Jaarverslag Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

2 Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag Inleiding Inhoud van de regeling CAO, statuten en reglement Bijdrage Begroting VUT-uitkeringen Financieel beleid Bestuursbesluiten Risicomanagement en beleggingsbeleid Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum Toekomstparagraaf Slotopmerkingen 9 4 Jaarrekening Balans na resultaatverdeling Staat van baten en lasten Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 17 5 Overige gegevens Bestemming van het saldo van baten en lasten Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21 2

3 1 Kerncijfers Aantallen Lopende uitkeringen (ultimo jaar) Toegekende uitkeringen VUT-gerechtigde leeftijd 61,5/62 61,5/62 61,5/62 61,5/62 61,5/62 Bijdragepercentage 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 Financiële gegevens (x 1.000) Premiebaten Beleggingsopbrengsten Kosten VUT-uitkeringen excl overkook Resultaat boekjaar Eigen vermogen** VUT-verplichtingen*** *) Vanaf 2009 is de voorziening nakomende verplichtingen apart opgenomen op de balans; derhalve is het resultaat ook aangepast, waardoor deze afwijkt van de oorspronkelijke jaarrekening **) Vanaf 2009 wordt de voorziening nakomende verplichtingen niet meer gepresenteerd als vermogen, maar als een voorziening in de jaarrekening. Vanaf 2011 zijn ook de geschatte toekomstig mogelijke uitkeringen opgenomen in de voorziening. In boekjaar 2011 zijn daarop ook de vergelijkende cijfers aangepast door een stelselwijziging, waardoor de voorziening ultimo 2010 is verhoogd. 3

4 2 Algemene gegevens Statutaire Naam en vestigingsplaats De Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven, vestigingsplaats Tilburg. Rechtsvorm Een door werkgevers en werknemers opgerichte Stichting, waarvan ook het bestuur paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Samenstelling bestuur Leden werkgevers Plaatsvervangers Organisatie H. van Dijk Vacature Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) P. Wennekes Vacature Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) L. Kamphuis Vacature Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) M. Hetem Vacature Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) S. de Win Vacature Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) Leden werknemers Plaatsvervangers Organisatie W. Kruithof Vacature CNV Vakmensen A. Neijenhuijs Y. Reus FNV Bondgenoten In het verslagjaar heeft er 1 wijziging in de bestuurssamenstelling plaatsgevonden; de heer J.G Dijkstra is opgevolgd door de heer S. de Win. Gedurende het verslagjaar hebben 4 reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden en 1 vergadering van de Financiële Commissie. Organisaties Bestuursbureau Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. De heer G. Schikhof Bezoekersadres: Reitseplein 8, 5037 AA Tilburg Postadres: Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern. Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te De Meern. 4

5 3 Verslag 3.1 Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2014 van de Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (VUW). Het bestuur van de Stichting is statutair verplicht na afloop van ieder boekjaar door middel van het jaarverslag verantwoording af te leggen betreffende het bestuur en beheer van de Stichting. In dit verslag wordt de inhoud van de VUT-regeling uiteengezet. Daarnaast komen de wijzigingen in de statuten en reglement die in 2014 zijn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de bijdrage-inning en wordt een overzicht gegeven van het aantal (toegekende) VUT-uitkeringen. Eind 2014 heeft de laatste uitkeringsgerechtigde de 65-jarige leeftijd bereikt en is de laatste uitkering beëindigd. Het bestuur beraadt zich reeds op de liquidatie van het fonds die ultimo 2015 voorzien is. 3.2 Inhoud van de regeling De Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (VUW) is in 1979 opgericht met als doel de werknemers de gelegenheid te bieden vrijwillig vervroegd uit het arbeidsproces te treden. De VUT-regeling is vastgelegd in een eigen CAO die telkens voor een bepaalde periode geldt. Overgangsregeling en VUT-regeling Met ingang van 1 januari 2002 is in de Textielverzorgingsbranche een prepensioenregeling ingevoerd. De nieuwe prepensioenregeling wordt uitgevoerd door de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Textielverzorging. Dientengevolge is een overgangsregeling in het leven geroepen die samen met de gewijzigde VUT-regeling met ingang van 1 januari 2002 van kracht is en is ondergebracht bij de VUT-Stichting. Uitloop VUT-regeling Voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1948 en voldoen aan de overige voorwaarden van de VUT-regeling bestaat de mogelijkheid om nog van de oude VUT-regeling gebruik te maken. De VUT-uittredingsleeftijd is met de invoering van de prepensioenregeling stapsgewijs verhoogd van 59 jaar naar 62 jaar. De uittredingsleeftijd is afhankelijk van het geboortejaar van de werknemer en het kalenderjaar waarin men wil uittreden volgens het schema: Geboortedatum uittredingsleeftijd jaar van uittreden Van t/m Van t/m De mogelijkheid om in deeltijd van de uittredingsregeling gebruik te maken start twee jaar vóór de voor de betrokkene geldende voltijd uittredingsleeftijd. De hoogte van de netto-uitkering ligt op ongeveer 85% van het nettoloon dat een jaar voorafgaande aan de uittreding werd ontvangen. De maximum uitkeringsgrondslag bedraagt voor de oude VUT-regeling ,-. Voor hen die pas op of na het bereiken van de 62-jarige leeftijd van de regeling gebruik maken, ligt dit maximum op het geldende premiedagloon voor de WW van dat moment. 5

6 Overgangsregeling Voor werknemers, die op 1 januari 2002 ouder zijn dan 52 jaar en gezien hun leeftijd geen gebruik meer kunnen maken van de reguliere VUT-regeling, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Dit omdat deze groep werknemers geen mogelijkheid heeft een volledig prepensioen op te bouwen. De overgangsregeling is een tijdelijke regeling welke voor de duur van 5 jaar is vastgelegd. CAO-partijen hadden het stellige voornemen uitgesproken de regeling iedere 5 jaar te verlengen. Deze uitgangspunten zijn in 2005 evenwel fors doorkruist door de invoering van de Wet VPL. De VUT- en overgangsregeling mochten, om aan de gewijzigde wetgeving tegemoet te kunnen komen, uitsluitend nog maar gebruikt worden door deelnemers die op 1 januari 2005 de leeftijd van 55 jaar al bereikt hadden, dus geboren zijn vóór De regeling werd daarmee een zogenaamde 55+ regeling. Dit heeft tot consequentie gehad dat de overgangsregeling slechts van toepassing is voor de mensen met geboortejaar 1948 en Voor deze werknemers is er dus uitsluitend de mogelijkheid om van de overgangsregeling gebruik te maken. Op 61,5 jarige leeftijd kon van de deeltijd uitkering gebruik worden gemaakt. Deze moet op 63,5 jarige leeftijd worden omgezet naar een voltijd uitkering. Op 62,5 jarige leeftijd kan van de voltijd uitkering gebruik worden gemaakt. Gelijktijdig moet een aantal pensioenaanspraken vanuit het bedrijfspensioenfonds tot uitkering komen. De overgangsuitkering biedt hierop een aanvulling. Via de aansluiting bij het BPF Textielreiniging hebben deze werknemers de mogelijkheid om prepensioen op te bouwen. Er bestaat geen mogelijkheid tot deeltijd uittreding meer. Gedurende het verslagjaar is er gesproken over onjuist vastgestelde uitkeringen, waarvoor de besluitvorming qua afhandeling inmiddels heeft plaatsgevonden. 3.3 CAO, statuten en reglement VUT-CAO De lopende uittredingsregeling van de Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (VUW) is neergelegd in een aparte VUT-CAO. Deze CAO is algemeen verbindend (AVV) verklaard door de Minister van SZW tot 1 januari AVV Georganiseerde werkgevers betalen premie voor de Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (VUW) op grond van de afgesloten CAO. Ongeorganiseerde werkgevers zijn verplicht premie te betalen op grond van de algemeen verbindend verklaring (AVV) van deze CAO. Het Ministerie van SZW heeft vastgesteld dat er fondsen zijn die bij hun premieheffing geen onderscheid maken tussen georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. In een AVV-loze periode mag het fonds geen premie in rekening brengen bij ongeorganiseerde werkgevers. Daarom werd voorgeschreven dat de incassoadministratie van het fonds gescheiden moet zijn in georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers. Het fonds heeft deze scheiding doorgevoerd. Statuten en reglement Gedurende het verslagjaar hebben geen wijzigingen van de statuten en reglement plaatsgevonden. 6

7 3.4 Bijdrage In samenhang met het premiebeleid voor het bedrijfstakpensioenfonds en indachtig de consequenties van de VPLwetgeving voor de verschillende regelingen, is door CAO-partijen het bijdragepercentage vanaf 2006 vastgesteld op 2,4% van de grondslag, zoals deze is vastgesteld voor de pensioenregeling voor de textielreiniging. Dit percentage is inclusief de bijdrage voor de overgangsregeling. Van dit percentage was, en is, een werkgever verplicht 0,8% in te houden op het loon van de werknemer. Ook voor het jaar 2013 is het bijdragepercentage vastgesteld op 2,4%, gelijk aan het bijdragepercentage in het jaar Voor 2014 is, vooruitlopend op de beoogde liquidatie van het fonds, geen bijdrage meer geheven. 3.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. 3.6 VUT-uitkeringen In 2014 is het aantal deelnemers aan de VUT-regeling ten opzichte van het jaar 2013 afgenomen. Aantal lopende gevallen per 31 december Aantal toegekende uitkeringen 1 Aantal beëindigde uitkeringen *) 55.-/- 54-/- Aantal lopende gevallen per 31 december *) 55 door pensionering; 0 door overlijden. Indexatie Er heeft gedurende het verslagjaar geen indexatie van de VUT-uitkeringen plaatsgevonden. 3.7 Financieel beleid De financiële positie van het fonds is in het verslagjaar aanhoudend onderwerp van aandacht geweest. De financiële positie is positief. De VUT-regeling is op 31 december 2014 geëindigd. Ultimo 2012 was er een financieringstekort aanwezig. De verwachting van het bestuur was dat dit financieringstekort ultimo 2013 zou zijn omgezet in een positief beschikbaar vermogen en dat alle uitkeringen tot het einde van de regeling betaald konden worden. Middels beleggingsrendementen en bijdrageheffingen zijn toereikende gelden ontvangen om de uitkeringen te kunnen betalen. Het bestuur verwachtte tussentijds geen liquiditeitstekorten. Deze verwachting van het bestuur bleek bewaarheid; Eind van de looptijd van de regeling is er een overschot. 3.8 Bestuursbesluiten Naast de al in dit jaarverslag opgenomen onderwerpen heeft het bestuur van de Stichting onder meer nog de volgende onderwerpen behandeld: 7

8 Jaarverslag 2013 Het jaarverslag 2013 is eerst afgestemd in de vergadering van de Financiële Commissie van 19 mei Na de bestuursvergadering van 10 juli 2014 is het jaarverslag 2013 na een schriftelijke ronde akkoord bevonden en ondertekend door het bestuur. Het bestuur is hierbij, met inachtneming van de verwerking van de opmerkingen en errata, akkoord gegaan met het jaarverslag Overkook VUT Ook gedurende het verslagjaar is diverse keren gesproken over de uitvoering van de overkookregeling. Met de reglementswijziging inzake de uitkeringsgrondslag en de laatst mogelijke uittredingsdatum, die ter bestuursvergadering van december 2012 is goedgekeurd. is mede geregeld dat de werknemer de overkook zo maximaal mogelijk kan meekrijgen. Door deze reglementswijziging kunnen mensen uitstellen tot 64 jaar en 11 maanden en het overige als overkook meenemen. Een aanvraag moet nog steeds uiterlijk twee maanden tevoren en volledig en correct ingediend worden. Van deze mogelijkheid is gedurende het verslagjaar ook gebruik gemaakt. 3.9 Risicomanagement en beleggingsbeleid Vanuit de maatschappelijke ontwikkeling is het van steeds groter belang om het risico die het fonds loopt te managen. Het belangrijkste risico dat het bestuur onderkent, is het concentratierisico. Concentraties kunnen ertoe leiden dat het fonds bij grote veranderingen, in bijvoorbeeld de waardering(marktrisico) of de financiële positie van een tegenpartij (kredietrisico), grote (veelal financiële) gevolgen hiervan ondervindt. De belangrijkste vorm van concentratierisico in de bezittingen van het fonds is de concentratie van de liquide middelen bij één bank. Het fonds onderkent dit risico, maar acht de kans dat dit risico een mogelijke negatieve impact heeft op het fonds beperkt. De VUT-regeling is ultimo 2014 geëindigd. Het bestuur van het fonds heeft de afgelopen jaren regelmatig prognoses opgesteld en indien nodig het beleid aangepast. Ultimo 2014 resteert een overschot. In 2014 heeft het bestuur zich voorbereid op de (financiële) afwikkeling na afloop van de VUT-regeling, om risico s zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur laat zich hierbij begeleiden en adviseren door zowel het Bestuursbureau als Towers Watson en Syntrus Achmea Pensioenbeheer. Beleggingsbeleid Gezien de beperkte looptijd van het fonds, is het beleid van het bestuur dat er op beleggingsgebied geen markt risico meer mag worden gelopen. De gelden zijn geheel liquide Belangrijke bestuurlijke voornemens en besluiten na balansdatum Na balansdatum hebben zich verder geen belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en besluiten voorgedaan Toekomstparagraaf Ultimo 2014 is de VUT-regeling geëindigd. Alle uitkeringen tot het einde van de regeling hebben plaats gevonden. Op basis van de meest recent opgestelde prognose wordt een overschot verwacht aan het eind van de looptijd van de regeling. Gedurende het verslagjaar heeft het bestuur, mede met het oog op de toekomstige liquidatie van het fonds, wederom besloten tot realisatie van een actuele prognose. De toekomstige liquidatie van de Stichting, onder andere 8

9 over de bestemming van een batig saldo, kreeg in de vergaderingen van 2014 de nadrukkelijke aandacht van het bestuur. Dit wordt vervolgd in De liquidatie wordt beoogd per 31 december 2015 plaats te vinden Slotopmerkingen Nadere gegevens met betrekking tot de financiële gang van zaken gedurende het afgelopen boekjaar zijn vermeld in de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening. Wij danken iedereen die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. Ophemert, 9 juni 2015 Het bestuur, A. Neijenhuijs, H. van Dijk, Voorzitter vice-voorzitter 9

10 4 Jaarrekening 4.1 Balans na resultaatverdeling Activa (x 1.000) Toelichting *) Vorderingen Premiedebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal *) De nummering verwijst naar de toelichting Passiva (x 1.000) Toelichting Eigen vermogen Algemene reserve Voorzieningen VUT-verplichtingen Schulden Uitkeringen, belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden Totaal

11 4.2 Staat van baten en lasten (x 1.000) Toelichting Premiebaten VUT-verplichtingen Baten Uitkeringslasten Sociale lasten en pensioenpremies Overige bedrijfskosten Lasten Financiële baten en lasten Totaal Bestemming van het saldo van baten en lasten Algemene reserve

12 4.3 Algemene toelichting Doel De Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven (hierna het fonds ), statutair gevestigd te Tilburg, is in 1979 opgericht met als doel de werknemers de gelegenheid te bieden vrijwillig vervroegd uit het arbeidsproces te treden. De VUT-regeling is vastgelegd in een eigen CAO die telkens voor een bepaalde periode geldt. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Ingevolge Richtlijn 640, lid 305, dient het fonds de begrotingcijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt het fonds ontslagen indien de begroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor het fonds het geval. Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Vorderingen en schulden Deze posten bestaan uit handels- en overige vorderingen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Deze posten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Indien deze posten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden deze posten gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. Liquide middelen Onder de liquide middelen worden banktegoeden opgenomen welke onmiddellijk opeisbaar zijn. De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Algemene Reserve Deze reserve is een saldopost en dient ter opvang van tegenvallers anders dan waarvoor een specifieke reserve respectievelijk voorziening is getroffen. Voorziening VUT-verplichtingen De voorziening VUT-verplichtingen is ultimo boekjaar bedraagt 0. Er kunnen geen deelnemers meer gebruik maken van de vutregeling. De laatste uitkeringen hebben plaats gevonden in Schulden op korte termijn Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Resultaatbestemming Het saldo van baten en lasten wordt gedoteerd aan of geput uit het eigen vermogen. 12

13 4.4 Toelichting op de balans Vorderingen Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde Premiedebiteuren De post premiedebiteuren is als volgt opgebouwd: (x 1.000) Openstaande facturen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. In 2014 is een bedrag van gedoteerd aan de voorziening. (2013: gedoteerd). Er werd een bedrag van aan premies over de voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2013: ) Overige vorderingen en overlopende activa (x 1.000) Vordering op Syntrus Achmea 30 - Nadere vaststelling van premie in volgend boekjaar over lopend boekjaar Totaal

14 4.4.2 Liquide middelen De samenstelling van de liquide middelen is als volgt: (x 1.000) Staalbankiers Totaal Onder de liquide middelen worden opgenomen die tegoeden op bankrekeningen die direct opeisbaar zijn Eigen vermogen Algemene reserve Het verloop is als volgt weer te geven: (x 1.000) Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december De VUT-regeling is per 31 december 2014 beëindigd. De laatste uitkeringen hebben in 2014 plaats gevonden. Aan het einde van de looptijd van de regeling resteert er een overschot. In de statuten is vermeld dat ontbinding van de stichting, na verkregen goedkeuring van de Raad voor Arbeidsverhouding Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven slechts genomen kan worden met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste drie /vierde der bestuursleden aanwezig is. Het ontbindingsbesluit duidt tevens de bestemming van een batig saldo van de vereffening aan. Deze bestemming zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting. 14

15 4.4.4 Voorzieningen De voorziening VUT-verplichtingen ultimo boekjaar bedraagt 0 er vinden geen lopende of toekomstige uitkeringen meer plaats. (x 1.000) Stand per 1 januari Mutatie voorziening Stand per 31 december Voorziening voor nakomende verplichtingen ingegane uitkeringen Voorziening voor nakomende verplichtingen nog niet ingegane uitkeringen Schulden Alle schulden hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders is vermeld. De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde Uitkeringen, belastingen en premies sociale verzekeringen De post is als volgt gespecificeerd: (x 1.000) Vut uitkeringen - 26 Loonheffing en premies zvw - 16 Totaal Overige schulden De post is als volgt gespecificeerd: (x 1.000) Kosten accountant 16 8 Administratiekosten - 16 Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven Overkook Premiecrediteuren Overige kosten 1 - Totaal

16 4.4.6 Niet in de balans opgenomen verplichtingen Het bestuur van het fonds heeft in 2014 besloten om de uitvoerder aansprakelijk te stellen voor onjuist vastgestelde uitkeringen. De uitvoerder heeft de schade nog niet erkend. Indien de uitvoerder de schade accepteert zal dit een positief effect hebben op het vermogen van de stichting. 16

17 4.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Premiebaten De premiebaten zijn als volgt opgebouwd: (x 1.000) Premie boekjaar Premie voorgaande jaren Afschrijving debiteuren Totaal De premiebaten voorgaande jaren zijn verantwoord conform de door de werkgevers verstrekte definitieve loonopgaven. 17

18 4.5.2 Lasten Uitkeringslasten Hieronder zijn de aan het verslagjaar toegerekende uitkeringen opgenomen. Deze post is als volgt opgebouwd; (x 1.000) (Bruto) uitkeringen Overkook Totaal Ultimo 2014 zijn er geen lopende uitkeringen meer Sociale lasten en pensioenpremies Deze post is als volgt opgebouwd: (x 1.000) Sociale lasten Pensioenpremies Totaal Overige bedrijfskosten Deze post is als volgt gespecificeerd: (x 1.000) Administratiekosten Kosten accountant; controle van de jaarrekening 8 8 Overige kosten Totaal Personeel Het fonds heeft geen personeel in dienst. De beheersactiviteiten worden op basis van een uitvoeringsovereenkomst verricht door personeel in dienst van Syntrus Achmea Pensioenbeheer. 18

19 4.5.3 Financiële baten en lasten Rente liquide middelen 3 2 Vergoeding Syntrus Achmea 24 - Interest lening - -7 Totaal Gebeurtenissen na balansdatum Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de stichting Verbonden partijen en transacties met verbonden partijen Op grond van de definitie zoals opgenomen in Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving zijn de bestuursleden aan te merken als een verbonden partij. In 2014 hebben zich, met uitzondering van bestuurdersbezoldiging, geen transacties met bestuursleden voorgedaan. Het fonds heeft geen andere verbonden partijen. Ophemert, 9 juni 2015 Namens het bestuur, A. Neijenhuijs, H. van Dijk, Voorzitter vice-voorzitter 19

20 5 Overige gegevens 5.1 Bestemming van het saldo van baten en lasten Het resultaat is onttrokken aan het eigen vermogen. In de statuten zijn geen specifieke bepalingen opgenomen inzake de bepaling van de staat van baten en lasten. 5.2 Gebeurtenissen na balansdatum Het bestuur van het fonds heeft in 2014 besloten om de uitvoerder aansprakelijk te stellen voor onjuist vastgestelde uitkeringen. De uitvoerder heeft de schade nog niet erkend. Indien de uitvoerder de schade accepteert zal dit een positief effect hebben op het vermogen van de stichting. Na balansdatum hebben zich verder geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen voor de Stichting. 20

21 5.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2014 van Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven te Tilburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het Saldo van baten en lasten getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven per 31 december 2014 en van het Saldo van baten en lasten over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening weergegeven uitsplitsing van de lasten naar bestedingsdoelen/activiteiten juist is en aansluit bij de statuten en/of reglementen van het fonds, in overeenstemming met de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen. 21

22 Utrecht, 15 juni 2015 KPMG Accountants N.V. J.C. van Kleef RA 22

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven.

Jaarverslag 2012. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven. Jaarverslag 2012 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven colofon Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie)

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche (in liquidatie) Jaarverslag

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK)

Jaarverslag Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK) Jaarverslag 2014 Stichting Vervroegde Uittreding voor de Groothandel in Vlakglas, het Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (VUVLAK) colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2012 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10

Nadere informatie

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE

STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE STICHTING VUT FONDS ECI IN LIQUIDATIE LIQUIDATIERAPPORT 2014 INHOUD A. Kerncijfers 2 B. Vereffenaar en functionarissen 4 C. Liquidatieverslag 6 D. Liquidatierekening 9 E. Overige gegevens 17 STICHTING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche jaarverslag 2013 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche jaarverslag 2012 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Banden- en Wielenbranche Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 2008 Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor Onderhoud en Reiniging in Scheepvaart, Industrie en Milieu en Aanverwante Activiteiten Jaarverslag 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Geachte heer Van der Goes,

Geachte heer Van der Goes, Adres 1 I Sociale Zaleen Pluimvee Industrie Kokerniioien 11 3994 DG Houten Postbus 331 3990 GC Houten Telefoon (030) 6355250 Telefax (030)6571114 E-mail info@szpluimvee,nl Aan het Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche ^ stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 colofon acfministrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2013 colofon Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag van het bestuur 6 3.1 Inleiding 6 3.2 Inhoud van

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014 stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden voor de Particuliere Beveiliging jaarverslag 2014 colofon nhoud Kerncijfers Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 31 Inleiding 3 2 Inhoud van de regeling

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie