Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Versie januari 2015

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch Werkplan Dagopvang Zo aan de van Vredenburchweg 3 Stamgroepen 3 Geslotendeurenbeleid 4 Vierogenprincipe 4 Openingstijden en soorten opvang 4 Fysieke omgeving 5 Activiteitenaanbod 6 Communicatie met ouders 7 Wenbeleid 8 Ruildagenbeleid en extra dagen 9 Versie januari 2015

3 Voorwoord Voor u ligt het vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan van Zo aan de van Vredenburchweg in Rijswijk. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is samengevat in de brochure Uw kind, onze zorg meer dan waard. Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit plan zijn de vestigingsspecifieke zaken beschreven, onder andere hoe onze locatie eruit ziet, op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het dagprogramma, openingstijden, soorten dienstverlening, specifieke regels en op welke zaken wij verbijzonderen ten opzichte van het centrale pedagogische beleid. Ook kunt u lezen welke activiteiten we organiseren en welke thema s aan bod zullen komen. Dit plan geeft ook de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Het plan is opgesteld door de vestigingsmanager in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf, degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor het beste juist die kleine details kunnen benoemen die nodig zijn om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren voor de kinderen van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan van Zo aan de van Vredenburchweg. Mocht u nog vragen hebben, dan staan mijn team en ikzelf graag voor u klaar. Bianca Baltus Vestigingsmanager Zo aan de van Vredenburchweg Versie januari

4 Inleiding Bij Zo kinderopvang werken wij volgens de visie die vastgelegd is in ons pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten en draagt de visie uit waar wij voor staan. In dit werkplan benoemen we daarom alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en de visie waarop dit gebaseerd is, verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Onze pedagogische doelstelling De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van hele- en halve dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar en avondopvang aan kinderen van 0-12 jaar in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat die het kind veiligheid en de uitdaging bieden, waarin het individuele kind met zijn of haar eigenheden in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke en sociale competenties volledig tot ontplooiing kan komen. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier basisdoelen: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van deze doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op de uitgangspunten. Versie januari

5 Pedagogisch Werkplan Dagopvang Zo aan de van Vredenburchweg Stamgroepen Samenstelling stamgroep/basisgroep In onze vestiging zijn vijf kinderdagopvanggroepen. We werken met horizontale groepen, zoals in het algemeen beleid wordt omschreven. De inrichting van de groepsruimtes gebeurt volgens algemeen beleid. We kiezen één stamgroep voor de kinderen. 1. Babygroep de Ballonnen, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 9 kinderen per dag 2. Babygroep de Rammelaars, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 9 kinderen per dag 3. Dreumesgroep de Dansers, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 11 kinderen per dag 4. Peutergroep de Vliegers, 2 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 14 kinderen per dag 5. Peutergroep de Stunters, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 16 kinderen per dag Vaste gezichten In een groep zijn altijd maximaal drie vaste gezichten. In onze centrale hal hangt een mededelingenbord waarop de namen van de groepen staan en de namen van de medewerkers die er werken, zodat het voor ouders duidelijk is welke medewerker wanneer op welke groep staat. De vestigingsmanager verstuurt ouders ook wekelijks een overzicht van de personeelsbezetting op de groep. Af en toe werken wij met stagiaires op onze vestiging. Wij laten ouders weten dat er een stagiaire op de groep meedraait en er hangt op het informatiebord een melding hiervan. Alle stagiaires zijn in het bezit van een recente VOG. Samenvoegen van stamgroepen Op bepaalde momenten voegen wij stamgroepen samen. De peutergroepen spelen dan met elkaar en de babygroepen spelen met elkaar. Dit komt voor tijdens het openen en sluiten van de groepen, dus aan het begin en eind van de dag. Ook tijdens de pauzes van onze pedagogisch medewerkers voegen we de groepen samen. Ten slotte doen we dit als het aantal kinderen dit toelaat (bijv. door vakanties of minder bezetting). Drie pijlers Het Zo Stoplicht Zo onderscheidt drie pijlers die zorgen voor de continuïteit voor de kinderen, te weten de vaste pedagogisch medewerker, de vaste groepsruimte en de vaste groepsgenoten. Zo heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen in een andere groep of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van het Zo-stoplicht. Ons streven is dan om minimaal één van de drie pijlers voor het kind in stand te houden. Versie januari

6 Geslotendeurenbeleid Wij werken met gesloten deuren. In pauzetijden en aan begin of eind van de dag staan de deuren wel vaak open, omdat we dan met minder pedagogisch medewerkers alle groepen in de gaten houden. Kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze buitenruimte gaan of als ze gaan wandelen met de wandelwagens en/of bolderkar. We gaan dan naar het bos, de kinderboerderij of een rondje wandelen door de wijk. Het kan zijn dat zij hun stamgroep ook verlaten bij het samenvoegen van stamgroepen. Vierogenprincipe Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met een collega. De organisatie dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een collega alleen op de groep is. Vanaf 1 juli 2013 controleert de GGD ook op dit vierogenprincipe. Op onze vestiging passen we ook het vierogenprincipe toe. We passen op onze vestiging het vierogenprincipe toe. Alle toegangsdeuren naar de groepen hebben een strook glas in de deur, waardoor je zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken. Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig en doordat alle groepen aan minimaal één andere groep grenzen, is er sprake van een zeer open werksfeer. Medewerkers lopen zeer regelmatig bij elkaar binnen om bijvoorbeeld iets door te geven, een knutselwerkje op te halen of een telefoontje door te geven. Aan het begin en eind van de dag staan de tussendeuren tussen de groepen open, zodat er veel onderlinge controle is. Hierdoor is de drempel heel laag en is het mogelijk om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken. Wij werken met een deurcode voor ouders; ouders kunnen dus zelf binnen komen. Hierdoor kunnen ouders onverwacht de groepen op lopen. Door in groepsoverleggen medewerkers elkaar feedback te laten geven, stimuleren wij een cultuur waarin je elkaar aanspreekt op het functioneren. Als het geven van feedback vanzelf gaat, zullen medewerkers ook sneller vervelende zaken melden. Openingstijden en soorten opvang Openingstijden De dagopvang van Zo aan de van Vredenburchweg is dagelijks geopend van 7.30 tot uur. Achterwacht Op bepaalde momenten is het noodzakelijk om een achterwacht te hebben. Dit is het geval op het moment dat er slechts één pedagogisch medewerker in het pand is. Dit kan voorkomen in vakanties als de bezetting lager is. Op deze momenten is de achterwacht als volgt geregeld: de vestigingsmanager woont dicht bij het pand en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn. Daardoor is zij inzetbaar voor calamiteiten. Zij heeft een mobiele telefoon en is hierop bereikbaar. Het nummer is aan de medewerkers gecommuniceerd. Als de manager op vakantie is, wordt de achterwacht geregeld door een andere vestiging van Zo. Op andere dagen zijn er bij het openen van het pand altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers van de dagopvang aanwezig en bij het sluiten van het pand altijd minimaal één pedagogisch medewerker van de dagopvang en één van de BSO. Zij bevinden zich in hetzelfde pand en kunnen elkaar met een interne lijn bereiken met een draadloze telefoon. De Versie januari

7 vestigingsmanager is ook minimaal twee dagen per week op de vestiging aanwezig en heeft een kantoor op de eerste verdieping. Soorten opvang Ouders kunnen drie soorten contracten afsluiten: - vast 52-wekencontract voor hele dagen - vast 52-wekencontract voor halve dagen - flexibel contract voor hele en/of halve dagen of een combinatie van deze contracten. Tevens bieden wij voorschoolse opvang (VSO) aan kinderen van de Mariaschool. Ouders kunnen hun kind om 7.30 uur brengen en wij brengen de kinderen om 8.30 uur naar school. De kinderen spelen bij de peutergroep onder begeleiding van een pedagogisch medewerker. De kinderen mogen vanuit de BSO-ruimte speelgoed pakken waar ze mee kunnen spelen, zodat ze met speelgoed spelen voor hun eigen leeftijd. De kinderen hebben al ontbeten als ze bij ons komen. Om 8.30 uur brengt de pedagogisch medewerker die om 8.30 uur begint, deze kinderen naar hun klas. Fysieke omgeving Inrichting locatie binnen Op de benedenverdieping bevinden zich onze twee babygroepen, de dreumesgroep en de peutergroep. Op de eerste etage zit de BSO en is de tweede peutergroep. De dagopvang maakt, naast haar eigen lokaal, ook gebruik van de buitenruimte rondom het gebouw. Ook maken zij gebruik van de gymzaal van de Mariaschool die achter onze locatie gelegen is. Slapen Wij hebben bij de Rammelaars (baby s), de Dansers (dreumesen) en de Stunters (peuters) een aparte slaapruimte die direct grenst aan de groepsruimte. De slaapruimte van de Ballonnen bevindt zich tegenover de groepsruimte. Bij de Vliegers (peutergroep) hebben we geen aparte slaapruimte. Daar slapen de kinderen op stretchers op de grond. We hebben daar wel de mogelijkheid om de ruimte te verduisteren, waardoor de kinderen rustig kunnen slapen. Versie januari

8 Inrichting locatie buiten De kinderen van de dagopvang spelen in onze eigen tuin/buitenruimte, die grenst aan ons pand. De tuin is omringd door een afgesl0ten hek, zodat de kinderen niet de weg op kunnen. De buitenruimte is alleen te bereiken via de voordeur. De kinderen kunnen niet zelfstandig naar buiten, omdat de buitenruimte niet vanuit de groepen te bereiken is. Ze gaan altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar buiten. De groepen spelen ofwel alleen of gezamenlijk buiten. Als het aantal kinderen toeneemt, zullen we moeten kijken naar een buitenspeelrooster, zodat er niet teveel kinderen tegelijk in de tuin zijn en elkaar omver lopen. Voor de babygroepen hebben we een duo wandelwagen waar de kinderen in kunnen zitten en een buggy. Ook hebben we een inklapbaar campingbedje waar baby s heerlijk in kunnen liggen en een aantal babykleden waar ze gebruik van kunnen maken. In de tuin hebben we ook een apart gedeelte waar we met de kleine baby s verblijven, waar de andere kinderen niet kunnen komen. Het buitenspeelmateriaal staat opgeslagen in onze garage. Deze garage bevindt zich binnen ons hek en is dan ook veilig toegankelijk voor de kinderen. De garage is afgesloten en de pedagogisch medewerkers hebben de sleutel. We hebben fietsjes, loopkarretjes, ballen, krokodillenwip, etc. Onze buitenruimte is ingericht als een ontdektuin. We hebben naast tegels ook stukjes kunstgras en boomschors in de tuin. Ook hebben we kleine vierkante stukjes met zand, schelpjes en boomschors, zodat kinderen kunnen voelen wat de verschillen in materialen zijn. Achter in de tuin hebben we een aantal moestuinen. Er staan ook een aantal houten paaltjes waar ze op kunnen klimmen. We hebben een betonnen buis waar ze doorheen kunnen kruipen en een speelhuisje met een glijbaan. Daarnaast twee zandbakken die we na het spelen afsluiten met doek. Tevens hebben we twee konijnenhokken met twee konijnen die de kinderen mogen verzorgen en vertroetelen. Onze tuin heeft schaduwdoek om schaduwplekken in de tuin te realiseren. Ook gebruiken we parasols hiervoor. Activiteitenaanbod Dagritme Wij werken volgens het dagritme dat in ons algemeen beleid wordt omschreven. Het kan weleens zijn dat we iets later aan tafel gaan of naar bed gaan dan gepland, omdat de kinderen nog middenin hun spel zitten. Bij baby s houden we het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan. Thema activiteiten in 7 speelleergebieden Voor de dagopvang werken we met maandelijkse thema s. De pedagogisch medewerkers bedenken in het kader van dit thema leuke activiteiten. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan de speelleergebieden uit het Pedagogisch Kader: 1. natuur & fysieke omgeving 2. taal & communicatie 3. beeldende expressie 4. bewegen & zintuiglijk ervaren 5. geluid, muziek, dans & bewegen 6. samen spelen & samen leven 7. ordenen, meten & rekenen. Wekelijks houd ik ouders op de hoogte van de activiteiten die we gaan doen door middel van een digitaal weekoverzicht. Versie januari

9 Zelfredzaamheid stimuleren We stimuleren de zelfredzaamheid van kinderen. Zo leren we de kinderen om met een vork te eten, uit een beker te drinken, hun eigen boterham te smeren en zichzelf aan- en uit te kleden. De kinderen krijgen een combinatie van appel, peer en banaan als fruithapje, aangevuld met seizoensfruit. Ook mogen de kinderen naar gelang hun leeftijd kiezen wat ze op hun boterham willen; plakje worst, plakje kaas, etc. Zo stimuleren we het zelf keuzen leren maken. Stimuleren van de zintuigen Om de zintuigen van de baby s te stimuleren, gaan we met de baby s regelmatig snoezelen. We leggen de baby s op een groot, zacht kleed, zetten een rustgevend muziekje aan en zetten een geurlamp aan. We geven de baby s speelgoed dat ze kunnen voelen, ruiken en zien en zo genieten en relaxen ze volop. We verduisteren de ruimte om het effect te versterken. Peuterplus De oudste peuters stimuleren wij met extra uitdagende spelletjes, puzzels, opdrachten, etc. om ze voor te bereiden op de basisschool. We doen deze activiteiten vaak op het moment dat de andere peuters slapen. Regels op de groep Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels hangen in de groep. Hierbij kun je denken aan niet rennen op de groep, niet staan in de vensterbanken, opruimen voor elke maaltijd, etc. Communicatie met ouders Haal- en brengmomenten Aan het begin en eind van de dag houden wij een overdrachtsgesprek met de ouders. Aan het eind van de dag vertellen we aan de ouders hoe het is gegaan. We vertellen altijd wat het kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen. Op ons dagritmebord kan de ouder zien wat/hoeveel het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Wekelijks schrijven we in het schriftje voor het kind. Dat schriftje geven we mee aan ouders en vragen hen om terug te schrijven. Zo ontstaat er een dagboek voor het kind. Wij streven naar een effectief haal- en brengmoment voor ouders. Dit bereiken we door de groep in te richten met speelhoekjes, waardoor kinderen zelfstandig kunnen spelen. Op die manier kan de pedagogisch medewerker rustiger met een ouder communiceren. Ook zorgen we dat er voldoende (volgens wettelijke kaders) pedagogisch medewerkers aanwezig zijn voor de overdracht. Ook is de vestigingsmanager of adjunct regelmatig aanwezig op de vestiging om vragen van ouders te beantwoorden en pedagogisch medewerkers te coachen. Weekoverzicht en nieuwsbrief Ouders ontvangen wekelijks een weekoverzicht. Daarin vertellen we wat we komende week gaan doen en er staan foto s in van wat we hebben gedaan. Ook staat de personele bezetting in deze weekoverzichten. In de nieuwsbrief die elk kwartaal uitkomt, krijgen ouders meer achtergrondinformatie over onze opvang. Versie januari

10 Wenbeleid Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start, komt het kind twee keer wennen. De pedagogisch medewerkers maken een afspraak met de ouders voor het wennen en de vestigingsmanager legt de wenafspraken schriftelijk vast richting ouders. Ouders ontvangen de volgende informatie: o Hoe ziet de procedure van het wennen eruit. o o o Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens foto van het kindje zelf foto van het gezin Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn, weer kunt ophalen. Overstap naar nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de pedagogisch medewerker minimaal een maand van te voren aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over zal gaan. Ook vertellen we ouders hoe de wenprocedure eruit ziet. De medewerk(st)ers stelt u voor aan de pedagogisch medewerker(s) van de nieuwe groep. U krijgt een rondleiding en de pedagogisch medewerker legt uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. We plannen drie wenmomenten in voor het wennen op de nieuwe groep. De eerste keer brengt de vaste pedagogisch medewerker het kind naar de nieuwe groep en blijft even met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerk(st)er terug naar de oude groep. De pedagogisch medewerker van de nieuwe groep houdt het kind tijdens de eerste wendag extra in het oog. Na twee uurtjes komt de vaste pedagogisch medewerker het kind weer ophalen. We maken nog twee wenafspraken, waarbij de periode dat het kind op de nieuwe groep verblijft, steeds wat langer wordt. Samen met de ouders bekijken we of drie wenmomenten voldoende is of dat we langer moeten wennen. Om de kinderen die gaan wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen, kunnen er maximaal 2 kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. De wenafspraken worden schriftelijk vastgelegd door de vestigingsmanager naar de ouders. Versie januari

11 Ruildagenbeleid en extra dagen Incidentele extra opvangdagen Ouders die extra dagen willen afnemen, moeten deze zo ver mogelijk van tevoren schriftelijk of per aanvragen bij de vestigingsmanager. Na akkoord van de vestigingsmanager op de aanvraag, zal opvang geschieden volgens de op dat moment geldende condities en voorwaarden. Als ouders toch geen gebruikmaken van de extra opvang, maar zij dit niet uiterlijk twee werkdagen voor de dag van opvang schriftelijk of per hebben gemeld, dan wordt de extra opvang alsnog in rekening gebracht. Extra afgenomen dagen worden in de maand volgend op de maand van opvang aan ouders in rekening gebracht en geïncasseerd. Het kunnen toezeggen van een extra dag is afhankelijk van het aantal al aanwezige kinderen op de groep en de personeelsbezetting. Ruildagen Het ruildagenbeleid is erop gericht om in overleg met ouders een passende oplossing te vinden voor een ruilverzoek dat ouders bij vestigingsmanagers indienen. Uitgangspunt van het ruildagenbeleid is, dat ouders/verzorgers alle opvangdagen die niet gebruikt worden, in mogen zetten als ruildagen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: Ruildagen zijn gekoppeld aan de contractvorm: ouders met een 52-wekencontract mogen ruildagen het hele jaar inzetten. Ouders met een 40-schoolwekencontract mogen ruildagen inzetten binnen deze 40 schoolweken. Ruildagen zijn gekoppeld aan de opvangvorm: dagopvang kan bijvoorbeeld alleen geruild worden met dagopvang en niet met buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang kan alleen geruild worden met buitenschoolse opvang en niet met voorschoolse opvang. Opvangdagen kunnen alleen geruild worden tegen een dag(-deel) van eenzelfde tijdsduur: een korte middag buitenschoolse kan geruild worden tegen een korte middag en niet tegen een lange middag, een hele dag opvang kan geruild worden tegen een hele dag opvang en niet tegen twee halve, enz. Ouders met een contract voor vijf dagen per week hebben geen mogelijkheid om te ruilen. Als zij gedurende een heel kalenderjaar een contract voor vijf dagen per week hebben afgenomen, ontvangen zij na afloop van dat kalenderjaar een creditfactuur voor de dagen waarop zij geen opvang hebben ontvangen, omdat de vestiging gesloten was. Nationale feestdagen mogen geruild worden met als toevoeging, dat bij contracten voor 40 weken alleen feestdagen die in de 40 schoolweken vallen, geruild mogen worden. Ruilen kan binnen een kalenderjaar. Niet ingezette ruildagen vervallen automatisch aan het eind van het kalenderjaar. Ruildagen worden per kind toegekend en kunnen binnen een gezin niet van het ene naar het ander kind worden overgeheveld. Ruilen kan alleen na aanvraag en met toestemming van de vestigingsmanager. Als de groep vol is, kan er niet geruild worden. Ouders met een contract op vaste dagen, krijgen voorrang op ouders die een ruildag willen inzetten. Ruildagen mogen niet verdeeld worden over twee dagen (bijvoorbeeld door een ruildag te verdelen over een ochtend en een middag op twee verschillende dagen). De vestigingsmanager beslist of een ruildag toegezegd kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal al aanwezige kinderen op de groep en de personeelsbezetting. Versie januari

12 Het afnemen van een extra opvang dag of een ruildag is in principe altijd op de eigen groep van uw kind. Bij hoge uitzondering zullen wij een kindje opvangen in een andere stamgroep. Dit zal alleen gebeuren wanneer wij het kind niet op de eigen stamgroep kunnen opvangen en een ouder een zeer gegronde reden heeft waarom extra opvang noodzakelijk is. Extra opvang op een andere dan de eigen stamgroep zal altijd plaats vinden na overleg en toestemming van de vestigingsmanager en zal schriftelijk worden vast gelegd tussen vestigingsmanager en ouder. Zo aan de van Vredenburchweg Van Vredenburchweg SE Rijswijk Tel.: Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Vestigingsmanager: Bianca Baltus e t m Manager dienstverlening: Leonie Wesseling e t Versie januari

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Inhoudsopgave Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan 1 Voorwoord 1 Inleiding 2 De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2013 van Zo aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag.

Nadere informatie

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Dresdenweg 1 2692 AA s-gravenzande (0174) 44 15 10 info@okidoki-kdv.nl www.okidoki-kdv.nl Algemene gegevens Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Okidoki locatie Dag- en Peuteropvang

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer Locatie: KDV Baloe Wormer Inleiding Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind (eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV 't Twiske opgemaakt d.d.: februari 2014 door: Marijke Siffels locatiemanager) Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Algemene informatie/huisregels. Kinderdagverblijf. Hestia Beethoven

Algemene informatie/huisregels. Kinderdagverblijf. Hestia Beethoven Algemene informatie/huisregels Kinderdagverblijf Hestia Beethoven Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind(eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel is

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Stoer & Robuust Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Versie nummer: maart 2016 Pedagogisch werkplan naschoolse opvang Naam: Stoer en

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Werkwijze. Onze visie

Werkwijze. Onze visie Werkwijze Onze visie Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid die in ontwikkeling is. Dit gebeurt vanuit een basis van eigen aanleg en persoonlijkheid. Een belangrijke voorwaarde van Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12

Algemene voorwaarden. Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 Algemene voorwaarden Kinderopvang Walcheren I 2015 0-12 INHOUDSOPGAVE 1. ARTIKEL 1 OPENINGSTIJDEN P. 4 2. ARTIKEL 2 MINIMALE AFNAME EN LEEFTIJD P. 5 3. ARTIKEL 3 BRENGEN EN HALEN P. 5 4. ARTIKEL 4 VERVOER

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV

Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Producten, tarieven en spelregels BSO en KDV Openingstijden KDV Tamariki heeft één kinderdagverblijf aan de Mantingerbrink in Emmen. De openingstijden zijn afhankelijk van de vraag naar opvang. Het streven

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Flexibele kinderopvang

Flexibele kinderopvang Leveringsvoorwaarden Barnehage flexibele kinderopvang versie jan.2015. Flexibele kinderopvang Artikel 1. Deze leveringsvoorwaarden van Barnehage zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met

Nadere informatie

Werkmap. Dirksland KDV. Kinderopvang 2BKidz. Versie: 16 oktober 2014

Werkmap. Dirksland KDV. Kinderopvang 2BKidz. Versie: 16 oktober 2014 Werkmap Dirksland KDV Kinderopvang 2BKidz Transparant, betrouwbaar en betrokken! Versie: 16 oktober 2014 Inhoud 1.0 Groepsvorming op het KDV Dirksland 3 1.1Groepsindeling/ Stamgroepen 3 1.2 Babygroep:

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht van de groepen in KDV De groene kikker. en BSO De Frogs. 1. Groepsindeling afhankelijk van de behoeften van kinderen

Bijlage 1 Overzicht van de groepen in KDV De groene kikker. en BSO De Frogs. 1. Groepsindeling afhankelijk van de behoeften van kinderen Bijlage 1 Overzicht van de groepen in KDV De groene kikker en BSO De Frogs 1. Groepsindeling afhankelijk van de behoeften van kinderen Omdat we een omgeving willen bieden die voorziet in de (basis-)behoeften

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Wenbeleid KDV Polderpret

Wenbeleid KDV Polderpret Wenbeleid KDV Polderpret Inhoudsopgave : Wenbeleid...1 1.Voorwoord..2 2.Wenperiode nieuw kind..2 3.Overgang naar een andere groep.2 4. Hulp bij het wennen 2 5. Kinderen die moeilijker wennen 3 1. Voorwoord

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Vlaardingen Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. HELE DAGOPVANG 40 weken op vaste dagen van 07:30

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus 18 5656 AE Eindhoven Tel.: 040-2928044 Fax.: 040-2928045 Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. BSO Vrij Spel Pedagogisch beleidsplan Inleiding U heeft gekozen voor Vrij Spel en mag erop vertrouwen dat wij goed voor uw kind zullen zorgen. Uw kind zal in uw afwezigheid liefdevol en veilig worden opgevangen. Wij

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat

Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Pedagogisch vestigingsplan Kinderopvang De Cirkel KDV Sesamstraat Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis

KINDEROPVANG TARIEVENLIJST 2016 Maassluis Hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Opvangpakket Aantal uren Aantal weken per jaar HELE DAGOPVANG 52 weken op vaste dagen van 07:30 tot 18:00 uur. Nieuw!! HELE DAGOPVANG - 40 weken Op vaste dagen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 28-07-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport Nono (KDV) Molenstraat 8 5087BN DIESSEN Registratienummer 103934595

Inspectierapport Nono (KDV) Molenstraat 8 5087BN DIESSEN Registratienummer 103934595 Inspectierapport Nono (KDV) Molenstraat 8 5087BN DIESSEN Registratienummer 103934595 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie: 22-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2015 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Inspectierapport Villa Kinderfun (KDV) Merwede 48 8226NA LELYSTAD Registratienummer 152115730

Inspectierapport Villa Kinderfun (KDV) Merwede 48 8226NA LELYSTAD Registratienummer 152115730 Inspectierapport Villa Kinderfun (KDV) Merwede 48 8226NA LELYSTAD Registratienummer 152115730 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Lelystad Datum inspectie: 16-03-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen

Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen Pedagogisch werkplan BSO Kindervilla Welgelegen 1. De locatie Buitenschoolse opvang Welgelegen is gehuisvest in Kindervilla Welgelegen aan de Molenstraat 120 te Apeldoorn. De locatie heeft 1 basisgroep

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier BSO Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier BSO Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie de Violier... 3 2.1. Buitenschoolse opvang BSO Hoera Maasbree...

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-12-2015

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Inspectierapport Kinderdagverblijf Telraam B.V. (KDV) Linnaeusparkweg 12 14 1098 EA AMSTERDAM Registratienummer: 202509382 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Oost Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.0 Datum 13 mei 2015 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. WENNEN EN AFSCHEID NEMEN 3 4. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 5. DAGRITME 6 6. SIGNALEREN

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 het Pedagogisch beleidsplan 3 Doelen 3 Visie op ontwikkeling 3 Een open en geïnteresseerde

Nadere informatie