Wissenraet ^ Von Spaendonck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wissenraet ^ Von Spaendonck"

Transcriptie

1 Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

2 Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december Rekening van baten en lasten over Toelichting op de Balans per 31 december Toelichting op de Rekening van baten en lasten over CONTROLEVERKLARING BIJLAGE: VERANTWOORDING UITVOERING GESUBSIDIEERDE PROJECTEN BIJLAGE: KOSTENVERANTWOORDING FNV BIJLAGE: KOSTENVERANTWOORDING CNV BIJLAGE: KOSTENVERANTWOORDING AKSV

3 Wissenraet ^ Bestuursverslag Algemeen De Stichting Sociaal Fonds voor de Gemaksvoedingindustrie is opgericht bij notariële akte d.d. 10 december 1982, de voorzitter en vice-voorzitter vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. De Stichting houdt kantoor te Tilburg aan het adres Reitseplein 8. De Stichting is ingeschreven onder nummer bij de Kamer van Koophandel te Tilburg. Het bestuur van de stichting bestaat in 2015 uit de volgende personen: L. Bons P. van den Berg M. Gorter R.P. van der Kruijk A.J.M. Munten A. van Olphen De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de goede arbeidsverhoudingen in het geheel of gedeeltelijk doen financieren en subsidiëren van activiteiten, gericht op het in sociaaleconomisch opzicht optimaal functioneren van de ondernemingen, vallende onder de bepalingen van de CAO Gemaksvoedingindustrie inzake heffing ten behoeve van het Sociaal Fonds. De Stichting tracht bovengenoemd doel te bereiken door het uitvoeren van de volgende activiteiten conform Artikel 2 van de statuten: a. het financieren van de kosten verbonden aan de Vaste Commissie voor de Gemaksvoedingindustrie; b. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg - met uitzondering van het CAO-overleg - tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak; c. het geven van voorlichting en informatie over bepalingen uit de CAO voor de Gemaksvoedingindustrie terzake van de arbeidsvoorwaarden; d. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers; e. het bevorderen van bij- en nascholing van de werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn; f. publicitaire doeleinden voor de sector, in relatie tot de arbeidsvoorwaarden, om het positieve imago van de sector te handhaven of te verbeteren; g. het geven van voorlichting omtrent regelingen inzake arbeidsomstandigheden en arbobeleid; h. het verrichten en publiceren van onderzoek naar de ontwikkeling van werkgelegenheid teneinde de toekomstige behoefte aan arbeidskrachten bij ondernemingen in de bedrijfstak te peilen; i. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAOboekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche; j. het geven van voorlichting en advies over een juiste uitvoering van de WOR; JAARREKENING 2075 ƒ

4 Wissenraet ^ het innen en beheren van gelden ter financiering van de vorengenoemde doeleinden van het Sociaal Fonds voor de Gemaksvoedingindustrie; het toezien op naleving van de bepalingen van de CAO. De Stichting tracht dit doel te bereiken door, daartoe gemachtigd door de CAO-partijen: 1. het verzamelen van feitelijke gegevens over de lonen ten behoeve van CAO-partijen; 2. het handelen van klachten door belanghebbenden van kennelijk stelselmatige overtredingen van de CAO; 3. het optreden in en buiten rechte ter verkrijging van maatregelen tegen hen die stelselmatig de bepalingen van de CAO niet getrouw naleven. Financiën BATEN Begroting Begroting Bijdragen Verkoop drukwerk Overigen TOTAAL LASTEN Financieren kosten Vaste Commissie (statuten artikel 2a) Coördineren, voorbereiden, ondersteunen GO (statuten artikel 2b) Geven van voorlichting en informatie (statuten artikel 2c) Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. arbo (statuten artikel 2d) Bevorderen scholing (statuten artikel 2e) Publicitaire doeleinden (statuten artikel 2f) Voorlichting inzake arbo (statuten artikel 2g) Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. werkgelegenheid (statuten artikel 2h) Vervaardiging, uitgifte, verzending CAO-boekjes (statuten artikel 2i) Innen en beheren van gelden ter financiering van SF (statuten artikel 2k) Toezien op naleving bepaling CAO (statuten artikel 21) Accountantskosten Onvoorzien TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEtvlAKSVOEDINGINDUSTRIE

5 Wissenraet jj^ Verslag activiteiten Het bestuur is in de verslagperiode 3 keer bij elkaar geweest, op 12 juni, 30 september en 9 december Daarbij zijn onder andere de volgende gespreksonderwerpen aan de orde geweest: Toezicht op naleving van de bepalingen van de CAO. Met meerdere ondernemingen heeft overleg plaatsgevonden over dispensatie op grond van art. 1.4 sub c. Daarbij is ook de protocol-afspraak inzake knellende CAO-bepalingen betrokken. Met 1 onderneming heeft overleg plaatsgevonden over dispensatie c.q. beëindiging van toepasselijkheid van de CAO, aangezien de onderneming onderdeel vormt van een concern waarvan de activiteiten vrijwel geheel onder de werkingssfeer van andere CAO's vallen. Ook is er veel aandacht geweest voor onderzoeken die worden uitgevoerd naar ondernemingen die wellicht onder de werkingssfeer van de CAO vallen; Pensioenaangelegenheden; Gebruikelijke arbeidsduur in de gemaksvoedingsindustrie Overlap werkingssfeerbepalingen 'aangrenzende' cao's en pensioenfondsen; De uitleg van CAO-artikeien; Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten; Begroting 2016, verwachte realisatie 2016, jaarrekening TILBURG, 23 JUNI 2016

6 Wissenraet Van Spaendonck BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Te ontvangen incassokosten Interest Liquide middelen ING Bank N.V TOTAAL PASSIVA EIGEN VERMOGEN SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Crediteuren Werknemersorganisaties Werkgeversorganisaties Overige schulden en overlopende passiva TOTAAL

7 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 Wissenraet BATEN Realisatie Begroting Realisatie 2015 Bijdragen bedrijven Interest Opbrengst verkoop drukwerk TOTAAL LASTEN Financieren kosten Vaste Commissie (statuten artikel 2a) Coördineren, voorbereiden en ondersteunen GO (statuten artikel 2b) Geven van voorlichting en informatie (statuten artikel 2c) Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. arbo(statuten artikel 2d) Bevorderen scholing (statuten artikel 2e) Publicitaire doeleinden (statuten artikel 2f) Voorlichting inzake arbo (statuten artikel 2g) Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. werkgelegenheid (statuten artikel 2h) Vervaardigen, uitgifte en verzending CAOboekjes (statuten artikel 2i) Geven van voorlichting over juiste uitvoering WOR (statuten artikel 2j) Innen en beheren van gelden ter financiering van Sociaal Fonds (statuten artikel 2k) Toezien op naleving bepaling CAO (statuten artikel 21) Accountantskosten Mutaties voorzieningen dubieuze debiteuren Onvoorzien TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN

8 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Wissenraet ^ BALANS De vlottende activa en de kortlopende schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren (v.i ) Dit betreft de nominale vordering ultimo boekjaar ad inzake de heffingen over 2014 en Voor een deel van de vorderingen welke bij het opmaken van dit verslag nog niet betaald zijn is een voorziening opgenomen van Specificatie van het verloop van de voorziening: Saldo 1 januari Af: Afboeking wegens oninbaarheid Ontvangen Bij: Dotatie dubieuze debiteuren Saldo 31 december / / Liquide middelen ING Bank N.V (v.i ) Het tegoed is direct opvraagbaar.

9 Wissenraet TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Saldo per 1 januari Resultaat boekjaar Saldo per 31 december SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Werknemersorganisaties (v.j ) Specificatie: Bij: definitief resultaat 2015 c.q Af: voorschot Werkgeversorganisaties (v.j ) Specificatie: Bij: definitief resultaat 2015 c.q Bij: gereserveerd bedrag 2014 Af: voorschot Overige schulden en overlopende passiva (v.j ) Specificatie: Vacatiegelden Accountantskosten Bankkosten

10 Wissenraet ^ TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 ALGEMEEN De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. BATEN Bijdragen bedrijven (v.j ) De bijdrage wordt als volgt vastgesteld. De werkgever is een bijdrage verschuldigd aan het Fonds van 46,50 per werknemer per jaar. Voor een werknemer met een dienstverband van minder dan 25% gerelateerd aan een voltijdwerker, is de werkgever geen bijdrage verschuldigd. Voor werknemers met een dienstverband van 25% tot 75% gerelateerd aan een voltijdwerker, is de werkgever een bijdrage van 50% verschuldigd. Voor werknemers met een dienstverband van 75% of meer gerelateerd aan een voltijdwerker, is de werkgever de volledige bijdrage van 46,50 verschuldigd. Voornoemde heeft er toe geleid dat er voor 3.512,5 werknemers een bijdrage is vastgesteld. Interest 232 (v.j. 287) Betreft ontvangen interest rekening-courant ING Bank N.V. over Verkoop drukwerk nihil (v.j ) Specificatie: Ontvangen in boekjaar Verkoop drukwerk heeft betrekking op de verkoop van CAO-boekjes aan zowel georganiseerden als niet of anders georganiseerden. Bij de uitgave van een nieuwe CAO krijgen alle geregistreerde bedrijven een gratis CAO. Wil men meerdere CAO's dan worden deze in rekening gebracht. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen georganiseerden en niet of anders georganiseerden, zij betalen allen een gelijk bedrag.

11 Wissenraet TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) LASTEN Financieren kosten vaste Commissie (statuten artikel 2a) 290 (v.j ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties ^ Coördineren, voorbereiden en ondersteunen GO (statuten artikel 2b) (v.i ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties Overlegkosten Geven van voorlichting en informatie (statuten artikel 2c) (v.j ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. arbo (statuten artikel 2d) 346 (v.j ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties Bevorderen scholing (statuten artikel 2e) 131 (v.j ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties g

12 Wissenraet Van Spaendonck TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) LASTEN Publicitaire doeleinden (statuten artikel 2f) 390 (v.j. 590) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties Voorlichting inzake arbo (statuten artikel 2g) (v.j ) Secretariaat Kosten werkgever/werknemers organisaties Verrichten/publiceren van onderzoek m.b.t. werkgelegenheid (statuten artikel 2h) (v.i. 487) Kosten werkgever/werknemers organisaties Vervaardigen, uitgifte en verzending CAO-boekjes (statuten artikel 21) 843 (v.j ) Secretariaat Drukwerk en porti De CAO-boekjes zijn ook direct relevant voor niet of anders georganiseerden. 10

13 Wissenraet ^ TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) (v.i ) Secretariaat Incassokosten Toezien op naleving bepaling CAO (statuten artikel 21) (v.j ) Secretariaat Onvoorzien 460 (v.j. 231) KvK Bankkosten j

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE

Wissenraet. Van Spaendonck JAARREKENING 2011 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE STICTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE KI INOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2011 4 Rekening van baten en lasten over 2011 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Wissenraet jj^ Van Spaendonck

Wissenraet jj^ Van Spaendonck jj^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

Van Spaendonck JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 Rekening van baten en lasten over 2014 Algemene toelichting Toelichting op de balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg

ra te O&O-FONDS Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg ra te O&O-FONDS Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken, Afdeling CAV Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE Secretariaat Reitseplein 8 Tilburg Correspondentie-adres Postbus

Nadere informatie

Wissenraet ^ Van Spaendonck

Wissenraet ^ Van Spaendonck ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

stichting Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhiandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers

stichting Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhiandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers stichting Opleidings- en Arbeidsmarktfonds voor de Scheepsbenodigdhedenhiandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

Van Spaendonck Services

Van Spaendonck Services JAARVERSLAGGEVING 2009 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2009 Balans per 31 december 2009 6 Rekening van baten en lasten over 2009 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Van Spaendonck Services

Van Spaendonck Services Van Spaendonck JAARVERSLAGGEVING 2014 STICHTING KWALITEIT VAN DE ARBEID VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE Von Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 6 Rekenmg

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2015 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014

VERENIGING BUSINESS TO BUSINESS ADO DEN HAAG TE DEN HAAG JAARREKENING 2013/2014 TE JAARREKENING 2013/2014 1 BALANS PER 30 JUNI 2014 ACTIVA 30 juni 2014 30 juni 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren 1.227 2.303 1 Belastingen 2.307 4.027 1 Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck k^r Wissenraet JAARREKENING 2011 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR LINNENVERHUUR- EN WASSERIJBEDRIJVEN EN TEXTIELREINIGINGSBEDRIJVEN FricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Van Spaendonck Services H

Van Spaendonck Services H JAARVERSLAGGEVING 2011 STICHTING VAKRAAD VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2011 Balans per 31 december 2011 8 Rekening van baten en lasten over 2011 10 Toelichting

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Von Spaendonck Services JAARVERSLAGGEVING 2013 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN CONTRACTCATERING

Von Spaendonck Services JAARVERSLAGGEVING 2013 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN CONTRACTCATERING ÉBI JAARVERSLAGGEVING 2013 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN CONTRACTCATERING H fi INHOUD Vagina BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 8 Rekening van baten en Iasten

Nadere informatie

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen

Jaarrekening. over het verslagjaar, eindigende op van. Amerongen Jaarrekening over het verslagjaar, eindigende op 31-12-2016 van De Stichting Vrienden van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland te Amerongen Inhoudsopgave 1. Verslag van het bestuur 3 2.

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING OPLEIDINGS EN ARBEIDSRAARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN HANDEIAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS 0 & A SZS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2010 3 Rekening van baten

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2015 stichting Sociaal Fonds voor de Zoetwaren Industrie, 13 juni 2016 INHOUD RAPPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENING

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Algemeen 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 5 2 Staat van baten en lasten over 2015

Nadere informatie

stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016

stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016 stichting Fonds Architectenbureaus Jollemanhof 14 1019 GW Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2016 stichting Fonds Architectenbureaus VAN REE ^ ACCOUNTANTS registeraccountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichtingen Contractcatering

Stichtingen Contractcatering Stichtingen Contractcatering Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. de heer mr. M.H.M. van der Goes Postbus 90801 2509

Nadere informatie

JAARREKENING SFTW 2014

JAARREKENING SFTW 2014 JAARREKENING SFTW 2014 STICHTING BIJDRAGEFONDS TANKSTATIONS EN WASBEDRIJVEN Statutaire vestigingsplaats Bunnik Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Inhoud Pag Verslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN POELIERS EN WILDHANDELAREN GORINCHEM

Financieel verslag 2016 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN POELIERS EN WILDHANDELAREN GORINCHEM Financieel verslag 2016 STICHTING FONDS BEVORDERING ARBEIDSVERHOUDINGEN POELIERS EN WILDHANDELAREN GORINCHEM Inhoud PAGINA Bestuursverslag 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2016 8 Staat van baten

Nadere informatie

Hierbij treft u in drievoud aan de jaarrekening van de volgende stichtingen:

Hierbij treft u in drievoud aan de jaarrekening van de volgende stichtingen: Stichtingen Contractcatering Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. de heer mr. M.H.M. van der Goes Postbus 90801 2509

Nadere informatie

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2015

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2015 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag Rapport over het boekjaar 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Ontbreken van de verklaring 2 Algemeen 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum

Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Jaarrekening 2015 Van: Stichting Sociaal en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen.

Hierbij doe ik u een exemplaar van het definitieve jaarrapport van de vereniging over 2012 toekomen. Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen Hoogheemraadschap van Delfland ons kenmerk : 1071291 T.a.v. de heer mr. M.A.P. van Haersma Buma Bijiage(n) : 1 POStbUS 3061 Delft : 22 mei 2013 2601 DB Delft

Nadere informatie

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015

C.A.S. het Noorden. gevestigd te. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Datum: 19 februari 2017 Opgesteld door: Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 5

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011

stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 stichting Sociaal Fonds voor liet Natuursteenbedrijf Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 2 Algemeen Op 13 oktober 2005 hebben partijen bij de CAO voor liet Natuursteenbedrijf de Stichting Sociaal Fonds voor

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

LIQUIDATIE JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE SCHOONMAAK EN GLAZENWASSERSERANCHE S-HERTOGEN BOSCH

LIQUIDATIE JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE SCHOONMAAK EN GLAZENWASSERSERANCHE S-HERTOGEN BOSCH LIQUIDATIE JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE SCHOONMAAK EN GLAZENWASSERSERANCHE S-HERTOGEN BOSCH INHOUD PAGINA DIRECTIEVERSLAG OOF 1 LIQUIDATIEJAARREKENING 2014 Liquidatiebalans

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

Van Spaendonck Services

Van Spaendonck Services JAARVERSLAGGEVING 2009 STICHTING VAKRAAD VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2009 Balans per 31 december 2009 10 Rekening van baten en lasten over 2009 12 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BVHilversum. Rapport inzake de

BVHilversum. Rapport inzake de gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014

Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014 Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is

Nadere informatie

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015

Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015 Stichting Van der Klokken Stichting te Ewijk JAARREKENING 2015 23 mei 2016 Documenteigenaar: RvB Archiefcode: 16026a Versiedatum: 23-05-2016, definitief Pagina 1 van 10 Jaarrekening 2015 Stichting Van

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina

INHOUDSOPGAVE Pagina Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten 2012 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb

Jaarrekening 2012. Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Jaarrekening 2012 Werkgeversvereniging Waterbedrijven WWb Arnhem, 2 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2012 na resultaatbestemming 2. Rekening van baten en lasten over het jaar 2012 3.

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2015 3 2 Staat van baten en lasten 2015 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Tot Behoud van Alphens Erfgoed over 2014 --dit document is elektronisch gewaarmerkt-- INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus AG Utrecht

Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus AG Utrecht Stichting Vakanties Dit Koningskind Postbus 85275 3508 AG Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Financiële positie 4 Jaarverslag: Algemeen 5 Jaarrekening: Balans

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2016 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten 2016 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 van. Stichting naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven te Breukelen

Jaarverslag 2016 van. Stichting naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven te Breukelen Jaarverslag 2016 van te SCA stichting naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven Inhoudsopgave Pagina 1. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 1 Algemeen 2 1 2 Bestuursverslag 3 2. JAARREKENING 2 1 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING PLEIDINGS- EN NTWIKKELINGSFNDS VR DE GUD- EN ZILVERNIJVERHEID VRBURG Ernst & Young Accountants LLP Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 1.3 Statuten, reglementen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3763 6 maart 2015 Beveiliging, Particuliere Fondsen-cao 2015 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Creative Suites te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 te Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Bladzijde Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 7

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013

Kring Bedrijven Bloembollenstreek p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 p/a Postbus 183 2200 AD Noordwijk JAARRAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG Pagina Algemeen 3 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening over 2013 7 Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2014

Rapport inzake jaarstukken 2014 Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind te Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888,

Nadere informatie

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring JAARREKENING 2013

Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring JAARREKENING 2013 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBRANCHE 'S-HERTOGENBOSCH Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring INHOUD PAGINA DIRECTIEVERSLAG OOF

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2012 1 JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Resultatenrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie