Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang"

Transcriptie

1 Vestigingsspecifiek Pedagogisch Werkplan Zo aan de Riouwstraat / dagopvang

2 Inhoudsopgave Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan 1 Voorwoord 1 Inleiding 2 De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Vestigingsspecifieke Werkplan Zo aan de Riouwstraat 3 Stamgroepen 3 Samenstelling stamgroep 3 Vaste gezichten 3 Samenvoegen van stamgroepen 3 Pijlers 3 Gesloten deurenbeleid 4 Inleiding 4 Babygroepen 4 Peutergroepen 4 Inrichting volgens Pedagogisch Kader 4 Aansluiten op behoeften van het kind 4 Rol pedagogisch medewerker 4 Slapen 4 Vierogenprincipe 5 Inleiding 5 Babygroepen 5 Peutergroepen 5 Aanspreekcultuur 5 Openingstijden en soorten opvang 6 Openingstijden 6 Achterwacht 6 Soorten opvang 6 Fysieke omgeving 6 Inrichting locatie (binnen) 6 Inrichting locatie (buiten) 6 Activiteitenaanbod 7 Dagritme 7 Thema-activiteiten in zeven speelleergebieden 7 Stimuleren van de zintuigen 7

3 Zelfredzaamheid stimuleren 7 Peuterplus 8 Regels op de groep 8 Communicatie met ouders 8 Haal- en brengmomenten 8 Weekoverzicht en nieuwsbrief 8 Wenbeleid 8 Wennen voor nieuwe kinderen 8 Overstap naar nieuwe groep 9 Ruildagenbeleid en extra dagen 9 Incidentele extra opvangdagen 9 Ruildagen 9 Vragen en contactgegevens 10 Zo aan de Riouwstraat 10

4 Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch werkplan van Zo aan de Riouwstraat in Den Haag. Het pedagogisch beleid van Zo Kinderopvang is beschreven in het centraal pedagogisch beleidsplan. Dat beleidsplan is samengevat in de brochure Uw kind, onze zorg meer dan waard. Desgewenst kunt u op aanvraag ook het hele beleidsplan ontvangen van de vestigingsmanager. In dit vestigingsspecifieke plan staan de specifieke zaken van Zo aan de Riouwstraat beschreven, zoals hoe onze locatie eruit ziet, op welke wijze we invulling geven aan het dagprogramma, onze openingstijden, onze dienstverlening en vooral op welke zaken wij verbijzonderen ten opzichte van het centrale pedagogische beleid. Ook kunt u lezen welke activiteiten wij organiseren. Het plan is opgesteld door de vestigingsmanager in samenwerking met de pedagogisch medewerkers van de locatie zelf. Dat zijn degenen die dagelijks met de kinderen werken en daardoor het beste juist die kleine details kunnen benoemen, die nodig zijn om een eigen, veilige en geborgen omgeving te creëren voor de kinderen van waaruit zij zich kunnen ontwikkelen. Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit vestigingsspecifieke pedagogisch werkplan van Zo aan de Riouwstraat. Mocht u nog vragen hebben, dan staan mijn team en ikzelf graag voor u klaar. Bianca Baltus Vestigingsmanager Zo aan de Riouwstraat. 1

5 Inleiding Bij Zo kinderopvang werken wij volgens het beleid dat is vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Dit centrale beleidsplan is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en voldoet aan onze visie. In dit werkplan benoemen we alleen de zaken waar wij als vestiging in verbijzonderen. Hieronder geven wij kort onze pedagogische doelstelling, de basisdoelen en pedagogische uitgangspunten weer. Voor een uitgebreide beschrijving van het pedagogisch handelen en onze visie, verwijzen wij u naar het centrale pedagogisch beleidsplan. De pedagogische doelstelling van de Zo organisatie De pedagogische doelstelling van de organisatie is het bieden van hele- en halve dagopvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 12 jaar en avondopvang aan kinderen van 0-4 jaar in een geborgen omgeving met een opvoedingsklimaat die het kind veiligheid en de uitdaging bieden, waarin het individuele kind met zijn of haar eigenheden in de ontwikkeling van zijn of haar persoonlijke en sociale competenties volledig tot ontplooiing kan komen. Basisdoelen De pedagogische doelstelling van de organisatie is onder te verdelen in vier wettelijke basisdoelen: 1. Het bieden van een gevoel van veiligheid aan het kind 2. Het bevorderen van persoonlijke competentie 3. Het bevorderen van sociale competentie 4. Het bijdragen aan socialisatie van het kind: aanbieden van regels, normen en waarden Pedagogische uitgangspunten Als basis van deze doelstelling hanteert de organisatie de volgende pedagogische uitgangspunten: Respect voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Een goede samenwerkingsrelatie met de opvoeders c.q. ouders/verzorgers. De opvang in een groep heeft toegevoegde waarde voor de individuele ontwikkeling van kinderen. De pedagogisch medewerk(st)ers hebben een voorbeeldfunctie en een actieve rol in het overdragen van maatschappelijke normen en waarden aan kinderen. De visie van de organisatie bij het tijdelijk overnemen van de zorg en opvoeding van het kind wordt gevormd door de pedagogische basisdoelen. Ouders kunnen meer informatie over de nadere uitwerking van deze centrale doelstellingen en pedagogische uitgangspunten vinden op de website ( 2

6 Vestigingsspecifieke Werkplan Zo aan de Riouwstraat Stamgroepen Samenstelling stamgroep Onze vestiging telt vier kinderdagopvanggroepen. We werken met horizontale groepen, zoals in het algemeen beleid is omschreven. Wij hebben twee babygroepen van 0-2 jaar en twee peutergroepen van 2-4 jaar. De twee babygroepen bevinden zich op de begane grond. De twee peutergroepen bevinden zich op de eerste etage. We kiezen één stamgroep voor het kind. 1. Babygroep Ballonnen, 3 vaste pedagogisch medewerkers volgens Beroepskracht/Kindratio, maximaal 11 kinderen per dag; leeftijdsgroep 0 tot ongeveer 24 maanden 2. Babygroep Rammelaars, 3vaste pedagogisch medewerkers volgens Beroepskracht/Kindratio, maximaal 9 kinderen per dag; leeftijdsgroep 0 tot ongeveer 24 maanden 3. Peutergroep Vliegers, 3vaste pedagogisch medewerkers volgens Beroepskracht/Kindratio, maximaal 14 kinderen per dag; leeftijdsgroep ongeveer 24 tot 48 maanden 4. Peutergroep Stunters, 3 vaste pedagogisch medewerkers volgens Beroepskracht/Kindratio, maximaal 14 kinderen per dag; leeftijdsgroep ongeveer 24 tot 48 maanden. Vaste gezichten In een stamgroep is dagelijks minimaal één van de vaste drie pedagogisch medewerkers aanwezig. Bij de toegang van de groep hangt een bord waarop de namen staan van de medewerkers die desbetreffende dag werken. Zo zien ouders in één oogopslag welke medewerkers op de groep staan. De vestigingsmanager verstuurt ouders ook wekelijks een overzicht van de personeelsbezetting op de groep. Af en toe werken wij met stagiaires op onze vestiging. Wij laten ouders weten dat er een stagiaire op de groep meedraait en er hangt op het informatiebord een melding hiervan. Alle stagiaires zijn in het bezit van een recente VOG. Samenvoegen van stamgroepen Op bepaalde momenten voegen wij stamgroepen samen. De peutergroepen spelen dan met elkaar en de babygroepen spelen met elkaar. Dit komt voor tijdens het openen en sluiten van de groepen, dus aan het begin en eind van de dag. Ook tijdens de pauzes van onze pedagogisch medewerkers voegen we de groepen samen. Tenslotte doen we dit als het aantal kinderen dit toelaat (bijv. door vakanties of minder bezetting). Pijlers Wij vinden het erg belangrijk om continuïteit en geborgenheid te bieden aan de kinderen. Zo onderscheidt drie pijlers die zorgen voor continuïteit en geborgenheid voor het kind: 1. de vaste pedagogisch medewerker 2. de vaste groepsruimte 3. de vaste groepsgenoten. Zo heeft met deze pijlers het Zo Stoplicht ontwikkeld. Als kinderen buiten hun eigen groep gaan spelen in een andere groep of wanneer wij groepen samenvoegen, dan doen we dat aan de hand van deze pijlers. Wij streven ernaar minimaal één van de drie pijlers voor het kind in stand te houden. 3

7 Een uitzondering hierop is het eerste uur van de dag. De peuters die dan gebracht worden, vangen wij eerst op in de ruimte van de Ballonnen op de begane grond. Als de eerste peuterleidster is gearriveerd, neemt zij de peuters mee naar boven naar hun eigen ruimte. Gesloten deurenbeleid Inleiding Op onze locatie werken we met een gesloten deurenbeleid, volgens het beleid van Zo. De eigen stamgroep en de vaste pedagogisch medewerkers zijn voor de kinderen hun veilige basis. Vanuit deze veiligheid en vertrouwdheid willen we kinderen wel hun wereld laten vergroten en ze laten ervaren wat er achter de vertrouwde deur gebeurt door op bepaalde momenten activiteiten aan te bieden buiten hun eigen stamgroep. De frequentie en de manier waarop we dit doen, is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Babygroepen De baby s verlaten hun eigen stamgroep als ze naar onze tuin gaan, als de pedagogisch medewerker met ze gaat wandelen (bos, speeltuin of door de wijk) of als ze een activiteit gaan doen in een ander lokaal. Zo snoezelen we met de baby s in onze speciale snoezelruimte en organiseren we activiteiten speciaal gericht op de dreumesleeftijd (knutselactiviteit met de grotere kinderen, kookactiviteit in de woonkeuken op de eerste etage). Peutergroepen Inrichting volgens Pedagogisch Kader We hebben de peutergroepen zodanig ingericht dat alle speelleergebieden uit het Pedagogisch Kader over twee speelruimtes zijn verdeeld. In de speelruimte van peutergroep Vliegers zijn de speelleergebieden beeldende expressie (atelier), taal & communicatie (bibliotheek) en samen leven, samen spelen (woonkeuken) vertegenwoordigd. In de speelruimte van peutergroep Stunters geven we aandacht aan de speelleergebieden Ordenen, meten en rekenen, Geluid, muziek, dans & beweging (muziekinstrumenten) en Bewegen en zintuiglijk ervaren ( muziekinstrumenten). Het speelleergebied Natuur & Fysieke omgeving vindt plaats op het balkon en in onze tuin. Aansluiten op behoeften van het kind Naast de vaste momenten op hun eigen stamgroep, mogen de peuters op bepaalde momenten zelf kiezen waar en met wie ze willen spelen. Ze verdelen zich hierbij over de twee ruimtes die aan elkaar grenzen. In elke ruimte is altijd minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig. Op die manier geven we de kinderen ruimte voor eigen initiatief en zorgen we dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn. We dagen de kinderen uit door ze verschillende activiteiten in verschillende ruimtes aan te bieden. Rol pedagogisch medewerker De rol van de pedagogisch medewerker is een begeleidende, observerende rol, waarbij ze goed kijkt naar en inspeelt op de behoeftes van kinderen en hun ontwikkeling. We kiezen bewust voor rustmomenten (eetmoment, kringgesprek, verschoonmoment) voor de kinderen waarbij ze op hun eigen stamgroep verblijven, zodat de emotionele veiligheid van het kind voorop staat. Slapen Alle peuters slapen gezamenlijk in de ruimte van de Stunters. Afhankelijk van het aantal slapende kinderen, verblijven de wakkere peuters ofwel in dezelfde ruimte (afgeschermd door een schuifdeur) ofwel in de ruimte van de Vliegers. 4

8 Vierogenprincipe Inleiding Het vierogenprincipe houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren met een collega. De organisatie dient bij de invulling van het vierogenprincipe rekening te houden met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een collega alleen op de groep is. Vanaf 1 juli 2013 controleert de GGD ook op dit vierogenprincipe. Op onze vestiging passen we ook het vierogenprincipe toe. Babygroepen Tussen de ruimte van de Ballonnen (op de begane grond) en de Rammelaars zitten schuifdeuren met glas, waardoor je elkaar altijd ziet en hoort. In de slaapkamerdeuren zitten ramen, zodat je ook altijd de slaapkamer in kunt kijken. Op de groepen gebruiken we babyfoons, zodat we degene in de slaapkamer kunnen horen. Tijdens pauzes maken we gebruik van de babyfoons om elkaar te horen en lopen de medewerkers die met pauze zijn onverwachts bij elkaar binnen. Aan het begin en eind van de dag, zijn de schuifdeuren open, zodat er veel onderlinge controle is. Ook ouders komen onverwacht binnen, omdat zij zelf toegang verkrijgen tot ons pand. Peutergroepen De peuterruimtes (op de eerste verdieping) grenzen aan elkaar en door de tussenliggende, gezamenlijke sanitaire ruimte lopen zowel de pedagogisch medewerkers als de kinderen regelmatig heen en weer op onverwachte momenten. In de toegangsdeuren van de groepen zitten ramen, zodat je altijd naar binnen kunt kijken. Tijdens pauzes maken we gebruik van babyfoons om elkaar te kunnen horen en de medewerkers die pauze hebben, lopen onverwachts binnen. Aan het begin en eind van de dag vangen we de kinderen op in één lokaal, zodat er meer overzicht is. Ook ouders komen onverwacht binnen, omdat zij zelf toegang verkrijgen tot ons pand. Indien er slechts twee groepen geopend zijn (1 boven, 1 beneden) gebruiken we een babyfoon om elkaar te horen. Ook zullen de leidsters die met pauze zijn onverwacht op de groep binnen lopen. Als we met invalkrachten werken, lopen we vaker onverwacht bij elkaar binnen. Aanspreekcultuur Door in groepsoverleggen medewerkers elkaar feedback te laten geven, stimuleren wij een cultuur waarin je elkaar aanspreekt op het functioneren. Als het geven van feedback vanzelf gaat, zullen medewerkers ook sneller vervelende zaken melden. 5

9 Openingstijden en soorten opvang Openingstijden De dagopvang van Zo aan de Riouwstraat is dagelijks geopend van 7.00 tot uur. Achterwacht Als er slechts één pedagogisch medewerker in het pand is, is een achterwacht noodzakelijk. Dit is momenteel het geval s morgens tussen uur. Er is één pedagogisch medewerker die het pand opent om uur en de volgende medewerker komt dan uiterlijk om uur. Op deze momenten is de achterwacht als volgt geregeld: de vestigingsmanager woont dicht bij het pand en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn. Daardoor is zij inzetbaar voor calamiteiten. Zij heeft een mobiele telefoon en pedagogisch medewerkers kunnen haar hierop bereiken. Als de manager afwezig is of met vakantie, is de achterwacht altijd de adjunct. Ook zij kan binnen 15 minuten op de vestiging aanwezig zijn. Als het adjunct niet aanwezig is, benoemt de vestigingsmanager een andere persoon die als achterwacht optreedt. Bij het afsluiten van de dag zijn er altijd 2 pedagogisch medewerkers aanwezig en is er dan ook geen sprake van een achterwacht. Soorten opvang Ouders kunnen een vast contract afsluiten voor hele dagen. Ze kunnen kiezen voor een 11 uurs contract ( uur) of voor een 12 uurs contract ( uur). Ouders kunnen ook een flexibel contract afsluiten. Dit houdt in dat ouders opvang afnemen naar behoefte en beschikbaarheid zonder een vast contract met ons te hebben. Het gaat dan om hele dagopvang (11 uur of 12 uur). Fysieke omgeving Inrichting locatie (binnen) Op de benedenverdieping bevinden zich onze twee babygroepen. De babygroepen hebben aparte slaapkamers die direct grenzen aan de speelruimte. Op de eerste etage bevinden zich de twee peutergroepen. Door een schuifdeur dicht te doen, maken we van de leefruimte een slaapkamer. Kinderen slapen hier op stretchers. In alle slaapkamers hebben we de mogelijkheid om de ruimtes te verduisteren, zodat kinderen rustig kunnen slapen. Inrichting locatie (buiten) De leefruimte van de Ballonnen heeft openslaande deuren naar de tuin; de kinderen van de babygroepen gaan via deze route naar de tuin. De kinderen van de peutergroepen komen via de buitentrap vanaf het balkon naar de tuin (alleen onder begeleiding van pedagogisch medewerkers) of via de binnentrap via de voordeur en de stoep. Alle kinderen spelen in de buitenruimte, onze eigen tuin, die grenst aan ons pand. Onze buitenruimte is ingericht als een ontdektuin. We hebben een zandbak en een speelhuisje. De zandbak sluiten we af met een net als hij niet gebruikt wordt. Verder staat er een grote boom in de tuin die in de zomermaanden voor schaduw zorgt. De tuin is omringd door een muur. In deze muur zit een toegangsdeur die altijd op slot zit, zodat de kinderen niet de weg op kunnen. 6

10 In de tuin hebben we een aparte speelplek waar baby s veilig op de grond kunnen spelen. We hebben hiervoor een aantal babykleden die we op de grond leggen, een campingbedje, etc. Ook hebben we een duo wandelwagen en een bolderkar om op stap te gaan met de kinderen. De peuters spelen in de tuin, maar ook op ons balkon op de eerste etage. Dit balkon grenst aan de groepsruimte van peutergroep de Vliegers. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van hun pedagogisch medewerker op dit balkon. Aan het balkon grenst de buitentrap, maar die is afgesloten, zodat kinderen niet zelfstandig naar beneden kunnen. In onze garage staat al ons buitenspeelmateriaal. Deze garage heeft een schuifdeur vanuit de tuin en is afgesloten. Vanuit de garage is er een afgesloten garagedeur naar de straat. Kinderen komen niet in de garage. Het buitenspeelmateriaal bestaat uit: fietsjes, loopkarretjes, ballen, wipwap, etc. Activiteitenaanbod Dagritme Wij werken op elke groep volgens het dagritme (ook tijdens vakanties) zoals omschreven in ons algemeen beleid. Het kan weleens zijn dat we iets later aan tafel gaan of naar bed gaan dan gepland, omdat de kinderen nog middenin hun spel zitten. Bij baby s houden we in overleg met de ouders het dagritme van thuis zoveel mogelijk aan. Thema-activiteiten in zeven speelleergebieden We werken elke maand met een thema. De pedagogisch medewerkers bedenken in het kader van dit thema activiteiten in de verschillende speelleergebieden van het Pedagogisch Kader: 1. natuur & fysieke omgeving 2. taal & communicatie 3. beeldende expressie 4. bewegen & zintuiglijk ervaren 5. geluid, muziek, dans & bewegen 6. samen spelen & samen leven 7. ordenen, meten & rekenen. Stimuleren van de zintuigen Om de zintuigen van de baby s te stimuleren, gaan we met de baby s regelmatig snoezelen in onze speciaal ingerichte snoezelruimte. We leggen de baby s op een groot, zacht kleed, zetten een rustgevend muziekje aan en zetten een geurlamp aan. We geven de baby s speelgoed dat ze kunnen voelen, ruiken, zien en ze genieten en relaxen volop. We verduisteren deze snoezelruimte om het effect te versterken. Zelfredzaamheid stimuleren We stimuleren de zelfredzaamheid van de kinderen. Zo leren we de kinderen om uit een beker te drinken. We beginnen met een tuitbeker en schakelen vervolgens over naar een gewone beker. Kinderen mogen ook, naar gelang hun leeftijd, kiezen wat ze op hun boterham willen. Verder bieden we de kinderen een vork aan bij de lunch en stimuleren we ze om met een vork te eten. Als ze de peuterleeftijd bereiken, mogen de kinderen ook gaan oefenen om zelf hun boterham te smeren. 7

11 Ook stimuleren we de kinderen om zichzelf aan- en uit te kleden. Ze zitten dan in een kringetje op de grond met hun mandje voor zich en zien bij elkaar hoe het moet. Ze mogen dan zelf hun kleertjes in hun mandje doen. Vanaf de peutergroep stimuleren we de kinderen met plaskaarten om zindelijk te worden. Peuterplus De oudste peuters stimuleren wij met extra uitdagende spelletjes, puzzels, opdrachten, etc. om ze voor te bereiden op de basisschool. We doen deze activiteiten vaak op het moment dat de andere peuters slapen. Regels op de groep Op de groepen gelden bepaalde regels. Deze regels zijn aanwezig in de groep. Hierbij kun je denken aan regels zoals niet rennen op de groep, niet staan in de vensterbanken, opruimen voor elke maaltijd en hoe we met elkaar om gaan. Communicatie met ouders Haal- en brengmomenten Aan het begin en eind van de dag houden wij een overdrachtsgesprek met de ouders. Aan het eind van de dag vertellen we aan de ouders hoe het is gegaan. We vertellen altijd wat het kind gedaan heeft en wat ons is opgevallen. Op ons dagritmebord kan de ouder zien wat/hoeveel het kind gegeten en gedronken heeft en hoe lang het kind heeft geslapen. Wekelijks schrijven we in het schriftje voor het kind. Dat schriftje geven we mee aan ouders en vragen hen om terug te schrijven. Zo ontstaat er een dagboek voor het kind. Wij streven naar een effectief haal- en brengmoment voor ouders. Dit bereiken we door de groep in te richten met speelhoekjes, waardoor kinderen zelfstandig kunnen spelen. Op die manier kan de pedagogisch medewerker rustiger met een ouder communiceren. Ook zorgen we dat er voldoende (volgens wettelijke kaders) pedagogisch medewerkers aanwezig zijn voor de overdracht. Ook is de vestigingsmanager of adjunct regelmatig aanwezig op de vestiging om vragen van ouders te beantwoorden en pedagogisch medewerkers te coachen. Weekoverzicht en nieuwsbrief Ouders ontvangen wekelijks een weekoverzicht. Daarin vertellen we wat we komende week gaan doen en er staan foto s in van wat we hebben gedaan. Ook staat de personele bezetting in deze weekoverzichten. In de nieuwsbrief die elk kwartaal uitkomt, krijgen ouders meer achtergrondinformatie over onze opvang. Wenbeleid Wennen voor nieuwe kinderen Twee weken voordat de opvang start, komt het kind twee keer wennen. De pedagogisch medewerkers maken een afspraak met de ouders voor het wennen en de vestigingsmanager legt de wenafspraken schriftelijk vast richting ouders. Ouders ontvangen de volgende informatie: Hoe ziet de procedure van het wennen er uit. Het tijdstip waarop de ouder samen met het kind wordt verwacht Wij hebben in principe alles in huis voor de verzorging, maar handig om mee te nemen bij de eerste wenochtend zijn: 8

12 bij baby s: voeding indien het kind andere voeding dan de verstrekte voeding krijgt, speentje, eigen flesje en speen wanneer u dit wilt. reservekleding iets vertrouwds van thuis: een knuffeltje of doekje waaraan het kind gehecht is kopie van de vaccinatiegegevens foto van het kindje zelf foto van het gezin Hoe laat u het kind, na een paar uur op de groep geweest te zijn, weer kunt ophalen. Overstap naar nieuwe groep Voorafgaand aan de overstap naar de volgende groep vertelt de pedagogisch medewerker minimaal een maand van te voren aan de ouders wanneer en naar welke groep het kind over zal gaan. Ook vertellen we ouders hoe de wenprocedure eruit ziet. De medewerk(st)ers stelt u voor aan de pedagogisch medewerker(s) van de nieuwe groep. U krijgt een rondleiding en de pedagogisch medewerker legt uit hoe een dag op de nieuwe groep eruit ziet en welke regels er gelden. We plannen drie wenmomenten in voor het wennen op de nieuwe groep. De eerste keer brengt de vaste pedagogisch medewerker het kind naar de nieuwe groep en blijft even met het kind op de nieuwe groep. Daarna blijft het kind in de nieuwe groep en gaat de medewerk(st)er terug naar de oude groep. De pedagogisch medewerker van de nieuwe groep houdt het kind tijdens de eerste wendag extra in het oog. Na 2 uurtjes komt de vaste pedagogisch medewerker het kind weer ophalen. We maken nog 2 wenafspraken, waarbij de periode dat het kind op de nieuwe groep verblijft, steeds wat langer wordt. Samen met de ouders bekijken we of drie wenmomenten voldoende is of dat we langer moeten wennen. Om de kinderen die gaan wennen goed te kunnen begeleiden en de veiligheid van de andere kinderen te kunnen waarborgen, kunnen er maximaal 2 kinderen tegelijkertijd wennen op een nieuwe groep. De wenafspraken worden schriftelijk vastgelegd door de vestigingsmanager naar de ouders. Ruildagenbeleid en extra dagen Incidentele extra opvangdagen Ouders die extra dagen willen afnemen, moeten deze zo ver mogelijk van tevoren schriftelijk of per aanvragen bij de vestigingsmanager. Na akkoord van de vestigingsmanager op de aanvraag, zal opvang geschieden volgens de op dat moment geldende condities en voorwaarden. Als ouders toch geen gebruik maken van de extra opvang, maar zij dit niet uiterlijk twee werkdagen voor de dag van opvang schriftelijk of per hebben gemeld, dan wordt de extra opvang alsnog in rekening gebracht. Extra afgenomen dagen worden in de maand volgend op de maand van opvang aan ouders in rekening gebracht en geïncasseerd. Het kunnen toezeggen van een extra dag is afhankelijk van het aantal reeds aanwezige kinderen op de groep en de personeelsbezetting. Ruildagen Het ruildagenbeleid is erop gericht om in overleg met ouders een passende oplossing te vinden voor een ruilverzoek dat ouders bij vestigingsmanagers indienen. Uitgangspunt van het ruildagenbeleid is, dat ouders/verzorgers alle opvangdagen die niet gebruikt worden, in mogen zetten als ruildagen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 9

13 Ruildagen zijn gekoppeld aan de contractvorm: ouders met een 52-weken contract mogen ruildagen het hele jaar inzetten. Ouders met een 40-schoolweken contract mogen ruildagen inzetten binnen deze 40 schoolweken. Ruildagen zijn gekoppeld aan de opvangvorm: dagopvang kan bijvoorbeeld alleen geruild worden met dagopvang en niet met buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang kan alleen geruild worden met buitenschoolse opvang en niet met voorschoolse opvang. Opvangdagen kunnen alleen geruild worden tegen een dag(-deel) van eenzelfde tijdsduur: een korte middag buitenschoolse kan geruild worden tegen een korte middag en niet tegen een lange middag, een hele dag opvang kan geruild worden tegen een hele dag opvang en niet tegen twee halve, enz. Ouders met een contract voor vijf dagen per week hebben geen mogelijkheid om te ruilen. Als zij gedurende een heel kalenderjaar een contract voor vijf dagen per week hebben afgenomen, ontvangen zij na afloop van dat kalenderjaar een creditfactuur voor de dagen waarop zij geen opvang hebben ontvangen, omdat de vestiging gesloten was. Nationale feestdagen mogen geruild worden met als toevoeging, dat bij contracten voor 40 weken alleen feestdagen die in de 40 schoolweken vallen, geruild mogen worden. Ruilen kan binnen een kalenderjaar. Niet ingezette ruildagen vervallen automatisch aan het eind van het kalenderjaar. Ruildagen worden per kind toegekend en kunnen binnen een gezin niet van het ene naar het ander kind worden overgeheveld. Ruilen kan alleen na aanvraag en met toestemming van de vestigingsmanager. Als de groep vol is, kan er niet geruild worden. Ouders met een contract op vaste dagen, krijgen voorrang op ouders die een ruildag willen inzetten. Ruildagen mogen niet verdeeld worden over twee dagen (bijvoorbeeld door een ruildag te verdelen over een ochtend en een middag op twee verschillende dagen). De vestigingsmanager beslist of een ruildag toegezegd kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal reeds aanwezige kinderen op de groep en de personeelsbezetting. Het afnemen van een extra opvangdag of een ruildag is in principe altijd op de eigen groep van uw kind. Bij hoge uitzondering zullen wij een kindje opvangen in een andere stamgroep. Dit zal alleen gebeuren wanneer wij het kind niet op de eigen stamgroep kunnen opvangen en een ouder een zeer gegronde reden heeft waarom extra opvang noodzakelijk is. Extra opvang op een andere dan de eigen stamgroep zal altijd plaats vinden na overleg en toestemming van de vestigingsmanager en zal schriftelijk worden vast gelegd tussen vestigingsmanager en ouder. Vragen en contactgegevens Hebt u na het lezen van dit plan vragen, neem dan gerust contact met ons op: Zo aan de Riouwstraat Riouwstraat HZ Den Haag t e m Vestigingsmanager: Bianca Baltus 10

14 Of: Regiomanager: Leonie Wesseling e t

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang

Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Vestigingsspecifiek werkplan van Zo aan de Van Vredenburchweg - dagopvang Versie januari 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de Julianalaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2012 van Zo aan de Julianalaan. Het pedagogisch beleid

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Van Nijenrodestraat / dagopvang Inhoudsopgave Voorwoord 1 Inleiding 2 Onze pedagogische doelstelling 2 Basisdoelen 2 Pedagogische uitgangspunten 2 Pedagogisch

Nadere informatie

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang

Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan. Dagopvang Vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan Zo aan de Sijzenlaan Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingsspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo aan de Sijzenlaan. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan Zo in de Kleine Kamer Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2015 van Zo in de Kleine Kamer. Het pedagogisch beleid van

Nadere informatie

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang

Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat. Dagopvang Vestigingspecifiek pedagogisch werkplan van Zo aan de 2 e Sweelinckstraat Dagopvang Voorwoord Voor u ligt het vestigingspecifiek pedagogisch werkplan voor 2013 van Zo aan de 2e Sweelinckstraat in Den Haag.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Koppoter opgemaakt d.d.: 12 april 2015 door: Marijke Siffels Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen In principe is er ruimte om maximaal 70 kinderen per dag

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat

Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Zo aan de Van der Wyckstraat Veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1. Uw kind 1 Hoe ziet de groepssamenstelling eruit? 1 Wie is de vestigingsmanager? 1 Hoe is het dagritme van de groepen?

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Paradijsvogel, januari 2016 Agnes Woudt, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Paradijsvogel, januari 2016 Agnes Woudt, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 59 kinderen per dag worden opgevangen op de Paradijsvogel. De samenstelling van de groepen Naam van de groep Maximaal

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Vermeulenstraat 52 5012 HB Tilburg 013-455 92 98 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Dit document bevat algemene informatie over Tjil! Kinderopvang. Tjil! Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Simcha opgemaakt d.d.: 23-01-2014 door: Monda Dorssers, coördinator Joods Integraal Kind Centrum Simcha Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal

Nadere informatie

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan

Informatiebrochure. Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Informatiebrochure Op Kinderdagverblijf Doetsie wordt er gewerkt volgens een strikt pedagogisch beleidsplan. Om alvast een indruk te krijgen van onze visie hebben wij ons pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: TintelTuin Hoorn opgemaakt d.d.: 28 januari 2014 door: Leonie Hooyberg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 24 kinderen per dag

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Papegaai, oktober 2016 Yael Lindhout, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Op kinderdagverblijf De Papegaai kunnen per dag maximaal 49 kinderen worden opgevangen. In de praktijk zijn op sommigen dagen halve en open.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie de Kleurencirkel Algemeen 2 Doelstelling 2 Openingstijden 2 Haaltijden 2 Vakanties 3 Groepsindeling en dagindeling 3 Hele dag opvang op vrijdag 4 Activiteiten

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Hoek, versie juli 2015 Esther Peijnenburg, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 40 kinderen per dag worden opgevangen op KDV en peuterochtendgroep De Hoek. Momenteel zijn door terugloop van kinderen

Nadere informatie

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe

Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Wenbeleid Voor de kinderopvang van KieKeBoe Akkoord leidsters april 2012 Vastgesteld door OWG juni 2012 Geëvalueerd juli 2014 Aangepast april 2015 Wenbeleid dagopvang en buitenschoolse opvang Het wenbeleid

Nadere informatie

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal

Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Pedagogisch locatiebeleid van kdv Cuneradal Naam locatie: Cuneradal Adres: Cuneradal 17 5551 BP Dommelen Telefoonnummer: Algemeen mailadres: Website: Openingstijden: 040-2041471, paarse zon 040-2047230,

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Van Vredenburchweg dagopvang

Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Van Vredenburchweg dagopvang Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Van Vredenburchweg dagopvang NB: Iedere vestiging heeft haar eigen pedagogisch werkplan dat in het pedagogisch beleidsplan is verweven. Op de vestigingspagina van deze

Nadere informatie

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer

pedagogische werkwijze op locatie KDV Baloe Wormer, Dorpsstraat 187,1531 HD Wormer november 2015 Locatie: KDV Baloe Wormer Locatie: KDV Baloe Wormer Inleiding Het KDV en het centraal bureau bevinden zich in een prachtige accommodatie aan de Dorpsstraat in Wormer. Deze locatie is in gebruik genomen in augustus 2001 en geheel

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Torenmolen, versie november 2015 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 16 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf De Torenmolen. De samenstelling van de en Naam van de Maximaal

Nadere informatie

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang

Kinderopvang 0-4 en peuteropvang Wet- en regelgeving opvang in groepen De Wet Kinderopvang stelt eisen aan de kinderopvang voor wat betreft het opvangen van kinderen in stamgroepen/basisgroepen. U vindt hier de tekst uit de Beleidsregels

Nadere informatie

Locatiewijzer van SKSG Engelbert

Locatiewijzer van SKSG Engelbert Locatiewijzer van SKSG Engelbert Inleiding Bij SKSG Engelbert zijn alle kinderen van harte welkom. Bij ons staan de kinderen centraal. Wij helpen hen graag bij het opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger

Pedagogisch werkplan. De Gele Vlieger Pedagogisch werkplan De Gele Vlieger 2017 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inleiding Hoofdstuk1 Heyendael Pedagogiek doelen Hoofdstuk 2 Accommodatie; bijzonderheden eigen vestiging Hoofdstuk 3 Groepsgrootte en

Nadere informatie

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind (eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: Kinderdagverblijf De Grote Grutto opgemaakt d.d.: 28 mei 2015 door: Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Kinderdagverblijf De Grote

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV De Grote Grutto, juni 2016 Jolanda Beffers, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV De Grote Grutto, juni 2016 Jolanda Beffers, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Kinderdagverblijf De Grote Grutto is gevestigd op de begane grond in de Brede school De Grote Grutto aan de Gruttostraat in Ilpendam.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN

PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN PEDAGOGISCH BELEID LOCATIE AMSTELVEEN Algemene gegevens Naam locatie: School of Understanding Amstelveen Adres: Pandora 4a-5, 1183 KK Amstelveen Telefoonnummer: 06 29075172 E-mailadres: amstelveen@schoolofunderstanding.nl

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere

Pedagogische werkwijze op locatie BSO Baloe Weremere, Kameelstraat 24,1531 EK Wormer juni Locatie: BSO Baloe Weremere Locatie: BSO Baloe Weremere Inleiding Deze locatie wordt ook wel De Spil genoemd (multifunctionele accommodatie) en grenst aan basisschool Weremere. Hier worden voornamelijk kinderen opgevangen van deze

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: BSO De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: juni 2014 door: Ineke van der Haak Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Vijf

Nadere informatie

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken.

Welkom. Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. Welkom Beste ouders, Hartelijk dank voor uw interesse in de kinderopvang. Beknopt leest u hier informatie over de visie en een aantal praktische zaken. De kinderopvang is een huiselijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV Het Luchtkasteel opgemaakt d.d.: maart 2014 door: Annemiek Band Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen

Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen 1 Inzet beroepskrachten en opvang in stamgroepen KDV KieKeBoe Bianca Wegbrands 2012/2013 Akkoord leidsters 02/01/2012 Vastgesteld door de OWG De opvang vindt plaats in stamgroepen. Toelichting: voor de

Nadere informatie

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang

Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Het is bijna zover over wennen en weten in de dagopvang Versie augustus 2013 Inhoudsopgave Het is bijna zover 1 Eigen schriftje, fles en slaapzak 2 De groepsleiding/pedagogisch medewerkers 2 Borstvoeding

Nadere informatie

Hoofdstuk II: 2Penselen

Hoofdstuk II: 2Penselen Versie juni 2014 Hoofdstuk II: 2Penselen 2Penselen ligt in de Schilderswijk, naast basisschool t Palet en het Hannemanplantsoen. Het kindercentrum is kleinschalig en gezellig, zodat de kinderen zich thuis

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228

Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Inspectierapport KDV Burgemeester (KDV) Burgemeester Rauppstraat 30 5037MH Tilburg Registratienummer 105578228 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 07-12-2015

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV De Kleine Jager opgemaakt: 22-07-2014 door: Katrin Meijer, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 28 kinderen per dag worden opgevangen.

Nadere informatie

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014

Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Kids & Co Pedagogisch beleid Aanvulling KDV en BSO per november 2014 Inhoudsopgave Locatiespecifieke kenmerken 1.1 Groepsruimten pag. 3 1.2 Wennen pag. 3 1.3 Samenvoegen pag. 4 1.4 Rituelen pag. 4 1.5

Nadere informatie

Natuur BSO

Natuur BSO Pedagogisch werkplan Buitenschoolse opvang Natuur BSO 2016-2018 Pagina 1 van 8 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie De Natuur BSO.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Dagopvang Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Dagopvang Dikkie Dik 2016-2018 OPVANG ONTWIKKELING ONTSPANNING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van de dagopvanggroep van de locatie:

Nadere informatie

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Afspraken rondom vierogen principe KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go Vier-ogen principe Naar aanleiding van een zedenzaak bij een kinderdagverblijf in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar onderzoeksrapport

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Uit al deze ideeën kwam niet een eenduidige oplossing, maar wel handreikingen waarvan KDV De Groene Weide dit vierogenprotocol heeft kunnen maken.

Uit al deze ideeën kwam niet een eenduidige oplossing, maar wel handreikingen waarvan KDV De Groene Weide dit vierogenprotocol heeft kunnen maken. 4 ogen beleid Vier-ogenbeleid Inhoud 1. Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 3 Advies oudercommissie... 3 Het vierogenprincipe binnen KDV De Groene Weide... 3 2. Toezicht... 4 Transparantie... 4 Haal-

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Doelstelling. De organisatie

Doelstelling. De organisatie Doelstelling Kinderdagverblijf `t Debberke biedt ouders opvang aan voor hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Dit door middel van dagopvang en buitenschoolse opvang waarbij het bieden van veiligheid,

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: KDV 't Twiske opgemaakt d.d.: februari 2014 door: Marijke Siffels locatiemanager) Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie

Pedagogische werkwijze op de locatie Locatie: KDV Het Luchtkasteel opgemaakt d.d.: juni 2015 door: Maaike van Egdom Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 48 kinderen per dag worden opgevangen

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze

Pedagogische werkwijze Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 34 kinderen per dag worden opgevangen op KDV De Torenmolen. Kinderdagverblijf De Torenmolen is gevestigd in Purmerend

Nadere informatie

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer:

Wenbeleid KDV. Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg. Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei Documentnummer: Wenbeleid KDV Van Kinderdagverblijf De Bibelebontseberg KCWA KDV Uitgiftedatum: Februari 2007 Herzien: Mei 2017 Titel: Wenbeleid KDV Documentnummer: 02.01. Proceseigenaar: Directeur Algemeen De overgangsfase

Nadere informatie

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

2. Opvangvormen en openingstijden Kinderdagverblijf Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Lepelaars 2Lepelaars heeft een mooi pand gelegen in de Vogelwijk in Den Haag. Wij bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar opvang in zes verschillende groepen. Op de begane grond hebben wij drie babygroepen,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel

Kinderdagverblijf t Kruimeltje. Informatie Boekje. Oude Arnhemseweg 234, 3705 BJ Zeist Tel Kinderdagverblijf t Kruimeltje Informatie Boekje 0 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Openingstijden 2 3. Inschrijving, plaatsing en intake 2 4. Opzeggingen 3 5. De gang van zaken 3 6. Wennen op t

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594

Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Inspectierapport Kinderdagopvang Laantje 6 (KDV) Laantje 6 6602AA WIJCHEN Registratienummer 843822594 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Nijmegen In opdracht van gemeente: WIJCHEN Datum inspectie:

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7

Ruimte om te groeien. Pedagogisch werkplan. Buitenschoolse Opvang. (Groen van Prinsterer) Ingangsdatum: April Pagina 1 van 7 Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan Buitenschoolse Opvang (Groen van Prinsterer) Pagina 1 van 7 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van

Nadere informatie

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757

Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Inspectierapport Agrarisch kinderopvang Het Kalfje (KDV) Hardenbergerweg 19a 7691PC BERGENTHEIM Registratienummer 650235757 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: HARDENBERG Datum inspectie:

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie

Vierogenprincipe: invulling per locatie Vierogenprincipe: invulling per locatie Met ingang van 1 juli 2013 dienen alle kinderopvangorganisaties in Nederland te voldoen aan het zogenaamde vierogenprincipe. Het vierogenprincipe wordt daarbij als

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijven Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijven 1 HET PEDAGOGISCH WERKPLAN 1. HET KIND Vanaf de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen kinderen gebruik maken van opvang op de verschillende kinderdagverblijven

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Korenaar opgemaakt d.d.: 2-12-2013 door: Maaike van Egdom Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Korenaar.

Nadere informatie

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297.

www.kinderopvangfunnykids.nl. E: contact@kinderopvangfunnykids.nl Adres: Scheepmakersstraat 4,2515VC Den Haag T: +31 (0)70 737 11 86. KVK: 57281297. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Visie en missie van Kinderopvang Funny Kids 3. Visie op kinderen (hoe kijken wij naar kinderen) 4. Visie op opvoeden/ Pedagogische uitgangspunten 5. Voeding en verzorging

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Informatie voor Ouders Tjil! Kinderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 68 www.tjil.net info@tjil.net Voorwoord: Voor U ligt een informatieboekje van Kinderopvang Tjil!.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze KDV Op de Step, december 2016 Selma Schalkwijk, locatiemanager

Pedagogische werkwijze KDV Op de Step, december 2016 Selma Schalkwijk, locatiemanager Omvang van het kinderdagverblijf en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 36 kinderen per dag worden opgevangen op kinderdagverblijf Op de Step. De samenstelling van de groepen Naam van de

Nadere informatie

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon:

2Kabouters. 1. Adresgegevens Kindercentrum 2Kabouters van der Spiegelstraat 23a 2547AE Den Haag Telefoon: 2Kabouters 2Kabouters is een knus en gezellig kindercentrum, gelegen in de kleurrijke en actieve wijk Zeeheldenkwartier, nabij het centrum van Den Haag. Aan de achterzijde van het gebouw ligt een grote

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3

Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft. Versie Versie 2.3 Document Pedagogisch Werkplan PO Hannie Schaft Versie Versie 2.3 Datum 6 januari 2016 Inhoudsopgave... 1 Inhoudsopgave... 2 1.0 Inleiding... 3 2.0 Algemene zaken... 4 2.1 Gegevens vestiging... 4 2.2 Doel

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659

Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Inspectierapport Kindcentrum Pepersgoed (KDV) Rimpelerweg 2 3882 NK PUTTEN Registratienummer 173392659 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Putten Datum inspectie: 29-09-2015

Nadere informatie

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum

Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Informatie en werkwijze Kinderdag centrum Franchise Kinderdagverblijf Kalle is een franchiseonderneming van kindercentra LOKOWO bv. Het is een kleinschalig kinderdagcentrum dat net even iets meer kan bieden

Nadere informatie

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272

Stoer & Robuust. Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Stoer & Robuust Locatie: Stoer & Robuust Adres: Veurselaan 15,2272 AP Voorburg LRK nummer: 965304747 KVK nummer: 27280272 Versie nummer: maart 2016 Pedagogisch werkplan naschoolse opvang Naam: Stoer en

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO Hendrik Haan opgemaakt d.d.: 01-07-2014 door: Vera Snelle, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de en Er kunnen maximaal 60 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Hendrik

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe

Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Informatieboekje Kinderdagverblijf Hebe Kompaan en De Bocht info Kinderdagverblijf Hebe november 2014 2 Inhoud Welkom bij Hebe 4 Wat wij bieden 5 Plaatsing van jouw kind 6 Groepsindeling 6 Een dag bij

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie Rabobank Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie Rabobank Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Rabobank... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.1 Reguliere dagopvang... 3 2.1.2.

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844

Inspectierapport. Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Inspectierapport Kinderhonk Fizeau B.V. (KDV) Fizeaustraat 4 1097 SC AMSTERDAM Registratienummer: 194059844 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 09-07-2015

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang

Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang Appendix bij Pedagogisch Beleidsplan voor Buiten Schoolse Opvang INLEIDING Algemeen: Om tegemoet te komen aan de vraag van ouders vervullen wij op dezelfde locatie ook een BSO functie. Zij dit wel in beperkte

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie)

Pedagogisch beleidsplan. (Beknopte versie) Pedagogisch beleidsplan (Beknopte versie) Opgesteld door: drs. Alev Ceylan Versie 1.2 1 maart 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Pedagogische visie op kinderopvang 4 Hoofdstuk 2 De ontwikkeling

Nadere informatie

Inspectierapport Roldebol (KDV) Drostenhof 2a 9451KG ROLDE Registratienummer 179961330

Inspectierapport Roldebol (KDV) Drostenhof 2a 9451KG ROLDE Registratienummer 179961330 Inspectierapport Roldebol (KDV) Drostenhof 2a 9451KG ROLDE Registratienummer 179961330 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Aa en Hunze Datum inspectie: 25-08-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen

Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen Pedagogisch Werkplan Locatie Herwen INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. GROEPSSAMENSTELLING 3 3. INDELING EN INRICHTING VAN DE BINNEN EN BUITENRUIMTE 4 4. DAGRITME 4 5. ALGEMENE REGELS 6 6. SIGNALEREN 6 ELMO-Kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782

Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Inspectierapport Kinderopvang Moederskind (KDV) Balijelaan 54A 3521GV UTRECHT Registratienummer 204948782 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

informatieboekje bambi kinderdagverblijf

informatieboekje bambi kinderdagverblijf informatieboekje bambi kinderdagverblijf Bij Bambi wandel je zo binnen! Het voormalige schoolgebouw aan de Julianaweg is vanaf 1991 in gebruik en heeft een flinke verbouwing ondergaan om aan de huidige

Nadere informatie

Verwonder, ontdek en ervaar!

Verwonder, ontdek en ervaar! PEDAGOGISCH BELEID Versie Januari 2015, versie 07 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 6 Geldig tot 31 december 2016 Akkoord cliëntenraad Februari 2013 Verwonder, ontdek en ervaar!

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Julianalaan - dagopvang

Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Julianalaan - dagopvang Pedagogisch beleidsplan Zo aan de Julianalaan - dagopvang Versie maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Pedagogische doelstelling: burgerschap en vaardigheden voor de 21 ste eeuw 3 Betrokkenheid 3 Ondernemendheid

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK

Info voor u vanuit Kindercentrum DOK Info voor u vanuit Kindercentrum DOK versie: januari 2013 Info over het kindercentrum Dok Startjaar van centrum: Juli 2009 Adres: Schoolstraat 3 Postcode/Plaats:3116 HJ Schiedam 1. Vormen van opvang binnen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: BSO De Kimme opgemaakt d.d.: 24 mei 2013 door: Dita Langenberg Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO De Kimme. De

Nadere informatie

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR

Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE. inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR Flexibel NATUUR BEWEGEN INFORMATIEBOEKJE De inderhaven KINDEROPVANG 0-12 JAAR 1 INHOUD VOORWOORD.... 5 FLEXIBEL... 6 Flexibele opvanggroepen.... 6 Ontzorgen van ouders.... 6 NATUUR.... 7 Natuurcoaches....

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

OPEN DEUREN BELEID 2017

OPEN DEUREN BELEID 2017 OPEN DEUREN BELEID 2017 Welkom op onze groep! (Dit document zal in 2017 geïntegreerd worden in het beleidsplan) Inhoud Voorwoord... 3 De term opendeurenbeleid... 4 Uitgangspunten van het opendeurenbeleid...

Nadere informatie

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur.

Kinderdagverblijf (KDV) Geopend op maandag t/m vrijdag van 7.30 uur tot uur. 2Prinsjes Ons kinderdagverblijf is gevestigd aan de Prinsegracht in het centrum van Den Haag. Achter het pand bevindt zich een ruime buitenspeelplaats en op loopafstand is er een kinderboerderij. De buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkamer (KDV) Mildijk DR VUREN Registratienummer

Inspectierapport De Kinderkamer (KDV) Mildijk DR VUREN Registratienummer Inspectierapport De Kinderkamer (KDV) Mildijk 109 4214DR VUREN Registratienummer 872644133 Toezichthouder: GGD Gelderland-Zuid, vestiging Tiel In opdracht van gemeente: Lingewaal Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Algemene informatie/huisregels. Kinderdagverblijf. Hestia Beethoven

Algemene informatie/huisregels. Kinderdagverblijf. Hestia Beethoven Algemene informatie/huisregels Kinderdagverblijf Hestia Beethoven Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind(eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel is

Nadere informatie