stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek"

Transcriptie

1 stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding Doelstelling en beschrijving van de regeling CAO, statuten en reglement Premie Begroting Toegekende subsidies Risicomanagement Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum Toekomst van het sociaal fonds Slotopmerkingen 11 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten staat van baten en lasten over Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten over Overige gegevens Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Resultaatverdeling 24 5 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 25

3 1 Algemene gegevens statutaire naam en vestigingsplaats Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek is statutair gevestigd te Utrecht. Samenstelling bestuur Het bestuur is paritair samengesteld. Per 31 december 2014 bestond het bestuur uit de volgende leden: Leden werkgevers Plaatsvervangers Benoemende organisatie Datum aftreden De heer P.C.M. Duijndam De heer W.B. Jagt De heer drs. P.H.W.M. Peters De heer mr. C.M.A. van Riet De heer mr. E. Kruiderink Vacature Vacature R.H.M. Maters 1) 1) 2) 3) Leden werknemers Plaatsvervangers Benoemende organisatie Mevrouw 1. van Duijn- Pennenburg Mevrouw M. Steffens De heer J.H. Loosman De heer J.C. Admiraal Vacature Vacature Vacature -*) 4) 4) 5) 6) *) De Unie heeft in 2014 besloten voortaan geen plaatsvervangers meer af te vaardigen in het bestuur Datum aftreden ln 2014 fungeerde mevrouw M. Steffens als voorzitter en de heer P.C.M. Duijndam als secretaris. Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg is met ingang van 13 augustus 2014 door FNV Bondgenoten benoemd als bestuurslid. Mevrouw I. van Duijn-Pennenburg en de heer P.H.W.M. Peters zijn met Ingang van 1 januari 2015 herbenoemd als bestuurslid. De heer Duijndam is per 1 januari 2015 teruggetreden uit het bestuur; de heer E. Kruiderink volgt de heer Duijndam op Het bestuur kwam in het verslagjaar tweemaal In vergadering bijeen en wel op 5 juni en 14 oktober. Benoemende organisaties 1) Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici in Nederland (VLHT) Postbus CK Nijmegen 2) Nederlandse Werkgeversvereniging Tandtechniek (NWVT) Postbus AN Arnhem 3) Branchevereniging Tandtechniek (BTT) Postbus AR Zeist r stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

4 4) FNV *) Postbus GE UTRECHT 5) CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht 6) De Unie Postbus AK Culemborg *).4/s gevolg van een fusie, zijn ABVAKABO FNV, FNV Bouw, FNV Bondgenoten en FNV Sport zijn per 1 januari 2015 opgehouden te bestaan als rechtspersoon. Vanaf die datum is de FNVin alle rechten en verplichtingen van deze verdwijnende rechtspersonen getreden. Accountant Baker Tllly Berk N.V. Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

5 2 Verslag Verslag over het eenenveertigste boekjaar van 1 januari 2014 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag ult te brengen over het boekjaar 2014 van de Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek (hierna: de Stichting). In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en reglement die in 2014 zljn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in Doelstelling en beschrijving van de regeling Het doel van de Stichting, zoals beschreven in artikel 3 van de statuten, is het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van de navolgende activiteiten: 1. Aan werkgevers, zijnde opleidingsbedrijven, een bijdrage te verstrekken In de vergoedingen van leerlingen. De voonwaarden zljn vastgelegd in artikel 4 van het reglement. 2. Aan leerlingen, die uitwonend en 18 jaar of ouder zijn, een renteloze lening te verstrekken. De voon/vaarden zijn vastgelegd in artikel 5 van het reglement. 3. Bij te dragen in de door de SVGB ten behoeve van de opleiding inzake de tandtechniek te maken kosten, voor zover deze niet op andere wijze vergoed worden. 4. Betaling van jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdragen In de kosten van activiteiten, die door partijen betrokken bij de CAO worden vastgesteld en dle gericht zijn op: a. het verrichten van scholings-, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van werkgevers en werknemers teneinde een goede werking van de arbeidsmari<t in de sector te bewerkstelligen en de employability van de werknemers in de sector te verbeteren; b. het bevorderen van het goed functioneren van ondernemingsraden binnen de ondernemingen; c. het bevorderen van het goed functioneren van de geschillencommissie; d. zakelijke voorlichting over de collectieve arbeidsovereenkomsten in de tandtechniek; e. vervaardiging, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de tandtechniek; f. het verrichten van onderzoek naar het opzetten van functieclassificatiesystemen en het in stand houden van functieclassificatiesystemen met daarop gebaseerde beloningssystemen. 5. Het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen van de werknemers. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 7

6 Het bevorderen van de re-integratle van arbeidsgehandicapte werknemers, door middel van het tot stand laten brengen en uit laten voeren van instroomprojecten in de tandtechniek. Opleiding De tandtechnische opleiding wordt gegeven in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De primaire opleiding bestaat, afhankelijk van de keuze van de leeding, uit drie of vier jaar. De praktijkopleiding vindt piaats In het opleidingsbedrijf waar de leeriing werkzaam Is, terwijl één dag per week beroepsbegeleidend onderwijs wordt verzorgd door Dutch HealthTec Academy (DHTA). Per cursusonderdeel kan examen worden afgelegd. Tussen het opleidingsbedrijf, de leeriing en het landelijk orgaan (de SVGB) wordt een leerovereenkomst afgesloten. Voor de duur van de primaire fase dienen het opleidingsbedrijf en de leeriing een opleldingsovereenkomst af te sluiten. De leeriingen worden op basis van een arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) aangesteld. De beloning van de leeriingen vindt plaats volgens groep O van de arbeldsvoorwaarden-cao. Aan 23-jarigen en ouder worden geen functiejaren toegekend. Leeriingen onder de 23 jaar worden betaald volgens de vigerende jeugdschalen. De voorwaarden voor vergoeding aan het opleidingsbedrijf voor de tandtechnische opleiding en de renteloze lening zljn opgenomen in artikel 4 en 5 van het reglement van de Stichting: Vergoeding opleidingsbedrijf Voor elke werknemer, die vanaf leerjaar met de opleiding is gestart en het eerste leerjaar aantoonbaar met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het eerste leerjaar een eenmalige vergoeding van Voor elke werknemer, dle vanaf leerjaar met de opleiding is gestart en het tweede leerjaar aantoonbaar met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt het opleidingsbedrijf over het tweede leerjaar een eenmalige vergoeding van Renteloze lening Leeriingen die de primaire opleiding in het kader van het leeriingenwezen volgen, dle uitwonend en 18 jaar of ouder zijn, kunnen in aanmerking komen voor een renteloze lening bij de Stichting. Deze lening bedraagt 182, - per maand en wordt gegeven over maximaal 22 maanden, uiteriijk tot het afronden van de opleiding. De aflossing geschiedt in maandelijkse termijnen van minimaal 91, - over een periode van maximaal 44 maanden, te beginnen direct na beëindiging van de opleiding. 2.3 CAO, statuten en reglement De CAO voor de Tandtechniek Inzake Algemeen Sociaal Fonds is tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting door het Ministerie van Sociale Zaken en Weri<gelegenheid algemeen verbindend verklaard tot en met 31 december Het besluit is gepubliceerd Inde Staatscourant van 14 december De bestemmingsreserve ad (2013 : ) is vrij besteedbaar voor zover wordt voldaan aan de statutaire bepalingen en doelstellingen van de Stichting. r stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

7 2.4 Premie De door de werkgever voor het jaar 2014 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,4% van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming (2013: 0,4%). De werknemer is geen directe bijdrage verschuldigd. Het in rekening brengen van de premie geschiedt - voor zover van toepassing - door middel van voorschotnota's gebaseerd op een geraamd jaarioon. Na afloop van het kalenderjaar wordt de verschuldigde premie definitief vastgesteld op basis van de loonopgave die van de werkgever is ontvangen. De definitieve premie-inkomsten over 2014 worden vastgesteld nadat de jaarioonopgaven 2014 door de administrateur zljn ontvangen en ven/verkt. CAO-partijen hebben eind 2014 besloten om de premie voor de Stichting structureel te handhaven op 0,4% van het premieplichtig loon van alle werknemers In de onderneming (2014: 0,4%). Geen AW, dan alleen premieheffing bij georganiseerde werkgevers Georganiseerde werkgevers betalen premie voor de Stichting op grond van de CAO voor deze branche. Ongeorganiseerde werkgevers zljn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AW) van deze CAO. Over een AW-loze periode mag de Stichting geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. De administratie van de Stichting is zodanig ingericht dat geen premie gefactureerd wordt aan ongeorganiseerde werkgevers over een AW-loze periode. 2.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lld 305 (jaareditie 2013), Inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient een fonds de begrotingscijfers In de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen Indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste Is voor deze Stichting het geval. 2.6 Toegekende subsidies Door het bestuur werd in 2014 vanuit de Stichting een bedrag van toegekend en betaald aan subsidies. In onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de In 2014 toegekende en betaalde subsidiebedragen en of deze bedragen al dan nlet (volledig) zljn verantwoord. Nlet verantwoorde subsidies worden teruggevorderd. Daarnaast Is een bedrag van aan loondervlngskosten betaald. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

8 Bedragen in euro's Subsidieaanvraag Artikel In 2014 Verantwoord Niet Subsidies ten Organisatie statuten toegekende en over 2014 verantwoord en laste van het betaalde subsidie terug te vorderen resultaat 2014 CNV Vakmensen Subsidie lid 4 sub a lld 4 sub d Totaal CNV Vakmensen FNV Bondgenoten Subsidie Iid4 sub a lid 4 sub b lid 4 sub c 3 lid 4 sub d 3 lid FUWA 3 lid 4 subf Totaal FNV Bondgenoten De Unie Subsidie lld 4 sub d Totaal Oe Unie Dutcti HealthTec 3 lid , Academy Totaal Dutch HealthTec Academy Subtotaal organisaties yiverse werkgevers Loondervingskosten 3 lid Nvt Nvt Totaal S Zie paragraaf 2.2 doelstelling De ontvangen verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting; 2.7 Risicomanagement Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om de risico's die de Stichting loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent is het concentratierisico. Concentraties kunnen ertoe lelden dat de Stichting bij grote veranderingen in bijvoorbeeld de waardering (marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico) grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 10

9 van concentratierisico In de bezittingen van de Stichting is de concentratie van de liquide middelen bij één bank. Gezien de kredietstatus van de bank acht het bestuur de kans dat het concentratierisico zich manifesteert zeer klein. 2.8 Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum Er zijn geen belangrijke bestuuriijke voornemens geuit of besluiten genomen na balansdatum die de financiële positie per einde 2014 beïnvloeden. 2.9 Toekomst van het sociaal fonds Het bestuur ziet een duidelijke toegevoegde waarde van de Stichting voor de branche. Het gevoerde beleid zal grotendeels ongewijzigd worden voortgezet in de komende jaren Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het boekjaar zijn vermeld in de op de navolgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. Utrecht, 8 juni 2015 Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek, Namens het bestuur. Voorzitter Secretaris E. Kruiderink M. Steffens Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 11

10 3. JAARREKENING stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 12

11 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorgestelde bestemming van het saldo van baten en lasten) 31 december december 2013 ACTIVA Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren Nog te factureren premies Terug te vorderen subsidies Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen interest Liquide middelen (1) (2) PASSIVA Eigen vermogen (3) Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Schulden op korte termijn (4) Overige schulden en overiopende passiva Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 13

12 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten (5) Premiebaten Overige baten Lasten (6) Uitvoeringskosten Overige kosten Financiële baten en lasten (7) Beschikbaar voor doelstellingen (8) Subsidielasten (9) Saldo boekjaar Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: Resultaatbestemming boekjaar Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 14

13 3 ALGEMENE TOEUCHTING Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Tandtechniek, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de tandtechniek. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305 (jaareditie 2014), dient een fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een tonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor deze Stichting het geval. Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderiiggende veronder-stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar In de toelichting op de balans en de winst en veriiesrekening zljn enkele presentatiewijzigingen doorgevoerd. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en schulden Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Liquide middelen Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 15

14 Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Algemeen geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de ven/verking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgende jaar verantwoord. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserves. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 18

15 TOELICHTING OP DE BALANS 1. Vorderingen op korte termijn Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde. Premiedebiteuren Openstaande facturen Voorziening dubieuze debiteuren Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening In aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. In 2014 is een bedrag van gedoteerd aan de voorziening (2013: vrijval 271). Er werd een bedrag van aan premies over de voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2013: ). Nog te factureren premies Dit betreft de nog te factureren premies op basis van de jaaropgaven welke na afloop van het verslagjaar zijn ontvangen. Terug te vorderen subsidies FNV Bondgenoten De post "terug te vorderen subsidies" bestaat volledig uit toekenningen Overige vorderingen en overiopende activa Rekening-courant Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek Te ontvangen van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Overige Nog te ontvangen interest Rekening-courant en spaarrekening ING Bank Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 17

16 2. Liquide middelen Rekening-courant ING Bank Spaarrekening ING Bank Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen, die direct opeisbaar zijn. PASSIVA 3. Eigen vermogen Mutatieoverzicht bestemingsreserve Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Totaal Stand per 1 januari 2014 Uit bestemming saldo van baten en lasten Uit bestemming saldo van subsidielasten Stand per 31 december Stichtingskapitaal Bestemmingsreserve Totaal Stand per 1 januari 2013 Uit bestemming saldo van baten en lasten Uit bestemming saldo van subsidielasten Stand per 31 december Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 18

17 4. Schulden op korte termijn Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde Overige schulden en overiopende passiva Terug te betalen premies aan werkgevers Nog te betalen loondervingskosten Te betalen accountantskosten Te betalen overige kosten Rekening-courant Stichting Pensioenfonds voor de Tandtechniek Niet in de balans opgenomen verplichtingen Per jaareinde zijn er geen verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 19

18 5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Premiebaten Premie boekjaar Premie voorgaande jaren De premiebaten in het boekjaar 2014 zijn gebaseerd op de definitieve loonsomopgaven van de werkgevers. Voor een beperkt aantal werkgevers zijn de premies gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven van de werkgevers. De premie bedraagt 0,4% (2013: 0,4%) van de loonsom. Overige baten Hieronder was in 2013 de vrijval van de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord. 6. Lasten L//fvoer/nsis/cosfer) Administratiekosten Kosten accountant (jaarrekeningcontrole) Bestuurskosten Incassokosten Bureaukosten Personee/ Het fonds heeft geen personeel in dienst. De beheeractiviteiten worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Bezoldiging bestuurders Onder bestuurskosten is een bedrag van aan vacatiegelden verantwoord (2013: 6.560). Overige kosten Hieronder is de dotatie aan de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 20

19 7. Financiële baten en lasten Rente liquide middelen Rente premiedebiteuren Beschikbaar voor doelstellingen Het in de staat van baten en lasten vermelde bedrag als beschikbaar voor doelstellingen is volledig toegerekend aan de bestemmingsreserve. 9. Subsidielasten De verdeling van de subsidies naar de subsidieontvangers is als volgt: FNV Bondgenoten De Unie CNV Vakmensen DHTA Loondervingskosten Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 21

20 10. Projectlasten Nadere specificatie subsidielasten 2014 Organisatie Subsidieaanvraag CNV Vakmensen Vakbondsbijdrage 2014 CNVVakmensen Vaktxindsbljdrage 2014 Totaal CNV Vakmensen statuten 3 lld 4 a 3 lid 4 d Toegekende Verantwoord Niet Subsidie en over 2014 verantwoord ten laste uitbetaalde en van het subsidie teruggevor resultaat 2014 derd in FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten F1W Bondgenoten FNV Bondgenoten Vaktxjndsbijdrage 2014 Vaktiondsbijdrage 2014 Vaktxjndsbijdrage 2014 Vakbondsbijdrage 2014 VaWaondsbijdrage lid 4 a 3M4b 3lk14c 3 Ikl 4 d 3 lld FNV Bondgenoten Totaal FNV Bondgenoten FUWA 3 lld 4 f De Unie Totaal De Uhie Vakbondsbijdrage IkJ 4 d DHTA Totaal Oe Unie Subtotaal Doorontw ikkeling opleiding 3 lö Diverse werkgevers Loondervingskosten 3lld Nv.t. N.v.t Totaal Utrecht, 8 juni 2015 Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Namens het bestuur, Voorzitter E. Kruiderink Secretaris M. Steffens Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 22

21 4. OVERIGE GEGEVENS Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 23

22 OVERIGE GEGEVENS 1 Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. 2 Resultaatverdeling Het resultaat boekjaar is gedoteerd aan de bestemmingsreserves. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 24

23 5. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Het bestuur van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Verklaring betreffende de jaarrekening We hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het verslag van het bestuur, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de relevante bepalingen van het toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersng als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederiands recht waaronder de Nederiandsé controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tol doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/ activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 25

24 Verklaring betreffende het verslag van het bestuur Op basis van onze werkzaamheden overeenkomstig de Nederiandsé controlestandaard 720 vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Richtlijn voorde Jaan/erslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" is opgesteld. Tevens vermelden wij dat het verslag van het bestuur, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. Den Haag, 24 juni 2015 Baker Tilly Berk N.V Was getekend. M.J. de Graaf RA Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek 26

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meem Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Vishandel

stichting Sociaal Fonds Vishandel stichting Sociaal Fonds Vishandel Jaarverslag 2015 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 [jaarverslag 2015 pagina

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Wonen

stichting Sociaal Fonds Wonen stichting Sociaal Fonds Wonen Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 f stichting

Nadere informatie

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Over het achtste boekjaar 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Verslag van het bestuur 3 Inleiding 4 Statutaire gegevens 4 Colleges en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Fashion, Sport en Lifestyle

Stichting Sociaal Fonds Fashion, Sport en Lifestyle Stichting Sociaal Fonds Fashion, Sport en Lifestyle colofon Uitvoer Premie-inning: TKP Europaweg 27, 9723 AS Groningen Postbus 501, 9700 AM Groningen telefoon (050) 522 50 89 Administrateur: INretail Arnhemse

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE JAARVERSLAG 2013 Over het zevende boekjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 STATUTAIRE GEGEVENS 3

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

mm 361700,76 361700,76 106299,24

mm 361700,76 361700,76 106299,24 Bijlage bij brief inzake jaarverslag (AHO30062014) Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Toegekende subsidie ANKO CAO-ïOorliclitiiig en sctiolingsactivitieiten Uitbetaald In Verantwoord over Last

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie