Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat Dagopvang

2 Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2013 van Zo aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang & BSO is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Een verkorte versie van het beleidsplan wordt onze nieuwe ouders toegestuurd of is te vinden op de website van onze organisatie: Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit pedagogisch werkplan zijn de vestigingspecifieke zaken beschreven, onder andere hoe onze locatie eruit ziet, op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het dagprogramma, openingstijden, soorten dienstverlening, specifieke regels en op welke zaken wij verbijzonderen ten opzichte van het centrale pedagogische beleid. Ook kunt u globaal lezen welke activiteiten er op jaarbasis worden georganiseerd en welke thema s aan bod zullen komen. Dit plan geeft de rode draad weer die we gedurende het jaar zullen volgen. Het plan is opgesteld door de vestigingsmanager in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van Zo aan de 2e Sweelinckstraat, degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor als beste tot in detail kunnen benoemen wat nodig is om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren van waaruit ieder kind zich kan ontwikkelen. Ik wens u veel plezier en herkenning bij het lezen van pedagogisch werkplan van Zo aan de 2e Sweelinckstraat. Mocht u hierover vragen hebben, twijfelt u dan niet om deze te stellen. Mijn team en ikzelf staan graag voor u klaar. Alekse den Hamer Vestigingsmanager Zo aan de 2e Sweelinckstraat 2

3 Inleiding Bij Zo kinderopvang & BSO werken wij volgens de visie die vastgelegd is in ons centrale pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde inzichten en draagt de visie uit waar wij voor staan. In dit werkplan benoemen we daarom alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en de visie waarop dit gebaseerd is, verwijzen wij u naar het algemene pedagogisch beleidsplan van Zo Kinderopvang & Bso. Onze pedagogische doelstelling De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat wat het kind veiligheid en uitdaging biedt. Waarin het individuele kind met zijn of haar eigenheden in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke en sociale competenties volledig tot ontplooiing kan komen. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier basisdoelen. Deze basisdoelen komen overeen met de doelen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van deze doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders, ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische doelstelling gestoeld op de uitgangspunten. 3

4 Pedagogisch Werkplan Dagopvang Stamgroepen Samenstelling stamgroep/basisgroep In onze vestiging zijn vijf horizontale kinderdagopvanggroepen. 1. Babygroep de Ballonnen, maximaal 9 kinderen, in de leeftijd van 6 weken tot 1.5 jaar. 2. Babygroep de Rammelaars, maximaal 9 kinderen, in de leeftijd van 6 weken tot 1.5 jaar 3. Dreumesgroep de Dansers, maximaal 11 kinderen, in de leeftijd van 1 à 1,5 jaar tot 2 à 2,5 jaar 4. Peutergroep de Vliegers, maximaal 14 kinderen, in de leeftijd van 2 à 2,5 jaar jaar tot 4 jaar* 5. Peutergroep de Stunters, maximaal 14 kinderen, in de leeftijd van 2 à 2,5 jaar tot 4 jaar* Kinderen stromen door van baby-, naar dreumesgroep en van dreumesgroep naar peutergroep. Het precieze moment van doorstroming is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van een kind en daarnaast afhankelijk van leeftijd en beschikbare plaatsen op de volgende groep. Aan iedere groep zijn drie vaste pedagogisch medewerkers verbonden. Twee pedagogisch medewerkers van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat zijn vast verbonden aan 2 groepen in dezelfde leeftijdscategorie. Zij zijn dan het vaste gezicht van 2 peutergroepen of 2 babygroepen. Waarbij zij op beide groepen 2 dagen werken. In 1 week zijn er 3 vaste pedagogisch medewerkers werkzaam op een groep. Dagelijks is minimaal 1, maar bij voorkeur 2, vaste medewerker(s) aanwezig. Een absentie van een van de vaste medewerkers kan opgevangen worden door eigen personeel van een andere groep, door 2 vaste invalmedewerker of door overige medewerkers van de centrale flexpool van Zo Kinderopvang & Bso. Het grote voordeel van het inzetten van vast vervangend personeel en personeel vanuit de flexpool is een zo hoog mogelijke waarborging van continuïteit van kwaliteit, bekendheid voor kinderen en ouders en bekendheid van de werkwijze van Zo Kinderopvang & Bso en specifiek, Zo aan de 2 e Sweelinckstraat, bij alle medewerkers. In de basis is iedere groep ingericht op aanwezigheid van een aantal kinderen wat begeleidt wordt door 2 medewerkers. Wanneer het aantal kinderen erg laag is op een stamgroep, in sommige gevallen op de woensdag of de vrijdag, zal op die dag 1 medewerker werkzaam zijn op de betreffende stamgroep. Deze medewerker zal een zo gunstig mogelijke diensttijd hebben waardoor zoveel mogelijk kinderen kunnen profiteren van zijn/haar aanwezigheid. Bij openen of sluiten zullen de kinderen van desbetreffende stamgroep ontvangen of uitgezwaaid worden door een vaste medewerker van een andere groep, in de eigen ruimte. Te allen tijde wordt de leidster-kindratio in acht genomen zoals aangegeven in de Wet Kinderopvang. *Op deze groep kunnen dagelijks maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2.5 jaar tot 4 jaar opgevangen worden. Alleen bij uitzondering zal er van het aangegeven aantal van 14 kinderen afgeweken worden. Bij de opvang van meer dan 14 kinderen zal er een 3e pedagogisch medewerker op de groep werkzaam zijn. 4

5 Ter illustratie hieronder een voorbeeld-rooster: Naam groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Ballonnen Rammelaars Dansers Vliegers Stunters Ilja Jessica Leila Tineke Ilse Bernadette Mark Jelly Patricia Mandy Ilja Jessica Leila Rieneke Ilse Andrea Mark Mandy Patricia Umberto Ilja Rieneke Leila Bernadette Andrea Mark Mandy Umberto Ilja Jessica Leila Rieneke Ilse Andrea Mark Jelly Patricia Umberto Jessica Rieneke Tineke Ilse Jelly Umberto Mandy Bij de deur van iedere groep hangt een mededelingenbord met daarop de foto s van de medewerkers die die dag werken, maar ook wie er op vakantie is, welke bijzondere activiteiten plaats vinden of welk thema deze maand behandeld wordt. Op die manier is het duidelijk welke medewerker wanneer op welke groep staat en wat er die dag gaat gebeuren. Iedere week ontvangen onze ouders een weekoverzicht met daarin een personeelsrooster voor de week erna, wat korte mededelingen en het activiteitenaanbod per groep. Bij het inrichten van de groepsruimtes van onze stamgroepen is aan alle wettelijk gestelde voorwaarden alsmede de voorwaarden vanuit het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang & Bso voldaan. Zo aan de 2 e Sweelinckstraat is gelegen in een oud pand, 2 onderling verbonden herenhuizen. Alle groepsruimtes zijn anders van vorm en sfeer, bij de inrichting wordt rekening gehouden met een bepaalde uniformiteit. Babygroep de Ballonnen is gelegen in het Souterrain van de Maranathakerk. Deze ruimte heeft een eigen buitenruimte en heeft veel ramen waardoor er veel daglicht binnenkomt en kijkt uit op het kerkplein waar regelmatig door onze kinderen gespeeld wordt. Alle ruimtes typeren zich als gezellig, maar ook rustig. Op de gang kan er veel gebeuren, maar in de ruimtes is dit geluid niet of nauwelijks waarneembaar. Het gebruik van de ruimte is afgestemd op de kinderen. Er zijn veel hoeken in de ruimtes en lage kasten. In onze ruimtes zijn veel spullen terug te vinden die gemaakt zijn door de kinderen en regelmatig wordt de inrichting aangepast samen met de kinderen. In de ruimtes vindt u veel fotomateriaal van gebeurtenissen en activiteiten die de kinderen beleefd hebben. De kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze tuin, het dakterras of het Kerkplein gaan of wanneer ze gaan wandelen met de bolderkar en/of wandelwagens of met de bakfiets(en) of bus. We gaan dan naar het bos, de kinderboerderij, een rondje wandelen door de wijk, maar ook brood halen bij de bakker, eendjes voeren, naar Sunny Court, de Verademing, naar het strand enz. Iedere dag gaan wij minimaal 1x naar buiten. 5

6 Drie pijlers Het Zo Stoplicht Zo Kinderopvang & Bso onderscheidt drie pijlers die zorgen voor de continuïteit in welbevinden van onze kinderen, te weten: 1. de vaste pedagogisch medewerker 2. de vaste groepsruimte 3. de vaste groepsgenoten. Zo Kinderopvang & Bso heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen in een andere groep of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van het Zo-stoplicht. Ons streven is dan om minimaal één van de drie pijlers, maar liever 2 pijlers voor het kind in stand te houden. In de meest wenselijke situatie, wanneer het kind met de vaste medewerkers en eigen groepsgenoten in de eigen groepsruimte, verblijft, zijn alle drie de pijlers in stand gehouden. Verlaten stamgroep De kinderen spelen het grootste gedeelte van de dag op hun eigen stamgroep met gesloten deuren. Ze verlaten hun stamgroep als ze naar onze buitenruimte gaan of als ze gaan wandelen met de wandelwagens en/of bolderkar. We gaan dan naar het bos, de speeltuin, de duinen of een rondje wandelen door de wijk. Het kan zijn dat zij hun stamgroep ook verlaten bij het samenvoegen van stamgroepen (zie hieronder). Samenvoegen van stamgroepen Opstarten en afsluiten Een gedeelte van de tijd tijdens opstarten ( uur) en afsluiten ( uur) van de dag kan het voorkomen dat de kinderen van 2 stamgroepen op 1 stamgroep opgevangen worden. Het gaat hier dan altijd om het 1 e half uur ( ) of het laatste half uur ( ). Dit komt overigens slechts een paar keer per week voor en niet op alle groepen. De peutergroepen worden in dat geval altijd samengevoegd bij peutergroep de Vliegers. Babygroep de Rammelaars en dreumesgroep de Dansers op de 1 e etage worden, indien nodig, bij begin of einde van de dag samen opgevangen bij babygroep de Rammelaars. De baby s van babygroep de Ballonnen worden in het geval van samen voegen altijd opgevangen bij babygroep de Rammelaars. Indien de baby s van beide groepen samen opgevangen worden, voorziet dreumesgroep de Dansers in opvang op de eigen groep. Indien de dreumesen opgevangen worden bij de Rammelaars, worden de baby s van babygroep de Ballonnen op de eigen groep opgevangen. Er worden dus nooit meer dan 2 groepen in dezelfde ruimte samengevoegd aan het begin of het einde van de dag. Een groot voordeel van het samenvoegen aan het begin en einde van de dag is dat onze medewerkers bijna alle kinderen kennen vanuit de eerdere groep of van de groep waarnaar doorgestroomd wordt in een later ontwikkelingsstadium. Pauze Gedurende de middagpauze ( uur) kan het zijn dat groepen worden samengevoegd in verband met de pauzes van de pedagogisch medewerkers. De Pedagogisch medewerkers hebben een uur pauze. De niet slapende kinderen worden dan opgevangen op de groepen zoals hierboven (bij opstarten en afsluiten) aangegeven. Tijdens de pauzes is minimaal de helft van de pedagogisch medewerkers aanwezig en aan het werk 6

7 Minder kinderen in de stamgroep Gedurende schoolvakanties of bij teruglopende bezetting kan het voorkomen dat groepen een hele dag samengevoegd worden. Ook dan zal bovengenoemde vaste manier van samenvoegen aangehouden worden. Bij het samenvoegen is er 1 vaste pedagogisch medewerker van beide groepen aanwezig. Bij het samenvoegen van de Rammelaars, de Dansers, de Vliegers en de Stunters behouden kinderen hun eigen slaapplaats. Bij het samenvoegen van de Ballonnen is dit niet mogelijk, gezien het feit dat de groepsruimte en slaapkamer van de Ballonnen hiervoor te ver afgelegen liggen van de stamgroepsruimte van de Rammelaars. Indien 2 groepen gedurende een hele dag samengevoegd worden, zullen ouders (zover mogelijk vooraf) ingelicht worden. Het samenvoegen van groepen heeft als grote voordelen dat er toezicht is op elkaars handelen, dat er meer mogelijkheden zijn voor het activiteitenprogramma, maar ook meer aandacht voor de individuele kinderen doordat er meerdere medewerkers aanwezig zijn. Opendeurenbeleid Zo aan de 2 e Sweelinckstraat werkt niet met open deurenbeleid. De activiteiten van de 2 peutergroepen zijn op elkaar afgestemd en dezelfde activiteiten vinden in dezelfde week, maar niet altijd op dezelfde dag plaats. Dit betekent dat sommige peuters in de andere peutergroep een activiteit kunnen bijwonen een medewerker van de eigen stamgroep gaat dan mee om te helpen en te begeleiden. Wennen Het wennen aan nieuwe groepsleidsters en een nieuwe omgeving maakt veel indruk op kinderen. Wij zijn onszelf daarvan bewust. Wanneer een kindje voor het eerst naar onze opvang komt is er niet alleen een wenproces gaande voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Alhoewel het echte wennen natuurlijk pas begint vanaf de ingangsdatum van het contract, willen we er alles aan doen om het eerste contact met de andere kinderen en de medewerkers goed te laten verlopen en wederzijdse gewoontes en gebruiken uit te wisselen in een gesprek. Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start zal het kind twee ochtenden komen wennen. De wenafspraak wordt schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd door de vestigingsmanager. De nieuwe ouders ontvangen mondeling de volgende informatie: o Hoe ziet de procedure van het wennen er uit. o Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht o Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens o Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn weer kunt ophalen. 7

8 Overstap naar de nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de PM er aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over gaat en hoe de wenprocedure eruit ziet. De medewerk(st)er stelt u voor aan de PM ers van de nieuwe groep. De PM er van de nieuwe groep geeft u een rondleiding door de groepsruimte en de slaapruimte (indien van toepassing) en legt aan u uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. Wennen op de nieuwe groep Op de eerste dag van de wenperiode wordt het kind door een PM er van de oude groep naar de nieuwe groep gebracht. De PM er blijft even samen met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerk(st)er terug naar de oude groep, na duidelijk gezegd te hebben tegen het kind dat het straks weer zal worden opgehaald. De PM ers van de nieuwe groep houden het kind tijdens de eerste wendagen extra in het oog. De PM er die het kind heeft weggebracht komt het kind zelf ook weer halen. Naar aanleiding van deze eerste wendag wordt in samenspraak met de oude en nieuwe medewerk(st)er een indeling gemaakt van de wenperiode. Deze periode is afhankelijk van het kind en diens reactie op de nieuwe medewerk(st)ers, groepssamenstelling en omgeving. In ieder geval moet de wenperiode minimaal uit drie opgebouwde dagen bestaan. Ook wanneer het de eerste dag goed is gegaan wordt de volledige wenperiode afgerond. Om de kinderen die komen wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen kunnen er maximaal 2 kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. Een wenperiode naar een volgende groep neemt 2 weken in beslag, en de afspraken worden ook schriftelijk vastgelegd door de vestigingsmanager. 6 weken gesprek Tijdens het intakegesprek op de nieuwe groep wordt er met de ouders een afspraak gemaakt voor een 6-weken gesprek. Na 6 weken is er opnieuw contact over het verloop van de opvang, het welbevinden van het kind op de groep en eventuele actiepunten om de opvang en het contact nog verder te verbeteren. Incidenteel afnemen van extra dagen Zoals in onze algemene voorwaarden omschreven staat is het mogelijk om incidenteel extra dagen af te nemen. Het afnemen van een incidenteel extra dag kan in overleg met de pedagogisch medewerker en is mogelijk wanneer de groep het toelaat. Extra opvang wordt schriftelijk vastgelegd door het invullen en ondertekenen van het formulier aanvraag extra dag. Het afnemen van een extra opvangdag is altijd op de eigen groep van uw kind. Bij wet is het echter wel mogelijk om een kindje incidenteel een extra dag te laten komen op een andere dan de eigen stamgroep. Wij kiezen hier bewust niet voor omdat wij het belangrijk vinden dat het kind word opgevangen op zijn eigen vertrouwde groep met vaste pedagogisch medewerkers en bekende vriendjes/vriendinnetjes, de al eerder omschreven drie Zo- pijlers, het stoplicht. Bij hoge uitzondering zullen wij een kindje opvangen in een andere stamgroep. Dit zal alleen gebeuren wanneer het niet op de eigen stamgroep kan worden opgevangen omdat de pedagogisch medewerker/kind ratio is bereikt en een ouder een zeer gegronde reden heeft waarom extra opvang noodzakelijk is. 8

9 Extra opvang op een andere dan de eigen stamgroep zal altijd plaats vinden na overleg en toestemming van de vestigingsmanager en zal schriftelijk worden vast gelegd tussen vestigingsmanager en ouder. Vierogenprincipe Bij Zo aan de 2 e Sweelinckstraat staan wij voor transparantie in onze werkzaamheden. Wij controleren elkaar en laten elkaar controleren. Ook ouders zijn te allen tijde welkom doordat zij zichzelf toegang kunnen verlenen met de code op onze voordeur. Er is een open werksfeer en personeelsleden vinden het normaal om op elkaars groepen werkzaamheden over te nemen of elkaar aan te spreken. Op tijden dat er slechts één medewerker per stamgroep aanwezig is, bewerkstelligen wij de controle op elkaars werkzaamheden door: - Bij elkaar op de groep binnen te lopen zonder te kloppen - Onverwachts binnen te lopen door de Vestigingsmanager of Adjunct-vestigingsmanager - Samenvoegen - Ouders op de groep tijdens haal- en brengmomenten. Ouders kunnen gedurende de dag, te allen tijde, zelfstandig de toegang tot ons pand verkrijgen door de veiligheidscode van het cijferslot bij de voordeur te gebruiken. Er is geen melding op de groep van de binnenkomst van de ouder. U kunt altijd binnen komen. - Babyfoons in de slaapkamers en eventueel ook in de groepsruimte te gebruiken. - Ramen in toegangsdeuren. - Inzet van een stagiaire, een klusjesman. Openingstijden Zo aan de 2 e Sweelinckstraat is dagelijks geopend van 7.30 tot uur. Tijdens openen en sluiten zijn minimaal 2 pedagogisch medewerkers op de vestiging aanwezig. Dagelijks is de Vestigingsmanager of Adjunct-vestigingsmanager aanwezig bij openen of sluiten. U bent natuurlijk vrij om uw kind te halen en te brengen op de tijdstippen die u wenst, het dagprogramma voor onze kinderen begint tussen 9.00 uur en 9.30 uur en de middagactiviteiten eindigen vaak om uur. Indien u later komt of eerder wilt ophalen, dan stellen wij het zeer op prijs wanneer wij dat vooraf weten. Dan kunnen wij daar in ons dagprogramma rekening mee houden en uw kind vooraf voorbereiden op uw komst. Soort opvang Zo aan de 2 e Sweelinckstraat biedt hele dagopvang aan kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast is er op de 2 e etage een buitenschoolse opvang (bso) voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Fysieke omgeving Accomodatie Inrichting binnen Op de benedenverdieping bevinden zich 2 peutergroepen, de Vliegers en de Stunters. Op de 1 e etage dreumesgroep de Dansers en babygroep de Rammelaars. Op de 2 e etage is de bso gesitueerd met de groepen Sprinters (jongste kinderen 4-7 jaar) en de Skaters (6-12 jaar). 9

10 Babygroep de Ballonnen bevindt zich in het souterrain van de naastgelegen Maranatha kerk en heeft een eigen entree, buitenruimte, maar ook een interne telefoonlijn. Alle stamgroepen hebben een interne telefoonlijn. De bso-ruimtes De Speelkamer en het Atelier worden soms gebruikt door de peutergroepen of dreumesgroep als extra speelruimtes of voor workshops. Alle groepen zijn voorzien van ruime slaapkamers. De babygroepen, de dreumesgroep en peutergroep de Stunters hebben een slaapruimte aangrenzend aan de groepsruimte. De slaapkamer van peutergroep de Vliegers is gelegen aan de andere kant van de gang. Hierbij maakt men gebruik van een babyfoon. De baby s en dreumesen slapen in echte ledikantjes, net zoals thuis, en de peuters in peuter-stapelbedjes. Een peuter mag in het bovenste bedje slapen wanneer hij kan laten zien dat hij er zelfstandig uit kan komen na het slapen. Wanneer er geen kinderen slapen worden de slaapkamers ook wel gebruikt als snoezelruimtes, omdat deze goed verduisterd kunnen worden. Inrichting buiten Kinderen gaan te allen tijde onder begeleiding naar buiten. Op de begane grond is een Groene ontdektuin. Deze is gelegen aan beide peutergroepen. Er is in deze tuin gebruikgemaakt van verschillende natuurlijke bodembedekking, verstopplekjes en beplanting. De tuin is ingesloten door andere tuinen en heeft een achterom die slechts met een sleutel geopend kan worden. Deze tuin doet dagelijks dienst voor buitenspel van vooral de peuters. De dreumesen en baby s zijn er ook regelmatig te vinden, al is het maar voor een bezoek aan de konijnen of de groot bemeten zandbak. In de tuin kunnen kinderen fietsen, spelen in de zandbak, tuinieren in de moestuin, glijden van de glijbaan, zorgen voor de konijnen, op speurtocht in de insectenhoek, krijten op de krijttegels, hinkelen in de spelletjeshoek, picknicken, verstoppertje spelen, enz. Er worden regelmatig spelactiviteiten georganiseerd zoals tikkertje, zoekertje, balspelen. Op de 1 e etage is het dreumes-/baby terras. Dit is een groot terras met zacht kunstgras en een goede drainage om de grasmat snel weer droog te krijgen na een regenbui. Er is een zandbak, er zijn krijtborden, picknicktafels, een glijbaantje en een huisje onder de trap. Wanneer het weer het toelaat wordt er dreumesgym gedaan: Buiten bewegen met een lekker muziekje erbij. Voor de baby s zijn er opklapbare buitenboxen, maar het leukste is toch op een warm kleed op de grond, vanuit een kinderwagen of op schoot bij een van de medewerkers observeren van de omgeving en misschien zelfs al een beetje meedoen. Voor de baby s van de Ballonnen is er een buitenplaatsje wat toegankelijk is vanuit de groep. Dagelijks gaan wij wandelen met onze baby s. Het is voor de kleinsten heerlijk om vanuit de bolderkar of een kinderwagen geluiden te horen, de wind zachtjes te voelen en op pad te gaan met de andere kinderen. Gezien de hoeveelheid aan buitenruimtes is het mogelijk dat alle kinderen van de dagopvang van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat gelijktijdig buiten spelen. In de zomer zijn er voor alle buitenruimtes voldoende doeken en grote parasols om voldoende schaduw te creëren. Naast het pand van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat is een grasveld gelegen van de Maranathakerk. Wij maken regelmatig gebruik van dit veld om met onze kinderen te picknicken of bij een grotere spelactiviteiten zoals een stormbaan, gymparcours enz. Het kerkplein is grotendeels omheind door een heg en een hek, er is een gedeelte van 2 meter 10

11 wat niet afgeschermd is. Dit gedeelte zetten wij af met pilonnen en touw/lint. We maken daarnaast duidelijke afspraken met de kinderen over deze ingang en zorgen voor constant toezicht in de nabijheid van deze ingang. Naast buiten spelen op locatie, gaan wij vaak uit wandelen, een boodschapje doen, buitenspelen in Sunny Court, op het Sweelinckplein, naar Sorghvliet, naar het bos of naar het strand. Om op pad te kunnen, staan er een bolderkar, een loop-lussen-lint, 2 kinderwagens, 2 bakfietsen en een bus tot onze beschikking. Activiteitenaanbod Dagritme In het algemeen pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang & Bso wordt dieper ingegaan op het dagritme dat gevolgd wordt voor de oudste baby s, de dreumesen en de peuters. Regelmaat en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor kinderen. De individuele wensen en het groepsbelang zijn ook belangrijk. Indien kinderen opgaan in een spelmoment, kan het eten van het fruit wel eens plaatsvinden om 9.40 uur in plaats van 9.30 uur. Wanneer een kind s nachts heeft geslapen en u heeft aangegeven dat uw kind door mag slapen, zullen wij uw kindje niet wakker maken voor het eten van een cracker, maar is er iets te eten en te drinken wanneer uw kindje wakker wordt. Het dagritme werkt als leidraad voor een goede verzorging voor de kinderen. Voor de jongste baby s geldt nog geen dagritme, wij volgen daarom het ritme en de rituelen van baby s op aanwijzen van u en signalen van uw kind. Eet & drinkmoment Er wordt dagelijks gevarieerd fruit aangeboden. Standaard appel, banaan en peer gevarieerd met seizoensfruit. De dreumesen en peuters worden gestimuleerd om fruit te eten met een vorkje of om samen te delen door bordjes met fruit door te geven. Voor baby s wordt altijd een vers fruit hapje klaar gemaakt. Bij Zo aan de 2 e Sweelinckstraat wordt bruin brood van de bakker gegeten. Dit wordt vaak samen met de kinderen gehaald. Kinderen mogen, zo mogelijk, zelf aangeven wat zij zelf op hun brood willen. Bij de peuters wordt een aantal malen per week de boterham zelf gesmeerd. Bij de boterham wordt regelmatig iets gegeten wat samen met de kinderen klaar gemaakt is: Voedsel uit eigen moestuin, soep, een salade, zelfgemaakte jam of producten die bij een thema passen en geproefd moeten worden: olijven, augurken, asperges, snert, hutspot, enz. In de middag eten we een cracker of rijstwafel. We stimuleren de kinderen om uit een beker te drinken. Na een fles wordt begonnen met een tuitbeker en bij de dreumesen kunnen veel kinderen al uit een beker drinken. De kinderen drinken diksap, water en halfvolle melk. Naar behoefte kan er gedurende de dag, naast de tafelmomenten, extra water gedronken worden. Om uur gaan we aan tafel voor een cracker en drinken en om uur wordt er rauwkost gegeten en gedronken, eventueel aangevuld met een cracker of kaakje (in overleg met de ouders). Activiteitenaanbod Gedurende de dag vinden er verschillende activiteiten plaats. Buitenspel is er daar 1 van. Bij Zo aan de 2 e Sweelinckstraat is er een maandelijks wisselend thema met daarbinnen diverse activiteiten ter bevordering van de totale ontwikkeling van een kind. De 11

12 ontwikkelingsgebieden die gevolgd worden, worden omschreven in het Pedagogisch kader Kinderopvang 0-4 jaar. Het gaat om de volgende ontwikkelingsgebieden: 1. Bewegen en Zintuiglijk ervaren 2. Samen Spelen & Samen Leven 3. Taal & Communicatie 4. Natuur en Fysieke Omgeving 5. Ordenen, meten en rekenen 6. Geluid & Muziek, Dans & Bewegen 7. Beeldende expressie Per thema wordt er 1 ontwikkelingsgebied extra belicht. De overige ontwikkelingsgebieden worden natuurlijk ook dagelijks gevolgd. Iedere maand ontvangen onze ouders een themabrief met daarin de bijzonderheden voor het aankomende thema. Iedere week ontvangen ouders het weekoverzicht met daarin de activiteiten, het rooster en bijzonderheden voor de week erna. Aan het begin en eind van de dag is er een overdrachtsgesprek met de ouders. Hierin vertellen we elkaar hoe het gegaan is. We vertellen u dan wat uw kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen. Op ons dagritmebord kan een ouder zien wat het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Bij de babygroepen wordt op het bord ook nog bijgehouden hoeveel luiers er zijn verschoond en hoeveel cc melk er is gedronken. Wekelijks schrijven we in de schriftjes voor de kinderen. Die schriftjes geven we mee aan ouders en vragen hen om terug te schrijven. Zo ontstaat er een dagboek voor het kind. Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels hangen in de groep. Hierbij kunt u denken aan: Rustig lopen op de groep, handen wassen na wc-bezoek, opruimen voor elke maaltijd, enz. Vakanties In de vakanties houden we ons aan het dagritme zoals we dit ook buiten de vakanties doen. Omdat er dan dagen zijn dat er minder kinderen zijn, is er meer gelegenheid om met onze kinderen naar het bos, het strand of, bijvoorbeeld, naar de kinderboerderij te gaan. Omdat er minder kinderen zijn, geeft dit andere ouders de gelegenheid om hun kinderen op andere dagen te brengen. Zo aan de 2 e Sweelinckstraat 2 e Sweelinckstraat HB Den Haag Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij: Vestigingsmanager: Alekse den Hamer Tel.: Regiomanager: Rita Stouten Tel.:

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Versie januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang Inhoudsopgave Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan 1 Voorwoord 1 Inleiding 2 De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide

Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Pedagogisch werkplan BSO Weemeweide Koningshof 6 7672 GE Vriezenveen 0546-562588 weemeweide@kovdecirkel.nl Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van de BSO-vestiging waar uw kind naartoe gaat.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Parken

Pedagogisch werkplan BSO De Parken Pedagogisch werkplan BSO De Parken 1. De locatie Buitenschoolse opvang De Parken is gehuisvest in de Parkenschool in de wijk de Parken in Apeldoorn. De locatie heeft 4 basisgroepen voor kinderen in de

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL

BUITENSCHOOLSE OPVANG DE HEKSENKETEL Beste ouders en/of verzorgenden, Voor u ligt het pedagogisch werkplan van buitenschoolse opvang de Heksenketel uit Sluis. Door middel van dit werkplan geven wij u meer informatie over het opvangaanbod,

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan

Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan Pedagogisch Werkplan Locatie Zuiderlaan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. WENNEN EN AFSCHEID NEMEN 3 4. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 5. DAGRITME 6 6. SIGNALEREN

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel BSO De Rotsduif Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt in al onze buitenschoolse-opvang voorzieningen,

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528

Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Inspectierapport Stichting Crèche Hermelijntje (KDV) Frans Cobellaan 11 2273CL VOORBURG Registratienummer 380054528 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Leidschendam-Voorburg Datum

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / BSO Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 het Pedagogisch beleidsplan 3 Doelen 3 Visie op ontwikkeling 3 Een open en geïnteresseerde

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404

Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Inspectierapport KDV Paddington (KDV) Kapelstraat 2 9781GK BEDUM Registratienummer 163840404 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Bedum Datum inspectie: 28-07-2015 Type onderzoek: Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo

Pedagogisch werkplan BSO Bussloo Pedagogisch werkplan BSO Bussloo 1. De locatie Onze buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. BSO Bussloo is gelegen in het gelijknamige dorp Bussloo(gemeente Voorst).

Nadere informatie

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer Locatie: KDV Baloe Wormer Inleiding Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel

Nadere informatie

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY

Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY Algemene informatie Buitenschoolse Opvang DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstelling van onze

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Luchtkasteel (KDV) Rijksweg 121 5121RD RIJEN Registratienummer 221903343

Inspectierapport Kinderdagverblijf Luchtkasteel (KDV) Rijksweg 121 5121RD RIJEN Registratienummer 221903343 Inspectierapport Kinderdagverblijf Luchtkasteel (KDV) Rijksweg 121 5121RD RIJEN Registratienummer 221903343 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Gilze en Rijen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167

Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Inspectierapport Kinderopvang Snoopy (KDV) Tesselschadelaan 2 7314 LL APELDOORN Registratienummer 101115167 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogisch locatie beleid van: Pedagogisch locatiebeleid van kinderdagverblijf Nemo. November 2015

Pedagogisch locatie beleid van: Pedagogisch locatiebeleid van kinderdagverblijf Nemo. November 2015 Pedagogisch locatie beleid van: Pedagogisch locatiebeleid van kinderdagverblijf Nemo. November 2015 1 Voorwaarden waarop getoetst wordt: 1 Wij hebben een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum

Nadere informatie

Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562

Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562 Inspectierapport De Tweeling (KDV) Groenestraat 210 6531HX NIJMEGEN Registratienummer 204945562 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: NIJMEGEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Wagemaker opgemaakt d.d.: februari 2015 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en BSO De Wagemaker is gevestigd in OBS de Wagemaker te Landsmeer.

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0

Pedagogisch Werkplan KDV/PO Zaandijk. Versie Versie 2.0 Document Pedagogisch Werkplan Versie Versie 2.0 Datum 13 mei 2015 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel en functie Pedagogisch

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf de Kikkerkoning (KDV) Naarden

Inspectierapport Kinderdagverblijf de Kikkerkoning (KDV) Naarden Team Toezicht Kinderopvang Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum Postbus 251, 1400 AG Bussum T (035) 692 62 22 www.ggdgooi.nl Inspectierapport Kinderdagverblijf de Kikkerkoning (KDV) Naarden Inspectierapport

Nadere informatie

Inspectierapport Creche Hermelijntje IV B.V. (KDV) Laan van Meerdervoort 470 472 2563 BH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 928453546

Inspectierapport Creche Hermelijntje IV B.V. (KDV) Laan van Meerdervoort 470 472 2563 BH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 928453546 Inspectierapport Creche Hermelijntje IV B.V. (KDV) Laan van Meerdervoort 470 472 2563 BH 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 928453546 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Inspectierapport 2: De Bron (KDV) Rijksstraatweg 50b 2988BK RIDDERKERK Registratienummer 175926785

Inspectierapport 2: De Bron (KDV) Rijksstraatweg 50b 2988BK RIDDERKERK Registratienummer 175926785 Inspectierapport 2: De Bron (KDV) Rijksstraatweg 50b 2988BK RIDDERKERK Registratienummer 175926785 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Ridderkerk Datum inspectie: 06-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080

Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080 Inspectierapport Chr. Kinderopvang `Natuurlijk' locatie de Polbeek (KDV) van Dorenborchstraat 1a 7203 CA ZUTPHEN Registratienummer 173465080 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO NoordRijk opgemaakt d.d.: 21-01-2015 door: Danielle Alsemgeest, locatiemanager. Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 59 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker

Algemene informatie. Versie 1.0 datum 17-11-2015. Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker Algemene informatie Versie 1.0 datum 17-11-2015 Kinderopvang Ilse T.a.v. Ilse Diepens - van der Steuijt Kamille-erf 45, 2643 HX Pijnacker www.kinderopvangilse.nl info@kinderopvangilse.nl Telefoon: 015-8795805

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014

Nummer 4.8.1 Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 KWALITEITS DOCUMENT Nummer 4.8.1 Titel Voedingsbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Verantwoordelijk Directie Versiedatum Juni 2012 Evaluatiedatum Juni 2014 Inleiding Kinderopvang Langedijk draagt

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366

Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Inspectierapport KDV Willemijntje (KDV) Wilhelminapark 55 5041ED TILBURG Registratienummer 203877366 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 21-01-2015

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids

Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids Info voor u vanuit Kindercentrum WiekenKids versie: juli 2013 Info over het kindercentrum...wiekenkids Startjaar van centrum: November 2006 Adres: De Wildestraat 65 Postcode/Plaats: 3119 LP Schiedam 1.

Nadere informatie

Werkplan KDV Biebelebons locatie Voorveldselaan

Werkplan KDV Biebelebons locatie Voorveldselaan Werkplan KDV Biebelebons locatie Voorveldselaan Indeling groepen Stamgroepen Op Biebelebons worden de kinderen in een vaste stamgroep geplaatst. Dat is een wettelijke eis. Het zorgt er voor dat kinderen

Nadere informatie

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van:

Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454. Dit is een publicatie van: Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK HUIZEN Registratienummer 196666454 Dit is een publicatie van: 14.0009440 Inspectierapport De Kikkertjes (KDV) Blaricummerstraat 1 1271BK

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Inspectierapport Buitenschoolse opvang Kindercentrum Harkelein (BSO) Fugelkamp 10a 9281 MA HARKEMA Registratienummer 994631443 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat

2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat 2.1.2. Pedagogische werkinstructies BSO Kest Wittenstraat De buitenschoolse opvang in de Kest Wittenstraat kent 3 stamgroepen, waaronder een carrouselgroep en combinatiegroepen op woensdag en vrijdag.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV 't Twiske opgemaakt d.d.: februari 2014 door: Marijke Siffels locatiemanager) Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden

Nadere informatie

Werkplan De Regenboog 2016 1

Werkplan De Regenboog 2016 1 Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor locatie De Regenboog

Nadere informatie

Welkom bij Kinderopvang Mirakel

Welkom bij Kinderopvang Mirakel Welkom bij Kinderopvang Mirakel Kinderopvang Mirakel staat al meer dan 20 jaar voor professionele kinderopvang voor ieder kind in een veilige omgeving, waar creatief denken, ontdekken en spelen centraal

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Pedagogisch locatiebeleid van kdv Nemo Oktober 2014 Naam locatie: Nemo Adres: High Tech Campus 18 5656 AE Eindhoven Tel.: 040-2928044 Fax.: 040-2928045 Rechtstreekse telefoonnummers Nemo: Locatiedirecteur

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988

Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Inspectierapport Kinderdagverblijf Benjamin Vathorst, de Boerderij (KDV) Mont Blanc 2 3825AH AMERSFOORT Registratienummer 169726988 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO)

Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO) Kids & Co Pedagogisch beleid Buitenschoolse opvang (BSO) November 2014 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Veiligheid en welbevinden 1 2. Persoonlijke competenties 4 3. Sociale competenties 5 4. Waarden en normen

Nadere informatie

JABADOO KINDEROPVANG. Eemsgolaan 11 (bedrijvenpark Kranenburg) 9727 DW Groningen 050 5200910

JABADOO KINDEROPVANG. Eemsgolaan 11 (bedrijvenpark Kranenburg) 9727 DW Groningen 050 5200910 JABADOO KINDEROPVANG Jabadoo kinderopvang is een bedrijf dat de opvang van kinderen van 0 t/m 13 jaar op een professionele wijze verzorgt. Wij zijn een particulier kinderdagverblijf en bestaan sinds 1

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639

Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Inspectierapport buitenschoolseopvang Alexandra (BSO) Zusterstraat 11 4201EK GORINCHEM Registratienummer 206944639 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Gorinchem Datum inspectie:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Betrokken, flexibel én betaalbaar

Betrokken, flexibel én betaalbaar voor het hele gezin Betrokken, flexibel én betaalbaar Kinderopvang via Zowiezo Als u aan het werk bent wilt u natuurlijk dat uw kinderen veilig en professioneel worden opgevangen. Bij Zowiezo heeft u de

Nadere informatie

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden

Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Inspectierapport Hoeve Ackerdijk (KDV) Rotterdamseweg 223 2636KC Schipluiden Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Midden-Delfland Datum inspectie: 07-12-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Blauwe Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Blauwe Vlieger Pedagogisch werkplan De Blauwe Vlieger 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Helpernest (KDV) Verlengde Hereweg 107 9721AJ GRONINGEN Registratienummer 220263747

Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Helpernest (KDV) Verlengde Hereweg 107 9721AJ GRONINGEN Registratienummer 220263747 Inspectierapport Kinderdagverblijf Het Helpernest (KDV) Verlengde Hereweg 107 9721AJ GRONINGEN Registratienummer 220263747 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359

Inspectierapport. Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Inspectierapport Kinderdagverblijf Altijd Lente (KDV) Willemsparkweg 146 1071 HR AMSTERDAM Registratienummer: 135535359 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Inspectierapport Spelen bij Flokids (KDV) Hendrik van Deventerstraat 45 2563 XP 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 132269533

Inspectierapport Spelen bij Flokids (KDV) Hendrik van Deventerstraat 45 2563 XP 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 132269533 Inspectierapport Spelen bij Flokids (KDV) Hendrik van Deventerstraat 45 2563 XP 'S-GRAVENHAGE Registratienummer 132269533 Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: 's-gravenhage Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445

Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445 Inspectierapport O&Ki Kindercentrum (KDV) Brink 20 9461AT GIETEN Registratienummer 175175445 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 31-03-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

JABADOO KINDEROPVANG. Eemsgolaan 11 (bedrijvenpark Kranenburg) 9727 DW Groningen 050 5200910

JABADOO KINDEROPVANG. Eemsgolaan 11 (bedrijvenpark Kranenburg) 9727 DW Groningen 050 5200910 JABADOO KINDEROPVANG Jabadoo kinderopvang is een bedrijf dat de opvang van kinderen van 0 t/m 13 jaar op een professionele wijze verzorgt. Wij zijn een particulier kinderdagverblijf en bestaan sinds 1

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kinderkorf (KDV) Amsterdamseweg 209A 1182 GW AMSTELVEEN Registratienummer: 975081986

Inspectierapport. De Kinderkorf (KDV) Amsterdamseweg 209A 1182 GW AMSTELVEEN Registratienummer: 975081986 Inspectierapport De Kinderkorf (KDV) Amsterdamseweg 209A 1182 GW AMSTELVEEN Registratienummer: 975081986 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 18-02-2014 Type

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115

Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Inspectierapport BSO De Kleine Wereld (BSO) Oranjestraat 2a 7676BH WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK Registratienummer 207344115 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: TWENTERAND Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Inspectierapport KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Werkmap. Dirksland KDV. Kinderopvang 2BKidz. Versie: 16 oktober 2014

Werkmap. Dirksland KDV. Kinderopvang 2BKidz. Versie: 16 oktober 2014 Werkmap Dirksland KDV Kinderopvang 2BKidz Transparant, betrouwbaar en betrokken! Versie: 16 oktober 2014 Inhoud 1.0 Groepsvorming op het KDV Dirksland 3 1.1Groepsindeling/ Stamgroepen 3 1.2 Babygroep:

Nadere informatie