Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006"

Transcriptie

1 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten

2 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING INLEIDING ALGEMEEN OPBOUW STRATEGISCH ICT BELEIDSPLAN DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN DOELSTELLINGEN RESULTATEN RESULTATEN EXTERNE EN INTERNE ICT HET FUNDAMENT DOELSTELLINGEN VERSUS RESULTATEN PROGRAMMA RIO ORGANISATIE BESTURING COMMUNICATIE INTERNE COMMUNICATIE RAPPORTAGES PLANNING FINANCIEEL RANDVOORWAARDEN INLEIDING BELEID TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN DE ICT FUNCTIE ORGANISATIE KWANTITATIEF KWALITATIEF CULTUUR NIEUWE ICT GERELATEERDE ONTWIKKELINGEN INLEIDING ONTWIKKELINGEN INTERN ONTWIKKELINGEN EXTERN SAMENHANG MET STRATEGISCH ICT BELEID SAMENHANG EN BIJSTURING...25 BIJLAGE I GERAADPLEEGDE BRONNEN...27 BIJLAGE II DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN...28 BIJLAGE III ICT ONTWIKKELINGEN VANUIT OVERHEIDSLAND...32 BIJLAGE IV PLANNING van 37

3 Voorwoord Voor u ligt de Tussenrapportage 2005 betreffende de uitvoering van het Strategisch ICT beleidsplan , zoals op 19 maart 2003 is vastgesteld door Provinciale Staten. Het is de tweede tussenrapportage welke de periode van januari 2004 tot het heden beslaat. Het achterliggende jaar zijn diverse producten gerealiseerd. Een voorbeeld is de verbeterde informatievoorziening op het internet (bodeminformatie, jongerensite), waardoor de provincie Groningen haar externe communicatie verbetert en tevens transparanter wordt voor de burger. Dit heeft er mede voor gezorgd dat de provincie per januari 2005 is opgeschoven naar de derde plaats op de ranglijst voor provinciale websites ( e, e ). Een ander voorbeeld is de architectuurstudie, die een raamwerk biedt voor toekomstige ICT gerelateerde ontwikkelingen en waarmee ad hoc oplossingen en desinvesteringen kunnen worden voorkomen. Door de kwaliteit daarvan zijn andere provincies geïnteresseerd geraakt. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van de opgebouwde kennis en ervaring door andere provincies. Er wordt door de afdeling ICT scherp gelet op de ontwikkelingen die zowel intern als extern plaatsvinden. Daaruit blijkt dat de in 2003 ingezette koers de goede richting geeft. Echter, bijsturing als gevolg van wettelijke ontwikkelingen op deze koers blijkt noodzakelijk. Verder wordt binnen het uitvoeringsprogramma op basis van voortschrijdend inzicht ook bijgestuurd. Dit rapport kent de volgende opbouw. In de samenvatting wordt in grote lijnen de voortgang van januari 2004 tot heden beschreven. De eigenlijke rapportage gaat meer gedetailleerd in op deze voortgang en wordt ondersteund door verschillende bijlagen. Halverwege het programma kan worden geconcludeerd dat de provincie Groningen, gezien de resultaten, goed op weg is. En dat ze, rekening houdend met nieuwe wettelijke ontwikkelingen, in staat zal zijn om ook in de tweede helft van het programma succesvol te kunnen bijdragen aan de doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan. Hierbij uitgaande van de intentie van de Voordracht d.d. 4 maart 2003 dat de provincie geen "koploper" positie in overheidsland behoeft in te nemen. College van Gedeputeerde Staten Provincie Groningen Maart van 37

4 Samenvatting Inleiding Op 19 maart 2003 is het Strategisch ICT beleidsplan door Provinciale Staten van de provincie Groningen goedgekeurd. Gekozen is voor één van de voorgelegde varianten, bestaande uit 50 projecten, met de nadruk op drie gebieden: basisvoorzieningen en randvoorwaardelijke aspecten, waarbij het fundament voor de technische infrastructuur wordt gelegd en op het gebied van standaardisatie duidelijke afspraken worden gemaakt; externe ICT, waarbij de ambities v.w.b. toegankelijkheid van overheidsinformatie, interactieve beleidsvorming, ondersteuning van transacties, ketenintegratie en digitale democratie worden gerealiseerd; interne ICT, waarbij het verbeteren van de bedrijfsvoering, interne communicatie, realiseren van kennismanagement en flexibel werken worden gerealiseerd. Doelstellingen en resultaten In het beleidsplan zijn zes doelstellingen geformuleerd welke hieronder staan weergegeven: 1. Verbeteren van de ex- en interne communicatie, dienstverlening en bedrijfsvoering; 2. Realiseren van een optimale informatievoorziening binnen de provincie Groningen en het ondersteunen van integraal management door de afdelingsmanagers; 3. Bepalen van de inzet van ICT-middelen voor het realiseren van organisatiedoelstellingen; 4. Bieden van een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen en daarmee het voorkomen van adhoc oplossingen en desinvesteringen; 5. Bieden van stuurinformatie aan bestuur en management op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld; 6. Realiseren van samenhang in de uit te voeren ICT-projecten. In 2004 is voortgang geboekt door het uitvoeren van (deel)projecten in het kader van het besturingsprogramma RIO (Realisatie ICT Ontwikkelingen). De resultaten daarvan zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen belanghebbenden in de organisatie en RIO/ICT. Deze samenwerking is vormgegeven door voor elk project het belang voor de organisatie te communiceren, waardoor afstemming en draagvlak werd gecreëerd. Dit heeft geresulteerd in goede rolverdelingen binnen projecten zodat de relatie tussen betrokken partijen optimaal kon verlopen. Vanuit RIO werd hierop nadrukkelijk gestuurd. De behaalde resultaten van deze projecten in 2004 worden hieronder weergegeven: Externe en interne ICT Realisatie van het nieuwe intranet Realisatie gebruikersvriendelijke beheermodule voor het content management systeem; Vormgegeven beheerinrichting voor website provincie Groningen en intranet; Beschikbaar stellen van bodeminformatie op internet; Realisatie jongerensite op internet; Optimaliseren performance van website provincie Groningen en intranet; Beschikbaar stellen van een systeem om relatiemanagement te ondersteunen; Ontwikkeling van Enterprise content management / Workflow management; Inrichting Provinciaal Actie Centrum t.b.v. crisismanagement; Aansluiten fractiehuis op netwerk van provinciehuis; Beschikbaar stellen van vergaderingen PS via het intranet in het provinciehuis; Uitbreiding functionaliteit Personeels Informatie Management Systeem (PIMS); Vervanging facilitair management informatie systeem; Geactualiseerde versie van het financiële systeem CODA en aangescherpte ICT randvoorwaarden; Onderzoek naar management informatie voorziening en gebruik datawarehouse; Beschikbaar stellen van afdelingsoverstijgende beleidsinformatie (Belinda); Betere ontsluiting GEO-informatie; Onderzoek naar ontsluiting kennis (Gouden gids); Kennismanagement op het Verhoging kwaliteit toegankelijkheid provinciale archieven; 4 van 37

5 Verbetering van de plaats op de ranglijst voor provinciale internetsites (van 5 e, begin 2004 naar 3 e plek); Deelname aan interprovinciale initiatieven (PEP/IOG); Basisvoorzieningen (fundament) Vormgeven flexibel werken door pilot project laptop's, inregelen adequate beveiliging en beleidsnotitie flexibel werken; Verbeteren ICT werkprocessen; Beschrijving processen Service Level Management; Nevenlocaties voorzien van standaard werkplekken; Uitgevoerde architectuurstudie t.b.v. het voorkomen van ad-hoc oplossingen en desinvesteringen; Aangescherpt beveiligingsbeleid en internet/ protocol t.b.v. informatiebeveiliging; Snellere internetverbinding; Geactualiseerde basis van het interne netwerk. Nieuwe ontwikkelingen Daar waar nieuwe ICT gerelateerde ontwikkelingen de taken van de provincie raken is onderzoek nodig om te bepalen of het strategisch ICT bijgesteld dient te worden. Zowel interne (accountmanagement ICT) als externe omgevingsanalyses hebben de nieuwe ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt. Naar verwachting zal het effect van twee sterke ontwikkelingen, digitalisering en de invoering van de basisregistraties, bepalend zijn voor de mate van bijsturing van het Strategisch ICT beleidsplan. Andere overheid In 2004 is in interprovinciaal verband (IPO) het actieprogramma 'Andere overheid' opgepakt wat ernaar streeft om in % van alle transacties tussen overheid en burger op elektronische wijze af te handelen. De IPO aanpak is vertaald naar vier projecten waar onze organisatie zich bij aan zal sluiten. Verder zullen onderstaande ontwikkelingen tevens bijdragen aan die 'Andere overheid'. Digitalisering Binnen het RIO programma wordt met de inrichting van de pilot ten behoeve van de subsidieprocessen ervaring opgedaan met de nieuwste digitaliseringtechnieken. Naast het subsidieproces en de vervanging van DOROS, kan de nieuwe techniek naar verwachting meerdere processen gaan ondersteunen voor de diverse afdelingen. Vergelijkbaar met de invoering van de basisregistraties kan per afdeling op basis van een proces en systeemscan aangetoond worden of er in de werkwijze van een afdeling kansen aanwezig zijn om de werkvoorraad te optimaliseren. Basisregistraties Werken aan de komst van basisregistraties is het gevolg van wettelijke ontwikkelingen. Dit wordt in het strategisch ICT beleid van de provincie Groningen nader uitgewerkt. In eerste instantie zal de afdeling ICT in 2005 beleid ontwikkelen voor de invoering van deze zes authentieke basisregistraties. Daartoe verricht ze een impact studie naar de effecten van de invoering van de basisregistraties op de bedrijfsprocessen en de onderliggende systemen. De studie zal worden uitgevoerd in nauw overleg met de diverse overheidspartners en er zal aansluiting worden gezocht bij reeds lopende initiatieven. Duidelijk is dat we de informatievoorziening hierop moeten aanpassen. De hierbij gepaard gaande kosten moeten met de impactstudie inzichtelijk worden. Naast de initiële kosten zal er sprake zijn van afnamekosten van de basisregistraties die door centrale overheidsorganen in rekening gebracht gaan worden. Conclusie De resultaten laten de geboekte voortgang in 2004 zien. Deze dragen bij aan realisatie van de gestelde doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan. De gewenste ontwikkeling op het gebied van externe ICT, interne ICT en de basisvoorzieningen heeft daarmee verdergaand vorm gekregen. Daarbij wordt geconstateerd dat het programma op schema ligt. Verdere realisatie zal geschieden binnen de vastgestelde kaders van het programma (planning, financiën). Als gevolg van nieuw gesignaleerde ICT gerelateerde ontwikkelingen die invloed hebben op de wijze waarop de provinciale taken worden uitgevoerd, dient te worden bijgestuurd. In 2004 heeft programmainhoudelijke bijsturing plaatsgevonden. Getracht zal worden om de komst van de nieuw gesignaleerde ontwikkelingen binnen het bestaande programma op te vangen. 5 van 37

6 1 Inleiding 1.1 Algemeen Op 19 maart 2003 is het Strategisch ICT beleidsplan door Provinciale Staten van de provincie Groningen goedgekeurd. Gekozen is voor één van de voorgelegde varianten, bestaande uit 50 projecten, met de nadruk op drie gebieden: basisvoorzieningen en randvoorwaardelijke aspecten, waarbij het fundament voor de technische infrastructuur wordt gelegd en op het gebied van standaardisatie duidelijke afspraken worden gemaakt; externe ICT, waarbij de ambities v.w.b. toegankelijkheid van overheidsinformatie, interactieve beleidsvorming, ondersteuning van transacties, ketenintegratie en digitale democratie worden gerealiseerd; interne ICT, waarbij het verbeteren van de bedrijfsvoering, interne communicatie, realiseren van kennismanagement en flexibel werken worden gerealiseerd. Afgesproken is, dat jaarlijks over de voortgang aan Provinciale Staten wordt gerapporteerd en daarnaast aandacht wordt besteed aan nieuwe ontwikkelingen c.q. behoeften. 1.2 Opbouw Strategisch ICT beleidsplan De (toekomstige) behoeften vanuit de bestuurlijke en ambtelijke organisatie voor de periode 2003 t/m 2006 zijn geprioriteerd en verwoord middels een aantal thema s. Om het strategisch ICT beleid te concretiseren en daarmee meetbaar te maken, zijn de thema's naar zes doelstellingen verwoord (zie paragraaf 2.1). Er zijn verschillende initiatieven, ter realisatie van de doelstellingen, benoemd. Daarbij gaat het om initiatieven met als impact de gehele provinciale organisatie. De initiatieven zijn gerubriceerd in een aantal randvoorwaarden (beleid, organisatie, etc.) en een projectenportefeuille. De besturing van de projectenportefeuille wordt geborgd via programmamanagement. De opbouw van het Strategisch ICT beleidsplan is in figuur 1 gevisualiseerd. Strategische Strategische besluiten besluiten d.d. d.d maart maart o.b.v. o.b.v. Externe Externe analyse analyse Interne Interne anlayse anlayse Status Status ICT ICT Visie Visie Provincie Provincie Groningen Groningen ICT ICT functie functie Thema s Thema s Ambities Ambities Doelstellingen Doelstellingen Randvoorwaardelijk Programma Programma RIO RIO figuur 1- Opbouw Strategisch ICT Beleidsplan 6 van 37

7 2 Doelstellingen en Resultaten 2.1 Doelstellingen In het Strategisch ICT beleidsplan zijn de thema's verwoord naar zes doelstellingen, te weten: 1. verbeteren van de ex- en interne communicatie, dienstverlening en bedrijfsvoering; 2. realiseren van een optimale informatievoorziening binnen de provincie Groningen en het ondersteunen van integraal management door de afdelingsmanagers; 3. bepalen van de inzet van ICT-middelen voor het realiseren van organisatiedoelstellingen; 4. bieden van een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen en daarmee het voorkomen van adhoc oplossingen en desinvesteringen; 5. bieden van stuurinformatie aan bestuur en management op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld; 6. realiseren van samenhang in de uit te voeren ICT-projecten. 2.2 Resultaten 2003 Het uitvoeren van (deel)projecten resulteert in op te leveren producten. Met deze producten wordt een bijdrage geleverd aan de gedefinieerde doelstellingen. In 2003 zijn reeds vele resultaten bereikt: realiseren van adequate technische voorzieningen voor politiek, bestuur en interne organisatie; standaardisatie en uniformiteit, waardoor ICT beheer en dienstverlening goed worden ingericht; ontsluiten van informatie van de risicokaart op internet onderzoek naar architectuur en daaropvolgende implementatie; implementatie van beveiliging (zowel technisch als organisatorisch); verhoging van bandbreedte om toekomstige ontwikkelingen te kunnen waarborgen; implementeren en doorontwikkelen van internet/intranet en extranet (onder andere t.b.v. Statenleden); uitbreiding van dienstverleningstijden; pilot en vervolgens implementatie van telewerken; web-enabling van applicaties; realiseren van integrale management informatie; realiseren van Service Level Agreements (afspraken over dienstverlening intern en extern); professionaliseren van ICT middels ITIL processen en projectmanagement. 2.3 Resultaten 2004 In 2004 is verdergaande voortgang geboekt door het uitvoeren van (deel)projecten. De resultaten daarvan zijn bereikt door nauwe samenwerking tussen belanghebbenden in de organisatie en RIO/ICT. Deze samenwerking is vormgegeven door voor elk project het belang voor de organisatie te communiceren waardoor afstemming en draagvlak werd gecreëerd. Dit heeft geresulteerd in goede rolverdelingen binnen projecten zodat de relatie tussen betrokken partijen optimaal kon verlopen. Vanuit RIO werd hierop nadrukkelijk gestuurd. In de volgende twee paragrafen wordt een overzicht getoond van de resultaten van 2004, gerubriceerd in externe en interne ICT en de resultaten die in randvoorwaardelijke zin nodig zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en optimale ICT dienstverlening (het fundament). 7 van 37

8 2.3.1 Externe en Interne ICT Nieuw intranet Realisatie van het nieuwe intranet. Grote veranderingen ten aanzien van het oude Grononet: beschikbaarheid van afdelingsinformatie welke de transparantie bevordert het beheer wordt verricht door decentrale correspondenten de gebruiker kan persoonlijke instellingen aangeven beschikbaarheid van een uitgebreid "smoelenboek" verbeterde navigatiemogelijkheden verbeterde zoekmogelijkheden Beheermodule voor het content management systeem Voor het beheren van informatie op intranet is voor de correspondenten een gebruikersvriendelijke beheermodule opgeleverd waarin eenvoudig de inhoud én structuur van afdelingen- of projectsites beheerd kunnen worden. Bij elke afdeling is minimaal 1 correspondent benoemd en opgeleid in het gebruik van de beheermodule. Beheerinrichting voor internet en intranet Het beheer rondom internet en intranet is ingericht en vormgegeven. Met name het technisch beheer is hierin een groot aandachtspunt geweest wegens de diverse externe partijen die hierbij (noodzakelijk) betrokken zijn. Bodeminformatie op internet Middels het implementeren van een kaartbrowser en verzorgen van hosting is op internet een interactieve kaart beschikbaar met informatie over het bodembeheer van de provincie Groningen. Jongerensite op internet "Jongeren" hebben middels het implementeren van een jongerensite, de mogelijkheid gekregen om gemakkelijk specifieke informatie voor jongeren te verkrijgen. De eerste versie van de jongerensite is opgeleverd. Performance internet en intranet Niets is zo vervelend voor gebruikers van een internet of intranetsite dan dat de website traag reageert. Bij de implementatie van het internet en intranet bleek de performance niet voldoende. Middels verschillende acties (waaronder het "tunen" van de beheerapplicatie en de applicatieserver, verhogen van de bandbreedte en de ontwikkeling van een zogenaamde "versneller" op de applicatieserver) is de snelheid sterk verbeterd waardoor een snel intranet en internet is gerealiseerd. 8 van 37

9 Relatiemanagement Na een uitvoerig selectietraject is een applicatie geselecteerd welke relatiemanagement zeer goed kan ondersteunen. Middels het implementeren moet bereikt worden dat decentrale "lijstjes" met relatiegegevens tot het verleden gaan behoren en dat één centrale database met gegevens dé plek is waar relatiegegevens zijn ondergebracht. Inmiddels is de eerste mailing met dit systeem verricht. Enterprise content management / Workflow management Het huidige Document Routerings Systeem (Doros) is gebouwd op basis van standaardsoftware Filenet Panagon aangevuld met maatwerk software. De nieuwe versie van Filenet (Filenet P8) biedt zoveel standaardmogelijkheden dat het mogelijk het huidige Doros kan vervangen. Tevens zou deze nieuwe versie het fundament kunnen vormen voor het digitaliseren van processen. Met het huidige Doros worden namelijk documenten middels een vaststaande werkstroom gerouteerd. Deze werkstroom is niet aan te passen, terwijl er wel processen zijn die daarom vragen. Met de genoemde ontwikkeling is het mogelijk de werkstroom aan te passen aan elk willekeurig bedrijfsproces. Inmiddels is een pilot waarin op basis van Filenet P8 een aanzet is gegeven voor het digitaliseren van het bedrijfsproces subsidieverlening voor de afdeling Welzijn en Cultuur. Wanneer deze pilot slaagt, kunnen meerdere processen in het systeem ondergebracht worden zodat de digitalisering van processen verder vorm krijgt. Dualisering In 2004 is ten behoeve van de PS-informatievoorziening goede voortgang geboekt. Zo is het fractiehuis aangesloten op het netwerk van het provinciehuis. Hierdoor zijn een aantal standaard ICT-faciliteiten ook in het fractiehuis beschikbaar. Ten behoeve van een extranet voor PS (variant van het is het onderzoek naar de benodigde functionaliteit afgerond en afgestemd met de leverancier. De verwachting is dat in 2005 een eerste versie van het extranet beschikbaar wordt gesteld. Een ander resultaat is dat de PS-vergaderingen middels audio en video beschikbaar zijn gesteld in het provinciehuis. Een start is gemaakt om de mogelijkheden te onderzoeken of de PS vergaderingen middels audio én video via het extranet te Vraag Proces- Management Verschillende Gebruikers (intern en extern) Workflow Management Proces Documenten / Informatie Enterprise Content Management Medewerkers Managers Bestuurders Burgers Organisaties Product Dienst Crisismanagement In "Crisismanagement Groningen" werken de 25 gemeenten, de provincie, de parate diensten, de waterschappen en het openbare ministerie samen aan de rampen- en calamiteitenbestrijding. In het Regionaal Operationeel Team (ROT) is elke partij vertegenwoordigd. Om de provinciale organisatie te kunnen voorzien van informatie is het PAC (Provinciaal Actie Centrum) ingericht. Samen met Facilitaire Zaken heeft RIO zorggedragen dat het PAC ten tijde van crisis altijd over een fysiek actiecentrum kan beschikken. Alle noodzakelijke faciliteiten zijn daar beschikbaar. 9 van 37

10 beluisteren zijn voor statenleden. Mogelijk zijn de uitkomsten van dit onderzoek ook toepasbaar voor het beschikbaar stellen van de vergaderingen via het internet. Bij het verder ontwikkelen van bovengenoemde en nieuwe functionaliteiten voor PS zal afstemming worden gezocht met de ontwikkelingen binnen het project 'flexibel werken'. Daarbij valt te denken aan het doorontwikkelen van de in 2003 uitgeleverde 'stand-alone' laptop. Uitbreiding functionaliteit Personeels Informatie Management Systeem (PIMS) Binnen de afdeling Personeel en Organisatie zijn zowel de werking van PIMS als de voor PIMS relevante processen geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse is een plan van aanpak opgesteld, waarin de verschillende alternatieven kwalitatief en kwantitatief tegen elkaar zijn afgewogen. Vervolgens is besloten de meest recente versie van PIMS te implementeren, wat er toe heeft geleid dat het systeem zowel functioneel als technisch aan de eisen en wensen van de gebruikers voldoet. Vervanging Prequest Het huidige front- en backoffice systeem van Facilitaire Zaken voldoet niet meer. Er is een uitvoerig onderzoek verricht naar de benodigde wensen en eisen. Op basis van dit onderzoek zijn een aantal pakketten geselecteerd en uiteindelijk is een keuzelijst opgesteld van vier geschikte applicaties. In 2005 wordt de keuze voor een pakket gemaakt, waarna implementatie moet plaatsvinden. CODA In 2004 is definitief afscheid genomen van het oude financiële systeem van de provincie, het FAS systeem. Als vervanger voor het oude FAS systeem is het pakket CODA ingericht. In 2004 is inspanning verricht om een nieuwere versie van het pakket in te voeren. Van versie 8.0 is afscheid genomen en versie 9.04 is geïnstalleerd. Naast de installatie van een nieuwe versie zijn een aantal ICT randvoorwaarden ten behoeve van de systemen aangescherpt. Voor CODA versie 9.04 is een volledig gescheiden productie- en testomgeving in gebruik genomen. Met de komst van versie 9.04 zijn een aantal nieuwe functies geïntroduceerd. Om een optimale inrichting van het financiële systeem te bereiken, wordt in 2005 nader onderzoek gedaan naar de web-enabled versie van CODA. Management informatie / datawarehouse Na uitvoerig en omvangrijk onderzoek (welke integrale managementinformatie ga je digitaal ontsluiten, wat is de inhoud van die informatie, voor wie beschikbaar etc.), is door het project een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een pilot ten aanzien van managementinformatie welke een zogenaamde "management cockpit" zal opleveren waarin personele, financiële en zorgplicht informatie te zien zal zijn. Opzet en uitbouw Beleidsinformatiedatabase (Belinda) Belinda is ontwikkeld en geïmplementeerd. Op dit moment is het pakket voor vijf beleidsinformatiegebieden ingericht en gevuld. De betrokken gebruikers zijn geïnstrueerd. De resultaten van het project zijn ook gedeeld met andere provincies op een e-provincies dag. De reacties waren zeer positief en enkele provincies hebben inmiddels interesse getoond in de ontwikkelde oplossing. 10 van 37

11 Betere ontsluiting GEO-informatie De provincie Groningen heeft als trekker van een interprovinciaal project een universele interactieve raadpleeg applicatie ontwikkeld voor kaarten. Onder de naam E-Atlas zijn onder andere luchtfoto's, een topografische kaart, een geluidszonekaart, een kaart over natuur en een kaart met ca foto's van bushaltes te raadplegen. Via demofilmpjes en workshops zijn gebruikers geïnstrueerd over het gebruik. Voorheen was deze informatie slechts voor enkele specialisten toegankelijk. De E-Atlas is voor alle medewerkers beschikbaar en zorgt voor een betere benutting van de geografische informatie van de provincie. Gouden gids De wijze waarop gezocht kan worden naar kennis op is binnen het project vastgesteld. De structuur voor het zichtbaar maken van kennis behorend bij een medewerker is opgesteld en wordt in 2005 geïmplementeerd. Kennismanagement op Gezien de vorderingen die al gemaakt zijn met Belinda, Goudengids en GEO-informatie is het project kennismanagement nog eens nader tegen het licht gehouden. Om de juiste invulling te vinden van kennismanagement en zorg te dragen dat aan de juiste onderwerpen aandacht wordt besteed, zal in maart een workshop plaatsvinden waarin de mogelijkheden voor kennismanagement binnen de provinciale organisatie wordt bepaald. Verhoging kwaliteit toegankelijkheid provinciale archieven Eind december 2004 is het Document Structuur Plan (DSP) opgeleverd. In het DSP staat vermeld op welke wijze de toegankelijkheid van informatie, waar de archiefwet op van toepassing is, is georganiseerd. Tevens staat hierin de manier genoemd waarop deze informatie in het archief is ingedeeld en gerangschikt. Een tijdelijke oplossing voor geautomatiseerd beheer van het DSP is gerealiseerd. Buiten dit project is een onderzoek gestart naar een definitieve beheeroplossing. De illustratie betreft de zogenaamde inhoudsmatrix van het DSP. Ranglijst provinciale internet sites Jaarlijks worden de websites van alle provincies op basis van een aantal criteria vergeleken. In het overzicht van 2002 stond de provincie Groningen op de 11 e plaats. Door de vernieuwde website, is de provincie Groningen in 2003 gestegen naar de 5 e plaats. De aanpassingen gedurende 2004 hebben er toe geleid dat de provincie Groningen inmiddels op de 3 e plaats staat. Periodiek vinden nog steeds aanpassingen plaats door wensen uit de organisatie of door uitbreiding van functionaliteiten. Het betreft onder meer functies zoals "nieuw op de site" en interactiviteit (waaronder forumdiscussie, digitaal spreekuur en interactieve beleidsvorming). 11 van 37

12 Programma Elektronische Provincies/ Interprovinciale Overleggroep Aan dit programma nemen alle provincies deel en dragen daar door middel van een jaarlijkse contributie aan bij. Dit programma ontwikkelt visie en kennis met betrekking tot de elektronische overheid. Hierover worden vervolgens seminars, workshops, etcetera georganiseerd. In 2004 werden grote stappen gezet in het beschikbaar stellen van e-formulieren, werd het ambitiedocument voor de komende jaren opgeleverd en is een uitstekende uitwisseling van ideeёn en oplossingen tussen provincies bewerkstelligd. Juist dit laatste punt, het uitwisselen van ervaringen tussen provincies, blijft een duidelijke meerwaarde van IOG en PEP. Middels de interprovinciale samenwerking is de "Producten en dienstencatalogus" ontworpen en opgesteld. Invulling en beschikbaarstelling op de internetsite zal in 2005 plaatsvinden. Daarnaast neemt de provincie Groningen deel in de IOG sessies en heeft ze zich kunnen profileren op het gebied van ICT Architectuur en de ontwikkeling en implementatie van Belinda. Met beide ontwikkelingen heeft de provincie Groningen een trekkersrol. In 2005 worden twee belangrijke initiatieven door de provincie Groningen in het kader van IOG/PEP voorzien: een actieve rol in het opstellen van routekaarten voor het invoeren van e-formulieren, beveiligde toegang en basisregistraties en het verder uitdragen en uitwerken van ICT architectuur Het fundament De resultaten die in randvoorwaardelijke zin nodig zijn om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen en optimale ICT dienstverlening wordt 'het fundament' genoemd. Flexibel werken Dit project heeft een aantal deelgebieden waarin de volgende resultaten zijn behaald. Op het gebied van beveiliging is de netwerkomgeving van de provincie Groningen dermate beveiligd dat vanaf het internet de provinciale netwerkomgeving niet benaderbaar is voor derden, maar wel voor medewerkers die hiertoe gemachtigd zijn. Verder is een onderzoek gestart naar realisatie van een beheersbare en beveiligde toegang van de netwerkomgeving zonder tussenkomst van een derde partij. Een uitvoerige notitie 'Flexibel werken' is aan het MT voorgelegd op basis waarvan ze heeft besloten dat enkele afdelingen worden aangezocht om op dit gebied voorloper te zijn. Daarbij worden functies aangewezen die zich lenen voor tele(thuis) werken. Aan hen worden begeleid faciliteiten beschikbaar gesteld inclusief bewaking en assistentie tijdens gebruik. Verder is een pilot ingericht waarbij een 30-tal medewerkers de beschikking heeft gekregen over een laptop waarmee ze op de werkplek kunnen werken en thuis mail en internet beschikbaar hebben. Daarnaast wordt de werkomgeving op de laptop automatisch gesynchroniseerd met de werkomgeving op de 'vaste' werkplek. Verbeteren ICT werkprocessen De implementatie van een nieuw front- en backoffice systeem (Magic Service Desk) voor de afdeling ICT waardoor het proces van incidenten, wijzigingen, service request en configuratiebeheer zo goed mogelijk ondersteund wordt. Verder is het functioneel applicatie beheer en het testen vormgegeven. Dit betreft niet alleen inrichting van de processen binnen de afdeling ICT, maar ook implementatie bij de diverse afdelingen die functioneel beheer uitvoeren. Service Level Management Voor Service Level Management zijn processen beschreven en is een standaard service rapportage gemaakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de inrichting van Service Level Management. Daarbij worden de ICT producten en diensten inzichtelijk gemaakt voor de organisatie. Verder is een regisseur aangesteld die dit proces moet bewaken. 12 van 37

13 Nevenlocaties De nevenlocaties zijn voorzien van werkplekken die aansluiten bij de inrichting van de standaardwerkplek op het provinciehuis. Daarnaast is de hardware vervangen op die locaties die niet voldoen aan de geldende norm. Voor het beheer van deze werkplekken zijn afspraken gemaakt (deze kunnen vanwege technische redenen niet regulier beheerd worden). Tevens is gestart met het onderzoek op welke wijze de nevenlocaties aangesloten kunnen worden op het netwerk van de provincie Groningen, waardoor een verbetering in de levering van ICT diensten wordt bereikt (regulier beheer, meer faciliteiten). Architectuur De "theoretische studie" architectuur (die in 2003 is opgeleverd) is vertaald naar een logisch model. Dit houdt in dat beschreven staat uit welke fysieke en praktische componenten de ICT infrastructuur van de provincie moet bestaan om ook in de toekomst de ontwikkelingen op het gebied van ICT te kunnen ondersteunen. De architectuur heeft vorm gekregen in een aantal visualisaties waarin de relaties tussen systemen en kenmerken van systemen duidelijk zijn weergegeven. Gewenste veranderingen in applicaties, functies e.d. kunnen snel beoordeeld worden of ze in lijn zijn met de architectuur. Dit 'matchen' van de ontwikkelingen op deze architectuur heeft vorm gekregen in de lijnorganisatie ICT en momenteel wordt gewerkt aan een organisatiebrede architectuurgroep. De resultaten van het architectuurproject zijn dermate goed, dat inmiddels andere provincies interesse hebben getoond in onze aanpak en resultaten. Informatiebeveiliging Bij de provincie met zijn open en toegankelijke gebouw is informatiebeveiliging en de bewustwording daarvan zeer belangrijk. In het project is het informatiebeveiligingsbeleid van de provincie uitgewerkt en opgeleverd aan de nieuwe stuurgroep informatiebeveiliging. Elementen daarin zijn: beveiligingsbeleid, internet-/ protocol, functiescheiding en de classificatie van informatie. Upgrade technische infrastructuur Er is een snellere en betere internet verbinding gerealiseerd door gebruik van de Groningen Internet Exchange (GNIX). Verder is de basis van het interne netwerk geactualiseerd. Deze was gebaseerd op een verouderd besturingssysteem. 13 van 37

14 2.4 Doelstellingen versus resultaten In paragraaf 2.1. staan de doelstellingen van het ICT beleidsplan beschreven. Deze doelstellingen zijn concreet gemaakt middels het RIO programma en een aantal randvoorwaardelijke zaken. RIO Programma Belangrijk is om vast te stellen dat het RIO meerjarenprogramma een bijdrage levert aan de doelstellingen vanuit het Strategisch ICT beleidsplan in de vorm van concrete resultaten. De doelstellingen geven weer met welk achterliggend doel het programma haar opdracht heeft gekregen. Om deze doelstellingen als organisatie te halen is gezamenlijk een verzameling resultaten (50 projecten) gedefinieerd waarvan verwacht wordt dat daarmee de maximale bijdrage aan de doelstellingen wordt geleverd. Op deze verzameling resultaten kan het programma worden afgerekend. In onderstaande grafiek is schematisch weergegeven welke bijdrage inmiddels aan de doelstellingen door de projecten is geleverd middels de behaalde resultaten. In bijlage III zijn de resultaten van de projecten verwoord t.o.v. de doelstellingen zoals deze in de projectenportefeuille vermeld staan. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% D1 D2 D3 D4 D5 D6 Nog te realiseren Gerealiseerd D1 - verbeteren van de ex- en interne communicatie, dienstverlening en bedrijfsvoering; D2 - realiseren van een optimale informatievoorziening binnen de provincie Groningen en het ondersteunen van integraal management door de afdelingsmanagers; D3 - bepalen van de inzet van ICT-middelen voor het realiseren van organisatiedoelstellingen; D4 - bieden van een raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen en daarmee het voorkomen van adhoc oplossingen en desinvesteringen; D5 - bieden van stuurinformatie aan bestuur en management op basis waarvan prioriteiten kunnen worden gesteld; D6 - realiseren van samenhang in de uit te voeren ICT-projecten. Toelichting figuur - Voor elk project is vastgelegd aan welke doelstelling(en) het bijdraagt. Op basis van de voortgangsrapportage van elk project is vast te stellen welke voortgang is geboekt t.o.v. het gedefinieerde eindresultaat voor dat project. Daaraan is een waarde gekoppeld van 0 t/m 10 (0 is niet gestart, 10 is afgerond). Voor elke doelstelling (projecten die daaraan bijdragen) kan daarmee worden weergegeven welke voortgang is gerealiseerd. Veranderingen in doelstellingen van projecten Het voortschrijdend inzicht leidt er toe dat doelstellingen van projecten wijzigen ten opzichte van de oorspronkelijke doelstellingen. Tot nu toe hebben deze verschuivingen binnen de kaders van het programma plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de bijdrage tot de programmadoelstellingen geoptimaliseerd is. Onderstaande projecten zijn wat betreft doelstelling gewijzigd, ondersteunen hierdoor recente ontwikkelingen en dragen tevens beter bij tot het realiseren van de doelstellingen. De projecten "Waarborgen continuïteit DOROS" en "Technisch beheer DOROS" zijn in 2004 samengevoegd. De doelstelling om de continuïteit te regelen, is gerealiseerd, maar anders dan in de oorspronkelijke projectdoelstelling was aangegeven. Door beide projecten samen te voegen en deze aan te vullen met andere beschikbare gelden (VJnota 2002 Doros) is ruimte ontstaan om de continuïteit te waarborgen, technisch beheer in te regelen én het fundament neer te leggen voor verdere digitalisering van processen (subsidie- en vergunningproces). Dit versterkt de realisatie van de eerste doelstelling namelijk om de dienstverlening en bedrijfsvoering te verbeteren. Het project 'flexibel werken' is inhoudelijk gewijzigd. Daar waar in de projectomschrijving met name aandacht gevraagd wordt voor de technische aspecten van telewerken, blijken de organisatorische aspecten veel meer impact te hebben. De technische aspecten zijn in een eerste versie opgeleverd. Aandacht wordt nu vooral besteed aan de organisatorische aspecten van telewerken. De veranderingen in de aansturing van mensen die telewerken (en daarmee een deel van de cultuur van de provincie Groningen), de arbeidsvoorwaardelijke- en juridische aspecten en het draagvlak voor de veranderingen, zijn de kritieke succesfactoren geworden van het project. 14 van 37

15 Vanuit het RIO programma wordt aandacht besteed aan de inrichting van bedrijfsprocessen en de mogelijke digitalisering daarvan. Hierbij is ook direct het verband gelegd met het Takenonderzoek binnen de provincie Groningen (conform Concernprogramma 2005), met als doel het optimaliseren van de bedrijfsprocessen. In hoofdstuk 5 wordt duidelijk verwoord hoe belangrijk de ontwikkeling van digitalisering is in relatie tot Document Management en Workflow Management. Randvoorwaardelijk Invulling van de randvoorwaarden, zoals gesteld in het Strategisch ICT beleidsplan, is noodzakelijk om de doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan te kunnen realiseren. Ze dragen in die zin niet direct bij tot de realisatie van de doelstellingen, maar maken mogelijk dat de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden middels het RIO programma. In hoofdstuk 4 staan de resultaten m.b.t. het realiseren van deze randvoorwaarden beschreven. 15 van 37

16 3 Programma RIO 3.1 Organisatie Op hoofdlijnen is de organisatie van RIO gelijk gebleven. De werkwijze is dermate goed ervaren dat wijzigingen in de aansturing en besturing niet noodzakelijk waren. Gezien de bemensing van het programma kan gesteld worden dat het RIO programma binnen de provinciale organisatie breed geplaatst is en daardoor niet alleen een ICT karakter heeft. Medewerkers uit vele afdelingen zijn betrokken bij het programma. Dit heeft er mede toe geleid dat de samenwerking met de verschillende afdelingen goed verloopt. De besturing van het RIO programma is gedurende 2004 alleen gewijzigd betreffende de bemensing van de organisatie. De noodzaak van wijzigingen heeft te maken met de inzet van mensen op andere zaken/projecten. De goede overdracht van activiteiten heeft er toe geleid dat overdracht zonder problemen is verlopen. Onderstaande figuur geeft inzicht in de huidige bezetting. Stuurgroep Hans Schrikkema (VZ) Henk Menninga Willem Goutier Sietske Faber Programma Manager Fred Hassert RIO projectbureau Peter Lenselink Secretariaat (Julia Dijk) Cluster Internet/Intranet Garmt Klinkenberg Interne Bedrijfsvoering David van der Meer Kennis & Informatie Ron Wardenier ICT Randvoorwaardelijk Addy van der Molen 3.2 Besturing Op detailniveau is de besturing van het programma verbeterd. In 2004 hebben de programmamanager en de projectmanagers in combinatie met het projectbureau continu de besturing onder de loep genomen. Daar waar waardevolle verbeteringen mogelijk waren is verandering niet tegengehouden. Aan de volgende verbeterpunten is in 2004 gewerkt: aansluiting bij het beleidsproces ICT; door duidelijke afspraken te maken over de wijze waarop de ontwikkelingen en beleidsvorming tot stand komt en de rollen die elkaar hierin moeten vinden, is een verbetering gerealiseerd in de afstemming van beleidsvorming tussen ICT en het RIO programma; inzichtelijkheid in factoren die van invloed zijn op de RIO projecten; alle RIO projecten zijn of hebben in één of andere vorm een afhankelijkheid met een project of haar omgeving. Door een structureel overleg zijn deze afhankelijkheden continue in de gaten gehouden en daar waar noodzakelijk, is de uitvoering van een project er op aangepast. Tevens is het inzicht in de afhankelijkheden gebruikt voor prioriteitafwegingen wanneer door resourcegebrek een project niet maximaal kon worden bediend. Even als in voorgaande jaren zal de besturing van het RIO programma continu getoetst worden om zo snel mogelijk de verbeterpunten inzichtelijk te maken en de juiste acties te ondernemen 16 van 37

17 3.3 Communicatie Interne communicatie Cruciaal binnen een omvangrijk programma als RIO dat grote veranderingen teweeg brengt, is het blijven informeren van belanghebbenden binnen de gehele organisatie teneinde draagvlak en betrokkenheid te creëren. Belangrijk hierbij is het adequaat en tijdig communiceren met betrokkenen, afdelingen en management. Zonder voldoende draagvlak en betrokkenheid zullen verbeteringen maar beperkt rendement opleveren. Voor elk project is afstemming geweest met de organisatie waardoor goede rolverdelingen binnen projecten zijn gerealiseerd. Dit heeft er in geresulteerd dat de relatie tussen betrokken partijen optimaal kon verlopen. In 2004 zijn diverse initiatieven geïnitieerd: Verschillende communicatie uitingingen in Gronoloog (GEO informatie, Belinda, Relatiemanagement en Provinciaal Actie Centrum) en Gronoloog actueel; RIO middag op 3 maart 2005; informatie over RIO en nieuwe ontwikkelingen die een ICT component kunnen bevatten (denk hierbij aan de wettelijke ontwikkelingen zoals basisregistraties) voor alle medewerkers van de provincie Groningen; Afdelingspresentaties; presentatie over RIO bij afdelingsoverleggen; Specifieke communicatie per project voor een brede doelgroep; beschikbaar stellen van BELINDA, GEO informatie, Relatiemanagement; Specifieke communicatie per project voor een beperkte doelgroep; tele/thuiswerken, architectuur, datawarehouse/management informatie voorziening Rapportages Om het programma gecontroleerd te laten verlopen zijn verschillende rapportagelijnen voor diverse doelgroepen opgezet. Het gaat hierbij om: - Maandelijkse clusterrapportage met als doelgroep het programmaoverleg; - Maandelijkse programmarapportage met als doelgroep de stuurgroep RIO; - Periodieke rapportage aan Management Team en de Ondernemingsraad; - Jaarrapportage met als doelgroep Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Management Team en de Ondernemingsraad. De rapportages worden continu getoetst op relevantie voor de diverse doelgroepen. 3.4 Planning De huidige status t.a.v. de planning wordt in Bijlage III gevisualiseerd. Voor een aantal projecten is een afwijking tussen de oorspronkelijke en de huidige planning waar te nemen. De tijdshorizon van het gehele programma zal echter niet worden overschreden. Uitgangspunt binnen het programma was naast het nadenken over de uiteindelijke oplossingen, ook het starten met het behalen van concrete resultaten. Samengevat; een mix van analyse en realisatie. De oorspronkelijke planning was voldoende onderbouwd, echter tijdens de uitvoering wordt de planning op basis van voortschrijdend inzicht verder geoptimaliseerd. In het RIO jaarplan 2005 worden de activiteiten voor de komende periode verwoord. 17 van 37

18 3.5 Financieel In 2003 is het Strategisch ICT beleidsplan aan PS gepresenteerd. Op basis van de toen bekende gegevens en ontwikkelingen is een omvangrijk programma samengesteld. Hiervoor heeft PS 6,457 miljoen beschikbaar gesteld. Gedurende het programma is op basis van voortschrijdend inzicht een enkele aanpassing geweest in doelstellingen van individuele projecten. Echter, de inhoud van het gehele programma is gelijk gebleven. De financiële consequenties van deze veranderingen in de projecten zijn tot op heden binnen de kaders van het programma of door financiering door de opdrachtgever(s) van de projecten opgevangen. Specifiek aandachtspunt hierin zijn de ontwikkelingen t.a.v. het project DOROS. Naast de continuïteit en het beheer van DOROS is ook gekozen om enkele bedrijfsprocessen van de provincie Groningen te digitaliseren. De financiële dekking die hiervoor benodigd is, is gehaald uit gereserveerde gelden voor onderhoud DOROS; uit de voorjaarsnota Hiermee is bewerkstelligd dat zowel de doelstellingen van de voorjaarsnota, de oorspronkelijke doelstelling van het DOROS project in het RIO programma, alsook de nieuwe wens 'digitalisering van werkprocessen/workflowmanagement' gerealiseerd kan worden. Het uitvoeringsprogramma RIO is opgedeeld in vier clusters alsmede de besturing van het programma. In onderstaand overzicht is een weergave gegeven van de realisaties en verplichtingen die per cluster gemaakt zijn 1 : Cluster Realisatie Verplichting Cluster Internet en Intranet Cluster Interne bedrijfsvoering Cluster Kennis en Informatie Cluster ICT randvoorwaardelijk RIO besturing De doelstellingen van het Strategisch ICT beleidsplan zijn realiseerbaar met de beschikbaar gestelde gelden. Het project 'flexibel werken' en de ontwikkelingen rondom digitalisering van werkprocessen leggen beslag op het grootste deel van het resterend budget. 1 Stand van zaken per 1 maart van 37

19 4 Randvoorwaarden 4.1 Inleiding In het Strategisch ICT beleidsplan is aangegeven dat een aantal randvoorwaardelijke zaken op het vlak van organisatie, cultuur, technische infrastructuur, standaardisatie, informatiebeveiliging en architectuur dienen te worden ingeregeld om de geformuleerde ambitie te kunnen waarmaken. Als uitgangspunt wordt hierbij gehanteerd, dat integraal management op het niveau van de afdelingen is belegd. Dit houdt in dat binnen een gedefinieerd kader, afdelingsmanagers verantwoordelijk zijn voor het inrichten van de eigen afdeling en bedrijfsprocessen en daarnaast voor de inzet van bedrijfsmiddelen (waaronder ICT) om bepaalde producten te leveren. De afdeling ICT is hierbij ondersteunend en vervult verschillende rollen: Beleidsvoorbereiding vanuit ICT perspectief; ICT advisering; Bieden van ICT voorzieningen (techniek). In de Tussenrapportage 2004 werd reeds aangegeven dat verschillende acties zowel binnen het RIOprogramma als ook vanuit de afdeling ICT in 2003 zijn ontplooid waardoor in randvoorwaardelijke zin een basis is gelegd. Het jaar 2004 heeft in het teken gestaan van het verder optimaliseren van diverse zaken en de borging hiervan. 4.2 Beleid Op basis van een studie begin 2004 door CGEY (zie Tussenrapportage 2004) is geconstateerd dat bij het opstellen van het Strategisch ICT beleid voldoende afstemming is geweest tussen het provinciaal beleid en ICT. Echter gezien de snelheid van ontwikkelingen zowel vanuit provinciaal- als ook ICT-perspectief, is het van groot belang om dit frequent te toetsen, waardoor beleid, uitvoering en rendement met elkaar in verband blijven. In 2004 is hiervoor het proces ten aanzien van de identificatie van het Strategisch ICT beleid verder ingericht en uitgevoerd. Doel van dit proces is de aansluiting bij de strategische activiteiten, zoals benoemd in het Concernprogramma 2005 en de wensen vanuit de verschillende afdelingen, zoals vastgelegd in de ICT paragrafen, die door de ICT accountmanagers in samenwerking met de afdelingsmanagers inmiddels voor elke afdeling zijn beschreven. Hierbij de mogelijke ICT ondersteuning als uitgangspunt hanterend. Daarnaast de identificatie van ICT ontwikkelingen, die een impact (kunnen) hebben op de provincie Groningen. Hierbij wordt vanuit ICT perspectief de verbinding gezocht naar het programma "Andere Overheid", gericht op de modernisering van de overheid. Op provinciaal samenwerkingsverband niveau (IPO) wordt actief geparticipeerd in het programma e-provincies. Natuurlijk worden ook andere bronnen, zoals leveranciers, trendwatchers, e.d., geraadpleegd. Het eindresultaat van het proces is een mogelijke bijsturing van het Strategisch ICT Beleidsplan c.q. het uitvoeringsprogramma RIO, zoals verwoord in hoofdstuk 6. Het kan hierbij gaan om een strategische koerswijziging en/of een tactische bijstelling van activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma (Informatieplanning). 19 van 37

20 4.3 Taken en verantwoordelijkheden binnen de ICT functie In paragraaf 4.2 wordt duidelijk beschreven dat de beleidsvoorbereidende en adviserende rol vanuit de afdeling ICT inmiddels geborgd is. De technische rol werd in 2003 al naar tevredenheid ingevuld. In 2004 is deze nog verder ontwikkeld, door de invoering van een zogenaamde Architecture Board. Deze overleggroep heeft een adviesfunctie, waarbij de focus ligt op het complete architectonische ICT raamwerk en nieuwe technieken, die moeten passen in dit raamwerk. Hiermee zijn randvoorwaarden t.a.v. Technische Infrastructuur, Standaardisatie, Informatiebeveiliging en Architectuur, zoals verwoord in het Strategisch ICT beleidsplan, geborgd binnen de staande organisatie. In de Tussenrapportage 2004 werd geconstateerd, dat ook de afdelingen moesten wennen aan hun rol binnen de ICT-functie. De afdeling ICT heeft hiertoe in 2004 aanzetten gegeven door het inrichten van functioneel applicatiebeheer en daarmee het invullen van de opdrachtgeverrol (vanuit de afdelingen), waardoor wensen nog duidelijker verwoord kunnen worden. In 2005 wordt dit voortgezet. 4.4 Organisatie Kwantitatief Om de dienstverlening vanuit de afdeling ICT te waarborgen, is een geleidelijke uitbreiding van de formatie met 8 fte s voorzien. In de periode 2003/2004 zijn 6 fte s ingevuld. Zoals vorig jaar is gerapporteerd, is de invulling deels vervroegd om daardoor inhuur van "duurdere" externen te voorkomen. In 2005 worden de resterende 2 fte s ingevuld. De kwantitatieve invulling loopt parallel met de uitvoering van het Strategisch ICT Beleidsplan Kwalitatief In 2004 heeft binnen de afdeling ICT de nadruk gelegen op het verder optimaliseren van processen en methodieken en daarnaast het verhogen van de kwaliteit van de medewerkers, met als hoofddoel het verbeteren van de dienstverlening. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat dit een behoorlijke inspanning heeft gevergd, aangezien de afdeling ICT in de huidige vorm in 2002 is ontstaan en zijn weg dus ook nog moest vinden. Daarbij opgeteld heeft de afdeling ICT gezorgd voor participatie in de vele projecten van het RIO-programma. De ingezette weg zal in 2005 worden doorgezet. Concreet gaat het om de volgende aandachtspunten: focus op de klant door het uitvoeren van een continue integraal verbeterprogramma binnen de afdeling ICT; de standaard dienstverlening vanuit de afdeling ICT minimaal uitvoeren conform de verwachtingen bij de klant; doorontwikkelen en borgen van de financiële processen; plan- en projectmatig blijven werken op basis van de IPP methodiek; doorontwikkelen en borgen van de ITIL-processen 4.5 Cultuur Uitgangspunt blijft dat indien voldoende aandacht aan de menskant wordt gegeven, het succesvol gebruik van technische middelen enorm wordt vergroot. De afdeling ICT zal de overige afdelingen blijven ondersteunen bij de professionele invulling van hun rol als opdrachtgever en functioneel beheerder. Ook binnen de diverse projecten van het RIO-programma wordt continue aandacht besteed aan het laten wennen van medewerkers aan nieuwe ICT-ontwikkelingen. Daarnaast houdt de afdeling ICT zich actief bezig met een professionalisering van ICT medewerkers. Hierbij is het doel om (nog) meer klant- en doelgericht te opereren. 20 van 37

Nr.: 2004-10.577/16/A.21, ICT Groningen, 15 april 2004

Nr.: 2004-10.577/16/A.21, ICT Groningen, 15 april 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-10.577/16/A.21, ICT Groningen, 15 april 2004 Behandeld door : Hassert, F.W. Telefoonnummer : (050) 3164047 Onderwerp : Tussenrapportage 2004 strategisch ICT

Nadere informatie

Visie en ambities ten aanzien van het te voeren strategisch ICT-beleid

Visie en ambities ten aanzien van het te voeren strategisch ICT-beleid 4 maart 2003 Nr. 2003-03404, PB Nummer 15/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het Strategisch ICT-beleidsplan 2003-2006. SAMENVATTING: Het Strategisch ICT-beleidsplan

Nadere informatie

Tussenrapportage 2006 Strategisch ICT Beleid 2003-2006

Tussenrapportage 2006 Strategisch ICT Beleid 2003-2006 Tussenrapportage 2006 Strategisch ICT Beleid 2003-2006 Datum : 6 september 2006 Versie : 1.0 Status : Concept ter vaststelling in GS 1 van 35 Tussenrapportage 2006 - strategisch ICT beleid 2003-2006 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Oplegvel Informatienota

Oplegvel Informatienota Onderwerp Masterplan ICT; voortgang in 2012 Oplegvel Informatienota Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr. MC Baas Telefoon 0235114558 E-mail: mcbaas@haarlem.nl MenS/ICT Reg.nr. 2012/290658 GEEN bijlagen kopiëren

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT

Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over Auteur: Wil Mettes. Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Rapportage KPI scores informatieen archiefbeheer over 2015 Auteur: Wil Mettes Eenheid Bestuur en Organisatie - Team Informatie & ICT Versie 1.0 april 2016 Rapportage KPI score Archief- en Informatiebeheer

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Visie op Digitaal Zaakgericht werken

Visie op Digitaal Zaakgericht werken Visie op Digitaal Zaakgericht werken Aanleiding om digitaal zaakgericht te gaan werken Digitaal Zaakgericht werken is een belangrijke ontwikkeling die al geruime tijd speelt binnen de overheid, en bij

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve

Adviesnota voor de raad. Marijke ten Hoeve Adviesnota voor de raad Onderwerp Informatiebeleidsplan 2014 Datum collegebesluit dinsdag 20 augustus 2013 Datum raadsvergadering donderdag 26 september 2013 Agendapunt Portefeuillehouder Nummer postregistratie

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Informerend Agendapunt: 7 Onderwerp: Stand van zaken bestuurlijke samenwerking Datum: 14 januari 2013 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 16 Informant: Tim

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

2015; definitief Verslag van bevindingen

2015; definitief Verslag van bevindingen Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Gemeenteraad van Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Programma 8 Postbus 90801 2509 LV

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

Hét Integrale Project Controle Systeem

Hét Integrale Project Controle Systeem + Hét Integrale Project Controle Systeem Project applicatie om de inherente projectrisico s sneller te kunnen beheersen via moderne communicatie methoden + Dé projectmanagement- en verandertool 1 Onderzoek

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Aan de Raad. Made, 13 februari 2007 Aan de Raad Made, 13 februari 2007 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 22 maart 2007 Agendapunt: Raadsvergadering: 12 april 2007 Onderwerp: Diagnose Integrale Veiligheid gemeente

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Norm 1.3 Beveiligingsplan

Norm 1.3 Beveiligingsplan Beantwoording vragen zelftest Suwinet oktober 2014 Norm 1.3 Beveiligingsplan De Inspectie SZW beschrijft norm 1.3 als volgt: De gemeente heeft een formeel vastgesteld beveiligingsbeleid en -plan. Het Beveiligingsplan

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans

Business Scenario. Voorbeeld Archimate Risico Extensie. versie 0.1. Bert Dingemans Business Scenario Voorbeeld Archimate Risico Extensie versie 0.1 Bert Dingemans Administratieve pagina Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Reden wijziging Review historie Naam Afdeling Functie Datum

Nadere informatie

Verbeterplan Suwinet

Verbeterplan Suwinet Verbeterplan Suwinet Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Verbeterpunten Suwinet... 4 2.1 Informatiebeveiligingsbeleid... 4 2.2 Uitdragen van het beleid... 4 2.3 Functiescheiding... 4 2.4 Security Officer...

Nadere informatie

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit

Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg. Legenda Groen, geen problemen voorzien qua tijd, geld, kwaliteit Afdeling Kwaliteit & Informatie Gemeente Woudenberg Project Status Formulier (PSF) v1.0 Datum: 14-10-2015 Projectnaam: Opdrachtgever: Projectmanager: Voortgangsrapportage IBP 2012-01 2015-05 Prognose totale

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015

Aan uw raad is het volgende toegezegd: Toezeggingen college van B&W in Commissies en Raad (september 2015) TCM 09 21 mei 2015 Bedrijfsvoering De gemeenteraad van Bloemendaal Datum : 19 augustus 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk : 2015056815 Behandeld door : J. van der Hulst Doorkiesnummer : 023-522 5592 Onderwerp : Rapportage informatiebeveiliging

Nadere informatie

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet

Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Organisatie- en invoeringsstrategieën Omgevingswet Kennismarkt Omgevingswet 11 oktober 2016 Ron Visscher De vier verbeterdoelen Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak Samenhangende benadering

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol

Overzicht van taken en competenties. Demandmanager-rol Overzicht van taken en competenties Demandmanager-rol Inhoudsopgave 1 Taakomschrijving... 2 1.1 AA-1 Goedkeuren/beoordelen opdracht, verzoek, e.d.... 2 1.2 AA-7 Evalueren opdracht... 2 1.3 CA-1 Onderhouden

Nadere informatie

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT

Nota Bedrijfsvoering RMH. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doelstelling nota. 3. Personeel. 4. Organisatie 5. ICT Nota Bedrijfsvoering RMH Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling nota 3. Personeel 4. Organisatie 5. ICT 6. Financiën/Administratieve Organisatie 7. Communicatie 8. Huisvesting 9. Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn Informatiebeveiligingsbeleid (t.b.v. ICT Forum Lokale Overheid) Van een Informatiebeveiligingsbeleid naar de dagelijkse praktijk Maart 2016, afdeling I&A Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres

Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Hieronder het overzicht met: 1. Opbrengsten congres en workshop? 2. Ondernomen acties? 3. Wat staat er nog open? 1. Belangrijkste opbrengsten Congres Congres Het congres is in 2013 voor de 1e keer in de

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden:

De informatie adapter vormt de basis voor uitwisseling van digitale informatie in projecten waarbij de volgende uitgangspunten gekozen worden: Op het vlak van informatie uitwisseling tussen bedrijven valt veel te verbeteren. Veel van die verbeteringen vinden hun oorzaak in het niet goed op elkaar aansluiten van de verschillende softwaretoepassingen

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen.

INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE. Omdat mensen tellen. INRICHTING FINANCIËLE FUNCTIE Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN & ONDERNOMEN ACTIES Omdat mensen tellen. KNELPUNTEN - FINANCIËLE FUNCTIE Belangrijke knelpunten in de rolverdeling financiële functie en het

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie