Totstandkoming Stichting Mooi Matilo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Totstandkoming Stichting Mooi Matilo"

Transcriptie

1 Totstandkoming Stichting Mooi Matilo Plan van Aanpak

2 1. Aanleiding Tussen de wijken Roomburg en Meerburg ligt Park Matilo, een eigentijds stadspark op een nationaal archeologisch monument. Op 5 september 2013 werd het park officieel geopend voor publiek. De Nederlandse Limes Samenwerking(NLS), een samenwerkingsverband tussen de provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en het Rijk, heeft de gemeente Leiden aangewezen als één van de Limesknooppunten van waaruit de limes als toeristische linie zal worden ontwikkeld. De gemeente is in dit kader uitgenodigd om een uitvoeringsplan in te dienen en mee te dingen naar een deel van het beschikbare budget van Het budget is bedoeld om lokale verbindende projecten te realiseren. Projecten die als good practice voor de rest van de limes kunnen gelden en reproduceerbaar zijn, kunnen op een hoge waardering bij de beoordeling rekenen. De gemeente Leiden heeft gehoor gegeven aan deze uitnodiging door het opstellen van het Uitvoeringsplan Limesknoop Leiden e.o. (mei 2013). In dit plan is onder project 5 Programmering Matilo ingebracht: de ontwikkeling van een maatschappelijk verankerde organisatie ingebracht die kan voorzien in de goede coördinatie van alle parkgebruikers, de gezamenlijke programmering en de verbinding met andere limespartners. Een dergelijke organisatie (bijvoorbeeld een stichting) kan een centraal punt worden voor informatievoorziening, educatie en draagvlakverbreding. De Nederlandse Limes Samenwerking heeft in december 2013 positief gereageerd op het Leidse uitvoeringsplan en een specifieke subsidie van beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van genoemde organisatie. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: - benoem meetbare resultaten; - start voor januari 2016 en oplevering voor april 2016; - de bijdrage vindt plaats op basis van een goed businessplan waaruit blijkt dat de organisatie ook op lange termijn duurzaam is; - de stichting wordt gedragen door lokale partners; - de stichting is verbonden met de stichting Romeinse Limes Nederland. Bij de ontwikkeling van Park Matilo is een zeer diverse groep partijen en mensen betrokken geweest (zoals initiatiefnemer gemeente Leiden, maar ook de wijkverenigingen Meerburg en Roomburg, Scouting Sint Jozef en de Vereniging Stadstuinen, en nog vele anderen). Ook bij de toeristische ontwikkeling van de Romeinse limes is een veelheid van partijen betrokken: Rijk, provincie, gemeenten, onderzoekers, ondernemers, musea, etc. Binnen beide projecten hebben betrokkenen zoals provincie, Rijk, archeologen en ondernemers vanuit hun eigen perspectief een gezamenlijk belang. Dit complex aan doelstellingen, belangen en partijen vraagt om afstemming en regie in de programmering en exploitatie van Park Matilo. Daarom is in het voorjaar van 2013 al Stichting Mooi Matilo opgericht. Inmiddels heeft een aantal partijen dit initiatief steun toegezegd, waaronder de gemeente Leiden. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 1

3 De brede groep van organisaties en personen die bij Park Matilo betrokken zijn heeft meerdere malen overleg gevoerd en dit plan van aanpak opgesteld voor de totstandkoming - of dus eigenlijk doorontwikkeling en uitwerking - van de Stichting Mooi Matilo. In de bijlage is een lijst met betrokkenen opgenomen, evenals een lijst met bronnen die zijn geraadpleegd. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 2

4 2. Ontwikkelingen 2.1 De landelijke LIMES De Nederlandse Limes Samenwerking, een samenwerkingsverband tussen de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland en de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) werkt aan drie ambities voor de Limes: beschermen, beleven en benutten. Dit is uitgewerkt in zes sporen. Naast Publieksbereik, gaat het om de sporen: Bescherming, Kennis, Netwerkvorming, Projecten en UNESCO. Het spoor Publieksbereik is essentieel: dit is het spoor waarbinnen de verbinding wordt gelegd tussen alle andere sporen en het brede publiek. Het is een uitdaging om meer publieksbereik voor een archeologisch monument te creëren in economisch lastige tijden met beperkte financiële middelen. Dat kan alleen als de energie van publieke partijen, private partijen en professionele vrijwilligers op een efficiënte manier wordt verbonden. 2.2 Regionaal Matilo is onderdeel van de Limes, de Romeinse Rijksgrens. Samen met de provincies Gelderland en Utrecht, de RCE, betrokken gemeenten en diverse marktpartijen, werkt Zuid- Holland aan het beleefbaar maken van de Romeinse Limes. Archeologisch park Matilo is de eerste provinciale mijlpaal voor de erfgoedlijn Limes. Park Matilo vormt in meerdere opzichten een verbinding tussen de stad Leiden en de polder. Hierdoor is het park - in potentie - ook aantrekkelijk voor bewoners van buurgemeenten (onder meer Leiderdorp en Zoeterwoude). Dit wordt nu al zichtbaar bij activiteiten en evenementen door o.a. de betrokkenheid van producenten van streekproducten uit de Grote Polder en de gezamenlijke communicatie. 2.3 Lokaal Om fragmentatie van het archeologisch rijksmonument te voorkomen is mede op verzoek van de RCE het Ontwikkelingskader Archeologisch park Matilo (met structuurkaart en fasering) vormgegeven en vastgesteld in de Leidse gemeenteraad. Dit kader biedt een vlekkenplan, functieverdeling en verbindingen, geeft de inbedding in de stedelijke structuur weer en laat de ambitie en de (groei)mogelijkheden zien van het archeologisch rijksmonument. De ontwikkeling van Park Matilo sluit aan op de ambities van de gemeente Leiden zoals verwoord in de Erfgoednota Leiden Leiden staat met al haar erfgoedkennis- en collecties nationaal en internationaal aan de top - Leiden wil haar historische omgevingskwaliteit behouden, benutten en versterken voor een aantrekkelijke, vitale en toekomstbestendige stad - Leiden bruist van erfgoedbeleving voor en door bewoners en bezoekers Het interactief opgestelde ontwerp speelde in op de verschillende wensen van de wijk. Voor de ontwikkeling van het park is nadrukkelijk gekozen voor een traject met burgerinitiatief en participatie (in de vorm van workshops, programmagroep, excursie, website en Matilo Magazine huis aan huis). Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 3

5 Park Matilo biedt de bewoners van de Roomburg en Meerburg een plek voor recreatie en ontspanning. Het park blijkt tevens een bindend element tussen (de bewoners van) beide wijken. Park Matilo maakt ook onderdeel uit van de stad en haar verbindingen met het buitengebied: de groene stepping stone naar de Leidse binnenstad. Het evenemententerrein Park Matilo maakt een breed bereik onder Leidenaren goed mogelijk. De gemeente heeft vanuit deze gedachte een knopenplan Limes ontwikkeld met diverse elementen, zoals een afmeervoorziening voor boten en een opknapbeurt voor de route naar het park. Nu het park officieel is geopend voor publiek en er al meerdere evenementen en activiteiten hebben plaatsgevonden, zoeken de verschillende partners naar een manier om de coördinatie van het parkgebruik en de programmering te structureren en voor de toekomst te garanderen. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 4

6 3. Visie en Aanpak 3.1 Visie Park Matilo groeit uit tot dé plaats waar de wijken Roomburg en Meerburg en hun bewoners elkaar ontmoeten, samen spelen, leren, recreëren en sporten. Waar de bewoners van Verzorgingstehuis Roomburg kunnen genieten van een wandeling langs de vele tuinen, terwijl scouts en scholieren het park helpen te onderhouden. Daarnaast is Park Matilo een trekpleister voor de stad, de polder en de wijde regio met Romeinse routes, rijke voorstellingen in het groen van het castellum en arrangementen met lezingen, educatie, optredens en maaltijden. En dat alles in een steeds groener Werelderfgoed Monument. De Stichting Mooi Matilo zal deze ambities ondersteunen, coördineren en vormgeven. 3.2 Doelgroepen Als doelgroepen worden aangemerkt: bewoners van Meerburg en Roomburg bewoners Leiden en aanpalende gemeentes (buitenlandse) bezoekers scholieren bedrijven jong en oud 3.3 Doelen en beoogde resultaten Het hoofddoel van dit project is te komen tot een maatschappelijk gedragen organisatie (stichting Mooi Matilo) die in Park Matilo het parkgebruik coördineert en de programmering verzorgt. Deze organisatie voldoet aan de volgende eisen: a) de organisatie brengt diverse gebruikersgroepen en belanghebbenden samen; b) de organisatie ondersteunt en concretiseert de doelstellingen uit diverse beleidsvelden (park voor dagelijks gebruik, historische educatie en natuureducatie, ontwikkeling publieksbereik limes, verbinding stad en polder, etc.); c) de organisatie is bemenst met vertegenwoordigers van parkgebruikers aangevuld met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties uit de regio op het gebied van erfgoed, toerisme, en het bedrijfsleven; d) de organisatie groeit naar een structureel financieringsmodel; e) de organisatie dient als best practice voor de duurzame ontwikkeling en instandhouding van andere limes-locaties in ontwikkeling. Op dit moment heeft de Stichting Mooi Matilo (nog) geen ambities als het gaat om beheer van het park. Dat is een gemeentelijke taak. Ook vergunningverlening bij evenementen is uiteraard een gemeentelijke taak. Hier ziet de Stichting wel een rol voor zichzelf weggelegd als aanspreekpunt voor de bewoners(verenigingen) en als gesprekspartner van initiatiefnemers en de gemeente. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 5

7 De doelen en bijbehorende (beoogde) concrete resultaten van Stichting Mooi Matilo met betrekking tot het park zijn als volgt samen te vatten: 1. Uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van het park voor Leiden en de regio - informatieve website - opname in programma s op gebied van cultuurhistorische educatie - specifieke aandacht in communicatie-uitingen en tijdens activiteiten en evenementen voor deze cultuurhistorische betekenis 2. Coördineren van de programmering van activiteiten binnen het park - afstemmen van programma-activiteiten van het park met bewoners, gemeente en andere partijen - up-to-date en overzichtelijke jaarkalender - reguliere overlegmomenten met alle betrokken partijen 3. Versterken van het bindend karakter voor de buurt - programmering van activiteiten met een intergenerationeel karakter (voor jong én oud)- activiteiten in samenwerking met wijkverenigingen Roomburg en Meerburg - jaarlijks minimaal drie activiteiten specifiek gericht zijn op de wijkbewoners van Meerburg en Roomburg 4. Bevorderen van de leefbaarheid binnen en rondom het park - een schoon en veilig park (eventueel te vatten in een rapportcijfer, jaarlijkse enquête) - actieve signalering richting gemeente van zwerfvuil, verloedering etc. en in communicatieuitingen bewoners wijzen op deze mogelijkheid - regulier overleg/contact met Libertas/woningbouwverenigingen verenigingsleven 5. Bevorderen van ontspanning en toerisme - in overleg met horeca-partner doen ontstaan van een horecavoorziening binnen de grenzen van het park - opname van het park in lokale, regionale en landelijke wandelroutes - realisatie van sportfaciliteiten in het park (bv. middels een burgerinitiatief) - jaarlijks minimaal drie aansprekende activiteiten of evenementen met een buurtoverstijgend karakter 3.4 Organisatie en partners Om zoveel mogelijk partijen duurzaam te betrekken bij het Park Matilo, denken wij momenteel aan de volgende structuur: - het stichtingsbestuur bestaat uit minimaal vijf personen, zowel parkgebruikers als vertegenwoordigers van betrokken organisaties; - rondom specifieke activiteiten of taken (zoals PR en communicatie) worden werkgroepen gevormd, waarbij in iedere werkgroep iemand van het stichtingsbestuur zit; - enkele aansprekende (niet-)leidenaren fungeren als Ambassadeur van Park Matilo en kunnen door de Stichting in die hoedanigheid worden ingeschakeld bij activiteiten of voor fondsenwerving; - middels De Vrienden van Matilo probeert de Stichting zoveel mogelijk buurtbewoners, Leidenaren en andere betrokkenen duurzaam te binden aan het park en jaarlijks een financiële bijdrage te laten doen. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 6

8 3.5 Processtappen en activiteiten De stichting zal in twee fasen gerealiseerd worden. In de eerste fase wordt een tijdelijk bestuur geformeerd met als voornaamste doelstelling de stichting handen en voeten te geven. Daarna treedt dit bestuur (deels) terug en neemt het definitieve bestuur zitting in de Stichting Mooi Matilo. Onderstaande stappen hebben betrekking op de eerste fase: STAP 1: Inventarisatie ambities, doelstellingen en partners m.b.t. Park Matilo Op grond van bestaande documenten (o.a. Uitvoeringsplan Limes Leiden e.o., Visie en toetsingskader Romeinse Limes Zuid-Holland, Uitvoeringsagenda Romeinse Limes) en interviews met enkele lokale partners wordt deze inventarisatie gemaakt op grond waarvan een uitgangspuntennotitie wordt opgesteld. Op grond hiervan kan de doelstelling van de Stichting Mooi Matilo worden aangescherpt. Dit dient op haar beurt weer als basis voor de volgende stappen (organisatiemodel, samenstelling bestuur e.v.). STAP 2 Inrichting Stichting Mooi Matilo Bij de inrichting van de stichting staan de volgende aspecten centraal: - afbakening doelstelling - organisatiemodel: bestuur, evt. uitvoeringsorgaan, werkgroep(en), evt. Vrienden, evt. Comité van aanbeveling, etc. - samenstelling van het bestuur (bijvoorbeeld op basis van netwerken en competenties) - bijzondere aandachtspunten zijn: relatie bestuur en werkgroepen etc. relatie Stichting Mooi Matilo en achterban (lokaal, regionaal en nationaal) relatie Stichting Mooi Matilo en gemeente Leiden Op basis van de uitgangsnotitie uit stap 1 stelt het interim-bestuur een conceptdocument op, waarin de inrichting van de Stichting Mooi Matilo wordt voorgesteld. Hierbij wordt ernaar gestreefd de voorstellen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij doelstellingen en wensen van de betrokken partijen. Ook zal worden aangegeven hoe het interim-bestuur tot de gemaakte keuzen is gekomen. Daarbij worden ook relevante ervaringen meegenomen van vergelijkbare organisaties en andere parken 1. STAP 3 Opstellen financieel dekkingsplan (incl. verdienmodel) De business case voor de inrichting van Stichting Mooi Matilo bevat een financieel dekkingsplan om de Stichting Mooi Matilo structureel mogelijk te maken. Hierin is plaats voor enerzijds een verwachting van incidentele en structurele kosten en anderzijds voor een verdienmodel (structurele inkomsten) en de mogelijkheid voor subsidies. Naar aanleiding van best practices, gesprekken met mogelijke financierders en eventueel aanvullend onderzoek zal een verdienmodel worden ontworpen. Op dit moment wordt 1 Voorbeelden van vergelijkbare organisaties zijn singelpark.nl, vriendenvandeleidsehout.nl en in Utrecht Maximapark.nu. Misschien ook aardig te kijken naar een aantal initiatieven, die met enige ondersteuning van de KNHM, door bewoners gerealiseerd zijn: in Den Haag de nijkamphoeve.nl (opstellen business case), in Almere is de Warmoezerij i.o. (een biologische tuinderij in combinatie met voorzieningen voor zorg, kinderopvang en horeca sociaal ondernemen) en in Alkmaar het parkdeoudekwekerij.nl (beheer park). Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 7

9 gedacht aan een mix van subsidies, fondsen, vrijwillige bijdragen van bewoners, sponsors en inkomsten uit activiteiten. Ambitie is om als stichting steeds minder afhankelijk te worden van subsidies en steeds beter in staat te zijn om zelf inkomsten te verwerven. STAP 4 Opstellen planning De business case voor de inrichting van Stichting Mooi Matilo bevat een planning met daarin de voorgenomen activiteiten en mijlpalen van Stichting Mooi Matilo. Op deze wijze kunnen de diverse stappen goed worden geëvalueerd en kunnen zaken onderweg worden bijgesteld. STAP 5 Interim-organisatie t.b.v. programmering Parallel aan de stappen 1-4 zal het interim-bestuur in samenwerking met een aantal betrokkenen een interim-organisatie Park Matilo 2014 samenbrengen om een gecoördineerd programma Park Matilo 2014 te verzorgen. Hiertoe zal een aantal mensen worden aangezocht. Daarnaast zal de Stichting bij tijd en wijle ondersteuning vragen bij de gemeente. Door deze praktische werkwijze wordt Park Matilo reeds in 2014 geprogrammeerd en wordt de samenwerking tussen de diverse partijen in en rond Park Matilo gestimuleerd. AFRONDING Zodra bovenstaande stappen succesvol zijn verlopen beschikt Park Matilo over een goede structuur om het park tot een aangenaam, veilig en aantrekkelijk onderdeel van de wijken, de stad, de regio en de Romeinse limes te ontwikkelen en erover te waken. In een openbare en feestelijke bijeenkomst kan dit bovendien worden bekendgemaakt, wat (sociale) cohesie van buurt en betrokkenen versterkt. 3.6 Planning De werkzaamheden om dit plan van aanpak nader uit te werken, uit te voeren en tot een volwaardige Stichting te komen (oftewel: bovenstaande processtappen) zullen plaatsvinden tussen mei en december 2014 (uitgaande van subsidieverstrekking in september). In december kan de Stichting Mooi Matilo administratief worden afgerond en kunnen bestuursleden formeel worden uitgenodigd en aangesteld. Per januari 2015 kan de stichting volwaardig functioneren en ligt er een uitgewerkt businessplan. Overigens is de Stichting van oordeel dat het jammer zou zijn als in 2014 niet reeds een gecoördineerd programma in Park Matilo wordt aangeboden. Daarom voorziet dit plan van aanpak in een interim-organisatie t.b.v. programmering 2014 (zie STAP 5). 3.7 Communicatie en PR Met een jaarlijks communicatieplan wil de stichting aansluiten bij het landelijke communicatieplan van de Romeinse Limes Nederland (romeinselimes.nl). Er is een aantal instrumenten die ingezet kan worden om het publieksbereik te vergroten en het aantal actief betrokkenen uit te bouwen: De website ParkMatilo.nl bestaat al en kan de belangrijkste plek worden voor informatie over het park, de activiteitenkalender en als portal tot sites van betrokken organisaties. Momenteel wordt de agenda van ParkMatilo.nl al beheerd door de stichting. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 8

10 Naast de website bestaat ook al een Facebook pagina (met op dit moment 154 vrienden) en een Facebook groep met een groeiend aantal actieve deelnemers (nu 36) die met grote regelmaat foto s en opmerkingen plaatsen. Social media kunnen voor de stichting belangrijke hulpmiddelen vormen om de zichtbaarheid te vergroten, verbinding te maken met andere (Leidse) initiatieven, maar ook om mensen te binden aan het park en te verleiden tot een (financiële) bijdrage. Sinds 2008 bestaat het Matilo Magazine. In mei 2014 kwam de negentiende en laatste editie uit met daarin een terugblik op zeven jaren werken aan het park. Wij willen nadrukkelijk de mogelijkheid openhouden om Matilo Magazine eventueel in gewijzigde vorm/format voort te zetten, al dan niet in samenwerking met gemeente Leiden 3.8 Begroting eerste fase In de onderstaande begroting wordt beknopt weergegeven waar de subsidie van de Nederlandse Limes Samenwerking voor kan worden aangewend. Processtap Kosten Activiteiten Stap Inventarisatie en uitgangspuntennotitie Stap Overleg, onderzoek, rapportage, faciliteiten Stap Onderzoek naar verdienmodel, rapportage Stap Overleg en rapportage Stap Overleg, faciliteiten, PR en communicatie Uitvoeringsgeld voor (meer-jaren) programmering Afronding Feestelijke bijeenkomst, PR en communicatie Evaluatie Evaluatie en rapportage Coördinatie Coördinatie werkzaamheden en afstemming met betrokken partijen Totaalkosten , Uitvoering en verantwoording Het tijdelijk bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderliggend plan. Het bestuur legt verantwoording af aan gemeente en LIMES voor het behalen van de genoemde resultaten. Ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden stelt het tijdelijk bestuur een werkgroep samen uit degenen die betrokkenen waren bij het opstellen van onderhavig plan van aanpak. Voor specifieke kennis wordt externe deskundigheid ingehuurd indien deze kennis niet in het interim-bestuur beschikbaar komt. Bestedingen in het kader van communicatie en faciliteiten zullen in overleg met de gemeente Leiden plaatsvinden. De Stichting Mooi Matilo zal maandelijks rapporteren aan de verantwoordelijk medewerker van de gemeente Leiden, Eveline Steneker, over de voortgang van de werkzaamheden en de bestedingen. Dit gebeurt in een beknopte rapportage Evaluatie Na een jaar (eind 2015 / begin 2016) zal de nieuwe, volwaardige Stichting Mooi Matilo worden geëvalueerd. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 9

11 4. Conclusie De totstandkoming van de Stichting Mooi Matilo ter coördinatie van de ontwikkeling en het gebruik van Park Matilo voldoet aan een breed gedragen maatschappelijke vraag. Het initiatief past uitstekend binnen de voorwaarden van de Nederlandse Limes Samenwerking en haar Uitvoeringsagenda Publieksbereik. Tevens sluit het initiatief aan bij de ambities van de gemeente Leiden zoals verwoord in de Erfgoednota Leiden De voorwaarden die voor subsidie zijn gesteld, zijn als volgt ingevuld: - benoem meetbare resultaten; -> STAP start voor januari 2016 en oplevering voor april 2016; -> zie planning - de bijdrage vindt plaats op basis van een goed businessplan waaruit blijkt dat de organisatie ook op lange termijn duurzaam is -> zie doelstellingen+verdienmodel - de stichting wordt gedragen door lokale partners: -> lijst betrokken partijen; - de stichting is verbonden met de stichting Romeinse Limes Nederland; -> zie doelstellingen en communicatie Stichting Mooi Matilo is een good practice en reproduceerbaar voor de rest van de limes. Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 10

12 Bijlage 1 Lijst met betrokken personen en organisaties Tom Hazenberg Liesbeth Dijkdrent Ankie Verlaan Reini Hulsker Tom Leest Sonja Wolters Gerard Slokker Cyriel Gieles Marieke de Kok Myriam Beck Alexander Geertsema Marga Alferink Ans van der Nat Chris Enthoven Piet van den Akker Marga Alferink Ans van der Nat Ludy Feyen Maaike Valkenburg Marian Kathman Eveline Steneker Frank Kalshoven Lia Totté Sophieke Klaver Michiel Janssen Initiatiefnemer stichting Mooi Matilo Wijkvereniging Roomburg, secretaris Wijkvereniging Meerburg, voorzitter Wijkvereniging Roomburg Meerburg, beoogd bestuurslid Meerburg Roomburg; maker film over Matilo en Facebookpagina Roomburg Scouting St. Jozef Scouting St. Jozef Ver. Leidse Schooltuinen, beoogd bestuurslid Stichting Stadstuinen Leiden Basisschool de Arcade WNF/WWF sociale ontwikkeling VVE-Neptunuskade Stichting Stadstuinen Leiden Basisschool de Arcade PRAE / Historische tuinen Matilo Initiatiefnemer horeca Matilo Duurzaamheidscentrum gemeente Leiden Leidse schooltuinen beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed, gemeente Leiden ontwerper park Matilo, gemeente Leiden teamleider Stadsruimte, gemeente Leiden Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij Leidse Doetank Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 11

13 Bijlage 2 Geraadpleegde bronnen volgt later Plan van Aanpak totstandkoming Stichting Mooi Matilo Pagina 12

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager

Projectblad Regionaal Groenprogramma. 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo. 2. Gegevens aanvrager 1. Naam project: Regionaal archeologisch park/ groene schakel Matilo 2. Gegevens aanvrager Gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Inhoudelijk contactpersoon: Joyce Langenacker (projectleider) Projectmanager

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk!

projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! projectenveloppe & denkstarter Limes miles Reis je rijk! Inhoud Projectenveloppe 3 Matilo 7 Op de lijn Denkstarter 8 Limes miles 9 Inleiding 10 In woorden 11 Opgevangen 12 Sfeer 2 Limes miles projectenveloppe

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad

Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad Stad met een hart Convenant voor Samenwerking Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad 1 Economische Verkenning

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007

Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 maar geen geld? Praktisch fondswerven binnen uw organisatie Juni 2007 Doel workshop Instellingen in zorg & welzijn zijn voor nieuwe projecten en ontwikkelingen vaak op zoek naar 3 e geldstromen. In deze

Nadere informatie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie

Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie Waterlinie in Utrecht Programmamanager Maryann Glorie AMBITIE IN EEN ORGANISCH PROGRAMMA Militair werelderfgoed (gebouw en landschap) van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam VERBINDEN,

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: projectsubsidies vierde tranche 2014 Collegevoorstel Inleiding Projectsubsidies worden verstrekt voor incidentele activiteiten. Met projectsubsidies kunt u nieuwe en vernieuwende activiteiten ondersteunen en inspelen op actuele maatschappelijke

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2015

Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2015 www.stichtingsalix.nl Jaarverslag en jaarrekening Stichting Salix 2015 1. Inleiding In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten van Stichting Salix die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

PARK DE OUDE KWEKERIJ

PARK DE OUDE KWEKERIJ Geachte lezer of aspirant-lid PARK DE OUDE KWEKERIJ EEN PARK VOOR EN DOOR BEWONERS NIEUWSBRIEF No. 2 - MAART 2013 Jazeker, u leest het goed, we kunnen bijna over leden gaan spreken. De laatste versie van

Nadere informatie

Handleiding projectplan

Handleiding projectplan Handleiding projectplan Een hulpmiddel bij het uitwerken van het meest Duurzame Plan van Twenterand Opgesteld door (NAAM) d.d. (DATUM) 0. Voorwoord...3 1. Aanleiding...3 2. Huidige situatie dorp, wijk,

Nadere informatie

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016

Strategieplan Uitkomst werksessies nov dec 2016 Strategieplan 2017 Uitkomst werksessies nov dec 2016 1 Missie Utrecht in dialoog Utrechters van 8 tot 80, die elkaar anders niet zouden spreken, met elkaar in gesprek brengen over thema s die maatschappelijk

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone

Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Gebiedsontwikkeling Kinderdijk Herontwikkeling entreezone Programma Fatih Ozdere Algemene introductie Samenwerking met Alblasserdam en SWEK Financien Lennart Graaff - procesmanager Proces project Gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 10 november 2015 Agenda nr: 3 Onderwerp: Het nieuwe Museum Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Doel: Het doel is om een kwalitatief

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra

4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra 4. Ondersteuning vrijwilligersorganisaties voor jongerenwerk en -centra Beleidsmatige kenmerken Beschrijving geplande activiteiten: Ondersteuning en begeleiding op aanvraag 1. Organisaties algemeen Beleid,

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, gemeente Amsterdam De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. M.C. van der Laan en de Wethouder voor Cultuur van de gemeente Amsterdam, drs. J.H. Belliot

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / A. Scholtens BP Lie. Nota Vrijetijdseconomie Werk en inkomen SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G200208 408760 / 408760 ONDERWERP Nota Vrijetijdseconomie. A. Scholtens BP Lie AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Overijssel, provincie Gelderland, gemeente Zwolle, gemeente Enschede, gemeente Hengelo, gemeente Apeldoorn, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen De Staatssecretaris

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025

Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 Startnotitie Toeristische visie gemeente Bergen 2015-2025 1 1. Inleiding Gemeente Bergen beschikt niet over een toeristische visie. Voor een gemeente waarvan het toerisme een grote economische peiler vormt,

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 september 2015 Documentnummer : 2015.0.072.749 Zaaknummer: 2015-03-01380 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan 'Stadsblokken - Meinerswijk 2015'

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten,

*1475555* Mededeling. Financien. Geachte Staten, Mededeling Datum 21 maart 2013 Aan Provinciale en Gedeputeerde Staten Afdeling CC Van drs. G. de Vos Doorkiesnummer 759 Betreft Uitwerking fase 2 Doorontwikkeling begroting (SMART) Registratienummer: 1475555

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1*

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN**GAS!FABRIEK* 1* BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLANGASFABRIEK 1 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 3 2 SAMENVATTING 3 3 VISIEENMISSIE 4 4 ORGANISATIE 4 5 AANBODENFACILITEITEN 6 6 PARTNERS 7 7 PLANVANAANPAK 7 8 TEKENINGEN 9 StichtingBehoudGASFabriek

Nadere informatie

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012

Paleis van de Verdraagzaamheid. Jaarplan 2012 Paleis van de Verdraagzaamheid Jaarplan 2012 Voorwoord Door een zeer succesvolle eerste editie van de jaarlijkse verkiezing van Ambassade en Ambassadeur van de Verdraagzaamheid was 2011 voor het Paleis

Nadere informatie

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 Oktober 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Evaluatie 4 Proces 4 KHNV 5 Dorps- en wijkaccommodaties 5 Overige paracommerciële instellingen 6 Gemeente

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten WEB /5 Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed en Archieven VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: WEB-324 behandeling: Waveren, H. van Agenda nr: Vergadering GS: 09-01-2007 Nr: WEB0700211/5 Onderwerp: Uitwerkingsnota Immaterieel erfgoed

Nadere informatie

Werkplan LC Heerlen

Werkplan LC Heerlen Werkplan 2015 Secretariaat: Dautzenbergstraat 20 F 6411 LC Heerlen 1 Inleiding Het Bestuur van de Bewonersraad Heerlen Centrum, binnen het kader en opdrachten van het Buurtgericht Werken in Heerlen, heeft

Nadere informatie

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder:

De gemeente formuleert de volgende uitgangspunten voor de deelname aan het project in de Boterhuispolder: VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00029 Onderwerp: Boterhuispolder: vaststellen uitgangspunten - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Boterhuispolder is een

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 mei 2009 Agenda nr: Onderwerp: Coördinatie evenementen in Valkenburg aan de Geul Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Op 9 mei

Nadere informatie

Op zoek naar de grens

Op zoek naar de grens Op zoek naar de grens Meerjarenplan 2015-2017 Stichting Romeinse Limes Nederland Inleiding 2 december 2014 De speler: Stichting Romeinse Limes Nederland De Stichting Romeinse Limes (RLN) komt voort uit

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan.

Ambities. Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ambities Krachten bundelen en verbindingen leggen voor daadkracht, draagvlak en om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan. Historische kwaliteit behouden, benutten, versterken en verduurzamen voor

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

WELKOM Agenda van de avond

WELKOM Agenda van de avond WELKOM WELKOM Agenda van de avond Welkom Wat is de bedoeling Wat is een Open Club Maatschappelijke opbrengst Gebiedsontwikkeling Toekomst Open Club Klimmen Vragen / discussie DOELSTELLING 8 november 2016

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Gebiedsopgave Veluwe: VeluweAgenda 1.0 en Uitvoeringsprogramma Veluwe 2017 Portefeuillehouder: Bea Schouten Kerntaak/plandoel: duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Doel

Nadere informatie

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea

Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Fondsenwerving 2013 2017 Stichting Vrienden van Estinea Visie Stichting Vrienden van Estinea gaat actief sponsoren en fondsen werven. De stichting wil op deze wijze direct of indirect zorgprojecten financieel

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012

nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 nummer 6 van 2010 Vaststelling gewijzigde Beleidsregel subsidieverlening Culturele en Museale Agenda 2009-2012 Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 2 februari 2010, kenmerk 2.1/2010001668, afdeling

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15 Business- en beleidsplan Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk R.S. van der Mark 2015 Nieuwegein, oktober 15 Stichting Dorpshuis Fort vreeswijk Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein 0629264252 Stichting Dorpshuis

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Onderwerp: Herbestemming kerk

Onderwerp: Herbestemming kerk Onderwerp: Herbestemming kerk Herbestemming Kerkgebouwen Instandhoudingsregeling Brim - keuze tussen subsidie of een laagrentende lening * 1x per jaar specifieke indieningsperiode + aanvraag subsidie bij

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn

Ambitieverklaring. Tussen Kagerplassen en Oude Rijn Ambitieverklaring Samenwerken aan groen-recreatieve ontwikkeling in de Leidse regio 9/12/2009 Ambitieverklaring 1 Ambitieverklaring Partijen 1. De gemeente Kaag en Braassem, vertegenwoordigd door de heer

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017

Memo. aan. de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp. van. Veiligheid en wijken. 5 januari 2017 Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de Gemeenteraad Voortgang BuurtWhatsApp Veiligheid en wijken 5 januari 2017 Memo Hierbij treft u een kort memo aan over de voortgang

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording. Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 (PA 2 december 2009) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording Aan de gemeenteraad van Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Korte Nieuwstraat

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

DE KNOPPEN GAAN OPEN!

DE KNOPPEN GAAN OPEN! DE KNOPPEN GAAN OPEN! Jaarplan 2016 Stichting Belmonte Arboretum Inleiding 2016 wordt een jaar van overgang, van een tuin zonder veel mogelijkheden naar een tuin met een verbouwd Koetshuis, een tuin waar

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven

Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Discussiestuk ten behoeve van vaststelling nadere criteria bewonersinitiatieven Leeswijzer Naar aanleiding van de recente behandeling van bewonersinitiatieven in de afgelopen vergadering en daarbuiten

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave

Samen Sterk in Best. Inhoudsopgave Srb PvA Samen sterk in Best 20140217 / 17-2-14 / blz. 1 van 5 Samen Sterk in Best Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vraagstelling en achtergrond 3. Doelstelling 4. Op te leveren resultaten 5. Afbakening 6.

Nadere informatie