Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch Werkplan Dagopvang 3 Stamgroepen 3 Drie pijlers Het Zo Stoplicht 4 Verlaten stamgroep 4 Samenvoegen van stamgroepen 4 Pauzetijden 4 Minder bezetting 5 Opendeurenbeleid 5 Vierogenprincipe 5 Wennen 5 Wennen voor nieuwe kinderen 5 Overstap naar de nieuwe groep 6 Wennen op de nieuwe groep 6 Achterwacht 6 Openingstijden 6 Soorten opvang 6 Fysieke omgeving 7 Inrichting locatie binnen 7 Inrichting locatie buiten 7 Activiteitenaanbod 8 Vakanties 9 Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: 9

3 Voorwoord Voor u ligt het vestiging specifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo aan de Van Nijenrodestraat. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Dit beleidsplan is samengevat in de brochure Uw kind, onze zorg meer dan waard, die u van ons heeft ontvangen. Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit plan zijn de vestigingsspecifieke zaken beschreven, o.a. hoe onze locatie eruit ziet, op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het dagprogramma, op welke zaken wij verbijzonderen t.o.v. het centrale pedagogische beleid en welke (vestiging specifieke) regels wij hanteren. Ook kunt u lezen welke activiteiten er in 2015 worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit plan geeft ook de rode draad die we het gehele jaar zullen volgen. Het plan is opgesteld door de vestigingsmanager i.s.m. de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf, degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor het beste juist die kleine details kunnen benoemen die nodig zijn om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren voor de kinderen van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan van Zo aan de Van Nijenrodestraat. Mocht u nog vragen hebben, dan staan mijn team en ikzelf graag voor u klaar. Els Visser en Angelique Geboers Vestigingsmanager Zo aan de Van Nijenrodestraat 1

4 Inleiding Bij Zo kinderopvang werken wij volgens de visie die vastgelegd is in ons pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten en draagt de visie uit waar wij voor staan. In dit werkplan benoemen we daarom alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en de visie waarop dit gebaseerd is, verwijzen wij u naar het pedagogisch beleidsplan. Onze pedagogische doelstelling De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van hele- en halve dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar en avondopvang aan kinderen van 0-12 jaar in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat die het kind veiligheid en de uitdaging bieden, waarin het individuele kind met zijn of haar eigenheden in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke en sociale competenties volledig tot ontplooiing kan komen. Op de locatie Zo aan de van Nijenrodestraat wordt hele dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar geboden en buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier basisdoelen: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van bovenstaande pedagogische doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op de uitgangspunten. 2

5 Pedagogisch Werkplan Dagopvang Stamgroepen Samenstelling stamgroep/basisgroep In onze vestiging zijn vier kinderdagopvanggroepen. We kiezen één stamgroep voor de kinderen. Dit bevordert de continuïteit en veiligheid voor kinderen. ( bij hoge uitzondering en in overleg/ en met toestemming van ouders wordt hiervan afgeweken) 1. Baby/dreumesgroep de Ballonnen, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 9 kinderen per dag. Kinderen tot ongeveer 2 jaar. 2. Baby/dreumesgroep de Rammelaars, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 9 kinderen per dag. Kinderen tot ongeveer 2 jaar. 3. Peutergroep de Vliegers, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 11 kinderen per dag. Kinderen van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar. 4. Peutergroep de Stunters, 3 vaste pedagogisch medewerkers per week, maximaal 14 kinderen per dag. Kinderen van ongeveer 2 jaar tot 4 jaar. De leeftijdsopbouw van de dagopvanggroepen wijkt af van het algemeen beleid van Zo. Dit is ontstaan naar aanleiding van aanhoudende problemen bij het doorstromen van kinderen. In de inrichting van de groepsruimtes wordt hier rekening mee gehouden door de aandachtspunten, zoals die in het algemeen beleid beschreven staan voor alle leeftijden die op de groep vertegenwoordigd zijn, aanwezig te laten zijn. Deze aandachtspunten richten zich onder andere op het speelgoedaanbod en de beschikbare ruimte voor beweging en (samen)spel. Bij de personeelsbezetting wordt zorggedragen voor stabiliteit en continuïteit, met dagelijks twee vaste pedagogisch medewerkers per groep. Bij wisselende kindaantallen en ziekte of vakantie van medewerkers kan inzet van een andere medewerker nodig zijn. Hierbij wordt altijd eerst getracht een medewerker van de eigen vestiging in te zetten. Als dit niet mogelijk is, wordt gekeken of op een andere vestiging een pedagogisch medewerker gemist kan worden. Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan wordt inval geregeld vanuit de flexpool van Zo. Als ook hier niet uit geput kan worden, zal een uitzendkracht worden ingezet, vanuit een uitzendbureau waarmee Zo een samenwerkingsverband heeft. Ter illustratie het personeelsrooster. Door teruglopende bezetting wordt op sommige dagen met één pedagogisch medewerkster gewerkt of wordt een groep samengevoegd. Bij eventuele verschuiving of samenvoegingen van een medewerkster naar een andere groep wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen die op die dag op die groep aanwezig zijn, de andere pedagogisch medewerkster kennen. Er is dus altijd een basisleidster aanwezig voor alle kinderen, zoals vanuit de toetsingskaders verwacht wordt. Naam groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ballonnen Daniëlle Selma Selma Daniëlle Selma& Carina Carina Selma Rammelaars Jessica Ilona& Rowan Rowan& Jessica Jessica & Ilona Rowan Rowan Vliegers Lindsey Salima Patricia Lindsey Patricia Lindsey Patricia Lindsey Stunters Kelly Sandra Kelly Sandra Kelly Kelly Sandra Kelly Salima 3

6 Bij de toegangsdeur naar elke groep hangt een mededelingenbord waarop de naam van de groep staat en de namen van de medewerkers die er werken, zodat het voor ouders duidelijk is welke medewerker wanneer op welke groep staat. U kunt bij de toegangsdeur naar de groep ook lezen wanneer een medewerker b.v. vakantie heeft of ziek is en er iemand komt invallen. Drie pijlers Het Zo Stoplicht Zo onderscheidt drie pijlers die zij van belang acht in de zorg voor continuïteit voor de kinderen. Deze drie pijlers zijn: 1. de vaste pedagogisch medewerker, 2. de vaste groepsruimte en 3. de vaste groepsgenoten. Zo heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van het Zo-stoplicht. Ons streven is dan om minimaal één van de drie pijlers voor het kind in stand te houden, zodat een kind aan die ene pijler een gevoel van continuïteit en veiligheid kan ontlenen. Verlaten stamgroep De kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze buitenruimte gaan of als ze gaan wandelen met de wandelwagens en/of bolderkar. We gaan dan naar het park, de speeltuin, of een rondje wandelen door de wijk. Ook kan de dagopvang de BSO-ruimte gebruiken voor extra activiteiten. Bij hoge uitzondering dient de BSO-ruimte als uitwijkmogelijkheid. Als er onvoorzien meer dan 14 peuters aanwezig zijn, kan de halve groep (max. 8 kinderen) uitwijken naar de BSO-ruimte. Het kan zijn dat kinderen hun stamgroep ook verlaten bij het samenvoegen van stamgroepen (zie hieronder). Samenvoegen van stamgroepen Opstarten en afsluiten Tijdens het opstarten en het afsluiten van de dag voegen wij stamgroepen korte tijd samen. We beginnen en eindigen de dag op Zo aan de Van Nijenrodestraat met twee medewerkers, op elke verdieping één. We vangen de kinderen van de twee baby/dreumesgroepen van 7.30 uur tot 8.00 uur en van uur tot uur gezamenlijk op in een van deze twee groepen (op de eerste verdieping) en de kinderen van de twee peutergroepen tijdens genoemde tijden op één van de peutergroepen (op de begane grond). Om 8.00 starten weer twee medewerkers, waarna alle groepen gesplitst worden en alle kinderen naar de eigen groep gaan. Bij deze werkwijze houden we rekening met de drie pijlers. Als een pedagogisch medewerker van de Ballonnen een openingsdienst heeft, start zij op in de groepsruimte van de Rammelaars en vice versa. De kindjes van de Ballonnen die binnen komen, zien direct hun eigen pedagogisch medewerker en hebben dus één pijler waaraan ze een gevoel van veiligheid en continuïteit kunnen ontlenen. De kindjes van de Rammelaars worden opgevangen in hun eigen groepsruimte, waardoor ook voor hen één pijler overeind wordt gehouden. Deze zelfde werkwijze wordt toegepast tijdens het samenvoegen op de peutergroepen. Pauzetijden In de pauzetijden ( uur) hebben alle medewerkers een uur pauze, waarbij wij er altijd voor zorgen dat minimaal de helft van de aanwezige medewerkers aanwezig is. De pauzetijden zijn van uur en van uur. De meeste kinderen slapen rond deze tijden en er is altijd 1 medewerker per groep aanwezig. Mocht er een groep minder bezet zijn waardoor er 1 medewerker aanwezig is dan neemt een aantal medewerkers 40 minuten pauze zodat er te allen tijde minimaal de helft van de aanwezige medewerkers in het pand aanwezig is. 4

7 Minder bezetting In sommige situaties (bijvoorbeeld schoolvakanties of lagere bezetting) besluiten we om groepen samen te voegen. We streven er ook dan naar om één van de genoemde pijlers te behouden voor de kinderen om hun psychologische veiligheid te garanderen. Samenvoegen gebeurt altijd met de groep van dezelfde verdieping, dus baby/dreumesgroepen met elkaar of peutergroepen met elkaar. Opendeurenbeleid Wij werken met gesloten deuren. In pauzetijden en aan begin of eind van de dag staan de deuren wel vaak open, omdat we dan met minder pedagogisch medewerkers alle groepen in de gaten houden. Ook kan het voorkomen dat bij uitstapjes een bijvoorbeeld een kook activiteit de peutergroepen en/of babygroepen dit gezamenlijk doen. Vierogenprincipe We passen op onze vestiging het vierogenprincipe toe. Alle toegangsdeuren naar de groepen hebben een strook glas in de deur, waardoor je zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken. Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig en doordat alle groepen aan minimaal één andere groep grenzen, is er sprake van een zeer open werksfeer. Medewerkers lopen zeer regelmatig bij elkaar binnen om bijvoorbeeld iets door te geven, een knutselwerkje op te halen of een telefoontje door te geven. Hierdoor is de drempel heel laag en is het mogelijk om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken. Ook loopt de vestigingsmanager regelmatig over de groepen. - Tijdens de pauzes gaat een leidster minimaal twee keer op de aangrenzende groep kijken. Als een leidster alleen op de groep staat, wordt er zowel in de ochtend als in de middag ook minimaal een keer op de aangrenzende groep gekeken. Als er inval werkzaam is, wordt tijdens de pauze ook minimaal twee keer bij de inval gekeken. Als de peuters gaan slapen, zit er géén inval bij hen op de slaapkamer. Dit wordt gedaan door een vaste leidster. Op de slaapkamers hangen camera s waarvan de beelden op de groep zichtbaar zijn. Als nog niet alle kinderen slapen als de vaste leidster van een peutergroep met pauze gaat, meldt zij dit aan de collega van de aangrenzende groep, zodat zij het controlemoment zo snel mogelijk kan laten plaatsvinden. De meld code kindermishandeling wordt jaarlijks besproken met het team. Wennen Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start zal het kind twee ochtenden komen wennen. De wenafspraak wordt schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd door de vestigingsmanager. U ontvangt van ons mondeling de volgende informatie: o Hoe ziet de procedure van het wennen er uit. o o o Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn weer kunt ophalen. 5

8 Overstap naar de nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de Pm er aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over gaat en hoe de wen procedure er uit ziet. De medewerk(st)ers stelt u voor aan de PM ers van de nieuwe groep. De PM er van de nieuwe groep geeft u een rondleiding door de groepsruimte en de slaapruimte (indien van toepassing) en legt aan u uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. Wennen op de nieuwe groep Op de eerste dag van de wenperiode wordt het kind door een PM er van de oude groep naar de nieuwe groep gebracht. De PM er blijft even samen met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerk(st)er terug naar de oude groep, na duidelijk gezegd te hebben tegen het kind dat het straks weer teruggebracht wordt naar de eigen groep. De PM ers van de nieuwe groep houden het kind tijdens de eerste wendagen extra in het oog. Een van de PM ers van de peutergroep brengt het kind weer terug naar de eigen groep en geeft een overdracht hoe het wennen is gegaan. Naar aanleiding van deze eerste wendag wordt in samenspraak met de oude en nieuwe medewerk(st)er een indeling gemaakt van de wenperiode. Deze periode is afhankelijk van het kind en diens reactie op de nieuwe medewerk(st)ers, groepssamenstelling en omgeving. In ieder geval moet de wenperiode minimaal uit drie opgebouwde dagen bestaan. Ook wanneer het de eerste dag goed is gegaan wordt de volledige wenperiode afgerond. Om de kinderen die komen wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 2 kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. Een wenperiode naar een volgende groep neemt 2 weken in beslag, en de afspraken worden ook schriftelijk vast gelegd door de vestigingsmanager. Achterwacht Op onze vestiging zijn altijd minimaal 2 medewerkers aanwezig. Om deze reden maken wij geen gebruik van een achterwacht. Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn wanneer zij een dienst vanaf 7.30 uur heeft dan is de vestigingsmanager hier altijd van op de hoogte en wordt deze vroege dienst altijd ingevuld door een collega. Openingstijden De dagopvang van Zo aan de Van Nijenrodestraat is dagelijks geopend van 7.30 tot uur. Soorten opvang Wij bieden bij Zo aan de Van Nijenrodestraat dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Vanaf september 2014 wordt er op de BSO ook voorschoolse opvang aangeboden. Voor de bso is een apart pedagogisch werkplan beschikbaar. 6

9 Fysieke omgeving Inrichting locatie binnen De peutergroepen bevinden zich op de begane grond. Tussen deze twee groepsruimten bevindt zich een deur, voorzien van een strook glas. Beide peutergroepen hebben een aparte slaapruimte. De slaapruimte van de Vliegers is niet aangrenzend aan de groepsruimte, die van de Stunters wel. De pedagogisch medewerkers van de Vliegers kunnen met behulp van een babyfoon altijd horen wat er in de slaapruimte gebeurt. Voor beide peutergroepen geldt dat er naast de bedden op de genoemde slaapkamers gebruik wordt gemaakt van stretchers op de groepsruimte. Beide peutergroepen hebben een deur die naar de buitenruimte leidt. De baby/dreumesgroepen bevinden zich op de eerste etage. Ook deze twee groepen zijn van elkaar gescheiden middels een deur met een strook glas erin. Beide baby/dreumesgroepen hebben een eigen slaapkamer. Een slaapruimte van de Ballonnen is aangrenzend de ander niet, die van de Rammelaars is aangrenzend. Het pand is middels twee deuren toegankelijk. Ouders met kinderen op de baby/dreumesgroep de Ballonnen of op peutergroep de Vliegers maken gebruik van de linker toegangsdeur. Ouders met kinderen op de baby/dreumesgroep de Rammelaars of op peutergroep de Stunters maken gebruik van de rechter toegangsdeur. Dit is geen strikte regel, maar wordt wel veelal zo toegepast. Als ouders meerdere kinderen op de dagopvanggroepen hebben, staat het hen vrij een van beide ingangen te gebruiken. Beide deuren zijn voorzien van een unieke cijfercode die alleen aan ouders en vaste medewerkers van Zo aan de Van Nijenrodestraat bekend wordt gemaakt. Inrichting locatie buiten De kinderen van de dagopvang spelen in onze eigen tuin/buitenruimte, die grenst aan ons pand. De tuin is omringd door een schutting, waarachter zich tuinen van de buren bevinden. De buitenruimte is te bereiken via de deuren aan de achterkant van ons pand. Eén van die deuren is de deur van de personeelskeuken op de begane grond. Deze ruimte wordt echter niet door kinderen gebruikt. De deur van deze keuken is dan ook altijd dicht of op een haak gezet, zodat kinderen vanuit de tuin geen toegang tot de keuken hebben. De beide peutergroepen hebben een deur naar de tuin. Kinderen van deze groepen kunnen zelfstandig naar de tuin, maar gaan altijd onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar buiten. De groepen spelen ofwel alleen of gezamenlijk buiten. De kinderen van de baby/dreumesgroepen gaan per één of twee kinderen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker de trap af en via één van de peutergroepen naar de tuin. Bij het naar buiten begeleiden van de kinderen van de baby/dreumesgroepen helpen waar nodig en mogelijk ook medewerkers van de peutergroepen. Ook de bso grenst middels een deur aan de tuin. Echter, de kinderen van de bso maken geen gebruik van deze buitenruimte. De tuin is voorzien van een apart gedeelte voor de jongere kinderen. Dit gedeelte is van de rest van de tuin afgesloten door middel van een hekje. Op die manier kunnen de kleinsten ongestoord van de buitenruimte genieten. Als er geen baby s in de tuin verblijven, kan het hekje open gezet worden en kunnen alle kinderen van de gehele tuin gebruik maken. In de tuin is een zandbak, een speelhuisje en een speeltoestel met kleine glijbaan aanwezig. Het buitenspeelmateriaal staat opgeslagen in een apart schuurtje. We hebben fietsjes, loopkarretjes, ballen etc. om mee te spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen altijd bij het pakken van speelgoed uit het schuurtje. In de tuin is veel mogelijkheid tot ontdekken en natuur beleven, o.a. door moestuinbakken, verschillende ondergronden en mogelijkheid om tussen het groen te spelen. Er staat een grote boom in de tuin, die in de zomer voor schaduw zorgt. Eventueel worden extra parasols gebruikt. 7

10 Activiteitenaanbod Wij werken volgens het dagprogramma dat in ons algemeen beleid wordt omschreven. Het kan weleens zijn dat we iets later aan tafel gaan of naar bed gaan dan gepland, omdat de kinderen nog middenin hun spel zitten. Echter, de structuur van het dagprogramma is voor kinderen erg belangrijk en vormt te allen tijde de basis van waaruit wordt gepland en georganiseerd. Bij baby s houden we het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan. Dit doen wij in goed overleg met de ouders. Voor de oudere kinderen geldt dat alle momenten in het dagprogramma op een heldere, rustige manier worden aangekondigd. Vaak gebeurt dit in de vorm van een liedje of een versje. Kinderen worden op die manier niet onverwacht uit hun spel gehaald, maar krijgen de tijd om het spel af te ronden, gezamenlijk op te ruimen en over te gaan op het volgende onderdeel van het dagprogramma. De geboden structuur zorgt voor veel rust en duidelijkheid op de groep. Activiteiten worden bij Zo aan de Van Nijenrodestraat aangeboden met gebruikmaking van de zogenaamde activiteitenspin. Deze activiteitenspin wordt door de pedagogisch medewerkers gebruikt om activiteiten te organiseren die alle ontwikkelingsgebieden bij kinderen stimuleren. Dit gebeurt gecombineerd met een thema, dat per maand varieert. Op deze manier wordt zorggedragen voor een gevarieerd en ontwikkeling stimulerend activiteitenaanbod. Ook dragen deze activiteiten bij aan de basisdoelen die ten grond slag liggen aan onze pedagogische doelstelling. Activiteiten worden soms vooraf door de pedagogisch medewerkers voorbereid en gestructureerd aangeboden aan de kinderen, bijvoorbeeld als er knutselwerkjes gemaakt worden of een groepsspel wordt gedaan. Echter, er is ook regelmatig ruimte voor vrij spel, waarin de kinderen zelf keuzes mogen maken in het spel dat ze willen spelen. De pedagogisch medewerkers observeren en begeleiden kinderen in hun (samen)spel. Ook worden kinderen uitgenodigd en uitgedaagd elkaar en de pedagogisch medewerkers te helpen. Oudere kinderen kunnen de jongere kinderen in de groep helpen bij dingen die zij aan het leren zijn. Dit geeft de oudere kinderen een gevoel van trots en de jongere kinderen vinden het vaak ook erg interessant door oudere kinderen geholpen te worden. Dit alles komt de zelfredzaamheid bovendien ten goede. Ook bij het opruimen van boodschappen of het klaarzetten van spullen wordt door pedagogisch medewerkers actief de hulp van kinderen ingeroepen. Kinderen vinden dit vaak erg leuk! Regelmatig maken wij een uitstapje buiten de vestiging. Zo gaan we bijvoorbeeld naar Arendsdorp, Hubertusduin, het bos, de kinderboerderij of het strand. De deelgebieden die in de activiteitenspin aandacht krijgen zijn: 1. natuur & fysieke omgeving 2. taal & communicatie 3. beeldende expressie 4. bewegen & zintuiglijk ervaren 5. geluid, muziek, dans & bewegen 6. samen spelen & samen leven 7. ordenen, meten & rekenen. Wekelijks krijgen de ouders een weekoverzicht toegestuurd, waarin wordt teruggeblikt op en vooruitgekeken naar de activiteiten op de vestiging. Daarnaast is op de groepen veel zichtbaar van wat er heeft plaatsgevonden of van het thema dat op dat moment wordt behandeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door raamschilderingen, knutselwerkjes en foto s. Daarnaast wordt dagelijks op een bord op de groep opgeschreven wat er die dag aan activiteiten heeft plaatsgevonden. De dreumesen en peuters krijgen altijd een vork om mee te eten. Soms gebruiken ze de vork nog helemaal niet, maar eten ze met hun handen. De pedagogisch medewerker maakt de boterhammen klaar en snijdt ze in stukjes. Dan eten de kinderen hun boterhammen op. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om met een vork te eten. Ook stimuleren we de kinderen om uit een beker te drinken. Ze beginnen met een tuitbeker als ze net dreumes zijn en naarmate ze ouder worden, wordt dit een beker. De kinderen krijgen een combinatie van appel, peer en banaan als fruithapje. Ook mogen de kinderen naar gelang hun leeftijd kiezen wat ze op hun boterham willen; plakje worst, plakje kaas, smeerkaas. Zo stimuleren we het zelf keuzen leren maken. Vanaf de 8

11 peutergroep mogen kinderen ook hun eigen boterham smeren. De pedagogische medewerker eet altijd 1 pedagogische boterham mee. Voorafgaand aan de maaltijd wordt altijd een liedje gezongen. Tijdens het eten wordt zoveel mogelijk rust bewaard, maar worden wel gesprekjes gevoerd met de groep kinderen. Kinderen wordt aangeleerd naar elkaar te luisteren en op hun beurt te wachten. De pedagogisch medewerkers spelen in op de verhalen van de kinderen door te vragen of andere kinderen erbij te betrekken. Ook kinderen die van nature niet veel aan het woord zijn, krijgen op die manier de ruimte hun verhaal te doen. Regelmatig (circa 1 keer per 2 weken) wordt er samen met de kinderen een warme maaltijd bereidt. Dit vindt plaats in de keuken van de BSO. Aan het begin en eind van de dag is er een overdrachtsgesprek met de ouders. Hierin vertellen we elkaar hoe het gegaan is. We vertellen ouders wat het kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen in zijn gedrag en ontwikkeling. Op ons dagritmebord kan de ouder zien wat het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Alle kinderen hebben bovendien een eigen schriftje. Wekelijks schrijven de pedagogisch medewerkers hierin een stukje tekst, waarin aandacht wordt besteed aan wat het kind die week heeft gedaan, maar vooral aan wat hierin qua ontwikkeling zichtbaar is geweest. Die schriftjes geven we mee aan ouders en ouders wordt gevraagd hierin ook te schrijven over hoe het thuis met hun kindje gaat. Zo ontstaat er een mooi dagboek voor het kind. Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels hangen bij de groep. Hierbij kun je denken aan rustig lopen op de groep, bij de vensterbanken met je voeten op de grond staan, opruimen voor elke maaltijd, etc. Vakanties In de vakanties houden we ons in principe aan het dagritme zoals we dit ook buiten de vakanties doen. Omdat er tijdens vakanties vaak minder kinderen zijn, is de kans wel groter dat we binnen de vestiging groepen samenvoegen. Ook hebben we dan meer gelegenheid om met meerdere groepen een uitstapje te maken, b.v. naar het park of de kinderboerderij. Zo aan de Van Nijenrodestraat Van Nijenrodestraat RM Den Haag Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Vestigingsmanager: Els Visser Tel.:

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Versie januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo aan de Sijzenlaan. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Inhoudsopgave Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan 1 Voorwoord 1 Inleiding 2 De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2013 van Zo aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 het Pedagogisch beleidsplan 3 Doelen 3 Visie op ontwikkeling 3 Een open en geïnteresseerde

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2017 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat

Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Dresdenweg 1 2692 AA s-gravenzande (0174) 44 15 10 info@okidoki-kdv.nl www.okidoki-kdv.nl Algemene gegevens Locatiebeschrijving Dag- en Peuteropvang Wagenmakerstraat Okidoki locatie Dag- en Peuteropvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar

Pedagogische werkwijze BSO De Ooievaar Locatie: opgemaakt d.d: 1 juli 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 70 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar bezoeken.

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar (

Pedagogische werkwijze BSO de Ooievaar ( Locatie: BSO De Ooievaar opgemaakt d.d: 1 april 2014 door: Ellen van Foeken, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Dagelijks kunnen 60 kinderen buitenschoolse opvang De Ooievaar

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 50 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Het Luchtkasteel. De samenstelling van de groep: Naam van de basisgroep Maximaal aantal

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2013 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: Juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats:3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Torenmolen opgemaakt d.d.: 1 februari 2015 door: Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kapitein opgemaakt d.d.: 23 juli 2013 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2015 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zo Kinderopvang incl pedagogisch werkplan Zo aan het Oosteinde Zo aan het Oosteinde - dagopvang

Pedagogisch beleidsplan Zo Kinderopvang incl pedagogisch werkplan Zo aan het Oosteinde Zo aan het Oosteinde - dagopvang Pedagogisch beleidsplan Zo Kinderopvang incl pedagogisch werkplan Zo aan het Oosteinde Zo aan het Oosteinde - dagopvang Versie maart 2016 Versie maart 2016 Voorwoord Voor u ligt het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer:

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer: Wenbeleid KDV Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg KCWA KDV Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei 2017 Titel: Wenbeleid KDV Documentnummer: 02.01. Proceseigenaar: Directeur Algemeen De overgangsfase

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Capelle Wij bieden opvang aan de kinderen van De Capelle De samenstelling van de

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer

Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer Inspectierapport De Koningsbeer (BSO) Alphenseweg 4e 5133NE Riel Registratienummer 174669008 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Goirle Datum inspectie: 03-04-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius

Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark HV Purmerend Operationeel manager: Nick Entius Pedagogisch werkplan BSO de Klimroos Karekietpark 26-1444 HV Purmerend 0299-437714 Operationeel manager: Nick Entius Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang BENJAMIN 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroepen van de locatie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-12-2015

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer

Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg AD ENTER Registratienummer Inspectierapport De Wegwijzer (KDV) Rijssenseweg 20 7468AD ENTER Registratienummer 584367466 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Wierden Datum inspectie: 25-02-2016 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

Kinderopvang de Bonte Vlinder

Kinderopvang de Bonte Vlinder Kinderopvang de Bonte Vlinder kinderopvang en buitenschoolse opvang Welkom bij Kinderopvang de Bonte Vlinder Centraal kantoor: Kinderopvang de Bonte Vlinder Harregatplein 3D 3214 VP Zuidland 0181-459252

Nadere informatie

SKSG Roezemoes Kinderdagopvang

SKSG Roezemoes Kinderdagopvang SKSG Roezemoes Kinderdagopvang SKSG Roezemoes is te vinden in de wijk Oosterpoort. Een muzikale wijk waar je onder andere het conservatorium vindt en cultuurcentrum de Oosterpoort. Bij SKSG Roezemoes willen

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan

Pedagogische Beleidsplan Datum: Herzien Mei 2015 Pedagogische Beleidsplan Visie Christelijk kinderdagverblijf Het Oogappeltje Het aanbieden van Christelijke kinderopvang van de leeftijd 4 t/m 13 jaar. Missie kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Grote Grutto, juni 2016 Jolanda Beffers, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Grote Grutto, juni 2016 Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Kinderdagverblijf De Grote Grutto is gevestigd op de begane grond in de Brede school De Grote Grutto aan de Gruttostraat in Ilpendam.

Nadere informatie

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen.

Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. Versie april 2014 2Bevers Kindercentrum 2Bevers is gelegen in Houtwijk en maakt onderdeel uit van de Koos Meindertsschool. 2Bevers is geheel op de parterre gelegen. 1. Adresgegevens Naam: Kindercentrum

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang

Opendeurenbeleid. Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Opendeurenbeleid Aanvulling op de brochure pedagogische kwaliteit van kinderopvang Colofon Dit is een uitgave van de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen, BOinK. Auteur

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer Locatie: KDV Baloe Wormer Inleiding Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Het Kinderkasteel Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016.

Ruimte om te groeien. Het Kinderkasteel Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. Ingangsdatum: April 2016. Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang Het Kinderkasteel 2016 2018 Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas

Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Pedagogisch werkplan BSO de Driesprong Zichthof 10, 1445 HC Purmerend Operationeel manager Cobie Westmaas Over het pedagogisch werkplan Onze algemene werkwijze is gebaseerd op het pedagogisch beleid 4-12

Nadere informatie

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT

opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT opvang 0-4 jaar STICHTING KINDEROPVANG BARENDRECHT SAMEN OPGROEIEN Bent u op zoek naar goede opvang voor uw zoon of dochter? Wij bieden kinderen een plek om met plezier naar toe te gaan op verschillende

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Inspectierapport Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 09-07-2015

Nadere informatie

Dagritme en activiteiten

Dagritme en activiteiten 3.1.2a.1.1b Pedagogisch beleidsplan praktische zaken bso 1 van 5 In dit onderdeel geven wij u informatie over alle praktische zaken die handig zijn om te weten binnen ons kinderdagverblijf 4 12 jaar: buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie