan ongeorganiseerde werkgevers over een AW-loze periode 2.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie), inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Stichting het geval Jaarverslag pagina 8 j 26

9 2.6 Toegekende subsidies Verantwoordingen De organisaties die in een subsidie ontvingen dienden zich hierover vóór 1 april 2015 te verantwoorden en bij deze verantwoording een controleverklaring te voegen Uit onderstaande tabel valt af te lezen: - aan welk doel deze subsidie wordt besteed (met een verwijzing naar de doelstelling uit de statuten, zie paragraaf 2,3) - of deze subsidies zijn verantwoord (de verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting); - en welk deel van de subsidies niet is besteed en terug betaald dient te worden Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Subfonds Toegekende en uitbetaalde subsidie Verantwoord over " Niet verantwoord en teruggevorderd in Subsidies ten laste van het resultaat Vereniging Gebra begroting 3a,b,c A ,500 Vereniging Gebra aanv. Begroting 3a,b,c, A 21, Vereniging Gebra Begroting 3d B Vereniging Gebra Kosten opleiding 3d B ,380 Vereniging Gebra Begroting 3f C Vereniging Gebra begroting 3a,b,c A , FNV begroting 3d B FNV begroting 3f C FNV FNV Project Winnen met leren Project winnen met leren 3f 3f C C ,943 92,918"* , ,943 FNV CNV begroting 3a,c A 41, CNV project duurzame inzetbaarfieid 3f,g C , ,291 CNV , FHKN Project sfimuleren beroepsopleiding 3a A FHKN SOD begroting 3d B ,000 1 SOD , , Zie paragraaf 2,3, Doelstelling De ontvangen verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting In is 92,918 reeds terugbetaald. Per resteert een vordering van Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 9 j 26

10 2.7 Opdrachtverstrekking Het bestuur van de Stichting kan de doelstellingen van het fonds niet alleen realiseren door subsidievertrekking maar ook door één of meerdere derden opdrachten te verstrekken. Dit moeten dan wel concreet afgebakende opdrachten zijn. Het proces rond de opdrachtverstrekking, facturering en betaling dient daarbij aan bepaalde voonwaarden te voldoen. Naar de toekomst toe kan van deze mogelijkheid gebruik gemaakt gaan worden. 2.8 Overzicht gesubsidieerde activiteiten per organisatie Onderstaand treft u een overzicht aan van de activiteiten die de verschillende organisaties in de branche hebben ondernomen, met behulp van een financiële bijdrage van de Stichting, In deze paragraaf zullen de activiteiten van de Vereniging Gebra, FNV Handel/CNV Dienstenbond en FHKN nader worden toegelicht. De gesubsidieerde activiteiten zijn conform de in artikel 3 van de statuten geformuleerde doelstelling van de Stichting, zie paragraaf 2,3, Vereniging Gebra Ook in heeft Vereniging Gebra (hierna: Gebra) vele vragen beantwoord van leden en niet-leden omtrent de cao maar ook omtrent alleriei daaraan gelieerde arbeidsvoonwaardelijke zaken zoals ziekteverzuim, Arbo aangelegenheden, BHV en Rl&E, Wederom is een project gestart waarin 36 ondernemingen onder begeleiding van een gecertificeerde Arbo deskundige de digitale Rl&E hebben ingevuld die vervolgens ook werd getoetst, ln combinatie met eerdere projecten heeft Gebra de toch wat negatieve associatie die veel ondernemers hebben bij de Rl&E kunnen ombuigen naar positieve waardering. Eigenlijk is de ervaring van alle ondernemers dat de Rl&E een zinvol instrument is. Voor werknemers en werkgevers is dat pure winst, In maart is samen met de branchebureaus mode en wonen en de brancheorganisatie UnetoA/NI een drietal bijeenkomsten verspreid over het land georganiseerd onder de titel "de Nieuwe Verkoper", De bijeenkomsten waren bedoeld voor werkgevers om samen met hun medewerkers te bezoeken. Veel bedrijven hebben de kans benut om tegen zeer lage kosten een leuke en zinvolle avond te hebben met het team. Een viertal ondernemers presenteerde met de nodige humor hun visie op het vak verkopen, ln het project "op pad met mijn talenten" hebben acht ondernemers en vier bedrijfsleiders een drietal bijeenkomsten gevolgd om op zoek te gaan naar hun specifieke talenten en de wijze waarop ze deze talenten in de praktijk benutten. In sommige gevallen was dat voor deelnemers erg confronterend en het heeft ertoe geleid dat de deelnemers zonder uitzondering dingen in het bedrijf anders zijn gaan doen en vooral ook meer op zoek zijn gegaan naar de talenten van hun medewerkers om die in te zetten voor het bedrijf. Wederom zijn er goed bezochte (herhalings)trainingen BHV gehouden op het kantoor van Gebra in Zoetermeer, Zowel ondernemers als hun werknemers hebben deelgenomen. Die combinatie leidde niet zelden tot discussies die uiteindelijk tot wederzijds begrip leidden. De Gebra veriofwijzer is vernieuwd en aangepast aan meest recente (wets)wijzigingen. Omdat er een veelheid aan veriof vormen bestaat krachtens de wet en krachtens de cao is zo'n instrument erg handig voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers in de branche hebben de mogelijkheid één medewerker een gratis abonnement te verstrekken op één van de vakbladen Gemengde Branche of Speelgoed & Hobby, ln hebben ruim 600 ondernemers daarvan gebruik gemaakt. Via de vaktijdschriften wordt niet alleen productinformatie verstrekt maar ook uiteenlopend branchenieuws en informatie over arbeidsvoonwaarden. Er is veel onderzoek gedaan om eventueel aan te sluiten bij de Stichting Fraude Aanpak Detailhandel (FAD), Ondernemers kunnen dan een medewerker bij indiensttreding tevoren screenen op een mogelijk fraudeverieden bij een vorige werkgever in de detailhandel. Toch is geen aansluiting gerealiseerd. Van de deelnemers wordt onder andere verwacht fraude gevallen te Jaarverslag pagina 10 j 26

11 rapporteren bij de stichting. Aangifte bij de politie is een vereiste, In de praktijk van veel MKB Bedrijven worden veel fraudegevallen in onderling overieg opgelost vanwege de aanmerkelijke kans op complexe en kostbare juridische procedures, FNV Handel, CNV en FHKN Algemeen Door FNV Handel, CNV Dienstenbond en FHKN Partner in opleiding en examen is in met middelen uit het sociaal fonds extra aandacht besteed aan vooriichting en informatie aan medewerkers in deze branche. Op het terrein van vakmanschap, opleiding en scholing is opnieuw gebruik gemaakt van FHKN, Ondanks de nog steeds merkbare terughoudendheid van zowel werknemer als werkgever voor scholing en vakopleiding zijn er toch aardige successen geboekt. Juist in deze moeizame economische periode, die voor de detailhandel in omzet direct gevolgen heeft, is extra aandacht nodig voor het stimuleren van eigen persoonlijke ontwikkeling waarbij vakmanschap centraal staat. Al is enige positieve vooruitgang te merken. Deze situatie vergt veel aandacht in het collectieve en eveneens individuele contact. Zo is ook in op de eerstelijns dienstveriening vaak een beroep gedaan. Door beide vakbonden en FHKN zijn in Winnen met Leren en Veilig Werken als prioriteit aangemerkt, ondenwerpen die onder winkelpersoneel erg spelen. Uit diverse gesprekken met werknemers en werkgevers in de branche bleek, dat er behoefte is aan meer voorlichting en informatie. Dit heeft onder meer geresulteerd in de FHKN Academy en meer vooriichtings-materiaal. Er zijn vier brochures over veilig werken in de detailhandel verschenen. De reacties op het blad zijn zeer positief Zowel bij ondernemers als werknemers. Via werkbezoeken, beursdeelname en websites wordt veel informatie en vooriichting verstrekt aan iedereen die daarvoor interesse heeft. Wat Winnen met Leren betreft werden in werknemers bewust gemaakt van de mogelijkheden die ze hebben om door middel van het volgen van een opleiding een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen en dat zij zichzelf moeten blijven ontwikkelen, "Investeer in jouw sprong in de toekomst" en werk mee door professionaliteit aan een gezonde arbeidsmarkt. Dat was het motto in voor diverse branches in de detailhandel! Naast bovenvermelde ondenwerpen was er veel aandacht voor vitallteitprogramma's en empowerment. Vooral het onderdeel scholing werd verder uitgerold De onderdelen gezondheid en mobiliteit hebben in het programma een plek gekregen. Een vitale organisatie is de basis voor een succesvolle organisatie. Ook empowerment stond hoog op de agenda. Aandacht onder werknemers voor persoonlijke ontwikkeling en vakbekwaamheid blijft nodig. De detailhandel in het algemeen heeft grote behoefte aan vakmensen met vakkennis. Werknemers in staat stellen en stimuleren te werken aan persoonlijke ontwikkeling dat is de basis voor het versterken van de positie van de werknemers. Vakbondsinfrastructuur Evenals voorgaande jaren heeft FHKN weer additioneel gebruik gemaakt van de vakbondsinfrastructuur. Verspreid over het jaar bereikt FHKN veel georganiseerde en niet-georganiseerde werknemers en werkgevers. Dat doet FHKN onder meer door aanwezig te zijn op een groot aantal beurzen, het geven schoolvooriichting en informatie en het bezoeken van winkelcentra, markten en andere winkel- en werklocaties. Dit allemaal met het doel de scholings- en opleidingsbehoefte van studenten en werkenden te peilen en hen tevens voor te lichten en te motiveren daadwerkelijk (bij)scholing te volgen. Met uiteraard de daarbij behorende erkende diploma's en certificaten. Mede door de inzet van FHKN is dit succesvol veriopen, Beursdeelname In heeft FHKN zich opnieuw ingezet om vooriichtingen op (vak)beurzen en bijeenkomsten over de bestaande beroepsopleidingen en Vakmanschap te geven. Vakmanschap krijg je namelijk niet in de schoot geworpen. Studeren, in de praktijk verder leren, en je blijven specialiseren. En dat gaat maar door, want leren houdt nooit op. Het productassortiment verandert immers ook continu, en de wensen van de consument staan al evenmin stil. Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 11 26

12 FHKN nam totaal aan 19 (vak)beurzen deel, waaronder landelijke ondenwijs-, studie- en (loop)banenbeurzen, daarnaast waren we aanwezig op voor- en najaarsbeurzen en Skills Masters, Er werd inzicht gegeven in de bestaande brancheopleidingen, ondersteund met apart foldermateriaal. Materiaal Door FHKN is een vakblad gemaakt, speciaal voor wie werkt in de Gemengde Branche en Speelgoedbranche met als titel "Leren in de Gebra doe je zo". Diverse mogelijkheden worden aangegeven. De weg wordt gewezen naar zowel de "Verkoop in de praktijk" met vier modules via het internet, als de meer traditioneel gerichte vakopleiding, zoals "Praktijkwerkboek"," Klantgericht verkopen" en "Begeleiderhandleiding", te bestellen via de branchevereniging Gebra, De detailhandel heeft grote behoefte aan deskundige verkopers. Want goed kunnen verkopen is een vak op zich. En echte vakmensen zijn er nooit genoeg. 2.9 Risicomanagement Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om de risico's die de Stichting loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is het concentratierisico. Concentraties kunnen ertoe leiden dat de Stichting bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering(marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van de Stichting is de concentratie van de liquide middelen bij één bank. Gezien de kredietstatus van de ING acht het bestuur de kans dat het concentratierisico zich manifesteert zeer klein. De Stichting belegt niet (direct) in financiële derivaten 2.10 Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum In 2015 is een totaal bedrag van 350,346 aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording, 2.11 Toekomstparagraaf Het bestuur heeft in besloten uiteriijk over drie jaar te gaan liquideren, tenzij de sociale partners een nieuw sociaal fonds CAO afsluiten. Vanaf 2015 wordt, zolang geen nieuw sociaal fonds CAO wordt afgesloten, geen premie geheven. i Jaarverslag pagina 12 j 26

13 2.13 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken een ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting, Utrecht, 13 mei 2015 Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Namens het bestuur. Mevrouw E,S, van Praagh voorzitter De heer Di Giacomo Russo secretaris Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 13 j 26

14 3 Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december na resultaatverdeling Activa Toelichting *) Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren 3, ,693 Nog te factureren premies 3, ,971 Terug te vorderen subsidies 3,4 1,3 283,460 Overige vorderingen en overiopende activa 3,4,1.4 2,143 Nog te ontvangen interest 3,4 1, ,619 1,685 91, , , Liquide middelen 3,4,2 1,081,758 2,029, Passiva Toelichting *) Eigen vermogen Bestemmingsreserves 3,4,3,1 1,396,131 2,120, ,870 Schulden op korte termijn Overige schulden en overlopende passiva 3,4,4.1 5,371 8,072 5,371 8, *) De nummering verwijst naar de toelichting Jaarverslag pagina 14 j 26

15 3.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar STAAT VAN BATEN EN LASTEN Toelichting *) Baten Premiebaten 3,5,1,1 Overige baten 3.5,1,2 527, , ,531 2,174,723 2,714,254 Lasten Uitvoeringskosten 3,5,2,1 Overige kosten 3,5,2,2 45, ,846 51,553 51,553 Financiële baten en lasten 3, Beschikbaar voor doelstellingen 3.5,4 485,432 2,664,624 Subsidielasten 355 1,210, ,895 Saldo boekjaar Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: Geput uit/dotatie aan: bestemmingsreserve A bestemmingsreserve B bestemmingsreserve C , ,489-27, ,239 2,084, *) De nummering venwijst naar de toelichting stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 15 j 26

16 3.3 Algemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Gemengde Branche en Speelgoedbranche, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de gemengde branche en de speelgoedbranche. Voor de financiering van de te subsidiëren activiteiten kent de Stichting een drietal subfondsen: een A, B en C- fonds Het A-fonds kent de doelstellingen zoals omschreven in paragraaf 2,3 genoemd onder a tot en met c Het B-fonds kent de doelstellingen zoals omschreven in paragraaf 2,3 genoemd onder d en e. Het C-fonds kent de doelstelling zoals omschreven in paragraaf 2,3 genoemd onder f. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie ), dient een fonds de begrotingcijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor de Stichting het geval. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. Continuïteit Het bestuur heeft in besloten uiterlijk over drie jaar te gaan liquideren, tenzij de sociale partners een nieuw sociaal fonds CAO afsluiten. Vanaf 2015 wordt, zolang geen nieuw sociaal fonds CAO wordt afgesloten, geen premie geheven. Op basis hiervan is dejaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen De schattingen en onderiiggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, ln de toelichting op de balans en de winst en verliesrekening zijn enkele presentatiewijzigingen doorgevoerd. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde, Vordenngen en schulden Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde Jaarverslag pagina 16 j 26

17 Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de venwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt onttrokken aan de bestemmingsresen/es. Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 17 26

18 3.4 Toelichting op de balans Vorderingen op korte termijn Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde Premiedebiteuren De post premiedebiteuren is als volgt opgebouwd: Openstaande facturen Voorziening dubieuze debiteuren Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van veriiezen en risico's op balansdatum Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode In is een bedrag van 717 gedoteerd aan de voorziening, (: 245 vrijgevallen). Er werd een bedrag van 1,275 aan premies over de voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (: 1,512), Nog te factureren premies Dit betreft de nog te factureren premies op basis van de jaaropgaven welke na afloop van het verslagjaar zijn ontvangen, Terug te vorderen subsidies Vereniging Gebra FNV CNV 17, ,949 78, ,350 47, De post "terug te vorderen subsidies" bestaat volledig uit toekenningen over. Jaarverslag pagina 18 j 26

19 Overige vorderingen en overlopende activa Rekening-courant voorde Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Detailhandel Te ontvangen u h v. administratiekosten Nog te ontvangen interest Spaarrekening ING Bank 3, , Liquide middelen Rekening-courant ING Bank Spaarrekening ING Bank , ,615, , Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zijn Eigen Vermogen 3,4.3 1 Bestemmingsreserves Specificatie bestemmingsreserves A-fonds B-fonds C-fonds Beschikbaar voor toekenningen Stand per 31 december ,138, ,396, Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 19 j 26

20 Mutatie overzicht bestemmingsreserves A-fonds B-fonds C-fonds Stand per 1 januari , , ,870 Saldo van baten en lasten 347, , ,432 Subsidielasten -347, , ,489-1,210,171 Stand per 31 december A-fonds B-fonds C-fonds Stand per 1 januari , ,141 Saldo van baten en lasten , ,664,624 Subsidielasten ,930-89, ,895 Stand per 31 december Schulden op korte termijn Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde, 3,4,4,1 Overige schulden en overlopende passiva Crediteuren Te betalen administratiekosten Te betalen accountantskosten Overige 1, , , Niet In de balans opgenomen verplichtingen Per jaareinde zijn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Jaarverslag pagina 20 26

21 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Premiebaten De premiebaten zijn als volgt opgebouwd: Premie boekjaar Premie voorgaande jaren 525,041 2, ,291 9, De premiebaten in het boekjaar zijn gebaseerd op de vooriopige loonsomopgaven van de werkgevers, tenzij de definitieve loonsomopgaven al zijn venwerkt in, De premie bedraagt 0,14% (: 0,14%), Overige baten Liquidatieuitkering VUT-Gebra Onttrekking voorziening dubieuze debiteuren 2,174, Lasten 3,5,2,1 Uitvoeringskosten Administratiekosten Kosten accountant (jaarrekeningcontrole) Bestuurskosten Incassokosten Bureaukosten 32, ,506 4,793 6,832 10, , Personeel De Stichting heeft geen personeel in dienst. De beheeractiviteiten worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N,V, Bezoldiging bestuurders Onder bestuurskosten is een bedrag van 6,150 aan vacatiegelden verantwoord (: 8,200), Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 21 26

22 3,5,2,2 Overige kosten Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Financiële baten en lasten Rente liquide middelen Rente premiedebiteuren 3, Beschikbaar voor doelstellingen Van het in de staat van baten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is 347,084 toegerekend aan het A-fonds, 138,348 aan het B-fonds en O aan het C-fonds, Subsidielasten 3.5,5,1 Subsidielasten De verdeling van deze toegewezen subsidies naar de fondsen is als volgt; Vereniging Gebra FHKN FNV CNV Stichting Opleidingsfonds Detailhandel toegewezen 432, , , , , ,454 27, Jaarverslag pagina 22 j 26

23 Nadere specificatie subsidielasten Organisatie Vereniging Gebra Vereniging Gebra Vereniging Gebra Vereniging Gebra Vereniging Gebra Vereniging Gebra FNV FNV FNV FNV* FNV FNV CNV CNV CNV FHKN FHKN SOD SOD Subsidieaanvraag Begroting Aanv, Begroting Begroting Kosten opleiding Begroting Begroting Begroting Begroting Artikel statuten 3a,b,c 3a,b,c 3d 3d 3f 3a,b,c 3d,e 3f Project Winnen met leren 3f Project winnen met leren Begroting 3f Project duurzame inzetbaarheid 3f Project stimuleren beroepsopleiding Begroting 3a,c 3a 3f Subfo Toegekende Verantwoord Niet ver- Subsidie ten ndsen subsidies en over antwoord en laste van het uitbetaald in teruge- resultaat, vorderd In A 183, , ,500 A 21,786 18,912 2,874 18,912 B ,548 14,634 44,548 B 11,380 11, C 174, A B C 0 A C , , , , , , , ,152 78,243 13, , , , , , , ,918* ,886 45, ,000 13, , * *ln is reeds 92,918 terugbetaald. Per resteert een vordering van Utrecht, 13 mei 2015 Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Namens het bestuur. Mevrouw E S, van Praagh voorzitter De heer A, Di Giacomo Russo secretaris stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche pagina 23 j 26

24 4 Overige gegevens 4.1 Bestemming van het saldo van baten en lasten Het resultaat boekjaar is onttrokken aan de bestemmingsreserve, 4.2 Gebeurtenissen na balansdatum ln 2015 is een totaal bedrag van aan subsidies schriftelijk toegekend onder voorbehoud van verantwoording. Jaarverslag pagina 24 j 26

25 Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen / activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen, Verklaring betreffende het verslag van het bestuur Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederiandsé controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 24 juni 2015 Baker Tilly Berk N V, M J, de Graaf RA Jaarverslag pagina 26 j 26

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche y Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag 2010 colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche O O O O O O ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. mw. P.L.J. van Delft

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE JAARVERSLAG 2013 Over het zevende boekjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 STATUTAIRE GEGEVENS 3

Nadere informatie

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Over het achtste boekjaar 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Verslag van het bestuur 3 Inleiding 4 Statutaire gegevens 4 Colleges en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

mm 361700,76 361700,76 106299,24

mm 361700,76 361700,76 106299,24 Bijlage bij brief inzake jaarverslag (AHO30062014) Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Toegekende subsidie ANKO CAO-ïOorliclitiiig en sctiolingsactivitieiten Uitbetaald In Verantwoord over Last

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2012 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 1 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73747 062009

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit Jaarverslag 2013 administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

stichting sociaal fonds detailliandel in aardappelen, groenten en fruit

stichting sociaal fonds detailliandel in aardappelen, groenten en fruit O O O O O O stichting sociaal fonds detailliandel in aardappelen, groenten en fruit Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v.

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel Jaarverslag 2010 colofon administrateur Synfrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Jaarverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW

1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW 1 < < w T FONDSENBEHEER WATERBOUW B.V. Jaarverslag 2014 STICHTING VAKANTIEFONDS WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Dagrechtwaarden Financiële positie Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM. Jaarrekening 2014 Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein 7 2012 DD HAARLEM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 3 1.2 Algemeen 5 1.3 Resultaatvergelijking

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Angelo Kastrop 06-8353 4617 AKA2806201301

Angelo Kastrop 06-8353 4617 AKA2806201301 O O O O O O stichting sociaal fonds voor opleiding en ontwikkeling in het kappersbedrijf Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoon/vaardenwetgeving Afdeling

Nadere informatie

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag.

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade 37 2313 GD Leiden. Pag. JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ ADMINISTRATIEKANTOOR Jacob Mosselstraat 35 2595 RE Den Haag Tel 070-3156050 Fax 070-3819554 E-mail in(o@administratiekanfooraro.nl K.v.K. 27107255 BTW nr. NL00686 1 2 1 080 1 Rabo NL69RAB0

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum. KvK-nummer: 52912043 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 BVHilversum Seinstraat 22 1223DA Hilversum KvK-nummer: 5291243 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 214 Inhoud JAARSTUKKEN 214 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

JAARREKENING SFTW 2014

JAARREKENING SFTW 2014 JAARREKENING SFTW 2014 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Inhoud Pag Verslag

Nadere informatie

Concept. Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland. Jaarrekening 2014

Concept. Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland. Jaarrekening 2014 Ron Segers Accountants & Adviseurs Signaal 50 1446 XA Purmerend T + 31 299 75 25 38 F + 31 299 75 24 17 E info@ronsegers.nl Vertrouwelijk Stichting SDB T.a.v. Dhr. A. Streefkerk Purmerland 67 1451 ME Purmerland

Nadere informatie

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon Administrateur SyntrusAchmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht

Nadere informatie

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk

Stichting Baalbergen Fonds gevestigd te Noordwijk gevestigd te Noordwijk Rapport inzake de jaarrekening 2012 Van Duyn Van der Geer BV Noordwijk, 5 augustus 2013 Dit rapport heeft 14 pagina's INHOUD ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013

Stichting Annemie en Helmuth Wolff Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2012. 20 juni 2013 Rapport inzake jaarstukken 2012 20 juni 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten over 2012 7 Toelichting 8 Overige gegevens

Nadere informatie

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014

Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek. Hillegom. Financiële verslaggeving 2014 Stichting Grote Prijs van de Bollenstreek te Hillegom Financiële verslaggeving 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Jaarrekening Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014 2 Toelichting op de

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Nieuw Amsterdams Peil Muziek gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Rapport Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

Stichting Ondernemersfonds Lisse gevestigd te Lisse ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Stichting Ondernemersfonds gevestigd te ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 JAARVERSLAGGEVING Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie