Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtsstaat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtsstaat"

Transcriptie

1 Begrippenlijst Maatschappijleer Thema's rechtss Begrippenlijst door een scholier 2208 woorden 20 november ,9 140 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Begrippenlijst: 1 Democratische rechtss: biedt de burgers een dubbele garantie of waarborg. Ze mogen meedoen aan verkiezingen en daardoor indirect meebeslissen over politieke kwesties. Ze worden ook beschermt tegen machthebbers. Dictatuur: één machthebber (willekeurig) wat de regels zijn, voert de regels uit, is de rechter. Burger = weinig vrijheid, geen persvrijheid, geen vrijheid van meningsuiting. Tegenstanders= achtervolgt, zonder proces gevangen gezet Bestuurders: Mensen die macht hebben in de samenleving; Burgemeesters, kamerleden, ministers etc. Absolute macht: De macht van een s ligt in 1 persoon zijn handen. Lodewijk. Montesquieu: De bedenker van trias politica. Trias politica: Het idee van Montesquieu - Tegen de macht van de koning moest door het volk gekozen parlement komen, dat wetten kon maken. Tegenover deze beide machten moest dan weer een onafhankelijke rechterlijke macht komen. (scheiding der machten) Constitutionele monarchie: De koning/koningin is gebonden aan de grondwet. Dit houdt in dat de koningin of koning niet zomaar alles kan doen. UVRM: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Opgericht door de verenigde naties in EVRM: Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 1950 in Rome. Mensenrechten: Zijn veelal in grondrechten vast gelegd daarom kan je ze ook grondrechten noem: Rechten die zo fundamenteel zijn voor vrijheid, de ontplooiing, het welzijn en de bescherming van het individu en van groepen. Kunnen: - Je kunt de rechts als een sociaal contract zien omdat; De regels zijn democratisch vastgesteld als jij ze, als burger die regels volgt. Hoeft de rechts ook niet voor jou andere maatregelen stellen. Zij zullen zichzelf ook aan die regels behouden. - Na de 2e wereldoorlog wilden de wereld een einde hebben aan de dictatuur en fascisme. De UVRM en EVRM werden opgericht. De rechten van de mens werden belangrijk zonder die rechten is er ook geen Pagina 1 van 6

2 rechts. Ze werden vastgelegd in boeken (wetten). Iedere burger dient zich daaraan te houden. - Montesquieu is de bedenker van trias politica. Hij zei dat tegenover de macht van de koning een door het volk gekozen parlement moest komen, die democratisch wetten mocht vaststellen. Tegenover deze twee machten moest een onafhankelijke rechterlijke macht komen. 2 Grondwet: De grondwet is een binden middel van een pluriforme samenleving (deze kent uiteenlopende normen en waarden). De grondwet heeft als doel: - Beperking van de macht rechten van de burgers te garanderen. - Fundamentele rechten van burgers vast te leggen. - Aan te geven hoe de belangrijkste organen van de s in grote lijnen zijn georganiseerd. Bataafse Republiek: Nederland kreeg in 1798 de ssregeling van de Bataafse Republiek. Daarmee werd Nederland een gecentraliseerde s. Klassieke grondrechten: Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Je kunt de klassieke grondrechten herkennen doordat er beperking van bevoegdheden van de overheid tegen over de burgers bevat. Vrijheidsrechten: Rechten van de mens bijvoorbeeld voor vrijheid van godsdienst, meningsuiting etc. Bescherming van het individu: Als een burger vind dat zijn rechten zijn geschonden kan deze naar de rechter gaan. Juridische bescherming: De burger is beschermt als de wet niet is vastgelegd is deze ook niet strafbaar. Sociale grondrechten: De overheid heeft een zorgplicht over zijn burgers: - Werkgelegenheid en vrije arbeid - Bestaanszekerheid en welvaart - Leefbaarheid en milieu - Volksgezondheid - Onderwijs De overheid moet actief optreden om de sociale grondrechten waar te maken. Wijziging van de grondwet: De grondwet is heel fundamenteel voor de samenleving. Daarom kan de overheid niet 1,2,3 de grondwet wijzigen. Als er een wet veranderd moet worden moet het eerst langs de Eerste en Tweede kamer. Meer dan 2/3 moet voor zijn. Als dat zo is moet de koningin deze ondertekenen. Horizontale werking grondrechten: Verhouding tussen burgers en burgers recht op privacy. Verticale werking grondrechten: Verhouding tussen burgers en de overheid Vrijheid en rechten van de burgers respecteren. Botsing van grondrechten: De rechten van mensen botsen dan met elkaar. Mag je racistische opmerkingen maken vanwege meningsuiting of valt dit dan onder discriminatie. 3 Wetgevende macht: Deze kreeg als taak om algemene wetten te maken, te wijzigen of in te trekken. (parlement). Uitvoerende macht: Deze kreeg als taak om wetten in praktijk te brengen en in concrete gevallen toe te passen.(koning) Rechterlijke macht: Deze kreeg de taak als er onenigheid was over de wetten en bij alle conflicten die met rechtsregels konden worden opgelost, recht mocht spreken. Pagina 2 van 6

3 check and balances : De drie machten weerhouden elkaar in het veroveren van te veel macht en houden daarmee elkaar weer in balans. Regering: koning en ministers Parlement: tweede en eerste kamer Tweede kamer: Keuren nieuwe wetten. Eerste kamer: Keuren nieuwe wetten. Staten-Generaal: Parlement Ministeriële verantwoordelijkheid: De minister wordt gecontroleerd door het parlement. Hij moet alle daden van zijn ambtenaren voor zijn verantwoordelijkheid nemen. (4e macht) Onafhankelijke rechters: Rechters zijn onafhankelijk van de ministers. Zij kunnen daarom uitspraken doen waar de ministers misschien eigenlijk helemaal niet mee eens zijn. Wet op de uitgebreide identificatie plicht: Deze wet is ingevoerd op 1 januari Iedereen vanaf 14 jaar is verplicht een ID kaart op zak te hebben buitenshuis. Er is een boete opgelegd als jij deze niet bij je hebt. Ze kunnen je overigens alleen aanhouden als je je verdacht gedraagt. Jurisprudentie: Het geheel van uitspraken door rechters. Toetsingsrecht: Rechters het recht te geven om nieuwe wetten te toetsen aan het grondwet. Kunnen: - Trias politica is ontstaan in Het is door de Frans man Montesquieu bedacht. - Wetten moeten: 1. Algemeen zijn. Ze mogen dus niet voor één situatie of één persoon geschreven zijn 2. Ze moeten duidelijk zijn. Iedereen moet het kunnen begrijpen en het moet behoorlijk bekendgemaakt worden. 3. Ze moeten haalbaar zijn en uitvoerbaar zijn. 4 Rechtsorde: Het geheel van recht in ons land. Rechtsregels: Zijn gedragsregels die wettelijk door de overheid zijn vastgelegd. Sociale regels: Staan meestal niet opgeschreven en geven een beoordeling van gedrag in termen van wel of geen rekening houden met anderen niet in korte broek naar de kerk, niet met schoenen op de bank, in de bioscoop je mobiel uit. Morele regels: Staan meestal niet opgeschreven deze geven een beoordeling van goed of kwaad. - Help vrienden in nood, wees altijd eerlijk, steel niet, wat u wil dat u niet geschiet doet dat ook een ander niet. Privaatrecht: (horizontale relaties) Regelt alle relaties tussen burgers onderling. - Kopen van een auto, aangaan van een huwelijk, adopteren van een kind etc. Burgerlijk recht: Het zelfde als Privaatrecht. Publiekrecht: (verticale relaties) Regelt alle relaties tussen de burgers en de overheid. - Sommige zaken worden door de overheid zo belangrijk gevonden die deze niet aan vrije keuzen aan de burgers geven, zoals leerplicht, belastingplicht en de volkgezondheid. Personen- en familierecht: Zaken regelt als het sluiten van een huwelijk, echt scheiding, geboorte, overlijden en het adopteren van kinderen. (Behoort tot privaatrecht) Ondernemingsrecht: Het regelt bijvoorbeeld de voorwaarden waaronder je een stichting, vereniging of een BV kan oprichten. ( behoort tot privaatrecht) Pagina 3 van 6

4 Vermogensrecht: Deze regelt alle zaken die te maken hebben met iemands vermogen en in geld uit te drukken. Hiermee krijg je dus te maken als je overeenkomsten sluit zoals een koop, een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. (behoort tot privaat recht). Ssrecht: Hierin staan de regels voor de inrichting van de s denk hierbij aan grondwet, ministers, de rechten van de tweede kamer en het meedoen aan verkiezingen. Bestuursrecht: Hierin gaat het om de bestuursactiviteiten. Het bouwen van een huis of een café beginnen. Verder behoren de ruimtelijke ordening en het belastingrecht hier ook bij. Strafrecht: Dit bes uit alle wettelijke strafbepalingen. 5 Wetboek van strafrecht: Onschuldvermoeden: De verdachten is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Staande houden: Laten stil staan en je ondervragen. Aanhouden: Je wordt dan gearresteerd en meegenomen naar het politie bureau. Dwangmiddelen: De politie mag je behalve aanhouden ook fouilleren en bewijsmateriaal in beslag nemen. Voorarrest: De tijd voordat de verdachte berecht wordt. Dit mag maximaal 110 dagen duren. Officier van justitie: Een persoon die het Openbaar Ministerie vertegenwoordigt. Transactie: Dit betekent dat iemand akkoord gaat met een geldboeten of een taakstaf. Seponeren: Besluiten om een zaak niet te vervolgen. Tenlastelegging: Hierin s de aanklacht tegen de verdachte precies geformuleerd. Rechtbank: plaats waar een strafzaak begint. Politierechter: Eenvoudige misdrijven waar meestal niet meer dan een jaar wordt geëist wordt berecht door een politierechter. Meervoudige kamer: Zware misdrijven zoals moord worden door meerdere rechters berecht in de meervoudige kamer. Pleidooi: De advocaat doet een goed woordje voor jou. Om de straf voor jou te minderen. Gerechtshof: Een plaats waar de strafzaak nog is wordt overgedaan. Hoge raad: hoogste rechtsprekende instantie. Strafproces: 1. aanhouding 2. opsporing door politie en recherche onder leiding van een officier van justitie 3. vervolging door openbaar ministerie 4. de berechting door meerdere rechters. 5. eventueel hoger beroep en cassatie 6. feitelijk uitvoeren van de opgelegde straf. 6 Legaliteitsbeginsel: Geen feit is strafbaar dan op grond van een daaraan voorafgaande strafbepaling. Niemand kan veroordeeld worden op iets wat van te voren niet strafbaar was. Algemene bepalingen: Deze geven antwoord op vragen als; wanneer is iemand medeplichtig? Wanneer is iemand niet strafbaar? Welke soorten straffen zijn er in Nederland? Misdrijven: Zijn ernstige strafbare feiten zoals; moord, verkrachting, mishandeling, diefstal met geweld. Overtredingen: Minder ernstige strafbare feiten zoals; Geen toegang voor onbevoegde. Pagina 4 van 6

5 Strafuitsluitingsgronden: Hierbij gaan zij na of de dader dit willens wetens heeft gedaan. Rechtvaardigheidsgronden: Het gepleegde feit is in het licht van bijzondere omstandigheden niet meer strafbaar Noodweer: Je verdedigt jezelf en/of een ander tegen geweld. Overmacht - Noodtoestand: Soms gelden strafregels niet omdat ze te rechtvaardigen zijn. Ambtelijk bevel: Als je door iemand die in dienst is van de overheid oneerlijk wordt bekeurd kan je deze op rechtvaardigingsgrond beroepen. Schulduitsluitingsgronden: Hierbij is het feit wel strafbaar maar heeft de dader geen schuld. Psychische overmacht: Als je door een ander gedwongen wordt. De opdrachtgever is dan wel schuldig maar jij niet. Noodweerexces: Hierbij overtreedt je bij verdediging van jezelf of een ander, in tegenstelling tot bij noodweer, wel de grenzen van noodzakelijke verdediging overtreden. Ontoerekeningsvatbaar: Als iemand echt niet weet wat hij doet, vooral bij een geestelijke stoornis of psychisch volledig buiten zinnen was. Je straf wordt dan opgeheven maar je wordt wel ter beschikking van de s gezet. Je moet dan een psychiatrische behandeling ondergaan. Tbs: Een psychiatrische behandeling die maximaal 4 jaar mag duren. Deze kan wel verlengt worden door de artsen als er geen verbetering is opgetreden. Afwezigheid van schuld: Als je helemaal geen schuld hebt. Hoofdstraffen: Geldboete, Taakstraf, Vrijheidsstraf. Bijkomende straffen: intrekking rijbewijs, stadion verbod, uitzetting bij een beroep bv. Arts. Bijkomende straffen hebben meestal een relatie met het gepleegde delict. Maatregelen: schadevergoeding voor slachtoffers, verplichte behandeling in afkickkliniek, tbs Haltbureau: Jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden voor kleine delicten zoals kleine winkeldiefstallen naar bureau halt gestuurd. Deze legt dan een taakstraf op, zo hoeven de jongeren niet naar de rechter. 7 Preventieve maatregelen: Hierbij s sociale controle centraal zoals; meer stadswachten, meer conducteurs bij openbaar vervoer, meer sociale begeleiding (maatschappelijk werk). Repressieve maatregelen: Hierbij gaat het om strengere bestraffing. Repressieve groeit steeds meer dat blijkt uit toename van politie agenten en het bijbouwen van gevangenissen. Maatschappelijke gevolgen: Valt in 2 categorieën onder te delen; Materieel en immaterieel. Materiële schade: spullen die bij een delict vernielt zijn en vervangen moeten worden. Immateriële schade: De gevoelens van personen die beïnvloed zijn door delict(en) die zij mee hebben gemaakt. (geestelijke schade). Sociobiologie: Het verklaren van het gedrag van mensen uit biologische factoren; daarbij ligt de nadruk op neurologisch en hormonale processen. Bijvoorbeeld; sommige kinderen hebben een lagere hartslag dit kan betekenen dat ze minder last hebben van angst en de grenzen steeds hoger opzoeken. Lombrose: Hij schreef bepaalde kenmerken (doorgegroeide wenkbrauwen, kaal hoofd) toe aan mensen die zogezegd volgens hem crimineel zijn. Hirschi: Bedenker van de bindingstheorie (1969). Bindingstheorie: Gedachte dat in ieder mens een crimineel schuilt maar dat deze door bindingen (familie, vrienden, geld,) niet tot uiting komen. Pas als deze bindingen er niet meer zijn, zijn mensen eerder geneigd Pagina 5 van 6

6 tot crimineel gedrag. Aangeleerd-gedragtheorie: Wanneer jongeren intensief contact hebben met criminelen is er een grotere kans dat deze dit gedrag overnemen. Sutherland: Bedenker van de aangeleerd-gedragstheorie. Sigmond Freud: De bedenker van persoonlijkheidtheorie; ( ) Id, ego en superego: Id: Driften zoals seks en agressiviteit Ego: bewuste deel dat de overhand krijgt als je volwassen wordt. Superego: het geweten, waardoor we schuld en schaamte hebben. Wanneer de balans tussen deze drie delen verstoord raken kan dit volgens Sigmund Freud tot crimineel gedrag leiden. Anomietheorie: De bedenker is Merton ( ). Hij zegt dat als mensen er niet in slagen hun levensdoelen te behalen er meer kans is op criminaliteit. Sommige zullen het idee bijstellen anderen gebruiken illegale of strafbare middelen om toch hun levensdoelen te behalen. Pagina 6 van 6

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting door een scholier 1623 woorden 10 december 2007 5,4 53 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1: Idee

Nadere informatie

De rechtsstaat is een soort sociaal contract tussen burgers en bestuurders. Beiden hebben plichten.

De rechtsstaat is een soort sociaal contract tussen burgers en bestuurders. Beiden hebben plichten. Samenvatting door Sara 1620 woorden 12 mei 2015 6,5 58 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Par 1. Idee en oorsprong van de rechtsstaat. De overheid moet optreden als burgers

Nadere informatie

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart 2018 7 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk Rechtsstaat Paragraaf 1: Idee en oorsprong van de rechtsstaat 1 Wat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting door I. 1456 woorden 6 juni 2014 9,2 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: Idee en oorsprong van de rechtstaat

Nadere informatie

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid.

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid. Samenvatting door A. 1665 woorden 1 november 2014 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Idee en oorsprong van de rechtsstaat Rechtsstaat = een staat waarin burgers met

Nadere informatie

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1)

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1) Samenvatting door een scholier 2132 woorden 10 november 2011 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

7.7. Boekverslag door M woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer

7.7. Boekverslag door M woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door M. 2090 woorden 16 november 2007 7.7 497 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Nederland is een democratische rechtstaat, deze bidt burgers een dubbele garantie: - Vrije verkiezingen,

Nadere informatie

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november 2011 8,7 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1. Recht en Rechtvaardigheid Maatschappelijke normen: Rechtvaardigheid

Nadere informatie

Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid.

Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid. Samenvatting door Anna 1759 woorden 7 februari 2017 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat Paragraaf 1 Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht

Nadere informatie

Boekverslag door I woorden 11 maart keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Maatschappijleer

Boekverslag door I woorden 11 maart keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Maatschappijleer Boekverslag door I. 2188 woorden 11 maart 2011 6 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Samenvatting H2 1 t/m 5 (hele document + plaatjes en beter uitleg

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechten

Samenvatting Maatschappijleer Rechten Samenvatting Maatschappijleer Rechten Samenvatting door een scholier 2854 woorden 16 november 2009 6,9 4 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Rechtstaat: Een staat waarin het recht als het ware regeert.

Nadere informatie

7,6. Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

7,6. Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober 2008 7,6 28 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat. De rechtsstaat is een heerschappij van regels maar

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6

Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting door een scholier 3292 woorden 5 november 2009 6,8 29 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus 2010 6,9 232 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Soorten regels. Maatschappelijke normen: ongeschreven regels, dingen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door een scholier 3137 woorden 25 januari 2011 6,1 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER à PERIODE 2 Bladzijdes 25 t/m 41, 46 t/m

Nadere informatie

1.5. Samenvatting door een scholier 2723 woorden 19 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer

1.5. Samenvatting door een scholier 2723 woorden 19 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2723 woorden 19 mei 2011 1.5 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 1 en Hoofdstuk 2 Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Wat Is Maatschappijleer? 1. Wat is

Nadere informatie

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1:

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1: Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart 2013 5,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: Recht: iets kunnen of mogen volgens de wet Maatschappelijke gedragsregel:

Nadere informatie

7.9. Samenvatting door een scholier 1740 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Wat is Maatschappijleer

7.9. Samenvatting door een scholier 1740 woorden 13 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Wat is Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1740 woorden 13 maart 2009 7.9 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Wat is Maatschappijleer Welke regels op een bepaald moment gelden

Nadere informatie

Criminaliteit. en rechtsspraak

Criminaliteit. en rechtsspraak Criminaliteit en rechtsspraak Praktisch: Leerboek blz. 128 t/m 143 Start 18 oktober 2018 Klaar 6 december 2018 Voortgangstoets (weging 2,5%) 13 december Leerstof en toetsen WEEK 42: 15-19 okt Thema Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting door een scholier 1946 woorden 13 november 2011 7,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: rechten en

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2219 woorden 13 januari 2009 7,3 335 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1816 woorden 26 oktober 2010 6,1 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Rechtsstaat 1 Recht en rechtvaardigheid Er zijn talloze

Nadere informatie

6,4. H1: Wat is maatschappijleer? Samenvatting door een scholier 2609 woorden 23 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,4. H1: Wat is maatschappijleer? Samenvatting door een scholier 2609 woorden 23 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2609 woorden 23 maart 2010 6,4 16 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER SAMENVATTING H1: Wat is maatschappijleer? We spreken van een maatschappelijk probleem,

Nadere informatie

Maatschappijleer gaan over de manier waarop we de samenleving vormgeven. Hiervoor hebben we 4 thema s:

Maatschappijleer gaan over de manier waarop we de samenleving vormgeven. Hiervoor hebben we 4 thema s: Samenvatting door een scholier 2163 woorden 10 juni 2010 7,3 13 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1: Wat is maatschappijleer? Onderdeel 1: wat is het doel

Nadere informatie

Grondrechten: rechten die fundamenteel zijn voor vrijheid, ontplooiing, welzijn en bescherming van het individu.

Grondrechten: rechten die fundamenteel zijn voor vrijheid, ontplooiing, welzijn en bescherming van het individu. Samenvatting door een scholier 2202 woorden 19 juli 2015 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Democratische rechtsstaat: burgers mogen meedoen aan vrije verkiezingen

Nadere informatie

- Trias politica, grondrechten en legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van rechtsstaat

- Trias politica, grondrechten en legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1899 woorden 5 november 2012 7,4 6 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Wat is een rechtsstaat? Rechtsstaat= staat waarin burgers met grondrechten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting door Aylin 1392 woorden 7 maart 2018 8,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 4 Strafrecht: de

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 6 + 7 Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1300 woorden 3 november 2010 2,3 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk

Nadere informatie

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten.

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten. Samenvatting Maatschappijleer SE 25% Boek: Thema s maatschappijleer Havo Rechtsstaat par 2+3 & Criminaliteit Theorieën & Straffen P. 32-35 & P.44-45 & P.58-59 P.32-35] Doel van de rechtsstaat: - (veiligheid,

Nadere informatie

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Boekverslag door A. 1979 woorden 28 oktober 2007 7.1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer - Rechtsstaat I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Maatschappelijke normen: Wat de maatschappijleer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door Q. 2117 woorden 7 juni 2016 5,9 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting Rechtsstaat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting door een scholier 1047 woorden 16 maart 2008 5,7 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Democratie en rechtstaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid.

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid. Begrippenlijst door R. 1058 woorden 11 juni 2016 6,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Rechtsnormen: Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1393 woorden 5 april 2004 7,3 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1 Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door M. 1182 woorden 28 november 2012 4,2 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtsstaat 2.1 Recht en vaardigheid Regels en wetten

Nadere informatie

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid.

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid. Samenvatting door L. 1589 woorden 8 oktober 2012 6,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door B. 2643 woorden 31 oktober 2015 10 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Recht en rechtvaardigheid: Wat hebben

Nadere informatie

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit.

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april 2003 8,6 31 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT 1. Criminaliteit. Onmaatschappelijk = Afwijkend gedrag. Bv. met handen eten,

Nadere informatie

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.)

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.) Samenvatting door een scholier 1409 woorden 17 november 2014 6,6 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Verslag Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 HAVO 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2350 woorden 2 juli 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Alle maatschappelijke normen

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober 2009 7,7 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi 1.1 Een rechtsstaat heft speciale kenmerken. Een staat is gekenmerkt door het hoogste

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Samenvatting door J. 2633 woorden 19 januari 2014 6,2 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Rechtsstaat; Een staat waarin de

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 26 november 2014

1 keer beoordeeld 26 november 2014 6 Samenvatting door een scholier 2487 woorden 1 keer beoordeeld 26 november 2014 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer In het bijgevoegde bestandje staat mijn samenvatting van Maatschappijleer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1095 woorden 22 juni 2004 5,5 4 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H4 Criminaliteit 1 Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Materieel strafrecht: opzet en schuld Inleiding 45

Inhoudsopgave. 3 Materieel strafrecht: opzet en schuld Inleiding 45 Inhoudsopgave 1 Algemene inleiding: wat is strafrecht? 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Strafrecht: begripsvorming 16 1.2.1 Materieel en formeel strafrecht 16 1.2.2 Commuun en bijzonder strafrecht 17 1.2.3 Wat

Nadere informatie

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat? Wat is een rechtsstaat? Nederlanders hebben veel vrijheid. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo staat er in

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving Samenvatting door een scholier 1807 woorden 29 maart 2006 4,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Ma Par. 1 Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting door een scholier 1819 woorden 7 juni 2004 7,8 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2880 woorden 15 januari 2008 6,2 118 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappij Rechtsstaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

1. Recht en rechtvaardigheid

1. Recht en rechtvaardigheid 1. Recht en rechtvaardigheid Rechtsnormen; gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd. Rechtvaardigheid; volgens de wet. Rechtsstaat; staat waarin de rechten van burgers door wetten worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord / 5. Lijst van gebruikte afkortingen / 13. Het materiële strafrecht. 1. Inleiding / 17

Inhoudsopgave. Voorwoord / 5. Lijst van gebruikte afkortingen / 13. Het materiële strafrecht. 1. Inleiding / 17 Inhoudsopgave Voorwoord / 5 Lijst van gebruikte afkortingen / 13 Deel I Het materiële strafrecht 1. Inleiding / 17 2. Straffen / 19 2.1 Hoofdstraffen ex artikel 9 Sr / 19 2.2 Bijkomende straffen / 20 3.

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting door Marieke 1467 woorden 30 april 2015 7,4 34 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1: Het

Nadere informatie

5,2. Samenvatting door een scholier 1635 woorden 18 november keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,2. Samenvatting door een scholier 1635 woorden 18 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1635 woorden 18 november 2009 5,2 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Nederland is een democratische rechtstaat Absolute macht: Alle macht hebben Trias Politica:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Lesbrief 1 Inleiding rechtsstaat Rechtsstaat Nederland is een rechtsstaat. In het woord rechtsstaat worden twee woorden met elkaar verbonden: recht en staat. We spreken

Nadere informatie

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen.

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen. Boekverslag door Shannon 1805 woorden 28 maart 2017 6.3 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappelijke normen of gedragsregels komen voort uit tradities, gewoontes

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1954 woorden 19 november 2009 8,1 55 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting door een scholier 2803 woorden 12 april 2007 6,7 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer ViaDELTA

Nadere informatie

Maatschappijleer VWO 5

Maatschappijleer VWO 5 Maatschappijleer VWO 5 Hoofdstuk 1 Elke staat heeft te maken met maatschappelijke problemen (ook wel dilemma s genoemd), omdat ze vaak erg ingewikkeld zijn. Het zijn problemen die veel mensen tegelijk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer RECHTSSTAAT 1tm7+9

Samenvatting Maatschappijleer RECHTSSTAAT 1tm7+9 Samenvatting Maatschappijleer RECHTSSTAAT 1tm7+9 Samenvatting door E. 3842 woorden 8 november 2009 7,2 62 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Par.1 De straffen in Nederlanden die worden opgelegd, hangen

Nadere informatie

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd! Samenvatting door een scholier 1951 woorden 10 juni 2002 7 155 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer let op: lees de tekst nog een keer goed door, ik heb alleen de woorden uit de begrippenlijst genoteerd!

Nadere informatie

7.6. Boekverslag door D woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

7.6. Boekverslag door D woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Boekverslag door D. 2252 woorden 22 oktober 2015 7.6 44 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Regels en wetten Maatschappelijke normen: ongeschreven

Nadere informatie

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld

6, Wat is recht? 1.2 Wat is criminaliteit? Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni keer beoordeeld Spreekbeurt door een scholier 2401 woorden 27 juni 2005 6,6 117 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer, Criminaliteit. 1. Criminaliteit Normen en waarden

Nadere informatie

1 Inleiding recht. 1.1 Inleiding. 1.2 Omschrijving en doel

1 Inleiding recht. 1.1 Inleiding. 1.2 Omschrijving en doel 1 Inleiding recht 1.1 Inleiding Wie het jeugdrecht wil leren kennen, moet iets weten over het recht in het algemeen. Daarom in dit hoofdstuk een korte introductie in het recht met een definitie van recht,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1 t/m 4

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1 t/m 4 Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1 t/m 4 Samenvatting door een scholier 2599 woorden 23 januari 2010 4,5 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Basis

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2438 woorden 8 mei 2017 6,6 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER SAMENVATTING RECHTSSTAAT 2.1 Hoeveel vrijheid

Nadere informatie

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst door N. 2565 woorden 5 april 2013 8 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Normen zijn afspraken

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei 2007 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer $1.1 Rechtsregels zijn om - Ongewenst gedrag tegen te gaan - Orde te brengen

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door een scholier 2405 woorden 29 oktober 2013 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi HOOFDSTUK 1 De maatschappijàhet samenleven

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1981 woorden 20 juni 2006 6 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hst Criminaliteit 1. Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer H.2 Rechtsstaat. 1 idee en oorsprong van de rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer H.2 Rechtsstaat. 1 idee en oorsprong van de rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer H.2 Rechtsstaat Samenvatting door M. 12481 woorden 24 januari 2016 5,7 14 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer maatschappijleer h.2 1 idee

Nadere informatie

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin)

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin) Samenvatting door A. 1934 woorden 30 oktober 2011 7 263 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer PTA 1 Havo 4 H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen

Nadere informatie

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door L. 1574 woorden 25 februari 2003 8.1 219 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1. criminaliteit. - Criminaliteit: ernstige vorm van onmaatschappelijk gedrag. - Bij onmaatschappelijk gedrag

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2074 woorden 26 juni 2004 7,7 254 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Criminaliteit Hoofdstuk

Nadere informatie

Proeftoets E1 vwo 4. 1 Wat is een waarde en wat is een norm? I. Liefde. II. Regels. III. Veiligheid. IV. Plicht.

Proeftoets E1 vwo 4. 1 Wat is een waarde en wat is een norm? I. Liefde. II. Regels. III. Veiligheid. IV. Plicht. 1 Wat is een waarde en wat is een norm? I. Liefde. II. Regels. III. Veiligheid. IV. Plicht. A. I en II zijn waarden; III en IV zijn normen. B. I en III zijn waarden; II en IV zijn normen. C. I en II zijn

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 4499 woorden 16 december 2008 7 135 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Idee en

Nadere informatie

8,1. Samenvatting door een scholier 2932 woorden 18 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

8,1. Samenvatting door een scholier 2932 woorden 18 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2932 woorden 18 oktober 2017 8,1 80 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting Rechtsstaat 1 Idee en oorsprong van de rechtsstaat

Nadere informatie

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn. Antwoorden door een scholier 1685 woorden 28 september 2006 5,4 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Ho. 1 Criminaliteit 1) Geef 2 voorbeelden van maatschappelijke normen die geen rechtsnormen zijn.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2860 woorden 17 mei 2009 7 205 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoud 1 Recht Indelingen in het recht 3 Rechtsbronnen

Inhoud 1 Recht Indelingen in het recht 3 Rechtsbronnen Inhoud 1 Recht 21 1 Rechtsregels 21 2 Rechtsregels en andere sociale regels 22 3 Rechtssysteem 23 3.1 Functies van het rechtssysteem 23 3.2 Functies van staatsorganen 23 4 Soorten rechtsregels 24 4.1 Gedragsnormen

Nadere informatie

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister

Bijlage. Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Bijlage Antwoorden op de vragen Wetsartikelenregister Jurisprudentieregister Versie 2016/2017 1 Inleiding recht Antwoorden Hoofdstuk 1 Antwoord 1: B Antwoord 2: B Antwoord 3: wetten (regelgeving), verdragen,

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Paragraaf 1

5,3. Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Paragraaf 1 Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart 2016 5,3 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Paragraaf 1 Dat je niet mag stelen weet je wel en je weet ook dat je problemen zonder geweld moet oplossen.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Samenvatting Thema rechtsstaat. 1 Idee en oorsprong van de rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Samenvatting Thema rechtsstaat. 1 Idee en oorsprong van de rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Samenvatting Thema rechtsstaat Samenvatting door een scholier 5485 woorden 3 november 2012 3 63 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Thema

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils

Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils Maatschappijleer HAVO 4 Rechtsstaat Antwoorden op de vragen van de uitgereikte stencils Paragraaf 1 1. In hoger beroep werd Volkert van de Graaf veroordeeld tot een tijdelijke gevangenisstraf van 18 jaar.

Nadere informatie

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

5,9. Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1292 woorden 15 februari 2005 5,9 76 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Hoofdstuk 2 Politieke Besluitvorming Democratie bestaat uit 2 basisprincipes: Vrijheid

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT OKTOBER 2018 AAN DE SLAG MET #3 WAT HEB JE NODIG? PowerPoint Per groepje twee werkbladen met opdrachten van verschillende landen DE WERKVORM IN HET KORT Eerst leg je aan de hand van een PowerPointdia uit

Nadere informatie

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Wetboek van Strafrecht in het algemeen. Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Wetboek van Strafrecht in het algemeen Hoofdstuk 15 Lesboek Basisbekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar Casus Een Belgische passagier aan boord van een Nederlands vrachtschip, haalt uit de koffer

Nadere informatie

godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering.

godsdienstvrijheid, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging en vergadering. Samenvatting door Sterre 3616 woorden 6 maart 2015 6,2 16 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: Idee en oorsprong van de rechtsstaat Nederland is democratische

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie