Maatschappijleer VWO 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappijleer VWO 5"

Transcriptie

1 Maatschappijleer VWO 5 Hoofdstuk 1 Elke staat heeft te maken met maatschappelijke problemen (ook wel dilemma s genoemd), omdat ze vaak erg ingewikkeld zijn. Het zijn problemen die veel mensen tegelijk aangaan. Als burgers te maken krijgen met zo n maatschappelijk probleem en ze het niet onderling kunnen oplossen, is de staat genoodzaakt zich ermee te bemoeien. Een staat heeft drie algemene kenmerken: - Een staat heeft het hoogste gezag (ook wel soevereiniteit). De regels en wetten die de staat invoert, moeten nageleefd worden. Als die niet gebeurd mag de staat straffen. - Een staat heeft duidelijke grenzen tot waar de wetten gelden. - Het gezag van de staat geldt voor de bevolking die binnen de grenzen leeft. De staat heeft dus macht. Onder macht verstaan we dat je iemand kan dwingen iets wel of juist niet te doen, zelfs als diegene dat niet wil. Elke staat heeft een overheid die bestaat uit een regering, een parlement en ambtenaren. De overheid neemt besluiten en voert die ook uit. Vroeger bestond de overheid uit een klein groepje rijke mensen die alle besluiten namen. Verder was er een leger voor veiligheid, een politie om misdadigers op te pakken en een rechter om hen te straffen. Er waren vooral wetten over strafrecht en belastingrecht. Dit wordt ook wel een nachtwakersstaat genoemd. Later werden veel van deze staten democratieën. Iedereen mocht zijn stem uitbrengen. Ook ging de staat zorgen voor de burgers. Daarom hebben we nu een verzorgingsstaat. In een goed maatschappij hebben burgers rechten en plichten. De belangrijkste daarvan zijn vastgelegd in wetten. Als mensen worden benadeeld in hun rechten kunnen ze naar de recht stappen. Andersom geldt echter hetzelfde voor de plichten: als men zijn plichten niet nakomt, mag de staat hen dwingen dat wel te doen, desnoods met geweld. Het lastige is dat de staat zich alleen mag bemoeien met formele gedragsregels, regels die in de wet zijn vastgelegd, en niet met de morele gedragsregels, regels die mensen zelf belangrijk vinden, maar niet in de wet staan. Zulke gedragsregels heten ook wel waarden. Als je van een waarde een regel maakt, heet het een norm. Sommige normen zijn in de wet opgenomen. Alle maatschappelijke problemen zijn politieke kwesties. Alle situaties waarbij de overheid betrokken is of zou moeten zijn, zijn politiek. Als er een politiek besluit wordt genomen, komt er een beleid. Dat is een plan voor het bereiken van een bepaald doel door middel van doelgericht gebruik van middelen. De regering en het parlement nemen zulke besluiten. Door de verschillende opvattingen over waarden, zijn er ook verschillende opvattingen over wat de staat wel en niet mag doen. Die verschillende opvattingen zijn de grondslag voor politieke stromingen. De drie grootste stromingen zijn die van de:

2 - Liberalen: zij vinden vooral de waarde vrijheid belangrijk. De overheid moet zijn burgers ruimte geven, zodat zij hun eigen privéleven kunnen inrichten. - Socialisten (of sociaaldemocraten): zij vinden de waarde gelijkheid belangrijk. Zonder gelijkheid vrezen zij voor een groot verschil tussen rijk en arm. - Christendemocraten: zij vinden de waarde harmonie belangrijk. De verschillende maatschappelijke groepen moeten onderling zoveel mogelijk afspraken maken. In elke maatschappij is sprake van sociale ongelijkheid. Die ongelijkheid is er op ongelofelijk veel vlakken. Voorbeelden zijn: inkomen, geslacht, leeftijd, afkomst, ga zo maar door. Er ontstaat een sociale rangorde, of sociale stratificatie. Sociale cohesie is de verbondenheid die mensen onderling voelen. Er wordt gevreesd dat de sociale cohesie erop achteruitgaat, wat kan leiden tot grote afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen, wat weer gevaarlijk kan zijn voor de staat. Een rechtsstaat is een staat waarin burgers en overheid zich aan de wet moeten houden en waar gelijke rechten en mensenrechten voor iedereen gegarandeerd zijn. De staat heeft daarin best een lastige rol. Ze moeten de burgers vrijheid bieden, maar ook veiligheid. Een parlementaire democratie helpt een rechtsstaat om problemen op een vreedzame manier op te lossen, omdat alle burgers invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. Een verzorgingsstaat is een maatschappij waarin de overheid zich ten doel stelt de zorg voor het welzijn van haar bewoners op zicht te nemen. In een pluriforme samenleving leven mensen met verschillende opvattingen en verschillende religieuze, culturele en etnische achtergronden met elkaar samen. Maatschappelijke problemen zijn altijd erg ingewikkeld en hangen samen met een heleboel andere dingen. De oplossingen zijn daardoor ook niet eenvoudig. Om de beste oplossing te vinden, moet je een probleem vanuit verschillende perspectieven bekijken: - Het politiek-juridisch perspectief - Het sociaaleconomisch perspectief - Het sociaal-cultureel perspectief - Het vergelijkende perspectief Hoofdstuk 2 1 De Nederlandse rechtsstaat heeft gezag. Dat houdt in dat de macht van de staat als redelijk wordt evenaren en dat de mensen het eens zijn met de wetten die de staat hen oplegt. Dat heet ook wel legitimiteit. Als de mensen het niet met de overheid eens zijn, kan een rechtsstaat niet functioneren. De kernelementen van de rechtsstaat zijn: bescherming tegen willekeur van de overheid, rechtszekerheid en gelijke rechten. Een aantal algemene kenmerken van de rechtsstaat zijn:

3 - Alle burgers hebben gelijke rechten. - Burgers kunnen pas voor iets gestraft worden, als het misdrijf in het wetboek staat. Dat heet het legaliteitsbeginsel. - Het is belangrijk dat ook de overheid zich aan de wet houdt. - Er bestaat een machtenscheiding tussen: De wetgevende macht -> parlement en regering De uitvoerende macht -> regering en ambtenaren De rechterlijke macht -> rechters Deze scheiding heet ook wel de trias politica. Het allerbelangrijkste hierin is de onafhankelijkheid van rechters. De regering kan rechters niet ontslaan. - In de grondwet, de belangrijkste wet van een land, staan de grondrechten (of mensenrechten) die de macht van de overheid perken tegenover de mensen. Tegenover deze rechten staan drie (vier) plichten: - Alle burgers zijn verplicht de wet te kennen en zich daaraan te houden. - Iedereen is verplicht een ander die in levensgevaar te helpen. - Iedereen boven de veertien moet zich kunnen legitimeren. - Er is een morele plicht waarin iedereen de grondrechten van een ander moet respecteren. Dit staat dus niet in de wet, maar het voor iedereen zo vanzelfsprekend dat het wel zo wordt gezien. Veiligheid is prioriteit nummer één voor de rechtsstaat. Door de beeldvorming door verhalen en beelden dat de criminaliteit steeds meer stijgt, voelen mensen zich niet veilig. 2 Grondrechten of mensenrechten zijn de belangrijkste wetten in de grondwet. Ze zijn te onderscheiden klassieke mensenrechten en sociale mensenrechten. De belangrijkste klassieke mensenrechten zijn: - Vrijheid van godsdienst - Vrijheid van meningsuiting - Vrijheid van vereniging, vergadering en demonstratie - Onaantastbaarheid van het lichaam - Bescherming van persoonlijk eigendom - Recht op eerbieding van de persoonlijke levenssfeer - Bescherming tegen willekeurige huiszoeking - Bescherming tegen willekeurige arrestatie - Brief-, telefoon- en telegraafgeheim Sociale mensenrechten zijn bijvoorbeeld: - Recht op eten - Recht op onderdak - Recht op onderwijs - Recht op gezondheidszorg De overheid heeft een inspanningsverplichting bij deze laatste vier rechten geen resultaatsverplichting. Als burgers klachten hebben over overheidsoptreden kunnen ze naar de ombudsman gaan. Hij onderzoekt of de klacht wel of niet terecht is en doet er iets aan als hij dat kan. Mocht hier niets uitkomen dan kan diegene hogerop gaan naar

4 het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Als je daar nog geen gelijk krijgt kun je nog naar mensenrechtenorganisaties als Amnesty International gaan. 3 In geen enkel land houdt iedereen zich aan de wet. Overtreding van de wet kan strafbaar zijn. Door de overheid strafbaar gesteld gedrag heet ook wel criminaliteit. Strafbare handelingen, ofwel delicten, zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Ernstige delicten heten misdrijven. Minder zware delicten overtredingen. Voor een misdrijf krijg je een strafblad, dat vier of acht jaar op je naam blijft staan. Bij het berechten van iemand die een delict heeft gepleegd, gelden een aantal regels. Die staan in het Wetboek van Strafvordering. Onder een tak van de staat, het Ministerie van Justitie, valt het Openbaar Ministerie. De mensen die daarvoor werken, de officieren van justitie, zijn verantwoordelijk voor de vervolging van de dader. Een dader opsporen is soms nog best lastig. Daar hebben we de politie voor. De politie mag, als ze een aannemelijke reden hebben, dwangmiddelen gebruiken. Daarmee maken ze inbreuk op iemands grondrechten, maar kunnen ze vaak wel achter cruciale informatie komen. Nadat de dader verhoort is, kan de minister van justitie drie dingen doen: - Vervolgen: de zaak voor de rechter brengen die de zaak dan verder afhandelt. - Seponeren: de zaak afsluiten zonder veroordeling. - Transactie (schikking): de zaak afdoen met een geldboete. Soms zijn er zaken die niet toegestaan zijn, maar die niet bestraft worden, omdat men bang is dan olie op het vuur te gooien. Iets is dan gedogen. Als iemand wordt vervolgd, moet hij of zij voor de rechter verschijnen. Bij zo n rechtszaak zijn veel mensen aanwezig. Natuurlijk is de verdachte er met zijn of haar advocaat, die hem of haar gaat verdedigen. De officier van justitie is ook aanwezig, om de bewijzen uit de doeken te doen en te vertellen waarom de dader schuldig is. Ook kunnen er getuigen en andere deskundigen zijn. De rechter gaat een heleboel vragen stellen. Uiteindelijk krijgt de verdachte het laatste woord en doet de rechter zijn uitspraak of vonnis. Niet elke misdaad is even zwaar. Daarom zijn er verschillende rechters. Bij een overtreding moet je voor de kantonrechter verschijnen. Bij een zware voor de strafrechter. Bij heel zware zaken zijn zelfs drie rechters aanwezig. Als verdachten of officieren van justitie niet tevreden zijn over de uitgedeelde straf, kunnen ze in beroep gaan bij het gerechtshof. Die bekijkt de zaak opnieuw en spreek een nieuw vonnis uit. Mochten mensen dan nog niet tevreden zijn, kunnen ze ook nog in cassatie gaan bij De Hoge Raad. Zij kijken of de rechter alles goed heeft uitgevoerd en beslissen of het hierbij blijft of dat de rechter opnieuw uitspraak moet doen. Straffen zijn er om een aantal redenen: - Vergelding: de dader moet boeten voor wat hij gedaan heeft. - Preventie: de straf moet mensen afschrikken het niet nog eens te doen of het überhaupt niet te doen. - Resocialisatie: de straf moet terugkeer in de samenleving mogelijk maken. - Voorkomen van eigenrichting: De overheid wil met het opleggen van straffen voorkomen dat slachtoffers zelf wraak gaan nemen.

5 Nederland kent een daderstrafrecht. Dat houdt in dat de rechter in Nederland niet alleen naar de daad, maar ook naar de dader kijkt. De omstandigheden waar hij zich in bevindt kunnen bijvoorbeeld erg slecht zijn en hem of haar hebben aangezet tot zijn of haar daad. Mensen met bijvoorbeeld ene psychiatrische stoornis en gedragsstoornis kunnen zo gevaarlijk zijn dat ze nooit meer terug kunnen de maatschappij in. Zij gaan naar een tbs-kliniek. Tbs betekent ter beschikking stellen van de dader. Hij of zij wordt daar verpleegd. Soms kunnen zulke mensen terug de maatschappij in, anderen kunnen dat niet. 4 In sommige situaties is het gelijkheidsbeginsel erg lastig. De wetten Vrijheid van Meningsuiting en de Antidiscriminatiewet kunnen nog wel een botsen. Daarom is de Algemene Wet Gelijke Behandeling gemaakt. Hierin staat wanneer er van het gelijkheidsbeginsel mag worden afgeweken. Als mensen vinden dat ze alsnog benadeeld worden, kunnen ze een klacht indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling. Bij het berechten van mensen wordt dit beginsel ook wel eens geschaad. Vaak gaat het doen om klassenjustitie: mensen uit een lagere klassen worden strenger berecht dan mensen uit een hogere klasse. Lage klassen criminaliteit zijn meestal dingen als: - Diefstal - Mishandeling - Geweldpleging Door deze criminaliteit voelen veel mensen zich onzeker. De politie pakt de lage klasse vaak hard aan. De hoge klassen of witteboordencriminaliteit zijn meestal dingen als: - Fraude - Milieuzaken Het zijn vaak dingen die lastig te bewijzen zijn en er zijn geen directe slachtoffers. De politie laat zulke zaken vaak schieten. De laatste jaren is de wereld erg op zijn hoede voor terrorisme. We spreken daarvan als door het treffen van grote aantallen willekeurige slachtoffers geprobeerd wordt de bevolking angst aan te jagen of de samenleving te ontwrichten. 5 In de VS gaat het allemaal heel anders. Maar heel weinig straffen komen voor de rechter. De meeste verdachten bekennen schuld in ruil voor strafvermindering. Dit heet ook wel plea bargaining. Als er wel een rechtszaak komt, beslist niet de rechter of de dader strafbaar is, maar de jury. Dat zijn een aantal willekeurige burgers die de rechtszaak bijwonen. De rechter bepaalt uiteindelijk de straf. In de VS is het bijvoorbeeld ook toegestaan om een vuurwapen in je bezit te hebben. De straffen zijn er veel hogen en een aantal staten kent het three time, you re out-systeem. Na drie keer dezelfde misdaad begaan te hebben, krijg je een onwijs hoge gevangenisstraf. Een aantal staten van de VS kent ook nog de doodstraf.

6 Extra -> aantekeningen De grootste uitdaging van de staat/democratie is consensus. Dat betekent dat iedereen het met alles eens is. Dat is onmogelijk omdat iedereen andere normen en waarden heeft en dus een eigen mening. De grondwet is gemaakt om de macht van de koning in te perken. In 1814 kreeg Nederland een grondwet. Ontwikkelingen van de Nederlandse rechtstaat: > Liberale rechtsstaat (vrijheid!) > Democratie > Democratische rechtsstaat (kiesrecht!) Feminisme Arbeiders 1950-nu -> Sociale rechtsstaat (zorg!) Montesquieu bedacht de Trias Politica. De drie machten moeten volgens hem elkaar in balans houden. Politie officier van justitie rechter Recherche openbare aanklager Opsporen vervolgen uitspraak Uitvoerende macht rechterlijke macht rechterlijke macht (staand) (zittend) Openbaar Ministerie Los Verloop rechtszaak: - Onderzoek rechter (vragen) - Requisitoir officier van justitie (geëiste straf) - Advocaat (pleidooi) - Laatste woord verdachte - Vonnis (uitspraak) Vragen rechter: - Wat is er gebeurd? (feiten) - Is dit ook bewezen? (bewijsvoering) - Is dit strafbaar? (wetboek van strafrecht) - Is de verdachte strafbaar? (strafuitsluitingsgronden) - Welke straf (uitspraak)

7 Doelen van straffen: - Vergelding - Preventie - Resocialisatie - Voorkomen eigenrichting - Veiligheid van de samenleving Soorten straffen: - Gevangenis (TBS) - Hechtenis - Taakstraf - Geldboete Steeds zwaardere straffen werken niet. Het maakt de dader niet veel uit of hij tien of twintig jaar zit. Daderstrafrecht -> kijken naar de dader Daadstrafrecht -> kijken naar de daad Minimumstraf -> als je vaker dezelfde misdaad hebt gedaan wordt je straf steeds hoger. In Nederland hebben we dit niet. Gevangenisstraffen werken niet altijd. Sommige criminelen worden crimineler doordat ze andere criminelen ontmoeten. Rechters hebben fijngevoeligheid nodig om personen in te schatten. De minimumstraf ontneemt de rechters dit. Hogere straffen benadelen de lage klasse, omdat zij vaker en harder aangepakt worden. In de VS stelt de president de hoogste rechters aan. Het three strikes you re out law-systeem is een vorm van minimunstraf.

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1842 woorden 10 november 2010 5,4 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 2: Geen willekeur,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door een scholier 1853 woorden 27 oktober 2014 4,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 Paragraaf 1 Een staat of

Nadere informatie

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer

7,7. Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1909 woorden 22 oktober 2009 7,7 37 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi 1.1 Een rechtsstaat heft speciale kenmerken. Een staat is gekenmerkt door het hoogste

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1954 woorden 19 november 2009 8,1 55 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + 2 Samenvatting door een scholier 2405 woorden 29 oktober 2013 1 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi HOOFDSTUK 1 De maatschappijàhet samenleven

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2860 woorden 17 mei 2009 7 205 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Samenvatting maatschappijleer Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 2124 woorden 7 februari 2008 7 71 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1: Gedonder over schiphol >>>

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat &4-6-7 Samenvatting door Aylin 1392 woorden 7 maart 2018 8,5 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 4 Strafrecht: de

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 1184 woorden 8 juni 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 De staat kan wetten maken, regels die voor alle

Nadere informatie

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1:

5,7. Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Paragraaf 1: Begrippenlijst door F. 972 woorden 17 maart 2013 5,7 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1: Recht: iets kunnen of mogen volgens de wet Maatschappelijke gedragsregel:

Nadere informatie

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.)

Bij maatschappijleer onderzoek je maatschappelijke problemen. (verslaving, samenleving etc.) Samenvatting door een scholier 1409 woorden 17 november 2014 6,6 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Verslag Maatschappijleer Hoofdstuk 1 + Hoofdstuk 2 HAVO 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk 6 + 7 Criminaliteit en Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1300 woorden 3 november 2010 2,3 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijwetenschappen Hoofdstuk

Nadere informatie

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

8,7. Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1406 woorden 29 november 2011 8,7 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1. Recht en Rechtvaardigheid Maatschappelijke normen: Rechtvaardigheid

Nadere informatie

Proeftoets E2 havo

Proeftoets E2 havo Proeftoets E2 havo 5 2016 1. Een verdachte kan te maken krijgen met een aantal personen en instanties. Wat is de juiste volgorde? A. 1. de politie 2. de rechter 3. de officier van justitie. B. 1. de officier

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat 1 t/m 9 Samenvatting door een scholier 1946 woorden 13 november 2011 7,4 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: rechten en

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 en 2 Samenvatting door een scholier 1488 woorden 1 mei 2009 8,3 31 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1 Waarom maatschappijleer?

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1816 woorden 26 oktober 2010 6,1 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Rechtsstaat 1 Recht en rechtvaardigheid Er zijn talloze

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VAK : : Maatschappijleer 2 METHODE : Essener Criminaliteit druk 4 KLAS: : 3 NIVEAU : BASIS CONTACTUREN PER WEEK 3 X MINUTEN PER WEEK UDIEJAAR : 205-206 EINDCIJFER KLAS

Nadere informatie

De rechtsstaat is een soort sociaal contract tussen burgers en bestuurders. Beiden hebben plichten.

De rechtsstaat is een soort sociaal contract tussen burgers en bestuurders. Beiden hebben plichten. Samenvatting door Sara 1620 woorden 12 mei 2015 6,5 58 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Par 1. Idee en oorsprong van de rechtsstaat. De overheid moet optreden als burgers

Nadere informatie

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat

Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer. Hoofdstuk Rechtsstaat Samenvatting door Hieke 1817 woorden 11 maart 2018 7 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk Rechtsstaat Paragraaf 1: Idee en oorsprong van de rechtsstaat 1 Wat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2350 woorden 2 juli 2017 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Alle maatschappelijke normen

Nadere informatie

1. Recht en rechtvaardigheid

1. Recht en rechtvaardigheid 1. Recht en rechtvaardigheid Rechtsnormen; gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd. Rechtvaardigheid; volgens de wet. Rechtsstaat; staat waarin de rechten van burgers door wetten worden

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door M. 1182 woorden 28 november 2012 4,2 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtsstaat 2.1 Recht en vaardigheid Regels en wetten

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 6, 8, 9, Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2219 woorden 13 januari 2009 7,3 335 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door Q. 2117 woorden 7 juni 2016 5,9 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting Rechtsstaat

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Instructie Machtenscheidingsquiz

Instructie Machtenscheidingsquiz Instructie Machtenscheidingsquiz Korte omschrijving werkvorm De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen kiest elk

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer

6,9. Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus keer beoordeeld. Maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1543 woorden 5 augustus 2010 6,9 232 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Soorten regels. Maatschappelijke normen: ongeschreven regels, dingen

Nadere informatie

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1)

Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat verstaan we onder een rechtsstaat?(par. 1.1) Samenvatting door een scholier 2132 woorden 10 november 2011 5,5 1 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat Hfdst. 1. Idee een oorsprong van de rechtsstaat 1. Wat

Nadere informatie

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Boekverslag door A. 1979 woorden 28 oktober 2007 7.1 202 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer - Rechtsstaat I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID Maatschappelijke normen: Wat de maatschappijleer

Nadere informatie

7.6. Boekverslag door D woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

7.6. Boekverslag door D woorden 22 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Boekverslag door D. 2252 woorden 22 oktober 2015 7.6 44 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer P1: Recht en rechtvaardigheid. Regels en wetten Maatschappelijke normen: ongeschreven

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer hoofdstuk 1.1 en

Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer hoofdstuk 1.1 en Samenvatting Maatschappijleer Maatschappijleer hoofdstuk 1.1 en 2.1-2.6 Samenvatting door een scholier 1603 woorden 6 november 2011 6,7 19 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1393 woorden 5 april 2004 7,3 21 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Paragraaf 1 Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1873 woorden 18 juni 2007 3,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer : Criminaliteit

Nadere informatie

Wat is een rechtsstaat?

Wat is een rechtsstaat? Wat is een rechtsstaat? Nederlanders hebben veel vrijheid. We hebben bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting: we mogen zeggen en schrijven wat we willen. Toch heeft deze vrijheid grenzen. Zo staat er in

Nadere informatie

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit.

8,6. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT. 1. Criminaliteit. Samenvatting door een scholier 1173 woorden 3 april 2003 8,6 31 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 4. CRIMINALITEIT 1. Criminaliteit. Onmaatschappelijk = Afwijkend gedrag. Bv. met handen eten,

Nadere informatie

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid.

Rechtstaat: Waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik door de overheid. Begrippenlijst door R. 1058 woorden 11 juni 2016 6,4 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1 Rechtsnormen: Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.

Nadere informatie

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek

Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst Maatschappijleer Criminaliteit en Politiek Begrippenlijst door N. 2565 woorden 5 april 2013 8 22 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Normen zijn afspraken

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta)

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1, Criminaliteit en rechtstaat (Via Delta) Samenvatting door een scholier 2803 woorden 12 april 2007 6,7 30 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer ViaDELTA

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit

Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit Samenvatting Geschiedenis Criminaliteit Samenvatting door D. 1061 woorden 31 mei 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Memo Asociaal: je houdt geen rekening met anderen. Er staat niets over

Nadere informatie

- Trias politica, grondrechten en legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van rechtsstaat

- Trias politica, grondrechten en legaliteitsbeginsel vormen de beginselen van rechtsstaat Samenvatting door een scholier 1899 woorden 5 november 2012 7,4 6 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Wat is een rechtsstaat? Rechtsstaat= staat waarin burgers met grondrechten

Nadere informatie

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO

Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting Geschiedenis Samenvatting Staatsinrichting hoofdstuk 1 VMBO Samenvatting door Marieke 1467 woorden 30 april 2015 7,4 34 keer beoordeeld Vak Methode Geschiedenis Werkplaats Hoofdstuk 1: Het

Nadere informatie

7,6. Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

7,6. Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1989 woorden 26 oktober 2008 7,6 28 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Rechtsstaat. De rechtsstaat is een heerschappij van regels maar

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht

Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht Samenvatting Maatschappijleer Inleiding recht Samenvatting door M. 714 woorden 27 oktober 2016 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Inleiding Recht Wat is recht Recht geheel van overheidsregels Komen

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen.

Eerste Nederlandse grondwet komt uit 1798, toen Nederland bezet was door de Fransen. Boekverslag door Shannon 1805 woorden 28 maart 2017 6.3 10 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappelijke normen of gedragsregels komen voort uit tradities, gewoontes

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1. Gerard

MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1. Gerard MAATSCHAPPIJLEER PERIODE 1 Gerard Wat gaan we vandaag doen? Uitleg van het vak Oefenen Vragen Het vak maatschappijleer Verplicht voor elke scholier ongeacht niveau 1 jarig examenvak (schoolexamen) Essentieel

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2438 woorden 8 mei 2017 6,6 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER SAMENVATTING RECHTSSTAAT 2.1 Hoeveel vrijheid

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Politiek - Democratie en rechtstaat Samenvatting door een scholier 1047 woorden 16 maart 2008 5,7 7 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Democratie en rechtstaat Hoofdstuk

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7

Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting Maatschappijleer paragraaf 1 t/m 7 Samenvatting door I. 1456 woorden 6 juni 2014 9,2 2 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer 1: Idee en oorsprong van de rechtstaat

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid.

Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht en willekeur door de overheid. Samenvatting door Anna 1759 woorden 7 februari 2017 0 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk rechtsstaat Paragraaf 1 Rechtsstaat: staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen macht

Nadere informatie

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude.

Witteboordencriminaliteit Criminaliteit die vanachter bureau s wordt gepleegd door met papieren en cijfers te rommelen, fraude. Samenvatting door een scholier 2097 woorden 24 oktober 2006 8 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Waarden = opvattingen van mensen over wat in het leven belangrijk gevonden wordt. Normen

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtstaat Samenvatting door een scholier 3137 woorden 25 januari 2011 6,1 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer MAATSCHAPPIJLEER à PERIODE 2 Bladzijdes 25 t/m 41, 46 t/m

Nadere informatie

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin)

H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben zijn regels en afspraken. (bijv. in een gezin) Samenvatting door A. 1934 woorden 30 oktober 2011 7 263 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer PTA 1 Havo 4 H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen

Nadere informatie

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten.

Ministers geven dagelijks richtlijnen aan hun ambtenaren of aan instanties. Taak: Stellen wetten vast. Zorgt voor uitvoering van de wetten. Samenvatting Maatschappijleer SE 25% Boek: Thema s maatschappijleer Havo Rechtsstaat par 2+3 & Criminaliteit Theorieën & Straffen P. 32-35 & P.44-45 & P.58-59 P.32-35] Doel van de rechtsstaat: - (veiligheid,

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 2613 woorden 31 mei 2006 7 25 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Criminaliteit 1.1 Waarden: Principes die mensen

Nadere informatie

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

6,4. Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 2327 woorden 3 december 2017 6,4 4 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting maatschappijkunde Inhoudsopgave: 1.1: blz. 1 1.2: blz.2

Nadere informatie

Criminaliteit. en rechtsspraak

Criminaliteit. en rechtsspraak Criminaliteit en rechtsspraak Praktisch: Leerboek blz. 128 t/m 143 Start 18 oktober 2018 Klaar 6 december 2018 Voortgangstoets (weging 2,5%) 13 december Leerstof en toetsen WEEK 42: 15-19 okt Thema Criminaliteit

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtstaat

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtstaat Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 2 Rechtstaat Samenvatting door Sanne 1910 woorden 6 juli 2017 7,1 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer H2 Rechtsstaat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1882 woorden 9 juni 2013 7,6 46 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer

Nadere informatie

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving

Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door de overheid, die betrekking hebben tot het handelen van de mens als lid van de samenleving Samenvatting door een scholier 1807 woorden 29 maart 2006 4,3 7 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Ma Par. 1 Recht is het geheel van gedragsregels, samengesteld door

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2489 woorden 13 juni 2011 4,7 3 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer - Rechtsstaat I RECHT EN RECHTVAARDIGHEID

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluistvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluistvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke beluis Samenvatting door een scholier 1711 woorden 16 februari 2005 4,3 19 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Begrippen politieke beslui Trias politica = Driedeling

Nadere informatie

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer

Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei keer beoordeeld. Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Samenvatting door een scholier 1913 woorden 23 mei 2007 6 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer $1.1 Rechtsregels zijn om - Ongewenst gedrag tegen te gaan - Orde te brengen

Nadere informatie

7,4. Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Toets politieke besluitvorming H2

7,4. Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april keer beoordeeld. Maatschappijleer. Toets politieke besluitvorming H2 Samenvatting door een scholier 2092 woorden 2 april 2002 7,4 22 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Toets politieke besluitvorming H2 Wat is een parlementaire democratie? : Democratie is dat burgers ook

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer

Eindexamen maatschappijleer Opgave 3 Criminaliteit in Nederland tekst 1 2 30 3 40 4 In Nederland worden per jaar zo n vijf en een half miljoen misdrijven gepleegd. Ruim anderhalf miljoen daarvan komt ter kennis van de politie. Uiteindelijk

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT

AAN DE SLAG MET DE RECHTSSTAAT OKTOBER 2018 AAN DE SLAG MET #3 WAT HEB JE NODIG? PowerPoint Per groepje twee werkbladen met opdrachten van verschillende landen DE WERKVORM IN HET KORT Eerst leg je aan de hand van een PowerPointdia uit

Nadere informatie

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid.

- Rechtsstaat: stelt de belangrijkste regels vast voor burgers en voor de overheid. Samenvatting door L. 1589 woorden 8 oktober 2012 6,5 5 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer H1 1 Waarom maatschappijleer? Overal waar mensen met elkaar te maken hebben,

Nadere informatie

Instructie: Landenspel light

Instructie: Landenspel light Instructie: Landenspel light Korte omschrijving werkvorm In dit onderdeel vormen groepjes leerlingen de regeringen van verschillende landen. Ieder groepje moet uiteindelijk twee werkbladen (dus twee landen)

Nadere informatie

Criminaliteit. Examenkatern KGT

Criminaliteit. Examenkatern KGT Criminaliteit Examenkatern KGT Wat is criminaliteit? Hoofdstuk 1 KGT (blz. 6) 1.1 Wat is crimineel gedrag? ONGESCHREVEN REGELS Wanneer vinden we iets een delict i.p.v. iets abnormaals? Heeft te maken met:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat Samenvatting door een scholier 2880 woorden 15 januari 2008 6,2 118 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappij Rechtsstaat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming Samenvatting door een scholier 410 woorden 3 februari 2004 5,3 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Aantekeningen Hoofdstuk 2 Politieke

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit, Strafrecht en de Samenleving Samenvatting door een scholier 1819 woorden 7 juni 2004 7,8 28 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer samenvatting.

Nadere informatie

5,3. Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Paragraaf 1

5,3. Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart keer beoordeeld. Maatschappijleer. Paragraaf 1 Samenvatting door een scholier 2792 woorden 21 maart 2016 5,3 6 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Paragraaf 1 Dat je niet mag stelen weet je wel en je weet ook dat je problemen zonder geweld moet oplossen.

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 4 Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1095 woorden 22 juni 2004 5,5 4 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer H4 Criminaliteit 1 Criminaliteit Onmaatschappelijk

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer

8.1. Boekverslag door L woorden 25 februari keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door L. 1574 woorden 25 februari 2003 8.1 219 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1. criminaliteit. - Criminaliteit: ernstige vorm van onmaatschappelijk gedrag. - Bij onmaatschappelijk gedrag

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer 2 module 3 cri Samenvatting door C. 1418 woorden 6 april 2016 7,6 5 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2 Module 3 Cri Hoofdstuk 1 opsporing gezocht 3 Crimineel gedrag: wat

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politiek

Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting Maatschappijleer Politiek Samenvatting door een scholier 1031 woorden 22 juni 2007 7,7 12 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Maatschappijleer samenvatting 1. Democratie Wetten:

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit

Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting Maatschappijleer Criminaliteit Samenvatting door een scholier 1981 woorden 20 juni 2006 6 2 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Samenvatting Maatschappijleer Hst Criminaliteit 1. Criminaliteit

Nadere informatie

Thomas Hobbes waarschuwde voor een oorlog van alleen tegen allen als de burgers geen sociaal contract zouden sluiten met een soevereine macht.

Thomas Hobbes waarschuwde voor een oorlog van alleen tegen allen als de burgers geen sociaal contract zouden sluiten met een soevereine macht. Samenvatting door Hannah 3357 woorden 8 juni 2015 7,7 141 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 2.1 Hoeveel vrijheid mogen burgers hebben? Wie bepaalt wat wel en niet mag? Overal leer je bewust of onbewust

Nadere informatie

6. Opsporen, vervolgen en berechten

6. Opsporen, vervolgen en berechten vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 6 Opsporen, vervolgen en berechten 6. Opsporen, vervolgen en berechten Procedure in vogelvlucht Wanneer

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 t/m 4 Samenvatting door een scholier 1623 woorden 10 december 2007 5,4 53 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Hoofdstuk 1: Idee

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1t/m 6

Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1t/m 6 Samenvatting Maatschappijleer Rechtsstaat paragraaf 1t/m 6 Samenvatting door H. 2455 woorden 9 januari 2013 5,5 9 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Maatschappijleer Rechtsstaat Geen pargraaf 5 en 7

Nadere informatie

Opgave 3 De burger als rechter

Opgave 3 De burger als rechter Opgave 3 De burger als rechter Bij deze opgave horen tekst 5 en de tabellen 2 en 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Hoe behoren volgens het Nederlandse publiek veroordeelde plegers van misdrijven gestraft

Nadere informatie

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO

Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Maatschappijleer Rechtsstaat - HAVO Lesbrief 1 Inleiding rechtsstaat Rechtsstaat Nederland is een rechtsstaat. In het woord rechtsstaat worden twee woorden met elkaar verbonden: recht en staat. We spreken

Nadere informatie

7.7. Boekverslag door M woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer

7.7. Boekverslag door M woorden 16 november keer beoordeeld. Maatschappijleer Boekverslag door M. 2090 woorden 16 november 2007 7.7 497 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer 1 Nederland is een democratische rechtstaat, deze bidt burgers een dubbele garantie: - Vrije verkiezingen,

Nadere informatie

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2

https://www.rechtspraak.nl/sitecollectiondocuments/orientatiepunten-en-afspraken-lovs.pdf 2 34 846 Voorstel van wet van het lid Markuszower tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen bij bepaalde gewelds- en zedendelicten (Wet hoge minimumstraffen)

Nadere informatie

1 keer beoordeeld 26 november 2014

1 keer beoordeeld 26 november 2014 6 Samenvatting door een scholier 2487 woorden 1 keer beoordeeld 26 november 2014 Vak Maatschappijleer Methode Thema's maatschappijleer In het bijgevoegde bestandje staat mijn samenvatting van Maatschappijleer

Nadere informatie

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid.

Rechtsstaat = een staat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen de macht en willekeur van de overheid. Samenvatting door A. 1665 woorden 1 november 2014 0 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Idee en oorsprong van de rechtsstaat Rechtsstaat = een staat waarin burgers met

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6

Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting Maatschappijleer hoofdstuk 1 t/m 6 Samenvatting door een scholier 3292 woorden 5 november 2009 6,8 29 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer SAMENVATTING MAATSCHAPPIJLEER

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 regels en rechten

Hoofdstuk 1 regels en rechten Samenvatting door een scholier 2765 woorden 13 augustus 2008 6,7 190 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 1 regels en rechten NORMEN EN WAARDEN Gedragsregels (normen) = afspraken over hoe mensen

Nadere informatie

Boekverslag door I woorden 11 maart keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Maatschappijleer

Boekverslag door I woorden 11 maart keer beoordeeld. Thema's maatschappijleer. Maatschappijleer Boekverslag door I. 2188 woorden 11 maart 2011 6 9 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Thema's maatschappijleer Maatschappijleer Samenvatting H2 1 t/m 5 (hele document + plaatjes en beter uitleg

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II

Eindexamen maatschappijwetenschappen havo II Opgave 4 Slachtoffers van criminaliteit Bij deze opgave horen de teksten 9 tot en met 12, figuur 2 en 3 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Ruim drie miljoen Nederlanders worden jaarlijks het slachtoffer

Nadere informatie