Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche"

Transcriptie

1 Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030)

2 Inhoud 1 Algemene gegevens 5 2 Verslag Inleiding Doelstelling CAO, statuten en reglement Premie Begroting Toegekende subsidies Nadere toelichting diverse branche- activiteiten Slotopmerkingen 11 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2009 na resultaatverdeling Staat van baten en lasten over het boekjaar Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten 18 4 Overige gegevens Accountantsverklaring 20

3 1 Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats De Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche is statutair gevestigd te Utrecht. Bestuur Het paritaire bestuur was per 31 december 2009 als volgt samengesteld: Leden werkgevers Plaatsvervangers Organisatie J.C. van der Klauw vacature 1) H.H. de Groot vacature 1) Vacature vacature 1) Leden werknemers Plaatsvervangers Organisatie A.A.M. Steijaert vacature 2) M.J. van Bruggen vacature 2) P. E. Zijlstra-Jukema vacature 3) In 2009 fungeerde de heer H.H. de Groot als voorzitter van het Sociaal Fonds en de heer A.A.M. Steijaert als secretaris. In het verslagjaar deden zich de volgende wijzigingen voor in de samenstelling van het bestuur: In 2009 zijn de heren J.N. Groot en G. Drenth en mevrouw Postema als bestuursleden afgetreden en zijn de heer H.H. de Groot en mevrouw Zijlstra-Jukema als bestuursleden benoemt. De heer H.H. de Groot is tevens benoemd als voorzitter in de oneven jaren. In de even jaren is de heer AAM. Steijaert de voorzitter van het fonds. In het verslagjaar kwam het bestuur tweemaal in vergadering bijeen en wel op 28 mei 2009 en op 17 november Organisaties 1) Tuinbranche Nederland Postbus AP Woerden telefoon (0348) ) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht telefoon (0900) ) CNV Dienstenbond Postbus KC Hoofddorp telefoon (023)

4 Accountant KPMG Accountants N.V. te De Meern Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende De Meern r Jaarverslag 2009 pagina 6 21

5 2 Verslag Verslag over het zestiende boekjaar lopende van 1 januari 2009 tot en met 31 december Inleiding Het is ons een genoegen hierbij verslag uit te brengen over het boekjaar 2009 van de Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche. In dit verslag wordt de regeling in het kort uiteengezet. Daarnaast komen de wijzigingen in statuten en reglement die in 2009 zijn doorgevoerd aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de premies en wordt een overzicht gegeven van de toegekende subsidies in Doelstelling De stichting heeft, overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het reglement, tot doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Tuincentrumbranche. Deze activiteiten zullen binnen het doel van de Stichting bestaan uit: a) het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Tuincentrumbranche voortvloeien en/of andere voorschriften die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen; b) het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers in de Tuincentrumbranche; c) het verrichten en publiceren van onderzoek naar het welzijn van de werknemers bij arbeid in de Tuincentrumbranche alsmede de mogelijkheden het welzijn bij arbeid te verbeteren; d) het verzorgen van opleiding, scholing en vorming ten behoeve van de werknemers en werkgevers in de Tuincentrumbranche, zoals genoemd in artikel 3 lid 3 van het reglement; e) overige activiteiten die strekken ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden en/of de arbeidsomstandigheden in de Tuincentrumbranche, te weten: egalisatie van opleidingskosten; wetenschappelijk onderzoek; op (toekomstige) branchegenoten gerichte voorlichting; projecten ter ondersteuning van vaktechnische ontwikkelingen; projecten ter ondersteuning van de kwaliteit van de gehanteerde hulpmiddelen in de bedrijfstak; projecten ter ondersteuning van de verbetering van arbeids- en/of milieuomstandigheden in de bedrijfstak. Afhankelijk van de te subsidiëren activiteiten is het Sociaal Fonds onderverdeeld naar diverse subfondsen. Binnen het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche wordt onderscheid gemaakt tussen een A- en een B- fonds.

6 2.3 CAO, statuten en reglement De CAO voor de Tuincentrumbranche inzake Sociaal Fonds is tezamen met de statuten en het reglement van de Stichting - die een intergraal deel uitmaken van deze CAO - algemeen verbindend verklaard tot en met 31 maart Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 oktober 2007 en 11 september Premie De door de werkgever voor het jaar 2009 aan de Stichting af te dragen bijdrage is vastgesteld op 0,30% van het premieplichtig loon van alle werknemers in de onderneming (2008: 0,30%). Van de premie is 80% bestemd voor het A-fonds en 20% voor het B- fonds. Voor de berekening van de verschuldigde bijdrage wordt gebruik gemaakt van de loonopgaven die door de administrateur van de werkgevers worden ontvangen. Het in rekening brengen van de premie geschiedt tezamen met die voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel - voorzover van toepassing - door middel van voorlopige nota's gebaseerd op een geraamd jaarloon. De definitieve premie-inkomsten over 2009 kunnen eerst worden vastgesteld nadat de loonopgaven 2009 door de administrateur zijn ontvangen en verwerkt. 2.5 Begroting Ingevolge Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de begroting niet als belangrijk sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor dit fonds het geval. 2.6 Toegekende subsidies A-fonds Vanuit het A-fonds worden subsidies verstrekt voor activiteiten als genoemd onder lid a in paragraaf 2.2. In dit kader is door het bestuur van het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche in 2009 aan FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond gezamenlijk toegekend en uitbetaald. Tevens is de openstaande vordering van FNV over 2008 ad opnieuw aan hen toegekend. Ook aan CNV is de openstaande vordering over 2008 ad opnieuw aan CNV toegekend in Aan Tuinbranche Nederland is vanuit het A-fonds een bedrag toegekend en uitbetaald. Tevens is de openstaande vordering van Tuinbranche Nederland over 2007 ad opnieuw aan Tuinbranche Nederland toegekend in Aan Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) is ten behoeve van de begroting 2009 een bedrag toegekend en uitbetaald ad B-fonds Het B-fonds is het zogenaamde scholingsfonds. Vanuit het B-fonds worden subsidies verstrekt voor activiteiten als genoemd onder lid b tot en met e in paragraaf 2.2. In dit kader is door het bestuur in 2009 aan de Tuinbranche Nederland een bedrag van toegekend en uitbetaald. Aan FNVBondgenoten en CNV Dienstenbond werd gezamenlijk een bedrag van toegekend en uitbetaald. In 2009 heeft FHKN een bedrag van toegekend en uitbetaald gekregen. Tevens is de openstaande vordering van FHKN over 2008 opnieuw aan hen toegekend in Jaarverslag 2009 pagina 8 21

7 Verantwoordingen De organisaties die in 2009 een subsidie ontvingen dienden zich hiervoor voor 1 april 2010 te verantwoorden en bij deze verantwoording een accountantsverklaring te voegen. Uit onderstaande tabel valt af te lezen: welke subsidies zijn toegekend in 2009; of deze subsidies in 2009 zijn uitbetaald dan wel gereserveerd; of deze subsidies zijn verantwoord; welk deel van de subsidies niet is besteed.; en conform welk artikel van de statuten, zie paragraaf 2.2 doelstelling, is verantwoord. De ontvangen verantwoordingen liggen ter inzage bij de administrateur van de Stichting. Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Toegekende subsidie 2009 in Ontvangen Verantwoordingen 2009 Verwerkt in de staat van baten en lasten 2009 Niet verantwoord subsidies per in in in FNV/ CNV Begroting sub a t/me v FNV Begroting _ CNV Begroting Tuinbranche Begroting sub a Nederland Tuinbranche Nederland Begroting sub d Tuinbranche Nederland FHKN Begroting 2007 Begroting sub a 3 sub d FHKN FHKN HBD Aanvullende begroting 2009 Begroting 2008 Begroting sub d 3 sub e 3 sub e _ Totaal Nadere toelichting diverse branche- activiteiten In deze paragraaf treft u een nadere toelichting aan op diverse activiteiten die de verschillende organisaties in de branche hebben ondernomen, dankzij een financiële bijdrage van het Sociaal Fonds. De gesubsidieerde activiteiten zijn conform de in artikel 3 van de statuten geformuleerde doelstellingen van het Sociaal Fonds, die in dit jaarverslag onder paragraaf 2.2 zijn na te lezen. De activiteiten van Tuinbranche Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en FHKN zullen in deze paragraaf worden besproken. Tuinbranche Nederland Tuinbranche Nederland is een onafhankelijke, actieve branchevereniging met twee typen leden onderverdeeld in de secties "Retail" en "Leveranciers". Bij de eerste, de groen- en tuincentra en de tuinretail, staat de verkoop van tuinartikelen aan de consument centraal. De tweede sectie bestaat uit fabrikanten, importeurs en groothandelaren in tuinartikelen. Tuinbranche Nederland heeft hiermee een unieke positie in de branche: zij spreekt namens een brede en sterke achterban. Tuinbranche Nederland richt zich met haar activiteiten op de belangenbehartiging van haar leden in de hele keten. De sectie Retail vertegenwoordigt in het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche de werkgevers in de branche.

8 Naast de algemene voorlichting over de CAO en het stimuleren van goed werkgeverschap zijn 2009 vanuit Tuinbranche Nederland een aantal specifieke activiteiten uitgevoerd met een bijdrage van het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche. Zonder volledig te zijn willen zij noemen: Themabiieenkomst Sociale Zaken Op 3 maart 2009 heeft Tuinbranche Nederland voor de werkgevers in de branche een themabijeenkomst over de CAO en diverse aanverwante onderwerpen georganiseerd. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren de CAO, flexibiliteit, verzuimmanagement en verzuimpreventie, ontslag op economische gronden en gezondheidsmanagement. De bijeenkomst werd goed bezocht en kreeg van de deelnemers een hoge waardering. Ontwikkeling Arbocataloaus Tuincentra In 2009 is in goed overleg tussen werkgevers en werknemers een Arbocatalogus voor de tuincentra gerealiseerd. Tuinbranche Nederland was projectleider bij de realisatie van deze Arbocatalogus die inhoudelijk tevens door externe adviseurs is ontwikkeld. De arbocatalogus geeft in 16 themabladen oplossingen voor de onderwerpen psychosociale arbeidsbelasting, fysieke belasting, klimaat en veiligheid. De arbocatalogus bevat veel oplossingen, voorbeelden en illustraties uit de praktijk en is vanaf begin 2010 beschikbaar. MBO-opleidingTuincentrummedewerker In 2009 heeft Tuinbranche Nederland in samenwerking met 6 MBO-scholen de opleiding Tuincentrummedewerker ontwikkeld. De MBO-opleiding Tuincentrummedewerker wordt op niveau 2, 3 en 4 aangeboden zowel in dagonderwijs als in cursusonderwijs. Opleidingsdagen Wegens het enorme succes van de opleidingsdagen "Pakken wat je pakken kan" organiseerde Tuinbranche Nederland op 11 maart een extra editie. In november 2009 zijn drie nieuwe opleidingsdagen "Wedden dat ie terugkomt" georganiseerd voor ondernemers en werknemers in de tuincentrumbranche. Het programma stond dit jaar in het teken van klantvriendelijkheid en klantenbinding. De ondernemers kregen bovendien tijdens een werklunch meer informatie over consumentenrecht. In totaal bezochten ruim 500 deelnemers de 4 opleidingsdagen. De deelnemers waardeerden de opleidingsdagen met een 7,9. Al met al een groot succes. FNV Bondgenoten/CNV Dienstenbond De activiteiten van sociale partners, werknemers en werkgevers vloeien voort uit onze doelen, statutair vastgelegd voor het sociaal fonds Tuincentrumbranche. Immers om tot volwassen arbeidsverhoudingen te komen tussen werkgevers en werknemers is een goede cao en de daarbij behorende goede voorlichting onontbeerlijk. Door FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond wordt veel informatie verstrekt aan medewerkers in deze branche. De communicatie voorwerknemers, belangrijke ontwikkelingen, zijn niet beperkt gebleven tot alleen georganiseerde werknemers. Als gevolg van de recente wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet, hebben we als sociale partners in de tuinbranche een zogenaamde arbo-catalogus, ontwikkeld. Een ontwikkeltraject waar door alle partijen hard aangewerkt is. Een arbocatalogus die voldoet aan de wettelijke criteria en inmiddels is goedgekeurd door de arbeidsinspectie. Wederom is eens temeer bewezen dat sociale partners binnen de tuincentrumbranche de arbeidsomstandigheden naar een hoger plan weten te tillen. Door de vakbonden is in 2009 ook gebruik gemaakt van de FHKN partner in opleiding en examen. De FHKN heeft bij vele werknemers en schoolverlaters de aandacht gevestigd op eigen ontwikkelingsmogelijkheden in de tuincentrumbranche en opgeroepen vooral gebruik te maken van de branche specifieke scholingsmogelijkheden waarbij het vakmanschap centraal staat. Met genoegen is kennis genomen van een stijging van de instroom in de tuincentrumbranche. Voornoemde activiteiten zijn mogelijk gemaakt door financiering uit het Sociaal Fonds tuincentrumbranche.. Jaarverslag 2009 pagina 10 21

9 Vakorganisaties FHKN Partner in Opleiding en Examen ("FHKN") is een samenwerkingsverband van drie vakbonden: FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond. Dit initiatief maakt het niet alleen mogelijk werknemers op te leiden, maar ook op diploma's toe te kennen. Vakbekwaamheid krijgt hierdoor een erkend kwaliteitskeurmerk. Door FHKN ontstaan er buiten het reguliere onderwijs talloze opleidingsmogelijkheden voor uiteenlopende beroepen. De werkzaamheden van FHKN ontstaan er buiten het reguliere onderwijs talloze opleidingsmogelijkheden voor uiteenlopende beroepen. De werkzaamheden van FHKN voor de Tuincentrumbranche vloeien voort uit de doelen van het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche. Deze doelen zijn statutair vastgelegd. FHKN stimuleert werknemers deel te nemen aan beroepsopleidingen met als afronding het behalen van een diploma. Met gebruik van de vakbondsinfrastructuur werkt FHKN mee aan diverse vakbeurzen en opleidingsdagen. In 2009 waren dit onder meer Skills Masters, Slavakto, Garden Business, De Week van het Ambacht. Per vakbeurs werd branchegerichte informatie verstrekt. Het kerndoel van FHKN bij alle activiteiten is: vakbekwamer worden door scholing. In veel branches en sectoren is het mogelijk om werk te combineren met scholing. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de FHKN in 2009 twee pilots gestart om energiebesparing onder werknemers te stimuleren. De FHKN vindt energiebesparing een verantwoording van zowel werkgevers als werknemers en verzorgt om die reden op dit terrein trainingen en workshops. Door FNV Bondgenoten is in 2008 een uitwisselingsprogramma in de retail gestart. Door het geven van opleidingen, trainingen en workshops wordt getracht de illegale handel te herkennen en tegen te gaan. In 2009 is de uitvoering van dit programma verder ter hand genomen door FHKN. 2.8 Slotopmerkingen In de op de volgende pagina's opgenomen jaarrekening zijn meer specifieke gegevens over het boekjaar 2009 vermeld. Tot slot danken wij ieder die in het verslagjaar heeft bijgedragen aan het goed functioneren van de Stichting. De Meern, 10 juni 2010 Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche namens het bestuur, A.A.M. Steijaert voorzitter J.C. van der Klauw secretaris

10 3 Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2009 na resultaatverdeling Activa Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren Nog te factureren premies Lopende interest Terug te vorderen Overige vorderingen Liquide middelen Totaal r Jaarverslag 2009 pagina 12 21

11 Passiva Eigen Vermogen Bestemmingsreserves Schulden op korte termijn Reeds toegewezen subsidies Overige schulden Totaal

12 3.2 Staat van baten en lasten over het boekjaar Baten Premiebaten Lasten Uitvoeringskosten Overige kosten Financiële baten en lasten Beschikbaar voor subsidietoekenning Subsidies Toegewezen subsidies Terug te vorderen subsidies Saldo boekjaar Dit saldo is als volgt in de balans verwerkt: Toevoeging/onttrekking aan: bestemmingsreserve A bestemmingsreserve B Totaal Jaarverslag 2009 pagina 14 21

13 3.3 Algemene toelichting Doel Het doel van de Stichting bestaat overeenkomstig de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Tuincentrumbranche, de statuten en het reglement uit het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de Tuincentrumbranche. Afhankelijk van de te subsidiëren activiteiten is het Sociaal Fonds onderverdeeld in twee subfondsen. Het Sociaal Fonds Tuincentrumbranche onderscheidt een A-, B-fonds. Vanuit het A-fonds worden activiteiten gefinancierd inzake voorlichting en informatie op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Vanuit het B-fonds worden activiteiten gefinancierd ten behoeve van opleiding en scholing, het verrichten en publiceren van onderzoek naar, alsmede het uitvoeren van, maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de werknemers in de Tuincentrumbranche. Grondslagen van waardering, resultaatbepaling en resultaatbestemming Algemene grondslagen Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 "Organisaties zonder winststreven". Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn, voorzover niet anders vermeld, ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde rekening houdend met een vermindering voor mogelijke oninbaarheid. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. In zijn algemeenheid geldt dat bij het opmaken van de jaarrekening nog niet alle gegevens definitief zijn vastgesteld. Met name geldt dit voor de verwerking van deelnemersgegevens. De effecten hiervan worden dan in het volgend jaar verantwoord. Resultaatbestemming Het resultaat boekjaar wordt toegerekend aan de bestemmingsreserves, op basis van de saldi van de onderscheiden fondsen.

14 3.4 Toelichting op de balans Vorderingen op korte termijn Premiedebiteuren De post premiedebiteuren is als volgt opgebouwd: Openstaande facturen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal Bij de waardering van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid door hiervoor een voorziening in aftrek te brengen op het saldo van de uitstaande vorderingen. Voor gelijksoortige posten met gelijksoortige risico's wordt gezamenlijk een schatting gemaakt van verliezen en risico's op balansdatum. Deze systematiek om de voorziening vast te stellen wordt gerekend tot de statische methode. In 2009 werd een bedrag van aan de voorziening gedoteerd (2008: gedoteerd). Er werd een bedrag van aan premies over voorgaande jaren als oninbaar afgeschreven (2008: 9.828) Rekening-courant Interpolis Pensioenbeheer B. V. Hieronder is opgenomen een direct opeisbare vordering bij de administrateur Terug te vorderen subsidies FNV CNV Tuinbranche Nederland FHKN Totaal De terug te vorderen subsidies bestaan uit toekenningen van De post "Terug te vorderen subsidies" betreft toekenningen, waarvoor de ontvangende organisaties ten tijde van het opstellen van de jaarrekening nog geen door een accountant gecertificeerde verantwoording hebben ingediend. Deze bedragen worden teruggevorderd, tenzij deze organisaties alsnog in het volgende boekjaar ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht Liquide middelen Hieronder is opgenomen het direct opeisbare rekening-courant tegoed bij de ING Bank per 31 december Jaarverslag 2009 pagina 16 21

15 3.4.3 Eigen Vermogen Mutatie overzicht eigen vermogen ultimo A-fonds B-fonds Totaal Stand 1 januari 2009 Toevoeging uit het saldo boekjaar Stand 31 december Mutatie overzicht eigen vermogen ultimo A-fonds B-fonds Totaal Stand 1 januari 2008 Toevoeging uit het saldo boekjaar Stand 31 december Schulden op korte termijn Reeds toegewezen subsidies Schuld FNV Totaal De schuld bestaat uit een ten onrechte gerestitueerde subsidie van Deze verplichting wordt in 2010 afgewikkeld Overige schulden Accountant Credit saldi openstaande facturen Rekening - courant BPF- Detailhandel Bestuurskosten Totaal

16 3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Premiebaten Premiebaten De premiebaten zijn als volgt opgebouwd: Premie boekjaar Premie voorgaande jaren Totaal De premiebaten voorgaande jaren zijn verantwoord conform de door de werkgevers verstrekte definitieve loonopgaven. De premiebaten in het boekjaar 2009 zijn voornamelijk gebaseerd op de voorlopige loonsomopgaven van de werkgevers, tenzij de definitieve loonopgaven al zijn verwerkt in Lasten Uitvoeringskosten Deze post is als volgt gespecificeerd: Administratiekosten Kosten accountant (jaarrekeningcontrole) Bestuurskosten Bureaukosten Incassokosten Totaal Overige kosten Hieronder is de dotatie/onttrekking aan de voorziening voor dubieuze premiedebiteuren verantwoord Financiële baten en lasten Rente rekening-courant Interpolis Pensioenbeheer N.V Rente liquide middelen Rente premiedebiteuren Totaal Jaarverslag 2009 pagina 18 21

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Wonen

Stichting Sociaal Fonds Wonen Stichting Sociaal Fonds Wonen Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73759012010

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche

Jaarverslag Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 Stichting Vervroegd Uittreden Drogisterijbranche administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73739

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2010 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10. 3454 PV De Meern Poslbus 3183. 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Wonen

stichting Sociaal Fonds Wonen stichting Sociaal Fonds Wonen Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 f stichting

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche Jaarverslag 2015 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 \ Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf Diepenhorstlaan 3 2288 EW RIJSWIJK FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 Inhoudsopgave Blz. Algemeen 2 Jaarrekening Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP)

JAARREKENING 2013 STICHTING SOCIAAL FONDS PARKET (SFP) JAARREKENING 2013 INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 4 Rekening van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans per 31 december 2013 6 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche y Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche Jaarverslag 2010 colofon administrateur Syntnjs Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern, Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73747 062009

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Vishandel

stichting Sociaal Fonds Vishandel stichting Sociaal Fonds Vishandel Jaarverslag 2015 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 [jaarverslag 2015 pagina

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel

stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel stichting Sociaal Fonds Gespecialiseerde Bloemendetailhandel Jaarverslag 2010 colofon administrateur Synfrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

Nadere informatie

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2014,2 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Wonen

stichting Sociaal Fonds Wonen stichting Sociaal Fonds Wonen Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10 3454 PV De Meem Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 stichting Sociaal

Nadere informatie

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2

nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 nds in de Met Vereniging FME-CWM FNV Bondgenoten CNVVakmensen De Unie VHP2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 STATUTEN 4 BESTUUR 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en Iasten over 2013

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonids Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven

Jaarrekening 2014. van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Jaarrekening 2014 van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Tankstations en Wasbedrijven Sociale partners: FNV Bondgenoten CNV Vakmensen De Unie LBV BETA BOVAG Statutaire vestigingsplaats: Adres:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2015 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche

ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Hélène Swart 06-2272 5605 Jaarverslag 2012 Drogisterijbranche O O O O O O ovo stichting sociaal fonds drogisterijbranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. mw. P.L.J. van Delft

Nadere informatie

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro

Jaarverslag. Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2. Metalektro Jaarverslag 2014 Vereniging FME-CWM FNV Metaal CNV Vakmensen De Unie VHP2 Metalektro INHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR JAARREKENING Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche Jaarverslag 2010 1 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183. 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel

Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel Stichting Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon (030)

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS

JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS O & A SZS JAARREKENING 2015 STICHTING OPLEIDINGS- EN ARBEIDSMARKTFONDS VOOR DE SCHEEPSBENODIGDHEDEN- HANDELAREN, ZEILMAKERS EN SCHEEPSTUIGERS INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail

stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail Jaarverslag 2015 colofon aidmlnistrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 [ Jaarverslag

Nadere informatie

mm 361700,76 361700,76 106299,24

mm 361700,76 361700,76 106299,24 Bijlage bij brief inzake jaarverslag (AHO30062014) Organisatie Subsidieaanvraag Artikel statuten Toegekende subsidie ANKO CAO-ïOorliclitiiig en sctiolingsactivitieiten Uitbetaald In Verantwoord over Last

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2012. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2012 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel

Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG

JAARVERSLAG 2014 STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG JAARVERSLAG STICHTING OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR DE GOUD- EN ZILVERNIJVERHEID VOORBURG Ernst & Youn^ccolintants LLP =1 W Building a bettsi ^ wort'.inq world I - Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2014 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2012... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel

Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel Stichting Sociaal Fonds Modeen Sportdetailhandel Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven

stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en Textielreinigingsbedrijven (Raltex) Jaarverslag 2012 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10

Nadere informatie

Wissenraet ^ Von Spaendonck

Wissenraet ^ Von Spaendonck Wissenraet ^ STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE Van Spaendonck INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2015 4 Rekening van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013

(Sc ^tw ^A^ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus LV Den Haag. Rotterdam, 24 juni 2013 ^A^ (Sc ^tw OPLEIDINGS- EN ONTWIKKELINGSFONDS VOOR TANKSTATIONS EN WASBEDRUVEN flf/ Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. Directie UAW afd. CAV Postbus 90801 2509 LV Den Haag, 24 juni

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2013 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N,V, Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE JAARVERSLAG 2013 Over het zevende boekjaar 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 INHOUDSOPGAVE 1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 STATUTAIRE GEGEVENS 3

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SOCIAAL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) LEIDSCHENDAM STICHTING SOCI/\AL FONDS DHZ-BRANCHE (SSFD) INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1. Bestuursverslag 2. Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE PricewaterhouseCooper.s Accountants N.V. identificatiedoeleindei! INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2016 Rekening van baten en

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf Jaarverslag 2014 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van:

Jaarrekening 2013. Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum. Van: Jaarrekening 2013 Van: Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2

Inhoudsopgave. Stichting VEVAM Fonds, Jaarverslag 2013 2 Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2013... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE ZOETWAREN INDUSTRIE 'S-CRAVENHACE JAARREKENING 2014 INHOUD RAPORT BLZ. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1 JAARREKENINC 2014 Balans per 31 december Staat van baten en lasten 4

Nadere informatie

stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail

stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail stichting Sociaal Fonds Fashion & Sport INretail Jaarverslag 2016 colofon administrateur Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Horapark 2 6717 LZ Ede Postbus 7001, 6710 CB Ede telefoon 0318 69 84 89 Jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2014 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2014...5

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht

Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Financieel verslag 2016 Stichting Slinger Utrecht Het ondernemende netwerk met hart en ambitie voor de stad Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam. Rappport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam. Rappport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Actie Stille Armoede te Amsterdam Rappport inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Opdracht 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 5 2.2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014

Stichting Fonds Uitzendbranche Jaarrapport 2014 Jaarrapport 2014 Over het achtste boekjaar 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina A Verslag van het bestuur 3 Inleiding 4 Statutaire gegevens 4 Colleges en vertegenwoordigingen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013

Betreft : jaarstukken fondsen 2012 CAO BTER voor de Timmerindustrie Referentie : 2013-0000046719 - uw brief van 23 april 2013 IVlinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardènwetgeving, afd. CAV, jaarverslag 2012 Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG stichting fondsen administratie

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf

stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf stichting Vervroegd Uittreden Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 12, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 088-008 40

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede

Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken. Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken Stichting Sociaal Fonds Bloemenspeciaalzaken te Ede JAARVERSLAGGEVING te Ede. JAARVERSLAGGEVING INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag over

Nadere informatie

Stichting VEVAM Fonds SVF

Stichting VEVAM Fonds SVF Stichting VEVAM Fonds SVF Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)... 3 Staat van baten en lasten over 2014... 4 Algemene toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2767 8 maart 2012 Kappersbedrijf Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling 2012/2015 Verbindendverklaring gewijzigde

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG. Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ TILBURG Jaarrekening 2012 Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg 9 5017 JJ

Nadere informatie

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel. in Textielgoederen en. Aanverwante Artikelen. Verslag over het boekjaar

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel. in Textielgoederen en. Aanverwante Artikelen. Verslag over het boekjaar Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artil

Nadere informatie

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon 0900

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Vergadering : AV 17-04-2015 Agendapunt : 4 Aan : Algemene Vergadering Kenmerk : AV 15041704 Datum : 7 april 2015 Bijlage : ONDERWERP : Jaarrekening 2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE

STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE STICHTING FONDS UITZENDBRANCHE JAARVERSLAG 2012 Over het zesde boekjaar 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VERSLAG VAN HET BESTUUR 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 STATUTAIRE GEGEVENS 3

Nadere informatie

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht

Financieel verslag Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen. Utrecht Financieel verslag 2008 Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen Utrecht Jaarrekening Balans per 31 december 2008 Activa 31 december 2008 31 december 2007 Ref. Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wissenraet Van Spaendonck

Wissenraet Van Spaendonck STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE GEMAKSVOEDINGINDUSTRIE INHOUD Pagina BESTUURSVERSLAG Balans per 31 december 2014 4 Rekening van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de Balans per 31 december 2014

Nadere informatie