Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven"

Transcriptie

1 stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 3 2 Verslag * 2.1 Inleiding ^ 22 Doelstelling CAO, statuten en reglement Bijdrage Begroting Toegekende subsidies en verstrekte opdrachten Activiteitenverslag Bestuursbesluiten Risicomanagement en beleggingsbeleid Toekomstparagraaf Slotopmerkingen '^^ 3 Jaarrekening '''' 3.1 Balans per 31 december 2014 na resultaatverdeling Staat van baten lasten over het boekjaar Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 20 4 Overige gegevens Resultaatverdeling Accountantsveri<laring 24

3 1 Algennene gegevens statutaire Naam en vestigingsplaats Stichting Raad voor Arbeids-verhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textiel-reinigingsbedrijven is statutair gevestigd te Tilburg. Rechtsvorm De rechtsvorm is een Stichting, Samenstelling bestuur Leden werkgevers Plaatsvervangers Organisatie H. van Dijk Vacature Federatie Textielbeheer Nèderiand (FTN) P. Wennekes Vacature Nederiandsé Vereniging van Textielreinigers (NETEX) L Kamphuis Vacature Federatie Textielbeheer Nèderiand (FTN) M, Hetem Vacature Nederiandsé Vereniging van Textielreinigers (NETEX) S, de Win Vacature Federatie Textielbeheer Nèderiand (FTN) Leden werknemers Plaatsvervangers Or;gfan/sat/e W, Kruithof Vacature CNV Vakmensen T. Neijenhuijs Y, Reus FNV In het verslagjaar heeft 1 wijziging in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden doordat de heer Dijkstra het bestuur heeft veriaten en is opgevolgd door de heer S, de Win, Gedurende het verslagjaar hebben 4 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden en 1 vergadering van de Financiële Commissie, Bestuursbureau Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. De heerg. Schikhof Bezoekersadres: Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg Postadres: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern.

4 2 Verslag Verslag over het boekjaar lopende van 1 januari 2014 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2014 van de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex). In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet Tevens wordt aandacht besteed aan de bijdragen en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in 2014, De Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur-en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) is opgericht op 31 juli 1998 voor onbepaalde tijd en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer , 2.2 Doelstelling De Stichting Raltex heeft tot doel goede sociale verhoudingen in de branche te bevorderen, in het bijzonder door het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten gericht op het in sociaaleconomisch opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstakken, vallende onder de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging (verder te noemen: CAO), De Stichting Raltex tracht dit doel te bereiken door: a. Het ondersteunen en uitvoering geven aan het paritair overleg, niet zijnde CAO-overieg, in de linnenverhuur-, wasserij- en textielreinigingsbranche (verder te noemen: branche); b, het geven van vooriichting en informatie over bepalingen uit de CAO; c. het bevorderen van de naleving van de arbeidsvoorwaarden in de branche en in dit kader het, overeenkomstig de In bijlage 2 en bijlage 3 CAO opgenomen procedures, adviseren in en beslechten van geschillen betreffende de toepassing van de CAO respectievelijk de functie-indeling en het, overeenkomstig het in artikel 57 j o. bijlage 7 opgenomen Reglement, in behandeling nemen en onderzoeken van klachten die betrekking hebben op het stelselmatig niet naleven van bepalingen van deze CAO en het op grond daarvan opleggen van sancties, alsmede het overeenkomstig bijlage 12 CAO uitvoeren van controles door het bestuur Raltex bij een gegrond vermoeden van niet-naleving van de CAO en het op grond daarvan opleggen van sancties; d, het op grond van artikel 56 CAO en overeenkomstig de in bijlage 8 CAO opgenomen klachtenregeling in behandeling nemen en onderzoeken van klachten die betrekking hebben op ongewenst gedrag in de textielverzorgingsbranche (verder te noemen: branche); e het ven'ichten en publiceren van onderzoek naar de beleving en toepassing van arbeidsvoorwaarden in de branche en (vergelijkend) onderzoek naar in andere bedrijfstakken geldende arbeidsvoorwaarden; f het verrichten en publiceren van onderzoek naar de gevolgen van door partijen bij het CAO-overleg gemaakte afspraken;

5 g. het verrichten en publiceren van onderzoeken op het gebied van en/of het financieren en subsidiëren van activiteiten ter verbetering of bevordering van: 1. De arbeidsomstandigheden in de branche; 2. het functioneren van medezeggenschapsoverieg en -organen in de onderneming; 3. waardering van de functies in de branche; 4. de verdeling van zorgtaken: 5. de positie van vrouwen in de branche; 6. het ouderenbeleid in de branche; h. het financieren en subsidiëren van het beheer en van de in artikel 51 CAO omschreven activiteiten van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (O&O- Fonds); I. het financieren en subsidiëren van het beheer en activiteiten van de Bedrijfscommissie voor Textielreinigingsbedrijven (Bedrijfscommissie) dle voortvloeien uit de bij de Wet op de Ondernemingsraden aan de Bedrijfscommissie opgedragen taken; j. het op grond van artikel 58 CAO vaststellen van nadere regelingen of afwijkende voorwaarden; k. het overeenkomstig artikel 55 lid 2 CAO financieren van vakbondsveriof I. het (doen) innen van de bijdrage verschuldigd aan de Raltex ter financiering van bovengenoemde activiteiten; m, het toezicht houden op en het coördineren van de bestuuriijke activiteiten van de: - Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (VUW); - Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Linnenverhuur-en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (O&O-Fonds); - Bedrijfscommissie voor Reinlglngsbedrljven (Bedrijfscommissie),

6 2.3 CAO, statuten en reglement De algemene reserves ad 2,461,000 (2013: 2, ) zijn vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire bepalingen en doelstellingen van het fonds. 2.4 Bijdrage De werkgevers in de Textielverzorgingsbranche zijn ingevolge de CAO aan Raltex een bijdrage verschuldigd van 0,285% van de bijdragegrondslag zoals die voor het BPF voor de bedrijfstak geldt. Deze gelden worden door de Raltex aangewend ter bestrijding van de kosten, voortvloeiend uit de activiteiten genoemd in artikel 2 lid 2, punten at/mm van de statuten De begroting inzake de bestedingsdoelen en de werkelijke bestedingen zijn opgenomen in de bijlagen bij de jaanekening. In 2014 berustte de regeling van het fonds op een CAO die was afgesloten voor de periode van 2013 tot en met 2015 die ook Algemeen Verbindend is veri^laard 2.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 305, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval.

7 2.6 Toegekende subsidies en verstrekte opdrachten Organisatie Aanvraag Artikel statuten Nog toe te kennen ultimo 2013 in x Toekenning in X Uitbetaald Verantwoord over 2014 in XlOOO Nog toe te kennen in X SUBSIDIES FNV bondgenoten Begroting a FNV bondgenoten Begroting b FNV bondgenoten Begroting c FNV bondgenoten Begroting e FNV bondgenoten Begroting g FNV bondgenoten Begroting h CNV Vakmensen Begroting a CNV Vakmensen Begroting b CNV Vakmensen Begroting c CNV Vakmensen Begroting g CNV Vakmensen Begroting h CNV Vakmensen Begroting FTN Begroting a FTN Begroting b FTN Begroting c FTN Begroting d FTN Begroting e FTN Begroting m Netex Begroting a Netex Begroting b Netex Begroting c Stichting O&O fonds Begroting h Stichting O&O fonds Begroting h Totaal subsidies VERSTREKTE OPDRACHTEN Website Begroting b Controleorgaan Begroting c Onderzoek Watson Wyatt Begroting Leeftijdbewust Begroting g Arbeidsomstandigheden Begroting g Totaal verstrekte opdrachten Totaal

8 2.7 Activiteitenverslag De activiteiten van de verschillende organisaties volgen uit de verschillende doelstellingen. Feitelijk gaat het om de volgende activiteiten die gekoppeld zijn aan de statutaire doelstellingen: a) Het bijwonen van paritaire overieggen (bestuursvergaderingen, werkgroepen, informeel overleg over de voortgang van bestuursbesluiten); b) het telefonisch, schriftelijk of mondeling geven van vooriichting over bepalingen uit de CAO; c) overleg met wericgevers en wericnemers om de naleving van de CAO te stimuleren, al dan niet onder venwijzing naar verschillende klachtregelingen en over controle door ABAB; e) bij leden de beleving van arbeidsvoonwaarden inventariseren alsmede vaststellen hoe de toepassing van de arbeidsvoonwaarden plaatsvindt, e e.a. In relatie tot een permanente vergelijking van arbeidsvoonwaarden binnen de Textielverzorging met relevante andere sectoren; g) blj leden de arbeidsomstandigheden in de branche inventariseren, alsmede het ouderenbeleid, e.e.a. in relatie tot de uilwerking van levensfasebewust personeelsbeleid; h) het bijdragen aan de formulering van opleidingsactiviteiten; k) het dragen van bestuuriijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de stichting VUW en het Opleidings- en ontwikkelingsfonds. Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar aandacht besteed aan de volgende ondenwerpen: - Levensfasebewust personeelsbeleid. De duurzame inzetbaartieid van werknemers achten CAO-partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers Voor het invullen van deze verantwoordelijkheid, door middel van levensfasebewust personeelsbeleid, hebben partijen onderzoek laten uitvoeren naarde personele samenstelling van de branche, de voorkomende arbeidsrelaties en de voorkomende en gewenste arbeidspatronen. De uitkomsten van dit onderzoek vormen voor CAO-partijen de basis nadere afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid. - Vernieuwing CAO CAO-partijen onderkennen enerzijds de wenselijkheid de CAO meer In overeenstemming te brengen met de actuele eisen die aan arbeidsvoonwaarden, in relatie tot ondernemen, worden gesteld. Anderzijds is er behoefte de leesbaarheid van de CAO te vert)eteren. Tijdens het verslagjaar hebben CAO-partijen op basis van de contouren die al eerder waren vastgesteld met elkaar van gedachten gewisseld over de vernieuwing van de CAO, De besteding van middelen in overeenstemming met de doelstellingen van de Stichting blijft een belangrijk aandachtspunt van het bestuur. 2.8 Bestuursbesluiten Jaarverslag 2013 Het jaarverslag 2013 is eerst afgestemd in de vergadering van de Financiële Commissie van 19 mei Na de bestuursvergadering van 10 juli 2014 is het jaan/erslag 2013 na een schriftelijke ronde akkoord bevonden en ondertekend

9 door het bestuur. Het bestuur is hierbij, met Inachtneming van de venwerking van de opmerkingen en errata, akkoord gegaan met het jaarverslag Begroting 2014 De begroting 2014 van Raltex is door het bestuur vastgesteld ter vergadering van 12 december 2013, Het bestuur nam daarbij kennis van de begrotingen van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond. In deze vergadering werd tevens vastgesteld dal de begrotingen van FTN en Netex nog aan het bestuur moesten worden toegezonden. De begroting sloot vooralsnog met een tekort van Gelet op het aanwezige vermogen besloot het bestuur de begroting toch vast te stellen, waarbij tevens werd vastgesteld dat de bijdrage OOL ad nog onder voorbehoud van vaststelling van de OOL-begroting was. Dit vond plaats op 18 december 2013, In het verslagjaar dienen de subsidie ontvangende instellingen een door een registeraccountant of accountant-administratie consulent met certificerende bevoegdheid goedgekeurde subsidieverklaring te overleggen, welke gebaseerd Is op een eerder overiegde begroting. Op deze wijze dient aan de vormvereisten te worden voldaan waaraan CAO-fondsen moeten voldoen om voor algemeenverbindendverklaring in aanmerking te komen. De verantwoordingen zijn als bijlagen bij de jaarrekening opgenomen. De ontvangen subsidieverklaringen liggen ter inzage bij het Raltex-secretariaal. Het bestuur heeft de hoogte van de premiebijdrage voor 2015 vastgesteld op 0,285% van de bijdragegrondslag ex. art, 52 van de CAO. 2.g Risicomanagement en beleggingsbeleid Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om het risico die het fonds loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent, is het concentratierisico. Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering(marktrisico) ofde financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van het fonds is de concentratie van de liquide middelen bij een beperkt aantal banken Hel fonds onderkent dit risico, maar acht de kans dat dit risico een mogelijke negatieve impact heeft op het fonds beperkt, Beleggings beleid De enige beleggingen van het fonds bevonden zich in 2013 in hef Geldmarklonds van F&C Netheriands N.V De allerlaatste afwikkelingen van het Geldmarktfonds zijn conform afspraken met F&C Netheriands N.V, in 2013 afgerond. Hiermee heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de beleggingen naar liquiditeiten. Beleggen brengt risico's met zich mee, zoals markt- en kredietrisico's. Als gevolg van ontwikkelingen in de mari<t kan de waarde zowel stijgen als dalen. Tevens brengt het beleggen in fondsen kredietrisico's met zich mee, mogelijkenwijs kunnen de fondsen niet tijdig liquide gemaakt worden Het bestuur acht de risico's aanvaardbaar laag Toekomstparagraaf Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van het fonds voor de branche Het gevoerde beleid zal grotendeels ongewijzigd worden voortgezet in de komende jaren.

10 2.11 Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. Ophemert, 9 juni 2015 Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenvertiuur- en Wasserijnbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Namens het bestuur, voorzitter vice-voorzitter T. Neijenhuijs H. van Dijk 10

11 3. JAARREKENING 11

12 3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten) 31 december december 2013 ACTIVA Vorderingen op korte termijn (1) Premiedebiteuren Nog te factureren premies Terug te vorderen subsidies Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen interest Overige activa (2) ABN AMRO Vermogensspaarrekening Rel<ening-courant ING Bank Rekening-courant Staalbankiers ,516 PASSIVA Eigen vermogen (3) Algemene reserve 2, Schulden op korte termijn 14) Overige schulden en overlopende passiva ,516 12

13 3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Premiebaten Lasten Uitvoeringskosten (-/-) Financiële baten en lasten Beschikbaar voor doelstellingen Subsidielasten Projectlasten Saldo boekjaar Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: Resultaatbestemming boekjaar (5) (6) (7) (8) (9)

14 3.3 ALGEIVIENE TOEUCHTING Doel Het doel van de Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex), statutair gevestigd te Tilburg (hierna 'het fonds') is het bevorderen van goede sociale verhoudingen in de branche, in het bijzonder door het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten gericht op het in sociaaleconomisch opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstakken vallende onder de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst Textielverzorging. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2014), dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt het fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor het fonds het geval. Het bestuur heeft op 9 juni 2015 de jaarrekening opgemaakt. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder-stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardenng en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. In de toelichting op de balans en de winst en verliesrekening zijn enkele presentatiewijzigingen doorgevoerd. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en schulden Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden bij de eerste opname vena/erkt tegen reële waarde. Indien deze posten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-enverliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden deze posten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsveriiezen 14

15 Liquide middelen Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de verwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord Grondslagen van toegekende subsidies en projectgelden Subsidies en projectgelden worden verantwoord in het jaar dat de toezegging aan de subsidiënt of andere partije heeft plaatsgevonden. De lasten bedragen ten hoogste het toegekende bedrag Indien het door de subsidiënt of andere partij daadwerkelijk besteedde en verantwoorde bedrag lager is dan de toekenning wordt dit lagere bedrag verantwoord als last. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt gedoteerd aan of geput uit de algemene reserve. In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent resultaatbestemming. 15

16 3.4 TOELICHTING OP DE BALANS (x 1.000) ACTIVA 1. Vorderingen op korte termijn Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde. Premiedebiteuren Openstaande facturen* Voorziening dubieuze debiteuren * Per datum van opmaken van het jaarverslag is van de openstaande facturen ruim ontvangen Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode ln 2014 is een bedrag van vrijgevallen van de voorziening (2013: 4 000) Er werd een bedrag van aan premies als oninbaar afgeschreven (2013: 2.000). Nog te factureren premies Vastgestelde nog te vorderen bijdragen Terug te vorderen subsidies Stichting O&O fonds - 8 De post "terug te vorderen subsidies" bestaat uit het verschil tussen uitbetalingen in 2013 en toekenningen in In 2013 is meer uitbetaald dan toegekend Overige vorderingen en overlopende activa Stichting VUT Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Te vorderen administratiekosten Nog te ontvangen interest Te vorderen rente ABN AMRO

17 2. Overige activa ABN AMRO Vermogensspaarrekening Rekening-courant ING Bank Rekening-courant Staalbankiers Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zijn ,421 17

18 PASSIVA 3. Eigen vermogen Mutatieoverzicht reserves Algemene reserve Stand per 1 januari Uit bestemming saldo van baten en lasten -2 Stand per 31 december Algemene reserve Stand per 1 januari ,468 Uit bestemming saldo van baten en lasten -5 Stand per 31 december ,463 De algemene reserve is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire bepalingen en doelstellingen van het fonds. 4. Schulden op korte termijn Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde. Reeds toegewezen subsidies Stichting O&O fonds Overige schulden en overlopende passiva Terug te betalen premies aan werkgevers Te betalen administratiekosten - 5 Te betalen accountantskosten 15 7 Ovehge

19 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Administratiekosten Inzake het voeren van de administratie van het fonds is een administratieovereenkomst met Syntrus Achmea Pensioenbeheer afgesloten voor onbepaalde tijd. De jaartijkse kosten variëren en zijn afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden. Voor kalenderjaar 2014 bedragen de administratiekosten , Begrote subsidies. In 2014 heeft het bestuur besloten aan subsidies toe te kennen over hetjaar 2015 onder voorbehoud van de door subsidiënten ingediende verantwoordingen. 19

20 3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Premiebaten Premie boekjaar Premie voorgaande jaren Mutaties inzake voorziening premievorderingen en afschrijving debiteurenvordenngen De premiebaten in het boekjaar 2014 zijn gebaseerd op de voortopige loonsomopgaven van de werkgevers, tenzij de definitieve loonsomopgaven al zijn venwerkt in 2014 De premie bedraagt 0,285% (2013: 0,285%). In 2014 is een bedrag van afgeschreven als oninbaar (2013: 2.000). 6. Lasten Uitvoeringskosten Administratiekosten Kosten accountant (jaarrekeningcontrole) Bestuurskosten Secretariaatskosten Overige Personee/ Het fonds heeft geen personeel in dienst De beheeractiviteiten worden op basis van een uitvoenngsovereenkomst verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Bezoldiging bestuurders Onder de bestuurskosten is een bedrag van aan vacatiegeld verantwoord (2013: 6.000), 7. Financiële baten en lasten Renteopbrengsten

21 8. Subsidielasten Toegewezen subsidies In 2014 is door het bestuur voor een totaalbedrag van 271,000 aan subsidies en projecten toegewezen (2013: 364,000), De verdeling van deze toegewezen subsidies naar de fondsen is als volgt: Bijdrage FNVen CNV Bijdrage FTN en Netex O&O fonds Projectlasten De verdeling van de door het bestuur verstrekte opdrachten is als volgt: Protocolafspraak Arbo (Ri&E) 9 43 Website 4 4 Onderzoek Cytostatica - 32 Protocol Leeftijdbewust Ophemert, 9 juni Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur-en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Namens het bestuur. voorzitter vice-voorzitter T, Neijenhuijs H, van Dijk 21

22 4. OVERIGE GEGEVENS 22

23 OVERIGE GEGEVENS 4.1 Resultaatverdeling Het resultaat boekjaar is geput uit de algemene reserves. 23

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2012 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN

STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Ral.div.100 STATUTEN STICHTING RAAD VOOR ARBEIDSVERHOUDINGEN LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN Artikel 1 Naam, zetel, tijdsduur De Stichting draagt de naam: Stichting Raad

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven.

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven. Jaarverslag 2012 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven colofon Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven \ M:-^ ^ WKM _1JÏbehandeld door J.W. Krab doorkiesnummer 06 20396637 bij beantwoording ons kenmerk vermelden Ministerie SZW Directie Uitvoeringstaken

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Over het achtste boekjaar 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Verslag van het bestuur 3 Inleiding 4 Statutaire gegevens 4 Colleges en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg ra te O&O-FONDS Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken, Afdeling CAV Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg Correspondentie-adres Postbus

Nadere informatie

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE JAARVERSLAG 2013 Over het zevende boekjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 STATUTAIRE GEGEVENS 3

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht

Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Financieel verslag 2015 Stichting Voorlezen Dordrecht Datum: 11 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over de periode 17-11-2014

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 Vlottende

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Financiële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting FabLab.nl te Rotterdam Uitgebracht aan Stichting FabLab.nl te Rotterdam inzake de Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2

1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Algemene informatie stichting 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 2.3 Toelichting op de jaarrekening 6 3.

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon

stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2013 colofon Administrateur SyntrusAchmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Financieel verslag (t.b.v. website) 2015 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus 232 3730 AE DE BILT Jaarrapport 2015 Rapportdatum: 23

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven Jaarverslag 2014

stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven Jaarverslag 2014 stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 3 B Bestuursverslag 5 Bestuursverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 15 2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2014 1 Exploitatierekening 2014 2 Kasstroomoverzicht 2014 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2015

Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2015 Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Handel in Bouwmaterialen Jaarverslag 2015 Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie