Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)"

Transcriptie

1 Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2011 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon

2 Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 2 22

3 Inhoud 1 Bestuursverslag Kerncijfers Algemene gegevens Verslag van het bestuur 10 2 Jaarrekening Balans na resultaatverdeling Staat van baten en lasten Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur 18 3 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Resultaatbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 20 Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 3 22

4 Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 4 22

5 1 Bestuursverslag 1.1 Kerncijfers Financiºle gegevens (bedragen x 1.000) Premiebaten Premiepercentage (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Uitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Eigen vermogen Beleggingsopbrengst Rendement (%) 2,4% 0,6% 0,9% 3,9% 3,4% Resultaat Aangesloten werkgevers (aantallen) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 5 22

6 Aangesloten werkgevers Sector Aantal werkgevers Cultuur Technische Werken 4 4 Landbouwwerktuigen Exploit. Ondernem Bos en Natuur Bedrijfsverzorgingsdiensten Groenvoederdrogerijen 7 7 Tuinzaadbedrijven Hoveniersbedrijven Tuincentra 8 11 Rundveeverbetering Paddestoelen Dierhouderij Glastuinbouw Open teelten Landbouw Open teelten Tuinbouw Open teelten Bloembollen Open teelten Boomkwekerij Weefselkweek 5 5 Bloembollengroothandel Zelder 2 2 De Schepper 1 2 Noorder Dierenpark 1 1 Grontmij 9 9 Varkensverbetering Hoge Veluwe 1 1 Gebr. Van Kessel 3 3 Agterberg 3 3 Hommel 1 1 Een andere, niet vermelde, CAO Geen CAO van toepassing Totaal Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 6 22

7 1.2 Algemene gegevens Naam en vestigingsplaats De stichting is genaamd: Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren, in het vervolg Suwas II, hierna ook te noemen: de stichting. Zij is gevestigd te s-gravenhage. Doelstelling De Stichting heeft de volgende doelstellingen: - financiering van een aanvulling op de uitkering van de Werkloosheidswet aan oudere werknemers, en een aanvulling aan oudere arbeidsongeschikten in de agrarische bedrijfstakken; - het financieren en subsidiºren van activiteiten in ØØn of meer agrarische en aanverwante bedrijfstakken conform de CAO Sociaal Fonds Arbeidsmarktbeleid, - het mede financieren van bedrijfsgenoten en hun nagelaten betrekkingen overeenkomstig de bepalingen van het Pensioenreglement, bedoeld in artikel 5 lid 1 van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw toegekende aanspraken op uitkeringen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De laatste twee bestedingen kunnen overigens slechts aan de orde zijn voor zover de financiºle middelen niet nodig zijn voor de twee genoemde bestedingsdoelen ten behoeve van oudere ex-werknemers. Statutaire colleges Bestuur De stichting wordt gevormd door een bestuur bestaande uit twaalf leden, die als volgt worden benoemd: namens de werkgeversorganisaties: drie leden te benoemen door LTO Nederland (Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland) ØØn lid te benoemen door de CUMELA Nederland (Cultuurtechnische werken en grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerken in de Agrarische sector in Nederland) ØØn lid te benoemen door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) ØØn lid te benoemen door de overige werkgeversorganisaties. namens de werknemersorganisaties: vier leden te benoemen door FNV Bondgenoten twee leden te benoemen door de CNV Vakmensen. Samenstelling bestuur per 31 december 2011 Leden werkgeverszijde Plaatsvervangende leden Organisatie De heer H.Th.J. Vulto De heer G.A.M. van der Grind LTO Nederland (werkgeversvoorzitter) De heer J. van Haarlem De heer J.H. de Boer LTO Nederland De heer N.A. van Ruiten De heer J. den Dekker LTO Nederland De heer J. Maris Mevrouw J.H. Zweverink-Bosch CUMELA Nederland De heer A. Kraan Vacature VHG De heer J.W.J. van Leeuwen Vacature Overige werkgeversorganisaties in gezamenlijkheid Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 7 22

8 Leden werknemerszijde Plaatsvervangende leden Organisatie De heer G.P.M.J Roest Vacature FNV Bondgenoten (werknemersvoorzitter) Mevrouw M.C. Bense Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten Vacature Vacature FNV Bondgenoten De heer G.H. Koudys De heer R.J. Zwijnenburg CNV Vakmensen De heer J. Bosma De heer R.J. Zwijnenburg CNV Vakmensen De heer H.Th.J. Vulto was in 2011 voorzitter. Het bestuur is in het jaar 2011 tweemaal bijeen geweest, namelijk op 26 mei en op 24 november De heer H. Onstwedder is tijdens de bestuursvergadering van 29 mei 2012 benoemd tot werknemersvoorzitter. De heer Onstwedder is de vervanger van de vorige werknemersvoorzitter de heer G.P.M.J Roest. Administrateur De uitvoering van de regeling van het fonds en het daaraan verbonden geldelijk beheer zijn onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur in 2011 opgedragen aan: Syntrus Achmea Pensioenbeheer B.V. Vestiging De Meern Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon Internet: Accountant Deloitte Accountants B.V. Adressen werkgevers- en vakorganisaties Land en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) Postbus LT Den Haag (070) Cultuurtechnische werken en grondverzet, mestdistributie en loonwerken in de agrarische sector in Nederland (CUMELA Nederland) Postbus BD Nijkerk (033) Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) Postbus CA Houten (030) FNV Bondgenoten Postbus GE Utrecht Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 8 22

9 CNV Vakmensen Postbus GM Utrecht (030) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 9 22

10 1.3 Verslag van het bestuur Jaarverslag Het bestuur van de Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) (hierna te noemen: de stichting) brengt hierbij verslag uit over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid in het jaar Het doel van de jaarverslaglegging is om informatie te verschaffen over de financiºle positie, resultaten en wijzigingen in de financiºle positie van het fonds. Deze presentatie van de verslaglegging is afgestemd op de richtlijnen voor de jaarverslaggeving. Regeling Suwas II De stichting is op 29 augustus 1989 opgericht en voorziet in aanvullende uitkeringen als gevolg van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Daarbij zijn twee regelingen te onderscheiden, te weten: De aanvullingsregeling WAO- of WIA-uitkering Deze regeling voorziet in een aanvulling op een WAO- of WIA-uitkering tot het VUT-niveau vanaf 60-jarige leeftijd (zie de tabel onderaan deze pagina). De regeling geldt voor degenen die op of na 55-jarige leeftijd voor het eerst een WAO- of WIAuitkering hebben ontvangen. De aanvullingsregeling WW Dit betreft een aanvulling op de WW-uitkering voor oudere werkloze werknemers. Werknemers die op of na het bereiken van de 55-jarige leeftijd om bedrijfseconomische redenen zijn ontslagen, kunnen in aanmerking komen voor een aanvulling op de WW-uitkering tot het VUT-niveau vanaf 60-jarige leeftijd (zie de tabel onderaan deze pagina). Vanaf 1 januari 2008 is de regeling een besloten regeling: alleen deelnemers die voor 1953 geboren zijn, kunnen aanspraak maken op de regeling De regelingen aanvulling WW, aanvulling OBF en aanvulling voor zieke werkloze zijn per 1 januari 2005 beºindigd. Wel zijn de lopende uitkeringen gecontinueerd. Aanpassing Statuten Het bestuur heeft enkele aanpassingen in de statuten doorgevoerd. Naast aanpassing van het quorum voor besluitvorming is op advies van de notaris een leeftijdsontslag van bestuurders afgesproken en is o.a. het gebruik van moderne communicatiemiddelen bij besluitvorming mogelijk gemaakt. Heffing 2011 Voor 2011 heeft het bestuur besloten de premie vast te stellen op 0%. De aanvullingen voor oudere werknemers worden gefinancierd uit de reserves van het fonds. Uiteraard is ook in 2011 de ontwikkeling van de uitkeringslast nauwlettend gevolgd door het bestuur met het oog op eventuele bijstelling van het percentage in de toekomst. Toekomst SUWAS II In 2007 heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 2008 de regeling om te zetten naar een besloten regeling: alleen deelnemers die v r 1953 geboren zijn, kunnen aanspraak maken op de regeling. Tevens wordt met ingang van 1 januari 2008 de leeftijd waarop de aanvulling ingaat afhankelijk van het geboortejaar van de werknemer. Geboortejaar Start aanvulling , , Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 10 22

11 Cao SUWAS-II Met de werkgeversorganisaties en de werknemersorganisaties in de agrarische sector wordt vastlegging van de actuele regeling in de cao, de cao SUWAS-II, afgestemd. De aanpassingen in de statuten van Suwas-II zijn ook in de cao overgenomen. Administrateur Het bestuur heeft voor 2012 het beheer van gegevens van werknemers en werkgevers ondergebracht bij TKP te Groningen. De uitvoering van de regeling van SUWAS-II geschiedt ongewijzigd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer te De Meern. Begroting Als gevolg van Richtlijn 640, lid 204, inzake de verslaglegging van organisaties zonder winststreven, dient het fonds de begrotingscijfers in de staat van baten en lasten op te nemen. Van deze verplichting wordt een fonds ontslagen indien de bezgroting slechts in beperkte mate als sturingsmiddel wordt gehanteerd. Dit laatste is voor het fonds het geval. Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 11 22

12 2 Jaarrekening 2.1 Balans na resultaatverdeling Activa Vorderingen Te vorderen premies - - Te vorderen interest Overige vorderingen Liquide middelen Banktegoeden Totaal Passiva Eigen Vermogen Algemene reserve Voorzieningen Voorziening aanvullingsregeling WAO / WW Schulden op korte termijn Overige schulden Totaal Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 12 22

13 2.2 Staat van baten en lasten Baten Premies 0 0 Intrestbaten Onttrekking aan de voorziening aanvullingsregeling WAO / WW Lasten Uitkeringen Pensioenuitvoeringskosten Mutatie voorziening dubieuze debiteuren Resultaat boekjaar Resultaat bestemming Resultaat boekjaar ten laste van de algemene reserve Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 13 22

14 2.3 Algemene toelichting Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat Algemeen De in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven en de relevante bepalingen van het Toetsingskader Algemeen Verbindend CAO-bepalingen. Verwerking correcties voorgaande jaren Vanaf 2010 heeft een herbeoordeling van de regeling plaatsgevonden inzake het karakter van de verplichting. Op basis van deze beoordeling is een voorziening opgenomen ter grootte van de verwachte toekomstige uitkeringen uit hoofde van de aanvullingsregeling WAO / WW. Voorziening aanvullingsregeling WAO / WW De voorziening heeft betrekking op toekomstige uitkeringen uit hoofde van aanvullingsregeling WAO / WW en is op basis van gemaakte begrotingen en schattingen. Bij vaststelling van de voorziening is rekening gehouden met een opslag voor sociale lasten. Er is bij de bepaling van de voorziening geen rekening gehouden met rekenrente, toekomstige indexatie, sterftekansen, nieuwe instroom, blijfkansen en/of wederkerigheden. Voor de WW aanvullingsregeling is een voorziening opgenomen voor deelnemers die in aanmerking komen voor afkoop van het recht op de WW aanvulling voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en waarbij de afkoop betrouwbaar ingeschat kan worden Activa en passiva De activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen kostprijs. Te vorderen premies De te vorderen premies worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de benodigde voorziening voor dubieuze vorderingen op balansdatum. Resultaatbepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten. Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 14 22

15 2.4 Toelichting op de balans Activa Vorderingen Te vorderen premies Te vorderen premie oudere jaren Af: Voorziening dubieuze debiteuren Verloop voorziening dubieuze debiteuren Stand per 1 januari Mutatie -5 0 Afboekingen Stand per 31 december Te vorderen Intrest Overige vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen Banktegoeden Er is geen sprake van een kredietfaciliteit. Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 15 22

16 Passiva Eigen vermogen Stand per 1 januari Resultaat boekjaar Stand per 31 december Voorzieningen Stand per 1 januari Onttrokken voor uitkeringen Dotatie voorziening Stand per 31 december Op basis van gemaakte begrotingen en schattingen is de verplichting aan uitkeringsgerechtigden conform de hiervoor geldende grondslagen voorzien. Bij vaststelling van de voorziening is rekening gehouden met een opslag voor sociale lasten. Er is bij de bepaling van de voorziening geen rekening gehouden met rekenrente, toekomstige indexatie, sterftekansen, nieuwe instroom, blijfkansen en/of wederkerigheden. Overige schulden Rekening-courant SUWAS I Overige schulden 8 9 Stand per 31 december Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 16 22

17 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten Baten Premies Premiebaten voorgaande jaren 0 0 Totaal 0 0 In verband met de hoogte van de reserves heeft het bestuur besloten de premie voor 2011 wederom vast te stellen op 0% (2010 0%). De negatieve premieopbrengst wordt veroorzaakt door correcties op voorgaande jaren. Intrestbaten Liquide middelen Totaal Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 17 22

18 Lasten Uitkeringen Aanvullingsregeling oudere werklozen Aanvullingsregeling WAO/WIA Totaal De uitkeringen van SUWAS II worden verzorgd door SUWAS I. Jaarlijks vindt er tussen SUWAS I en SUWAS II verrekening plaats van de uitkeringen die ten laste dienen te komen van SUWAS II. Pensioenuitvoeringskosten Administratiekosten Accountantskosten 7 7 Overige kosten 7 13 Totaal Bezoldiging bestuurders De transacties met bestuurders hebben betrekking op de vergoedingen voor de werkzaamheden verband houdende met de bestuursvergaderingen. De vergoedingen bestaan uit vacatiegelden 2011: (2010: ), vergoeding van reis- en verblijfkosten 2011: (2010: 5.619). Deze kosten zijn gepresenteerd onder overige kosten. 2.6 Vaststelling van de jaarrekening door het bestuur Het jaarverslag 2011 van de Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) is vastgesteld in de bestuursvergadering van 29 mei 2012 te Bunnik. H.Th.J. Vulto werkgeversvoorzitter van het bestuur H. Onstwedder werknemersvoorzitter van het bestuur Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 18 22

19 3 Overige gegevens 3.1 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn over het verslagjaar 2011 geen gebeurtenissen na balansdatum te melden 3.2 Resultaatbestemming Onttrekking aan de Algemene reserve Totaal Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 19 22

20 3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: Het Bestuur van Stichting Uitvoering WW-Aanvulling Agrarische Sectoren Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2011 van Stichting Uitvoering WW-Aanvulling Agrarische Sectoren te Zoetermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de staat van baten en lasten over 2011 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiºle verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiºle verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 20 22

21 Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Uitvoering WW-Aanvulling Agrarische Sectoren per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Amsterdam, 29 mei 2012 Deloitte Accountants B.V. C.J. de Witt RA Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 21 22

22 Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) pagina 22 22

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II)

Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Stichting Uitvoering WW-aanvulling Agrarische Sectoren (SUWAS II) Jaarverslag 2014 administrateur Gilde-BT Contracting BV Venrayseweg 32, 5928 NZ Venlo Postbus 3189, 5902 RD Venlo Inhoud 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2014 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N V Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

( ONDERTEKENING RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN TOEZICHT 1 Raad van Bestuur Naam en adres Handtekening Bestuurder De Heer G. Jongetjes Zaagmolenkade 42 3515 AE Utrecht Raad van Toezicht Naam en adres Handtekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I)

Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Stichting Uittreding Werknemers Agrarische Sectoren (SUWAS I) Jaarverslag 28 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe, de Meem Postbus 383, 352 GD de Meern telefoon 965 65 65 Inhoud

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ)

stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden Bad- en Zweminrichtingen (VUTBZ) Jaarverslag 2013 colofon statutair gevestigd te Utrecht administrateur Syntrus Achmea Pensioénbehèer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum

Jaarbericht OFE Detailhandel. Jaarrekening Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Jaarbericht OFE Detailhandel Jaarrekening 2015 Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring Gebeurtenissen na balansdatum Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2015 1. Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Delo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG

Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG Van Spaendonck STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE IN LIQUIDATIE, TILBURG JAARVERSLAG 2014 Van Spaendonck Inhoud 1. Algemene gegevens: 1 1. Bestuursverslag 2 2.1 Inleiding 2 2.2 CAO, statuten

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2009 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation

Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Jaarrekening 2014 Stichting lmpuls Foundation Amsterdam Jaarrappoft 2014 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht Pagina 3 JAARREKENING 1 2 3 4 5 Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS)

Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Voor id^ntificatiedoeleinden. Behorend bij controleverkiaring d.d m inn9ni7 ij^ k Stichting Vrijwillig Uittreden Slagersbedrijf (STIVUS) Jaarverslag 2011 colofon administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf Jaarverslag 2008 administrateur Interpolis Pensioenbeheer B.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon (030) 245 39 22 73766

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW

STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW STICHTING FONDSENBEHEER WATERBOUW Jaarverslag 2013 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie Jaarrekening

Nadere informatie

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le Administratie ccura en Belastingadvies DEELNEMERSVERENIGING PENSIOENFONDS DIERENARTSEN TE UT RECHT Rapport inzake jaarstukken 2011 Accura Administratie en Belastingadvies Ploegstraat 7 8308 AA Nage le

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14

Stichting Homburg MediArena Amsterdam. Jaarrapport 2011 1/14 Jaarrapport 2011 1/14 Inhoud Jaarrapport 2011 3 Directieverslag 4 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2011 6 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011 7 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a

.. It. .. I!t. Stichting Bewaarder Vastgoedfondsen Den Haag. tj Jaarverslag 2011. t!t. .it. a a if.... It.... I!t I) tj Jaarverslag 2011 t!t. It a a.. t!t!)!).".!t. Jaarverslag Bestuursverslag Jaarrekening Overige gegevens. 4 i De heer prof. dr. W.M. Lammelis van Bueren De heer E.B. Kloos no hoar

Nadere informatie

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo

Exploitatiesaldo -/-1.851 Bij: van bestemmingsreserves 962 Bij: van bestemmingsfondsen 600 Nog te bestemmen exploitatiesaldo Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur,

Controleverklaring jaarrekening 2013. Geacht bestuur, Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl Aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Delo itte. 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA IRotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Aandeelhouders en

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS

YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS YOUR ACCOUNTANTS & ADVISEURS www.youraa.n1 Stichting Cement T.a.v. het bestuur Sint Josephstraat 18 5211 NJ Den Bosch Datum: Uw kenmerk: Doorkiesnummer: E-mail: 9 maart 2016 072 51 40 680 marc.vanderhout@youraa.n1

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven

Jaarverslag 2014. Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Jaarverslag 2014 Stichting Vrijwillig Uittreden voor Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven en voor Textielreinigingsbedrijven Inhoud 1 Kerncijfers 3 2 Algemene gegevens 4 3 Verslag 5 3.1 Inleiding 5 3.2

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV

FONDSENBEHEER WATERBOUW BV FONDSENBEHEER WATERBOUW BV Jaarverslag 2014 STICHTING AANVULLINGSREGELINGEN WATERBOUW in liquidatie Inhoudsopgave Inleiding Personalia Jaarverslag Algemeen Uitvoering van de regeling Financiële positie

Nadere informatie

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT

Uei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie