Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006"

Transcriptie

1 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING INLEIDING ALGEMEEN OPBOUW STRATEGISCH ICT BELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN DOELSTELLINGEN RESULTATEN RESULTATEN EXTERNE EN INTERNE ICT HET FUNDAMENT DOELSTELLINGEN VERSUS RESULTATEN PROGRAMMA RIO ORGANISATIE BESTURING COMMUNICATIE INTERNE COMMUNICATIE RAPPORTAGES PLANNING FINANCIEEL RANDVOORWAARDEN INLEIDING BELEID TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN DE ICT FUNCTIE ORGANISATIE KWANTITATIEF KWALITATIEF CULTUUR NIEUWE ICT GERELATEERDE ONTWIKKELINGEN INLEIDING ONTWIKKELINGEN INTERN ONTWIKKELINGEN EXTERN SAMENHANG MET STRATEGISCH ICT BELEID SAMENHANG EN BIJSTURING...25 BIJLAGE I GERAADPLEEGDE BRONNEN...27 BIJLAGE II DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN...28 BIJLAGE III ICT ONTWIKKELINGEN VANUIT OVERHEIDSLAND...32 BIJLAGE IV PLANNING van 37

3 Voorwoord Voor u ligt de Tussenrapportage 2005 betreffende de uitvoering van het Strategisch ICT beleidsplan , zoals op 19 maart 2003 is vastgesteld door Provinciale Staten. Het is de tweede tussenrapportage welke de periode van januari 2004 tot het heden beslaat. Het achterliggende jaar zijn diverse producten gerealiseerd. Een voorbeeld is de verbeterde informatievoorziening op het internet (bodeminformatie, jongerensite), waardoor de provincie Groningen haar externe communicatie verbetert en tevens transparanter wordt voor de burger. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de provincie per januari 2005 is opgeschoven naar de derde plaats op de ranglijst voor provinciale websites ( e, e ). Een ander voorbeeld is de architectuurstudie, die een raamwerk biedt voor toekomstige ICT gerelateerde ontwikkelingen en waarmee ad hoc oplossingen en desinvesteringen kunnen worden voorkomen. Door de kwaliteit daarvan zijn andere provincies geïnteresseerd geraakt. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van de opgebouwde kennis en ervaring door andere provincies. Er wordt door de afdeling ICT scherp gelet op de ontwikkelingen die zowel intern als extern plaatsvinden. Daaruit blijkt dat de in 2003 ingezette koers de goede richting geeft. Echter, bijsturing als gevolg van wettelijke ontwikkelingen op deze koers blijkt noodzakelijk. Verder wordt binnen het uitvoeringsprogramma op basis van voortschrijdend inzicht ook bijgestuurd. Dit rapport kent de volgende opbouw. In de samenvatting wordt in grote lijnen de voortgang van januari 2004 tot heden beschreven. De eigenlijke rapportage gaat meer gedetailleerd in op deze voortgang en wordt ondersteund door verschillende bijlagen. Halverwege het programma kan worden geconcludeerd dat de provincie Groningen, gezien de resultaten, goed op weg is. En dat ze, rekening houdend met nieuwe wettelijke ontwikkelingen, in staat zal zijn om ook in de tweede helft van het programma succesvol te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan. Hierbij uitgaande van de intentie van de Voordracht d.d. 4 maart 2003 dat de provincie geen "koploper" positie in overheidsland behoeft in te nemen. College van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen Maart van 37

4 Samenvatting Inleiding Op 19 maart 2003 is het Strategisch ICT beleidsplan door Provinciale Staten van de provincie Groningen goedgekeurd. Gekozen is voor één van de voorgelegde varianten, bestaande uit 50 projecten, met de nadruk op drie gebieden: basisvoorzieningen en randvoorwaardelijke aspecten, waarbij het fundament voor de technische infrastructuur wordt gelegd en op het gebied van standaardisatie duidelijke afspraken worden gemaakt; externe ICT, waarbij de ambities v.w.b. toegankelijkheid van overheidsinformatie, interactieve beleidsvorming, ondersteuning van transacties, ketenintegratie en digitale democratie worden gerealiseerd; interne ICT, waarbij het verbeteren van de bedrijfsvoering, interne communicatie, realiseren van kennismanagement en flexibel werken worden gerealiseerd. Doelstellingen en resultaten In het beleidsplan zijn zes doelstellingen geformuleerd welke hieronder staan weergegeven: 1. Verbeteren van de ex- en interne communicatie, dienstverlening en bedrijfsvoering; 2. Realiseren van een optimale informatievoorziening binnen de provincie Groningen en het ondersteunen van integraal management door de afdelingsmanagers; 3. Bepalen van de inzet van ICT-middelen voor het realiseren van organisatiedoelstellingen; 4. Bieden van een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen en daarmee het voorkomen van adhoc oplossingen en desinvesteringen; 5. Bieden van stuurinformatie aan bestuur en management op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld; 6. Realiseren van samenhang in de uit te voeren ICT-projecten. In 2004 is voortgang geboekt door het uitvoeren van (deel)projecten in het kader van het besturingsprogramma RIO (Realisatie ICT Ontwikkelingen). De resultaten daarvan zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen belanghebbenden in de organisatie en RIO/ICT. Deze samenwerking is vormgegeven door voor elk project het belang voor de organisatie te communiceren, waardoor afstemming en draagvlak werd gecreëerd. Dit heeft geresulteerd in goede rolverdelingen binnen projecten zodat de relatie tussen betrokken partijen optimaal kon verlopen. Vanuit RIO werd hierop nadrukkelijk gestuurd. De behaalde resultaten van deze projecten in 2004 worden hieronder weergegeven: Externe en interne ICT Realisatie van het nieuwe intranet Realisatie gebruikersvriendelijke beheermodule voor het content management systeem; Vormgegeven beheerinrichting voor website provincie Groningen en intranet; Beschikbaar stellen van bodeminformatie op internet; Realisatie jongerensite op internet; Optimaliseren performance van website provincie Groningen en intranet; Beschikbaar stellen van een systeem om relatiemanagement te ondersteunen; Ontwikkeling van Enterprise content management / Workflow management; Inrichting Provinciaal Actie Centrum t.b.v. crisismanagement; Aansluiten fractiehuis op netwerk van provinciehuis; Beschikbaar stellen van vergaderingen PS via het intranet in het provinciehuis; Uitbreiding functionaliteit Personeels Informatie Management Systeem (PIMS); Vervanging facilitair management informatie systeem; Geactualiseerde versie van het financiële systeem CODA en aangescherpte ICT randvoorwaarden; Onderzoek naar management informatie voorziening en gebruik datawarehouse; Beschikbaar stellen van afdelingsoverstijgende beleidsinformatie (Belinda); Betere ontsluiting GEO-informatie; Onderzoek naar ontsluiting kennis (Gouden gids); Kennismanagement op het Verhoging kwaliteit toegankelijkheid provinciale archieven; 4 van 37

5 Verbetering van de plaats op de ranglijst voor provinciale internetsites (van 5 e, begin 2004 naar 3 e plek); Deelname aan interprovinciale initiatieven (PEP/IOG); Basisvoorzieningen (fundament) Vormgeven flexibel werken door pilot project laptop's, inregelen adequate beveiliging en beleidsnotitie flexibel werken; Verbeteren ICT werkprocessen; Beschrijving processen Service Level Management; Nevenlocaties voorzien van standaard werkplekken; Uitgevoerde architectuurstudie t.b.v. het voorkomen van ad-hoc oplossingen en desinvesteringen; Aangescherpt beveiligingsbeleid en internet/ protocol t.b.v. informatiebeveiliging; Snellere internetverbinding; Geactualiseerde basis van het interne netwerk. Nieuwe ontwikkelingen Daar waar nieuwe ICT gerelateerde ontwikkelingen de taken van de provincie raken is onderzoek nodig om te bepalen of het strategisch ICT bijgesteld dient te worden. Zowel interne (accountmanagement ICT) als externe omgevingsanalyses hebben de nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Naar verwachting zal het effect van twee sterke ontwikkelingen, digitalisering en de invoering van de basisregistraties, bepalend zijn voor de mate van bijsturing van het Strategisch ICT beleidsplan. Andere overheid In 2004 is in interprovinciaal verband (IPO) het actieprogramma 'Andere overheid' opgepakt wat ernaar streeft om in % van alle transacties tussen overheid en burger op elektronische wijze af te handelen. De IPO aanpak is vertaald naar vier projecten waar onze organisatie zich bij aan zal sluiten. Verder zullen onderstaande ontwikkelingen tevens bijdragen aan die 'Andere overheid'. Digitalisering Binnen het RIO programma wordt met de inrichting van de pilot ten behoeve van de subsidieprocessen ervaring opgedaan met de nieuwste digitaliseringtechnieken. Naast het subsidieproces en de vervanging van DOROS, kan de nieuwe techniek naar verwachting meerdere processen gaan ondersteunen voor de diverse afdelingen. Vergelijkbaar met de invoering van de basisregistraties kan per afdeling op basis van een proces en systeemscan aangetoond worden of er in de werkwijze van een afdeling kansen aanwezig zijn om de werkvoorraad te optimaliseren. Basisregistraties Werken aan de komst van basisregistraties is het gevolg van wettelijke ontwikkelingen. Dit wordt in het strategisch ICT beleid van de provincie Groningen nader uitgewerkt. In eerste instantie zal de afdeling ICT in 2005 beleid ontwikkelen voor de invoering van deze zes authentieke basisregistraties. Daartoe verricht ze een impact studie naar de effecten van de invoering van de basisregistraties op de bedrijfsprocessen en de onderliggende systemen. De studie zal worden uitgevoerd in nauw overleg met de diverse overheidspartners en er zal aansluiting worden gezocht bij reeds lopende initiatieven. Duidelijk is dat we de informatievoorziening hierop moeten aanpassen. De hierbij gepaard gaande kosten moeten met de impactstudie inzichtelijk worden. Naast de initiële kosten zal er sprake zijn van afnamekosten van de basisregistraties die door centrale overheidsorganen in rekening gebracht gaan worden. Conclusie De resultaten laten de geboekte voortgang in 2004 zien. Deze dragen bij aan realisatie van de gestelde doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan. De gewenste ontwikkeling op het gebied van externe ICT, interne ICT en de basisvoorzieningen heeft daarmee verdergaand vorm gekregen. Daarbij wordt geconstateerd dat het programma op schema ligt. Verdere realisatie zal geschieden binnen de vastgestelde kaders van het programma (planning, financiën). Als gevolg van nieuw gesignaleerde ICT gerelateerde ontwikkelingen die invloed hebben op de wijze waarop de provinciale taken worden uitgevoerd, dient te worden bijgestuurd. In 2004 heeft programmainhoudelijke bijsturing plaatsgevonden. Getracht zal worden om de komst van de nieuw gesignaleerde ontwikkelingen binnen het bestaande programma op te vangen. 5 van 37

6 1 Inleiding 1.1 Algemeen Op 19 maart 2003 is het Strategisch ICT beleidsplan door Provinciale Staten van de provincie Groningen goedgekeurd. Gekozen is voor één van de voorgelegde varianten, bestaande uit 50 projecten, met de nadruk op drie gebieden: basisvoorzieningen en randvoorwaardelijke aspecten, waarbij het fundament voor de technische infrastructuur wordt gelegd en op het gebied van standaardisatie duidelijke afspraken worden gemaakt; externe ICT, waarbij de ambities v.w.b. toegankelijkheid van overheidsinformatie, interactieve beleidsvorming, ondersteuning van transacties, ketenintegratie en digitale democratie worden gerealiseerd; interne ICT, waarbij het verbeteren van de bedrijfsvoering, interne communicatie, realiseren van kennismanagement en flexibel werken worden gerealiseerd. Afgesproken is, dat jaarlijks over de voortgang aan Provinciale Staten wordt gerapporteerd en daarnaast aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen c.q. behoeften. 1.2 Opbouw Strategisch ICT beleidsplan De (toekomstige) behoeften vanuit de bestuurlijke en ambtelijke organisatie voor de periode 2003 t/m 2006 zijn geprioriteerd en verwoord middels een aantal thema s. Om het strategisch ICT beleid te concretiseren en daarmee meetbaar te maken, zijn de thema's naar zes doelstellingen verwoord (zie paragraaf 2.1). Er zijn verschillende initiatieven, ter realisatie van de doelstellingen, benoemd. Daarbij gaat het om initiatieven met als impact de gehele provinciale organisatie. De initiatieven zijn gerubriceerd in een aantal randvoorwaarden (beleid, organisatie, etc.) en een projectenportefeuille. De besturing van de projectenportefeuille wordt geborgd via programmamanagement. De opbouw van het Strategisch ICT beleidsplan is in figuur 1 gevisualiseerd. Strategische Strategische besluiten besluiten d.d. d.d maart maart o.b.v. o.b.v. Externe Externe analyse analyse Interne Interne anlayse anlayse Status Status ICT ICT Visie Visie Provincie Provincie Groningen Groningen ICT ICT functie functie Thema s Thema s Ambities Ambities Doelstellingen Doelstellingen Randvoorwaardelijk Programma Programma RIO RIO figuur 1- Opbouw Strategisch ICT Beleidsplan 6 van 37

7 2 Doelstellingen en Resultaten 2.1 Doelstellingen In het Strategisch ICT beleidsplan zijn de thema's verwoord naar zes doelstellingen, te weten: 1. verbeteren van de ex- en interne communicatie, dienstverlening en bedrijfsvoering; 2. realiseren van een optimale informatievoorziening binnen de provincie Groningen en het ondersteunen van integraal management door de afdelingsmanagers; 3. bepalen van de inzet van ICT-middelen voor het realiseren van organisatiedoelstellingen; 4. bieden van een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen en daarmee het voorkomen van adhoc oplossingen en desinvesteringen; 5. bieden van stuurinformatie aan bestuur en management op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld; 6. realiseren van samenhang in de uit te voeren ICT-projecten. 2.2 Resultaten 2003 Het uitvoeren van (deel)projecten resulteert in op te leveren producten. Met deze producten wordt een bijdrage geleverd aan de gedefinieerde doelstellingen. In 2003 zijn reeds vele resultaten bereikt: realiseren van adequate technische voorzieningen voor politiek, bestuur en interne organisatie; standaardisatie en uniformiteit, waardoor ICT beheer en dienstverlening goed worden ingericht; ontsluiten van informatie van de risicokaart op internet onderzoek naar architectuur en daaropvolgende implementatie; implementatie van beveiliging (zowel technisch als organisatorisch); verhoging van bandbreedte om toekomstige ontwikkelingen te kunnen waarborgen; implementeren en doorontwikkelen van internet/intranet en extranet (onder andere t.b.v. Statenleden); uitbreiding van dienstverleningstijden; pilot en vervolgens implementatie van telewerken; web-enabling van applicaties; realiseren van integrale management informatie; realiseren van Service Level Agreements (afspraken over dienstverlening intern en extern); professionaliseren van ICT middels ITIL processen en projectmanagement. 2.3 Resultaten 2004 In 2004 is verdergaande voortgang geboekt door het uitvoeren van (deel)projecten. De resultaten daarvan zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen belanghebbenden in de organisatie en RIO/ICT. Deze samenwerking is vormgegeven door voor elk project het belang voor de organisatie te communiceren waardoor afstemming en draagvlak werd gecreëerd. Dit heeft geresulteerd in goede rolverdelingen binnen projecten zodat de relatie tussen betrokken partijen optimaal kon verlopen. Vanuit RIO werd hierop nadrukkelijk gestuurd. In de volgende twee paragrafen wordt een overzicht getoond van de resultaten van 2004, gerubriceerd in externe en interne ICT en de resultaten die in randvoorwaardelijke zin nodig zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en optimale ICT dienstverlening (het fundament). 7 van 37

8 2.3.1 Externe en Interne ICT Nieuw intranet Realisatie van het nieuwe intranet. Grote veranderingen ten aanzien van het oude Grononet: beschikbaarheid van afdelingsinformatie welke de transparantie bevordert het beheer wordt verricht door decentrale correspondenten de gebruiker kan persoonlijke instellingen aangeven beschikbaarheid van een uitgebreid "smoelenboek" verbeterde navigatiemogelijkheden verbeterde zoekmogelijkheden Beheermodule voor het content management systeem Voor het beheren van informatie op intranet is voor de correspondenten een gebruikersvriendelijke beheermodule opgeleverd waarin eenvoudig de inhoud én structuur van afdelingen- of projectsites beheerd kunnen worden. Bij elke afdeling is minimaal 1 correspondent benoemd en opgeleid in het gebruik van de beheermodule. Beheerinrichting voor internet en intranet Het beheer rondom internet en intranet is ingericht en vormgegeven. Met name het technisch beheer is hierin een groot aandachtspunt geweest wegens de diverse externe partijen die hierbij (noodzakelijk) betrokken zijn. Bodeminformatie op internet Middels het implementeren van een kaartbrowser en verzorgen van hosting is op internet een interactieve kaart beschikbaar met informatie over het bodembeheer van de provincie Groningen. Jongerensite op internet "Jongeren" hebben middels het implementeren van een jongerensite, de mogelijkheid gekregen om gemakkelijk specifieke informatie voor jongeren te verkrijgen. De eerste versie van de jongerensite is opgeleverd. Performance internet en intranet Niets is zo vervelend voor gebruikers van een internet of intranetsite dan dat de website traag reageert. Bij de implementatie van het internet en intranet bleek de performance niet voldoende. Middels verschillende acties (waaronder het "tunen" van de beheerapplicatie en de applicatieserver, verhogen van de bandbreedte en de ontwikkeling van een zogenaamde "versneller" op de applicatieserver) is de snelheid sterk verbeterd waardoor een snel intranet en internet is gerealiseerd. 8 van 37

9 Relatiemanagement Na een uitvoerig selectietraject is een applicatie geselecteerd welke relatiemanagement zeer goed kan ondersteunen. Middels het implementeren moet bereikt worden dat decentrale "lijstjes" met relatiegegevens tot het verleden gaan behoren en dat één centrale database met gegevens dé plek is waar relatiegegevens zijn ondergebracht. Inmiddels is de eerste mailing met dit systeem verricht. Enterprise content management / Workflow management Het huidige Document Routerings Systeem (Doros) is gebouwd op basis van standaardsoftware Filenet Panagon aangevuld met maatwerk software. De nieuwe versie van Filenet (Filenet P8) biedt zoveel standaardmogelijkheden dat het mogelijk het huidige Doros kan vervangen. Tevens zou deze nieuwe versie het fundament kunnen vormen voor het digitaliseren van processen. Met het huidige Doros worden namelijk documenten middels een vaststaande werkstroom gerouteerd. Deze werkstroom is niet aan te passen, terwijl er wel processen zijn die daarom vragen. Met de genoemde ontwikkeling is het mogelijk de werkstroom aan te passen aan elk willekeurig bedrijfsproces. Inmiddels is een pilot waarin op basis van Filenet P8 een aanzet is gegeven voor het digitaliseren van het bedrijfsproces subsidieverlening voor de afdeling Welzijn en Cultuur. Wanneer deze pilot slaagt, kunnen meerdere processen in het systeem ondergebracht worden zodat de digitalisering van processen verder vorm krijgt. Dualisering In 2004 is ten behoeve van de PS-informatievoorziening goede voortgang geboekt. Zo is het fractiehuis aangesloten op het netwerk van het provinciehuis. Hierdoor zijn een aantal standaard ICT-faciliteiten ook in het fractiehuis beschikbaar. Ten behoeve van een extranet voor PS (variant van het is het onderzoek naar de benodigde functionaliteit afgerond en afgestemd met de leverancier. De verwachting is dat in 2005 een eerste versie van het extranet beschikbaar wordt gesteld. Een ander resultaat is dat de PS-vergaderingen middels audio en video beschikbaar zijn gesteld in het provinciehuis. Een start is gemaakt om de mogelijkheden te onderzoeken of de PS vergaderingen middels audio én video via het extranet te Vraag Proces- Management Verschillende Gebruikers (intern en extern) Workflow Management Proces Documenten / Informatie Enterprise Content Management Medewerkers Managers Bestuurders Burgers Organisaties Product Dienst Crisismanagement In "Crisismanagement Groningen" werken de 25 gemeenten, de provincie, de parate diensten, de waterschappen en het openbare ministerie samen aan de rampen- en calamiteitenbestrijding. In het Regionaal Operationeel Team (ROT) is elke partij vertegenwoordigd. Om de provinciale organisatie te kunnen voorzien van informatie is het PAC (Provinciaal Actie Centrum) ingericht. Samen met Facilitaire Zaken heeft RIO zorggedragen dat het PAC ten tijde van crisis altijd over een fysiek actiecentrum kan beschikken. Alle noodzakelijke faciliteiten zijn daar beschikbaar. 9 van 37

10 beluisteren zijn voor statenleden. Mogelijk zijn de uitkomsten van dit onderzoek ook toepasbaar voor het beschikbaar stellen van de vergaderingen via het internet. Bij het verder ontwikkelen van bovengenoemde en nieuwe functionaliteiten voor PS zal afstemming worden gezocht met de ontwikkelingen binnen het project 'flexibel werken'. Daarbij valt te denken aan het doorontwikkelen van de in 2003 uitgeleverde 'stand-alone' laptop. Uitbreiding functionaliteit Personeels Informatie Management Systeem (PIMS) Binnen de afdeling Personeel en Organisatie zijn zowel de werking van PIMS als de voor PIMS relevante processen geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse is een plan van aanpak opgesteld, waarin de verschillende alternatieven kwalitatief en kwantitatief tegen elkaar zijn afgewogen. Vervolgens is besloten de meest recente versie van PIMS te implementeren, wat er toe heeft geleid dat het systeem zowel functioneel als technisch aan de eisen en wensen van de gebruikers voldoet. Vervanging Prequest Het huidige front- en backoffice systeem van Facilitaire Zaken voldoet niet meer. Er is een uitvoerig onderzoek verricht naar de benodigde wensen en eisen. Op basis van dit onderzoek zijn een aantal pakketten geselecteerd en uiteindelijk is een keuzelijst opgesteld van vier geschikte applicaties. In 2005 wordt de keuze voor een pakket gemaakt, waarna implementatie moet plaatsvinden. CODA In 2004 is definitief afscheid genomen van het oude financiële systeem van de provincie, het FAS systeem. Als vervanger voor het oude FAS systeem is het pakket CODA ingericht. In 2004 is inspanning verricht om een nieuwere versie van het pakket in te voeren. Van versie 8.0 is afscheid genomen en versie 9.04 is geïnstalleerd. Naast de installatie van een nieuwe versie zijn een aantal ICT randvoorwaarden ten behoeve van de systemen aangescherpt. Voor CODA versie 9.04 is een volledig gescheiden productie- en testomgeving in gebruik genomen. Met de komst van versie 9.04 zijn een aantal nieuwe functies geïntroduceerd. Om een optimale inrichting van het financiële systeem te bereiken, wordt in 2005 nader onderzoek gedaan naar de web-enabled versie van CODA. Management informatie / datawarehouse Na uitvoerig en omvangrijk onderzoek (welke integrale managementinformatie ga je digitaal ontsluiten, wat is de inhoud van die informatie, voor wie beschikbaar etc.), is door het project een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een pilot ten aanzien van managementinformatie welke een zogenaamde "management cockpit" zal opleveren waarin personele, financiële en zorgplicht informatie te zien zal zijn. Opzet en uitbouw Beleidsinformatiedatabase (Belinda) Belinda is ontwikkeld en geïmplementeerd. Op dit moment is het pakket voor vijf beleidsinformatiegebieden ingericht en gevuld. De betrokken gebruikers zijn geïnstrueerd. De resultaten van het project zijn ook gedeeld met andere provincies op een e-provincies dag. De reacties waren zeer positief en enkele provincies hebben inmiddels interesse getoond in de ontwikkelde oplossing. 10 van 37

11 Betere ontsluiting GEO-informatie De provincie Groningen heeft als trekker van een interprovinciaal project een universele interactieve raadpleeg applicatie ontwikkeld voor kaarten. Onder de naam E-Atlas zijn onder andere luchtfoto's, een topografische kaart, een geluidszonekaart, een kaart over natuur en een kaart met ca foto's van bushaltes te raadplegen. Via demofilmpjes en workshops zijn gebruikers geïnstrueerd over het gebruik. Voorheen was deze informatie slechts voor enkele specialisten toegankelijk. De E-Atlas is voor alle medewerkers beschikbaar en zorgt voor een betere benutting van de geografische informatie van de provincie. Gouden gids De wijze waarop gezocht kan worden naar kennis op is binnen het project vastgesteld. De structuur voor het zichtbaar maken van kennis behorend bij een medewerker is opgesteld en wordt in 2005 geïmplementeerd. Kennismanagement op Gezien de vorderingen die al gemaakt zijn met Belinda, Goudengids en GEO-informatie is het project kennismanagement nog eens nader tegen het licht gehouden. Om de juiste invulling te vinden van kennismanagement en zorg te dragen dat aan de juiste onderwerpen aandacht wordt besteed, zal in maart een workshop plaatsvinden waarin de mogelijkheden voor kennismanagement binnen de provinciale organisatie wordt bepaald. Verhoging kwaliteit toegankelijkheid provinciale archieven Eind december 2004 is het Document Structuur Plan (DSP) opgeleverd. In het DSP staat vermeld op welke wijze de toegankelijkheid van informatie, waar de archiefwet op van toepassing is, is georganiseerd. Tevens staat hierin de manier genoemd waarop deze informatie in het archief is ingedeeld en gerangschikt. Een tijdelijke oplossing voor geautomatiseerd beheer van het DSP is gerealiseerd. Buiten dit project is een onderzoek gestart naar een definitieve beheeroplossing. De illustratie betreft de zogenaamde inhoudsmatrix van het DSP. Ranglijst provinciale internet sites Jaarlijks worden de websites van alle provincies op basis van een aantal criteria vergeleken. In het overzicht van 2002 stond de provincie Groningen op de 11 e plaats. Door de vernieuwde website, is de provincie Groningen in 2003 gestegen naar de 5 e plaats. De aanpassingen gedurende 2004 hebben er toe geleid dat de provincie Groningen inmiddels op de 3 e plaats staat. Periodiek vinden nog steeds aanpassingen plaats door wensen uit de organisatie of door uitbreiding van functionaliteiten. Het betreft onder meer functies zoals "nieuw op de site" en interactiviteit (waaronder forumdiscussie, digitaal spreekuur en interactieve beleidsvorming). 11 van 37

12 Programma Elektronische Provincies/ Interprovinciale Overleggroep Aan dit programma nemen alle provincies deel en dragen daar door middel van een jaarlijkse contributie aan bij. Dit programma ontwikkelt visie en kennis met betrekking tot de elektronische overheid. Hierover worden vervolgens seminars, workshops, etcetera georganiseerd. In 2004 werden grote stappen gezet in het beschikbaar stellen van e-formulieren, werd het ambitiedocument voor de komende jaren opgeleverd en is een uitstekende uitwisseling van ideeёn en oplossingen tussen provincies bewerkstelligd. Juist dit laatste punt, het uitwisselen van ervaringen tussen provincies, blijft een duidelijke meerwaarde van IOG en PEP. Middels de interprovinciale samenwerking is de "Producten en dienstencatalogus" ontworpen en opgesteld. Invulling en beschikbaarstelling op de internetsite zal in 2005 plaatsvinden. Daarnaast neemt de provincie Groningen deel in de IOG sessies en heeft ze zich kunnen profileren op het gebied van ICT Architectuur en de ontwikkeling en implementatie van Belinda. Met beide ontwikkelingen heeft de provincie Groningen een trekkersrol. In 2005 worden twee belangrijke initiatieven door de provincie Groningen in het kader van IOG/PEP voorzien: een actieve rol in het opstellen van routekaarten voor het invoeren van e-formulieren, beveiligde toegang en basisregistraties en het verder uitdragen en uitwerken van ICT architectuur Het fundament De resultaten die in randvoorwaardelijke zin nodig zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en optimale ICT dienstverlening wordt 'het fundament' genoemd. Flexibel werken Dit project heeft een aantal deelgebieden waarin de volgende resultaten zijn behaald. Op het gebied van beveiliging is de netwerkomgeving van de provincie Groningen dermate beveiligd dat vanaf het internet de provinciale netwerkomgeving niet benaderbaar is voor derden, maar wel voor medewerkers die hiertoe gemachtigd zijn. Verder is een onderzoek gestart naar realisatie van een beheersbare en beveiligde toegang van de netwerkomgeving zonder tussenkomst van een derde partij. Een uitvoerige notitie 'Flexibel werken' is aan het MT voorgelegd op basis waarvan ze heeft besloten dat enkele afdelingen worden aangezocht om op dit gebied voorloper te zijn. Daarbij worden functies aangewezen die zich lenen voor tele(thuis) werken. Aan hen worden begeleid faciliteiten beschikbaar gesteld inclusief bewaking en assistentie tijdens gebruik. Verder is een pilot ingericht waarbij een 30-tal medewerkers de beschikking heeft gekregen over een laptop waarmee ze op de werkplek kunnen werken en thuis mail en internet beschikbaar hebben. Daarnaast wordt de werkomgeving op de laptop automatisch gesynchroniseerd met de werkomgeving op de 'vaste' werkplek. Verbeteren ICT werkprocessen De implementatie van een nieuw front- en backoffice systeem (Magic Service Desk) voor de afdeling ICT waardoor het proces van incidenten, wijzigingen, service request en configuratiebeheer zo goed mogelijk ondersteund wordt. Verder is het functioneel applicatie beheer en het testen vormgegeven. Dit betreft niet alleen inrichting van de processen binnen de afdeling ICT, maar ook implementatie bij de diverse afdelingen die functioneel beheer uitvoeren. Service Level Management Voor Service Level Management zijn processen beschreven en is een standaard service rapportage gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van Service Level Management. Daarbij worden de ICT producten en diensten inzichtelijk gemaakt voor de organisatie. Verder is een regisseur aangesteld die dit proces moet bewaken. 12 van 37

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2013 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 48 Datum: Versie:

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief

Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Evaluatierapport pilot Gebruik digitaal depot RHC s Nationaal Archief Concept vastgesteld door de Stuurgroep 15 december 2009, ter behandeling in het Convent 14 januari 2010 5 januari 2010 Jeroen van Oss

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

1.1. Inrichtingsplan

1.1. Inrichtingsplan 1.1 Inrichtingsplan ICT rijk van Nijmegen 02-6-2015 DOCUMENT GEGEVENS Samenvatting Naam Inrichtingsplan ICT Rijk van Nijmegen (IRvN) Verantwoordelijke Anton van Gemert (ICT RvN) Actuele versie 1.1 Status

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Audit INDiGO. Willen, kunnen en doen Koninkrijksrelaties Willen, kunnen en doen Den Haag, januari 2011 Dit rapport heeft 48 pagina s GV/DH/sb 2011.IRA.0012.RA 2011 KPMG Advisory N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap, is een dochtermaatschappij

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie