stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)"

Transcriptie

1 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 40069, 7300 AZ Apeldoorn V20

2 Inhoud 1 Jaarverslag 3 / / Kerncijfers Algemene gegevens 4 I 3 Verslag van het bestuur 6 14 Volumeveranderingen Slotopmerkingen 8 2 Jaarrekening Balans per na resuitaatverdeling Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de rekening van baten en lasten 15 3 Overige gegevens Statutaire regelmg en winstbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 18 ^ Stichtmg Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen pagina 2 19

3 1 Jaarverslag 1.1 Kerncijfers (x 1.000) Premiebaten Premiepercentage (%) 0% 0% 0,20% 0,20% 1,10% Uitkenngen *) Administratiekosten Liquide middelen Financiële baten en lasten Reserves Resultaat *) Inclusief pensioenpremie (exclusief overkook) en sociale verzékenngen Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 3 119

4 1.2 Algemenegegevens Naam en vestigingsplaats De Stichting is genaamd 'Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen (VUT BZ)' Zij is statutair gevestigd in Utrecht Doelstelling De doelstelling van de Stichting is het verstrekken van VUT-uitkenngen aan werknemers die gebruik maken van de VUTregeling van de CAO inzake Vrijwillig Vervroegde Uittreding Bad- en Zweminnchtingen (CAO inzake VUT BZ) De doelstelling is nader uitgewerkt in de statuten, het financienngsreglement en het uitkenngsreglement VUT BZ, die als bijlagen onderdeel uitmaken van de CAO inzake VUT BZ Bestuur Het bestuur bestaat uit vier leden Hiervan worden hwee leden benoemd vanuit werkgeverszijde door Recron en twee leden vanuit werknemerszijde door ABVAKABO FNV en CNV Vakmensen Het bestuur is in 2014 vier keer bijeen geweest De vergadenngen vonden plaats op 20 mei, 23 september, 28 oktober en 16 december Samenstelling bestuur per De functie van de voorzitter wordt volgens de statuten in de oneven jaren vervuld door een bestuurslid, benoemd door de vakorganisatie en de functie van vice-voorzitter door een bestuurslid, benoemd door de werkgeversorganisatie, in de even jaren geldt het omgekeerde De heer den Hartog heeft in 2014 de rol van voorzitter vervuld Leden werkgeverszijde Functie Organisatie De heer drs G J den Hartog Voorzitter RECRON De heer L C J G Lavrijsen Secretaris RECRON Leden werknemerszijde De heera Vink Plaatsvervangend secretaris ABVAKABO FNV De heer mr M W van Straten Vice-voorzitter CNV Vakmensen stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagma 4 119

5 1.2.4 Benoemende organisatie RECRON Postbus AC Dnebergen ( ) www recron nl ABVAKABO FNV Postbus KT Zoetermeer ( ) www abvakabofnv nl CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht ( ) www cnwvakmensen nl Externe partijen Accountant Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N V Administratie Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V ^ Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 5 19

6 1.3 Verslag van het bestuur Het IS ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2014 van de Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad-en Zweminrichtingen, verder te noemen VUTBZ In dit verslag wordt de inhoud van de regeling in hoofdlijnen beschreven Tevens wordt ingegaan op de in 2014 genomen bestuursbesluiten VUT-regeling De afspraken over de VUT-regeling zijn vastgelegd in de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegde Uittreding Bad- en Zweminnchtingen De looptijd van de CAO is van 1 januari 2010 tot en met De voonwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkenng en de hoogte van de uitkenng zijn verder uitgewerkt in het uitkenngsreglement In het uitkenngsreglement is een uitkenngsstaffel opgenomen met de volgende percentages Geboortejaar Ulttreedleeftijd Uitkeringshoogte 1949 (tot 1 oktober) 62 48,75% ,25% BIJ de vaststelling van de uitkeringshoogte is rekening gehouden met de aanwending van het opgebouwde vroegpensioen Tot 1 januan 2006 voorzag de regeling van Stichting Pensioenfonds Recreatie in de opbouw van vroegpensioen met een pensioenrichtleeftijd van 62 jaar De uitkenng van vroegpensioen kwam in mmdenng op de VUT-uitkenng De regeling van vroegpensioen is beëindigd op 31 december 2005 in verband met de wetgeving fiscale behandeling VUT, prepensioen en levensloop (Wet VPL) De regeling van ouderdomspensioen is per 1 januan 2006 verbeterd met de mogelijkheid om de extra pensioenopbouw te gebruiken voor pensionenng vóór 65 jaar Vanaf 2006 is spaar-vut ingevoerd Met de invoenng van spaar-vut is de regeling aangepast aan de op 1 januari 2006 in werking getreden Wet VPL Spaar-VUT biedt de deelnemer de mogelijkheid te besluiten om op een later tijdstip gebruik te maken van de VUT-regeling De totale uitkenng wordt dan verdeeld over een kortere penode Hierdoor wordt de uitkenng per maand hoger Indien hierdoor de uitkenng meer bedraagt dan 100% van het laatstverdiende loon, dan kan het meerdere worden aangewend voor verbetenng van de pensioenrechten (overkook) De deelnemer kan de VUT-uitkenng uitedijk in laten gaan op de leeftijd van 64,5 jaar Als hij/zij geen gebruik heeft gemaakt van VUT, dan komt het geresen/eerde bedrag ten gunste van het VUT-fonds Per 1 januan 2014 heeft er een indexatie van uitkeringen plaatsgevonden van 1% r stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 6 19

7 Financienng VUT-regeling De CAO IS afgesproken voor de penode van 1 januari 2010 tot en met In 2014 eindigt de regeling wanneer de laatste uitgetreden werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt De premie was tot en met vastgesteld op maximaal 4,3% Het bestuur heeft besloten om de premie per 1 januari 2011 vast te stellen op 0,2 % en per 1 januan 2012 het percentage van 0,2% te handhaven In 2012 heeft het bestuur besloten om de premie voor 2013 en 2014 vast te stellen op 0,0% Dit besluit is gebaseerd op financiële positie en op inschattingen van de financiële ontwikkeling tot aan de einddatum van het fonds Financieel beleid BIJ het VUT-fonds was een voorziening getroffen voor de toekomstige VUT-verplichtingen voor mensen die een uitkenng krijgen vanuit het fonds en voor de werknemers waarvan wordt ven/vacht dat zij binnen de CAO-penode alsnog gebruik zullen maken van de VUT-regeling Er zijn ultimo boekjaar geen deelnemers meer die een uitkering ontvangen of daar nog aanspraak op kunnen maken, waardoor de voorziening ultimo boekjaar nihil is Het bestuur heeft eind 2012 een start gemaakt om na te denken over een bestemming voor het batig saldo nadat de laatste uitkenngen in 2014 hebben plaatsgevonden In 2014 is dit ondenwerp verder opgepakt en nader uitgewerkt in een uitvoenngsdocument Besloten is het batig saldo te verdelen in een liquidatie-uitkering over werkgevers en werknemers volgens een zorgvuldig vastgesteld proces en onder vastgestelde voon/vaarden Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als stunngsmiddel wordt gehanteerd Dit laatste is voor dit fonds het geval ^ Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 7 19 ^

8 1.4 Volumeveranderingen Deelnemers In aantallen Toekenningen Beëindigingen Totaal lopende uitkenngen Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening WIJ danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting Utrecht, 3 juni 2015 Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreden Bad- en Zweminnchtingen Namens het bestuur, G J den Hartog, voorzitter Stichtmg Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 8 119

9 2 Jaarrekening 2.1 Balans per na resultaatverdeling Activa Toelichting *) Vorderingen en overlopende activa Te vorderen premies Te vorderen interest Rekening-courant Liquide middelen Totaal Passiva Stichtingskapitaal en reserves Resen/es Toelichting Voorzieningen VUT-verplichtingen Voorziening lopende uitkenngen Voorziening toekomstige uitkenngen Schulden op korte termijn Loonheffing en pensioenpremies Ovenge schulden Totaal De nummenng venwijst naar de toelichting Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 9 119

10 2.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 Baten Premies Financiële baten en lasten Overige baten Lasten Toelichting Uitkeringen Pensioenpremie Premie ZVW Administratiekosten Nadelig saldo Voor toevoeging voorziening lopende uitkeringen Mutatie voorziening VUT-verplichtingen lopende uitkenngen Voordelig/nadelig saldo Voor toevoeging voorziening toekomstige uitkeringen Mutatie voorziening toekomstige uitkenngen Resultaat Stichting Vrijwillrg Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagma

11 2.3 Algemene toelichting Algemene grondslagen Dejaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven' Ingevolge Richtlijn 640, lid 305, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen Van deze verplichting wordt het fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als stunngsmiddel wordt gehanteerd Dit laatst is voor het fonds het geval De jaarrekening is opgesteld in Euro's Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervanngen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die met op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de penode waann de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die penode gevolgen heeft, of in de penode van herziening en toekomstige penoden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagpenode als toekomstige penoden Grondslagen voor waardering De activa en passiva zijn, voorzover met anders vermeld, gewaardeerd op nominale waarde Te vorderen premies De te vorderen heffingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de eventueel benodigde voorziening voor dubieuze vordenngen op balansdatum Liquide middelen Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Voorziening VUT-verplichtmgen De voorziening is opgenomen voor reeds ingegane en toegekende VUT- verplichtingen inclusief sociale lasten Vanaf 2006 is de zogenaamde spaar-vut ingevoerd Per uitstel van deze uitkenng moet deze met inachtneming van aanvaarde actuanele grondslagen worden herrekend De berekende voorziening toekomstige uitkenngen op de balans is berekend op basis van een gesloten bestand, waarbij alle ons bekende en voor (spaar) vut in aanmerking komende deelnemers zijn opgenomen De voorziening is tegen nominale waarde vastgesteld, dus met een rekenrente van 0% Er is geen rekening gehouden met sterftekansen eniof blijfkansen Er zijn ultimo boekjaar geen deelnemers meer die een uitkenng ontvangen of daar nog aanspraak op kunnen maken r stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 11 19

12 Resultaatbepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten welke betrekking hebben op het boekjaar Resultaatbestemming Het saldo van baten en lasten wordt gedoteerd aan of onttrokken uit het eigen vermogen Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 12)19

13 2.4 Toelichting op de balans Vorderingen en overlopende activa Te vorderen premies Premiedebiteuren Nog te factureren bijdragen Voorziening dubieuze debiteuren Voor het verslagjaar zijn geen premies geheven voor het lopende premiejaar Het debiteurensaldo heeft betrekking op voorgaande premiejaren Verloop voorztening dubieuze debiteuren Saldo per 1 januan Onttrekking Afboekingen Te vorderen interest Bankrente Rekening-courant De rekening courant is in 2014 afgerekend Rekening courant Liquide middelen ING betaalrekening ING spaarrekening Staalbankiers betaalrekening Staalbankiers spaarrekening Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 13 19

14 2.4.3 Stichtingkapitaal en reserves Reserves Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Voorziening VUT-verplichtingen Voorziening lopende uitkeringen Saldo per 1 januan Mutatie boekjaar Voorziening toekomstige uitkeringen Saldo per 1 januari Mutatie boekjaar _ Er Zljn ultimo boekjaar geen deelnemers meer die een uitkenng ontvangen of daar nog aanspraak op kunnen maken Schulden op korte termijn Loonheffing en pensioenpremies Loonheffing Pensioenpremies Overige schulden Nog te betalen administratiekosten Nog te betalen accountantskosten Rekening Courant Ovenge schulden Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagma 14 19

15 2.5 Toelichting op de rekening van baten en lasten Uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen Alle in de rekening van baten en lasten over 2014 opgenomen lasten hebben betrekking op het enige doel van de Stichting het aan werknemers die vallen onder de collectieve arbeidsovereenkomst voor vrijwillig vervroegde uittreden bad- en zweminnchtingen, de mogelijkheid te openen om op basis van deze collectieve arbeidsovereenkomst vrijwillig vervroegd uit het arbeidsproces te treden en uitkenngen te doen krachtens een daarvoor vastgesteld reglement Premies Premie boekjaar 2012 Premie boekjaar 2011 Premie boekjaar 2010 Premie boekjaar 2009 Premie boekjaar 2008 Premie boekjaar 2007 en eerder Eenmalige koopsom Totaal De eenmalige koopsom heeft betrekking op een ontvangen vergoeding aan het fonds ter verfeffening van betaalde vut-uitkenngen na beëindiging van een vrijwillige aansluiting In 2014 was het premiepercentage 0,0% (2013 0,0%) Er is derhalve sinds 2013 enkel nog sprake van terugwerkende krachtmutaties Financiële baten en lasten Rente liquide middelen Directe beleggingsopbrengsten Kosten vermogensbeheer Totaal Onder de directe beleggingsopbrengsten worden de opbrengsten interest liquide middelen verantwoord Onder de kosten van vermogensbeheer worden zowel de externe als de intern toegerekende kosten verstaan De beleggingen zijn in 2013 liquide gemaakt, waarbij de beleggingsportefeuille is opgeheven In 2013 was er slechts nog sprake van beperkte nakomende kosten Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina

16 2.5.3 Overige baten Onder de ovenge baten is de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren opgenomen Uitkeringen VUT-uitkenng Totaal Pensioenpremie Overkookregeling Pensioenpremies Pensioenpremies (eenmalige vrijval) Totaal Indien een deelnemer een VUT-uitkenng ontvangt en het pensioen ergens anders dan het Pensioenfonds Recreatie heeft ondergebracht, kan een werkgevers een vergoeding van de pensioenpremie aanvragen Doordat minder vergoeding is aangevraagd door werkgevers dan de door het fonds aangehouden reservenng is er in 2014 een eenmalige bate van gerealiseerd onder pensioenpremies Administratiekosten Kosten administrateur Kosten accountant Bestuurskosten Ovenge kosten Totaal Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagma

17 3 Overige gegevens 3.1 Statutaire regeling en winstbestemming Het resultaat boekjaar wordt in overeenstemming met de statutaire regeling toegevoegd aan het eigen vermogen 3.2 Gebeurtenissen na balansdatum Erzijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden ^ Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminnchtingen pagina 17 19

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001

STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 STICHTING VUT FONDS ECI VERKORT JAARRAPPORT 2001 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Bestuur en functionarissen 4 C. Jaarverslag 6 ALGEMEEN 7 D. Jaarrekening 8 BALANS PER 31 DECEMBER 2001 9 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Voor id^ntificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d m inn9ni7 ij^ k Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2010 colofon administibteur Syntnjs Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014 colofon nhoud Kerncijfers Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 31 Inleiding 3 2 Inhoud van de regeling

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen

G O O. O O G ovo. stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen G O O O O G ovo stichting vrijwillig uittreden voor de vleesgroothandej en voor de groothandel in slachtafvallen en darmen AANGETEKEND Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Jaarverslag

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche ^ stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 colofon acfministrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK)

Jaarverslag Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK) Jaarverslag 2014 Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK) colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Geachte heer Van der Goes,

Geachte heer Van der Goes, Adres 1 I Sociale Zaleen Pluimvee Industrie Kokerniioien 11 3994 DG Houten Postbus 331 3990 GC Houten Telefoon (030) 6355250 Telefax (030)6571114 E-mail info@szpluimvee,nl Aan het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO)

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) \ stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) Jaarverslag 2010 colofon Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi

Jaarrekening 2011. Stichting Sociaal Fonds Taxi Jaarrekening 2011 Stichting Sociaal Fonds Taxi 1 BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING) PER 31 DECEMBER 2011 (in eenheden van duizend euro) ACTIVA 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa 1.026 959 Beleggingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING SFTW 2014

JAARREKENING SFTW 2014 JAARREKENING SFTW 2014 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Inhoud Pag Verslag

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2016 1 Exploitatierekening 2016 2 Kasstroomoverzicht 2016 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2016 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013

Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Coöperatieve HuisArtsenvereniging voor Regie, Initiatief en Samenwerking U.A. gevestigd te Hardenberg Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2014 1 Exploitatierekening 2014 2 Kasstroomoverzicht 2014 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Amphia. Breda

Stichting Vrienden van Amphia. Breda Breda JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Balans per 31 december 2015 1 Exploitatierekening 2015 2 Kasstroomoverzicht 2015 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris

JAARREKENING Stichting Steunvermogen. Psychiatrisch Centrum Joris JAARREKENING 2015 Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris INHOUDSOPGAVE Bladzijde I Jaarverslag 1. Inleiding 3 II Bestuur 1. Stichting Steunvermogen Psychiatrisch Centrum Joris 3 III Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB)

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB) Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf (SUB) 1 \ JUNI 2003 Paraaf voor identific.atiedoeleir KPMG Accountants N / ƒƒƒ Inhoud Biz. Colleges en vertegenwoordiging - Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013 colofon Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag van het bestuur 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Inhoud van

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

publicatie jaarverslag

publicatie jaarverslag publicatie jaarverslag 2014 1 JAARVERSLAG 2014 DR. F.P. FISCHER-STICHTING INHOUD Pagina 1. BESTUURSVERSLAG Doelstelling van de stichting 3 Bestuur in 2014 3 Bestuursvergaderingen 3 Vaststellingen statutaire

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meem Posibus 3183,3502 Utrecht tetefoon 0900 265

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993

31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA. Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa Overige effecten [1] 2.366.922 2.384.993 2.366.922 2.384.993 Vlottende

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Jaarverslag 2015 Stichting Victoriefonds Alkmaar Stichting Victoriefonds Alkmaar gevestigd te Schoorl Rapport inzake de Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Accountantsverslag Pagina Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam

Financieel verslag 2014. Louisa van der Velden Stichting. Rotterdam Financieel verslag 2014 Louisa van der Velden Stichting Rotterdam Inhoud Jaarverslag 2 Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de

Nadere informatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie

Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Liquidatieverslag 01-01-2015 t/m 16-12-2015 STICHTING VUT WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Liquidatieverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Liquidatierekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor het Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoud Jaaryërslag'^2011 Bestuur -" ' -.1. - Administratie " ' Accountant' "^ ' Algemeen ' ^ Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (in liquidatie)

stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (in liquidatie) stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (in liquidatie) Jaarverslag 2014 colofon Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche jaarverslag 2013 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Betonproduktenindustrie in liquidatie. Jaan/erslag 2014

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Betonproduktenindustrie in liquidatie. Jaan/erslag 2014 .^VUB Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Betonproduktenindustrie in liquidatie Jaan/erslag 2014 colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO)

Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) Stichting Vrijwillig Uittreden voor de Vleesgroothandel en voor de Groothandel in Slachtafvallen en Darmen (VUVLEGRO) Jaarverslag colofon Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6

Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Jaarrekening 2015 ALV 15 april 2016 Agendapunt 6 Contact Secretariaat Bogaardplein 15 Postbus 5305 2280 HH Rijswijk 070-3261816 vzhg@rijswijk.nl www.vzhg.nl AAN: Algemene vergadering Bijgaand ontvangt

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie